Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje"

Transkript

1 Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Projektoplæg Lene Herrstedt 10. april 2014 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold Baggrund og formål... 3 Baggrund... 3 Formål... 3 Distraktion... 4 Metode... 5 Den instrumenterede bil... 5 Detektering af visuel distraktion... 7 Screening for afledning af bilisternes visuelle opmærksomhed... 8 Analyse af visuel distraktion fra lysreklamerne... 8 Definition og beregning af Sikkerhedsbuffer... 8 Køreruterne... 9 Testbilisterne... 9 Projektets faser Budgetoverslag Tidsplan Referencer

3 Baggrund og formål Baggrund I de nordiske lande har det hidtil været forsøgt at begrænse omfanget af reklamer langs vejene uden for byer, dels af hensyn til den æstetiske kvalitet af trafikmiljøet, men også af hensyn til trafiksikkerheden. De økonomiske interesser, der er forbundet med reklamer, har medført et stigende pres på vejmyndighederne, og omfanget af reklamer, der opstilles langs vejene både i og uden for byer er stigende. Reklamerne bliver samtidig større og mere avancerede. Helt grundlæggende virkemidler som størrelse, bevægelse og lyseffekt anvendes helt bevidst med det formål at indfange og fastholde trafikanternes opmærksomhed. LED teknikken fører til flere ønsker om omsætning af reklamer, og denne udvikling er accelereret i de seneste år. De nye reklametavler kan både vise skiftende farvereklamer og levende videofilm i stor størrelse. På den baggrund er det relevant at rejse spørgsmål om, hvorvidt reklamer - og især de store lysreklamer virker distraherende, dvs. afleder trafikanternes opmærksomhed fra vejen og trafikken i en grad, så det kan have betydning for trafiksikkerheden. Formål Det overordnede formål med projektet er at gennemføre empiriske undersøgelser, der kan give grundlag for besvarelse af følgende spørgsmål: 1) I hvilket omfang indfanges bilisternes visuelle opmærksomhed af lysreklamer langs veje? 2) Er påvirkningen fra lysreklamer større, mindre eller sammenlignelig med påvirkning fra andre typer af distraktorer? (inkl. vejvisningstavler) 3) Indfanges og fastholdes bilisternes visuelle opmærksomhed af lysreklamer og andre distraktorer uden for bilen i en sådan grad, at det påvirker trafiksikkerheden? 4) Er der forskel på dagslys og mørke mht. hvor meget bilisterne kigger på lysreklamerne? 3

4 Distraktion Grundlæggende er der tale om fire forskellige typer af distraktion ved bilkørsel: Visuel distraktion (når bilisten kigger væk fra vejen/trafikken) Kognitiv distraktion (når bilisten mentalt ikke har fokus på vejen/trafikken) Motorisk distraktion (når bilisten f.eks. slipper rattet) Auditiv distraktion (når bilisten lytter efter andet end trafikken) Ofte kan en situation udløse flere forskellige typer af distraktion. F.eks. hvis en bilist gennemfører et telefonopkald med håndholdt telefon, hvor der kigges væk fra vejen for at betjene telefonen, rattet slippes for at holde telefonen og samtalen flytter den mentale fokus væk fra trafikken. I forskningslitteraturen findes forskellige definitioner på distraction (Regan et al 2008). En af de mest accepterede definitioner er formuleret af Lee et al (2008): Driver distraction is a diversion of attention away from activities critical for safe driving toward a competing activity. Der er forskel på distraktion (distraction) og uopmærksomhed (inattention). Distraktion er afledt/bortledt opmærksomhed og kan således opfattes som én blandt flere underkategorier af uopmærksomhed. Der er stor enighed blandt forskere om, at distraktion har negative effekter på køreadfærd, og at ulykkesrisikoen øges ved visuel distraktion under bilkørsel. Når en bilist bliver udsat for visuel distraktion, indfanges trafikantens visuelle fokus, og opmærksomheden trækkes væk fra trafikken og medtrafikanterne. Opstår der samtidig en uventet hændelse i trafikken, som kræver en øjeblikkelig reaktion, kan det betyde, at trafikanterne ikke når at reagere i tide. Visuel distraktion kan opdeles på objekter inde i bilen og objekter uden for bilen. Objekter uden for bilen kan være elementer i vejmiljøet - bygninger, reklamer langs vejen, køretøjer eller aktivitet uden for vejarealet - som fanger bilistens visuelle fokus. Viden om visuel distraktion uden for bilen er begrænset. Der er behov for bedre viden om, hvor ofte og under hvilke forhold bilister bliver visuelt distraheret, og ikke mindst, hvilke typer af objekter, der udgør visuelle distraktorer. Det skal ses i lysest af, at vejens omgivelser i stigende grad bliver brugt til at tiltrække trafikanternes opmærksomhed. Det sker blandt andet ved placering af reklamer, spektakulære genstande, bygningsudformning mv. 4

5 Metode Vi foreslår et forsøgsdesign med gennemførelse af empiriske målinger af bilisters visuelle adfærd og køreadfærd i rigtig trafik på udvalgte vejstrækninger. Et passende antal testbilister skal gennemkøre en eller flere udpegede testruter. Kørslerne foretages med en instrumenteret bil. har opbygget en målebil og udviklet og afprøvet en praktisk anvendelig metode til detektering af kritiske trafiksituationer, der opstår som følge af at bilistens visuelle opmærksomhed indfanges af et objekt uden for bilen. Den instrumenterede bil s målebil er opbygget over en 4-årig periode og har undervejes været anvendt til flere forskellige projekter. Målebilen er forsynet med et SMART EYE 3- kamera system til registrering af øjenbevægelser, et scenekamera til videooptagelse af trafiksituationen foran bilen, GPS til registrering af hastighed og en laser scanner monteret på bilens udvendige forpanel til registrering af afstande til forankørende trafikanter (se figur 1). Figur 1: Smart Eye kamerasystem monteret på instrumentbræt og suppleret med scenekamera monteret bag bakspejlet vist til venstre. Laserscanner monteret på bilens udvendige frontpanel ses til højre. Kamerasystemet registrerer testbilistens hoved- og øjenbevægelser og laserscanneren registrerer alle objekter i en horisontalvinkel på ca. ± 50 grader i forhold til bilens køreretning og i en afstand på op til m. Laserscannerens resultater bliver vist som et scanningsbillede af området foran bilen. 5

6 Figur 2: Eksempel på scenekameraets billede vises til venstre. Til højre ses laserscannerens gengivelse af samme trafiksituation I figur 2 ses et eksempel på scenekameraets billede og laserscannerens resultat fra samme trafikale situation. Scenekameraets billede er til venstre i figur 2 og viser den aktuelle trafiksituation samt oplysninger om videobilledets frame-nr og målebilens hastighed. Desuden ses et lille grønt kryds med rød ring omkring, der angiver testbilistens blikretning. I eksemplet findes tre biler foran testbilisten (1, 2, 3), hvor bilisten kigger på arbejdskøretøjet der holder i nødsporet (bil 3). De tre biler kan genfindes på laserscannerens resultat (til højre på figur 2) og afstanden mellem testbilisten og de forankørende bilister kan aflæses. Med udgangspunkt i målebilens hastighed kan den tidsmæssige afstand til forankørende bilister herefter beregnes. En mere detaljeret beskrivelse af målebilen er vedhæftede som bilag til ansøgning. Ud fra de registrerede data, som opsamles kontinuert under kørslen, kan det dokumenteres, om bilisten kigger på et veldefineret objekt, hvor mange blik bilisten har på dette objekt, hvor længe der kigges (blikket varighed) og hvor stor en vinkel væk fra vejen, der kigges (blikvinkel). Disse data danner direkte grundlag for besvarelse af spørgsmål 1) og 2) og kan efterfølgende relateres til hastigheden og til den aktuelle afstand til forankørende, hvorved kritiske situationer kan detekteres som grundlag for besvarelse af spørgsmål 3). 6

7 Detektering af visuel distraktion Det fremgår af den internationale forskningslitteratur, at der i flere forskningsprojekter fra de seneste år er anvendt metoder til registrering af øjenbevægelser, hvor blik mod definerede objekter registreres mht. varighed og retning (blikvinkler). Det muliggør identifikation af visuel distraktion i realtid. Forskellige algoritmer til detektering af visuel distraktion er testet i forskellige forskningsprojekter (Ref. 18). Tidligere forskning har vist, at blik bort fra vejen sjældent har en varighed på over 2 sek. De fleste normale blik væk fra vejen ligger normalt mellem 0,7 sek. og op til 1 sek. varighed. Bilisterne vælger som regel hellere at kigge flere gange i stedet for at kigge én lang gang, hvis der er behov for længere tids opmærksomhed mod et sekundært objekt. Man har fundet, at flere på hinanden følgende blik væk fra vejen forringer kørepræstationen mere sammenlignet med ét enkelt blik af samme varighed, idet bilisten typisk ser væk igen, inden han/hun kommer helt tilbage i loopen. De fleste algoritmer til detektering af bilisters distraktion baseret på øjenbevægelser/blikadfærd tager derfor ikke bare hensyn til det seneste blik, men til den samlede blikadfærd inden for en periode på flere sekunder. I et meget citeret projekt udført af Klauer et al. (2006) blev det ud fra videooptagelser registreret, når bilisten kiggede væk fra vejen under kørsel. Når en bilist kiggede væk fra vejen på kørsels-irrelevante stimuli i et samlet tidsrum på minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode, blev det registreret som visuel distraktion. Ved brug af denne algoritme fandt de en klar sammenhæng mellem visuel distraktion og risiko for ulykker/næsten ulykker. De fandt, at i situationer, hvor bilistens visuelle opmærksomhed afledes af kørselsirrelevante stimuli og kigger væk fra vejen /trafikken i sammenlagt 2 sek. eller mere inden for en 6 sek. sammenhængende periode, da fordobles risikoen for ulykker/ næsten-ulykker. (Ref. 19) Denne algoritme til detektering af visuel distraktion vil vi anvende i NMF s undersøgelse af visuel distraktion fra lysreklamer langs veje. 7

8 Screening for afledning af bilisternes visuelle opmærksomhed Analysen indledes med en screening af de indsamlede data fra gennemførte testkørsler. Der udvikles en eller flere algoritmer til automatisk udpegning af de tidsperioder, hvor testbilistens visuelle opmærksom afledes væk fra vejen/ trafikken. Det kan eksempelvis være sekvenser, hvor bilisten kigger væk fra vejen i en samlet varighed på f.eks. mere end 1,5 sek. med en blikvinkel på f.eks. større end 15 grader. Eller det kan være sekvenser, hvor bilisten kigger væk fra vejen i sammenlagt 2 sek. eller mere inden for en sammenhængende periode på 6 sek. Screeningen resulterer således i en udpegning af videosekvenser, hvor bilistens visuelle opmærksomhed har været afledt. Disse sekvenser analyseres nærmere. Analyse af visuel distraktion fra lysreklamerne Den videre undersøgelse skal belyse, omfanget af visuel distraktion med hensyn til hvilke objekter uden for bilen, der udløser visuel distraktion, og i hvilke trafikale situationer de typisk forekommer. Omfanget af visuel distraktion fra lysreklamer sammenholdes dels med dette generelle billede af afledt visuel opmærksomhed under bilkørsel og dels med visuel distraktion fra andre udvalgte typer af distraktorer uden for bilen. Alle testkørslerne forbi lysreklamer detailanalyseres med hensyn til testbilisternes visuelle opmærksomhed. Jo flere gange, jo længere tid og jo større vinkel væk fra vejens akse, der kigges på en lysreklame under forbikørsel, jo mere kritisk er det. For de situationer, hvor der forekommer visuel distraktion fra en lysreklame samtidig med, at der er en forankørende bil inden for en tidsafstand på 3 sek. eller derunder udregnes en sikkerhedsbuffer. Definition og beregning af Sikkerhedsbuffer Sikkerhedsbufferen er udtryk for den tid bilisten har til rådighed til at afværge en pludselig opstået kritisk situation, der kræver øjeblikkelig handling for at undgå en ulykke. Ud fra længdeafstand (målt med laserscanner) og kørehastighed (målt ved brug af GPS) kan tidsafstanden mellem målebilen og en forankørende bil beregnes. I situationer, hvor tidsafstanden til forankørende er større end 3 sek., defineres testbilisten som fritkørende, dvs. uden forankørende biler. For de situationer, hvor testbilisten kigger på en distraktor samtidig med at der er en forankørende bil, inden for en tidsafstand på 3 sek. eller derunder, beregnes en Sikkerhedsbuffer: ( ) ( ) ( ) 8

9 hvor T = Sikkerhedsbuffer (sek.) l = Tidsafstand til forankørende (sek.) t = Varighed af blik på distraktor (sek.) Sikkerhedsbufferen mindskes altså, når der kigges væk fra vejen, og er et udtryk for den maksimale tid, som testbilisten har til at opfatte, tolke og reagere overfor en pludselig opstået hændelse, som testbilisten registrerer efter at have flyttet blikket væk fra distraktoren og tilbage på vej/køretøj igen. Køreruterne Der skal udpeges et passende antal køreruter af 1-2 timers varighed. Ruterne skal forløbe forbi lysreklamer samt et udvalg af andre vejvisningstavler, færdselstavler med videre. Køreruterne vil primært være på det overordnede vejnet. Vi forventer, at ruterne vil forløbe på større trafikveje i ydre byområder og/eller på veje uden for byer. En kortlægning af lysreklamernes placering vil være afgørende for fastlæggelse af testruterne. Testbilisterne Som udgangspunkt forventes gruppen af testbilister at inkludere omkring 8-10 personer. Gruppen af testbilister skal inkludere både mænd og kvinder med en nogenlunde lige fordeling på køn. Testbilisterne skal have et gyldigt (dansk, finsk, svensk eller norsk) kørekort til personbil. De skal have haft kørekortet i minimum 3 år og skal køre bil tilpas ofte. Testbilisterne instrueres om at køre helt som de plejer at køre. De skal overholde hastighedsgrænserne, og de skal ikke være vidende om, hvad formålet med køreturen er. 9

10 Projektets faser Fase 0: Udarbejdelse af projektforslag til NMF Fase 1: Planlægning og Tilrettelæggelse - Udpegning af velegnede testruter med lysreklametavler - Rekruttering af testpersoner - mm Fase 2: Gennemførelse af testkørsler med målebil i dagslys Fase 3: Gennemførelse af testkørsler med målebil i mørke Fase 4: Analyser af indsamlede data fra testkørsler - Udvikling af algoritmer til automatisk udpegning af tidsperioder med afledt opmærksomhed - Screening af data med brug af de udviklede algoritmer til udpegning af sekvenser med afledt opmærksomhed og visuel distraktion. - Detailanalyse af bilisternes visuelle adfærd ved forbikørsel af lysreklamer - Beregning af sikkerhedsbuffer for sekvenser med afledt opmærksomhed hvor der samtidig forekommer forankørende inden for en tidsafstand på 3 sek. eller mindre. - Sammenligninger af kritiske situationer relateret til lysreklamer og andre udvalgte typer af distraktorer Fase 5: Afrapportering af resultater - Afrapportering i dokumentationsrapport til NMF Fase 6: Præsentation af undersøgelse og resultater på NMF- workshop. 10

11 Budgetoverslag BUDGETOVERSLAG DKR Kørsler i 1 land Euro Kørsler i 1 land Euro Kørsler 2 lande Fase 1 Planlægning Fase 2 Kørsler i dagslys Fase 3 Kørsler i mørke Fase 4 Analyser Fase 5 Rapportering Fase 6 Workshop midtvejsmøde inkl rejseudgifter Samlet overslag

12 Tidsplan Hovedaktiviteter fordelt over projektperioden: Projektforslag til NMF NMF beslutning om start Fase 1 planlægning Fase 2 kørsler dagslys Fase 3 kørsler mørke Fase 4 Analyser Fase 5 rapportering Fase 6 workshop

13 Referencer [1] Herrstedt, Lene: Reklamer i trafikken. Litteraturstudium- resumeer., januar 2011 (internt arbejdsnotat). [2] Herrstedt, Lene: Reklamer og Trafiksikkerhed Hvad kigger bilisterne på? Vejforum [3] Turner- Fairbank Highway Research Center: The Effects of Commercial Electronic Variable Message Signs (CEVMS) on Driver Attention and Distraction: An Update. Februar [4] Herrstedt, Lene: Reklamer i trafikken. Metodeovervejelser., marts 2009 (Internt arbejdsnotat) [5] Herrstedt, Lene: Nordic Human factors Guideline - Reaktionstid. Bremsereaktionstid og beslutningsreaktionstid. Litteraturstudium - Sammenfatning [6] Herrstedt, Lene: Reklamer langs veje hvad ved vi om påvirkning af adfærd og sikkerhed? Trafik & Veje marts [7] Herrstedt, Lene: Reklamer og Trafiksikkerhed. Dansk Vejtidsskrift, marts [8] Herrstedt, Lene; Lund, Belinda la Cour: Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej [9] Herrstedt, Lene: Distraktorer i trafikken Reklamer og trafiksikkerhed. Litteraturstudium for Vejdirektoratet [10] Andersson, Puk Kristine; Lund, Belinda la Cour: Konfliktstudier i fire bykryds. Arbejdsnotat udarbejdet for Danmarks TransportForskning, [11] VTI rapport 725. Inverkan av elektroniske reklameskyltar på trafiksäkerhet [12] VTI rapport 638A. Distraction and drowsiness a field study [13] VTI rapport 639A. Results of a field study on a driver distraction warning system [14] VTI rapport. Detecting sleepiness by Optalert Final report. VTI pub

14 [15] VTI Rapport 688. Trötthet ved ratten [16] Holmqvist og Nyström et all.. Eye tracking A Comprehensive Guide to Methods and Measures. Oxford university press, 2011 [17] Møller, Troglauer og Hels. Distraktion i forbindelse med bilkørsel. DTU Transport. Februar [18] Regan, Lee and Victor. Driver distraction and inattention. Advances in research and countermeasures. Volume I [19] Klauer et al, The Impact of Driver Inattention on Near-Crash/Crash risk: An analysis Using the 100 Car Naturalistic Driving Study Data. Virginia Tech Transportation Institute and National Highway Traffic Safety Administration. Technical report No. DOT HS April 2006 [20] Kircher; K.: Driver distraction/ A review of literature. VTI-rapport 594A.2007 [21] Regan et al.: Driver distraction and driver inattention: definition, relationship and taxonomy. Acc. Analysis and Prevention (2011) [22] Herrstedt, L., Greibe, P., Andersson, P.K.: Roadside Advertising Affects Driver Attention and Road Safety. Proceedings from 3 rd International Conference on driver Distraction and Inattention. Gothenburg, September

LED-lysreklamer i trafikken

LED-lysreklamer i trafikken TRAFIKSIKKERHED LED-lysreklamer i trafikken LED-lysteknikken har medført, at udviklingen i brug af LED-lysreklamer langs vejene er accelereret i de seneste år. Med den nye type LED-lysreklamer vises nu

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje

Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje Puk K. Andersson Per Bruun Madsen Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Poul Greibe 23. december 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Lene Herrstedt Poul Greibe Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 30. marts 2017 Lysreklamer

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

Distraktorer i trafikken

Distraktorer i trafikken - Reklamer og trafiksikkerhed December 2004 Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Hvad er

Læs mere

Politiets nationale operative strategi på færdselsområdet

Politiets nationale operative strategi på færdselsområdet Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Distraktionsfaktorer for chauffører i fleksibel rutebilstrafik

Distraktionsfaktorer for chauffører i fleksibel rutebilstrafik Distraktionsfaktorer for chauffører i fleksibel rutebilstrafik Transporterhvervets Uddannelser 2011 Opmærksomhed og distraktion Som chauffør har man ansvar for at køretøjet kommer sikkert frem til tiden

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Opmærksomhed, distraktion og køreevne -i undervisning og udannelse. Thomas Troglauer ttroglauer@gmail.com (6086 4475)

Opmærksomhed, distraktion og køreevne -i undervisning og udannelse. Thomas Troglauer ttroglauer@gmail.com (6086 4475) Opmærksomhed, distraktion og køreevne -i undervisning og udannelse Thomas Troglauer ttroglauer@gmail.com (6086 4475) TUR chaufførkonference 2009 Opmærksomhed, distraktion og køreevne -hvordan kan det formidles

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Thomas Skallebæk Buch tsb@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kongens Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Afrunding

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø 1 Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Alena Høye, Transportøkonomisk institutt

Læs mere

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Marts 2006 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning

Læs mere

Reklamer i trafikken. Kandidatspeciale af Thomas Bjerregaard Nielsen

Reklamer i trafikken. Kandidatspeciale af Thomas Bjerregaard Nielsen Reklamer i trafikken Kandidatspeciale af Thomas Bjerregaard Nielsen Civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik, 2017 Civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik Institut for Byggeri & Anlæg Thomas Manns

Læs mere

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013

Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Strategi for Uopmærksomhed 2011-2013 Rådet for Sikker Trafik og De regionale Færdselssikkerhedsudvalg har planlagt en fælles indsats om uopmærksomhed i trafikken. Indsatsen retter sig primært mod førere

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Rampeanlæg på E20 ved Ringsted Øst Lene Herrstedt Gabriel Helmers 26. juni 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.

Læs mere

Holdninger er mere end det vi blot kan spørge om, og svare på. Laila M. Martinussen Forsker, DTU Transport laima@transport.dtu.dk

Holdninger er mere end det vi blot kan spørge om, og svare på. Laila M. Martinussen Forsker, DTU Transport laima@transport.dtu.dk Holdninger er mere end det vi blot kan spørge om, og svare på Laila M. Martinussen Forsker, DTU Transport laima@transport.dtu.dk Holdningspåvirkning er en udbredt metode, der benyttes til at ændre adfærd

Læs mere

- bag rattet. Sikker Senior

- bag rattet. Sikker Senior Sikker senior - bag rattet Side 1 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at forebygge

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

RISIKO I TRAFIKKEN OG DEN MENNESKELIGE FAKTOR

RISIKO I TRAFIKKEN OG DEN MENNESKELIGE FAKTOR 56 Risiko i trafikken og den menneskelige faktor Af seniorforsker Mette Møller 57 I ca. 85 % af alle vejtrafikuheld er trafikantens adfærd en afgørende faktor ved uheldet. Hvis man kan påvirke trafikanternes

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Forsker Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt Nordisk Trafiksikkerhedsforum København, 19. november 2009 Civilingeniør,

Læs mere

Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler

Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler Udpegning af potentielle sorte pletter baseret på GPS-data fra kørende biler T RAFIKDAGE 2015 Robin Jensen Civilingeniør COWI Niels Agerholm Associate Professor Traffic Research Group Aalborg University

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D.

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Rumlestriber Amerikanske erfaringer Præsenteret af Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Trafitec Forskerparken SCION DTU www.trafitec.dk Brug af rumlestriber i USA Formålet: Stimulering af bilisternes

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Oversigtsarealer i rundkørsler

Oversigtsarealer i rundkørsler Oversigtsarealer i rundkørsler Simulatorforsøg DEL 2 Samspilsadfærd mellem cirkulerende cyklister og indkørende bilister Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Oktober 7 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

VMS til hastighedstilpasning

VMS til hastighedstilpasning Resumé af tre amerikanske artikler fra TRB 2005 Lene Herrstedt September 2005 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Evaluation of Dynamic Speed Display Signs (DSDS)

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje

Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 648 Offentligt Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje Sammenfatning Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD

PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD PILOTTEST AF 3D-LYDSYSTEM TIL I LASTBILER TIL FOREBYGGELSE AF HØJRESVINGSUHELD ANDERS KALSGAARD MØLLER, FLEMMING CHRISTENSEN OG DORTE HAMMERSHØI INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/

SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 7/ SIMULERING AF ETA-RADAR OG SIGNALANLÆG UDEN OMLØBSTID 1 INDHOLD PRÆSENTATION Baggrund for projektet Lokalitet Funktionalitet af signalanlæg uden omløbstid Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

Vejvrede blandt cyklister og bilister: Ligheder og forskelle

Vejvrede blandt cyklister og bilister: Ligheder og forskelle Vejvrede blandt cyklister og bilister: Ligheder og forskelle Mette Møller (mette@dtu.dk) Sonja Haustein (sonh@dtu.dk) Aalborg Trafikdage, august 2017 Baggrund Interessen for vejvrede er stor (national

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere