og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant )."

Transkript

1 Referat af ordi~r gener a l for samling i l ørdag den 19. juli FERBÆK EJERLAUG, Dagsorden: 1. Val9 a f d i rigent 2. Beretning fra bestyrelsen om ejerl augets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlægge lse af r evideret regnskab 1985/86 (optrykt på bags ide n af nærværende i ndkaldelse ), b udget, samt forslag t i l kontingent for 1986/ Indkomne forslag f ra medlemmerne Der er på nuværende tidspunkt ikke fremkommet forslag. 5. Valg af bestyrelse smedlemmer og suppl eant er: a. valg af formand (He lge Arnt afgår efter tur) b. valg af t o bestyre lscsmedl em.rner i øv.r igt (K. E. Jacobsen og :Sirthe Rodevang afgår efter t ur) c. Val g af suppleant {Peter Niel sen a fgår efter tur). 6. Valg a f to revisorer og r evisors uppl eant (Jørgen Ni elsen og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ). 7. Eventuelt. 1) JØr gen Nielsen blev foresl ået so~ dirigent -og bl ev valgt. 2) Fo~manden Helge Arnt aflagde beretning om e j erlaugets virksomhed i det forløbne å r (vedl ægges). Diri qen t e.n efterlyste bemær kninger t i l formandens beretning. SØrensen, Bl ~ hva le n renset o p hvert å~, 4 spurqte, om ikke p.erbækken kunne bl ive i det tilgroni ng forår sagede oversvømmelse. Formanden tilkendegav, at det netop var t i den for en 9ennem- 9ang a f Ferbækken, s amt at oprensning ville f i nde s t ed i år eller næste år. Andersen, Marsvinet 8 udtrykte t ilfredshed med f ormandens gennemgang af probl emerne vedrørende behandli ng af byggesager i ejerlauget s område. Han pegede på, at mange havde købt grund i t i l l id til, a t deklarationsbestemmel serne blev over-.. n

2 2. holdt o g påp ~gede e.k sempelvis ops<ette l s e af antenner på tagene so:n vær ende i str.i d med bestemmelserne. Formanden nævnte, at medens en del af de problemer, der var behandlet i bestyrelsen beroede på kommunens skøn, så var det helt k l a rt, at montering af tagantenner og eksempelvis opførelse af udestuer (drivhuse) ikke var tilladt. I tilfæl de af over.træd~lse af best emmelserne vi l de pågæ l dende blive kontay.tet og opfordret til at bringe forholdene iorden. Peter Ni~ls en, Fe rbor9vej 73 mente, a t forsamlingen b ~rde vedt age e n mlsbilligelse t i l korr unen vedrørende byggesagsbehandl i ngen, F'erborgvej 53. Der udspand t sig en debat om spørgsmål et, hvorunder formanden næ~1te, at han sammen med Knud Jensen ville søge at arranyere et møde med borgmesteren 09 f ormanden f or teknisk udval g i Pandrup kommune f or med disse nt drøfte den fremtidige saroarbejdsf orm mellern kommunen og bestyrelsen. Herefter besl uttede forsamlingen med akl amation at bukke bestyrelsen op samt a t anmode f ormanden om a t overbri nge borgmesteren en mi sbilligel se f ra Ferbæk Ejerlaugs generalforsamling gående på kommunens byggeså9sbehandl 1ng og i særdeleshed ovennævnte byggesas. 3) Kassereren Knud Jensen gennemgi k regnskabet. Der fremkom i ngen bemærkni nger hertil. Dirigenten konstaterede, at regnskabet var vedtaget og decharge givet. Kasser~ren gennemgik budgettet for næste år, som med uændret kontingent vil resultere i e t driftsunderskud på ca kr. Han opl yst e, a t bestyrelsen foreslår uændret konti ngent kr. 300,- pr. år, men a t en kontingentforhø jelse i størrel sesordenen kr~ 100,- må påregnes til næst e år, efter at kontingente t har været uændret siden ejerlaugets stiftelse. 4) Oer v~ r i kke rett idigt ind ko~~et forslag fra medlemmerne... / 3

3 3. 5 a) Valg a f formand. Hclce Arnt var villig t i l 9envalg og blev val.gt med aklamation. S bl Va l 9 af bestyrelsesmedlemmer: Birthe Rodevang v~r villi9 t i l genval g og b l ev valgt. K.E. Jacobsen_ønskcdc at udt ræde af best yrelsen for a t give plads t i l nye k ræfter. Dirigenten efterlyste fors l ag fra f 'orsaml inger. og Schaumbvr9 beskrev.l:lrbejdets omf:..ng. Ol e Lindholm, Grinden 23 erkl ær ede s ig herefter vill ig t il val g og blev val g t. ~ c) val g af suppl eant til bestyr e l s en: Formanden oplyste, at Peter Ni e l ser. var villig t il genval9 som s uppleant og han blev valgt. 6) valg a f revisorer. JØrgen Ni e l sen var villig l i l genvalg og blev valgt. Bertha Renriksen ønskede ikke genval g. Dirigenten f oreslog den m.1v.:erende suppleant Peter Nielsen og de nne blev valgt. Som revisorsuppl eant blev v~ lqt 7) Evet1tuel t. Erik Chri stensen. Erik Christensen n~vnt e probl emer ne ved at vær.e indesneet i området 09 efterlyste kriterierne for snerydni.n9. Ran nævn t.e endvidere probl emer med telefonen, som ikke virkede. JTAS havde oplyst, a t det skyl d t es mangl ende tømning a f møntboksen. K~ sserere n nævnte, a t prob le ~ern e vedrørende t ømning a f mønt boksen sandsynligvis v41r løst ved at såvel han sel v sorn formanden nu t ømte møhthoksen samtidig med at t e l efonsel skabet havde ændret taksterne. De t bl ev nævnt, at der nu for ekom kørse l fra Tunen t il s ta t sarea l e~ og omvendt, idet spærringen ved vendepladsen var utils t rækkel ig. 1-"ormanden lovede, at bestyrelsen ville søge a t løse problemet. Vedrørende snerydning citerede han r eglerne, som de er nnført i r eferatet af s i dste års general forsaml jng.. /4

4 4. Der blev fremført ønske om ordnede forhold vedrørende pl acering af postkasser 1 stativerne ~ idet der nu herskede kaos. Formanden gav t ilsagn om, at man vill e søge at bedre forholdene, evt. ved at udsende postvæsenets vejledning s~~cn med referatet af denne generalforsamling. Der blev fr~ført kritik a f vejenes tilstand. Denne blev j~ødegået af Knud J ensen, der i denne forbindelse opl yste, ~t eksempelvi s Marsvinet stod foran istandsætt else. Han oplyste endvidere, at dannelse n af.. vaskebræt'' ikke kunne und9ås grundet vejrliget. Det b l ev fremført, at der er problemer med løsg!ende hunde, som s ~ rejfer. Formanden understregede, at hunde ikke bør gå l Øse i området- ogsa af hensyn til vildtet. Synspunktet bl ev bakket kraftigl op ~f for samlingen og vider ebringes hermed til nedlemmerne a f ejerlauget. Standarden af postkasse r ne blev igen kritiseret, idet det blev fr.emf Ørt, et mange af disse var kassable, - andre i forkert størrelse eller uti ltalende farver. Schaumburg frernførte 1 at en effektiv l~sning næppe kunne opnås uden at opsætning og vedligeholdelse blev varetaget af bestyrelsen, men at dette kunne mød~ modstand hos medlemmer, der e ndnu i kke havde bebygget deres 9runde. Der var herefter almindelig e.nighed 1 forsamlin9en om at bestyrelsen udarbejder et forslag til en samlet 09 estetisk løsning på postkasseproblemet, idet det sarr1tidig blev t ilkendegivet, at en eventuel afskærmning omkring disse i kke måtte rumme mul i ghed for, a t nogen kunne stå i s kjul bag denne. Formanden refe~erede en henvendelse, som bqstyrelsan havde fået fra en grundejer, der ønskedo, at der blev t~qet e t initia.tiv for at få kørzlcn p.! s t randen i ndskrænket e l ler helt s t oppet. Der blev fra forsamlingen anført argumenter såvel for som imod dett idet de fleste dog var enige om 1 a t den nuværende.. /5

5 5. rest r i ktion - max 40 km/t - var tilstrækkelig - såfremt hastighedsgrænsen blot bl ev overholdt. He nvendels e r til pol i t i et om et øget tilsyn var h idtil b l evet afv i s t med henvisnl ng til mandskabsmangel. K.B. Jacobsen anfø r t e, at dette ikke mått e medføre, a t man undl od at r e t te he n vendc lse til polit iet gang på gang, således a t man s t adig blev mindet om, at probl emet eksister ede. Formanden nævnede til s l ut 1 at i ndskrænkning i mulighederne for a t fa=rdes på str anden kunne resul tere i etablering a f offentli g parkeringspl ads i klitterne syd for e j erl augets område, hvilket k unne medføre e n del u behagel for mej. lemmerne. Bertha Henr i ksen spurgt e, om formanden var bekendt med, a t der i betydelig omf ang f andt ridning sted over ejerl auget:s område. Forntanden bekræftede dette, men oplyst t, at han først for nylig var b l evet gjort bekend t med, at det var en rideskole, som var ansvarlig for det te. Der vil nu bli ve ret tet henve ndelse til Q;:.nne med krav orn, at ridning' over cjcrlaugets odradc ophører. Di rigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt 09 takkede fo;r.sarnl inyen for god ro og orden. Formanden udtrykte slutteligt bestyrelsens t ak t i l dirigent en samt t i l K. E. Jacobsen og Bertha Henriksen for der es arbejde som henholdsvi s best yrelsesmedlem og revisor. 1J! n Sch~~ fcrent"' ~

6 I'ERB.I:K EJERLAUG Beatyrelean Beretnlnq om cjerlaugets vir~s omhed 1 lrøt 1985/86' Ba tyrølscn har holdt t o mød er, henhold viø den 29/ 3 og 19/ Ejerlaugats aktivi tet i det forløbne Ar kan opsummeres således: VEJ~: Vejene har i det forløbne Ar ikke ta9et meget skade og var i rimelig god stand ved foråret. Udgiften til udbadring har været forholdsvis lille. Dog vil Harsvinet i det koamende Ar blive tilbunds9aendc renoveret, da den ar alidt ned til bundlaget. Den tunge kørsel i forbindelse med meget by9qcri har sat sit præg pa vejene, men ikke i atgørendp. grud Ødelagt disse. Den tunge kørsel har imidlertid skadet kl itterne langs vejen e n del. Det er fortsat bestyrelse ns målsætning at hol de den kørende trafik hastighed nede ved ikke at sætt e vejene for godt i øtand. Der ml ikkg køres på vej ene med større hastighed end 3o km/t af hensyn til støjgener, støvgener, sl i det p4 vejene, samt de mange mindre - børn, ~er færdes alene på vej ene. Mange foraynder sig og nogle kører endog meget hurtigt. Det indskærpes at der i kke må køres med mere end 3o J<JVt. STJER' Disses forl b er et tilbagevendende problem de~ medfører at folk færdes over i kke fællesarea ler. Stiernos forløb eyntes så vidt muligt anvist ved 4fmærknlng, men dilemmaet er a t afmærkningen skal kunne ses af hensyn til brugeren, men ikke ma kunne ses.:sf hensyn til naturen. Problemet er uløsel igt, s peci~lt p! ba9grund af hidtidig e rfaring, der viser at opsatte skilte og pæle tlyttee, fjernes e l ler øde lægges. Der er opøot 4 nye ski lte med "sti til havet" 1 en ny og mere holdbar

7 - 2 - konstruktion. Skiltene vil blive gravet l&ngorc ned og faststøbt, el ødelæggelser undgies og s& skiltene efterhinden vil falde bedre ind i naturen. Afmærkning søges så vidt gjor t med at slå veqetationen.. så skilte, p~lq m. v. undgåes. DHt er besluttet at dø rqatorende høje og skæmme nde ski lte i området efterhanden vil blive udskiftet rned skil te av11rcnde til de nyopsatte akiltc med "sti til havet~. P6 qeneralforsamlingen blev der efterlyst afmærkning af stien mellem Marsvinet og Delfinen. Dette har i kke tundet sted, da det har viat sig prakt isk umuligl med mindre der opsæltes synlige skilte, da terrænet er meget vanskelig a f afmærke, da vegetationen e r så aparsonl at den ikke kan 15låes og da en tydelig afmærkning er servitutotr i dig. llest.yrelsen har indgående dr øftet en mulig løsn ing ude n at ko~~c til noget resultat. Boelyreisen henstiller at!olk alene opholder aig på fælles arealer og i tilfælde af tvivl 1 nærheden a f beboeløe, a& vidt muligt søger al undgå beboelsen. VANDLØB : To epi soder i 1 985/86 nødvendiggjorde oprensning. Ved tøbruddet i januar 1986 blev grøften fyldt op a! frossen is og sne, hvorved smeltevandot ikke kunne få afløb mod oversvømmelse p6 Dllhvalen 4 t il følge. Oprensning fandt sted p& ejerlaugets regning. Ved stormen i oktob ~r/no v enbe r 1985 skyllede store mængder materialer, specielt aff ald op i Førbæks udløb. Dette mødførte højere vand tnnd i Ferbækken i foraret 1986, mul igvis med den følge at også grundvandetanden blev højere. Detto gav a nledni ng til problemer med sivedræn pi Narhvalen der ikke fungerede. Udløbet blev derfor oprenset i foraret 1986 pa ejerlaugcts regning og med bortkørsel af s tore mængder affald. Begge vandløb er nu etterhånden noget tilgroet og det bliver fordent Ug nødv~n dig t i løbet af 1986 eller at toretage oprensning. D"tte ov,uvejes nø je, men beatyrolsen er t ilbageholdende pa grund af den

8 - 3 - store udgift herved (l 1984 ca. kr. 24.ooo,oo). KLlTTBR: Klitterne er som sædvanlig 1 ~fterårct gennam9iet med klitfogeden. oar var ikke nævneværdige skadar 1 ejerlaugets område, men der blev foretaget mindre sikringsarbejder vest for BlAhvnlen, mellem Marsvinet og Ferborgvej, ved Ferborgvej 64 (ødelegt af tung kørsel), ligc ~om der blev lagt halrn på stier for at hind~e eandflugt. Et hul pa kl i tten pa Ferborgvej 71, som pape9et på generalforsaml ingen i 198~ er udbedret a f d en pågældond ~ grundejer. De yderste havklitter t og 1 efteraret 1985 alvorlig skade da havet tog op tll et par meter. Der qik hul på tlore klitter, men klitvæsenet har nu efter ejerlaugets anmodning foretaget udbedring og dæmpningsforon11taltnin9er. Klitvæsenet har i det forløbne Ar palalt diverse ulovlige indretninger 1 klitterne 1 herunder bænke og trapper. Klitvæsenet indskærper at øldanne i ndretninger ikke må opstilles 09 at de bør fjernes. Bestyrelsen pape9er at sadan no indretninger ifølge deklarationerne kun m6 opstilles i ndenfor by9gcfeltet og hvor byggefelt ikke eks; ~terer 1 øn afst and a f max. 6 meter fra beby99el sen. Det oplyses a t kli t væsenet i øjeblikket kører en konkret sag mod ejeren af Grinden 21 med pastand om nedrivnjnq af et hegn, opsat for at skabe læ. PLIU'ITAGEN Dot Donske Hedeselskab har i foråret 1986 foretaget udtynding/fældning i de då~li9ste omr~dat. I disse er der herefter foretaget qenplantning. Delte arbejde fortsættes de kommende Ar. Bestyrolsen afsatt e oprindelig Arl!q kr. S.ooo,oo til dette arbejde, mon har vodlaget at forhøj e beløbet til kr. lo.ooo,oo årlig. TELEFONDOXEN: Efter indbrud i foråret 1985 blev ruden monteret med armeret 9l~s.

9 - 4 - Det t e har tilsyneladende.medført at der i det forløbne Ar mod alle traditioner ikke ~ar værol indbrud. SNk:RYDNING: oer er i vintare ns løb roretaget snerydning to qange~ begge gange umiddelbart after l. j anuar i forbindolsc med kraftig snefald. Den samlede udgift har And r aget co. kr. l.soo, oo. oet e r bestyrelsens opfattel s e a t oruningen f unqerer tilfredsstill e nde. Der ha r ikke været k lagor over ordningen. BYGGESAGER : Der har 1 det forløbne &r været forela9t bestyrelsen 9 bys9e5a9er. På t idspunktet for qcneralfor sa~lings n var tre huse færdigopførte, tre hus e var under opførelse, to var færdiqopførte og et nus var endnu ikke påbegyndt. tilba9eholdende med at meddele dispen Bes t yrelsen er fortsat y~crst sationer. Der er. dog meddelt følgende : Dispensation f ra byqge!elt, da naboer tidligere har fået meddelt til svar~nde. Dispensation til a t opføre hus i t o etager, s åledes at den ene etage bli ver kældar, blot huset holder sig i ndenfor do givne ydre rummor. Dispensation for byggefelt på grund ar wrnulighed af a t placere en gara ge r!mc!lig. Di spensation fo r max. arealet t il a t by99e to huse sammen med en genn~rns! gtig glasmellembygning. BYGGESAGCN FERBORGVEJ Sl - FRANK SØRENSEN Oa bestyrelsen i de t!orløbne å r har anvendt megen tid på denne sag og da be~ty r c lsens beretni ng skal a fapcjle det i &rets løb passerede,

10 - 5 - har bestyrelsen fundet det mest korrekt at medtage denne enkeltsag 1 beretningen. I etteråret 1985 ind9av ojeren a_nsøgning orn byg9etilladclse.. Denne blev på sædvanl ig vis fra kommunen fre~ sendt til ejerlauget til udto!elsel Huset s højdemæsoigc pl acerin9 fremgik i kke il f materialet, hvorfor der blev rekvireret oplysninger herom. Herefter b l ev det oplyst al ejeren ønskede huset placeret meget højt {ifølge bestyrelsens skøn) 09 med havudsiql, uanset at det af deklaralionerne freoqår at huset skulle placeres lavest muligt i terræn efter kommunens skøn, idol der på grunden ikke var bygqcfelt.. Ejerlaugct anviste en sådan placering ~ hvor huset kunne placeres ca. to meter l avere end ønakcl af bygherren. Byqhorren var ikke indforst& ut hermed og der udspandt sig i e f teråret 1985 e n omfclngsrig korrespondance mellem ko~~u ncn og e j erlauget. Herunder gav bestyrellilien udtryk for at ville have meddelelse om, hvornar der blev udstedt bygqoulladelse 09 i hvilk<>n højde ko:m.uncn tillod buset pl~ ceret. Ejerlauget modtog ikke ~cddclclse om udstedelse af byg9et illadelsc, ellqr den anviste kote. Mellem jul og nytår 1985 kon~tateredes at byggcriel var p&begyndt, idet der var foret~get maget væsentl i~ jordarbojder med f jernelse af klitter og opfyldning oq idet sokkelen var støbt i en kote ca. 2 moler højere end den lavest ~liq e placering pl g~unden. Bostyreisen havde ikke mc4delt dispensation hertil, men kommunen fasthold t at huset e t ter ko~~unens skøn var placeret l~ ve st mulig på grunden. Da bestyretson fandt denne forklaring ua~c ept a be l, blev aagan indbragt for fredningsnævnet for Nordjyllands llmts nordliga fradningskreds, der den 30/ udtalte at ""huset i kke er placeret 1 overensstemmel se mod bestemmelserne i frednin9skendelsen", men at fredningsnævnet ikke ville kræve huset nedrevet. Sage.n burde "på grund ef husets placering.. have været forelagt!r~4n1nqsnævnet til bedømmelse" før byggeriets pabegyndelse. Ejarlauget fik sål edea hoa fredningsnævnet mødhold i at ko~munen u lovligt havde udstedt byggetilladelse.

11 - ~!.. Al.<.:.;;_~- -.._.,,=~ ''' Da fredningsnævnet ikke tog ~en f~lde konoakvens a f ~e n Qlovlige placering oq kreve de huset nedrevet. indbragte bestyrelsen s a9e n for overfredninganævnet, der ~idlerti~ afviste f behandle sa9en under he nvis ni ng Ul at e jer lauget i klce va.r klageber e t tige t. Arnt

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere