Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011

2

3 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER, OVERSIGTS...13 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...13 BØGER / BIDRAG TIL BØGER...13 DEBAT / KOMMENTAR...14 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...15 VIDENSKABELIGE FOREDRAG...15 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...16 DELTAGELSE I MØDER/SYMPOSIER...17 POSTERS...17 FORSKERUDDANNELSE...19 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...20 POSTGRADUAT UNDERVISNING...20 DVD / HJEMMESIDE / MANUAL...23 STUDIEBESØG...23 GÆSTEFORELÆSNINGER...24 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...26 ØVRIGT...28 PEER-REVIEW...28 BEDØMMELSESUDVALG...28 REDAKTIONELT ARBEJDE...28 GÆSTER...29 SUPERVISION / VEJLEDNING...29

4 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Hved-Neur-Centret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Derudver indgår medicinpræparatet, Ipramin, i en del af behandlingen. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 4

5 Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut, via prfessrat g lektrater. 5

6 Medarbejdere Ledelse Per Fink, prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Drthe Kndrup, lægesekretær, administrativ leder. Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Emma Rehfeld, cand.med., verlæge Nils Balle Christensen, cand.med., verlæge Andreas Schröder, cand.med., ph.d. Jhanne Liv Agger, cand.med. Sanne Wissing, cand.med. Lisbeth Frsthlm, cand.psych., ph.d. Trine Eilenberg, cand.psych. ph.d.-stud. Eva Ørnbøl, cand.scient. Luise Margrethe K Nielsen, cand.psyk. Susanne Brgård Carlsen, cand.med. Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Lne Fjrback, cand.med., ph.d.-stud. Tina Carstensen, cand.psych., ph.d.-stud. Annemette Bnd Lind, cand.mag., ph.d.-stud. Charltte Ulrikka Rask, cand.med., ph.d. Lene Hardt Sanchez Tscan, cand.med. Christel Tarber, cand.mag., ph.d.-stud. Mimi Mehlsen, cand.psyk., ph.d. Majbritt Mstrup Pedersen, cand.psyk., ph.d.-stud. Heidi Berg Nielsen, cand.psyk. Hans Jørgen Hansen, lic.dnt, MPH-stud. Jakb Linnet, ph.d., cand.psyk.aut. Line Hlger Pedersen Gilibert, cand.psyk.aut. Luise Due, cand. psyk. Hanne-Lise Falgreen Eriksen, ph.d., cand. psyk. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Malene Skjøth, prfessr- g frskningssekretær. Lena Bering, kursus- g frskningssekretær. Maiken Back, lægesekretær Christina Sku, lægesekretær Bente Dahl, lægesekretær Theis Andersen, applicatin manager 6

7 Anden faggruppe Bente Nymark, scialfrmidler Anne-Drte Lange, scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Studerende Elisabeth Lundsgaard Skven, stud.med. Ditte Hffmann Jensen, stud.psyk. Eksterne Adjungeret prfessr Jhn Weinman 7

8 Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2011 mdtg klinikken 514 henvisninger, g 215 patienter gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 8

9 Frskning Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbeltblindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS- 3) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psyk. ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. E L Skvenbrg, stud.med. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. 9

10 Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. (Delprjekt af multicenterstudiet Functinal Smatic Syndrmes. Delimitatin, ccurrence, risk factrs and prgnsis. The DanFunD prject). Hvedansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. 10

11 Kmmende prjekter A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

12 Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Carstensen TB, Frsthlm L, Ørnbøl E, Kngsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? A 12-mnth fllw-up study. Eur J Pain [Epub ahead f print] Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011; 124(2): Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The relatinship between cgnitive functins, smatizatin, and behaviral cping in patients with multiple functinal smatic symptms. Nrd J Psychiatry 2011;65(3): Hansen HS, Rsendal M, Ørnbøl E, Fink P. Are medically unexplained symptms and functinal disrders predictive fr the illness curse? A tw-year fllw-up n patients' health and health care utilisatin. J Psychsm Res 2011;71(1): Micali N, Simnff E, Elberling H, Rask CU, Olsen EM, Skvgaard AM. Eating Patterns in a Ppulatin-Based Sample f Children Aged 5 t 7 Years: Assciatin With Psychpathlgy and Parentally Perceived Impairment. J Dev Behav Pediatr 2011 [Epub ahead f print]. Schröder A, Fink P. Functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders in special psychsmatic units: rganizatinal aspects and evidence-based treatment. Psychiatr Clin Nrth Am 2011;34(3): Schröder A, Ørnbøl E, Licht R, Sharpe M, Fink P. Outcme measurement in functinal smatic syndrmes: SF-36 summary scres and sme scales were nt valid. J Clin Epidemil 2011, e-pub ahead f print. 12

13 Peer-reviewed udenlandske artikler, versigts Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011;124(2): Fjrback, L.O.; Walach, H. Meditatin Based Therapies A Systematic Review and Sme Critical Observatins. Religins 2012, 3(1): 1-18 Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Whiplash - distress g smerter før uheld prædikterer gener. Best Practice Reumatlgi, marts. Tscan L. Når krppen siger fra infrmatin m funktinelle lidelser. Udgivet af Kmiteen fr Sundhedsplysning. Bøger / bidrag til bøger Creed F, Henningsen P, Fink P, Eds. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press; Creed F, van der Feltz-Crnelis C, Guthrie E, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Burtn C, de Bie J, Söllner W, Fritzsche K. Current state f management and rganisatin f care. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Fritzsche K, Söllner W, Lyketss C. Training. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, 13

14 smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fjrback L. Kgnitiv Terapi. Hans Reitzels Frlag. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, 2011 Henningsen P, Fink P, Rief W. Terminlgy, classificatin and cncepts. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Kessing LK, Rsendal M, Fink P, Kjeldsen HC. Smatfrme Lidelser. Lægehåndbgen. Schröder A, Fink P. Smatfrme tilstande. In: Psykiske sygdmme g krppen. Munksgaard Danmark, p Creed F, C v d Feltz-Crnelis, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Weissblat E, Hindley P, Rask CU. Medically unexplained symptms in children and adlescents. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Debat / kmmentar Fink P. Debatindlæg. Dagens Medicin. Rask CU. Fkus på børns hjertebanken g ndt i maven. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 1. halvår 2011, s. 24. Rask CU. Av: Når barnets mave gør ndt g lægen ikke aner hvrfr. Ugeskr Læger 2011, 173(26):

15 Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag Fink P. Funktinelle tilstande - fup eller fakta? Fredrag fr Frsikringslægernes Frening, København Fink P. Afgrænsning af funktinelle lidelser fra smatiske g mentale lidelser. Drnning Alexandrine Frelæsning, Årsmøde Dansk Militærmedicinsk Selskab Fink P. Hvad fejler man, når man ikke fejler nget? Rigshspitalet (arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab g Dansk Selskab fr Neurfysilgi) Fink P. Funktinelle tilstande en update på diagnser g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart Fink P. Are Bdily Distress Syndrme (BDS) / Physical Symptm Disrder and Health Anxiety (HA) Different Disrders? APM 58th Annual Meeting, Arizna, USA Fink P. Smatisering g dyspnø. Afdelingssympsium, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness Therapy fr bdily distress syndrme - a randmized trial. 14 th annual scientific meeting f the Eurpean assciatin fr cnsultatin- Liaisn psychiatry and psychsmatics, Budapest, Hungary. Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. EACBT cnference, Reykjavik, Island Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. Preliminary results. Invited scientific meeting, Crmandel, New Zealand, April 2011 Nielsen, LK. Bdily Distress Disrder g Helbredsangst Udvikling af diagnserne, assessment g frskning på mrådet. Dansk Sundhedspsyklgisk Selskabs Årsmøde Nielsen, LK. Mindfulness en hjælp til at acceptere det uacceptable. Internatinal Sklerdermi dag 2011, Dansk Sklerdermi g Raynard 15

16 Frening. Pedersen MP. Whiplash - en update på diagnse g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart. Rask CU. Infancy regulatry prblems as a predictr fr impairing functinal smatic symptms at age 5-7-years. Cnference in Paediatric Excellence in Mental Health, Istanbul. Ppulærvidenskabelige fredrag Fink P. Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Emnedag fr sygeplejersker Den krniske patient i reumatlgien, Nybrg. Fink P. Hvad er funktinelle sygdmme g hvad gør vi ved det. Gall, Aarhus. Fink P. Funktinelle lidelser i almen praksis. Temadag Psykiatri g funktinelle lidelser fr læger i I- g H-stillinger i Reginmidtjylland. Fjrback L. Mindfulness g arbejdsliv. Flkeuniversitet, København & Flkeuniversitet, Herning & Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback L. Heldags Mindfulness wrkshp Flkeuniversitet København & Flkeuniversitet Odense & Flkeuniversitet Klding & Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Mindfulness g behandling. Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Funktinelle lidelser. PsykInf, Risskv. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, København. Frsthlm L / Schröder S: Udredning g behandling af funktinelle lidelser i almen praksis. Stre Praksisdag, Herning. Pedersen MP. En psykedukativ vide efter akut whiplash traume. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital. Rask CU. Børn g funktinelle lidelser. Møde i Syddjurs Lægelaug. 16

17 Rask CU. Psykisk trivsel g udvikling hs sklebørn. Temaaften fr frældre g lærere til børn mellem år, Herlev Hspital. Deltagelse i møder/sympsier Fink P. Functinal smatic disrders. What are they, wh gets them, and hw shuld they be managed? Oplæg på Innvative management in primary care. The First Oxfrd Psychlgical Medicine Sympsium: Managing Medically Unexplained Symptms. Crpus Christi Cllege, Oxfrd. Fink P. Psykiatri tænketank. Dagens medicin. Psters Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 25th Eurpean Health Psychlgy Cnference.Crete, Greece Frsthlm L, Eilenberg T, Nielsen L, Fink P. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Lind AB, Risør MB, Fink P, Christensen M, Klstad H, Lmbrg K. A qualitative study f every day cncerns amng peple with severe smatfrm disrders. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Ørnbøl E. Effectiveness f an educatinal vide fllwing acute whiplash trauma: a randmized cntrlled trial.14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin Liaisn-Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary. 17

18 Rask CU. Develpmental trajectries and risk mechanisms f functinal smatic symptms in child-hd: The 11-year fllw-up f the Cpenhagen Child Chrt 2000 (CCC 2000). 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Budapest, Hungary Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer hs børn. Præsentatin, prædiktrer g frløb. Psykiatriens Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital 2011 Trøllund MR, Fink P, Br F, Rsendal M. Diagnstic classificatin f medically unexplained symptms in primary care. 17th Nrdic Cngress f General Practice, Trmsø, Nrge Rask MT, Andersen SA, Br F, Fink P, Rsendal M. Twards a clinical useful diagnsis fr mderate medically unexplained symptms in primary care. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University 18

19 Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 8 ph.d.-studerende. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. 19

20 Prægraduat undervisning Frelæsning i liaisnpsykiatri. Skejby Sygehus. Underviser: Fink P Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E Funktinelle lidelser, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Fink P Funktinelle Lidelser - Bdily Distress Syndrme (BDS) g helbredsangst - Diagnser, cases g sygdmsfrståelse. Gæstefrelæsning i Sundhedspsyklgi, Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Underviser: Carstensen BW Knsultativ sundhedspsyklgi. Frelæsning ved Syddansk Universitet. Nvember 2011 Underviser: Frsthlm L Børne- g Ungdmspsykiatri (frelæsning g hldundervisning), medicinstud. 11. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Rask CU. Mindfulness and bdily distress. Undervisning af amerikanske studerende ved DIS, Danish Institute fr Study Abrad. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink Tinnitus g svimmelhed sm funktinelle lidelser. Lægens faldgruber? Efteruddannelseskursus, dansk selskab fr Otlarynglgi, hved- g Halskirurgi. Underviser: Fink P 20

21 Funktinelle lidelser. Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk ral fysilgi g smertebehandling. Underviser: Per Fink Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Reumamøde, Regin Sjælland. Underviser: Per Fink Funktinel lidelser i almen praksis. Praksisdag Syd Underviser: Fink P Humanistisk sundhedsfrskning metder g analytiske tilgange. Speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Funktinelle aspekter ved smertetilstande. Efteruddannelse af læger, psyklger g fysiterapeuter ved Paraplegi afsnit, Vibrg Reginshspital. Underviser: Lind AB Stress, stresshåndtering g betydningen af mindfulness-baseret kgnitiv terapi. Generalfrsamling i Psyklgfreningen i Vibrg Kredsen, Vibrg Underviser: Lind AB Lnging fr existential recgnitin. Fremlæggelse af frskningsresultater ved Jysk Fynsk Frskningsfrum i Psykiatri afhldt af Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Underviser: Lind AB Behandling af helbredsangst. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Whiplash - udvikling af krniske symptmer g nyt frebyggelsesstudie. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Funktinelle lidelser hs børn g unge. Diagnstik g behandling. Afsnit C, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. Funktinelle symptmer hs børn g unge. Frtsatte studier. Frskningsmøde på Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. 21

22 Funktinelle symptmer g lidelser hs børn - fkus på funktinelle mavesmerter. Pædiatrisk Afdeling Randers Central Sygehus. Underviser: Rask CU. Intrduktinskursus Vest, intrduktinslæger i børne- g ungdmspsykiatri g i vksenpsykiatri. Underviser: Rask CU. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri. Underviser: Rask CU H-kursus fr kmmende speciallæger i pædiatri. Underviser: Rask CU Temamøder: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Jbcentre: Århus Vest, Nrd, Syd g Centrum, Esbjerg Sagsbehandlere, virksmhedsknsulenter, sundhedsfaglige medarbejdere i sygedagpengeafd. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temadag: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Beskæftigelsesafd. Ringkøbing-Skjern Kmmune: Sagsbehandlere fra sygedagpenge- g kntanthjælpsafd., virksmhedsknsulenter, prjektmedarbejdere mv. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temamøde: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Fysiterapeuter, Quick Care, Herning. Undervisere: Tscan L, Lange AD Uddannelse i Mindfulness-baseret-stress-reduktin fr læger g psyklger, Mdul 1 g mdul 2. Underviser: Fjrback L. Mindfulness g Cancer. København. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Vibrg Sygehus. Underviser: Fjrback L. Mindfulness. læger i Vejle. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Læger Regin Syd. Underviser: Fjrback L. 22

23 Mindfulness. Frelæsning Dansk Psykiatrisk Selskab årsmøde Underviser: Fjrback L. Mindfulness Lkal Psykiatri Silkebrg Underviser: Fjrback L. Mindfulness g stress. BEC, Herning Underviser: Fjrback L. Mindfulness g alkhlbehandling. Vejle Underviser: Fjrback L. Mindfulness g smertebehandling. Smertecenteret Underviser: Fjrback L. DVD / Hjemmeside / Manual Udarbejdelse af manuskript g vide til patient edukatin vedr. akut whiplash. Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Kasch H, Andersen SB. Udvikling af ny hjemmeside Tscan L. Studiebesøg Frskningsphld juli-august 2011 på Labratry fr Affective Neurscience Waisman Labratry fr Brain Imaging & Behavir, Center fr Investigating Healthy Minds, University f Wiscnsin, Madisn, USA Fjrback L. Besøg på The Jhns Hpkins Blaustein Pain Treatment Center, Baltimre, USA Fink P g Christensen NB. 23

24 Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: The effect f mindfulness-based cgnitive therapy fr preventin f relapse in recurrent majr depressive disrder: A systematic review and meta-analysis. Piet J, cand.psych., PhD-stud., Aarhus Universitet Aktør i eget liv Hvrdan kan man hjælpe udsatte mennesker med at få greb m tilværelsen? Bertelsen P, Prfessr, PhD, Antrplgisk Psyklgi, Aarhus Universitet Rehabilitering g Tilbagevenden Til Arbejdet (TTA) fra den sygemeldtes perspektiv - Kan dynamikken i sygefravær g TTA afdækkes ved hjælp af kvalitativ metde? Friis Andersen M, ph.d.-studerende, cand.psych., Det Natinale Center fr Arbejdsmiljø. Meditatin g hjerneprcesser. Bærentsen KB. Lektr, MR-Centret Skejby Sygehus & Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Nye medier i ludmanibehandling Linnet J, lektr, Frskningskinikken fr Ludmani, Aarhus Universitetshspital. Praktiserende læger g healere sammenlignet En antrplgisk kmparativ Analyse af MUS patienternes plevelse af knsultatiner hs praktiserende læger vs. behandling hs spirituelle healere. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. En fllw-up undersøgelse af patienter i almen praksis med selvvurderet Bdily Distress Disrder. Budtz-Lilly a, Læge, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Stress g stresshåndtering blandt patienter med svære funktinelle lidelser - Et kvalitativt studie. Bnd Lind A, Cand.mag., g ph.d.-stud., Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. 24

25 Cmpassin-Fcused Therapy inspireret af Paul Gilbert. Grønlund C, cand.psych. Mindfulness and Neurscience - præsentatin fra studiephld ved hjernefrsker g mindfulness-frsker Richard Davidsn, University f Wiscnsin, USA. Overby Fjrdback L, Læge g ph.d.-stud, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Fysisk sundhed til mennesker med svær psykiatrisk lidelse. Hjrth p, MPH g ph.d.-stud., Aalbrg Psykiatriske Sygehus, Enheden fr Psykiatrisk Frskning Betydningen af tilknytningsstil fr delay i kræftudredning. Maar Andersen C, cand.psych g ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Placeb med antrplgiske øjne. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. Mindfulness g kræftbehandling. Hanne Würtzen, cand.psych.aut., ph.d-stud., Afdeling fr Psykscial Kræftfrskning, Institut fr Epidemilgisk Kræftfrskning. Glbalisering, mstillingspres g psykisk arbejdsmiljø. Grandjean Bamberger S, cand.psych., ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Hjernefrskning g meditatin. Præsentatin af frskningsgruppens nuværende prjekter. Repstrff A, Assciate prfessr g Peter Vestergaard-Pulsen, Assciate Prfessr, CFIN Center fr Functinally Integrative Neurscience. At tale m smerte - Explain Pain. Høgh M, specialist i fysiterapi, Aarhus Universitet. 25

26 Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. DSM-IV wrking grup n health anxiety Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fjrback L. Deltagelse i wrkshp: Center fr Samtidsreligin, The Buddhism & Mdernity Research Grup Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Rask CU. Medlem af interessegruppen i Børne- g ungdms- liaisn psykiatri under Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EALCPP) Rask CU. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP) Rask CU. Medlem af The Assciatin fr Child and Adlescent Mental Health (ACAMH) Rask CU. Medlem af Assciatin fr Cntextual Behaviral Science (ACBS) Rask CU. Medlem af Dansk Børne- g Ungdmspsykiatrisk Selskab (BUP- DK) Rask CU. Medlem af Scientific Cmittee fr kmmende EACLPP/ECPR kngres i Århus, DK, d juni Rask CU. Medlem af arbejdsgruppen fr det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: DAWBA Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Kursusleder på Intrduktinskursus Vest. Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 26

27 Tscan L. Medlem af Symptmgruppen, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. 27

28 Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Eurpean Jurnal f Pain Jurnal f Psychsmatic research Psychtherapy and Psychsmatics The Jurnal f Nervus & Mental Disease General Hspital Psychiatry Jurnal f Paediatrics Nrdic Jurnal f Psychiatry Persnality and Individual Differences Bedømmelsesudvalg Fink P. Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. et adjungeret prfessrat, University Medical Center Grningen, Hlland. Fink P. Frbehandler på ph.d.-ansøgning, Aarhus Universitet Redaktinelt arbejde Fink P. Medredaktør på bgen Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services udgivet af Cambridge University Press. Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research. 28

29 Gæster JAnne Dahl, PhD, Assciate prfessr, senir lecturer, Department f Psychlgy, Uppsala University, Uppsala, Sweden Patricia J. Rbinsn, PhD, Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Kirk Strsahl, PhD, C-Principal at Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Benjamin Schendrff, Dctral Student at Quebech University, Mntreal Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. 29

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Point of Care Konference 11.12.13

Point of Care Konference 11.12.13 Pint f Care Knference 11.12.13 Medic Innvatin Innvatin Netwrk fr the Danish MedTech Industry Researchers Business peple Health care emplyees Partners: Funded by: Activities Prjects Test facilities Cmpetence

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde

Program for Udviklingskonferencen i Det Sundhedsfaglige Hovedområde Prgram fr Udviklingsknferencen i Det Sundhedsfaglige Hvedmråde Praktiske plysninger Sted: UCN Sund, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalbrg Øst Tid: Tirsdag den 17. august 2010, kl. 8:30 12:30 Yderligere Infrmatin:

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital

Dystoci. U-kursus i Intrapartal i Obstetrik. Skejby december 2013. Jordemoder Marie Juhl Jørgensen, Hvidovre Hospital Dystci U-kursus i Intrapartal i Obstetrik Skejby december 2013 Jrdemder Marie Juhl Jørgensen, Hvidvre Hspital Læge Thmas Berghlt, Nrdsjællands Hspital Dystci Dystci (græsk) : dys = langsm, dårlig tkia

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Neurpædaggik Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive Seminarium,

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf

Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf Rapprt fra Danske Reginers arbejdsgruppe vedr. natinal uddannelse til beskrivende radigraf Gdkendt af reginernes sundhedsdirektører Den 13. juni 2012 1 Indhldsfrtegnelse Resumé af arbejdsgruppens anbefalinger

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere