eklarationfor fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eklarationfor fjernvarme1990-2013 13"

Transkript

1 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2014

2 2.Udviklingen i miljødeklarationen I det følgende gennemgås de forskellige forhold, som påvirker udviklingen i fjernvarmens miljødeklaration, herunder: metodeændringer, vejrforhold samt lastfordeling og driftsforhold i fjernvarmesystemet. Metodeændringeriforholdtiltidligereudgivedemiljødeklarationer Tekniske ændringer i fjernvarmesystemet, ændrede opgørelseskrav fra myndigheder, vejrforhold og ændringer i de anbefalede emissionsfaktorer er eksempler på forhold, som kan medføre ændringer i beregningen af miljødeklarationen. Sådanne ændringer kan påvirke resultatet af årets deklaration og gøre den vanskelig at sammenligne med tidligere års miljødeklarationer. Tillige har mulighederne for at indhente mere specifikke data ændret sig i de senere år, så vi i forhold til tidligere kan udføre beregningerne på et endnu sikrere grundlag. Derfor har miljønetværket i dette notat udarbejdet historiske deklarationer, hvor metoden er ensrettet og svarer til det senest opdaterede metodegrundlag anvendt i I afsnittet herunder beskrives de metodeændringer, som med dette notat er blevet indarbejdet bagudrettet samt ændringernes betydning for udviklingen i miljødeklarationen. Fælesmiljødeklarationforvand-ogdampnet.Tidligere har der været opgjort to miljødeklarationer for fjernvarme i hovedstadsområdet: En for de vandbårne transmissionsnet VEKS og CTR og én for dampsystemet i København. Produktionen af varme til de to systemer bliver mere og mere integreret, samtidig med at dampsystemet i København i den kommende årrække vil blive konverteret til et vandbaseret fjernvarmenet. Derfor besluttede man i 2010, at der fremover skulle udarbejdes en fælles miljødeklaration for hele hovedstadens fjernvarmenet. Da dampdeklarationen for år tilbage generelt lå lidt højere i emissionsværdier, medvirker dette til, at emissionerne i den historiske miljødeklaration vil ligge lidt højere end de tidligere udmeldte deklarationer for vandbaseret fjernvarme fra før Opdelingafafaldsvarmeihhv.kraftvarmeproduktionogrenvarmeproduktion.Den rene varmeproduktion på affald har en virkningsgrad på mellem 70 til 95 %, mens der for kraftvarmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæg anvendes en virkningsgrad på 200 % svarende til den anvendte virkningsgrad for varmeleverancen fra kraftvarmeværkerne. Da størstedelen af affaldsvarmen i dag er baseret på kraftvarme, har dette medvirket til at reducere emissionsfaktorerne i miljødeklarationen, også i forhold til de tidligere udmeldte deklarationer. ÆndringafDCE-faktorerforafaldsforbrænding.Emissionsfaktorer for affald offentliggøres af DCE (tidligere DMU). I 2009 blev den fossile andel af affaldet revurderet, så den udgjorde op til det dobbelte i forhold til tidligere antaget og igen i Lignende kommende ændringer vil medføre korrektioner af den samlede historiske miljødeklaration i forhold til tidligere udmeldte deklarationer. Fremtidigeændringer. Selvom ændringer i beregningsmetoder og dermed resultatet for miljødeklarationerne kan være til gene, hvis man har fokus på at følge udviklingen CO2-udledningen, kan det ikke udelukkes, at der også i fremtiden vil ske ændringer af forskellige årsager. Miljønetværket følger herunder den løbende udvikling i vurderingen af den fossilt baserede andel af affald til forbrænding. Det er muligt, at der i de kommende år kan opnås en endnu større detaljeringsgrad f.eks. nye metoder til målingen af CO2 udledning fra affald på det enkelte forbrændingsanlæg, som kan påvirke fjernvarmens CO2 indhold en del. En anden betydelig ændring ville være en ny fordeling af brændselsforbruget mellem el og varme ved kraftvarmeproduktionen. I dag anvender forskellige aktører forskellige metoder til fordelingen af emissioner mellem el og varme, hvor vi i Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden har valgt at bruge 200 % virkningsgrad i beregningerne. Derfor skal denne miljødeklaration anvendes sammen med en miljødeklaration for el, som er beregnet efter samme metode. Energinet.dk beregner miljødeklarationer for el efter både 200 % metoden og 125 % metoden. Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden viser altid Energinet.dk s eldeklaration efter 200 % metoden sammen med deklarationen for fjernvarme. Det er ikke optimalt i forbindelse med kommunikationen med forbrugerne, at der bliver benyttet forskellige opgørelsesmetoder forskellige steder i landet og især i forskellige dele af energibranchen, men indtil videre har det ikke været muligt at nå til enighed. Diskussionen omhandler især, i hvor høj grad fjernvarme ses Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 3

3 Udviklingimiljødeklaration som et overskudsprodukt fra elproduktionen, og dermed hvor stor en andel af brændslet og dets CO2- udledning, der skal tildeles fjernvarmen. Energistyrelsen anvender i dag 200% metoden til opgørelsen af den nationale energistatistik og det samme gør KL i deres CO2-beregner målrettet kommuner. Energistyrel- sen har dog indtil videre ikke meldt entydigt ud, hvilken metode de anbefaler. Vejrforhold Lave temperaturer og kolde vintre kan medføre en større andel spids -og reservelastproduktion på anlæg, der næsten udelukkende benytter fossile brændsler og desuden er mindre effektiv end fjernvarme samproduceret med el som kraftvarme. En situation med en højere andel varme produceret som spids- og reservelast medfører derfor højere emissionsfaktorer. En kold periode betyder desuden generelt, at de kraftvarmeanlæg og kedelanlæg, som normalt bliver prioriteret sidst pga. dårligere re driftsøkonomi, kommer mere i brug. Disse anlæg medfører ofte også større miljøbelastning, hvilket giver højere emissionsfaktorer for fjernvarmen. Opgørelsen af graddage er et udtryk for varmebehovet det enkelte år. I Danmark er graddage defineret som døgnets middeltemperatur minus 17 o C. Dvs. det er et mål for, hvor stort en del af varmebehovet, der er påvirket af vejr -og temperaturforhold den enkelte dag. Forskellen fra 17 o C til komforttemperatur dækkes af varme fra belysning, personer og andet. I 1996 og 2010 var der flere graddage end i normalåret, mens graddageantallet i de øvrige år siden 1990 har ligget nær eller under normalåret. Nedenstående figur viser antallet af graddage i forhold til DMIs normalår som er gennemsnittet af graddage age i en 40 års periode. Figur 1: Udvikling i graddage Driftsforholdoglastfordeling oglastfordelingifjernvarmesystemet Lastfordelingen i fjernvarmesystemet - dvs. hvilke produktionsanlæg, der producerer hvornår og på hvilke brændsler afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet. Det er derfor især økonomiske, men også tekniske og organisatoriske faktorer, der styrer produktionsplanlægningen, og det er derfor ikke altid det miljømæssigt bedste produktionsanlæg, der bliver prioriteret først. Når der forekommer havarier og driftsproblemer på anlæggene, medfører det typisk, at lastfordelingen kommer til at indeholde en større andel spids - og reservelastproduktion, og dette er især udtalt, hvis havarierne falder sammen med en kold perioses fordelingen mellem værkerne. Generelt bliver produktionen delt op i de. På figur 2 nedenfor Affaldsvarme som er overskudsvarme fra affaldsforbrænding. Kraftvarme hvor varme produceres sammen med el. Spids- og reservelast, der produceres lokalt i distributionsselskaberne. Figur 2: Udvikling i produktionsfordeling Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 4

4 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i brændselssammensætningen Figur 3: Brændselssammensætning i % inkl. udnyttelse af overskudsvarme Som det ses på ovenstående figur 3, er der sket en stigning i andelen af biomasse og naturgas gennem årene. Specielt de senere år, hvor Avedøreværkets blok 2 er indsat med produktion baseret på naturgas og biomasse og ombygning af Amagerværkets blok 1 til anvendelse af biomasse. Derudover ses en øget andel af overskudsvarme efter årtusindskiftet, hvilket primært skyldes øget kraftvarmeproduktion på affaldsforses en kraftig stigning i brændselsforbruget generelt, hvilket især skyldes en meget brændingerne. I 2010 kold vinter. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 6

5 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i miljødeklarationen - grafer og tabeller På figur 4 og 5 ses udviklingen i hhv. CO2-, SO2- og NOx-udledning i perioden Faldet i CO2-udledning afspejler primært den omlægning af brændsler, som er beskrevet i afsnit 3. De krafskyldes primært indførelse af røggasrensning på de centrale værker, men tige fald i SO2 og NOx-udledning også erstatning af fossile brændsler med biomasse. Figur 4: Udvikling i emission af CO Figur 5: Udvikling i emission af SO2 og NOx De efterfølgende tabeller indledes med en oversigt over produktionsformer, samt over andelen af henholdsvis fossile og CO2-neutrale brændsler på de enkelte produktionsformer. Dernæst følger deklarationen for transmissionsnettet (dvs. det store transmissionsnet der forsyner fjernvarmeselskabernes distributi- onsnet). På den næste side vises deklarationen for den gennemsnitlige forbruger (vægtet gennemsnit for alle kommunerne) og den miljødeklaration for el, der bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationer- ne for fjernvarme. Derefter er opstillet tabeller for udviklingen i miljødeklarationen for forbrugerne i de en- kelte kommuner. Forskellen på de enkelte kommuners miljødeklaration skyldes forskelligt tab i ledningssamt forskelligt elforbrug til nettet afhængig af nettets størrelse og stand distribution. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 7

6 Varmeproduktionialt Affald GWh Kraftvarme GWh Geotermi GWh Spidslast ialt GWh Varmeproduktion i alt GWh Varmeproduktionogkøb Varmeproduktionogkøbtransmissionialt(inkl.dampnet)GWh Andelfossiltbrændsel Affaldsforbrænding 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 37,0% 37,0% Kraftvarme 100,0% 100,0% 100,0% 85,1% 65,7% 58,9% 54,7% 49,3% Spidslast 99,3% 100,0% 94,6% 76,5% 96,1% 97,5% 96,2% 97,3% I alt (vægtet mht. prod.) 75,5% 85,3% 77,6% 71,5% 65,4% 56,7% 57,0% 53,8% Andelbiobrændselogbioandelafafaldsvarme Affaldsforbrænding 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 63,0% 63,0% Kraftvarme 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 34,3% 41,1% 45,3% 50,7% Spidslast 0,7% 0,0% 5,4% 23,5% 3,9% 2,5% 3,8% 2,7% I alt (vægtet mht. prod.) 24,5% 14,7% 22,4% 28,5% 34,6% 43,3% 43,0% 46,2% MiljødeklarationTransmission Miljødeklarationtransmission Varmesalgtilselskaberialt(inkl.dampnet) GWh El til transmission MWh Elforbrug til transmission pr. solgt GJ varme kwh/mwh 7,59 8,47 7,29 8,25 9,69 9,54 10,28 9,73 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 181,53 179,73 160,69 114,12 105,60 95,31 94,30 89,50 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,31 0,23 0,30 6,41 5,11 4,65 4,83 4,36 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,86 0,67 0,93 2,45 1,68 1,66 1,67 1,64 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 181,80 179,95 160,99 115,01 106,23 95,92 94,69 90,02 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.247, ,67 152,90 37,70 13,71 13,52 18,77 18,48 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.305,75 741,82 499,24 155,11 102,29 97,81 93,86 91,79 CO (Kulilte) mg/kwh 4,72 3,62 4,64 35,26 60,59 65,56 73,95 80,75 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,54 0,36 0,49 3,68 4,49 4,64 5,13 5,13 Partikler mg/kwh 1,43 1,20 1,30 5,22 4,92 5,49 5,53 6,81 g/kwh Kul g/kwh 55,37 53,01 41,47 17,80 15,87 19,28 18,35 19,85 Fuelolie g/kwh 2,63 3,84 0,68 5,80 0,88 0,47 0,55 0,39 Gasolie g/kwh 0,42 0,93 0,92 0,68 3,98 1,70 2,43 2,03 Naturgas g/kwh 4,39 7,39 8,20 11,85 14,48 9,90 10,75 5,87 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,40 20,62 27,06 33,39 34,73 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,51 7,18 6,39 3,99 6,13 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 80,95 53,22 72,41 46,01 35,56 43,78 39,16 33,82 MiljødeklarationDistribution Varmesalgtilslutkunderialt(inkl.dampnet) GWh El til distribution MWh Elforbrug til distribution pr. solgt GJ varme kwh/mwh 1,81 1,85 1,82 1,34 1,62 1,75 1,75 1,60 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 198,77 200,74 185,67 133,55 122,24 110,09 108,09 103,09 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,34 0,26 0,35 7,80 6,31 5,75 5,81 5,24 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,93 0,74 1,07 2,87 1,95 1,92 1,91 1,88 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 199,07 200,98 186,01 134,60 122,98 110,81 108,55 103,69 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.364, ,51 176,67 44,28 15,91 15,65 21,53 21,27 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.425,35 826,34 575,40 181,76 118,27 112,84 107,50 105,53 CO (Kulilte) mg/kwh 5,14 4,02 5,32 41,34 69,97 75,54 84,62 92,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,59 0,40 0,56 4,38 5,25 5,41 5,92 5,92 Partikler mg/kwh 1,56 1,33 1,49 6,10 5,68 6,31 6,32 7,83 Kul g/kwh 60,53 59,05 47,87 20,92 18,51 22,36 21,10 22,94 Fuelolie g/kwh 2,88 4,27 0,79 6,78 1,02 0,55 0,64 0,46 Gasolie g/kwh 0,45 1,04 1,06 0,79 4,58 1,95 2,77 2,32 Naturgas g/kwh 4,82 8,24 9,47 13,84 16,71 11,41 12,29 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,82 23,76 31,09 38,11 39,79 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,45 8,31 7,38 4,60 7,06 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 88,14 59,03 83,15 53,64 40,97 50,33 44,74 38,80 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 8

7 MiljødeklarationKøbenhavn Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 5% 9% 16% 19% 17% 17% 16% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,38 197,55 187,51 136,25 124,36 112,18 109,50 103,62 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,35 7,88 6,34 6,28 6,22 5,59 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,90 0,73 1,08 2,93 1,98 1,96 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,67 197,78 187,86 137,32 125,11 113,84 110,69 105,26 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.320, ,13 178,42 45,14 16,18 16,10 21,96 21,56 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.379,23 813,11 581,09 185,38 120,35 115,76 109,54 106,86 CO (Kulilte) mg/kwh 4,98 3,95 5,38 42,16 71,22 77,40 86,15 93,68 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,57 0,40 0,57 4,45 5,33 5,61 6,08 6,02 Partikler mg/kwh 1,51 1,31 1,51 6,23 5,78 6,46 6,43 7,92 Kul g/kwh 58,58 58,10 48,34 21,32 18,80 23,06 21,58 23,38 Fuelolie g/kwh 2,79 4,20 0,79 6,92 1,03 0,56 0,66 0,46 Gasolie g/kwh 0,44 1,02 1,07 0,81 4,67 1,99 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,67 8,11 9,57 14,13 17,01 11,69 12,50 6,82 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 10,02 24,19 31,78 38,70 40,13 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,58 8,45 7,58 4,72 7,18 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,27 58,07 83,97 54,78 41,72 51,46 45,48 39,19 MiljødeklarationFrederiksberg Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 13% 9% 9% 8% 6% 7% 8% 8% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,56 196,60 175,82 123,07 112,15 102,19 101,40 96,29 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,33 6,91 5,42 4,99 5,19 4,69 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,97 0,73 1,02 2,65 1,79 1,78 1,80 1,76 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 205,87 196,83 176,14 124,04 112,82 102,84 101,82 96,85 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.412, ,90 167,30 40,66 14,56 14,50 20,19 19,89 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.478,59 811,43 546,24 167,27 108,63 104,88 100,92 98,76 CO (Kulilte) mg/kwh 5,35 3,96 5,07 38,03 64,34 70,29 79,51 86,88 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,40 0,54 3,97 4,76 4,98 5,52 5,52 Partikler mg/kwh 1,62 1,31 1,42 5,63 5,22 5,88 5,95 7,33 Kul g/kwh 62,70 57,98 45,37 19,19 16,86 20,67 19,73 21,35 Fuelolie g/kwh 2,98 4,20 0,75 6,26 0,93 0,50 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,47 1,02 1,01 0,74 4,23 1,82 2,62 2,19 Naturgas g/kwh 4,97 8,08 8,97 12,78 15,38 10,62 11,56 6,31 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,06 21,89 29,01 35,91 37,36 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,94 7,63 6,85 4,29 6,59 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 91,66 58,21 79,23 49,62 37,76 46,94 42,10 36,38 MiljødeklarationGentofte Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 6% 6% 6% 6% 9% 6% 7% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,10 190,19 170,04 120,76 115,60 101,01 101,09 93,86 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 6,78 5,59 4,93 5,17 4,57 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,60 1,84 1,76 1,79 1,72 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,38 190,42 170,36 121,71 116,28 101,66 101,51 94,41 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.319, ,17 161,80 39,89 15,01 14,33 20,12 19,38 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.381,74 784,99 528,29 164,13 111,97 103,67 100,61 96,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,00 3,83 4,91 37,31 66,32 69,48 79,26 84,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 3,90 4,91 4,92 5,50 5,38 Partikler mg/kwh 1,51 1,27 1,38 5,52 5,39 5,81 5,93 7,14 Kul g/kwh 58,59 56,09 43,88 18,83 17,38 20,44 19,67 20,81 Fuelolie g/kwh 2,78 4,06 0,72 6,14 0,96 0,50 0,59 0,41 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,72 4,36 1,80 2,61 2,13 Naturgas g/kwh 4,65 7,82 8,67 12,54 15,85 10,49 11,52 6,15 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 8,89 22,57 28,68 35,80 36,42 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,83 7,86 6,77 4,27 6,43 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,66 56,31 76,63 48,69 38,92 46,40 41,97 35,47 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 9

8 MiljødeklarationGladsaxe Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 3% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 2% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 187,45 185,60 165,93 117,84 109,81 99,76 98,02 91,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,61 5,33 4,89 5,03 4,44 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,89 0,69 0,96 2,53 1,75 1,74 1,74 1,66 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,73 185,81 166,24 118,77 110,46 100,40 98,43 91,53 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.288, ,94 157,89 38,93 14,26 14,16 19,51 18,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.348,34 766,01 515,52 160,16 106,36 102,38 97,55 93,33 CO (Kulilte) mg/kwh 4,88 3,74 4,79 36,41 62,99 68,61 76,85 82,09 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,38 0,51 3,80 4,67 4,86 5,34 5,21 Partikler mg/kwh 1,48 1,24 1,34 5,39 5,11 5,74 5,75 6,92 Kul g/kwh 57,17 54,74 42,82 18,38 16,51 20,19 19,07 20,18 Fuelolie g/kwh 2,72 3,96 0,70 5,99 0,91 0,49 0,58 0,40 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,14 1,78 2,53 2,06 Naturgas g/kwh 4,53 7,63 8,46 12,23 15,06 10,36 11,17 5,96 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,68 21,43 28,31 34,70 35,30 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 7,47 6,69 4,15 6,23 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 83,59 54,95 74,78 47,51 36,96 45,82 40,69 34,38 MiljødeklarationTårnby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 185,79 183,95 164,46 116,79 108,86 98,54 97,95 93,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,56 5,26 4,81 5,01 4,54 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,51 1,74 1,72 1,73 1,70 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 186,07 184,16 164,76 117,71 109,50 99,17 98,36 93,64 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.276, ,46 156,49 38,58 14,13 13,98 19,50 19,23 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.336,37 759,21 510,95 158,74 105,44 101,13 97,49 95,49 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,09 62,45 67,78 76,81 84,00 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,77 4,62 4,80 5,33 5,33 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,34 5,07 5,67 5,74 7,09 Kul g/kwh 56,66 54,25 42,44 18,22 16,36 19,94 19,06 20,64 Fuelolie g/kwh 2,69 3,93 0,70 5,94 0,90 0,49 0,58 0,41 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,94 0,70 4,11 1,76 2,53 2,11 Naturgas g/kwh 4,49 7,56 8,39 12,13 14,93 10,24 11,17 6,10 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,60 21,25 27,97 34,69 36,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,64 7,40 6,60 4,14 6,37 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,84 54,47 74,11 47,09 36,65 45,27 40,67 35,18 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 10

9 MiljødeklarationAlbertslund Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 22% 24% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 227,37 225,58 201,54 143,40 131,52 120,18 118,58 113,16 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,75 7,52 6,89 6,85 6,37 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,07 0,83 1,16 3,08 2,09 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 227,71 225,84 201,90 144,54 132,32 120,97 119,09 113,83 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.560, ,80 191,76 47,76 17,20 17,12 23,62 23,28 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.627,86 927,32 623,66 195,49 126,99 122,92 117,80 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,87 4,50 5,76 44,50 74,99 82,14 92,61 100,84 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,78 5,75 5,99 6,56 6,53 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,62 6,55 6,08 6,86 6,90 8,54 Kul g/kwh 69,19 66,26 51,93 22,58 20,15 24,55 23,26 25,39 Fuelolie g/kwh 3,29 4,79 0,85 7,26 1,10 0,60 0,71 0,50 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,15 0,85 4,87 2,11 3,02 2,51 Naturgas g/kwh 5,53 9,25 10,28 14,83 17,87 12,40 13,44 7,35 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,52 25,36 33,68 41,54 43,09 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,92 8,93 8,06 5,10 7,77 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,53 66,09 89,93 57,35 43,75 54,54 48,85 42,15 MiljødeklarationBrøndby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,34 207,59 185,50 131,92 122,93 109,94 108,68 103,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,89 6,72 6,12 6,14 5,53 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,98 0,77 1,07 2,83 1,96 1,91 1,92 1,89 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 209,65 207,83 185,83 132,97 123,68 110,49 109,06 103,99 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.436, ,35 176,50 43,85 16,05 15,63 21,63 21,30 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.500,49 854,19 574,57 179,72 118,81 112,34 107,91 105,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,41 4,15 5,31 40,89 70,21 75,11 84,88 92,54 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,42 0,56 4,36 5,33 5,45 5,99 5,95 Partikler mg/kwh 1,64 1,37 1,49 6,03 5,69 6,27 6,33 7,83 Kul g/kwh 63,74 61,04 47,82 20,73 18,74 22,39 21,27 23,10 Fuelolie g/kwh 3,03 4,42 0,79 6,69 1,03 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,58 1,93 2,77 2,31 Naturgas g/kwh 5,08 8,52 9,46 13,66 16,75 11,34 12,32 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,69 23,79 30,83 38,12 39,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,37 8,35 7,36 4,66 7,09 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,75 60,98 82,97 52,86 41,03 49,93 44,80 38,71 MiljødeklarationGlostrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 22% 14% 15% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 186,99 185,40 165,68 117,82 129,26 109,32 109,52 104,11 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 7,02 6,68 6,14 6,22 5,60 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,53 2,06 1,91 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,27 185,62 165,98 118,75 130,04 110,85 110,59 105,45 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.283, ,03 157,64 39,14 16,83 15,68 21,94 21,60 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.340,58 763,05 513,29 160,47 125,06 112,72 109,44 107,06 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,51 73,99 75,36 86,08 93,85 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,89 5,55 5,46 6,08 6,03 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,38 6,00 6,29 6,42 7,94 Kul g/kwh 56,94 54,53 42,71 18,50 19,57 22,46 21,56 23,42 Fuelolie g/kwh 2,71 3,95 0,70 5,97 1,08 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,84 1,94 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,54 7,61 8,45 12,20 17,67 11,38 12,49 6,83 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,65 25,12 30,94 38,66 40,20 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 8,78 7,39 4,72 7,19 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,88 54,49 74,14 47,23 43,32 50,10 45,44 39,26 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 11

10 MiljødeklarationGreve Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 8% 5% 9% 9% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,70 207,93 185,80 132,13 115,58 100,98 104,17 99,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,88 6,11 5,72 5,93 5,34 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,84 1,84 1,76 1,85 1,81 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,01 208,17 186,14 133,18 116,28 102,16 104,93 100,07 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.439, ,70 176,79 43,91 15,06 14,46 20,81 20,50 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.503,29 855,71 575,61 179,99 111,78 103,86 103,83 101,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,42 4,16 5,32 40,95 66,10 69,42 81,65 89,03 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,37 4,98 5,04 5,77 5,73 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,49 6,04 5,36 5,80 6,09 7,53 Kul g/kwh 63,85 61,15 47,90 20,75 17,54 20,71 20,47 22,23 Fuelolie g/kwh 3,04 4,42 0,79 6,70 0,96 0,51 0,62 0,44 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,32 1,79 2,66 2,22 Naturgas g/kwh 5,09 8,53 9,48 13,68 15,78 10,48 11,85 6,48 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,70 22,42 28,49 36,67 38,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,38 7,85 6,81 4,48 6,82 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,93 61,10 83,14 52,96 38,68 46,13 43,09 37,24 MiljødeklarationHvidovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 7% 5% 5% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,06 224,05 200,25 142,35 113,26 100,54 99,31 94,28 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,34 5,80 5,71 5,72 5,16 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,83 1,16 3,06 1,80 1,76 1,78 1,74 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,40 224,32 200,61 143,47 113,94 102,13 100,89 96,22 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.552, ,25 190,54 47,22 14,74 14,45 20,01 19,71 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.622,21 922,87 620,87 193,77 109,60 103,82 99,82 97,65 CO (Kulilte) mg/kwh 5,86 4,49 5,75 44,08 64,85 69,40 78,50 85,58 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,67 4,86 5,04 5,55 5,51 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,61 6,50 5,26 5,80 5,85 7,24 Kul g/kwh 68,87 65,95 51,64 22,31 17,13 20,71 19,68 21,39 Fuelolie g/kwh 3,28 4,77 0,85 7,22 0,94 0,51 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,14 0,85 4,25 1,78 2,56 2,14 Naturgas g/kwh 5,48 9,20 10,22 14,75 15,49 10,48 11,39 6,23 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,46 22,03 28,48 35,24 36,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,87 7,70 6,80 4,31 6,56 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,37 65,99 89,79 57,16 37,99 46,11 41,42 35,79 MiljødeklarationHøjeTaastrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 18% 18% 18% 18% 14% 20% 19% 50% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 215,59 213,85 191,07 135,93 122,42 116,21 113,58 136,49 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,37 0,27 0,36 8,23 6,69 6,42 6,39 7,10 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,01 0,79 1,10 2,92 1,95 2,01 2,01 2,47 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 215,91 214,10 191,42 137,00 123,17 116,60 113,93 136,30 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.479, ,10 181,80 45,23 15,98 16,49 22,60 27,93 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.544,15 879,42 591,48 185,26 118,32 118,58 112,74 138,52 CO (Kulilte) mg/kwh 5,57 4,27 5,46 42,16 69,92 79,29 88,68 121,53 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,64 0,43 0,58 4,52 5,31 5,74 6,26 7,79 Partikler mg/kwh 1,68 1,41 1,53 6,21 5,67 6,62 6,62 10,27 Kul g/kwh 65,62 62,84 49,24 21,39 18,66 23,62 22,21 30,22 Fuelolie g/kwh 3,12 4,55 0,81 6,88 1,02 0,58 0,67 0,60 Gasolie g/kwh 0,49 1,10 1,09 0,80 4,56 2,04 2,90 3,04 Naturgas g/kwh 5,24 8,77 9,75 14,06 16,68 11,97 12,87 8,84 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 9,97 23,69 32,56 39,84 52,10 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,56 8,31 7,77 4,86 9,29 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,03 Affald g/kwh 95,39 62,71 85,34 54,40 40,86 52,72 46,81 50,85 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 12

11 MiljødeklarationIshøj Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 0% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 0,00 187,17 167,04 119,18 112,13 102,61 102,64 97,80 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,24 0,31 8,11 7,64 5,69 5,73 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,68 0,95 2,55 1,78 1,75 1,78 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 0,00 187,38 167,34 120,14 112,84 101,60 101,06 96,62 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 0, ,03 158,94 40,15 14,80 14,38 20,05 19,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 0,00 764,93 513,93 163,20 107,85 103,28 99,99 98,06 CO (Kulilte) mg/kwh 0,00 3,67 4,70 37,22 63,44 69,04 78,63 85,94 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,00 0,37 0,50 4,16 5,07 5,02 5,56 5,53 Partikler mg/kwh 0,00 1,22 1,32 5,43 5,12 5,76 5,86 7,27 Kul g/kwh 0,00 54,66 42,96 19,03 17,59 20,60 19,72 21,47 Fuelolie g/kwh 0,00 3,95 0,71 6,00 0,94 0,50 0,60 0,43 Gasolie g/kwh 0,00 0,95 0,94 0,69 4,06 1,78 2,56 2,15 Naturgas g/kwh 0,00 7,65 8,53 12,26 15,06 10,42 11,41 6,26 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,69 21,29 28,33 35,30 36,80 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,76 7,59 6,77 4,32 6,59 Bioolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 0,00 53,99 73,47 47,09 36,73 45,87 41,49 35,94 MiljødeklarationRoskilde Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 23% 23% 23% 23% 26% 25% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,07 224,39 200,44 142,68 135,44 120,79 118,69 113,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,85 7,68 6,64 6,65 5,99 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,82 1,15 3,06 2,16 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,41 224,65 200,81 143,81 136,27 121,20 119,06 113,50 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.550, ,93 190,72 47,60 17,71 17,14 23,62 23,25 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.616,95 921,64 619,75 194,64 130,80 123,27 117,83 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,82 4,46 5,71 44,32 77,25 82,43 92,69 101,08 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,67 0,45 0,60 4,79 5,91 5,97 6,53 6,49 Partikler mg/kwh 1,76 1,48 1,60 6,51 6,26 6,89 6,92 8,55 Kul g/kwh 68,76 65,86 51,64 22,51 20,73 24,54 23,21 25,19 Fuelolie g/kwh 3,27 4,76 0,85 7,22 1,13 0,60 0,70 0,50 Gasolie g/kwh 0,51 1,15 1,14 0,84 5,02 2,12 3,03 2,53 Naturgas g/kwh 5,50 9,20 10,23 14,75 18,41 12,45 13,45 7,36 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 10,46 26,13 33,86 41,65 43,31 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,89 9,19 8,07 5,08 7,74 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 99,77 65,59 89,25 56,96 45,08 54,82 48,94 42,28 MiljødeklarationRødovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 194,62 192,99 172,45 122,64 113,77 103,28 102,07 95,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 7,34 5,89 5,85 5,83 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,63 1,81 1,81 1,82 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 194,91 193,21 172,76 123,61 114,45 104,85 103,11 96,81 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.335, ,82 164,09 40,76 14,81 14,83 20,45 19,83 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.394,94 794,11 534,16 167,08 110,06 106,60 102,02 98,24 CO (Kulilte) mg/kwh 5,03 3,86 4,94 38,02 65,11 71,26 80,23 86,10 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 4,06 4,89 5,17 5,67 5,54 Partikler mg/kwh 1,52 1,28 1,39 5,60 5,28 5,95 5,98 7,28 Kul g/kwh 59,26 56,75 44,45 19,27 17,23 21,25 20,11 21,51 Fuelolie g/kwh 2,82 4,11 0,73 6,22 0,95 0,52 0,61 0,43 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,73 4,26 1,83 2,62 2,15 Naturgas g/kwh 4,73 7,92 8,80 12,70 15,55 10,76 11,64 6,27 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,00 22,10 29,24 36,02 36,87 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,92 7,73 6,99 4,40 6,60 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 86,22 56,69 77,14 49,14 38,12 47,36 42,34 36,01 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 13

12 MiljødeklarationSolrød Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 27% 24% 16% 17% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 210,52 208,93 186,64 132,84 136,31 118,78 110,51 106,66 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 8,21 7,84 6,61 6,23 5,69 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,85 2,17 2,08 1,96 1,94 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,84 209,17 186,98 133,89 137,14 120,70 110,94 107,26 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.444, ,50 177,59 44,29 17,83 17,07 22,01 21,97 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.506,14 858,34 577,20 181,18 131,60 122,76 109,78 108,91 CO (Kulilte) mg/kwh 5,43 4,16 5,32 41,25 77,70 82,09 86,35 95,48 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,45 5,97 5,94 6,09 6,14 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,50 6,06 6,29 6,86 6,44 8,08 Kul g/kwh 64,04 61,33 48,08 20,95 20,90 24,44 21,63 23,82 Fuelolie g/kwh 3,05 4,44 0,79 6,72 1,14 0,60 0,66 0,47 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 5,05 2,11 2,82 2,39 Naturgas g/kwh 5,12 8,56 9,52 13,73 18,52 12,39 12,53 6,95 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,74 26,27 33,71 38,79 40,90 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,41 9,25 8,04 4,73 7,31 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,95 61,11 83,16 53,06 45,32 54,59 45,58 39,94 MiljødeklarationValensbæk Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 12% 12% 12% 12% 33% 10% 23% 23% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,11 203,39 181,75 129,26 142,59 106,48 116,94 111,25 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,34 7,73 7,71 5,98 6,57 5,93 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,96 0,75 1,05 2,77 2,27 1,86 2,07 2,03 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 205,42 203,63 182,08 130,28 143,46 107,54 117,62 112,13 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.407, ,80 172,94 42,96 18,60 15,21 23,33 22,97 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.470,22 836,95 562,98 176,08 137,84 109,34 116,40 113,87 CO (Kulilte) mg/kwh 5,30 4,07 5,21 40,07 81,48 73,10 91,56 99,85 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,61 0,41 0,55 4,27 6,17 5,30 6,46 6,41 Partikler mg/kwh 1,60 1,35 1,46 5,90 6,61 6,10 6,83 8,44 Kul g/kwh 62,45 59,81 46,85 20,31 21,70 21,79 22,93 24,89 Fuelolie g/kwh 2,97 4,33 0,77 6,55 1,19 0,53 0,70 0,49 Gasolie g/kwh 0,47 1,05 1,04 0,77 5,32 1,88 2,99 2,50 Naturgas g/kwh 4,98 8,34 9,27 13,38 19,44 11,04 13,29 7,27 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,49 27,62 30,00 41,14 42,78 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,24 9,68 7,16 5,02 7,64 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 90,88 59,75 81,30 51,80 47,64 48,58 48,34 41,77 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 26. februar 2014 CFN/CFN Dok. 13/103446-2 1/17 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1.... Datagrundlag for miljødeklarationen for el 4 1.1... Dansk elproduktion...

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015

HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 HELSINGØR KOMMUNE CO2-OPGØRELSE OPGØRELSE FOR ÅR 2015 CO2-opgørelse for 2015 Side 2 INDLEDNING Sweco afgav i januar 2016 tilbud på udarbejdelse af en CO 2-opgørelse for Helsingør Kommune for 2015. Udgangspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Omstilling til CO2-neutral fjernvarme Varmeplan Hovedstaden 1+2 Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Varmeplan Hovedstaden 1+2 Et samarbejde mellem KE, CTR og VEKS Forsyning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013

Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 Til Metode- og datagrundlag til Miljørapport 2013 24. april 2013 CFN/CGS Dok. 101365/13, Sag 12/1967 1/28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljørapporten... 4 1.1 Miljødata for dansk

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

Energinet.dk's deklarationer for el

Energinet.dk's deklarationer for el Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Firma logo genn emsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolan dene medregnes i eldekla rationen. El produceres i Østdanmark

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Produktspecifikke retningslinier, PCR, for leveret varme via fjernvarmeanlæg eller individuelle anlæg Under miljøvaredeklarationsordningen MVD-DK, udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen Læs mere om ordningen

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 25. februar 2010 CGS/LST Status for 2009 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur VPH 3 12-08-2013 Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025 Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS gennemførte i perioden november 2010 til maj 2011 et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2), som havde

Læs mere

Miljørapport 2008. for Energinet.dk

Miljørapport 2008. for Energinet.dk Miljørapport 2008 Miljørapport 2008 for Energinet.dk Miljørapport 2008 Udgivet af Energinet.dk Oplag: 2.500 eksemplarer Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer Miljøberetning 2002 Miljøberetning 2002 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon: 4487 3200 Den kan også downloades

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Kraftvarmekravets. investeringer i. affaldsforbrænding

Kraftvarmekravets. investeringer i. affaldsforbrænding Affaldsforbrænding Kraftvarmekravets indflydelse på investeringer i affaldsforbrænding Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser

Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser Thomas Astrup (DTU Miljø) Ole Dall (SDU) Henrik Wenzel (SDU) 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Væsentlige forudsætninger...

Læs mere

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn

Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Miljøplan 2004 1 Miljøplan 2004 for Jylland og Fyn Dato: 24. marts 2004 Sag nr.: 5109 Dok nr.: 182653 Ref.: LN-KBE/LIL Omslag og illustrationer: Franck Wagnersen Foto: Jørgen Schytte Wave Dragon Eltra

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche

Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche Thomas Astrup Formål med vejledningen At opstille de nødvendige grunddata for CO2- opgørelser At fastlægge rammebetingelser, forudsætninger, osv.

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2015 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2007 2015 1. Konklusion - 2015 Monitoreringsrapporten i overblik I 2015 er Sønderborg-områdets

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere