Ergoterapeuten i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeuten i psykiatrien"

Transkript

1 Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde altså arbejdsterapi. Ergoterapi er behandling, som gennem praktiske, fysiske og intellektuelle aktiviteter hjælper det enkelte menneske til at fungere så godt som muligt i sine omgivelser, såvel i hjemmet og i fritiden som på arbejdet. Ergoterapi Kernen i ergoterapi er aktivitet, og aktivitet bruges både som mål og middel. I den canadiske litteratur om ergoterapi defineres aktivitet som: Aktiviteter og opgaver, som benævnes, tilrettelægges og tillægges værdi og mening af enkeltpersoner og en kultur. Aktivitet er alt det, mennesker foretager sig for at være beskæftiget, herunder at klare sig selv (egenomsorg), at nyde tilværelsen (fritid) og at bidrage til samfundets sociale og økonomiske struktur (arbejde). Aktivitet Ergoterapeuter har derfor i deres daglige arbejde ansvar for opgaver, der drejer sig om at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Det vil sige, at de hjælper mennesker med funktionsnedsættelser til at føre et mere uafhængigt og tilfredsstillende liv. Disse funktionsnedsættelser kan være af psykisk, fysisk eller intellektuel karakter, men har det til fælles, at de kan hæmme udførelsen af aktivitet. Hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser Ergoterapeuten arbejder ud fra et holistisk perspektiv, det vil sige med hele mennesket og de sammenhænge mennesket indgår i. Holistisk perspektiv Afdækning af aktivitetsproblemer For at gøre den ergoterapeutiske behandling målrettet og struktureret indleder ergoterapeuten med at afdække patientens aktivitetsproblemer. Aktivitetsproblemer er de problemer, der hæmmer og/eller forhindrer en person i at udføre hverdagslivets aktiviteter på en meningsfuld og tilfredsstillende måde i forhold til egne ønsker og behov set i relation til omgivelserne. Denne afdækning foregår som en kombination af interview af patienten og eventuelle omsorgspersoner og observation af patienten i aktivitet. Interview Observation 1

2 Mål og delmål Metode Evalueret Planlægning I samråd med patienten opsætter ergoterapeuten mål og delmål for indsatsen. Dernæst vælger de indsatsens form. Alt efter årsagen til funktionsnedsættelsen og graden af funktionsnedsættelsen vælger ergoterapeuten den mest hensigtsmæssige metode til indsatsen. Den kan bestå af træning eller vedligeholdelse af funktioner, undervisning eller kompensation. Indsatsen bliver evalueret jævnligt for at sikre, at patienten er tilfreds og motiveret. Kompensation: Når man giver støtte og guider i udførelsen af en aktivitet. En støtteperson fungerer som hjælpemiddel og kompenserer for patientens aktivitetsproblem. Ergoterapeut i psykiatrien Ergoterapeutens funktion i psykiatrien omfatter undersøgelse, behandling, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, med særligt fokus på rehabilitering og Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). Tests Undersøgelse og udredning Da ergoterapeuter arbejder med at muliggøre aktivitet og deltagelse for patienten, bruges der flere kendte, standardiserede tests for at afdække aktivitetsproblemerne. Af de mest brugte inden for psykiatrien kan nævnes: COPM (Canadian Occupational Performance Measure) er et ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, hvor formålet er at udrede den enkelte persons opfattelse af egen aktivitetsudførelse og graden af tilfredshed med selve udførelsen. Ud fra dette udarbejdes mål for behandlingen. AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) er et observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige (instrumentelle) og personlige dagligdags aktiviteter (ADL). Kvaliteten af personens aktivitetsudførelse vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder. De motoriske og procesmæssige ADL-færdigheder er paralleller til de målrettede handlinger som er defineret under Activities og Participation i the International Classification of Functioning, Disability and Health (World Health Organization, WHO, 2001). Det er således de små dele af aktivitetsudførelsen, som resulterer i, at den overordnede opgave bliver udført, når de er udført en efter en. Variabler: betyder foranderlig eller afvekslende. De motoriske og procesmæssige ADL-færdigheder vurderes i det miljø, hvor personen udfører sine relevante hverdagsaktiviteter efter eget valg: Motoriske ADL-færdigheder: er testvariabler, der anvendes til at måle niveauet af færdigheden, man observerer, når man: bevæger sig selv eller flytter objekter i opgaven 2

3 Procesmæssige ADL-færdigheder: er ligeledes testvariabler, der anvendes til at måle niveauet af den enkelte færdighed, man observerer, når man: vælger, interagerer med og anvender redskaber og materialer udfører individuelle handlinger og delopgaver tilpasser aktivitetsudførelse, når der opstår problemer. Interagere: påvirke hinanden. ACIS (Assessment of Communication and Interaction Skills) er et undersøgelsesredskab baseret på observation, som ergoterapeuten kan anvende til at beskrive kommunikations- og interaktionsfærdigheder, som personer udviser i forbindelse med udførelse af aktiviteter sammen med andre. Undersøgelsesredskabet er oprindeligt udviklet i USA, men har været anvendt af danske ergoterapeuter i flere år. ADL-taxonomi er et dokumentationsredskab til at beskrive personers aktivitetsformåen inden for en række hverdagsaktiviteter. Redskabet er oprindeligt udviklet i Sverige, men har været anvendt af danske ergoterapeuter i flere år. ESI (Evaluation of Social Interaction) er et ergoterapeutisk redskab, der måler på kvaliteten af den sociale interaktion. Det kan bruges til at svare på følgende spørgsmål: Hvordan er kvaliteten af den sociale interaktion? Hvordan er kvaliteten sammenlignet med sunde og raske mennesker på samme alder? Hvilke interaktionsfærdigheder har indflydelse på den enkeltes aktivitetsudførelse? Hvor skal man lægge fokus i forhold til interventionen for at forbedre den sociale interaktion? Er der sket en ændring i den sociale interaktion siden sidste ESI? OSA (Occupational Self Assessment) er et redskab til kortlægning af klientens egen vurdering af aktivitetskompetencer, værdier og prioriteringer. OSA er udviklet med teoretisk baggrund i The Model of Human Occupation (MOHO). Intervention: her: foranstaltninger i det sociale arbejde, fx forebyggende arbejde, bekæmpelse af kriminalitet, sociale hjælpeprogrammer. Andre redskaber der kan bruges i psykiatrien: WEIS (Work Environment Impact Scale) er et interview og vurderingsskema udarbejdet til at finde frem til faktorer i omgivelserne, som kan fremme en succesfuld arbejdsoplevelse for borgere med fysiske og psykosociale funktionsnedsættelser. Redskabet kan bruges i samarbejde med borgere, der oplever vanskeligheder med at varetage en jobfunktion, eller hvis arbejdsliv er blevet ændret som følge af eksempelvis sygefravær. WRI (Worker Role Interview) er et interviewredskab, der er udarbejdet til at vurdere psykosociale og omgivelsesmæssige faktorers betydning for en borgers mulighed for at vende tilbage til arbejde. WRI består af tre interviewdele: En til borgere med nyligt opstået handicaps En for borgere med kroniske handicaps 3

4 Et kombineret WRI og OCAIRS interview (The Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale). Du kan læse mere om undersøgelsesredskaberne på ergoterapeutforeningens hjemmeside, Behandling Efter udredningen og afdækningen af aktivitetsproblemer iværksættes behandlingen ud fra de problemer, ergoterapeuten og patienten har fundet. Behandlingen er individuel og afhænger af graden af funktionsnedsættelse og patientens motivation. Behandlingen kan være individuel eller foregå i grupper, alt efter hvilke problematikker patienten oplever og graden af funktionsnedsættelsen. Eksempler på behandling er: ADL-træning og Social færdighedstræning. Implicit: indbefattet uden udrykkeligt at være nævnt. ADL-træning ADL (Activities of Daily Living) er: Træning for at generhverve eller udvikle aktivitetsformåen. Målet er konkret genoptræning af de hverdagsaktiviteter, som klienten har problemer med. Implicit heri ligger træning af de bagvedliggende funktioner, som for eksempel koncentration, hukommelse, muskelstyrke og sansebearbejdning. Også indarbejdelse af nye teknikker og rutiner og at lære at anvende kompenserende strategier og redskaber indgår i ADL træning. Social færdighedstræning Social færdighedstræning er ikke en specifik ergoterapeutisk behandlingsmetode, men bruges ofte af ergoterapeuter i psykiatrien. Det er en systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode til udvikling, generalisering og fastholdelse af sociale færdigheder. Ofte ses det ved psykiatriske patienter, at de isolerer sig og mister sociale færdigheder, som gennem tilrettelagte aktiviteter kan indlæres eller genfindes. Derudover bruges skabende aktiviteter eller udtryksformer, undervisning og sanseintegration også som behandling i psykiatrien. En ergoterapeut fortæller om sit arbejde i retspsykiatrien På Afdelingen for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov er vi fem ergoterapeuter fordelt på tre sengeafsnit. Sammen har vi lavet standarder for, hvordan vi gerne vil arbejde for at tilbyde den bedste behandlingspakke til vore patienter. Vi mødes fast en gang om ugen, deltager i netværksmøde med andre ergoterapeuter ansat i retspsykiatrien en gang om året og mødes med ledelsen hvert kvartal. Dette er med 4

5 til, at vi hele tiden er opmærksomme på den nyeste forskning og nye tiltag, samt at vi overholder de krav, der stilles til vores arbejde. Om det er den danske kvalitetsmodel, eller det er opdateringer fra Ergoterapeutforeningen, så forsøger vi at følge med. Mit arbejde som ergoterapeut består, som nævnt tidligere, af undersøgelse, behandling, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, med særligt fokus på rehabilitering og ADL-træning. Inden for retspsykiatrien betyder det en pakke, hvor man udreder og afdækker patientens aktivitetsproblemer ved først at udføre et interview og dernæst ved at observere patienten udføre hverdagsaktiviteter. Næste skridt er så at formulere mål og delmål sammen med patienten for dernæst at iværksætte en behandling. Behandlingen er ikke en monofaglig indsats, men tværfaglig. Fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, sosu-assistenter og ergoterapeuter arbejder alle med at træne patienternes funktionsnedsættelser gennem aktivitet. Udredningen er som regel individuel, mens behandlingen kan være individuel eller foregå i grupper. Undersøgelse og udredning Jeg udreder og afdækker aktivitetsproblemer ved at bruge standardiserede undersøgelsesredskaber, udviklet specifikt til ergoterapeuter, af ergoterapeuter. Der findes mange forskellige undersøgelsesredskaber med forskellige formål. Vi har i Risskov valgt at bruge COPM interviewet og AMPS testen som standardundersøgelsesredskaber. Derudover har vi for nyligt introduceret ESI for at afdække problematikker inden for kommunikationsområdet. Vi synes, det giver et godt billede af hele patienten, da man igennem COPM interviewet taler med patienten om hans eller hendes hverdag, både før patienten kom hos os, men også efter indlæggelsen. Desuden kommer vi omkring ønsker og mål for tiden efter indlæggelsen. I COPM interviewet får patienten mulighed for at formulere og prioritere det, han eller hun oplever at have svært ved (aktivitetsproblemer). Dernæst kan patienten vælge imellem en bred vifte af aktivitetstilbud og sætte sig nogle mål for disse aktiviteter. Man kan træne de fleste færdigheder i en hvilken som helst aktivitet. Og grundtanken i ergoterapi er, at man lærer mere igennem en aktivitet, som man er motiveret for, og som man oplever som værende meningsfuld. Behandling I Risskov arbejder vi både i grupper og individuelt med en patients aktivitetsproblematikker. Dog er fokus mest på social færdighedstræning og ADL- og funktionstræning. Alle patienterne på rehabiliteringsafsnittene vasker selv tøj, gør rent på stuerne og 5

6 laver mad. Dette sker med støtte fra kontaktpersoner eller ergoterapeuten. Disse aktiviteter gradueres efter patientens aktivitetsformåen. Derudover er der mange aktiviteter på og uden for afsnittet, som dagligt er en træning i at begå sig blandt andre mennesker. Det er for eksempel fodbold, svømning, træningscenter, indkøbsture osv. Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser I Risskov arbejder ergoterapeuterne tæt sammen med fysioterapeuter om de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Der udføres screening og sundhedssamtaler med fokus på motion, kost og rygning. Også her er der mulighed for at patienten sætter ønsker og mål for ændringer i sin livsstil. Litteratur Basisbog i ergoterapi aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Tove Borg, Ulla Runge, Jytte Tjørnov. København: Munksgaard Danmark, Enabling occupation: An Occupational Therapy perspective. Elisabeth Townsend (red.). Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists, Dansk udgave: Fremme af menneskelig aktivitet ergoterapi i et canadisk perspektiv. København: FADL s Forlag, Psykiatrisk ergoterapi, teori-metode-praksis. Jennifer Creek (red.). København: FADL s Forlag, Links E-doc: AF5CD Ergoterapeutforeningens Specialistordning. Beskrivelse af ergoterapispecialet psykiatri. Sejersen, Louise; Wognsen, Merete; Hansen, Vibeke, Møller, Tanja Thor; Jensen, Vibeke L.; Mortensen, Tina Dahl; Petersen, Rikke S.; Gamborg, Gunner SPECIALIST/Psykiatri.pdf Funktionsbeskrivelse for ergoterapeuter ansat i afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Risskov: Redigeret uddrag fra: På Sporet af Psykiatrien, Håndbog, del 4 om de tværfaglige samarbejdspartnere. Christian Ranegaard Jespersen og Hans Bo Rahbæk Banke,

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere