og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant )."

Transkript

1 Referat af ordi~r gener a l for samling i l ørdag den 19. juli FERBÆK EJERLAUG, Dagsorden: 1. Val9 a f d i rigent 2. Beretning fra bestyrelsen om ejerl augets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlægge lse af r evideret regnskab 1985/86 (optrykt på bags ide n af nærværende i ndkaldelse ), b udget, samt forslag t i l kontingent for 1986/ Indkomne forslag f ra medlemmerne Der er på nuværende tidspunkt ikke fremkommet forslag. 5. Valg af bestyrelse smedlemmer og suppl eant er: a. valg af formand (He lge Arnt afgår efter tur) b. valg af t o bestyre lscsmedl em.rner i øv.r igt (K. E. Jacobsen og :Sirthe Rodevang afgår efter t ur) c. Val g af suppleant {Peter Niel sen a fgår efter tur). 6. Valg a f to revisorer og r evisors uppl eant (Jørgen Ni elsen og Ber tha Henriksen afgår e f ter tur som revisorer og Peter Nielsen afgår efter t ur som revisorsuppleant ). 7. Eventuelt. 1) JØr gen Nielsen blev foresl ået so~ dirigent -og bl ev valgt. 2) Fo~manden Helge Arnt aflagde beretning om e j erlaugets virksomhed i det forløbne å r (vedl ægges). Diri qen t e.n efterlyste bemær kninger t i l formandens beretning. SØrensen, Bl ~ hva le n renset o p hvert å~, 4 spurqte, om ikke p.erbækken kunne bl ive i det tilgroni ng forår sagede oversvømmelse. Formanden tilkendegav, at det netop var t i den for en 9ennem- 9ang a f Ferbækken, s amt at oprensning ville f i nde s t ed i år eller næste år. Andersen, Marsvinet 8 udtrykte t ilfredshed med f ormandens gennemgang af probl emerne vedrørende behandli ng af byggesager i ejerlauget s område. Han pegede på, at mange havde købt grund i t i l l id til, a t deklarationsbestemmel serne blev over-.. n

2 2. holdt o g påp ~gede e.k sempelvis ops<ette l s e af antenner på tagene so:n vær ende i str.i d med bestemmelserne. Formanden nævnte, at medens en del af de problemer, der var behandlet i bestyrelsen beroede på kommunens skøn, så var det helt k l a rt, at montering af tagantenner og eksempelvis opførelse af udestuer (drivhuse) ikke var tilladt. I tilfæl de af over.træd~lse af best emmelserne vi l de pågæ l dende blive kontay.tet og opfordret til at bringe forholdene iorden. Peter Ni~ls en, Fe rbor9vej 73 mente, a t forsamlingen b ~rde vedt age e n mlsbilligelse t i l korr unen vedrørende byggesagsbehandl i ngen, F'erborgvej 53. Der udspand t sig en debat om spørgsmål et, hvorunder formanden næ~1te, at han sammen med Knud Jensen ville søge at arranyere et møde med borgmesteren 09 f ormanden f or teknisk udval g i Pandrup kommune f or med disse nt drøfte den fremtidige saroarbejdsf orm mellern kommunen og bestyrelsen. Herefter besl uttede forsamlingen med akl amation at bukke bestyrelsen op samt a t anmode f ormanden om a t overbri nge borgmesteren en mi sbilligel se f ra Ferbæk Ejerlaugs generalforsamling gående på kommunens byggeså9sbehandl 1ng og i særdeleshed ovennævnte byggesas. 3) Kassereren Knud Jensen gennemgi k regnskabet. Der fremkom i ngen bemærkni nger hertil. Dirigenten konstaterede, at regnskabet var vedtaget og decharge givet. Kasser~ren gennemgik budgettet for næste år, som med uændret kontingent vil resultere i e t driftsunderskud på ca kr. Han opl yst e, a t bestyrelsen foreslår uændret konti ngent kr. 300,- pr. år, men a t en kontingentforhø jelse i størrel sesordenen kr~ 100,- må påregnes til næst e år, efter at kontingente t har været uændret siden ejerlaugets stiftelse. 4) Oer v~ r i kke rett idigt ind ko~~et forslag fra medlemmerne... / 3

3 3. 5 a) Valg a f formand. Hclce Arnt var villig t i l 9envalg og blev val.gt med aklamation. S bl Va l 9 af bestyrelsesmedlemmer: Birthe Rodevang v~r villi9 t i l genval g og b l ev valgt. K.E. Jacobsen_ønskcdc at udt ræde af best yrelsen for a t give plads t i l nye k ræfter. Dirigenten efterlyste fors l ag fra f 'orsaml inger. og Schaumbvr9 beskrev.l:lrbejdets omf:..ng. Ol e Lindholm, Grinden 23 erkl ær ede s ig herefter vill ig t il val g og blev val g t. ~ c) val g af suppl eant til bestyr e l s en: Formanden oplyste, at Peter Ni e l ser. var villig t il genval9 som s uppleant og han blev valgt. 6) valg a f revisorer. JØrgen Ni e l sen var villig l i l genvalg og blev valgt. Bertha Renriksen ønskede ikke genval g. Dirigenten f oreslog den m.1v.:erende suppleant Peter Nielsen og de nne blev valgt. Som revisorsuppl eant blev v~ lqt 7) Evet1tuel t. Erik Chri stensen. Erik Christensen n~vnt e probl emer ne ved at vær.e indesneet i området 09 efterlyste kriterierne for snerydni.n9. Ran nævn t.e endvidere probl emer med telefonen, som ikke virkede. JTAS havde oplyst, a t det skyl d t es mangl ende tømning a f møntboksen. K~ sserere n nævnte, a t prob le ~ern e vedrørende t ømning a f mønt boksen sandsynligvis v41r løst ved at såvel han sel v sorn formanden nu t ømte møhthoksen samtidig med at t e l efonsel skabet havde ændret taksterne. De t bl ev nævnt, at der nu for ekom kørse l fra Tunen t il s ta t sarea l e~ og omvendt, idet spærringen ved vendepladsen var utils t rækkel ig. 1-"ormanden lovede, at bestyrelsen ville søge a t løse problemet. Vedrørende snerydning citerede han r eglerne, som de er nnført i r eferatet af s i dste års general forsaml jng.. /4

4 4. Der blev fremført ønske om ordnede forhold vedrørende pl acering af postkasser 1 stativerne ~ idet der nu herskede kaos. Formanden gav t ilsagn om, at man vill e søge at bedre forholdene, evt. ved at udsende postvæsenets vejledning s~~cn med referatet af denne generalforsamling. Der blev fr~ført kritik a f vejenes tilstand. Denne blev j~ødegået af Knud J ensen, der i denne forbindelse opl yste, ~t eksempelvi s Marsvinet stod foran istandsætt else. Han oplyste endvidere, at dannelse n af.. vaskebræt'' ikke kunne und9ås grundet vejrliget. Det b l ev fremført, at der er problemer med løsg!ende hunde, som s ~ rejfer. Formanden understregede, at hunde ikke bør gå l Øse i området- ogsa af hensyn til vildtet. Synspunktet bl ev bakket kraftigl op ~f for samlingen og vider ebringes hermed til nedlemmerne a f ejerlauget. Standarden af postkasse r ne blev igen kritiseret, idet det blev fr.emf Ørt, et mange af disse var kassable, - andre i forkert størrelse eller uti ltalende farver. Schaumburg frernførte 1 at en effektiv l~sning næppe kunne opnås uden at opsætning og vedligeholdelse blev varetaget af bestyrelsen, men at dette kunne mød~ modstand hos medlemmer, der e ndnu i kke havde bebygget deres 9runde. Der var herefter almindelig e.nighed 1 forsamlin9en om at bestyrelsen udarbejder et forslag til en samlet 09 estetisk løsning på postkasseproblemet, idet det sarr1tidig blev t ilkendegivet, at en eventuel afskærmning omkring disse i kke måtte rumme mul i ghed for, a t nogen kunne stå i s kjul bag denne. Formanden refe~erede en henvendelse, som bqstyrelsan havde fået fra en grundejer, der ønskedo, at der blev t~qet e t initia.tiv for at få kørzlcn p.! s t randen i ndskrænket e l ler helt s t oppet. Der blev fra forsamlingen anført argumenter såvel for som imod dett idet de fleste dog var enige om 1 a t den nuværende.. /5

5 5. rest r i ktion - max 40 km/t - var tilstrækkelig - såfremt hastighedsgrænsen blot bl ev overholdt. He nvendels e r til pol i t i et om et øget tilsyn var h idtil b l evet afv i s t med henvisnl ng til mandskabsmangel. K.B. Jacobsen anfø r t e, at dette ikke mått e medføre, a t man undl od at r e t te he n vendc lse til polit iet gang på gang, således a t man s t adig blev mindet om, at probl emet eksister ede. Formanden nævnede til s l ut 1 at i ndskrænkning i mulighederne for a t fa=rdes på str anden kunne resul tere i etablering a f offentli g parkeringspl ads i klitterne syd for e j erl augets område, hvilket k unne medføre e n del u behagel for mej. lemmerne. Bertha Henr i ksen spurgt e, om formanden var bekendt med, a t der i betydelig omf ang f andt ridning sted over ejerl auget:s område. Forntanden bekræftede dette, men oplyst t, at han først for nylig var b l evet gjort bekend t med, at det var en rideskole, som var ansvarlig for det te. Der vil nu bli ve ret tet henve ndelse til Q;:.nne med krav orn, at ridning' over cjcrlaugets odradc ophører. Di rigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt 09 takkede fo;r.sarnl inyen for god ro og orden. Formanden udtrykte slutteligt bestyrelsens t ak t i l dirigent en samt t i l K. E. Jacobsen og Bertha Henriksen for der es arbejde som henholdsvi s best yrelsesmedlem og revisor. 1J! n Sch~~ fcrent"' ~

6 I'ERB.I:K EJERLAUG Beatyrelean Beretnlnq om cjerlaugets vir~s omhed 1 lrøt 1985/86' Ba tyrølscn har holdt t o mød er, henhold viø den 29/ 3 og 19/ Ejerlaugats aktivi tet i det forløbne Ar kan opsummeres således: VEJ~: Vejene har i det forløbne Ar ikke ta9et meget skade og var i rimelig god stand ved foråret. Udgiften til udbadring har været forholdsvis lille. Dog vil Harsvinet i det koamende Ar blive tilbunds9aendc renoveret, da den ar alidt ned til bundlaget. Den tunge kørsel i forbindelse med meget by9qcri har sat sit præg pa vejene, men ikke i atgørendp. grud Ødelagt disse. Den tunge kørsel har imidlertid skadet kl itterne langs vejen e n del. Det er fortsat bestyrelse ns målsætning at hol de den kørende trafik hastighed nede ved ikke at sætt e vejene for godt i øtand. Der ml ikkg køres på vej ene med større hastighed end 3o km/t af hensyn til støjgener, støvgener, sl i det p4 vejene, samt de mange mindre - børn, ~er færdes alene på vej ene. Mange foraynder sig og nogle kører endog meget hurtigt. Det indskærpes at der i kke må køres med mere end 3o J<JVt. STJER' Disses forl b er et tilbagevendende problem de~ medfører at folk færdes over i kke fællesarea ler. Stiernos forløb eyntes så vidt muligt anvist ved 4fmærknlng, men dilemmaet er a t afmærkningen skal kunne ses af hensyn til brugeren, men ikke ma kunne ses.:sf hensyn til naturen. Problemet er uløsel igt, s peci~lt p! ba9grund af hidtidig e rfaring, der viser at opsatte skilte og pæle tlyttee, fjernes e l ler øde lægges. Der er opøot 4 nye ski lte med "sti til havet" 1 en ny og mere holdbar

7 - 2 - konstruktion. Skiltene vil blive gravet l&ngorc ned og faststøbt, el ødelæggelser undgies og s& skiltene efterhinden vil falde bedre ind i naturen. Afmærkning søges så vidt gjor t med at slå veqetationen.. så skilte, p~lq m. v. undgåes. DHt er besluttet at dø rqatorende høje og skæmme nde ski lte i området efterhanden vil blive udskiftet rned skil te av11rcnde til de nyopsatte akiltc med "sti til havet~. P6 qeneralforsamlingen blev der efterlyst afmærkning af stien mellem Marsvinet og Delfinen. Dette har i kke tundet sted, da det har viat sig prakt isk umuligl med mindre der opsæltes synlige skilte, da terrænet er meget vanskelig a f afmærke, da vegetationen e r så aparsonl at den ikke kan 15låes og da en tydelig afmærkning er servitutotr i dig. llest.yrelsen har indgående dr øftet en mulig løsn ing ude n at ko~~c til noget resultat. Boelyreisen henstiller at!olk alene opholder aig på fælles arealer og i tilfælde af tvivl 1 nærheden a f beboeløe, a& vidt muligt søger al undgå beboelsen. VANDLØB : To epi soder i 1 985/86 nødvendiggjorde oprensning. Ved tøbruddet i januar 1986 blev grøften fyldt op a! frossen is og sne, hvorved smeltevandot ikke kunne få afløb mod oversvømmelse p6 Dllhvalen 4 t il følge. Oprensning fandt sted p& ejerlaugets regning. Ved stormen i oktob ~r/no v enbe r 1985 skyllede store mængder materialer, specielt aff ald op i Førbæks udløb. Dette mødførte højere vand tnnd i Ferbækken i foraret 1986, mul igvis med den følge at også grundvandetanden blev højere. Detto gav a nledni ng til problemer med sivedræn pi Narhvalen der ikke fungerede. Udløbet blev derfor oprenset i foraret 1986 pa ejerlaugcts regning og med bortkørsel af s tore mængder affald. Begge vandløb er nu etterhånden noget tilgroet og det bliver fordent Ug nødv~n dig t i løbet af 1986 eller at toretage oprensning. D"tte ov,uvejes nø je, men beatyrolsen er t ilbageholdende pa grund af den

8 - 3 - store udgift herved (l 1984 ca. kr. 24.ooo,oo). KLlTTBR: Klitterne er som sædvanlig 1 ~fterårct gennam9iet med klitfogeden. oar var ikke nævneværdige skadar 1 ejerlaugets område, men der blev foretaget mindre sikringsarbejder vest for BlAhvnlen, mellem Marsvinet og Ferborgvej, ved Ferborgvej 64 (ødelegt af tung kørsel), ligc ~om der blev lagt halrn på stier for at hind~e eandflugt. Et hul pa kl i tten pa Ferborgvej 71, som pape9et på generalforsaml ingen i 198~ er udbedret a f d en pågældond ~ grundejer. De yderste havklitter t og 1 efteraret 1985 alvorlig skade da havet tog op tll et par meter. Der qik hul på tlore klitter, men klitvæsenet har nu efter ejerlaugets anmodning foretaget udbedring og dæmpningsforon11taltnin9er. Klitvæsenet har i det forløbne Ar palalt diverse ulovlige indretninger 1 klitterne 1 herunder bænke og trapper. Klitvæsenet indskærper at øldanne i ndretninger ikke må opstilles 09 at de bør fjernes. Bestyrelsen pape9er at sadan no indretninger ifølge deklarationerne kun m6 opstilles i ndenfor by9gcfeltet og hvor byggefelt ikke eks; ~terer 1 øn afst and a f max. 6 meter fra beby99el sen. Det oplyses a t kli t væsenet i øjeblikket kører en konkret sag mod ejeren af Grinden 21 med pastand om nedrivnjnq af et hegn, opsat for at skabe læ. PLIU'ITAGEN Dot Donske Hedeselskab har i foråret 1986 foretaget udtynding/fældning i de då~li9ste omr~dat. I disse er der herefter foretaget qenplantning. Delte arbejde fortsættes de kommende Ar. Bestyrolsen afsatt e oprindelig Arl!q kr. S.ooo,oo til dette arbejde, mon har vodlaget at forhøj e beløbet til kr. lo.ooo,oo årlig. TELEFONDOXEN: Efter indbrud i foråret 1985 blev ruden monteret med armeret 9l~s.

9 - 4 - Det t e har tilsyneladende.medført at der i det forløbne Ar mod alle traditioner ikke ~ar værol indbrud. SNk:RYDNING: oer er i vintare ns løb roretaget snerydning to qange~ begge gange umiddelbart after l. j anuar i forbindolsc med kraftig snefald. Den samlede udgift har And r aget co. kr. l.soo, oo. oet e r bestyrelsens opfattel s e a t oruningen f unqerer tilfredsstill e nde. Der ha r ikke været k lagor over ordningen. BYGGESAGER : Der har 1 det forløbne &r været forela9t bestyrelsen 9 bys9e5a9er. På t idspunktet for qcneralfor sa~lings n var tre huse færdigopførte, tre hus e var under opførelse, to var færdiqopførte og et nus var endnu ikke påbegyndt. tilba9eholdende med at meddele dispen Bes t yrelsen er fortsat y~crst sationer. Der er. dog meddelt følgende : Dispensation f ra byqge!elt, da naboer tidligere har fået meddelt til svar~nde. Dispensation til a t opføre hus i t o etager, s åledes at den ene etage bli ver kældar, blot huset holder sig i ndenfor do givne ydre rummor. Dispensation for byggefelt på grund ar wrnulighed af a t placere en gara ge r!mc!lig. Di spensation fo r max. arealet t il a t by99e to huse sammen med en genn~rns! gtig glasmellembygning. BYGGESAGCN FERBORGVEJ Sl - FRANK SØRENSEN Oa bestyrelsen i de t!orløbne å r har anvendt megen tid på denne sag og da be~ty r c lsens beretni ng skal a fapcjle det i &rets løb passerede,

10 - 5 - har bestyrelsen fundet det mest korrekt at medtage denne enkeltsag 1 beretningen. I etteråret 1985 ind9av ojeren a_nsøgning orn byg9etilladclse.. Denne blev på sædvanl ig vis fra kommunen fre~ sendt til ejerlauget til udto!elsel Huset s højdemæsoigc pl acerin9 fremgik i kke il f materialet, hvorfor der blev rekvireret oplysninger herom. Herefter b l ev det oplyst al ejeren ønskede huset placeret meget højt {ifølge bestyrelsens skøn) 09 med havudsiql, uanset at det af deklaralionerne freoqår at huset skulle placeres lavest muligt i terræn efter kommunens skøn, idol der på grunden ikke var bygqcfelt.. Ejerlaugct anviste en sådan placering ~ hvor huset kunne placeres ca. to meter l avere end ønakcl af bygherren. Byqhorren var ikke indforst& ut hermed og der udspandt sig i e f teråret 1985 e n omfclngsrig korrespondance mellem ko~~u ncn og e j erlauget. Herunder gav bestyrellilien udtryk for at ville have meddelelse om, hvornar der blev udstedt bygqoulladelse 09 i hvilk<>n højde ko:m.uncn tillod buset pl~ ceret. Ejerlauget modtog ikke ~cddclclse om udstedelse af byg9et illadelsc, ellqr den anviste kote. Mellem jul og nytår 1985 kon~tateredes at byggcriel var p&begyndt, idet der var foret~get maget væsentl i~ jordarbojder med f jernelse af klitter og opfyldning oq idet sokkelen var støbt i en kote ca. 2 moler højere end den lavest ~liq e placering pl g~unden. Bostyreisen havde ikke mc4delt dispensation hertil, men kommunen fasthold t at huset e t ter ko~~unens skøn var placeret l~ ve st mulig på grunden. Da bestyretson fandt denne forklaring ua~c ept a be l, blev aagan indbragt for fredningsnævnet for Nordjyllands llmts nordliga fradningskreds, der den 30/ udtalte at ""huset i kke er placeret 1 overensstemmel se mod bestemmelserne i frednin9skendelsen", men at fredningsnævnet ikke ville kræve huset nedrevet. Sage.n burde "på grund ef husets placering.. have været forelagt!r~4n1nqsnævnet til bedømmelse" før byggeriets pabegyndelse. Ejarlauget fik sål edea hoa fredningsnævnet mødhold i at ko~munen u lovligt havde udstedt byggetilladelse.

11 - ~!.. Al.<.:.;;_~- -.._.,,=~ ''' Da fredningsnævnet ikke tog ~en f~lde konoakvens a f ~e n Qlovlige placering oq kreve de huset nedrevet. indbragte bestyrelsen s a9e n for overfredninganævnet, der ~idlerti~ afviste f behandle sa9en under he nvis ni ng Ul at e jer lauget i klce va.r klageber e t tige t. Arnt

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen.

Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2007 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 21. juli 2007 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere