Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga."

Transkript

1 Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især når det valgte materiale kræver kavitet i rodspidsen. Vælges dentinbundet plast som rodfyldningsmateriale, reduceres en væsentlig del af disse vanskeligheder, da metoden ikke kræver en egentlig kavitetsudformning. Her beskrives retrograd rodforsegling af 834 rødder fra underkæbemolarer med Gluma og Retroplast. Ved seneste kontrol af patienterne fandtes i 92% af tilfældene fuldstændig heling. Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. dårlige plads- og oversigtsforhold. Den faciale knogle kan være meget bred pga. crista obliqua, således at jo længere distalt i tandrækken desto kraftigere knogle. Den distale rodkomponent ligger desuden lingvalt placeret i forhold til den mesiale rodkomponent. Canalis mandibulae kan være placeret højt, således at resektion, præparation og retrograd rodfyldning kan være problematisk at udføre. I to endodontiske lærebøger beskrives problemerne således:»the buccal surgical approach in the posterior region of the mandible in some cases presents an almost impossible apical access through both cortical and medullar bone«(1), og»the roots are deeply placed and the operative problems formidable«(2). Litteraturen giver ikke megen information om prognosen for endodontisk kirurgi af molarer i underkæben efter retrograd rodfyldning. Tidligere er beskrevet en teknik med brug af dentinbinderen Gluma og et specielt designet komposit plast, Retroplast, der synes velegnet til behandling af molarer i underkæben (3,4). Det skyldes at teknikken ikke kræver præparation af en cylindrisk kavitet, men blot en let hulning af resektionsfladen med et stort rosenbor, da materialet retineres ved binding. Anvendelse af andre materialer som IRM, MTA, Super-EBA, glasionomercement og amalgam til retrograd rodfyldning kræver af retentionsmæssige grunde en cylindrisk kavitet (5), hvilket, som nævnt, kan være vanskelig pga. de trange pladsforhold. Det skal nævnes at amalgam siden 1998 ikke har måttet anvendes til retrograd rodfyldning i Danmark. Formålet med denne undersøgelse var på et større patientmateriale at vurdere den kliniske og radiologiske heling af molarer i underkæben der havde fået foretaget rodresektion og retrograd forsegling med Gluma og Retroplast. Materiale og metode Fra september 1984 til marts 1997 blev patienter, repræsenterende 726 underkæbemolarer med apikal parodontitis, henvist til førsteforfatterens (VR) private praksis for endodontisk kirurgi. Kliniske symptomer og/eller radiologisk observerede forandringer var oftest årsag til henvisning. Halvdelen af patienterne havde subakutte eller akutte symptomer på henvisningstidspunktet. Pus eller absces blev observeret hos 14% ved den efterfølgende operation. Operationerne blev foretaget af enten førsteforfatteren (VR) eller Jørgen Rud*. Tabel 1 viser årsager til at 87 opererede molarer blev ude- Artiklen er baseret på et arbejde tidligere publiceret i International Endodontic Journal 2001; 34: * Dr.odont. Jørgen Rud som tog initiativet til metoden og var igangsætter af projektet, døde i

2 lukket fra undersøgelsen. Resten, 639 molarer repræsenterende 834 opererede enkeltrødder i underkæben, indgår i denne undersøgelse. Operationsteknik Molarerne blev alle opereret facialt fra. Randsnit blev lagt distalt for bageste molar til det mesiofaciale hjørne på P1 med en ca. 1 cm let skrå mesial incision herfra. Incisionen blev lagt med overskæring af papillerne for at undgå dannelse af negative papiller. Opmærksomhed blev taget til foramen mentale. Der rougineredes posteriort fra den skrå mesiale incision. I tilfælde hvor knoglen facialt for molarerne var meget bred, foretoges præparation af knogle som vist i Fig. 1 for at lette adgangen til rodspidsen. Denne knoglepræparation blev foretaget med et stort rosenbor under afkøling med sterilt saltvand. Patientens mund var næsten lukket under operationen, hvilket giver bedre adgang til det apikale operationsfelt. Rødderne reseceredes med et stort rundt rosenbor (nr. 31) under afkøling med sterilt saltvand, indtil alle rodkanaler kunne ses. For at undgå for mange blottede dentinkanaler, blev roden reseceret således at rodkanalerne i størst mulig grad stod vinkelret på resektionsfladen. For at kontrollere at alle rodkanaler var blottede blev resektionsfladen i tvivlstilfælde vurderet/korrigeret under et operationsmikroskop. Den apikale knoglekavitet blev grundigt renset med curetter, og alt granulationsvæv blev fjernet. Dette for at få overblik over resektionsfladen og for at opnå bedre hæmostase. Ved nærhed af canalis mandibulae blev granulationsvæv ikke fjernet i bunden af kaviteten, men kun omkring den resecerede rods overflade. Endelig blev resektionsfladen præpareret let konkav med et stort rosenbor. Hæmostase blev etableret ved at placere Spongostan (Johnson & Johnson, Ferrosan, Søborg, Danmark) vædet med to dråber l% adrenalin i knoglekaviteten i to min. Spongostanen blev dækket med gaze for at undgå absorption af adrenalin til slimhindelappen. Adrenalindråber blev ikke brugt til patienter der led af stærkt forhøjet blodtryk, havde thyrotoxicosis eller var under behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva. En stump kanylespids blev påsat det kirurgiske sug og placeret i knoglekaviteten uden tab af oversigten. Den resecerede rods overflade påførtes dernæst en 0,5 mol/l EDTA opløsning, ph 7,4 (Retroplast Trading, Rønne, Danmark), med en miniaturebørste (Quick Stick, Dentonova AB, Huddinge, Sverige) i 20 s. Herefter blev der skyllet med sterilt saltvand, tørret med luft fra en trefunktionssprøjte, monteret uden vand, men påsat en steril gummislange med kanylespids. Med en Quick Stick blev resektionsfladen påført Gluma Desensitizer (Hereaus Kulzer, Wehrheim, Tyskland) i 20 s. I tilfælde af at blod eller saliva kom på den Gluma-behandlede resektionsflade, blev denne igen hulet ganske let med et stort rosenbor, forbehandlet med 0,5 mol/l EDTA opløsning, og atter påført Gluma i 20 s. Derefter blev der tørret med luft. Lige dele Retroplast-A og Retroplast-B (Retroplast, Retroplast Trading, Rønne, Danmark), blev blandet på en udrøringsblok til en homogen konsistens (ca s). Resekti- Tabel 1. Årsager til eksklusion af 87 molarer fra undersøgelsen. Årsag Antal Rodfraktur 57 Tand ekstraheret, rodforseglet og reimplanteret 12 Roden blottet til apex pga. caries og/eller fyldning 7 Iatrogen perforation af henvisende tandlæge 11 Fig. 1. Snit af mandiblen visende planlagt knoglepræparation (stiplet) bukkalt for M3 inf for at opnå adgang til rodspidsen. Fig. 1. Cut through the mandible in the M3 region showing intended buccal osseous preparation to obtain access to the root apex. FAGLIGE ARTIKLER 883

3 Retrograd rodforsegling onsfladen blev dernæst dækket med blandingen inden for / 2 min. ved at påføre relativt små mængder ad gangen med en lille ekskavator. Hele den resecerede flade blev på denne måde dækket med et tyndt lag uden at dække parodontalspalten. Fig. 2 illustrerer princippet for præparation og forsegling. Efter at Retroplastet var begyndt at polymerisere på udrøringsblokken, blev der ventet i yderligere to min. for at sikre passende polymerisering, inden aftørring med 96% ethanol til fjernelse af det iltinhiberede overfladelag. Dernæst blev der skyllet med rigeligt sterilt saltvand. Ethanolaftørring og skylning udførtes to gange. Dernæst foretoges grundigt sårtoilette med sterilt saltvand. Fig. 2. Snit gennem apex af tand visende skålformet præparation af rodspidsen samt forsegling med Retroplast. Fig. 2. Cut through tooth apex showing slightly hollowed preparation of root surface and sealing with Retroplast. Med 3-0 silke sutureredes først i den skrå incision, derefter ved papillerne hvis nødvendigt. Det tilstræbtes at lægge så få suturer som muligt. Suturerne blev fjernet efter to dage hvis muligt, for at opnå gode helingsbetingelser. Efter operationen blev patienten lagt med gazekompres på såret og isblok på kinden. Der blev givet mundtlig samt skriftlig vejledning om forholdsregler ved gener efter operationen. Et smertestillende præparat, Ibumetin 600 mg eller Kodipar blev udleveret; desuden blev der givet en recept på dette til brug efter behov. Blandt forholdsreglerne var råd om skylning med saltvand eller kamillete i det første døgn, derefter skylning med chlorhexidin 0,1%. I 7% af tilfældene fik patienterne antibiotica før eller efter operationen. Antibiotica givet før operationen var oftest ordineret af egen tandlæge, og behov herfor var ofte en af grundene til henvisning. Ved akutte symptomer opstået efter operation blev der oftest givet en kombination af 1 MIE penicillin samt 500 mg Metronidazol 3 x dgl. i seks dage. Alle patienter fik taget et røntgenbillede af tanden postoperativt. Helingskontrol Efter ét år (variation 1 / / 2 år) blev patienten ved brev indkaldt til kontrolundersøgelse. Herunder blev der foretaget en klinisk undersøgelse, hvor gingiva blev vurderet og pochemål registreret. Et røntgenbillede blev taget, og helingen apikalt omkring rodfyldningen for hver behandlet rod blev vurderet radiologisk efter kriterier beskrevet af Rud et al. (6,7) og modificeret som angivet i Tabel 2. De to operatører (V.R. og J.R.) vurderede uafhængigt hver rod. Ved uoverensstemmelse blev enighed opnået ved dis- Tabel 2. Kriterier for klassificering af helingstype. Gendannelse af apikalt Opklaringens parodontalligament og Bredde af apikal Helingstype udbredelse lamina dura parodontalspalte Andet Fuldstændig Ingen Ja Højst det dobbelte Ingen kliniske af normalt symptomer Usikker Mindre end den Nej eller kun delvist Ingen kliniske postoperative symptomer Mislykket Uændret eller større Absces, fistel, løs fyldend den postoperative ning eller ufuldstændig knogleheling, observeret i mere end fire år indicerer i sig selv mislykkethed 884

4 kussion. Femogtyve molarer med mislykket operationsresultat, der blev reopereret, blev studeret separat. Patienter der ikke viste fuldstændig heling efter første kontrol, blev indkaldt igen til en senere kontrol efter 2-4 år. Helingsresultaterne fra første og seneste kontrol sammenlignedes statistisk med 2 -test (M x N two-tailed) med 5% signifikansniveau (8). På samme måde sammenlignedes resultaterne fra M1 inf med resultaterne fra M2 inf + M3 inf. Endvidere sammenlignedes resultater fra distale rødder med resultater fra mesiale rødder samt resultaterne fra seks aldersgrupper af patienter. Resultater Af de 639 opererede molarer kunne 520 (84%) kontrolleres. De patienter der responderede på kontrol var 59% kvinder og 41% mænd, med en aldersfordeling fra 17 til 89 år (median 47 år). Af de 520 kontrollerede molarer var 422 M1 inf (81%), 92 M2 inf (18%) og seks M3 inf (1%). Udtrykt i rødder omfatter materialet 681 rødder på M1 inf og 153 rødder på M2/M3 inf. De 681 rødder på M1 inf repræsenterer 386 mesiale og 295 distale rødder. De 153 rødder på M2/M3 inf repræsenterer 88 mesiale rødder og 61 distale rødder, fire havde samlet rodkompleks (pælerod). Fig. 3-5 illustrerer den radiologisk observerede heling omkring molarrødder ved sammenligning af det præ- eller postoperative billede med billedet ved kontrolundersøgelsen efter ét år eller senere. Kontrol af 744 af de 834 rødder blev udført første gang efter ét år ( 1 / / 2 år), mens kontrol af de resterende 90 rødder blev udført første gang mellem 1 1 / 2 og 12 1 / 2 år (gennemsnit: 4 2 / 3 år). Ved étårskontrollen af de 744 rødder viste 90 rødder usikker heling, og disse blev kontrolleret igen mellem 1 1 / 2 år og 4 år. Tabel 3 viser resultaterne observeret efter første kontrol ( 1 / / 2 år) samt senere kontrol. Tallene for den samlede senest observerede heling viste at 771 rødder (92%) var fuldstændigt helede, fem rødder (1%) havde fortsat usikker heling, og 58 rødder (7%) var ikke helede, dvs. blev kategoriseret som mislykkede. Fig. 6 viser fordelingen i procent mellem de tre helingskategorier, dels ved første kontrol ( 1 / / 2 år), dels ved seneste kontrol. Fordelingen i de to grupper var signifikant forskellig ( 2 = 97,3, P<0,00001). Fig. 7 viser en sammenligning af fordelingen i procent af de tre helingskategorier ved seneste kontrol opdelt på M1 inf og M2/M3 inf. Fordelingen i de to grupper var ikke signifikant forskellig ( 2 = 3,08, P = 0,21). Fig. 8 viser en sammenligning af helingen omkring mesiale og distale rødder. Der var ikke signifikant forskel i fordelingen mellem de to grupper, hverken for M1 inf ( 2 = 2,3, P = 0,32) eller for M2/M3 inf ( 2 = 0,31, P = 0,86). Endelig viser Fig. 9 at helingen er uafhængig af patientens alder, idet der ikke var signifikante forskelle i fordelingerne mellem seks aldersgrupper ( 2 = 4,15, P = 0,94). Reopererede tilfælde Femogtyve af de 58 rødder med mislykkede operationsresultater blev reopereret. Årsagerne til den manglende heling blev vurderet til at være følgende: I tre tilfælde var rodkanaler ikke dækket af plast, i otte tilfælde fandtes løs retroplastfyldning, i ni tilfælde observeredes kliniske symptomer med fistel eller absces, i fem tilfælde observeredes større opklaring på røntgenbilledet i forhold til det postoperative billede. Efter reoperation blev patienterne kontrolleret i 1 / 2-11 år (gennemsnit 2 2 / 3 år). Resultatet viste 20 (80%) med fuldstændig heling og fem (20%) mislykkede. Tabel 3. Fordeling af helingstyper for rødder fra underkæbemolarer på diverse kontroltidspunkter. De 771 med fuldstændig heling er fremkommet som summen af de 625 fra første kontrol, 67 fra en senere kontrol af de 90 usikre fra første kontrol, samt 79 med fuldstændig heling blandt tilfælde først undersøgt imellem 1 1 / 2 og 12 1 / 2 år postoperativt. De fem med usikker heling ved seneste kontrol er summen af tallene i de to foregående kolonner, mens de 58 mislykkede er summen af tallene i de tre foregående kolonner. Senere kontrol af de Kontrol af patienter der ej Første kontrol 90 af typen Usikker mødte ved første kontrol Helingsresultat 1 / / 2 år 1 1 / 2-4 år 1 1 / / 2 år ved seneste kontrol Fuldstændig Usikker Mislykket Total FAGLIGE ARTIKLER 885

5 Retrograd rodforsegling A B Fig. 3. A: Postoperativt røntgenbillede af M1 inf hos en 89-årig kvinde med radiografisk periapikal opklaring og absces. B: Efter seks år ses fuldstændig apikal knogleheling omkring begge rødder. Fig. 3. A: Postoperative radiograph of M1 inf from 89-year-old woman with periapical radiolucency and absces. B: After six years complete healing around both apices is seen. A A B B Fig. 4. En apikal parodontit fra M1 inf havde spredt sig til nabotænderne. Granulationsvæv blev ikke fjernet ved nabotænderne. A: Postoperativ røntgenoptagelse. B: Fuldstændig knogleheling efter ét år. Fig. 4. A periapical periodontitis from M1 inf had spread to adjacent teeth. Granulation tissue around adjacent teeth was not removed. A: Postoperative radiograph. B: Complete osseous healing after one year. Fig. 5. Approksimal knoglefistel mesialt for M2 inf stammende fra apikal parodontit på M1 inf. A: Præoperativ røntgenoptagelse. B: Kontrolrøntgenoptagelse ét år efter viser fuldstændig knogleheling. Granulationsvæv blev ikke fjernet ved nabotænder. Fig. 5. Proximal bone fistula mesially to M2 inf originating from apical periodontitis of M1 inf. A: Preoperative radiograph. B: Control radiograph after one year showing complete osseous healing. Granulation tissue was not removed around adjacent teeth. Diskussion Formålet med en retrograd rodfyldning/-forsegling er at skabe gunstige betingelser for heling af en apikal destruktion forårsaget af bakteriel invasion. Sådanne gunstige betingelser skabes ved at forsegle rodkanalen, hvilket hindrer transport af bakterier og bakterielle toksiner fra rodkanalen til det apikale parodontium. Dentinkanaler, isthmus mellem rodkanaler, laterale kanaler og iatrogene perforationer kan tillige være potentielle adgangsveje for transmissionen af disse bakterielle påvirkninger og bør derfor, om muligt, også forsegles. Den her beskrevne anvendelse af et specielt designet plast og en dentinbinder indebærer at de ovenfor nævnte adgangsveje kan blokeres effektivt, da der kan etableres en stabil binding mellem den apikale dentin og plastet. En række tidligere publicerede undersøgelser understøtter denne påstand (9-13), og heriblandt findes studier på aber og på et humant præparat, der viste gendannelse af rodcement og parodontalligament med Sharpeyske fibre i tilknytning til Retroplastfyldningen (3,14). En afgørende forskel mellem Retroplast og andre rodfyldningsmaterialer som IRM, EBA, MTA og amalgam er at disse kræver tildannelse af en kavitet. Retroplast kan, ulig de andre materialer, anvendes på alle flader, da retentionen etableres ved binding. Dette er en fordel, da en kavitet kan være vanskelig at udforme i rodkanalens retning på molarer i underkæben pga. de trange pladsforhold. Rødder med to kanaler har ofte en forbindelsesfure, en isthmus, mellem sig, hvil- 886

6 Fig. 6. Fordelingen i procent af de tre helingskategorier ved henholdsvis første (n = 744 rødder) og seneste kontrol (n = 834 rødder). Fordelingen i de to grupper er signifikant forskellig. Fig. 6. Percentual distribution of the three healing categories (»fuldstændig«at first (n = 744 roots) and latest control (n = 834), respectively. The distribution in the two groups is significantly different. Fig. 7. Fordelingen i procent af de tre helingskategorier for henholdsvis M1 inf (n = 681 rødder) og for M2/M3 inf (n = 153 rødder) ved seneste kontrol. Fordelingen for de to tandgrupper er ikke signifikant forskellig. Fig. 7. Percentual distribution of the three healing categories (»fuldstændig«for M1 inf (n = 681 roots) and M2/M3 inf (n = 153 roots), respectively. The distribution for the two groups of tooth type is not significantly different. Fig. 8. Fordelingen i procent af de tre helingskategorier for henholdsvis mesiale og distale rødder af M1 inf (n = 386 mesiale, 295 distale rødder) og M2/M3 inf (n = 88 mesiale, 61 distale rødder) ved seneste kontrol. Fordelingen er ikke signifikant forskellig. Fig. 8. Percentual distribution of the three healing categories (»fuldstændig«for mesial and distal roots of M1 inf (n = 386 mesial, 295 distal roots) and M2/M3 inf (n = 88 mesial, 61 distal roots), respectively, at latest control. The distribution is not significantly different. Fig. 9. Fordelingen i procent af de tre helingskategorier ved seneste kontrol opdelt i henhold til patienternes alder (n = 36 for aldergruppe år, n > 92 for de øvrige aldersgrupper). Fordelingen i de seks aldersgrupper er ikke signifikant forskellig. Fig. 9. Percentual distribution of the three healing categories (»fuldstændig«at latest control according to the patients age (n = 36 for the age group year, n > 92 in the other age groups). The distribution in the six age groups is not significantly different. FAGLIGE ARTIKLER 887

7 Retrograd rodforsegling ket kan være en adgangsvej for bakterier. Disse molarrødder er ofte meget smalle i mesio-distal retning, hvilket giver meget trange forhold for en præparation. Da Retroplast anvendes på en let hulet flade, spiller det således ingen rolle om roden er smal, har fure, stift eller laterale kanaler. Derfor er Retroplast særligt velegnet til retrograd rodforsegling af molarer som vist i denne undersøgelse, jf. Tabel 3. En medvirkende årsag til metodens anvendelighed kan være den desinficerende virkning af dentinbinderen. Gluma indeholder glutaraldehyd og udfældes i dentinkanalerne (15). Konklusion Retrograd rodforsegling af underkæbemolarer med Gluma og Retroplast viste en succesrate på 92%. Der var ikke signifikant forskel i helingsfrekvensen af M1 inf sammenlignet med M2/M3 inf. Der var heller ikke signifikant forskel i helingsfrekvensen af mesiale rødder sammenlignet med distale rødder. Patientens alder synes ikke at have betydning for helingsfrekvensen. Denne undersøgelse var støttet af CALCIN-fonden. Vi takker lektor, tandlæge, ph.d. Lars Bjørndal, Afdeling for Tandfyldningslære og Endodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet, for kritisk gennemlæsning af dette manuskript. English summary Periapical healing of mandibular molars after root-end sealing with dentine-bonded composite The purpose of the study was to present the frequency of periapical healing in first and second/third mandibular molars, after root-end resections sealed with a dentine-bonded resin composite. Sealing was performed with Gluma- Retroplast as a cover on the entire slightly hollowed rootend in an attempt to prevent leakage. Of 834 roots recalled between six months and 12 1 / 2 years postoperatively, 92% showed complete apical healing, 1% uncertain healing, and 7% were failures. The healing results for the 681 M1 inf roots were not significantly different from those of the 153 M2/M3 inf roots (P = 0.21), and there was no significant difference in healing between mesial and distal roots (P = 0.32 for M1, P = 0.86 for M2/M3), or amongst six age groups (P = 0.94). In the patient group years, 36 roots showed an average of 97% with complete healing. Of 25 failures which were surgically retreated, 80% showed complete healing when reexamined subsequently. It is concluded that root-end sealing after root resection of mandibular molars with dentine-bonded resin composite is a promising technique giving 92% complete healing in cases Endodonti Kæbekirurgi Parodontitis Retroplast examined between six months and twelve years postoperatively. Litteratur 1. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 4th ed. Baltimore: Lea & Febiger; p Barnes IE. Surgical endodontics. A colour manual. London: Butterworth-Heinemann; p Rud J, Munksgaard EC, Andreasen JO, Rud V, Asmussen E. Root filling with composite and a dentin bonding agent. I-VI. Tandlægebladet 1989; 93: , 195-7, 223-9, , 343-5, Rud J, Rud V, Munksgaard EC. Retrograde root filling with dentin-bonded modified resin composite. J Endod 1996; 22: Adamo HL, Buruiana R, Schertzer L, Boylan RL. A comparison of MTA, Super-EBA, composite and amalgam as root-end filling materials using a bacterial microleakage model. Int Endod J 1999; 32: Rud J, Andreasen JO, Jensen J-EM. Radiographic criteria for the assessment of healing after endodontic surgery. Int J Oral Surg 1972; 1: Rud J, Andreasen JO, Jensen J-EM. A follow-up study of 1,000 cases treated by endodontic surgery. Int J Oral Surg 1972; 1: Wulff HB, Schlichting P. Medstat. Copenhagen, Denmark: Astra Rud J, Munksgaard EC, Andreasen JO, Rud V, Asmussen E. Retrograde root filling with composite and dentin-bonding agent. 1. Endod Dent Traumatol 1991; 7: Rud J, Munksgaard EC, Andreasen JO, Rud V. Retrograde root filling with composite and dentin-bonding agent. 2. Endod Dent Traumatol 1991; 7: Rud J, Rud V, Munksgaard EC. Long-term evaluation of retrograde root filling with dentin-bonded resin composite. J Endod 1996; 22: Rud J, Rud V, Munksgaard EC. Effect of root canal contents on healing on teeth with dentin-bonded resin composite retrograde seal. J Endod 1997; 23: Rud J, Rud V, Munksgaard EC. Retrograde sealing of accidental root perforations with dentin-bonded composite resin. J Endod 1998; 24: Andreasen JO, Munksgaard EC, Fredebo L, Rud J. Periodontal tissue regeneration including cementogenesis adjacent to dentin-bonded retrograde composite fillings in humans. J Endod 1993; 19: Schüpbach P, Lutz F, Finger WJ. Closing of dentinal tubules by Gluma desensitizer. Eur J Oral Sci 1997; 105: Forfattere Vibe Rud, tandlæge Privat praksis, Nikolaj Plads 7, 1067 København K E. Christian Munksgaard, docent, mag.scient., dr.odont. Afdeling for Dentalmaterialer, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 888

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG EKSKAVERING BUNDDÆKNING AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 2014 Institut for Odontologi Sektion for

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen Dens invaginatus Case rapport og en gennemgang af litteraturen Udarbejdet af: Sima Hassanvand Vejleder: Sven Poulsen 1 Indledning Dens invaginatus (DI) er en udviklingsanomali, som opstår ved invagination

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,

Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale, Mineral Trioxid Aggregat sammensætning, egenskaber og håndtering Henrik Løvschall, René Christiansen og Preben Hørsted Bindslev Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et nyt cementmateriale med flere endodontiske

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud

Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud ewhelge@ifi.ku.dk EWH 2010 Knogleadaptationer ved fodboldtræning nedsat risiko for knoglebrud Knoglemængde igennem livet Maksimal knoglemasse: 20-30 år. Størst stigning i knoglemasse under vækstspurten

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Ide senere år er der sket en markant stigning i

Ide senere år er der sket en markant stigning i FYLDNINGS- OG CEMENTERINGSMATERIALER VETENSKAP Plast- og glasionomerbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer Erik Christian Munksgaard og Håkon Nordbø Sammensætning, egenskaber og anvendelse af plastmaterialer,

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning DTF s standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring Nedenstående liste er Dansk Tandlægeforenings standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring. Listen omfatter forkortelser,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere