eklarationfor fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eklarationfor fjernvarme1990-2013 13"

Transkript

1 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2014

2 2.Udviklingen i miljødeklarationen I det følgende gennemgås de forskellige forhold, som påvirker udviklingen i fjernvarmens miljødeklaration, herunder: metodeændringer, vejrforhold samt lastfordeling og driftsforhold i fjernvarmesystemet. Metodeændringeriforholdtiltidligereudgivedemiljødeklarationer Tekniske ændringer i fjernvarmesystemet, ændrede opgørelseskrav fra myndigheder, vejrforhold og ændringer i de anbefalede emissionsfaktorer er eksempler på forhold, som kan medføre ændringer i beregningen af miljødeklarationen. Sådanne ændringer kan påvirke resultatet af årets deklaration og gøre den vanskelig at sammenligne med tidligere års miljødeklarationer. Tillige har mulighederne for at indhente mere specifikke data ændret sig i de senere år, så vi i forhold til tidligere kan udføre beregningerne på et endnu sikrere grundlag. Derfor har miljønetværket i dette notat udarbejdet historiske deklarationer, hvor metoden er ensrettet og svarer til det senest opdaterede metodegrundlag anvendt i I afsnittet herunder beskrives de metodeændringer, som med dette notat er blevet indarbejdet bagudrettet samt ændringernes betydning for udviklingen i miljødeklarationen. Fælesmiljødeklarationforvand-ogdampnet.Tidligere har der været opgjort to miljødeklarationer for fjernvarme i hovedstadsområdet: En for de vandbårne transmissionsnet VEKS og CTR og én for dampsystemet i København. Produktionen af varme til de to systemer bliver mere og mere integreret, samtidig med at dampsystemet i København i den kommende årrække vil blive konverteret til et vandbaseret fjernvarmenet. Derfor besluttede man i 2010, at der fremover skulle udarbejdes en fælles miljødeklaration for hele hovedstadens fjernvarmenet. Da dampdeklarationen for år tilbage generelt lå lidt højere i emissionsværdier, medvirker dette til, at emissionerne i den historiske miljødeklaration vil ligge lidt højere end de tidligere udmeldte deklarationer for vandbaseret fjernvarme fra før Opdelingafafaldsvarmeihhv.kraftvarmeproduktionogrenvarmeproduktion.Den rene varmeproduktion på affald har en virkningsgrad på mellem 70 til 95 %, mens der for kraftvarmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæg anvendes en virkningsgrad på 200 % svarende til den anvendte virkningsgrad for varmeleverancen fra kraftvarmeværkerne. Da størstedelen af affaldsvarmen i dag er baseret på kraftvarme, har dette medvirket til at reducere emissionsfaktorerne i miljødeklarationen, også i forhold til de tidligere udmeldte deklarationer. ÆndringafDCE-faktorerforafaldsforbrænding.Emissionsfaktorer for affald offentliggøres af DCE (tidligere DMU). I 2009 blev den fossile andel af affaldet revurderet, så den udgjorde op til det dobbelte i forhold til tidligere antaget og igen i Lignende kommende ændringer vil medføre korrektioner af den samlede historiske miljødeklaration i forhold til tidligere udmeldte deklarationer. Fremtidigeændringer. Selvom ændringer i beregningsmetoder og dermed resultatet for miljødeklarationerne kan være til gene, hvis man har fokus på at følge udviklingen CO2-udledningen, kan det ikke udelukkes, at der også i fremtiden vil ske ændringer af forskellige årsager. Miljønetværket følger herunder den løbende udvikling i vurderingen af den fossilt baserede andel af affald til forbrænding. Det er muligt, at der i de kommende år kan opnås en endnu større detaljeringsgrad f.eks. nye metoder til målingen af CO2 udledning fra affald på det enkelte forbrændingsanlæg, som kan påvirke fjernvarmens CO2 indhold en del. En anden betydelig ændring ville være en ny fordeling af brændselsforbruget mellem el og varme ved kraftvarmeproduktionen. I dag anvender forskellige aktører forskellige metoder til fordelingen af emissioner mellem el og varme, hvor vi i Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden har valgt at bruge 200 % virkningsgrad i beregningerne. Derfor skal denne miljødeklaration anvendes sammen med en miljødeklaration for el, som er beregnet efter samme metode. Energinet.dk beregner miljødeklarationer for el efter både 200 % metoden og 125 % metoden. Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden viser altid Energinet.dk s eldeklaration efter 200 % metoden sammen med deklarationen for fjernvarme. Det er ikke optimalt i forbindelse med kommunikationen med forbrugerne, at der bliver benyttet forskellige opgørelsesmetoder forskellige steder i landet og især i forskellige dele af energibranchen, men indtil videre har det ikke været muligt at nå til enighed. Diskussionen omhandler især, i hvor høj grad fjernvarme ses Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 3

3 Udviklingimiljødeklaration som et overskudsprodukt fra elproduktionen, og dermed hvor stor en andel af brændslet og dets CO2- udledning, der skal tildeles fjernvarmen. Energistyrelsen anvender i dag 200% metoden til opgørelsen af den nationale energistatistik og det samme gør KL i deres CO2-beregner målrettet kommuner. Energistyrel- sen har dog indtil videre ikke meldt entydigt ud, hvilken metode de anbefaler. Vejrforhold Lave temperaturer og kolde vintre kan medføre en større andel spids -og reservelastproduktion på anlæg, der næsten udelukkende benytter fossile brændsler og desuden er mindre effektiv end fjernvarme samproduceret med el som kraftvarme. En situation med en højere andel varme produceret som spids- og reservelast medfører derfor højere emissionsfaktorer. En kold periode betyder desuden generelt, at de kraftvarmeanlæg og kedelanlæg, som normalt bliver prioriteret sidst pga. dårligere re driftsøkonomi, kommer mere i brug. Disse anlæg medfører ofte også større miljøbelastning, hvilket giver højere emissionsfaktorer for fjernvarmen. Opgørelsen af graddage er et udtryk for varmebehovet det enkelte år. I Danmark er graddage defineret som døgnets middeltemperatur minus 17 o C. Dvs. det er et mål for, hvor stort en del af varmebehovet, der er påvirket af vejr -og temperaturforhold den enkelte dag. Forskellen fra 17 o C til komforttemperatur dækkes af varme fra belysning, personer og andet. I 1996 og 2010 var der flere graddage end i normalåret, mens graddageantallet i de øvrige år siden 1990 har ligget nær eller under normalåret. Nedenstående figur viser antallet af graddage i forhold til DMIs normalår som er gennemsnittet af graddage age i en 40 års periode. Figur 1: Udvikling i graddage Driftsforholdoglastfordeling oglastfordelingifjernvarmesystemet Lastfordelingen i fjernvarmesystemet - dvs. hvilke produktionsanlæg, der producerer hvornår og på hvilke brændsler afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet. Det er derfor især økonomiske, men også tekniske og organisatoriske faktorer, der styrer produktionsplanlægningen, og det er derfor ikke altid det miljømæssigt bedste produktionsanlæg, der bliver prioriteret først. Når der forekommer havarier og driftsproblemer på anlæggene, medfører det typisk, at lastfordelingen kommer til at indeholde en større andel spids - og reservelastproduktion, og dette er især udtalt, hvis havarierne falder sammen med en kold perioses fordelingen mellem værkerne. Generelt bliver produktionen delt op i de. På figur 2 nedenfor Affaldsvarme som er overskudsvarme fra affaldsforbrænding. Kraftvarme hvor varme produceres sammen med el. Spids- og reservelast, der produceres lokalt i distributionsselskaberne. Figur 2: Udvikling i produktionsfordeling Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 4

4 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i brændselssammensætningen Figur 3: Brændselssammensætning i % inkl. udnyttelse af overskudsvarme Som det ses på ovenstående figur 3, er der sket en stigning i andelen af biomasse og naturgas gennem årene. Specielt de senere år, hvor Avedøreværkets blok 2 er indsat med produktion baseret på naturgas og biomasse og ombygning af Amagerværkets blok 1 til anvendelse af biomasse. Derudover ses en øget andel af overskudsvarme efter årtusindskiftet, hvilket primært skyldes øget kraftvarmeproduktion på affaldsforses en kraftig stigning i brændselsforbruget generelt, hvilket især skyldes en meget brændingerne. I 2010 kold vinter. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 6

5 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i miljødeklarationen - grafer og tabeller På figur 4 og 5 ses udviklingen i hhv. CO2-, SO2- og NOx-udledning i perioden Faldet i CO2-udledning afspejler primært den omlægning af brændsler, som er beskrevet i afsnit 3. De krafskyldes primært indførelse af røggasrensning på de centrale værker, men tige fald i SO2 og NOx-udledning også erstatning af fossile brændsler med biomasse. Figur 4: Udvikling i emission af CO Figur 5: Udvikling i emission af SO2 og NOx De efterfølgende tabeller indledes med en oversigt over produktionsformer, samt over andelen af henholdsvis fossile og CO2-neutrale brændsler på de enkelte produktionsformer. Dernæst følger deklarationen for transmissionsnettet (dvs. det store transmissionsnet der forsyner fjernvarmeselskabernes distributi- onsnet). På den næste side vises deklarationen for den gennemsnitlige forbruger (vægtet gennemsnit for alle kommunerne) og den miljødeklaration for el, der bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationer- ne for fjernvarme. Derefter er opstillet tabeller for udviklingen i miljødeklarationen for forbrugerne i de en- kelte kommuner. Forskellen på de enkelte kommuners miljødeklaration skyldes forskelligt tab i ledningssamt forskelligt elforbrug til nettet afhængig af nettets størrelse og stand distribution. Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 7

6 Varmeproduktionialt Affald GWh Kraftvarme GWh Geotermi GWh Spidslast ialt GWh Varmeproduktion i alt GWh Varmeproduktionogkøb Varmeproduktionogkøbtransmissionialt(inkl.dampnet)GWh Andelfossiltbrændsel Affaldsforbrænding 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 37,0% 37,0% Kraftvarme 100,0% 100,0% 100,0% 85,1% 65,7% 58,9% 54,7% 49,3% Spidslast 99,3% 100,0% 94,6% 76,5% 96,1% 97,5% 96,2% 97,3% I alt (vægtet mht. prod.) 75,5% 85,3% 77,6% 71,5% 65,4% 56,7% 57,0% 53,8% Andelbiobrændselogbioandelafafaldsvarme Affaldsforbrænding 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 63,0% 63,0% Kraftvarme 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 34,3% 41,1% 45,3% 50,7% Spidslast 0,7% 0,0% 5,4% 23,5% 3,9% 2,5% 3,8% 2,7% I alt (vægtet mht. prod.) 24,5% 14,7% 22,4% 28,5% 34,6% 43,3% 43,0% 46,2% MiljødeklarationTransmission Miljødeklarationtransmission Varmesalgtilselskaberialt(inkl.dampnet) GWh El til transmission MWh Elforbrug til transmission pr. solgt GJ varme kwh/mwh 7,59 8,47 7,29 8,25 9,69 9,54 10,28 9,73 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 181,53 179,73 160,69 114,12 105,60 95,31 94,30 89,50 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,31 0,23 0,30 6,41 5,11 4,65 4,83 4,36 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,86 0,67 0,93 2,45 1,68 1,66 1,67 1,64 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 181,80 179,95 160,99 115,01 106,23 95,92 94,69 90,02 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.247, ,67 152,90 37,70 13,71 13,52 18,77 18,48 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.305,75 741,82 499,24 155,11 102,29 97,81 93,86 91,79 CO (Kulilte) mg/kwh 4,72 3,62 4,64 35,26 60,59 65,56 73,95 80,75 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,54 0,36 0,49 3,68 4,49 4,64 5,13 5,13 Partikler mg/kwh 1,43 1,20 1,30 5,22 4,92 5,49 5,53 6,81 g/kwh Kul g/kwh 55,37 53,01 41,47 17,80 15,87 19,28 18,35 19,85 Fuelolie g/kwh 2,63 3,84 0,68 5,80 0,88 0,47 0,55 0,39 Gasolie g/kwh 0,42 0,93 0,92 0,68 3,98 1,70 2,43 2,03 Naturgas g/kwh 4,39 7,39 8,20 11,85 14,48 9,90 10,75 5,87 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,40 20,62 27,06 33,39 34,73 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,51 7,18 6,39 3,99 6,13 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 80,95 53,22 72,41 46,01 35,56 43,78 39,16 33,82 MiljødeklarationDistribution Varmesalgtilslutkunderialt(inkl.dampnet) GWh El til distribution MWh Elforbrug til distribution pr. solgt GJ varme kwh/mwh 1,81 1,85 1,82 1,34 1,62 1,75 1,75 1,60 CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 198,77 200,74 185,67 133,55 122,24 110,09 108,09 103,09 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,34 0,26 0,35 7,80 6,31 5,75 5,81 5,24 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,93 0,74 1,07 2,87 1,95 1,92 1,91 1,88 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 199,07 200,98 186,01 134,60 122,98 110,81 108,55 103,69 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.364, ,51 176,67 44,28 15,91 15,65 21,53 21,27 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.425,35 826,34 575,40 181,76 118,27 112,84 107,50 105,53 CO (Kulilte) mg/kwh 5,14 4,02 5,32 41,34 69,97 75,54 84,62 92,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,59 0,40 0,56 4,38 5,25 5,41 5,92 5,92 Partikler mg/kwh 1,56 1,33 1,49 6,10 5,68 6,31 6,32 7,83 Kul g/kwh 60,53 59,05 47,87 20,92 18,51 22,36 21,10 22,94 Fuelolie g/kwh 2,88 4,27 0,79 6,78 1,02 0,55 0,64 0,46 Gasolie g/kwh 0,45 1,04 1,06 0,79 4,58 1,95 2,77 2,32 Naturgas g/kwh 4,82 8,24 9,47 13,84 16,71 11,41 12,29 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,82 23,76 31,09 38,11 39,79 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,45 8,31 7,38 4,60 7,06 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 88,14 59,03 83,15 53,64 40,97 50,33 44,74 38,80 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 8

7 MiljødeklarationKøbenhavn Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 5% 9% 16% 19% 17% 17% 16% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,38 197,55 187,51 136,25 124,36 112,18 109,50 103,62 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,35 7,88 6,34 6,28 6,22 5,59 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,90 0,73 1,08 2,93 1,98 1,96 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,67 197,78 187,86 137,32 125,11 113,84 110,69 105,26 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.320, ,13 178,42 45,14 16,18 16,10 21,96 21,56 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.379,23 813,11 581,09 185,38 120,35 115,76 109,54 106,86 CO (Kulilte) mg/kwh 4,98 3,95 5,38 42,16 71,22 77,40 86,15 93,68 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,57 0,40 0,57 4,45 5,33 5,61 6,08 6,02 Partikler mg/kwh 1,51 1,31 1,51 6,23 5,78 6,46 6,43 7,92 Kul g/kwh 58,58 58,10 48,34 21,32 18,80 23,06 21,58 23,38 Fuelolie g/kwh 2,79 4,20 0,79 6,92 1,03 0,56 0,66 0,46 Gasolie g/kwh 0,44 1,02 1,07 0,81 4,67 1,99 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,67 8,11 9,57 14,13 17,01 11,69 12,50 6,82 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 10,02 24,19 31,78 38,70 40,13 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,58 8,45 7,58 4,72 7,18 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,27 58,07 83,97 54,78 41,72 51,46 45,48 39,19 MiljødeklarationFrederiksberg Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 13% 9% 9% 8% 6% 7% 8% 8% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,56 196,60 175,82 123,07 112,15 102,19 101,40 96,29 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,33 6,91 5,42 4,99 5,19 4,69 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,97 0,73 1,02 2,65 1,79 1,78 1,80 1,76 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 205,87 196,83 176,14 124,04 112,82 102,84 101,82 96,85 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.412, ,90 167,30 40,66 14,56 14,50 20,19 19,89 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.478,59 811,43 546,24 167,27 108,63 104,88 100,92 98,76 CO (Kulilte) mg/kwh 5,35 3,96 5,07 38,03 64,34 70,29 79,51 86,88 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,40 0,54 3,97 4,76 4,98 5,52 5,52 Partikler mg/kwh 1,62 1,31 1,42 5,63 5,22 5,88 5,95 7,33 Kul g/kwh 62,70 57,98 45,37 19,19 16,86 20,67 19,73 21,35 Fuelolie g/kwh 2,98 4,20 0,75 6,26 0,93 0,50 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,47 1,02 1,01 0,74 4,23 1,82 2,62 2,19 Naturgas g/kwh 4,97 8,08 8,97 12,78 15,38 10,62 11,56 6,31 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,06 21,89 29,01 35,91 37,36 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,94 7,63 6,85 4,29 6,59 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 91,66 58,21 79,23 49,62 37,76 46,94 42,10 36,38 MiljødeklarationGentofte Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 6% 6% 6% 6% 9% 6% 7% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,10 190,19 170,04 120,76 115,60 101,01 101,09 93,86 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 6,78 5,59 4,93 5,17 4,57 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,60 1,84 1,76 1,79 1,72 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,38 190,42 170,36 121,71 116,28 101,66 101,51 94,41 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.319, ,17 161,80 39,89 15,01 14,33 20,12 19,38 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.381,74 784,99 528,29 164,13 111,97 103,67 100,61 96,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,00 3,83 4,91 37,31 66,32 69,48 79,26 84,69 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 3,90 4,91 4,92 5,50 5,38 Partikler mg/kwh 1,51 1,27 1,38 5,52 5,39 5,81 5,93 7,14 Kul g/kwh 58,59 56,09 43,88 18,83 17,38 20,44 19,67 20,81 Fuelolie g/kwh 2,78 4,06 0,72 6,14 0,96 0,50 0,59 0,41 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,72 4,36 1,80 2,61 2,13 Naturgas g/kwh 4,65 7,82 8,67 12,54 15,85 10,49 11,52 6,15 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 8,89 22,57 28,68 35,80 36,42 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,83 7,86 6,77 4,27 6,43 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 85,66 56,31 76,63 48,69 38,92 46,40 41,97 35,47 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 9

8 MiljødeklarationGladsaxe Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 3% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 2% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 187,45 185,60 165,93 117,84 109,81 99,76 98,02 91,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,61 5,33 4,89 5,03 4,44 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,89 0,69 0,96 2,53 1,75 1,74 1,74 1,66 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,73 185,81 166,24 118,77 110,46 100,40 98,43 91,53 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.288, ,94 157,89 38,93 14,26 14,16 19,51 18,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.348,34 766,01 515,52 160,16 106,36 102,38 97,55 93,33 CO (Kulilte) mg/kwh 4,88 3,74 4,79 36,41 62,99 68,61 76,85 82,09 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,38 0,51 3,80 4,67 4,86 5,34 5,21 Partikler mg/kwh 1,48 1,24 1,34 5,39 5,11 5,74 5,75 6,92 Kul g/kwh 57,17 54,74 42,82 18,38 16,51 20,19 19,07 20,18 Fuelolie g/kwh 2,72 3,96 0,70 5,99 0,91 0,49 0,58 0,40 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,14 1,78 2,53 2,06 Naturgas g/kwh 4,53 7,63 8,46 12,23 15,06 10,36 11,17 5,96 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,68 21,43 28,31 34,70 35,30 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 7,47 6,69 4,15 6,23 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 83,59 54,95 74,78 47,51 36,96 45,82 40,69 34,38 MiljødeklarationTårnby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 185,79 183,95 164,46 116,79 108,86 98,54 97,95 93,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,56 5,26 4,81 5,01 4,54 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,51 1,74 1,72 1,73 1,70 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 186,07 184,16 164,76 117,71 109,50 99,17 98,36 93,64 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.276, ,46 156,49 38,58 14,13 13,98 19,50 19,23 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.336,37 759,21 510,95 158,74 105,44 101,13 97,49 95,49 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,09 62,45 67,78 76,81 84,00 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,77 4,62 4,80 5,33 5,33 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,34 5,07 5,67 5,74 7,09 Kul g/kwh 56,66 54,25 42,44 18,22 16,36 19,94 19,06 20,64 Fuelolie g/kwh 2,69 3,93 0,70 5,94 0,90 0,49 0,58 0,41 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,94 0,70 4,11 1,76 2,53 2,11 Naturgas g/kwh 4,49 7,56 8,39 12,13 14,93 10,24 11,17 6,10 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,60 21,25 27,97 34,69 36,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,64 7,40 6,60 4,14 6,37 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,84 54,47 74,11 47,09 36,65 45,27 40,67 35,18 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 10

9 MiljødeklarationAlbertslund Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 22% 24% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 227,37 225,58 201,54 143,40 131,52 120,18 118,58 113,16 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,75 7,52 6,89 6,85 6,37 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,07 0,83 1,16 3,08 2,09 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 227,71 225,84 201,90 144,54 132,32 120,97 119,09 113,83 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.560, ,80 191,76 47,76 17,20 17,12 23,62 23,28 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.627,86 927,32 623,66 195,49 126,99 122,92 117,80 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,87 4,50 5,76 44,50 74,99 82,14 92,61 100,84 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,78 5,75 5,99 6,56 6,53 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,62 6,55 6,08 6,86 6,90 8,54 Kul g/kwh 69,19 66,26 51,93 22,58 20,15 24,55 23,26 25,39 Fuelolie g/kwh 3,29 4,79 0,85 7,26 1,10 0,60 0,71 0,50 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,15 0,85 4,87 2,11 3,02 2,51 Naturgas g/kwh 5,53 9,25 10,28 14,83 17,87 12,40 13,44 7,35 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,52 25,36 33,68 41,54 43,09 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,92 8,93 8,06 5,10 7,77 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,53 66,09 89,93 57,35 43,75 54,54 48,85 42,15 MiljødeklarationBrøndby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,34 207,59 185,50 131,92 122,93 109,94 108,68 103,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,89 6,72 6,12 6,14 5,53 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,98 0,77 1,07 2,83 1,96 1,91 1,92 1,89 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 209,65 207,83 185,83 132,97 123,68 110,49 109,06 103,99 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.436, ,35 176,50 43,85 16,05 15,63 21,63 21,30 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.500,49 854,19 574,57 179,72 118,81 112,34 107,91 105,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,41 4,15 5,31 40,89 70,21 75,11 84,88 92,54 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,42 0,56 4,36 5,33 5,45 5,99 5,95 Partikler mg/kwh 1,64 1,37 1,49 6,03 5,69 6,27 6,33 7,83 Kul g/kwh 63,74 61,04 47,82 20,73 18,74 22,39 21,27 23,10 Fuelolie g/kwh 3,03 4,42 0,79 6,69 1,03 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,58 1,93 2,77 2,31 Naturgas g/kwh 5,08 8,52 9,46 13,66 16,75 11,34 12,32 6,74 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,69 23,79 30,83 38,12 39,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,37 8,35 7,36 4,66 7,09 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,75 60,98 82,97 52,86 41,03 49,93 44,80 38,71 MiljødeklarationGlostrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 22% 14% 15% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 186,99 185,40 165,68 117,82 129,26 109,32 109,52 104,11 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 7,02 6,68 6,14 6,22 5,60 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,53 2,06 1,91 1,95 1,91 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,27 185,62 165,98 118,75 130,04 110,85 110,59 105,45 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.283, ,03 157,64 39,14 16,83 15,68 21,94 21,60 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.340,58 763,05 513,29 160,47 125,06 112,72 109,44 107,06 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,51 73,99 75,36 86,08 93,85 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,89 5,55 5,46 6,08 6,03 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,38 6,00 6,29 6,42 7,94 Kul g/kwh 56,94 54,53 42,71 18,50 19,57 22,46 21,56 23,42 Fuelolie g/kwh 2,71 3,95 0,70 5,97 1,08 0,55 0,65 0,46 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,84 1,94 2,81 2,34 Naturgas g/kwh 4,54 7,61 8,45 12,20 17,67 11,38 12,49 6,83 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,65 25,12 30,94 38,66 40,20 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 8,78 7,39 4,72 7,19 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 82,88 54,49 74,14 47,23 43,32 50,10 45,44 39,26 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 11

10 MiljødeklarationGreve Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 8% 5% 9% 9% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,70 207,93 185,80 132,13 115,58 100,98 104,17 99,10 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,88 6,11 5,72 5,93 5,34 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,84 1,84 1,76 1,85 1,81 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,01 208,17 186,14 133,18 116,28 102,16 104,93 100,07 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.439, ,70 176,79 43,91 15,06 14,46 20,81 20,50 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.503,29 855,71 575,61 179,99 111,78 103,86 103,83 101,57 CO (Kulilte) mg/kwh 5,42 4,16 5,32 40,95 66,10 69,42 81,65 89,03 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,37 4,98 5,04 5,77 5,73 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,49 6,04 5,36 5,80 6,09 7,53 Kul g/kwh 63,85 61,15 47,90 20,75 17,54 20,71 20,47 22,23 Fuelolie g/kwh 3,04 4,42 0,79 6,70 0,96 0,51 0,62 0,44 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,32 1,79 2,66 2,22 Naturgas g/kwh 5,09 8,53 9,48 13,68 15,78 10,48 11,85 6,48 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,70 22,42 28,49 36,67 38,12 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,38 7,85 6,81 4,48 6,82 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 92,93 61,10 83,14 52,96 38,68 46,13 43,09 37,24 MiljødeklarationHvidovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 7% 5% 5% 5% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,06 224,05 200,25 142,35 113,26 100,54 99,31 94,28 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,34 5,80 5,71 5,72 5,16 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,83 1,16 3,06 1,80 1,76 1,78 1,74 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,40 224,32 200,61 143,47 113,94 102,13 100,89 96,22 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.552, ,25 190,54 47,22 14,74 14,45 20,01 19,71 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.622,21 922,87 620,87 193,77 109,60 103,82 99,82 97,65 CO (Kulilte) mg/kwh 5,86 4,49 5,75 44,08 64,85 69,40 78,50 85,58 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,67 4,86 5,04 5,55 5,51 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,61 6,50 5,26 5,80 5,85 7,24 Kul g/kwh 68,87 65,95 51,64 22,31 17,13 20,71 19,68 21,39 Fuelolie g/kwh 3,28 4,77 0,85 7,22 0,94 0,51 0,60 0,42 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,14 0,85 4,25 1,78 2,56 2,14 Naturgas g/kwh 5,48 9,20 10,22 14,75 15,49 10,48 11,39 6,23 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,46 22,03 28,48 35,24 36,64 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,87 7,70 6,80 4,31 6,56 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 100,37 65,99 89,79 57,16 37,99 46,11 41,42 35,79 MiljødeklarationHøjeTaastrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 18% 18% 18% 18% 14% 20% 19% 50% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 215,59 213,85 191,07 135,93 122,42 116,21 113,58 136,49 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,37 0,27 0,36 8,23 6,69 6,42 6,39 7,10 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,01 0,79 1,10 2,92 1,95 2,01 2,01 2,47 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 215,91 214,10 191,42 137,00 123,17 116,60 113,93 136,30 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.479, ,10 181,80 45,23 15,98 16,49 22,60 27,93 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.544,15 879,42 591,48 185,26 118,32 118,58 112,74 138,52 CO (Kulilte) mg/kwh 5,57 4,27 5,46 42,16 69,92 79,29 88,68 121,53 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,64 0,43 0,58 4,52 5,31 5,74 6,26 7,79 Partikler mg/kwh 1,68 1,41 1,53 6,21 5,67 6,62 6,62 10,27 Kul g/kwh 65,62 62,84 49,24 21,39 18,66 23,62 22,21 30,22 Fuelolie g/kwh 3,12 4,55 0,81 6,88 1,02 0,58 0,67 0,60 Gasolie g/kwh 0,49 1,10 1,09 0,80 4,56 2,04 2,90 3,04 Naturgas g/kwh 5,24 8,77 9,75 14,06 16,68 11,97 12,87 8,84 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 9,97 23,69 32,56 39,84 52,10 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,56 8,31 7,77 4,86 9,29 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,03 Affald g/kwh 95,39 62,71 85,34 54,40 40,86 52,72 46,81 50,85 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 12

11 MiljødeklarationIshøj Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 0% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 0,00 187,17 167,04 119,18 112,13 102,61 102,64 97,80 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,24 0,31 8,11 7,64 5,69 5,73 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,68 0,95 2,55 1,78 1,75 1,78 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 0,00 187,38 167,34 120,14 112,84 101,60 101,06 96,62 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 0, ,03 158,94 40,15 14,80 14,38 20,05 19,79 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 0,00 764,93 513,93 163,20 107,85 103,28 99,99 98,06 CO (Kulilte) mg/kwh 0,00 3,67 4,70 37,22 63,44 69,04 78,63 85,94 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,00 0,37 0,50 4,16 5,07 5,02 5,56 5,53 Partikler mg/kwh 0,00 1,22 1,32 5,43 5,12 5,76 5,86 7,27 Kul g/kwh 0,00 54,66 42,96 19,03 17,59 20,60 19,72 21,47 Fuelolie g/kwh 0,00 3,95 0,71 6,00 0,94 0,50 0,60 0,43 Gasolie g/kwh 0,00 0,95 0,94 0,69 4,06 1,78 2,56 2,15 Naturgas g/kwh 0,00 7,65 8,53 12,26 15,06 10,42 11,41 6,26 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,69 21,29 28,33 35,30 36,80 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,76 7,59 6,77 4,32 6,59 Bioolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 0,00 53,99 73,47 47,09 36,73 45,87 41,49 35,94 MiljødeklarationRoskilde Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 23% 23% 23% 23% 26% 25% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,07 224,39 200,44 142,68 135,44 120,79 118,69 113,00 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,85 7,68 6,64 6,65 5,99 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,82 1,15 3,06 2,16 2,09 2,10 2,06 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,41 224,65 200,81 143,81 136,27 121,20 119,06 113,50 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.550, ,93 190,72 47,60 17,71 17,14 23,62 23,25 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.616,95 921,64 619,75 194,64 130,80 123,27 117,83 115,27 CO (Kulilte) mg/kwh 5,82 4,46 5,71 44,32 77,25 82,43 92,69 101,08 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,67 0,45 0,60 4,79 5,91 5,97 6,53 6,49 Partikler mg/kwh 1,76 1,48 1,60 6,51 6,26 6,89 6,92 8,55 Kul g/kwh 68,76 65,86 51,64 22,51 20,73 24,54 23,21 25,19 Fuelolie g/kwh 3,27 4,76 0,85 7,22 1,13 0,60 0,70 0,50 Gasolie g/kwh 0,51 1,15 1,14 0,84 5,02 2,12 3,03 2,53 Naturgas g/kwh 5,50 9,20 10,23 14,75 18,41 12,45 13,45 7,36 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 10,46 26,13 33,86 41,65 43,31 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,89 9,19 8,07 5,08 7,74 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 99,77 65,59 89,25 56,96 45,08 54,82 48,94 42,28 MiljødeklarationRødovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 194,62 192,99 172,45 122,64 113,77 103,28 102,07 95,48 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 7,34 5,89 5,85 5,83 5,18 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,63 1,81 1,81 1,82 1,75 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 194,91 193,21 172,76 123,61 114,45 104,85 103,11 96,81 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1.335, ,82 164,09 40,76 14,81 14,83 20,45 19,83 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1.394,94 794,11 534,16 167,08 110,06 106,60 102,02 98,24 CO (Kulilte) mg/kwh 5,03 3,86 4,94 38,02 65,11 71,26 80,23 86,10 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 4,06 4,89 5,17 5,67 5,54 Partikler mg/kwh 1,52 1,28 1,39 5,60 5,28 5,95 5,98 7,28 Kul g/kwh 59,26 56,75 44,45 19,27 17,23 21,25 20,11 21,51 Fuelolie g/kwh 2,82 4,11 0,73 6,22 0,95 0,52 0,61 0,43 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,73 4,26 1,83 2,62 2,15 Naturgas g/kwh 4,73 7,92 8,80 12,70 15,55 10,76 11,64 6,27 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,00 22,10 29,24 36,02 36,87 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,92 7,73 6,99 4,40 6,60 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 Affald g/kwh 86,22 56,69 77,14 49,14 38,12 47,36 42,34 36,01 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 13

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

miljøberetning miljøberetning

miljøberetning miljøberetning miljøberetning 2003 miljøberetning Miljøberetning 2003 Miljøberetning 2003 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon:

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for elektricitet leveret via et regionalt el-net, dog ikke er certificeret grøn strøm

Produktspecifikke retningslinier, PCR, for elektricitet leveret via et regionalt el-net, dog ikke er certificeret grøn strøm Produktspecifikke retningslinier, PCR, for elektricitet leveret via et regionalt el-net, dog ikke er certificeret grøn strøm Under miljøvaredeklarationsordningen MVD-DK, udviklet med støtte fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. Grønt Regnskab 2012/2013 Indhold: 3 Generelle informationer 3 Miljøgodkendelse 4 Bestyrelse og ansvarlig ledelse 5 Profil og varmeplaner 5 Ledelsens redegørelse 6 Foreløbige

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Nyhedsbrev nr. 5 - maj 2009 Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Januar måneds midtvejsseminar har sat sit præg på arbejdet i projekt Varmeplan, og nye scenarier for fremtidens forsyning har set dagens

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Indhold. Miljørapport 2010. 1. Energinet.dk og denne rapport... 5 1.1 Miljørapport 2010 indhold... 5

Indhold. Miljørapport 2010. 1. Energinet.dk og denne rapport... 5 1.1 Miljørapport 2010 indhold... 5 Miljørapport 2010 Indhold Miljørapport 2010 Udgivet af Energinet.dk Oplag: 1500 stk. Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning ved Rådhuspladsen I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen godkende fjernkølingsprojekter

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE VORDINGBORG KOMMUNE AUGUST 2012 CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRET 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Forbrænding Rapporten er udarbejdet af affald danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

TVÆRGÅENDE ENERGI- PLANLÆGNING I HOVED- STADSREGIONEN

TVÆRGÅENDE ENERGI- PLANLÆGNING I HOVED- STADSREGIONEN Til Region Hovedstaden Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 TVÆRGÅENDE ENERGI- PLANLÆGNING I HOVED- STADSREGIONEN KORTLÆGNING OG ANALYSE 1-1 Revision 13 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af AD, KLF, KIU, NDN

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2011 2012-01 Energi 2012-01 Grønlands energiforbrug 2011 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu med tal for perioden 2007-2011. Tallene gør det muligt at

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer

Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer Geotermi på Sjælland: muligheder og barrierer Paul Thorn Niels Schrøder Ole Stecher Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Roskilde Universitet Boks 260 4000 Roskilde pthorn@ruc.dk Introduktion:

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere