eklarationfor fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eklarationfor fjernvarme1990-2013 13"

Transkript

1 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2014

2 2.Udviklingen i miljødeklarationen I det følgende gennemgås de forskellige forhold, som påvirker udviklingen i fjernvarmens miljødeklaration, herunder: metodeændringer, vejrforhold samt lastfordeling og driftsforhold i fjernvarmesystemet. Metodeændringeriforholdtiltidligereudgivedemiljødeklarationer Tekniske ændringer i fjernvarmesystemet, ændrede opgørelseskrav fra myndigheder, vejrforhold og ændringer i de anbefalede emissionsfaktorer er eksempler på forhold, som kan medføre ændringer i beregningen af miljødeklarationen. Sådanne ændringer kan påvirke resultatet af årets deklaration og gøre den vanskelig at sammenligne med tidligere års miljødeklarationer. Tillige har mulighederne for at indhente mere specifikke data ændret sig i de senere år, så vi i forhold til tidligere kan udføre beregningerne på et endnu sikrere grundlag. Derfor har miljønetværket i dette notat udarbejdet historiske deklarationer, hvor metoden er ensrettet og svarer til det senest opdaterede metodegrundlag anvendt i I afsnittet herunder beskrives de metodeændringer, som med dette notat er blevet indarbejdet bagudrettet samt ændringernes betydning for udviklingen i miljødeklarationen. Fælesmiljødeklarationforvand-ogdampnet.Tidligere har der været opgjort to miljødeklarationer for fjernvarme i hovedstadsområdet: En for de vandbårne transmissionsnet VEKS og CTR og én for dampsystemet i København. Produktionen af varme til de to systemer bliver mere og mere integreret, samtidig med at dampsystemet i København i den kommende årrække vil blive konverteret til et vandbaseret fjernvarmenet. Derfor besluttede man i 2010, at der fremover skulle udarbejdes en fælles miljødeklaration for hele hovedstadens fjernvarmenet. Da dampdeklarationen for år tilbage generelt lå lidt højere i emissionsværdier, medvirker dette til, at emissionerne i den historiske miljødeklaration vil ligge lidt højere end de tidligere udmeldte deklarationer for vandbaseret fjernvarme fra før Opdelingafafaldsvarmeihhv.kraftvarmeproduktionogrenvarmeproduktion.Den rene varmeproduktion på affald har en virkningsgrad på mellem 70 til 95 %, mens der for kraftvarmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæg anvendes en virkningsgrad på 200 % svarende til den anvendte virkningsgrad for varmeleverancen fra kraftvarmeværkerne. Da størstedelen af affaldsvarmen i dag er baseret på kraftvarme, har dette medvirket til at reducere emissionsfaktorerne i miljødeklarationen, også i forhold til de tidligere udmeldte deklarationer. ÆndringafDCE-faktorerforafaldsforbrænding.Emissionsfaktorer for affald offentliggøres af DCE (tidligere DMU). I 2009 blev den fossile andel af affaldet revurderet, så den udgjorde op til det dobbelte i forhold til tidligere antaget og igen i Lignende kommende ændringer vil medføre korrektioner af den samlede historiske miljødeklaration i forhold til tidligere udmeldte deklarationer. Fremtidigeændringer. Selvom ændringer i beregningsmetoder og dermed resultatet for miljødeklarationerne kan være til gene, hvis man har fokus på at følge udviklingen CO2-udledningen, kan det ikke udelukkes, at der også i fremtiden vil ske ændringer af forskellige årsager. Miljønetværket følger herunder den løbende udvikling i vurderingen af den fossilt baserede andel af affald til forbrænding. Det er muligt, at der i de kommende år kan opnås en endnu større detaljeringsgrad f.eks. nye metoder til målingen af CO2 udledning fra affald på det enkelte forbrændingsanlæg, som kan påvirke fjernvarmens CO2 indhold en del. En anden betydelig ændring ville være en ny fordeling af brændselsforbruget mellem el og varme ved kraftvarmeproduktionen. I dag anvender forskellige aktører forskellige metoder til fordelingen af emissioner mellem el og varme, hvor vi i Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden har valgt at bruge 200 % virkningsgrad i beregningerne. Derfor skal denne miljødeklaration anvendes sammen med en miljødeklaration for el, som er beregnet efter samme metode. Energinet.dk beregner miljødeklarationer for el efter både 200 % metoden og 125 % metoden. Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden viser altid Energinet.dk s eldeklaration efter 200 % metoden sammen med deklarationen for fjernvarme. Det er ikke optimalt i forbindelse med kommunikationen med forbrugerne, at der bliver benyttet forskellige opgørelsesmetoder forskellige steder i landet og især i forskellige dele af energibranchen, men indtil videre har det ikke været muligt at nå til enighed. Diskussionen omhandler især, i hvor høj grad fjernvarme ses Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 3

3 Udviklingimiljødeklaration som et overskudsprodukt fra elproduktionen, og dermed hvor stor en andel af brændslet og dets CO2- udledning, der skal tildeles fjernvarmen. Energistyrelsen anvender i dag 200% metoden til opgørelsen af den nationale energistatistik og det samme gør KL i deres CO2-beregner målrettet kommuner. Energistyrel- sen har dog indtil videre ikke meldt entydigt ud, hvilken metode de anbefaler. Vejrforhold Lave temperaturer og kolde vintre kan medføre en større andel spids -og reservelastproduktion på anlæg, der næsten udelukkende benytter fossile brændsler og desuden er mindre effektiv end fjernvarme samproduceret med el som kraftvarme. En situation med en højere andel varme produceret som spids- og reservelast medfører derfor højere emissionsfaktorer. En kold periode betyder desuden generelt, at de kraftvarmeanlæg og kedelanlæg, som normalt bliver prioriteret sidst pga. dårligere re driftsøkonomi, kommer mere i brug. Disse anlæg medfører ofte også større miljøbelastning, hvilket giver højere emissionsfaktorer for fjernvarmen. Opgørelsen af graddage er et udtryk for varmebehovet det enkelte år. I Danmark er graddage defineret som døgnets middeltemperatur minus 17 o C. Dvs. det er et mål for, hvor stort en del af varmebehovet, der er påvirket af vejr -og temperaturforhold den enkelte dag. Forskellen fra 17 o C til komforttemperatur dækkes af varme fra belysning, personer og andet. I 1996 og 2010 var der flere graddage end i normalåret, mens graddageantallet i de øvrige år siden 1990 har ligget nær eller under normalåret. Nedenstående figur viser antallet af graddage i forhold til DMIs normalår som er gennemsnittet af graddage age i en 40 års periode. Figur 1: Udvikling i graddage Driftsforholdoglastfordeling oglastfordelingifjernvarmesystemet Lastfordelingen i fjernvarmesystemet - dvs. hvilke produktionsanlæg, der producerer hvornår og på hvilke brændsler afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet. Det er derfor især økonomiske, men også tekniske og organisatoriske faktorer, der styrer produktionsplanlægningen, og det er derfor ikke altid det miljømæssigt bedste produktionsanlæg, der bliver prioriteret først. Når der forekommer havarier og driftsproblemer på anlæggene, medfører det typisk, at lastfordelingen kommer til at indeholde en større andel spids - og reservelastproduktion, og dette er især udtalt, hvis havarierne falder sammen med en kold perioses fordelingen mellem værkerne. Generelt bliver produktionen delt op i de. På figur 2 nedenfor Affaldsvarme som er overskudsvarme fra affaldsforbrænding. Kraftvarme hvor varme produceres sammen med el. Spids- og reservelast, der produceres lokalt i distributionsselskaberne. Figur 2: Udvikling i produktionsfordeling Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 4

4 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i brændselssammensætningen Figur 3: Brændselssammensætning i % inkl. udnyttelse af overskudsvarme Som det ses på ovenstående figur 3, er der sket en stigning i andelen af biomasse og naturgas gennem årene. Specielt de senere år, hvor Avedøreværkets blok 2 er indsat med produktion baseret på naturgas og biomasse og ombygning af Amagerværkets blok 1 til anvendelse af biomasse. Derudover ses en øget andel af overskudsvarme efter årtusindskiftet, hvilket primært skyldes øget kraftvarmeproduktion på affaldsforses en kraftig stigning i brændselsforbruget generelt, hvilket især skyldes en meget brændingerne. I 2010 kold vinter. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 6

5 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i miljødeklarationen - grafer og tabeller På figur 4 og 5 ses udviklingen i hhv. CO2-, SO2- og NOx-udledning i perioden Faldet i CO2-udledning afspejler primært den omlægning af brændsler, som er beskrevet i afsnit 3. De krafskyldes primært indførelse af røggasrensning på de centrale værker, men tige fald i SO2 og NOx-udledning også erstatning af fossile brændsler med biomasse. Figur 4: Udvikling i emission af CO Figur 5: Udvikling i emission af SO2 og NOx De efterfølgende tabeller indledes med en oversigt over produktionsformer, samt over andelen af henholdsvis fossile og CO2-neutrale brændsler på de enkelte produktionsformer. Dernæst følger deklarationen for transmissionsnettet (dvs. det store transmissionsnet der forsyner fjernvarmeselskabernes distributi- onsnet). På den næste side vises deklarationen for den gennemsnitlige forbruger (vægtet gennemsnit for alle kommunerne) og den miljødeklaration for el, der bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationer- ne for fjernvarme. Derefter er opstillet tabeller for udviklingen i miljødeklarationen for forbrugerne i de en- kelte kommuner. Forskellen på de enkelte kommuners miljødeklaration skyldes forskelligt tab i ledningssamt forskelligt elforbrug til nettet afhængig af nettets størrelse og stand distribution. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 7

6 Varmeproduktionialt Affald GWh Kraftvarme GWh Geotermi GWh Spidslast ialt GWh Varmeproduktion i alt GWh Varmeproduktionogkøb Varmeproduktionogkøbtransmissionialt(inkl.dampnet)GWh Andelfossiltbrændsel Affaldsforbrænding 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 37,0% 37,0% Kraftvarme 100,0% 100,0% 100,0% 85,1% 65,7% 58,9% 54,7% 49,3% Spidslast 99,3% 100,0% 94,6% 76,5% 96,1% 97,5% 96,2% 97,3% I alt (vægtet mht. prod.) 75,5% 85,3% 77,6% 71,5% 65,4% 56,7% 57,0% 53,8% Andelbiobrændselogbioandelafafaldsvarme Affaldsforbrænding 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 63,0% 63,0% Kraftvarme 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 34,3% 41,1% 45,3% 50,7% Spidslast 0,7% 0,0% 5,4% 23,5% 3,9% 2,5% 3,8% 2,7% I alt (vægtet mht. prod.) 24,5% 14,7% 22,4% 28,5% 34,6% 43,3% 43,0% 46,2% MiljødeklarationTransmission Miljødeklarationtransmission Varmesalgtilselskaberialt(inkl.dampnet) GWh El til transmission MWh Elforbrug til transmission pr. solgt GJ varme kwh/mwh 7,59 8,47 7,29 8,25 9,69 9,54 10,28 9,73 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 181,53 179,73 160,69 114,12 105,60 95,31 94,30 89,50 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,31 0,23 0,30 6,41 5,11 4,65 4,83 4,36 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,86 0,67 0,93 2,45 1,68 1,66 1,67 1,64 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 181,80 179,95 160,99 115,01 106,23 95,92 94,69 90,02 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.247, ,67 152,90 37,70 13,71 13,52 18,77 18,48 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.305,75 741,82 499,24 155,11 102,29 97,81 93,86 91,79 CO (Kulilte) mg/kwh 4,72 3,62 4,64 35,26 60,59 65,56 73,95 80,75 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,54 0,36 0,49 3,68 4,49 4,64 5,13 5,13 Partikler mg/kwh 1,43 1,20 1,30 5,22 4,92 5,49 5,53 6,81 g/kwh Kul g/kwh 55,37 53,01 41,47 17,80 15,87 19,28 18,35 19,85 Fuelolie g/kwh 2,63 3,84 0,68 5,80 0,88 0,47 0,55 0,39 Gasolie g/kwh 0,42 0,93 0,92 0,68 3,98 1,70 2,43 2,03 Naturgas g/kwh 4,39 7,39 8,20 11,85 14,48 9,90 10,75 5,87 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,40 20,62 27,06 33,39 34,73 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,51 7,18 6,39 3,99 6,13 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 80,95 53,22 72,41 46,01 35,56 43,78 39,16 33,82 MiljødeklarationDistribution Varmesalgtilslutkunderialt(inkl.dampnet) GWh El til distribution MWh Elforbrug til distribution pr. solgt GJ varme kwh/mwh 1,81 1,85 1,82 1,34 1,62 1,75 1,75 1,60 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 198,77 200,74 185,67 133,55 122,24 110,09 108,09 103,09 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,34 0,26 0,35 7,80 6,31 5,75 5,81 5,24 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,93 0,74 1,07 2,87 1,95 1,92 1,91 1,88 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 199,07 200,98 186,01 134,60 122,98 110,81 108,55 103,69 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.364, ,51 176,67 44,28 15,91 15,65 21,53 21,27 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.425,35 826,34 575,40 181,76 118,27 112,84 107,50 105,53 CO (Kulilte) mg/kwh 5,14 4,02 5,32 41,34 69,97 75,54 84,62 92,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,59 0,40 0,56 4,38 5,25 5,41 5,92 5,92 Partikler mg/kwh 1,56 1,33 1,49 6,10 5,68 6,31 6,32 7,83 Kul g/kwh 60,53 59,05 47,87 20,92 18,51 22,36 21,10 22,94 Fuelolie g/kwh 2,88 4,27 0,79 6,78 1,02 0,55 0,64 0,46 Gasolie g/kwh 0,45 1,04 1,06 0,79 4,58 1,95 2,77 2,32 Naturgas g/kwh 4,82 8,24 9,47 13,84 16,71 11,41 12,29 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,82 23,76 31,09 38,11 39,79 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,45 8,31 7,38 4,60 7,06 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 88,14 59,03 83,15 53,64 40,97 50,33 44,74 38,80 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 8

7 MiljødeklarationKøbenhavn Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 5% 9% 16% 19% 17% 17% 16% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,38 197,55 187,51 136,25 124,36 112,18 109,50 103,62 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,35 7,88 6,34 6,28 6,22 5,59 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,90 0,73 1,08 2,93 1,98 1,96 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,67 197,78 187,86 137,32 125,11 113,84 110,69 105,26 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.320, ,13 178,42 45,14 16,18 16,10 21,96 21,56 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.379,23 813,11 581,09 185,38 120,35 115,76 109,54 106,86 CO (Kulilte) mg/kwh 4,98 3,95 5,38 42,16 71,22 77,40 86,15 93,68 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,57 0,40 0,57 4,45 5,33 5,61 6,08 6,02 Partikler mg/kwh 1,51 1,31 1,51 6,23 5,78 6,46 6,43 7,92 Kul g/kwh 58,58 58,10 48,34 21,32 18,80 23,06 21,58 23,38 Fuelolie g/kwh 2,79 4,20 0,79 6,92 1,03 0,56 0,66 0,46 Gasolie g/kwh 0,44 1,02 1,07 0,81 4,67 1,99 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,67 8,11 9,57 14,13 17,01 11,69 12,50 6,82 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 10,02 24,19 31,78 38,70 40,13 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,58 8,45 7,58 4,72 7,18 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,27 58,07 83,97 54,78 41,72 51,46 45,48 39,19 MiljødeklarationFrederiksberg Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 13% 9% 9% 8% 6% 7% 8% 8% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,56 196,60 175,82 123,07 112,15 102,19 101,40 96,29 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,33 6,91 5,42 4,99 5,19 4,69 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,97 0,73 1,02 2,65 1,79 1,78 1,80 1,76 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 205,87 196,83 176,14 124,04 112,82 102,84 101,82 96,85 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.412, ,90 167,30 40,66 14,56 14,50 20,19 19,89 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.478,59 811,43 546,24 167,27 108,63 104,88 100,92 98,76 CO (Kulilte) mg/kwh 5,35 3,96 5,07 38,03 64,34 70,29 79,51 86,88 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,40 0,54 3,97 4,76 4,98 5,52 5,52 Partikler mg/kwh 1,62 1,31 1,42 5,63 5,22 5,88 5,95 7,33 Kul g/kwh 62,70 57,98 45,37 19,19 16,86 20,67 19,73 21,35 Fuelolie g/kwh 2,98 4,20 0,75 6,26 0,93 0,50 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,47 1,02 1,01 0,74 4,23 1,82 2,62 2,19 Naturgas g/kwh 4,97 8,08 8,97 12,78 15,38 10,62 11,56 6,31 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,06 21,89 29,01 35,91 37,36 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,94 7,63 6,85 4,29 6,59 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 91,66 58,21 79,23 49,62 37,76 46,94 42,10 36,38 MiljødeklarationGentofte Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 6% 6% 6% 6% 9% 6% 7% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,10 190,19 170,04 120,76 115,60 101,01 101,09 93,86 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 6,78 5,59 4,93 5,17 4,57 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,60 1,84 1,76 1,79 1,72 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,38 190,42 170,36 121,71 116,28 101,66 101,51 94,41 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.319, ,17 161,80 39,89 15,01 14,33 20,12 19,38 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.381,74 784,99 528,29 164,13 111,97 103,67 100,61 96,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,00 3,83 4,91 37,31 66,32 69,48 79,26 84,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 3,90 4,91 4,92 5,50 5,38 Partikler mg/kwh 1,51 1,27 1,38 5,52 5,39 5,81 5,93 7,14 Kul g/kwh 58,59 56,09 43,88 18,83 17,38 20,44 19,67 20,81 Fuelolie g/kwh 2,78 4,06 0,72 6,14 0,96 0,50 0,59 0,41 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,72 4,36 1,80 2,61 2,13 Naturgas g/kwh 4,65 7,82 8,67 12,54 15,85 10,49 11,52 6,15 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 8,89 22,57 28,68 35,80 36,42 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,83 7,86 6,77 4,27 6,43 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,66 56,31 76,63 48,69 38,92 46,40 41,97 35,47 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 9

8 MiljødeklarationGladsaxe Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 3% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 2% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 187,45 185,60 165,93 117,84 109,81 99,76 98,02 91,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,61 5,33 4,89 5,03 4,44 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,89 0,69 0,96 2,53 1,75 1,74 1,74 1,66 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,73 185,81 166,24 118,77 110,46 100,40 98,43 91,53 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.288, ,94 157,89 38,93 14,26 14,16 19,51 18,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.348,34 766,01 515,52 160,16 106,36 102,38 97,55 93,33 CO (Kulilte) mg/kwh 4,88 3,74 4,79 36,41 62,99 68,61 76,85 82,09 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,38 0,51 3,80 4,67 4,86 5,34 5,21 Partikler mg/kwh 1,48 1,24 1,34 5,39 5,11 5,74 5,75 6,92 Kul g/kwh 57,17 54,74 42,82 18,38 16,51 20,19 19,07 20,18 Fuelolie g/kwh 2,72 3,96 0,70 5,99 0,91 0,49 0,58 0,40 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,14 1,78 2,53 2,06 Naturgas g/kwh 4,53 7,63 8,46 12,23 15,06 10,36 11,17 5,96 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,68 21,43 28,31 34,70 35,30 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 7,47 6,69 4,15 6,23 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 83,59 54,95 74,78 47,51 36,96 45,82 40,69 34,38 MiljødeklarationTårnby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 185,79 183,95 164,46 116,79 108,86 98,54 97,95 93,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,56 5,26 4,81 5,01 4,54 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,51 1,74 1,72 1,73 1,70 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 186,07 184,16 164,76 117,71 109,50 99,17 98,36 93,64 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.276, ,46 156,49 38,58 14,13 13,98 19,50 19,23 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.336,37 759,21 510,95 158,74 105,44 101,13 97,49 95,49 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,09 62,45 67,78 76,81 84,00 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,77 4,62 4,80 5,33 5,33 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,34 5,07 5,67 5,74 7,09 Kul g/kwh 56,66 54,25 42,44 18,22 16,36 19,94 19,06 20,64 Fuelolie g/kwh 2,69 3,93 0,70 5,94 0,90 0,49 0,58 0,41 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,94 0,70 4,11 1,76 2,53 2,11 Naturgas g/kwh 4,49 7,56 8,39 12,13 14,93 10,24 11,17 6,10 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,60 21,25 27,97 34,69 36,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,64 7,40 6,60 4,14 6,37 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,84 54,47 74,11 47,09 36,65 45,27 40,67 35,18 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 10

9 MiljødeklarationAlbertslund Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 22% 24% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 227,37 225,58 201,54 143,40 131,52 120,18 118,58 113,16 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,75 7,52 6,89 6,85 6,37 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,07 0,83 1,16 3,08 2,09 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 227,71 225,84 201,90 144,54 132,32 120,97 119,09 113,83 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.560, ,80 191,76 47,76 17,20 17,12 23,62 23,28 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.627,86 927,32 623,66 195,49 126,99 122,92 117,80 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,87 4,50 5,76 44,50 74,99 82,14 92,61 100,84 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,78 5,75 5,99 6,56 6,53 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,62 6,55 6,08 6,86 6,90 8,54 Kul g/kwh 69,19 66,26 51,93 22,58 20,15 24,55 23,26 25,39 Fuelolie g/kwh 3,29 4,79 0,85 7,26 1,10 0,60 0,71 0,50 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,15 0,85 4,87 2,11 3,02 2,51 Naturgas g/kwh 5,53 9,25 10,28 14,83 17,87 12,40 13,44 7,35 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,52 25,36 33,68 41,54 43,09 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,92 8,93 8,06 5,10 7,77 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,53 66,09 89,93 57,35 43,75 54,54 48,85 42,15 MiljødeklarationBrøndby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,34 207,59 185,50 131,92 122,93 109,94 108,68 103,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,89 6,72 6,12 6,14 5,53 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,98 0,77 1,07 2,83 1,96 1,91 1,92 1,89 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 209,65 207,83 185,83 132,97 123,68 110,49 109,06 103,99 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.436, ,35 176,50 43,85 16,05 15,63 21,63 21,30 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.500,49 854,19 574,57 179,72 118,81 112,34 107,91 105,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,41 4,15 5,31 40,89 70,21 75,11 84,88 92,54 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,42 0,56 4,36 5,33 5,45 5,99 5,95 Partikler mg/kwh 1,64 1,37 1,49 6,03 5,69 6,27 6,33 7,83 Kul g/kwh 63,74 61,04 47,82 20,73 18,74 22,39 21,27 23,10 Fuelolie g/kwh 3,03 4,42 0,79 6,69 1,03 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,58 1,93 2,77 2,31 Naturgas g/kwh 5,08 8,52 9,46 13,66 16,75 11,34 12,32 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,69 23,79 30,83 38,12 39,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,37 8,35 7,36 4,66 7,09 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,75 60,98 82,97 52,86 41,03 49,93 44,80 38,71 MiljødeklarationGlostrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 22% 14% 15% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 186,99 185,40 165,68 117,82 129,26 109,32 109,52 104,11 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 7,02 6,68 6,14 6,22 5,60 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,53 2,06 1,91 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,27 185,62 165,98 118,75 130,04 110,85 110,59 105,45 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.283, ,03 157,64 39,14 16,83 15,68 21,94 21,60 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.340,58 763,05 513,29 160,47 125,06 112,72 109,44 107,06 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,51 73,99 75,36 86,08 93,85 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,89 5,55 5,46 6,08 6,03 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,38 6,00 6,29 6,42 7,94 Kul g/kwh 56,94 54,53 42,71 18,50 19,57 22,46 21,56 23,42 Fuelolie g/kwh 2,71 3,95 0,70 5,97 1,08 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,84 1,94 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,54 7,61 8,45 12,20 17,67 11,38 12,49 6,83 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,65 25,12 30,94 38,66 40,20 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 8,78 7,39 4,72 7,19 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,88 54,49 74,14 47,23 43,32 50,10 45,44 39,26 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 11

10 MiljødeklarationGreve Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 8% 5% 9% 9% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,70 207,93 185,80 132,13 115,58 100,98 104,17 99,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,88 6,11 5,72 5,93 5,34 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,84 1,84 1,76 1,85 1,81 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,01 208,17 186,14 133,18 116,28 102,16 104,93 100,07 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.439, ,70 176,79 43,91 15,06 14,46 20,81 20,50 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.503,29 855,71 575,61 179,99 111,78 103,86 103,83 101,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,42 4,16 5,32 40,95 66,10 69,42 81,65 89,03 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,37 4,98 5,04 5,77 5,73 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,49 6,04 5,36 5,80 6,09 7,53 Kul g/kwh 63,85 61,15 47,90 20,75 17,54 20,71 20,47 22,23 Fuelolie g/kwh 3,04 4,42 0,79 6,70 0,96 0,51 0,62 0,44 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,32 1,79 2,66 2,22 Naturgas g/kwh 5,09 8,53 9,48 13,68 15,78 10,48 11,85 6,48 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,70 22,42 28,49 36,67 38,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,38 7,85 6,81 4,48 6,82 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,93 61,10 83,14 52,96 38,68 46,13 43,09 37,24 MiljødeklarationHvidovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 7% 5% 5% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,06 224,05 200,25 142,35 113,26 100,54 99,31 94,28 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,34 5,80 5,71 5,72 5,16 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,83 1,16 3,06 1,80 1,76 1,78 1,74 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,40 224,32 200,61 143,47 113,94 102,13 100,89 96,22 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.552, ,25 190,54 47,22 14,74 14,45 20,01 19,71 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.622,21 922,87 620,87 193,77 109,60 103,82 99,82 97,65 CO (Kulilte) mg/kwh 5,86 4,49 5,75 44,08 64,85 69,40 78,50 85,58 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,67 4,86 5,04 5,55 5,51 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,61 6,50 5,26 5,80 5,85 7,24 Kul g/kwh 68,87 65,95 51,64 22,31 17,13 20,71 19,68 21,39 Fuelolie g/kwh 3,28 4,77 0,85 7,22 0,94 0,51 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,14 0,85 4,25 1,78 2,56 2,14 Naturgas g/kwh 5,48 9,20 10,22 14,75 15,49 10,48 11,39 6,23 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,46 22,03 28,48 35,24 36,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,87 7,70 6,80 4,31 6,56 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,37 65,99 89,79 57,16 37,99 46,11 41,42 35,79 MiljødeklarationHøjeTaastrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 18% 18% 18% 18% 14% 20% 19% 50% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 215,59 213,85 191,07 135,93 122,42 116,21 113,58 136,49 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,37 0,27 0,36 8,23 6,69 6,42 6,39 7,10 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,01 0,79 1,10 2,92 1,95 2,01 2,01 2,47 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 215,91 214,10 191,42 137,00 123,17 116,60 113,93 136,30 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.479, ,10 181,80 45,23 15,98 16,49 22,60 27,93 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.544,15 879,42 591,48 185,26 118,32 118,58 112,74 138,52 CO (Kulilte) mg/kwh 5,57 4,27 5,46 42,16 69,92 79,29 88,68 121,53 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,64 0,43 0,58 4,52 5,31 5,74 6,26 7,79 Partikler mg/kwh 1,68 1,41 1,53 6,21 5,67 6,62 6,62 10,27 Kul g/kwh 65,62 62,84 49,24 21,39 18,66 23,62 22,21 30,22 Fuelolie g/kwh 3,12 4,55 0,81 6,88 1,02 0,58 0,67 0,60 Gasolie g/kwh 0,49 1,10 1,09 0,80 4,56 2,04 2,90 3,04 Naturgas g/kwh 5,24 8,77 9,75 14,06 16,68 11,97 12,87 8,84 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 9,97 23,69 32,56 39,84 52,10 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,56 8,31 7,77 4,86 9,29 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,03 Affald g/kwh 95,39 62,71 85,34 54,40 40,86 52,72 46,81 50,85 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 12

11 MiljødeklarationIshøj Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 0% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 0,00 187,17 167,04 119,18 112,13 102,61 102,64 97,80 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,24 0,31 8,11 7,64 5,69 5,73 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,68 0,95 2,55 1,78 1,75 1,78 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 0,00 187,38 167,34 120,14 112,84 101,60 101,06 96,62 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 0, ,03 158,94 40,15 14,80 14,38 20,05 19,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 0,00 764,93 513,93 163,20 107,85 103,28 99,99 98,06 CO (Kulilte) mg/kwh 0,00 3,67 4,70 37,22 63,44 69,04 78,63 85,94 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,00 0,37 0,50 4,16 5,07 5,02 5,56 5,53 Partikler mg/kwh 0,00 1,22 1,32 5,43 5,12 5,76 5,86 7,27 Kul g/kwh 0,00 54,66 42,96 19,03 17,59 20,60 19,72 21,47 Fuelolie g/kwh 0,00 3,95 0,71 6,00 0,94 0,50 0,60 0,43 Gasolie g/kwh 0,00 0,95 0,94 0,69 4,06 1,78 2,56 2,15 Naturgas g/kwh 0,00 7,65 8,53 12,26 15,06 10,42 11,41 6,26 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,69 21,29 28,33 35,30 36,80 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,76 7,59 6,77 4,32 6,59 Bioolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 0,00 53,99 73,47 47,09 36,73 45,87 41,49 35,94 MiljødeklarationRoskilde Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 23% 23% 23% 23% 26% 25% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,07 224,39 200,44 142,68 135,44 120,79 118,69 113,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,85 7,68 6,64 6,65 5,99 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,82 1,15 3,06 2,16 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,41 224,65 200,81 143,81 136,27 121,20 119,06 113,50 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.550, ,93 190,72 47,60 17,71 17,14 23,62 23,25 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.616,95 921,64 619,75 194,64 130,80 123,27 117,83 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,82 4,46 5,71 44,32 77,25 82,43 92,69 101,08 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,67 0,45 0,60 4,79 5,91 5,97 6,53 6,49 Partikler mg/kwh 1,76 1,48 1,60 6,51 6,26 6,89 6,92 8,55 Kul g/kwh 68,76 65,86 51,64 22,51 20,73 24,54 23,21 25,19 Fuelolie g/kwh 3,27 4,76 0,85 7,22 1,13 0,60 0,70 0,50 Gasolie g/kwh 0,51 1,15 1,14 0,84 5,02 2,12 3,03 2,53 Naturgas g/kwh 5,50 9,20 10,23 14,75 18,41 12,45 13,45 7,36 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 10,46 26,13 33,86 41,65 43,31 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,89 9,19 8,07 5,08 7,74 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 99,77 65,59 89,25 56,96 45,08 54,82 48,94 42,28 MiljødeklarationRødovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 194,62 192,99 172,45 122,64 113,77 103,28 102,07 95,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 7,34 5,89 5,85 5,83 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,63 1,81 1,81 1,82 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 194,91 193,21 172,76 123,61 114,45 104,85 103,11 96,81 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.335, ,82 164,09 40,76 14,81 14,83 20,45 19,83 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.394,94 794,11 534,16 167,08 110,06 106,60 102,02 98,24 CO (Kulilte) mg/kwh 5,03 3,86 4,94 38,02 65,11 71,26 80,23 86,10 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 4,06 4,89 5,17 5,67 5,54 Partikler mg/kwh 1,52 1,28 1,39 5,60 5,28 5,95 5,98 7,28 Kul g/kwh 59,26 56,75 44,45 19,27 17,23 21,25 20,11 21,51 Fuelolie g/kwh 2,82 4,11 0,73 6,22 0,95 0,52 0,61 0,43 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,73 4,26 1,83 2,62 2,15 Naturgas g/kwh 4,73 7,92 8,80 12,70 15,55 10,76 11,64 6,27 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,00 22,10 29,24 36,02 36,87 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,92 7,73 6,99 4,40 6,60 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 86,22 56,69 77,14 49,14 38,12 47,36 42,34 36,01 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 13

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

2. Halm som energiressource

2. Halm som energiressource 2. Halm som energiressource Halm er et biprodukt, der fremkommer ved dyrkning af salgsafgrøder, hovedsageligt korn. Halm fra raps og andre frøafgrøder indgår også i den samlede produktion. Landbrugets

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

DANMARK UD AF KULALDEREN

DANMARK UD AF KULALDEREN DANMARK UD AF KULALDEREN 1 Kolofon: Tekst: Tarjei Haaland September 2009 Greenpeace Norden Bredgade 20, 4. sal, baghuset 1260 København K. Indhold: DANMARK SKAL UD AF KULALDEREN...3 DANMARK STORIMPORTØR

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere