Sociale medier i intern kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier i intern kommunikation"

Transkript

1 Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

2 Indhold Abstract... 4 Indledning... 7 Case Orbicon Teori Videnskabsteoretisk ståsted Teorivalg Sociale medier Dialog Motivation Organisationsteori og tillid Metode Reliabilitet og validitet Baggrund Empiri Dobbeltinterview Fokusgrupper Transskribering og meningskondensering Analysestrategi Vurdering Analyse Diskursanalyse af begrebet sociale medier Empiriens sociale medier Delkonklusion - diskursanalyse I hvilket omfang understøtter sociale medier dialogisk kommunikation? Konkretisering af dialogbegrebet Vurdering af udsagn om dialog Dialogdefinitionens rækkevidde Dialogiske kompetencer og containing Dialog mellem ledelse og medarbejdere Dialog mellem medarbejderne Delkonklusion - dialog

3 Øger sociale medier videnarbejderes motivation? Konkretisering af begrebet motivation Vurdering af udsagn om motivation Motivation og arbejdsglæde Afbræk i hverdagen Effektivitet Fællesskabsfølelse Udfordringer Delkonklusion - motivation Hvilken betydning har virksomhedens struktur, kultur og tillid mellem ledelse og videnarbejdere for brugen af de sociale medier? 68 Organisationsstruktur Konsekvenser af flad struktur Kultur Subkulturer Tillid Delkonklusion - struktur, kultur og tillid Anbefalinger Siteansvarlige Struktur Implementering Informationsværdi og -omkostninger Retningslinjer Konklusion Perspektivering Litteratur Trykte kilder Kilder på internettet

4 Abstract Information is moving quickly in cyberspace and Danish companies want to be a part of the band wagon effect. In the largest survey up until now describing Danish companies use of social media 93 % of the interviewees confirmed that they wanted to invest more in social media solutions in the future. Many of the companies that are already using social media state that they only have limited insight into the business potential and added value created by applying social media solutions and that the lack of qualifications and knowledge pose a challenge in working with social media (Social Semantic 2011). In spite of the fact that the lack of knowledge seems to be the biggest barrier to the companies not yet having started using social media, about 70 % of them expect to work with social media solutions in the future. The companies also want to use social media on a far more strategic level compared to what they do today. The purpose of the thesis is to empirically study what a knowledge organization can gain by applying social media solutions as part of their internal communication and what conditions should be obtained in order for them to succeed. This is examined by investigating to what extent social media solutions support dialogic communication, by analyzing whether social media can increase knowledge workers motivation and finally by focusing on what impact social media tools have on companies structure, culture and the level of trust between management and knowledge workers and vice versa. The theme is analyzed from a social constructionist point of view. This becomes obvious in the part of our analysis where we have applied discourse analysis methodology inspired by Norman Fairclough to be able to analyze the way the social media concepts are being articulated and perceived by the management and the participants in the two focus group interviews. The definition of social media is still incipient. 4

5 Therefore we have combined the definitions provided by Anthony Bradley and Brian Solis thus reaching a workable definition. Furthermore, we have used theoretical approaches from Marianne Kristiansen and Jørgen Bloch-Poulsen complemented by Pearce and Pearce s views on dialogue to pin down the understanding of the dialogue concept and thereby examine to what extent dialogic communication is supported by social media. In order to gain insight into this fairly new field of research in social media we studied an extensive number of web articles and conducted a background interview with a consultant and lecturer at Aarhus School of Business specializing in social media in internal communication and with many years of practical experience in implementing social media in companies. Through this contact we also got acquainted with our case study, a knowledge organization called Orbicon, which some time ago had implemented several social media tools on their intranet. We conducted two focus group interviews and an interview with the management at Orbicon. On the basis of the study we can conclude: There is an indication that by using social media in internal communication knowledge companies are able to increase knowledge sharing and cooperation thus supporting dialogic communication within the organization. However, as to the effect social media have on knowledge workers motivation including efficiency and their sense of community, there seems to be some differences depending on which type of knowledge worker is addressed. The ones most influenced are those whose jobs are very much centered around and clearly defined by communicating via the social media tools. Our analysis of the articulation of social media at Orbicon indicates that there are unclear understandings among the employees and management of what is actually included in the concept. Furthermore in their minds they tend to merge. 5

6 Finally, our study shows that managers planning to apply social media in internal communication should be aware that optimal profit from the investment will very much depend on: Whether the organization is structured in a non-hierarchical manner and signified by having an open-minded culture and a positive communication climate. Whether the organization can provide a structure with accessible information to all employees and ensure an open dialogue. And whether management is prepared to share power and create a mutually trusting relationship with its employees. 6

7 Indledning Det går stærkt i cyberspace, og danske virksomheder vil være med på vognen. I den hidtil største undersøgelse af danske virksomheders brug af sociale medier 1, svarer 93 % af de virksomheder, der allerede bruger sociale medier, at det er et område, de vil investere mere i fremover (SocialSemantic, 2011, s. 22). Ud af de virksomheder, der allerede gør brug af sociale medier, oplever kun halvdelen aktuelt udbytte heraf. Det kan hænge sammen med deres angivelse af, at de ikke har nok forståelse for det forretningsmæssige potentiale og værdien af de sociale medier, og at manglende kompetencer og viden om strategier, gevinster og barrierer giver udfordringer i arbejdet med de sociale medier. Der er dog samtidig store forventninger til fremtidig værdiskabelse og et ønske om fremover at anvende de sociale medier langt mere strategisk (SocialSemantic, 2011, s. 6 og 13). De virksomheder, der ikke anvender sociale medier, angiver også manglende viden som den største barriere - alligevel forventer 70 % af dem at anvende sociale medier i fremtiden. Når så mange virksomheder giver udtryk for, at de vil investere flere penge i sociale medier på trods af deres manglende viden om værdien heraf, kan man få den tanke, at det skyldes, der er opstået en hype eller en form for teknologifetichisme (Aggerholm et al., 2009, s. 290 og Nielsen, 2006, It s not just about tools). Der findes således eksempler på, at virksomheder har indført sociale medier uden at have gjort sig konsekvenserne bevidst og efterfølgende har måttet lukke dem igen (VTM:26). Måske er det også et udtryk for, at virksomhederne frygter, hvad der kan ske, hvis ikke de indfører dem 2. 1 Undersøgelsen fokuserer hovedsageligt på ekstern brug af sociale medier, men inddrager også potentialet ved intern brug. 2 Jf. metaforerne i litteraturen, hvor groundswell refererer til brugerne, der italesættes som en understrøm, der er dyb, går hurtigt og er ukontrollabel (Li & 7

8 Den tilgængelige litteratur om sociale medier er typisk forfattet af rådgivende virksomhedskonsulenter, og den handler i udstrakt grad om brug af sociale medier i forbindelse med ekstern kommunikation. Nogle få heraf behandler tillige mulighederne inden for den interne kommunikation. Vi har, for at afgrænse os, i denne afhandling valgt at fokusere på, hvad sociale medier kan bruges til i den interne kommunikation i en virksomhed. De sociale medier er et forholdsvis nyt område rent videnskabeligt, og den samlede viden om rækkevidden af deres betydning er endnu begrænset. Især er den videnskabelige litteratur om anvendelsen af sociale medier i den interne kommunikation sparsom. Flere kilder fremhæver imidlertid vigtigheden af, at virksomhederne forholder sig til, at organisationer og sociale medier påvirker hinanden gensidigt (VTM:18 og Christensen, 2011, Den sociale organisation - blogindlæg). Dette skyldes de sociale mediers deltagende element, som sprænger rammerne for den konventionelle envejskommunikation baseret på top-down ledelse. Med dialog får den enkelte medarbejder nemlig mulighed for både at tilkendegive sin egen holdning og påvirke andres. På den måde kan man anføre, at de sociale medier måske ikke egner sig til alle organisationer og omvendt. De sociale medier stiller nye krav til ledelsen i organisationerne, som tvinges til at lytte og indgå i dialog på de præmisser, som de nye medier stiller op (Aggerholm et al., 2009, s. 289). Dermed bliver også virksomhedskulturen påvirket. De amerikanske itrådgivere Charlene Li og Josh Bernoff siger blandt andet, at brugen af sociale medier kræver: Bernoff, 2009), eller hvor de omtales som elefanter, der er store, tunge og svære at styre (Ebbesen & Haug, 2009). 8

9 et højt niveau af tillid, fordi medarbejderne satser mere, når de deltager ( ). De skal kunne stole på, at ledelsen vil lytte til deres åbent indsendte bidrag og ikke straffe personer, der er uenige i firmapolitikken. Det virker kun, når kulturen tillader det. (Li & Bernoff, 2009, s. 247) En væsentlig del af kulturen udgøres af social kapital, som igen bidrager til virksomhedens økonomiske kapital 3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) peger på, at videndeling på tværs af virksomheden fremmer en bedre løsning af opgaver og brug af medarbejdernes kompetencer, ligesom en høj social kapital medvirker til at øge arbejdsglæden og motivationen for medarbejderne, hvilket igen er til gavn for virksomheden (Olesen, Thoft, Hasle & Kristensen, 2008, s. 24 og 29). På baggrund af dette mener vi, at der kan være en sammenhæng mellem sociale medier, kultur, dialog, social kapital, motivation og økonomisk kapital. Vores tanke er, at de sociale medier kan have en positiv effekt på kultur, dialog og motivation, og at disse tre elementer så igen indgår i et samspil med social og økonomisk kapital. Dette kan illustreres på flg. måde 4 : Kultur Dialog Social kapital Motivation Økonomisk kapital Sociale medier NFA har deres egen definition af dette begreb, som tager udgangspunkt i Putnams kollektive version af Bourdieus begreb. For NFA omfatter det en virksomheds samarbejdsevne og niveau af tillid og retfærdighed. (Olesen, Thoft, Hasle & Kristensen, 2008, s ). Modellen er som alle modeller forenklet, men skal tjene til at tydeliggøre ræsonnementet bag vores problemformulering. 9

10 Som det fremgår, er der altså flere forhold, virksomhederne skal tage stilling til, for at de kan indføre sociale medier i den interne kommunikation med succes. Vi ønsker med denne afhandling at bidrage til dels at kaste lys over hvilke betingelser, der bør være til stede, hvis man ønsker at indføre sociale medier i den interne kommunikation, dels hvad de kan bruges til i den interne kommunikation. I relation hertil afgrænser vi os desuden til at fokusere på, hvorvidt dialog og motivation kan øges ved hjælp af sociale medier og i hvilket omfang brugen af dem påvirkes af organisationen. For at indkredse svarene har vi arbejdet med casen Orbicon, der er en rådgivende virksomhed, som hovedsagligt beskæftiger videnarbejdere. Vi ser nærmere på ovenstående ud fra problemformuleringen: Hvad opnår en videnorganisation ved at bruge sociale medier i den interne kommunikation, og hvilke betingelser skal være til stede, for at de kan blive en succes? Dette vil vi undersøge ud fra følgende underspørgsmål: I hvilket omfang understøtter sociale medier dialogisk kommunikation? Øger sociale medier videnarbejderes motivation? Hvilken betydning har virksomhedens struktur, kultur og tilliden mellem ledelse og medarbejdere for brugen af de sociale medier? Da det primært er i forhold til motivationsspørgsmålet, at begrebet videnarbejdere bliver relevant, anvender vi det alene til besvarelsen af det spørgsmål. 10

11 Afhandlingen er opbygget som følger: Først beskriver vi kort vores casevirksomhed. Dernæst gør vi rede for vores videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter vi introducerer til de teorier, vi har valgt at arbejde med. Derpå beskriver og vurderer vi undersøgelsesdesignet, hvorefter vi analyserer vores data. Til slut kommer vi med en række anbefalinger og ser på, hvor feltet sociale medier i intern kommunikation bevæger sig hen. 11

12 Case Orbicon Vi stiftede bekendtskab med Orbicon via en søgning på internettet, der førte til en artikel, hvor virksomheden var omtalt (Madsen, 2009). Den optræder her som et eksempel på en virksomhed, der i nogen tid har arbejdet med sociale medier, og det fremgår at disse er koblet til den interne kommunikation. Det forekom interessant i relation til vores undersøgelsesfokus, så vi ville gerne høre om deres erfaringer, herunder hvordan de bruger de sociale medier i hverdagen. Der kan trækkes en direkte linje fra Orbicon tilbage til Hedeselskabets stiftelse i 1866, hvor selskabet gik i gang med at omdanne den jyske hede til landbrugsjord. Siden da har selskabet udviklet sig på baggrund af forandringerne på det danske og internationale miljømarked. De har blandt andet opkøbt mindre virksomheder for at styrke deres kompetencer. I maj 2009 fusionerede Orbicon fx med byggerådgivningsvirksomheden Leif Hansen Engineering med henblik på at kunne levere integrerede løsninger inden for miljø, klima, energi og byggeri. Orbicon er i dag et datterselskab i koncernen Dalgasgroup, som er 100 % ejet af foreningen Hedeselskabet, og de omsætter for ca. en halv mia. kr. årligt. Det er en virksomhed, der lever af producere og sælge viden. Virksomhedens forretningsgrundlag er rådgivningsydelser inden for forretningsområderne miljø, forsyning, byggeri, arbejdsmiljø, anlæg, klima og energi, drift og vedligehold samt informatik. De godt 500 medarbejdere, der er fordelt på 12 kontorer i Danmark og et kontor i New York, er beskæftiget med rådgivning, service, drift, entreprenørydelser og handel. På denne baggrund etablerede vi kontakt til virksomhedens kommunikationsansvarlige Mads Sønnegaard Poulsen og lavede aftaler om et interview med områdedirektøren med ansvar for 12

13 kommunikation, Marianne Madsen, og to fokusgrupper som bestod af i alt ni medarbejdere. Orbicon har et par års erfaring med sociale medier og migrerede 5 for godt et års tid siden deres intranetløsning til platformen Sharepoint 2007, der i høj grad understøtter sociale funktionaliteter. Som det fremgår af fokusgruppeinterviewene og vores analyser er den nye løsning endnu ikke fuldt integreret i virksomheden. Migrering er overførsel af data til nyere systemer, der skal sikre datas læsbarhed, integritet og autenticitet. Dette indebærer fx overførsel af data fra et filformat til et andet, fra et operativsystem til et andet eller fra et programmeringssprog til et andet. Målet er, at data kan læses og forstås som hidtil. 13

14 Teori Vi vil i dette afsnit gøre rede for dels vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og dels hvilke teorier og hvilken anvendelsesorienteret litteratur, vi har gjort brug af i afhandlingen. Videnskabsteoretisk ståsted Som nævnt er den videnskabelige litteratur om feltet sociale medier i intern kommunikation sparsom. For at få indblik i feltet har vi læst webartikler og foretaget et baggrundsinterview med Vibeke Thøis Madsen, der er journalist, kommunikationsrådgiver og underviser i intern kommunikation på Handelshøjskolen i Århus samt tidligere konsulent i IntraTeam 6. Derudover har vi læst anvendelsesorienteret teori om dialog, motivation, intern kommunikation og organisation for at blive i stand til at stille spørgsmål til fokusgrupperne, som kunne afdække vores erkendelsesinteresser. I analysen af vores data har vi løbende inddraget ny teori i erkendelse af, at den valgte teori ikke var tilstrækkelig til at forklare data. Vi er således gået til vores undersøgelse med forskelligartet litteratur, men vores overordnede videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk. Det hænger sammen med, at vores undersøgelsesgenstand er fænomenerne sociale medier og dialog. Der er flere indbyrdes forskellige retninger, der kan kategoriseres under socialkonstruktivismen. En fælles grundlæggende opfattelse er dog, at virkeligheden anses for at være en social konstruktion, som skabes via sproget (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 18). Vi har valgt at anvende betegnelsen socialkonstruktivisme, da vi ikke er så radikale i vores virkelighedsopfattelse som socialkonstruktionismen, der mener, at der intet er uden for sproget (Kjørup, 2008, s. 164). Vi mener Intrateam er en virksomhed, der er baseret på erfa-grupper og rådgivning om intranet, og som publicerer artikler, afholder workshops, kurser og konferencer inden for emnet. 14

15 således, at den fysiske verden findes, men først får betydning gennem sproget (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 17) 7. Dermed befinder vi os i det, Aggerholm et al. kalder interaktionsparadigmet inden for forskningen i intern kommunikation i organisationer (Aggerholm et al., 2009, s. 24), idet vi har en konstitutionalistisk opfattelse af organisationer, i og med vi anser organisationer for primært at bestå af sociale konstruktioner, der hele tiden skabes via sproget. Organisationer er i denne forståelse kommunikation. Vores videnskabsteoretiske ståsted afspejler sig ligeledes i vores valg af den kvalitative metode fokusgrupper, idet denne metode er særligt egnet til at frembringe sociale interaktioner. I vores analyse gør ståstedet sig gældende ved, at vi anser alle udsagn som resultater, der er lige værdige og sande, i og med de afspejler den sociale virkelighed, som opstod i situationen. Vores ståsted kommer desuden særligt til udtryk i den indledende del af vores analyse, hvor vi, inspireret af Norman Fairclough, laver en diskursanalyse af italesættelsen af begrebet sociale medier i vores empiri. Teorivalg Til at beskrive emnefeltet sociale medier i intern kommunikation, herunder erfaringer med brug og implementering, og for at indkredse en definition af begrebet, anvender vi i mangel af forskning på området bl.a. webartikler af de amerikanske it-rådgivere Anthony Bradley (2010) og Brian Solis (2010), samt den anvendelsesorienterede bog Groundswell vinderstrategier i en verden af sociale teknologier af Charlene Li og Josh Bernoff (2009). Eftersom disse lever af at sælge it- konsulentydelser og overvejende er positive i Louise Phillips og Marianne Winther Jørgensen anvender, modsat mange andre, betegnelsen socialkonstruktionisme i denne mindre radikale betydning, for ikke at forveksle den med Jean Piagets begreb konstruktivisme (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 13). 15

16 forhold til feltet, har vi suppleret med et baggrundsinterview med Vibeke Thøis Madsen (se Bilag s. 4). Endelig har vi i forbindelse med analysen af italesættelsen af begrebet sociale medier i vores empiri som sagt ladet os inspirere af Fairclough. Da vi som sagt er interesserede i at afdække, om sociale medier bidrager til den interne dialog i organisationen, afprøver vi Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsens dialogbegreb fra artiklen Dialog og dialogiske kompetencer en ny form for magt? (2004). Deres definition af dialog er baseret på ansigt-til-ansigt kommunikation og forudsætter ifølge Mads Boelt kærlig rummelighed og fokuserer på individets vækst, og de trækker således på den humanistiske psykologi (Boelt, 2004, s. 36). Dette supplerer vi med Pearce og Pearces dialogsyn (2003), som indebærer en bredere anvendelse af dialogbegrebet. Til belysning af hvorvidt motivationen kan øges ved hjælp af de sociale medier anvender vi lektor på CBS Peter Holdt Christensens bog Motivation i videnarbejde (2007), fordi han i modsætning til megen motivationsteori fokuserer på videnarbejderen 8. Han siger bl.a., at videnarbejdets indhold i høj grad motiverer i sig selv, og han beskriver videnarbejderens forhold til ledelse og samarbejde. Spørgsmålet om, hvilken betydning en organisations struktur, kultur og niveau af tillid har for brugen af sociale medier, søger vi at besvare ved hjælp af van Riels artikel Corporate communication - et integreret perspektiv (2009), Bordum & Hansens Strategisk ledelseskommunikation (2005) og Aggerholm et al.s Intern kommunikation under forandring (2009). I forhold til tillidsbegrebet supplerer vi desuden med Luhmann (2005) og Jagd (2010). Arbejdet foregår i hovedet og kan ikke ligesom industrivirksomhedens ensidigt gentagne arbejde struktureres gennem simple regler og rutiner, der så i øvrigt praktiseres i et klassisk hierarki, hvor lederen både oplærer og kontrollerer arbejderen (Christensen, 2007, s. 11). 16

17 Afslutningsvis bevæger vi os over i handleanvisning, når vi i afsnittet Anbefalinger kommer ind på en række betingelser for at lykkes med sociale medier i intern kommunikation. Dette begrundet i, at vi i de forudgående analyser afdækker et antal barrierer for, at vores casevirksomhed opnår det fulde udbytte af deres sociale medier. Vi anvender bl.a. Preben Sepstrups bog Tilrettelæggelse af information kommunikations- og kampagneplanlægning (2007), idet vi opridser en kommunikationsindsats, der skal udbrede brugen af de sociale medier i vores casevirksomhed. Sociale medier Begrebet sociale medier er omdiskuteret, og der findes ikke nogen endegyldig definition. Årsagerne til dette er flere, og en af de mest indlysende er måske, at begrebet ikke har fundet sin endelige form indholdsmæssigt, fordi området er under stadig udvikling. Samtidig er det vanskeligt at skelne mellem begreberne sociale medier, nye medier, digitale medier og web overgangene er flydende. I den forbindelse er det interessant, at forfatterne af rapporten Social Media Factbook EU-DK 2011 skriver således: Vi har bevidst arbejdet med en definition af begrebet sociale medier som de værktøjer, vi har erfaret, at folk normalt forbinder med begrebet. Herunder eksempelvis værktøjer som Facebook, LinkedIn, YouTube, og Flickr. Når der i rapporten refereres til sociale teknologier, er dette [ ] koncepter der bygger på Web 2.0 teknologi/ideologi, og opfordrer til interaktion og deling af brugergenereret indhold via netværksrelationer. (SocialSemantic, 2011, s.7) Her har man altså valgt at skelne mellem sociale medier og sociale teknologier og siger, at sociale medier er det, folk kender. Når vi kigger på sociale medier specifikt i forbindelse med intern kommunikation, holder denne afgrænsning imidlertid ikke. I intern kommunikation benytter organisationerne sig nemlig i vid udstrækning 17

18 af værktøjer, som enten er specialudviklede, eller kun er kendte inden for organisationen. Som følge heraf kigger vi i forbindelse med vores undersøgelse på de værktøjer, der er udpeget som sociale medier af direktøren i vores casevirksomhed. Vi kendte altså ikke disse på forhånd. Som kommunikatører og skabere af empiri er vi dog nødt til at være bevidste om, hvad vi konkret undersøger, så vi kan formidle dette, forholde os til vores data på et sagligt grundlag og ikke mindst udarbejde holdbare analyser. Derfor har vi været nødt til at indkredse og afgrænse begrebet. Men hvor finder man så en dækkende definition? I den danske litteratur om emnet har vi ikke kunnet finde et tilfredsstillende bud, men en søgning på engelsk giver anderledes brugbare resultater. Således beskriver Anthony Bradley 9 fra it-rådgivningsvirksomheden Gartner de sociale medier som: [ ] a set of technologies and channels targeted at forming and enabling a potentially massive community of participants to productively collaborate [ ] (Bradley 2010, A new definition of social media). Han mener desuden, at de følgende seks principper 10 karakteriserer sociale medier og adskiller dem fra andre kommunikations- og samarbejdsformer: Participation [mobilisering af brugerne] Collective [brugerne samler sig om indholdet for at bidrage snarere end for at skabe indholdet individuelt] Transparency [brugerne ser, bruger, genbruger, underbygger, validerer, kritiserer og bedømmer hinandens indhold, hvilket Bradley er group vice president og rådgiver inden for sociale medier og software hos Gartner Research: Gartner er en international it-rådgivningsvirksomhed, som med basis i USA rådgiver virksomheder over det meste af verden på leder og direktionsniveau. Forklaringerne i de firkantede parenteser er oversættelser og resuméer af de oprindelige engelske. Denne form er valgt, idet vi har villet lægge vores egen tolkning ind over, da Bradleys forklaringer sine steder er en anelse kryptiske. 18

19 muliggør, at brugerne kan forbedre indhold, forene informationer, udvikle og på anden måde drive deres fremskridt] Independence [koordinering er unødvendig, og alle kan bidrage uafhængigt af tid og sted] Persistence [brugernes bidrag er fastholdt og andre kan se, dele og underbygge dem] Emergence [man kan ikke forudsige eller kontrollere brugernes interaktioner, og tydelige eller mere skjulte sociale strukturer opstår af brugen af de sociale medier] (Bradley, 2010, A new definition of social media) Bradleys definition er således meget praksisorienteret med en sætning, der siger noget om formålet, og de seks principper, som fortæller noget om brugen af de sociale medier. Vi savner imidlertid en beskrivelse af, hvad dette indebærer for brugerne kommunikationsmæssigt. Vi er desuden forbeholdne over for princippet om persistence (fastholdelse). Det er ikke tydeligt, om det går på fastholdelse over tid eller i selve situationen. Der findes en række medier, hvor indholdet ikke fastholdes over længere tid eller kan ses, fx instant messaging, internettelefoni og videokonferencer. Disse medier muliggør ofte udveksling af dokumenter, tekst og links mellem flere, som jo godt kan ses og underbygges, men der kan også være tale om mundtlig samtale eller tekstbeskeder, som ikke bliver gemt efterfølgende. Som supplement til ovenstående anvender vi derfor Brian Solis 11, som er rådgiver inden for nye medier i USA. Han indkredser de sociale medier som kommunikationsform og diskuterer begrebets videre betydning. Hans bud på en definition lyder: 19

20 Social Media is the democratization of information, transforming people from content readers into publishers. It is the shift from a broadcast mechanism, one-to-many, to a many-to-many model, rooted in conversations between authors, people, and peers. (Solis, 2010, Defining social media) Man kan i denne forbindelse diskutere, hvorvidt sociale medier nu også er demokratiske. Dette må afhænge af konteksten, og særligt når der er tale om en virksomheds brug af sociale medier, er nogen skepsis nok på sin plads. Men vi er enige i, at der sker et skift i roller og kommunikationsmodel til en form, hvor alle i princippet kan optræde som udgivere af egne meninger mv. og kan føre samtaler med snart sagt alle andre. Vi arbejder således ud fra følgende omskrivning af Bradley og Solis, idet vi har medtaget de for os at se mest relevante elementer: De sociale medier udgøres af et sæt informationsteknologier og - kanaler, som er målrettet dannelsen af en potentielt massiv gruppe af deltagere, og som sætter den i stand til at samarbejde og føre dialog på en produktiv måde i en mange-til-mange kommunikationsform. Desuden overholder de sociale medier følgende principper: Deltagelse, kollektivt indhold, transparens, uafhængighed, strukturers opståen og til dels fastholdelse. Dialog Når vi har valgt at undersøge sociale medier i konteksten intern kommunikation i organisationer og betragter de sociale medier som dialogiske værktøjer, der kan bruges til at understøtte samarbejdet og dialogen mellem mennesker, så er det nødvendigt at se nærmere på den interpersonelle kommunikation. 20

21 I udgangspunktet anser vi dialog for ideelt set at udgøre en symmetrisk form for interpersonel kommunikation - en social praksis, hvor samtaleparterne er ligeværdige (Den store danske, 2010, Intraog interpersonel kommunikation). Det er derfor interessant at lade en del af vores undersøgelse omhandle, i hvilket omfang og hvordan de sociale medier understøtter dialog i organisationer. For at kunne gøre dette må vi i første omgang indkredse begrebet dialog. Dialogen har som genre eksisteret i Vesten siden Platon ca. 400 f.kr. Alligevel er der ikke mange teoretikere, som fortæller noget om, hvordan man skal arbejde med dialog og særligt ikke i forbindelse med sociale medier. Ved Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet forskes der imidlertid i Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK), som har med ansigt-til-ansigt-kommunikationen mellem mennesker i organisationer at gøre. Her har Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch- Poulsen arbejdet med dialogisk kommunikation i organisationer i en årrække. De definerer dialog som: en særlig slags undersøgende, uforudsigelige og risikofyldte samtaler, hvor sandheden eller den bedste løsning ikke er givet på forhånd. Det eneste, der er givet på forhånd, er, at der ikke er nogen, der alene kan producere en tilfredsstillende løsning. Man må dele sine erfaringer, kompetencer og perspektiver (share). Man må løbe risikoen for at tage fejl eller blive klogere ved at fremlægge sine synspunkter og grundlæggende antagelser til fælles undersøgelse (dare). Man må tage hånd om hinanden og opbygge et trygt kollegialt miljø (care), hvori denne undersøgelse kan foregå. (2004, s ) Det er denne definition af begrebet dialog, vi læner os op ad i vores undersøgelse. Diskussionen af begrebet og dets anvendelse er medtaget i analysen af i hvilket omfang sociale medier understøtter dialogisk kommunikation på side

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL PROGRAM 13.00 Velkomst ved Fredericia Kommune og program 13.15 Oplæg om konflikthåndtering og social kapital v/ Dorthe Jensen og

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere