og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant )."

Transkript

1 Referat af ordi~r gener a l for samling i l ørdag den 19. juli FERBÆK EJERLAUG, Dagsorden: 1. Val9 a f d i rigent 2. Beretning fra bestyrelsen om ejerl augets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlægge lse af r evideret regnskab 1985/86 (optrykt på bags ide n af nærværende i ndkaldelse ), b udget, samt forslag t i l kontingent for 1986/ Indkomne forslag f ra medlemmerne Der er på nuværende tidspunkt ikke fremkommet forslag. 5. Valg af bestyrelse smedlemmer og suppl eant er: a. valg af formand (He lge Arnt afgår efter tur) b. valg af t o bestyre lscsmedl em.rner i øv.r igt (K. E. Jacobsen og :Sirthe Rodevang afgår efter t ur) c. Val g af suppleant {Peter Niel sen a fgår efter tur). 6. Valg a f to revisorer og r evisors uppl eant (Jørgen Ni elsen og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ). 7. Eventuelt. 1) JØr gen Nielsen blev foresl ået so~ dirigent -og bl ev valgt. 2) Fo~manden Helge Arnt aflagde beretning om e j erlaugets virksomhed i det forløbne å r (vedl ægges). Diri qen t e.n efterlyste bemær kninger t i l formandens beretning. SØrensen, Bl ~ hva le n renset o p hvert å~, 4 spurqte, om ikke p.erbækken kunne bl ive i det tilgroni ng forår sagede oversvømmelse. Formanden tilkendegav, at det netop var t i den for en 9ennem- 9ang a f Ferbækken, s amt at oprensning ville f i nde s t ed i år eller næste år. Andersen, Marsvinet 8 udtrykte t ilfredshed med f ormandens gennemgang af probl emerne vedrørende behandli ng af byggesager i ejerlauget s område. Han pegede på, at mange havde købt grund i t i l l id til, a t deklarationsbestemmel serne blev over-.. n

2 2. holdt o g påp ~gede e.k sempelvis ops<ette l s e af antenner på tagene so:n vær ende i str.i d med bestemmelserne. Formanden nævnte, at medens en del af de problemer, der var behandlet i bestyrelsen beroede på kommunens skøn, så var det helt k l a rt, at montering af tagantenner og eksempelvis opførelse af udestuer (drivhuse) ikke var tilladt. I tilfæl de af over.træd~lse af best emmelserne vi l de pågæ l dende blive kontay.tet og opfordret til at bringe forholdene iorden. Peter Ni~ls en, Fe rbor9vej 73 mente, a t forsamlingen b ~rde vedt age e n mlsbilligelse t i l korr unen vedrørende byggesagsbehandl i ngen, F'erborgvej 53. Der udspand t sig en debat om spørgsmål et, hvorunder formanden næ~1te, at han sammen med Knud Jensen ville søge at arranyere et møde med borgmesteren 09 f ormanden f or teknisk udval g i Pandrup kommune f or med disse nt drøfte den fremtidige saroarbejdsf orm mellern kommunen og bestyrelsen. Herefter besl uttede forsamlingen med akl amation at bukke bestyrelsen op samt a t anmode f ormanden om a t overbri nge borgmesteren en mi sbilligel se f ra Ferbæk Ejerlaugs generalforsamling gående på kommunens byggeså9sbehandl 1ng og i særdeleshed ovennævnte byggesas. 3) Kassereren Knud Jensen gennemgi k regnskabet. Der fremkom i ngen bemærkni nger hertil. Dirigenten konstaterede, at regnskabet var vedtaget og decharge givet. Kasser~ren gennemgik budgettet for næste år, som med uændret kontingent vil resultere i e t driftsunderskud på ca kr. Han opl yst e, a t bestyrelsen foreslår uændret konti ngent kr. 300,- pr. år, men a t en kontingentforhø jelse i størrel sesordenen kr~ 100,- må påregnes til næst e år, efter at kontingente t har været uændret siden ejerlaugets stiftelse. 4) Oer v~ r i kke rett idigt ind ko~~et forslag fra medlemmerne... / 3

3 3. 5 a) Valg a f formand. Hclce Arnt var villig t i l 9envalg og blev val.gt med aklamation. S bl Va l 9 af bestyrelsesmedlemmer: Birthe Rodevang v~r villi9 t i l genval g og b l ev valgt. K.E. Jacobsen_ønskcdc at udt ræde af best yrelsen for a t give plads t i l nye k ræfter. Dirigenten efterlyste fors l ag fra f 'orsaml inger. og Schaumbvr9 beskrev.l:lrbejdets omf:..ng. Ol e Lindholm, Grinden 23 erkl ær ede s ig herefter vill ig t il val g og blev val g t. ~ c) val g af suppl eant til bestyr e l s en: Formanden oplyste, at Peter Ni e l ser. var villig t il genval9 som s uppleant og han blev valgt. 6) valg a f revisorer. JØrgen Ni e l sen var villig l i l genvalg og blev valgt. Bertha Renriksen ønskede ikke genval g. Dirigenten f oreslog den m.1v.:erende suppleant Peter Nielsen og de nne blev valgt. Som revisorsuppl eant blev v~ lqt 7) Evet1tuel t. Erik Chri stensen. Erik Christensen n~vnt e probl emer ne ved at vær.e indesneet i området 09 efterlyste kriterierne for snerydni.n9. Ran nævn t.e endvidere probl emer med telefonen, som ikke virkede. JTAS havde oplyst, a t det skyl d t es mangl ende tømning a f møntboksen. K~ sserere n nævnte, a t prob le ~ern e vedrørende t ømning a f mønt boksen sandsynligvis v41r løst ved at såvel han sel v sorn formanden nu t ømte møhthoksen samtidig med at t e l efonsel skabet havde ændret taksterne. De t bl ev nævnt, at der nu for ekom kørse l fra Tunen t il s ta t sarea l e~ og omvendt, idet spærringen ved vendepladsen var utils t rækkel ig. 1-"ormanden lovede, at bestyrelsen ville søge a t løse problemet. Vedrørende snerydning citerede han r eglerne, som de er nnført i r eferatet af s i dste års general forsaml jng.. /4

4 4. Der blev fremført ønske om ordnede forhold vedrørende pl acering af postkasser 1 stativerne ~ idet der nu herskede kaos. Formanden gav t ilsagn om, at man vill e søge at bedre forholdene, evt. ved at udsende postvæsenets vejledning s~~cn med referatet af denne generalforsamling. Der blev fr~ført kritik a f vejenes tilstand. Denne blev j~ødegået af Knud J ensen, der i denne forbindelse opl yste, ~t eksempelvi s Marsvinet stod foran istandsætt else. Han oplyste endvidere, at dannelse n af.. vaskebræt'' ikke kunne und9ås grundet vejrliget. Det b l ev fremført, at der er problemer med løsg!ende hunde, som s ~ rejfer. Formanden understregede, at hunde ikke bør gå l Øse i området- ogsa af hensyn til vildtet. Synspunktet bl ev bakket kraftigl op ~f for samlingen og vider ebringes hermed til nedlemmerne a f ejerlauget. Standarden af postkasse r ne blev igen kritiseret, idet det blev fr.emf Ørt, et mange af disse var kassable, - andre i forkert størrelse eller uti ltalende farver. Schaumburg frernførte 1 at en effektiv l~sning næppe kunne opnås uden at opsætning og vedligeholdelse blev varetaget af bestyrelsen, men at dette kunne mød~ modstand hos medlemmer, der e ndnu i kke havde bebygget deres 9runde. Der var herefter almindelig e.nighed 1 forsamlin9en om at bestyrelsen udarbejder et forslag til en samlet 09 estetisk løsning på postkasseproblemet, idet det sarr1tidig blev t ilkendegivet, at en eventuel afskærmning omkring disse i kke måtte rumme mul i ghed for, a t nogen kunne stå i s kjul bag denne. Formanden refe~erede en henvendelse, som bqstyrelsan havde fået fra en grundejer, der ønskedo, at der blev t~qet e t initia.tiv for at få kørzlcn p.! s t randen i ndskrænket e l ler helt s t oppet. Der blev fra forsamlingen anført argumenter såvel for som imod dett idet de fleste dog var enige om 1 a t den nuværende.. /5

5 5. rest r i ktion - max 40 km/t - var tilstrækkelig - såfremt hastighedsgrænsen blot bl ev overholdt. He nvendels e r til pol i t i et om et øget tilsyn var h idtil b l evet afv i s t med henvisnl ng til mandskabsmangel. K.B. Jacobsen anfø r t e, at dette ikke mått e medføre, a t man undl od at r e t te he n vendc lse til polit iet gang på gang, således a t man s t adig blev mindet om, at probl emet eksister ede. Formanden nævnede til s l ut 1 at i ndskrænkning i mulighederne for a t fa=rdes på str anden kunne resul tere i etablering a f offentli g parkeringspl ads i klitterne syd for e j erl augets område, hvilket k unne medføre e n del u behagel for mej. lemmerne. Bertha Henr i ksen spurgt e, om formanden var bekendt med, a t der i betydelig omf ang f andt ridning sted over ejerl auget:s område. Forntanden bekræftede dette, men oplyst t, at han først for nylig var b l evet gjort bekend t med, at det var en rideskole, som var ansvarlig for det te. Der vil nu bli ve ret tet henve ndelse til Q;:.nne med krav orn, at ridning' over cjcrlaugets odradc ophører. Di rigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt 09 takkede fo;r.sarnl inyen for god ro og orden. Formanden udtrykte slutteligt bestyrelsens t ak t i l dirigent en samt t i l K. E. Jacobsen og Bertha Henriksen for der es arbejde som henholdsvi s best yrelsesmedlem og revisor. 1J! n Sch~~ fcrent"' ~

6 I'ERB.I:K EJERLAUG Beatyrelean Beretnlnq om cjerlaugets vir~s omhed 1 lrøt 1985/86' Ba tyrølscn har holdt t o mød er, henhold viø den 29/ 3 og 19/ Ejerlaugats aktivi tet i det forløbne Ar kan opsummeres således: VEJ~: Vejene har i det forløbne Ar ikke ta9et meget skade og var i rimelig god stand ved foråret. Udgiften til udbadring har været forholdsvis lille. Dog vil Harsvinet i det koamende Ar blive tilbunds9aendc renoveret, da den ar alidt ned til bundlaget. Den tunge kørsel i forbindelse med meget by9qcri har sat sit præg pa vejene, men ikke i atgørendp. grud Ødelagt disse. Den tunge kørsel har imidlertid skadet kl itterne langs vejen e n del. Det er fortsat bestyrelse ns målsætning at hol de den kørende trafik hastighed nede ved ikke at sætt e vejene for godt i øtand. Der ml ikkg køres på vej ene med større hastighed end 3o km/t af hensyn til støjgener, støvgener, sl i det p4 vejene, samt de mange mindre - børn, ~er færdes alene på vej ene. Mange foraynder sig og nogle kører endog meget hurtigt. Det indskærpes at der i kke må køres med mere end 3o J<JVt. STJER' Disses forl b er et tilbagevendende problem de~ medfører at folk færdes over i kke fællesarea ler. Stiernos forløb eyntes så vidt muligt anvist ved 4fmærknlng, men dilemmaet er a t afmærkningen skal kunne ses af hensyn til brugeren, men ikke ma kunne ses.:sf hensyn til naturen. Problemet er uløsel igt, s peci~lt p! ba9grund af hidtidig e rfaring, der viser at opsatte skilte og pæle tlyttee, fjernes e l ler øde lægges. Der er opøot 4 nye ski lte med "sti til havet" 1 en ny og mere holdbar

7 - 2 - konstruktion. Skiltene vil blive gravet l&ngorc ned og faststøbt, el ødelæggelser undgies og s& skiltene efterhinden vil falde bedre ind i naturen. Afmærkning søges så vidt gjor t med at slå veqetationen.. så skilte, p~lq m. v. undgåes. DHt er besluttet at dø rqatorende høje og skæmme nde ski lte i området efterhanden vil blive udskiftet rned skil te av11rcnde til de nyopsatte akiltc med "sti til havet~. P6 qeneralforsamlingen blev der efterlyst afmærkning af stien mellem Marsvinet og Delfinen. Dette har i kke tundet sted, da det har viat sig prakt isk umuligl med mindre der opsæltes synlige skilte, da terrænet er meget vanskelig a f afmærke, da vegetationen e r så aparsonl at den ikke kan 15låes og da en tydelig afmærkning er servitutotr i dig. llest.yrelsen har indgående dr øftet en mulig løsn ing ude n at ko~~c til noget resultat. Boelyreisen henstiller at!olk alene opholder aig på fælles arealer og i tilfælde af tvivl 1 nærheden a f beboeløe, a& vidt muligt søger al undgå beboelsen. VANDLØB : To epi soder i 1 985/86 nødvendiggjorde oprensning. Ved tøbruddet i januar 1986 blev grøften fyldt op a! frossen is og sne, hvorved smeltevandot ikke kunne få afløb mod oversvømmelse p6 Dllhvalen 4 t il følge. Oprensning fandt sted p& ejerlaugets regning. Ved stormen i oktob ~r/no v enbe r 1985 skyllede store mængder materialer, specielt aff ald op i Førbæks udløb. Dette mødførte højere vand tnnd i Ferbækken i foraret 1986, mul igvis med den følge at også grundvandetanden blev højere. Detto gav a nledni ng til problemer med sivedræn pi Narhvalen der ikke fungerede. Udløbet blev derfor oprenset i foraret 1986 pa ejerlaugcts regning og med bortkørsel af s tore mængder affald. Begge vandløb er nu etterhånden noget tilgroet og det bliver fordent Ug nødv~n dig t i løbet af 1986 eller at toretage oprensning. D"tte ov,uvejes nø je, men beatyrolsen er t ilbageholdende pa grund af den

8 - 3 - store udgift herved (l 1984 ca. kr. 24.ooo,oo). KLlTTBR: Klitterne er som sædvanlig 1 ~fterårct gennam9iet med klitfogeden. oar var ikke nævneværdige skadar 1 ejerlaugets område, men der blev foretaget mindre sikringsarbejder vest for BlAhvnlen, mellem Marsvinet og Ferborgvej, ved Ferborgvej 64 (ødelegt af tung kørsel), ligc ~om der blev lagt halrn på stier for at hind~e eandflugt. Et hul pa kl i tten pa Ferborgvej 71, som pape9et på generalforsaml ingen i 198~ er udbedret a f d en pågældond ~ grundejer. De yderste havklitter t og 1 efteraret 1985 alvorlig skade da havet tog op tll et par meter. Der qik hul på tlore klitter, men klitvæsenet har nu efter ejerlaugets anmodning foretaget udbedring og dæmpningsforon11taltnin9er. Klitvæsenet har i det forløbne Ar palalt diverse ulovlige indretninger 1 klitterne 1 herunder bænke og trapper. Klitvæsenet indskærper at øldanne i ndretninger ikke må opstilles 09 at de bør fjernes. Bestyrelsen pape9er at sadan no indretninger ifølge deklarationerne kun m6 opstilles i ndenfor by9gcfeltet og hvor byggefelt ikke eks; ~terer 1 øn afst and a f max. 6 meter fra beby99el sen. Det oplyses a t kli t væsenet i øjeblikket kører en konkret sag mod ejeren af Grinden 21 med pastand om nedrivnjnq af et hegn, opsat for at skabe læ. PLIU'ITAGEN Dot Donske Hedeselskab har i foråret 1986 foretaget udtynding/fældning i de då~li9ste omr~dat. I disse er der herefter foretaget qenplantning. Delte arbejde fortsættes de kommende Ar. Bestyrolsen afsatt e oprindelig Arl!q kr. S.ooo,oo til dette arbejde, mon har vodlaget at forhøj e beløbet til kr. lo.ooo,oo årlig. TELEFONDOXEN: Efter indbrud i foråret 1985 blev ruden monteret med armeret 9l~s.

9 - 4 - Det t e har tilsyneladende.medført at der i det forløbne Ar mod alle traditioner ikke ~ar værol indbrud. SNk:RYDNING: oer er i vintare ns løb roretaget snerydning to qange~ begge gange umiddelbart after l. j anuar i forbindolsc med kraftig snefald. Den samlede udgift har And r aget co. kr. l.soo, oo. oet e r bestyrelsens opfattel s e a t oruningen f unqerer tilfredsstill e nde. Der ha r ikke været k lagor over ordningen. BYGGESAGER : Der har 1 det forløbne &r været forela9t bestyrelsen 9 bys9e5a9er. På t idspunktet for qcneralfor sa~lings n var tre huse færdigopførte, tre hus e var under opførelse, to var færdiqopførte og et nus var endnu ikke påbegyndt. tilba9eholdende med at meddele dispen Bes t yrelsen er fortsat y~crst sationer. Der er. dog meddelt følgende : Dispensation f ra byqge!elt, da naboer tidligere har fået meddelt til svar~nde. Dispensation til a t opføre hus i t o etager, s åledes at den ene etage bli ver kældar, blot huset holder sig i ndenfor do givne ydre rummor. Dispensation for byggefelt på grund ar wrnulighed af a t placere en gara ge r!mc!lig. Di spensation fo r max. arealet t il a t by99e to huse sammen med en genn~rns! gtig glasmellembygning. BYGGESAGCN FERBORGVEJ Sl - FRANK SØRENSEN Oa bestyrelsen i de t!orløbne å r har anvendt megen tid på denne sag og da be~ty r c lsens beretni ng skal a fapcjle det i &rets løb passerede,

10 - 5 - har bestyrelsen fundet det mest korrekt at medtage denne enkeltsag 1 beretningen. I etteråret 1985 ind9av ojeren a_nsøgning orn byg9etilladclse.. Denne blev på sædvanl ig vis fra kommunen fre~ sendt til ejerlauget til udto!elsel Huset s højdemæsoigc pl acerin9 fremgik i kke il f materialet, hvorfor der blev rekvireret oplysninger herom. Herefter b l ev det oplyst al ejeren ønskede huset placeret meget højt {ifølge bestyrelsens skøn) 09 med havudsiql, uanset at det af deklaralionerne freoqår at huset skulle placeres lavest muligt i terræn efter kommunens skøn, idol der på grunden ikke var bygqcfelt.. Ejerlaugct anviste en sådan placering ~ hvor huset kunne placeres ca. to meter l avere end ønakcl af bygherren. Byqhorren var ikke indforst& ut hermed og der udspandt sig i e f teråret 1985 e n omfclngsrig korrespondance mellem ko~~u ncn og e j erlauget. Herunder gav bestyrellilien udtryk for at ville have meddelelse om, hvornar der blev udstedt bygqoulladelse 09 i hvilk<>n højde ko:m.uncn tillod buset pl~ ceret. Ejerlauget modtog ikke ~cddclclse om udstedelse af byg9et illadelsc, ellqr den anviste kote. Mellem jul og nytår 1985 kon~tateredes at byggcriel var p&begyndt, idet der var foret~get maget væsentl i~ jordarbojder med f jernelse af klitter og opfyldning oq idet sokkelen var støbt i en kote ca. 2 moler højere end den lavest ~liq e placering pl g~unden. Bostyreisen havde ikke mc4delt dispensation hertil, men kommunen fasthold t at huset e t ter ko~~unens skøn var placeret l~ ve st mulig på grunden. Da bestyretson fandt denne forklaring ua~c ept a be l, blev aagan indbragt for fredningsnævnet for Nordjyllands llmts nordliga fradningskreds, der den 30/ udtalte at ""huset i kke er placeret 1 overensstemmel se mod bestemmelserne i frednin9skendelsen", men at fredningsnævnet ikke ville kræve huset nedrevet. Sage.n burde "på grund ef husets placering.. have været forelagt!r~4n1nqsnævnet til bedømmelse" før byggeriets pabegyndelse. Ejarlauget fik sål edea hoa fredningsnævnet mødhold i at ko~munen u lovligt havde udstedt byggetilladelse.

11 - ~!.. Al.<.:.;;_~- -.._.,,=~ ''' Da fredningsnævnet ikke tog ~en f~lde konoakvens a f ~e n Qlovlige placering oq kreve de huset nedrevet. indbragte bestyrelsen s a9e n for overfredninganævnet, der ~idlerti~ afviste f behandle sa9en under he nvis ni ng Ul at e jer lauget i klce va.r klageber e t tige t. Arnt

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen

OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen OBS OBS Den udmeldte dato for generalforsamling næste år er ændret til 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2006 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2005 Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 16. juli 2005 kl. 16.00 på Blokhus Klit Golf Center. Inden generalforsamlingen orienterede Bent Kirkegaard fra Hjørring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG

Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Velkommen til generalforsamling 2014 FERBÆK EJERLAUG Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (2013) - er tidligere udsendt og kan ses på www.ferbaek.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2007 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2. bestyrelsesmøde januar 2017

2. bestyrelsesmøde januar 2017 2. bestyrelsesmøde 2016-2017 30. januar 2017 Til stede Svend Erik Hansen (SEH), Lars Ramhøj (), Per Q. Ovesen (), Knud Nørgaard (), Dorte Olsson () Afbud Sted Teknisk Forvaltning, Pandrup og efterfølgende

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 1/3-2015 hos Niels Jørgen Deltagere: Hans, Jørgen, Jeppe, Niels Jørgen, Peter Afbud: HP Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2016

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 7. april 2010 Referat Bilag a. Bestyrelsens Beretning for 2009 b. Årsregnskab 2009 c. Budget 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling. lørdag d. 13. juni 2015

Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling. lørdag d. 13. juni 2015 Referat fra Grundejerforeningens generalforsamling lørdag d. 13. juni 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af revideret regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Carsten Vestergaard. Carsten Vestergaard valgt. Carsten takkede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere