Sociale medier i intern kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier i intern kommunikation"

Transkript

1 Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

2 Indhold Abstract... 4 Indledning... 7 Case Orbicon Teori Videnskabsteoretisk ståsted Teorivalg Sociale medier Dialog Motivation Organisationsteori og tillid Metode Reliabilitet og validitet Baggrund Empiri Dobbeltinterview Fokusgrupper Transskribering og meningskondensering Analysestrategi Vurdering Analyse Diskursanalyse af begrebet sociale medier Empiriens sociale medier Delkonklusion - diskursanalyse I hvilket omfang understøtter sociale medier dialogisk kommunikation? Konkretisering af dialogbegrebet Vurdering af udsagn om dialog Dialogdefinitionens rækkevidde Dialogiske kompetencer og containing Dialog mellem ledelse og medarbejdere Dialog mellem medarbejderne Delkonklusion - dialog

3 Øger sociale medier videnarbejderes motivation? Konkretisering af begrebet motivation Vurdering af udsagn om motivation Motivation og arbejdsglæde Afbræk i hverdagen Effektivitet Fællesskabsfølelse Udfordringer Delkonklusion - motivation Hvilken betydning har virksomhedens struktur, kultur og tillid mellem ledelse og videnarbejdere for brugen af de sociale medier? 68 Organisationsstruktur Konsekvenser af flad struktur Kultur Subkulturer Tillid Delkonklusion - struktur, kultur og tillid Anbefalinger Siteansvarlige Struktur Implementering Informationsværdi og -omkostninger Retningslinjer Konklusion Perspektivering Litteratur Trykte kilder Kilder på internettet

4 Abstract Information is moving quickly in cyberspace and Danish companies want to be a part of the band wagon effect. In the largest survey up until now describing Danish companies use of social media 93 % of the interviewees confirmed that they wanted to invest more in social media solutions in the future. Many of the companies that are already using social media state that they only have limited insight into the business potential and added value created by applying social media solutions and that the lack of qualifications and knowledge pose a challenge in working with social media (Social Semantic 2011). In spite of the fact that the lack of knowledge seems to be the biggest barrier to the companies not yet having started using social media, about 70 % of them expect to work with social media solutions in the future. The companies also want to use social media on a far more strategic level compared to what they do today. The purpose of the thesis is to empirically study what a knowledge organization can gain by applying social media solutions as part of their internal communication and what conditions should be obtained in order for them to succeed. This is examined by investigating to what extent social media solutions support dialogic communication, by analyzing whether social media can increase knowledge workers motivation and finally by focusing on what impact social media tools have on companies structure, culture and the level of trust between management and knowledge workers and vice versa. The theme is analyzed from a social constructionist point of view. This becomes obvious in the part of our analysis where we have applied discourse analysis methodology inspired by Norman Fairclough to be able to analyze the way the social media concepts are being articulated and perceived by the management and the participants in the two focus group interviews. The definition of social media is still incipient. 4

5 Therefore we have combined the definitions provided by Anthony Bradley and Brian Solis thus reaching a workable definition. Furthermore, we have used theoretical approaches from Marianne Kristiansen and Jørgen Bloch-Poulsen complemented by Pearce and Pearce s views on dialogue to pin down the understanding of the dialogue concept and thereby examine to what extent dialogic communication is supported by social media. In order to gain insight into this fairly new field of research in social media we studied an extensive number of web articles and conducted a background interview with a consultant and lecturer at Aarhus School of Business specializing in social media in internal communication and with many years of practical experience in implementing social media in companies. Through this contact we also got acquainted with our case study, a knowledge organization called Orbicon, which some time ago had implemented several social media tools on their intranet. We conducted two focus group interviews and an interview with the management at Orbicon. On the basis of the study we can conclude: There is an indication that by using social media in internal communication knowledge companies are able to increase knowledge sharing and cooperation thus supporting dialogic communication within the organization. However, as to the effect social media have on knowledge workers motivation including efficiency and their sense of community, there seems to be some differences depending on which type of knowledge worker is addressed. The ones most influenced are those whose jobs are very much centered around and clearly defined by communicating via the social media tools. Our analysis of the articulation of social media at Orbicon indicates that there are unclear understandings among the employees and management of what is actually included in the concept. Furthermore in their minds they tend to merge. 5

6 Finally, our study shows that managers planning to apply social media in internal communication should be aware that optimal profit from the investment will very much depend on: Whether the organization is structured in a non-hierarchical manner and signified by having an open-minded culture and a positive communication climate. Whether the organization can provide a structure with accessible information to all employees and ensure an open dialogue. And whether management is prepared to share power and create a mutually trusting relationship with its employees. 6

7 Indledning Det går stærkt i cyberspace, og danske virksomheder vil være med på vognen. I den hidtil største undersøgelse af danske virksomheders brug af sociale medier 1, svarer 93 % af de virksomheder, der allerede bruger sociale medier, at det er et område, de vil investere mere i fremover (SocialSemantic, 2011, s. 22). Ud af de virksomheder, der allerede gør brug af sociale medier, oplever kun halvdelen aktuelt udbytte heraf. Det kan hænge sammen med deres angivelse af, at de ikke har nok forståelse for det forretningsmæssige potentiale og værdien af de sociale medier, og at manglende kompetencer og viden om strategier, gevinster og barrierer giver udfordringer i arbejdet med de sociale medier. Der er dog samtidig store forventninger til fremtidig værdiskabelse og et ønske om fremover at anvende de sociale medier langt mere strategisk (SocialSemantic, 2011, s. 6 og 13). De virksomheder, der ikke anvender sociale medier, angiver også manglende viden som den største barriere - alligevel forventer 70 % af dem at anvende sociale medier i fremtiden. Når så mange virksomheder giver udtryk for, at de vil investere flere penge i sociale medier på trods af deres manglende viden om værdien heraf, kan man få den tanke, at det skyldes, der er opstået en hype eller en form for teknologifetichisme (Aggerholm et al., 2009, s. 290 og Nielsen, 2006, It s not just about tools). Der findes således eksempler på, at virksomheder har indført sociale medier uden at have gjort sig konsekvenserne bevidst og efterfølgende har måttet lukke dem igen (VTM:26). Måske er det også et udtryk for, at virksomhederne frygter, hvad der kan ske, hvis ikke de indfører dem 2. 1 Undersøgelsen fokuserer hovedsageligt på ekstern brug af sociale medier, men inddrager også potentialet ved intern brug. 2 Jf. metaforerne i litteraturen, hvor groundswell refererer til brugerne, der italesættes som en understrøm, der er dyb, går hurtigt og er ukontrollabel (Li & 7

8 Den tilgængelige litteratur om sociale medier er typisk forfattet af rådgivende virksomhedskonsulenter, og den handler i udstrakt grad om brug af sociale medier i forbindelse med ekstern kommunikation. Nogle få heraf behandler tillige mulighederne inden for den interne kommunikation. Vi har, for at afgrænse os, i denne afhandling valgt at fokusere på, hvad sociale medier kan bruges til i den interne kommunikation i en virksomhed. De sociale medier er et forholdsvis nyt område rent videnskabeligt, og den samlede viden om rækkevidden af deres betydning er endnu begrænset. Især er den videnskabelige litteratur om anvendelsen af sociale medier i den interne kommunikation sparsom. Flere kilder fremhæver imidlertid vigtigheden af, at virksomhederne forholder sig til, at organisationer og sociale medier påvirker hinanden gensidigt (VTM:18 og Christensen, 2011, Den sociale organisation - blogindlæg). Dette skyldes de sociale mediers deltagende element, som sprænger rammerne for den konventionelle envejskommunikation baseret på top-down ledelse. Med dialog får den enkelte medarbejder nemlig mulighed for både at tilkendegive sin egen holdning og påvirke andres. På den måde kan man anføre, at de sociale medier måske ikke egner sig til alle organisationer og omvendt. De sociale medier stiller nye krav til ledelsen i organisationerne, som tvinges til at lytte og indgå i dialog på de præmisser, som de nye medier stiller op (Aggerholm et al., 2009, s. 289). Dermed bliver også virksomhedskulturen påvirket. De amerikanske itrådgivere Charlene Li og Josh Bernoff siger blandt andet, at brugen af sociale medier kræver: Bernoff, 2009), eller hvor de omtales som elefanter, der er store, tunge og svære at styre (Ebbesen & Haug, 2009). 8

9 et højt niveau af tillid, fordi medarbejderne satser mere, når de deltager ( ). De skal kunne stole på, at ledelsen vil lytte til deres åbent indsendte bidrag og ikke straffe personer, der er uenige i firmapolitikken. Det virker kun, når kulturen tillader det. (Li & Bernoff, 2009, s. 247) En væsentlig del af kulturen udgøres af social kapital, som igen bidrager til virksomhedens økonomiske kapital 3. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) peger på, at videndeling på tværs af virksomheden fremmer en bedre løsning af opgaver og brug af medarbejdernes kompetencer, ligesom en høj social kapital medvirker til at øge arbejdsglæden og motivationen for medarbejderne, hvilket igen er til gavn for virksomheden (Olesen, Thoft, Hasle & Kristensen, 2008, s. 24 og 29). På baggrund af dette mener vi, at der kan være en sammenhæng mellem sociale medier, kultur, dialog, social kapital, motivation og økonomisk kapital. Vores tanke er, at de sociale medier kan have en positiv effekt på kultur, dialog og motivation, og at disse tre elementer så igen indgår i et samspil med social og økonomisk kapital. Dette kan illustreres på flg. måde 4 : Kultur Dialog Social kapital Motivation Økonomisk kapital Sociale medier NFA har deres egen definition af dette begreb, som tager udgangspunkt i Putnams kollektive version af Bourdieus begreb. For NFA omfatter det en virksomheds samarbejdsevne og niveau af tillid og retfærdighed. (Olesen, Thoft, Hasle & Kristensen, 2008, s ). Modellen er som alle modeller forenklet, men skal tjene til at tydeliggøre ræsonnementet bag vores problemformulering. 9

10 Som det fremgår, er der altså flere forhold, virksomhederne skal tage stilling til, for at de kan indføre sociale medier i den interne kommunikation med succes. Vi ønsker med denne afhandling at bidrage til dels at kaste lys over hvilke betingelser, der bør være til stede, hvis man ønsker at indføre sociale medier i den interne kommunikation, dels hvad de kan bruges til i den interne kommunikation. I relation hertil afgrænser vi os desuden til at fokusere på, hvorvidt dialog og motivation kan øges ved hjælp af sociale medier og i hvilket omfang brugen af dem påvirkes af organisationen. For at indkredse svarene har vi arbejdet med casen Orbicon, der er en rådgivende virksomhed, som hovedsagligt beskæftiger videnarbejdere. Vi ser nærmere på ovenstående ud fra problemformuleringen: Hvad opnår en videnorganisation ved at bruge sociale medier i den interne kommunikation, og hvilke betingelser skal være til stede, for at de kan blive en succes? Dette vil vi undersøge ud fra følgende underspørgsmål: I hvilket omfang understøtter sociale medier dialogisk kommunikation? Øger sociale medier videnarbejderes motivation? Hvilken betydning har virksomhedens struktur, kultur og tilliden mellem ledelse og medarbejdere for brugen af de sociale medier? Da det primært er i forhold til motivationsspørgsmålet, at begrebet videnarbejdere bliver relevant, anvender vi det alene til besvarelsen af det spørgsmål. 10

11 Afhandlingen er opbygget som følger: Først beskriver vi kort vores casevirksomhed. Dernæst gør vi rede for vores videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter vi introducerer til de teorier, vi har valgt at arbejde med. Derpå beskriver og vurderer vi undersøgelsesdesignet, hvorefter vi analyserer vores data. Til slut kommer vi med en række anbefalinger og ser på, hvor feltet sociale medier i intern kommunikation bevæger sig hen. 11

12 Case Orbicon Vi stiftede bekendtskab med Orbicon via en søgning på internettet, der førte til en artikel, hvor virksomheden var omtalt (Madsen, 2009). Den optræder her som et eksempel på en virksomhed, der i nogen tid har arbejdet med sociale medier, og det fremgår at disse er koblet til den interne kommunikation. Det forekom interessant i relation til vores undersøgelsesfokus, så vi ville gerne høre om deres erfaringer, herunder hvordan de bruger de sociale medier i hverdagen. Der kan trækkes en direkte linje fra Orbicon tilbage til Hedeselskabets stiftelse i 1866, hvor selskabet gik i gang med at omdanne den jyske hede til landbrugsjord. Siden da har selskabet udviklet sig på baggrund af forandringerne på det danske og internationale miljømarked. De har blandt andet opkøbt mindre virksomheder for at styrke deres kompetencer. I maj 2009 fusionerede Orbicon fx med byggerådgivningsvirksomheden Leif Hansen Engineering med henblik på at kunne levere integrerede løsninger inden for miljø, klima, energi og byggeri. Orbicon er i dag et datterselskab i koncernen Dalgasgroup, som er 100 % ejet af foreningen Hedeselskabet, og de omsætter for ca. en halv mia. kr. årligt. Det er en virksomhed, der lever af producere og sælge viden. Virksomhedens forretningsgrundlag er rådgivningsydelser inden for forretningsområderne miljø, forsyning, byggeri, arbejdsmiljø, anlæg, klima og energi, drift og vedligehold samt informatik. De godt 500 medarbejdere, der er fordelt på 12 kontorer i Danmark og et kontor i New York, er beskæftiget med rådgivning, service, drift, entreprenørydelser og handel. På denne baggrund etablerede vi kontakt til virksomhedens kommunikationsansvarlige Mads Sønnegaard Poulsen og lavede aftaler om et interview med områdedirektøren med ansvar for 12

13 kommunikation, Marianne Madsen, og to fokusgrupper som bestod af i alt ni medarbejdere. Orbicon har et par års erfaring med sociale medier og migrerede 5 for godt et års tid siden deres intranetløsning til platformen Sharepoint 2007, der i høj grad understøtter sociale funktionaliteter. Som det fremgår af fokusgruppeinterviewene og vores analyser er den nye løsning endnu ikke fuldt integreret i virksomheden. Migrering er overførsel af data til nyere systemer, der skal sikre datas læsbarhed, integritet og autenticitet. Dette indebærer fx overførsel af data fra et filformat til et andet, fra et operativsystem til et andet eller fra et programmeringssprog til et andet. Målet er, at data kan læses og forstås som hidtil. 13

14 Teori Vi vil i dette afsnit gøre rede for dels vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og dels hvilke teorier og hvilken anvendelsesorienteret litteratur, vi har gjort brug af i afhandlingen. Videnskabsteoretisk ståsted Som nævnt er den videnskabelige litteratur om feltet sociale medier i intern kommunikation sparsom. For at få indblik i feltet har vi læst webartikler og foretaget et baggrundsinterview med Vibeke Thøis Madsen, der er journalist, kommunikationsrådgiver og underviser i intern kommunikation på Handelshøjskolen i Århus samt tidligere konsulent i IntraTeam 6. Derudover har vi læst anvendelsesorienteret teori om dialog, motivation, intern kommunikation og organisation for at blive i stand til at stille spørgsmål til fokusgrupperne, som kunne afdække vores erkendelsesinteresser. I analysen af vores data har vi løbende inddraget ny teori i erkendelse af, at den valgte teori ikke var tilstrækkelig til at forklare data. Vi er således gået til vores undersøgelse med forskelligartet litteratur, men vores overordnede videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivistisk. Det hænger sammen med, at vores undersøgelsesgenstand er fænomenerne sociale medier og dialog. Der er flere indbyrdes forskellige retninger, der kan kategoriseres under socialkonstruktivismen. En fælles grundlæggende opfattelse er dog, at virkeligheden anses for at være en social konstruktion, som skabes via sproget (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 18). Vi har valgt at anvende betegnelsen socialkonstruktivisme, da vi ikke er så radikale i vores virkelighedsopfattelse som socialkonstruktionismen, der mener, at der intet er uden for sproget (Kjørup, 2008, s. 164). Vi mener Intrateam er en virksomhed, der er baseret på erfa-grupper og rådgivning om intranet, og som publicerer artikler, afholder workshops, kurser og konferencer inden for emnet. 14

15 således, at den fysiske verden findes, men først får betydning gennem sproget (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 17) 7. Dermed befinder vi os i det, Aggerholm et al. kalder interaktionsparadigmet inden for forskningen i intern kommunikation i organisationer (Aggerholm et al., 2009, s. 24), idet vi har en konstitutionalistisk opfattelse af organisationer, i og med vi anser organisationer for primært at bestå af sociale konstruktioner, der hele tiden skabes via sproget. Organisationer er i denne forståelse kommunikation. Vores videnskabsteoretiske ståsted afspejler sig ligeledes i vores valg af den kvalitative metode fokusgrupper, idet denne metode er særligt egnet til at frembringe sociale interaktioner. I vores analyse gør ståstedet sig gældende ved, at vi anser alle udsagn som resultater, der er lige værdige og sande, i og med de afspejler den sociale virkelighed, som opstod i situationen. Vores ståsted kommer desuden særligt til udtryk i den indledende del af vores analyse, hvor vi, inspireret af Norman Fairclough, laver en diskursanalyse af italesættelsen af begrebet sociale medier i vores empiri. Teorivalg Til at beskrive emnefeltet sociale medier i intern kommunikation, herunder erfaringer med brug og implementering, og for at indkredse en definition af begrebet, anvender vi i mangel af forskning på området bl.a. webartikler af de amerikanske it-rådgivere Anthony Bradley (2010) og Brian Solis (2010), samt den anvendelsesorienterede bog Groundswell vinderstrategier i en verden af sociale teknologier af Charlene Li og Josh Bernoff (2009). Eftersom disse lever af at sælge it- konsulentydelser og overvejende er positive i Louise Phillips og Marianne Winther Jørgensen anvender, modsat mange andre, betegnelsen socialkonstruktionisme i denne mindre radikale betydning, for ikke at forveksle den med Jean Piagets begreb konstruktivisme (Phillips & Jørgensen, 1999, s. 13). 15

16 forhold til feltet, har vi suppleret med et baggrundsinterview med Vibeke Thøis Madsen (se Bilag s. 4). Endelig har vi i forbindelse med analysen af italesættelsen af begrebet sociale medier i vores empiri som sagt ladet os inspirere af Fairclough. Da vi som sagt er interesserede i at afdække, om sociale medier bidrager til den interne dialog i organisationen, afprøver vi Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsens dialogbegreb fra artiklen Dialog og dialogiske kompetencer en ny form for magt? (2004). Deres definition af dialog er baseret på ansigt-til-ansigt kommunikation og forudsætter ifølge Mads Boelt kærlig rummelighed og fokuserer på individets vækst, og de trækker således på den humanistiske psykologi (Boelt, 2004, s. 36). Dette supplerer vi med Pearce og Pearces dialogsyn (2003), som indebærer en bredere anvendelse af dialogbegrebet. Til belysning af hvorvidt motivationen kan øges ved hjælp af de sociale medier anvender vi lektor på CBS Peter Holdt Christensens bog Motivation i videnarbejde (2007), fordi han i modsætning til megen motivationsteori fokuserer på videnarbejderen 8. Han siger bl.a., at videnarbejdets indhold i høj grad motiverer i sig selv, og han beskriver videnarbejderens forhold til ledelse og samarbejde. Spørgsmålet om, hvilken betydning en organisations struktur, kultur og niveau af tillid har for brugen af sociale medier, søger vi at besvare ved hjælp af van Riels artikel Corporate communication - et integreret perspektiv (2009), Bordum & Hansens Strategisk ledelseskommunikation (2005) og Aggerholm et al.s Intern kommunikation under forandring (2009). I forhold til tillidsbegrebet supplerer vi desuden med Luhmann (2005) og Jagd (2010). Arbejdet foregår i hovedet og kan ikke ligesom industrivirksomhedens ensidigt gentagne arbejde struktureres gennem simple regler og rutiner, der så i øvrigt praktiseres i et klassisk hierarki, hvor lederen både oplærer og kontrollerer arbejderen (Christensen, 2007, s. 11). 16

17 Afslutningsvis bevæger vi os over i handleanvisning, når vi i afsnittet Anbefalinger kommer ind på en række betingelser for at lykkes med sociale medier i intern kommunikation. Dette begrundet i, at vi i de forudgående analyser afdækker et antal barrierer for, at vores casevirksomhed opnår det fulde udbytte af deres sociale medier. Vi anvender bl.a. Preben Sepstrups bog Tilrettelæggelse af information kommunikations- og kampagneplanlægning (2007), idet vi opridser en kommunikationsindsats, der skal udbrede brugen af de sociale medier i vores casevirksomhed. Sociale medier Begrebet sociale medier er omdiskuteret, og der findes ikke nogen endegyldig definition. Årsagerne til dette er flere, og en af de mest indlysende er måske, at begrebet ikke har fundet sin endelige form indholdsmæssigt, fordi området er under stadig udvikling. Samtidig er det vanskeligt at skelne mellem begreberne sociale medier, nye medier, digitale medier og web overgangene er flydende. I den forbindelse er det interessant, at forfatterne af rapporten Social Media Factbook EU-DK 2011 skriver således: Vi har bevidst arbejdet med en definition af begrebet sociale medier som de værktøjer, vi har erfaret, at folk normalt forbinder med begrebet. Herunder eksempelvis værktøjer som Facebook, LinkedIn, YouTube, og Flickr. Når der i rapporten refereres til sociale teknologier, er dette [ ] koncepter der bygger på Web 2.0 teknologi/ideologi, og opfordrer til interaktion og deling af brugergenereret indhold via netværksrelationer. (SocialSemantic, 2011, s.7) Her har man altså valgt at skelne mellem sociale medier og sociale teknologier og siger, at sociale medier er det, folk kender. Når vi kigger på sociale medier specifikt i forbindelse med intern kommunikation, holder denne afgrænsning imidlertid ikke. I intern kommunikation benytter organisationerne sig nemlig i vid udstrækning 17

18 af værktøjer, som enten er specialudviklede, eller kun er kendte inden for organisationen. Som følge heraf kigger vi i forbindelse med vores undersøgelse på de værktøjer, der er udpeget som sociale medier af direktøren i vores casevirksomhed. Vi kendte altså ikke disse på forhånd. Som kommunikatører og skabere af empiri er vi dog nødt til at være bevidste om, hvad vi konkret undersøger, så vi kan formidle dette, forholde os til vores data på et sagligt grundlag og ikke mindst udarbejde holdbare analyser. Derfor har vi været nødt til at indkredse og afgrænse begrebet. Men hvor finder man så en dækkende definition? I den danske litteratur om emnet har vi ikke kunnet finde et tilfredsstillende bud, men en søgning på engelsk giver anderledes brugbare resultater. Således beskriver Anthony Bradley 9 fra it-rådgivningsvirksomheden Gartner de sociale medier som: [ ] a set of technologies and channels targeted at forming and enabling a potentially massive community of participants to productively collaborate [ ] (Bradley 2010, A new definition of social media). Han mener desuden, at de følgende seks principper 10 karakteriserer sociale medier og adskiller dem fra andre kommunikations- og samarbejdsformer: Participation [mobilisering af brugerne] Collective [brugerne samler sig om indholdet for at bidrage snarere end for at skabe indholdet individuelt] Transparency [brugerne ser, bruger, genbruger, underbygger, validerer, kritiserer og bedømmer hinandens indhold, hvilket Bradley er group vice president og rådgiver inden for sociale medier og software hos Gartner Research: Gartner er en international it-rådgivningsvirksomhed, som med basis i USA rådgiver virksomheder over det meste af verden på leder og direktionsniveau. Forklaringerne i de firkantede parenteser er oversættelser og resuméer af de oprindelige engelske. Denne form er valgt, idet vi har villet lægge vores egen tolkning ind over, da Bradleys forklaringer sine steder er en anelse kryptiske. 18

19 muliggør, at brugerne kan forbedre indhold, forene informationer, udvikle og på anden måde drive deres fremskridt] Independence [koordinering er unødvendig, og alle kan bidrage uafhængigt af tid og sted] Persistence [brugernes bidrag er fastholdt og andre kan se, dele og underbygge dem] Emergence [man kan ikke forudsige eller kontrollere brugernes interaktioner, og tydelige eller mere skjulte sociale strukturer opstår af brugen af de sociale medier] (Bradley, 2010, A new definition of social media) Bradleys definition er således meget praksisorienteret med en sætning, der siger noget om formålet, og de seks principper, som fortæller noget om brugen af de sociale medier. Vi savner imidlertid en beskrivelse af, hvad dette indebærer for brugerne kommunikationsmæssigt. Vi er desuden forbeholdne over for princippet om persistence (fastholdelse). Det er ikke tydeligt, om det går på fastholdelse over tid eller i selve situationen. Der findes en række medier, hvor indholdet ikke fastholdes over længere tid eller kan ses, fx instant messaging, internettelefoni og videokonferencer. Disse medier muliggør ofte udveksling af dokumenter, tekst og links mellem flere, som jo godt kan ses og underbygges, men der kan også være tale om mundtlig samtale eller tekstbeskeder, som ikke bliver gemt efterfølgende. Som supplement til ovenstående anvender vi derfor Brian Solis 11, som er rådgiver inden for nye medier i USA. Han indkredser de sociale medier som kommunikationsform og diskuterer begrebets videre betydning. Hans bud på en definition lyder: 19

20 Social Media is the democratization of information, transforming people from content readers into publishers. It is the shift from a broadcast mechanism, one-to-many, to a many-to-many model, rooted in conversations between authors, people, and peers. (Solis, 2010, Defining social media) Man kan i denne forbindelse diskutere, hvorvidt sociale medier nu også er demokratiske. Dette må afhænge af konteksten, og særligt når der er tale om en virksomheds brug af sociale medier, er nogen skepsis nok på sin plads. Men vi er enige i, at der sker et skift i roller og kommunikationsmodel til en form, hvor alle i princippet kan optræde som udgivere af egne meninger mv. og kan føre samtaler med snart sagt alle andre. Vi arbejder således ud fra følgende omskrivning af Bradley og Solis, idet vi har medtaget de for os at se mest relevante elementer: De sociale medier udgøres af et sæt informationsteknologier og - kanaler, som er målrettet dannelsen af en potentielt massiv gruppe af deltagere, og som sætter den i stand til at samarbejde og føre dialog på en produktiv måde i en mange-til-mange kommunikationsform. Desuden overholder de sociale medier følgende principper: Deltagelse, kollektivt indhold, transparens, uafhængighed, strukturers opståen og til dels fastholdelse. Dialog Når vi har valgt at undersøge sociale medier i konteksten intern kommunikation i organisationer og betragter de sociale medier som dialogiske værktøjer, der kan bruges til at understøtte samarbejdet og dialogen mellem mennesker, så er det nødvendigt at se nærmere på den interpersonelle kommunikation. 20

21 I udgangspunktet anser vi dialog for ideelt set at udgøre en symmetrisk form for interpersonel kommunikation - en social praksis, hvor samtaleparterne er ligeværdige (Den store danske, 2010, Intraog interpersonel kommunikation). Det er derfor interessant at lade en del af vores undersøgelse omhandle, i hvilket omfang og hvordan de sociale medier understøtter dialog i organisationer. For at kunne gøre dette må vi i første omgang indkredse begrebet dialog. Dialogen har som genre eksisteret i Vesten siden Platon ca. 400 f.kr. Alligevel er der ikke mange teoretikere, som fortæller noget om, hvordan man skal arbejde med dialog og særligt ikke i forbindelse med sociale medier. Ved Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet forskes der imidlertid i Interpersonel Organisationskommunikation (IPOK), som har med ansigt-til-ansigt-kommunikationen mellem mennesker i organisationer at gøre. Her har Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch- Poulsen arbejdet med dialogisk kommunikation i organisationer i en årrække. De definerer dialog som: en særlig slags undersøgende, uforudsigelige og risikofyldte samtaler, hvor sandheden eller den bedste løsning ikke er givet på forhånd. Det eneste, der er givet på forhånd, er, at der ikke er nogen, der alene kan producere en tilfredsstillende løsning. Man må dele sine erfaringer, kompetencer og perspektiver (share). Man må løbe risikoen for at tage fejl eller blive klogere ved at fremlægge sine synspunkter og grundlæggende antagelser til fælles undersøgelse (dare). Man må tage hånd om hinanden og opbygge et trygt kollegialt miljø (care), hvori denne undersøgelse kan foregå. (2004, s ) Det er denne definition af begrebet dialog, vi læner os op ad i vores undersøgelse. Diskussionen af begrebet og dets anvendelse er medtaget i analysen af i hvilket omfang sociale medier understøtter dialogisk kommunikation på side

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d.

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder Bottom up = traditionelle metoder vendes på

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende

Coaching og Motivation. Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende Coaching og Motivation Baseret på kandidatafhandlingen Coaching en motivationsskabende metode? af Lars Meiner, CBS Hvorfor er det interessant? Flere oplever, at coaching og motivation hænger sammen. Men

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere