Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet"

Transkript

1 Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre kliniske forsøg (2-4), at prognosen for ortograd rodbehandling er god. Ved udførelse af pulpektomier ligger succestallet på mellem 90 og 95 vellykkede behandlinger ud af 100 patienter, hvor en vellykket rodbehandling af en vital pulpa er defineret ved, at patienten har sunde periapikale forhold og er uden subjektive symptomer efter ét års kontrol. Har patienterne en nekrotisk bakterieinficeret rodkanal, der har ført til periapikal inflammation med radiologisk opklaring til følge, er forventningerne lavere patienter ud af 100 forventes at ville modtage en behandling, der fører til heling af den bakterieinducerede periapikale inflammation. Det vil sige, at bedømt ud fra røntgenbilleder er den apikale opklaring væk efter en kontrolperiode inden for 1-4 år, og patienten er smertefri. Kan man i almen tandlægepraksis opnå ovenstående helingstal i forbindelse med rodbehandling? Hvis man som mål for dette anvender radiologiske data fra epidemiologiske undersøgelser over tandlægers rodbehandlinger, tyder meget på, at det er svært at efterleve (1). Ikke bare skandinaviske, men mange internationale undersøgelser har kunnet konstatere, at der er en tydelig sammenhæng mellem den tekniske kvalitet af en rodbehandling og forekomsten af apikal parodontitis. Danske data (5) har på en Odontologi 2012 Munksgaard Danmark, København

2 subpopulation vist, at størstedelen af de undersøgte rodfyldninger var af en suboptimal kvalitet. Af de rodfyldte tænder havde 59 % manglende lateral forsegling/manglende homogenitet. Fyrre procent viste insufficent rodfyldnings længde, og hele 52% af de rodbehandlede tænder havde apikal opklaring på de undersøgte røntgenbilleder. Der er stor forskel på de kliniske behandlings resultater, man kan opnå, og de faktiske resultater, der kan dokumenteres i mange populationer rundt i verden. Der ses stor forekomst af apikal parodontitis på rodbehandlede tænder, og de gode resultater er vanskelige at opnå blandt alment praktiserende tandlæger (1). Den sygdomsfremkaldende faktor Årsagen til, at man som behandlende tandlæge bør stræbe efter de højere helingstal inden for de endodontiske behandlinger, er, at vi har et højt vidensniveau omkring ætiologi og patogenese for dels pulpitis, dels apikal parodontitis. Hovedårsagerne til udvikling af sygdomme i pulpa og det apikale parodontium er den bakterielle infektion. Andre årsager bliver ofte nævnt i denne sammenhæng, såsom traumatiske og iatrogene skader, herunder præparationstraumer og mulige toksiske effekter fra materialer. Skal nogle af de sidstnævnte årsager imidlertid føre til en apikal parodontitis, der over længere tid skal kunne diagnostiseres på et røntgenbillede, er det i sidste ende altid resultatet af en efterfølgende bakteriel infektion (1). I forståelsen af udvikling af apikal parodontitis er det klassiske rotteforsøg af Kakehashi et al. (6) meget pædogogisk. Forsøget viste den kausale betydning af bakteriel infektion. Effekten af pulpaeksponering blev sammenlignet på hhv. normale rotter og rotter gående i et bakteriefrit miljø. Alle rotterne med eksponerede normale pulpae fik kraftig inflammation efterfulgt af nekrose og apikal parodontitis som konsekvens af den bakterielle invasion. I de bakteriefrie rottepulpae var der i stedet dannet reparativ dentin, og der var stort set ingen histologiske tegn på inflammation. Den 138

3 bakterielle infektion som den primære ætiologiske faktor for pulpal inflammation og efterfølgende periapikal inflammation er siden blevet eftervist på primater og mennesker, og forståelsen er i dag uddybet med meget mere detaljeret viden (1,6,7). De overordnede behandlingsmæssige konsekvenser er samtidig åbenlyse; endodontiske behandlinger kan betragtes som tiltag, der skal føre til enten forebyg gelse eller behandling af en mikrobiel rodkanal infektion. Faktorer, der påvirker endodontisk behandling Inden for evidensbaseret videnskab og patientbehandling omtales det forhold, at for at få det bedste resultat er det vigtigt, at man integrerer det videnskabelige grundlag (dvs. metoder for forebyggelse, diagnostik og behandling) dels med klinikerens kundskab, attitude og færdigheder, dels med patientens oplevelser, behov, symptomer og præferencer (8). Aspekter af dette vil blive gennemgået i forhold til rodbehandling. Ud over at den endodontiske behandling formes ud fra tandlægens viden, attitude og færdighed, kan behandlingskvalitet altså også afspejles ud fra krav og tilfredshed, ikke bare fra patienten, men også i en kontekst, der involverer hele samfundet. Er der eksempelvis tilskudssystemer, som kan styre og præge den praktiske udførelse af de enkelte behandlinger i almen praksis? Faktorer, der influerer på endodontisk behand lings kvalitet i almen praksis, har kun sparsomt være undersøgt ikke bare i Danmark, men også generelt. I forsøget på at mindske afstanden mellem den forskel på rodbehandlingsresultater, der reelt kan opnås, og de resultater, man kan observere på baggrund af epidemiologiske undersøgelser i almen praksis, er følgende emner aktuelle: Hvad er behandlingsfrekvensen for rodbehandling gennem de sidste mange år, og hvad er årsagerne til, at der udføres rodbehandling i almen tandlægepraksis i dag? Kan nogen af disse årsager forebygges? 139

4 Frekvens af rodbehandlinger over mange år hvad er retningen? Tandsundheden er øget inden for de sidste årtier (9). Hypotetisk kunne man dermed forvente, at antallet af rodbehandlinger tilsvarende havde været faldende, samt af caries ikke mere var hovedårsagen til endodontisk behandling. Baseret på over 30 års registreringer i Danmark af årlige behandlingsstatistikker fra Dansk Tandlægeforening og Sundhedsstyrelsen har de endodontisk relaterede serviceydelser, udført af alment praktiserende tandlæger, overraskende vist en stigning i antallet af udførte rodfyldninger pr patienter. Fra omkring 115 rodfyldninger per patienter er antallet steget til omkring 140 i 2010, svarende til en stigning på 22 % (Fig. 1). Fra perioden foreligger der en nærmere analyse af nævnte behandlingsstatistik (10), hvoraf det fremgår, at stigningen indbefatter en øget andel af rodfyldninger pr. tand, og at majoriteten af rodfyldninger bliver udført blandt voksne mellem 40 og 59 år. Data fra behandlingsstatistikkerne Antal behandlinger pr patienter Tandekstraktioner Rodfyldninger Fig. 1. Antallet af rodfyldninger og tandekstraktioner er vist pr. antal patienter fra perioden 1997 til Data på antal af patienter er baseret på estimater i perioden og faktiske tal i perioden (Figuren er en opdatering af tidligere publiceret materiale (10)). 140

5 kan altså ikke bekræfte hypotesen om fald i antallet af rodbehandlinger. Det kan formodentlig forklares ved, at man i samme periode ser (a) en drastisk reduktion i antallet af ekstraktioner (Fig. 1), hvorfor mange flere tænder i dag har potentiel risiko for at få endodontisk behandling, og (b) en øget behandling af flerrodede tænder. Den sidste tendens er også fundet i en dansk epidemiologisk undersøgelse af to grupper af patientpopulationer fra hhv. midten af 1970 erne og slutningen af 1990 erne, hvor molarer i sidstnævnte tidsperiode var den hyppigst rodfyldte tandgruppe (11). I Sverige kunne man over en tilsvarende 20-års-periode konstatere et øget antal af rodfyldninger, men også at der var en stigning i tænder med apikal parodontitis (12). Årsager til rodbehandlinger På baggrund af en spørgeskema under søgelse i Danmark (13), udført blandt 600 tilfældigt udvalgte tandlæger, kunne det konstateres, at den hyppigste grund til sidst udførte rod fyld ning var caries i en tand med vital pulpa (55 %), efterfulgt af infraktioner (14 %). Udførelsen af revisionsbehandlinger var næsten ikke eksisterende, hvilket kan undre i lyset af den store andel af insufficiente rodfyldninger, som vi ved findes i populationerne (1). På baggrund af flere samstemmende kilder kan det konstateres, at endodonti stadig er en vigtig del af den udførte tandpleje. Rodbehandling udføres på en stadigt større andel af flerrodede tænder, og data indikerer, at det forsat er caries, der er den hyppigste årsag til, at en rodbehandling iværksættes. Kan dyb caries behandles med en endodontisk forebyggende strategi? Kan vi indirekte øge den endodontiske kvalitet ved at mindske antallet af rodbehandlinger som følge af caries og dermed mind- 141

6 ske endodontiske komplikationer? Potentialet i en endodontisk forebyggende behandlingsstrategi af den profunde carieslæsion blandt voksne blev for nylig undersøgt i et randomiseret klinisk multicenterforsøg (14). Gradvis ekskavering af profund caries blev sammenlignet med én endelig ekskavering. I et efterfølgende randomiseret forsøg blev to pulpaoverkapningsprocedurer (direkte overkapning versus partiel pulpotomi) sammenlignet i de patienter, hvor ekskavering havde ført til eksponering af pulpa. Gradvis ekskavering var signifikant bedre til at forebygge eksponering af pulpa. Andelen af patienter uden eksponering til pulpa og med vital pulpa uden apikal opklaring efter omkring ét års kontrol var signifikant højere i gruppen med gradvis ekskavering(74,1 %) versus gruppen, hvor én endelig ekskavering blev udført (62,4 %). Hos patienter, hvor pulpaoverkapningsprocedurerne var udført, havde både den direkte overkapning (31,8 %) og den partielle pulpotomi (34,5 %) meget lave succesfrekvenser efter ét års kontrol, og hovedparten af behandlingerne mislykkedes som følge af smerter inden kontrolbesøget. Den direkte gevinst ved at anvende gradvis ekskavering kan udtrykkes ved en absolut risikoreduktion på 11,7 %. Det vil sige, at hver gang man behandler og ekskaverer den 8. eller 9. patient, vil man redde en pulpa ved anvendelsen af gradvis ekskavering over for én direkte ekskavering. Det står samtidig klart, at overkapningsbehandlinger i dette forsøg ikke var en succes. Ud over at antallet af behandlinger var for lille til reelt at udtale sig om mulige forskelle mellem de to pulpaoverkapningsmetoder, førte begge til en stor frekvens af mislykkede behandlinger (~67 %). Omsat til praktiske kliniske konsekvenser betyder det, at hver gang man overkapper to profunde cariesangreb gående ind til ¼ af dentinen (på et røntgenbillede), vil én af overkapningerne ende med smerter eller udvikle anden form for komplikation såsom nekrose og/eller apikal parodontitis. 142

7 Alment praktiserende tandlægers attitude og viden om prognose forhold og behandlingsprocedurer omkring rodbehandling På baggrund af omtalte cariesforsøg (14), som i dag er det eneste randomiserede af sin slags blandt voksne patienter, er det næppe realistisk at forestille sig en fuldstændig forebyggelse af endodontiske indgreb som følge af caries, hvorfor en diskussion om prog noseforhold og behandlingsprocedurer ved rodbehandlinger i almen praksis er reel. Viden om prognostiske forhold I en spørgeskemaundersøgelse (15) blev en række tilfældigt udvalgte tandlæger adspurgt om præoperative, operative, samt postoperative faktorers betydning for langtidsprognosen. Samme faktorer blev vurderet af en gruppe eksperter, og ud fra denne gruppes samlede vurdering, blev der konstrueret en guldstandard for bedømmelsen af hver af de enkelte faktorer. Både de praktiserende tandlæger og ekspertgruppen blev bedt om at vurdere faktorerne ud fra en visuel analog skala. 0 på skalaen betød, at pågældende faktor ikke havde nogen betydning for langtidsprognosen, hvorimod værdien 100 repræsenterede en afgørende betydning for prognosen. Resultaterne viste, at mange af de præoperative faktorer blev overvurderet af tandlægerne som havende en vigtig indflydelse for behandlings resultatet. Særligt var der fokus på de kliniske akutte symptomer, hvorimod guldstandarden primært havde vurderet periapikal status samt den bakterieinficerede rodkanal som havende en høj indflydelse på langtidsprognosen. Undersøgelsen (15) påpeger muligheden for, at det at udføre en suboptimal rodbehandling kan være forbundet med en manglende viden fra tandlægens side om de faktorer, der er vigtige for et godt behandlingsresultat. 143

8 Disse fund understøtter også den såkaldte praksiskonceptteori udarbejdet af Kvist et al. (16), fordi tandlæger tydeligvis ikke følger en guldstandard. Samtidig hermed var der stor individuel forskel blandt tand lægerne imellem de faktorer, der blev udvalgt til at have stor indflydelse på endodontisk prognose. Praksiskonceptteorien foreslår, at alment praktiserende tandlæger opfatter periapikal sundhed og sygdom, ikke som et enten-eller, men som stadier på en kontinuert skala. Beslutningen om eksempelvis at rodbehandle en given tand er bestemt af flere værdiforhold, hvilket medfører, at der er en stor behandlervariation blandt tandlægerne. De kriterier, der ligger til grund for valg af behandling, er påvirket af økonomi, kvalitet af forsegling og mulig tilgang til rodkanalen, men også størrelsen af den apikale radiolucens på røntgenbilledet spiller en rolle. Over for dette står definitionen af en endodontisk mislykket behandling som en tand med en diagnostiseret ikke helende apikal parodontitis og er refereret som værende Strindbergs Koncept (17). Strindbergs Koncept afspejler en idealopfattelse af sygdom, som udelukkende er baseret på biologi, og som er neutral over for forskellige kliniske situationer eller andre forhold. I undersøgelsen vedr. danske tandlægers viden om prognoseforhold (15) var der en stor variation og ikke det samme specifikke fokus på periapikal status og den bakterie inficerede rodkanal som anført af guldstandarden. Særligt lagde de praktiserende tandlæger vægt på faktorer, der var forbundet med subjektive ubehagelige kliniske symptomer. Et fokus på subjektive ubehagelige kliniske symptomer blev tilsvarende noteret blandt en gruppe praktiserende tandlæger i en undersøgelse om beslutningsprocesser, vedrørende revisionsbehandling eller ej (18). En såkaldt revisionspræferencescore blev anvendt til at fastsætte forskellige revisions behandlingsstrategier. En af disse revisionsstrategier var udelukkende baseret på tilstedeværelsen af subjektive ubehagelige kliniske symptomer som grund til revision, dvs. så længe patienten ikke beklagede sig eller viste nogen form for kliniske periapikale symptomer, blev behandlingsresultatet accepteret. 144

9 Evaluering af præoperative faktorer, som spiller en rolle for prognosen, er en vigtig komponent i den kliniske beslutningsproces. Sammenfattende er et flertal af de praktiserende tandlæger tiltrukket af en strategi, der fokuserer på subjektive ubehagelige kliniske symptomer som værende bestemmende for langtidsprognosen for en rodbehandling. Ikkeadoptering af ny og gammel endodontisk teknologi Af andre endodontiske kvalitetsformende faktorer, som vi i dag ved lidt mere om blandt de alment praktiserende tandlæger i Danmark, er deres attitude og færdigheder i relation til den endodotiske behandlingsprocedure (19). Udfærdigelsen af et aseptisk arbejdsfelt blev eksempelvis opfattet som en relativt vanskelig procedure, hvorimod selve rodkanalbehandlingen ikke blev evalueret som værende specielt vanskelig og samtidig blev vurderet til at kunne blive udført relativt hurtigt. Størstedelen af de tilfældigt udvalgte tandlæger vurderede sig selv til at være på et meget højt eller tilfredsstillende niveau, hvad angik mekanisk udrensning og rodfyld ning. Mikrobiologi var det eneste emne, hvor de vurderede deres niveau som værende ikke tilfredsstillende. En tilsvarende status af tandlægers holdning og attitude over for endodontisk behandling blev udført for nogle år siden i Skotland (20). Det viste sig også her, at langt de fleste tandlæger havde en meget høj fornemmelse af tryghed omkring dét at diagnosticere samt dét at behandle endodontiske tilstande. Dette igen til trods for den faktiske tilstand i Skotland med mange dårligt udførte rodbehandlinger. En mulig forklaring på denne form for falsk tryghed var, at næsten hver anden tandlæge aldrig foretog røntgenkontrol af deres rodbehandlinger. 145

10 Kofferdamanvendelse En række undersøgelser har samstemmende vist, at det kun er relativt få af de alment praktiserende tandlæger, som anvender kofferdam som led i etableringen af et aseptisk arbejdsfelt ved endodontisk behandling (21). Dette til trods for at internationale guidelines (22) samt universiteter foreskriver dets anvendelse. Med udgangspunkt i den mikrobielle årsag til udviklingen af periapikal sygdom er det vanskeligt at forstå det hensigtsmæssige i ovenstående mønster. Når kofferdam samtidig udgør en beskyttelse for potentielt tab af instrumenter i luftvejene samt en beskyttelse i forhold til skyllevæsker, virker det direkte irrationalt og uforsvarligt. Undersøgelser har tillige påvist, at tandlæger, der ikke benytter kofferdam, fravælger natriumhypoklorit og anvender alternative skyllevæsker, som ikke har samme dokumenterede antibakterielle effekt (21). Det pudsige er, at universitetsmiljøer oplever en meget høj anvendelsesprocent blandt studenter, hvorimod forventningen til et fortsat brug er forbavsende lav, når sidste års studerende bliver spurgt, om de fortsat vil anvende kofferdam, når de færdiguddannes. Mere end 50 % af de adspurgte studerende mente i en engelsk undersøgelse (23) ikke, at de ville fortsætte med kofferdam. De grunde, der ofte anføres som årsag til manglende anvendelse af kofferdam, kan ikke understøttes i litteraturen (21). At patienter eksempelvis ikke bryder sig om anvendelsen af kofferdam, kan ikke bekræftes, hverken blandt børn eller voksne. Meget tyder på, at det er attituden hos den praktiserende tandlæge og ikke blandt patienterne, der er et afgørende element for den manglende anvendelse af kofferdam. Flere forhold i eksempelvis det danske system giver en forhåbning om, at kurven af ikkebrugere af kofferdam vil knække. Dels er der vedvarende fokus på, hvorfor det er væsentligt at benytte kofferdam som mikrobiel kontrol, dels er der ikke længere et fast tilskudssystem, som tidligere honorerede rodbehandlinger relativt lavt. Sidstnævnte har ofte været anført som årsag til ikke at benytte den bedste aseptiske procedure. Endelig har det vist 146

11 sig, at tandlæger, der anvender flere relativt nye teknologier (fx apex-lokatorer, nikkel-titan-instrumenter), samtidigt også er hyppigere brugere af kofferdam. Man kan sige, at der her er tale om en salgs cluster -effekt, og det kan give anvendelsen af kofferdam den nødvendige renæssance (19). Tilegnelse af nikkel-titan-instrumenter ved den mekaniske udrensning Tilegnelsen af roterede nikkel-titan-instrumenter blandt praktiserende tandlæger i Danmark (19) viste for bare få år siden en meget lav adopteringsgrad på omkring 10 %, dette til trods for at instrumentering med stålinstrumenter i dag betragtes som en dårligere teknik. Selvom kliniske undersøgelser med anvendelse af nyere udrensningssystemer er sparsomme, viser de, at hyppigheden af fejl under udrensning mindskes ved anvendelsen af roterende nikkel-titan-instrumenter. Andre undersøgelser viser væsentligt højere adopteringsgrader (24). Navnlig er det effektfuldt for tilegnelsen af nyere behandlingsprincipper med roterende nikkel-titan-instrumenter, at man ikke bare informeres teoretisk, men også praktisk afprøver et nyt udrensningssystem i et handson -koncept (24). Patientens rolle belyst ud fra danske klagesager over rodbehandlinger I samspillet mellem tandlæge og patient som en del af en evidensbaseret videns formidling er patientklager for nylig anvendt som en parameter til at afdække, om de faglige problemer vedr. rodbehandlinger også bliver opfattet som et synligt problem blandt patienterne (25). Den næsthyppigste årsag til en patientklage i de tandfaglige områder udgår fra endodonti, kun overgået af protetisk relaterede klager. Den hyppigste årsag til en endodontisk relateret pa- 147

12 tientklage er en suboptimal endodontisk behandling, dvs. tekniske mangler samt tekniske behandlingskomplikationer. Mandlige tandlæger og kvindelige patienter er en konstellation, der samtidig er overrepræsenteret i det undersøgte klagemateriale, hvilket indikerer en mulig kønspåvirkning i relation til en patient-behandler -kommunikation, som kan forårsage udvikling af en patientklagesag. I det tilgængelige materiale fra klagenævnene blev der tillige ikke noteret særlig opmærksomhed omkring vigtigheden af en aseptisk procedure, herunder en manglende anvendelse af kofferdam under rodbehandling, som et element i en såkaldt ikkehonorarværdig behandling. Med forbehold kan det konstateres, at fokus på endodontisk infektionskontrol endnu ikke synes fuldstændigt sammenfaldende med de vejledninger, der udgår fra universiteterne i Danmark. Sammenfatning Endodontisk behandling udføres hyppigere og mest som følge af caries. Som en mulig forebyggelse af endodontisk behandling hos voksne med profund caries anbefales en gradvis ekskaveringsprocedure. Alment praktiserende tandlæger ved godt, hvad de behandlingsteknisk skal gøre, og tror, at de er gode til at gøre det, men udførelsen er ofte utilstrækkelig, dokumenteret ud fra epidemiologiske data. Faktorer, der kan forklare forskellen mellem endodontiske behandlings resultater, som er mulige at opnå, og de suboptimale behandlingsresultater, der ses i de fleste populationer, er: En lav adoptering af ny teknologisk udvikling. En manglende prioriteret opmærksomhed på mikrobiologisk relaterede emner, der kan påvirke og forårsage udvikling af den apikale parodontit, såsom infektionskontrol (den sjældne anvendelse af kofferdam), samt præoperative faktorer, der påvirker endodontisk prognose (periapikal status, rodkanalsinfektion). Alment praktiserende tandlæger viser en høj selvtillid i for- 148

13 hold til at udføre rodbehandlinger, og en suboptimal rodfyldningskvalitet bliver formodentligt accepteret, så længe behandlingen har forebygget de akutte kliniske symptomer. Undersøgelsen af tandlægeklager viste, at endodontisk relaterede klager var den næsthyppigste klagekategori. Årsagerne til klagerne kunne relateres til både tekniske og biologiske problemer og kunne afspejle nogle af de problemer, der generelt er forekommende, men som ikke nødvendigvis bliver udløst i en klage. Kliniske implikationer I forhold til at forebygge endodontiske behandlinger blandt voksne med profund caries anbefales en gradvis ekskaveringsprocedure sammenlignet med én direkte ekskavering. Begge de undersøgte pulpaoverkapningsprocedurer viste lave helingsresultater, og spørgsmålet er, om disse procedurer overhovedet skal udføres hos voksne patienter, hvor ekskavering af profund caries har ført til eksponering af pulpa. Potentialet for at mindske forskellen mellem endodontiske helings resultater, der er mulige at opnå, og dem, der er rapporteret i de fleste popula tioner, synes relateret til, hvorvidt følgende forhold kan iværksættes: Fortsat adoptering af nyere endodontisk teknologi kombineret med et prioriteret fokus på de præoperative faktorer, der bestemmer endodontisk behandlingsprognose; herunder synes det obligatorisk, at fokus øges på de mikrobiologisk relaterede emner, som eksempelvis en rutineanvendelse af en optimal infektionskontrol metodik (anvendelsen af kofferdam) under udførelsen af en endodontisk behandling. En systematisk og obligatorisk anvendelse af langtidskontrolbesøg efter rodbehandling vil også kunne justere tandlægens selvopfattelse og synliggøre, om behandlingen ikke bare har givet smertefrihed, men også sunde periapikale forhold vurderet ud fra et røntgenbillede. 149

14 LITTERATUR 1. Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of endodontology. Oxford: Blackwell Publishing; Strindberg LZ. The dependence of the results of pulp therapy on certain factors. Acta Odontol Scand 1956;14:Suppl Kerekes K, Tronstad L. Long-term results of endodontic treatment performed with a standardized technique. J Endod 1979; 5: Petersson K, Hasselgren G, Petersson A, Tronstad L. Clinical experience with the use of dentine chips in pulpectomies. Int Endod J 1982;15: Kirkevang LL, Ørstavik D, Hørsted-Bindslev P, Wenzel A. Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in a Danish population. Int Endod J 2000;33: Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germfree and conventional laboratory rats. Oral Surg 1965;20: Ørstavik D, Pitt Ford T. Essential endodontology prevention and treatment of apical periodontitis. 2 nd ed.oxford: Blackwell Munksgaard;, Sackett DL, Strauss S, Richardson S et al. Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM. 2 nd ed. London: Churchill Livingstone; Marthaler TM. Changes in dental caries Caries Res 2004;38: Bjørndal L, Reit C.The annual frequency of root fillings, tooth extractions and pulp-related procedures in Danish adults during Int Endod J 2004;37: Kirkevang L-L, Hörsted-Bindslev P, Ørstavik D, Wenzel A. Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. Int Endod J 2001;34: Eckerbom M, Flygare L, Magnusson T. A 20-year follow-up study of endodontic variables and apical status in a Swedish population. Int Endod J 2007;40: Bjørndal L, Laustsen MH, Reit C. Root canal treatment in Denmark is most often carried out in carious vital molar teeth and retreatments are rare. Int Endod J 2006;39:

15 14. Bjørndal L, Reit C, Bruun G, Markvart M, Kjældgaard M, Näsman P et al. Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. Eur J Oral Sci 2010;118: Bjørndal L, Laustsen MH, Reit C. Danish practitioners assessment of factors influencing the outcome of endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Path Oral Radiol Endod 2007;103: Kvist T, Reit C, Esposito M, Mileman P, Bianchi S, Pettersson K et al. Prescribing endodontic retreatment: towards a theory of dentist behaviour. Int Endod J 1994;27: Kvist T, Reit C. Endodontic retreatment behaviour: the influence of disease concepts and personal values. Int Endod J 1998;31: Kvist T, Heden G, Reit C. Endodontic retreatment strategies used by general dental practitioners. Oral Surg Oral Med Oral Path Oral Radiol Endod 2004;97: Bjørndal L, Reit C. The adoption of new endodontic technology amongst Danish general dental practitioners. Int Endod J 2005;38: Saunders WP, Chestnutt IG, Saunders EM. Factors influencing the diagnosis and management of teeth with pulpal and periradicular disease by general dental practitioners. Part 1. Br Dent J 1999;187: Ahmad AI. Rubber dam usage for endodontic treatment: a review. Int Endod J 2009;42: European Society of Endodontology. Consensus report of the European Society of Endodontology on quality guidelines for the endodontic treatment. Int Endod J 2006;39: Mala S, Lynch CD, Burke FM, Dummer PMH. Attitudes of final year dental students to the use of rubber dam. Int Endod J 2009;42: Molander A, Caplan D, Bergenholtz G, Reit C. Improved quality of root fillings provided by general dental practitioners educated in nickeltitanium rotary instrumentation. Int Endod J 2007;40: Bjørndal L, Reit C. Endodontic malpractice claims in Denmark Int Endod J 2008;41:

16 152

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Hvordan vil Du behandle case 1?

Hvordan vil Du behandle case 1? DOFT EFTERÅRSKURSUS NYBORG 2014! Dyb caries behandling Pulpotomi Ekskavering Lars Bjørndal, Lektor, ph.d., dr.odont. Odontologisk Intistut, Københavns Universitet labj@sund.ku.dk Hvordan vil Du behandle

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 542 49 Gitte Bruun og Lars Bjørndal Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser Operativ behandling af profund

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries

Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries - et litteraturstudie DKTE opgave 2012/2013 Else Reintoft, Vejle Kommune Line Wøldike Risak, Vejen Kommune Vejleder Nuno V. Hermann DDS,PHD. 2 Indledning

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering

Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 626 33 Lars Bjørndal Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering Buonocore Memorial forelæsning 2002 Operativ cariesbehandling udføres typisk med fokus på

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

Symposium Endodontology. Efteruddannelse november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE

Symposium Endodontology. Efteruddannelse november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Efteruddannelse Symposium 2017 Endodontology 3.-4. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til Tandlægeforeningens

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Lars Bjørndal Det er vigtigt at forstå at behandlingen af en apikal parodontit er en infektionsbehandling

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Behandling af primære tænder med kompliceret caries

Behandling af primære tænder med kompliceret caries Behandling af primære tænder med kompliceret caries Lis Almer Formålet med tandbehandling af primære tænder er at sikre barnet smertefrihed, god tyggefunktion samt bevare pladsen, idet en mistet primær

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Profund caries er tæt forbundet med inflammation i

Profund caries er tæt forbundet med inflammation i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Evidens og behandling af profund caries Operativ behandling af profund caries involverer i dag begreber som forebyggelse af overekskavering og dermed øget risiko

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Opretholdelse af vital pulpa i tænder med profunde

Opretholdelse af vital pulpa i tænder med profunde Behandling af profunde carieslæsioner med gradvis En praksisbaseret undersøgelse Lars Bjørndal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Den kognitive model og DoloTest

Den kognitive model og DoloTest Den kognitive model og DoloTest I udviklingen af DoloTest har vi sørget for, at den tager udgangspunkt i den kognitive model, da det er af stor betydning for anvendeligheden i den pædagogiske indsats med

Læs mere

Retrograd rodfyldning er indiceret når periapikal inflammation

Retrograd rodfyldning er indiceret når periapikal inflammation Retrograd rodfyldning med komposit plast eller glasionomercement En prospektiv, randomiseret klinisk undersøgelse Simon Storgård Jensen og Søren Schou Formålet var at sammenligne behandlingsresultatet

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE KANDIDATUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere