Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28"

Transkript

1 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter var mødt frem for: ST.TH, 01.TH, 01.TV, 02.TH, 03.TH, 03.TV, 04.TH, 04.TV og 05. Fraværende: ST.TV og 02.TV. Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for regnskabsåret Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret Vedligeholdelsesplan herunder finansiering. 1. Gennemgang af tilbud fra 3 entreprenører udarbejdet på baggrund af projektforslag fra Bolius Videncenter AIS. 2. Fremlæggelse af finansieringsforslag. 3. Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til at sætte arbejdet i gang indenfor en nærmere beskrevet Økonomisk ramme i h.t. de indkomne tilbud. 5. Indkomne forslag. 6. Vedtagelse af budget. 7. Valg af formand 8. Valg af Øvrig bestyrelse er ikke på valg. 9. Valg af suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af ekstern revisor. 11. Eventuelt. genvalg, men regner ikke med at kunne fortsætte i 2 år. i

2 bestyrelsen Tilgodehavende dog Udkast til referat. Formand Bent Palmqvist bød de fremmødte velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Christian Kierkegaard 03.TV valgtes enstemmigt. 1. Valg af referent. Jens Sørensen 03.TH påtog sig opgaven. 2. Formandens beretning for regnskabsåret Der henvises til den skriftlige beretning af 24. april 2010 samt det på generalforsamlingen udleverede tillæg dateret 31. maj (vedhæftet referat) Formandens beretning blev taget til efterretning behandles punktet vedrørende lån under punkt 4 på dagsordenen - med følgende kommentarer: Til punktet Vedligeholdelse meddelte formanden at der er iværksat en inspektion af kloakken for at lokalisere hvor vand kommer ind i kælderen og i hvilke situationer. Der foreligger ikke noget resultat endnu. Til punktet Baggården oplyste Christian 03.TV at Gårdlaget har ansat en gårdmand og en administrativ medarbejder. Gårdmandens opgave er at sørge for der er pænt og ryddeligt. Foreningen andel til denne ordning udgør Ca. kr pr. år. Til punktet Varmeregnskab oplyste kasseren at overskydende endnu ikke er udbetalt, det skyldes problemer med hensyn til fuldmagtsforhold til banken. Problemet er løst inden for kort tid hvorefter afregning foretages. Til punktet Arbejdsdag blev lørdag den 11. september valgt. 3. Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret Formanden gennemgik regnskabet for Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer: Under Aktiver indbetaling for fællesudgifter 2006 og 2009 kr tages ind i driften for regnskabsåret Ligeledes under Passiver tages posterne Skyldig til tidligere ejer (2006) kr og posten Indbetaling vedr. grundvandspumpe kr ind i driften for året 2010 orienterer revisor i forbindelse med udfærdigelse af regnskabet for Til driften blev der rejst spørgsmål til om der er en billigere løsning i forbindelse med TV-pakken, efter en del talen frem og tilbage påtog Christian 03.TV sig at undersøge hvilke alternativer der er på markedet. 2

3 Dørtelefonen virker ikke godt nok, man kan åbne døren, men man kan ikke tale med dem der ringer på. Det er utrygt da man på den måde kan lukke uønskede personer ind i opgangen. Indhentning af tilbud på renovering af dørtelefonen afventer. 4. Vedligeholdelsespian herunder finansiering. 1. Fremlæggelse af tilbud. Der er indkommet tre tilbud som alle er afgivet på baggrund af projektforslag fra Bolius. Generalforsamling gav bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med tilbuddet afgivet af selskabet Lars Printz tilbuddet lyder i alt på kr ,00 plus kr Bestyrelsen skal inden endelig godkendelse have skriftlig bekræftelse på at entreprenøren frafalder alle forbehold vedrørende asbest i tagplader. Tilbuddet skal betragtes som et fastpristilbud uden mulighed for yderligere betaling medmindre der dukker helt uventede forhold på som ingen kunne forudse. Bestyrelsen sørger desuden for at der føres opsyn med byggeriet af en bygningssagkyndig. Formanden beder ejendommens beboere, være behjælpelig med tilsynet i den udstrækning det er muligt. I forbindelse med renoveringen er ejer af 05 berettiget til for egen regning, at isætte yderligere tagvinduer i den udstrækning der gives tilladelse fra kommunen. 2. Fremlæggelse af finansieringsforslag. Det er ikke muligt at finansieret renoveringen med et realkreditlån. Eneste mulighed er egenbetaling eller optagelse af et 20 års banklån med en variabel rente på 6,5 %. Bestyrelsen indstiller at der optages et lå på kr. 1,0 mio. Det vil give en likvid beholdning på Ca. kr til gennemførelse af kommende renoveringsarbejder. For at spare renter skal bestyrelsen sikre sig at lånet hjemtages til samme terminer som betaling skal erlægges til entreprenøren. Hvis anpartshavere ønsker at indbetale beløbet kontant vil det for ST.TV betyde at der betales kr , for 05 kr og for resterende anparter kr De anpartshavere der Ønsker at indbetale beløbet kontant skal give besked til bestyrelsen senest den 30. juni Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til at sætte arbejdet i gang indenfor en nærmere beskrevet økonomisk ramme i h.t. de indkomne tilbud. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt med baggrund i foregående punkter i og Indkomne forslag Intet at behandle. 3

4 beboerne stigningen både ST.TV se bibeholder 6. Vedtagelse af budget. Budget var fejlagtigt ikke blevet fremsendt til anpartshaverne inden generalforsamlingen og det var ikke muligt på generalforsamlingen at få adgang til dette. Formanden eftersender budget for året Budgettet er udfærdiget og de enkelte anpartshaveres betaling var fremsendt. Generalforsamlingen vedtog at den overordnede betaling dog således: Pr. 1. juli 2010 til banklån er optaget betales månedligt kr for ST.TV, for 05 kr og resterende anparter kr pr måned. De anpartshavere der vælger at indbetale renoveringsbeløbet kontant pkt. 4 denne betaling mens der finansierer via banklån stiger således kr for 05 kr og for resterende anparter kr sker i forbindelse med hjemtagning af lånet. Rasmus Wad oplyste at han ikke havde betalt de forhøjede månedlige bidrag på kr p.g.a. et mangelfuldt referat fra seneste generalforsamling. Rasmus Wad vil nu få sagen ud af verdenen. I forbindelse med indbetaling bedes alle oplyse lejlighed f.eks. 03.TH som tekst ved overførsler, det vil lette kassererens arbejde. 07. Valg af formand. Bent Palmqvist lagde op til at det var hensigtsmæssigt at vælge en ny formand. Der var ingen blandt de fremmødte der ønskede at stille op, så Bent modtog genvalg, på betingelse af der på næste års generalforsamling valgtes en ny formand. 08. Valg af øvrig bestyrelse. øvrig bestyrelse er ikke på valg. 09. Valg af suppleant. Anette fra 04.TV stillede op og blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen vedtog at Anette deltager i det almindelige bestyrelsesarbejde, men uden stemmeret. 10. Valg af ekstern revisor Registreret revisor Carsten Creutz Hoff fra Hans Beier blev enstemmigt valgt. 11. Eventuelt. 1 Emhætter skal være opmærksomme p at aftrækskanel er lukket af så der breder sig en os i ejendommen under madlavning. Der bør installeres nye emhætter med kulfilter. LJ Pærer skifter beboerne selv når de sprænger på hovedtrappe og bagtrappe. i Bestyrelsen sørger for at en lamineret udgave af husordenen opsættes. 4

5 sørg LJ De der har trappevasken skal også sørge for der er ryddeligt på fortovet. Der er problemer med rygende forældre fra børnehaven i naboejendommen og skodder smides på gade og fortov. Christian kontakter børnehaven for en kammeratlig snak. Affald må ikke placeres på bagtrappen i længere tid det lugter for at få det i skraldespanden dagligt. Det skal undersøges om der kan opsættes cykelstativer ud for ejendommen kommunen kontaktes. Byggeudvalget står for planlægning af arbejdsdagen herunder en opgaveliste hvor beboerne kan skrive sig på. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Således passeret. RkiId 01,4.2O1 t4jigcrn Fomnc _;/ / Sgrcrncn tern Pamqvi $

6 31.maj Tillæg til: Bestyrelsens for Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 s beretning for juni 2009 maj 2010 Status ombygning: Vi har modtaget tre tilbud. Hagelund Jensen Byg ,25 kr Hartzbyg Aps ,00 kr kr Lars Printz ,00 kr ; Forventet start Uge Ikke inkluderet TV-inspektion kloak + hvad deraf følger Uden altaner + hvad deraf følger Vi forventer at kunne optage et 20 års banklån på 6,5 % med variabel rente. Udgifter hertil er indregnet i budget. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen ved godkendelse af beretning og budget til på foreningens vegne at optage et lån på i mio. at godkende det billigste tilbud og igangsætte arbejdet hurtigst muligt. hvis en anpartshaver Ønsket at betale kontant skal der ikke betales renter eller afdrag på banklånet, men anpartshaver vil fortsat hæfte på lige fod med foreningens Øvrige medlemmer. Tillæg til Bestyrelsens beretning 2010 Anparts Bolig Foreningen Hørsholmsgade 28, Side i af i

7 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Variable Fordeles pr m2. Total VARIABLE UDGIFTER uden lån Budget, drift AFSKRIVNING Varme Nyt, Tag, facade, tætning af kælder, diverse Tages af formue + ln VEDLIGEHOLDELSE Budget 2010 kasse (tages af Advokat Bank & Porto Revision Møder, generalforsamling ADMINISTRATIONSUDGIFTER Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 AH Remove El forbrug Dong Renovation Ejendomsforsikring Vandafgift Forenings homepage Ejendomsskat Budget 2009 Realiseret 2009 Budget 2010 EJENDOMSUDGIFTER Budget 2010 Page lof 2

8 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Overskud Indtægter Total udgifter Kr /md/anpart TotaL Fjernvarme Budget Realiseret Budget Fordeles ligeligt på ii anparter Bredbnd FASTE UDGIFTER Budget 2010 Kabel TV Variable Fordeles pr m2. Total VARIABLE UDGIFTERmed lån Afdrag Ydelse Renter, bidrag LÅN imio BAnkLÅN Budget 2010 Page

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere