Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser"

Transkript

1 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2011

2

3 FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 FORSKNING...9 PUBLIKATIONER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER...12 PEER-REVIEWED UDENLANDSKE ARTIKLER, OVERSIGTS...13 POPULÆRVIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER...13 BØGER / BIDRAG TIL BØGER...13 DEBAT / KOMMENTAR...14 KONFERENCER OG ØVRIGE AKTIVITETER...15 VIDENSKABELIGE FOREDRAG...15 POPULÆRVIDENSKABELIGE FOREDRAG...16 DELTAGELSE I MØDER/SYMPOSIER...17 POSTERS...17 FORSKERUDDANNELSE...19 PRÆGRADUAT UNDERVISNING...20 POSTGRADUAT UNDERVISNING...20 DVD / HJEMMESIDE / MANUAL...23 STUDIEBESØG...23 GÆSTEFORELÆSNINGER...24 DELTAGELSE I RÅD, NÆVN, UDVALG OG NETVÆRK...26 ØVRIGT...28 PEER-REVIEW...28 BEDØMMELSESUDVALG...28 REDAKTIONELT ARBEJDE...28 GÆSTER...29 SUPERVISION / VEJLEDNING...29

4 Frrd Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik (FFL) er en afdeling under Hved-Neur-Centret på Aarhus Universitetshspital. Målgruppen fr FFLs arbejde er patienter, der præsenterer medicinsk ufrklarede eller funktinelle fysiske symptmer, dvs. fysiske symptmer, der ikke kan frklares ved kendte knventinelt definerede smatiske lidelser. Det drejer sig f.eks. m krnisk træthedssyndrm, fibrmyalgi, irriteret tyktarm, krnisk whiplash, krniske rygsmerter g udbrændthed. Disse lidelser er hyppige i alle kliniske sammenhænge, g de kan være meget invaliderende fr patienterne g udgør en væsentlig øknmisk belastning fr sundhedsvæsenet g samfundet i øvrigt. Afdelingens frskningsaktiviteter tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktinelle lidelser, idet de anskues ud fra såvel en psykiatrisk/psyklgisk, en smatisk g en kulturel g scial vinkel. FFL har 2 hvedfrskningslinjer; en klinisk linje g en mere grundvidenskabelig linje. Den kliniske linje består bl.a. af evidens- g teribaseret udvikling af behandlingsmetder til behandling af funktinelle lidelser. Dette fregår dels i specialiseret regi, dels igennem uddannelse af praktiserende læger til selv at varetage behandlingen af patienterne (TERMmdellen). Desuden har FFL udviklet diagnstiske hjælpemidler g screeninginstrumenter til ikke-psykiatriske læger, g der arbejdes intenst med at frbedre g udvikle valide diagnser inden fr mrådet. Der er lavet epidemilgiske undersøgelser af frekmsten af funktinelle lidelser g frbrug af sundhedsydelser, betydningen af funktinelle lidelser fr sygemeldinger samt frbrug af sciale ydelser. Den grundvidenskabelige linje består bl.a. af frskning i sygdmsadfærd g selvplevet helbred hs patienter med funktinelle lidelser, neurbilgiske g neurpsyklgiske frhld mv. Frskningsklinikken har siden 2005 mdtaget patienter til behandling g udredning. Behandlingen fregår aktuelt sm kgnitiv adfærdsbehandling i grupper samt ACT (Acceptance and Cmmitment Therapy) i grupper. Derudver indgår medicinpræparatet, Ipramin, i en del af behandlingen. Frskningsklinikken samarbejder med en bred vifte af natinale g internatinale frskningsinstitutter, kliniske afdelinger, scialsektren, praktiserende læger mv. 4

5 Organisatriske frhld Frskningsklinikken hører under Neur-Hved-Centret på Aarhus Universitetshspital. Afdelingen ledes af prfessr, ledende verlæge, dr. med., ph.d., Per Fink. Den kliniske del ledes endvidere af verlæge Nils Balle Christensen g verlæge Emma Rehfeld. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, Klinisk Institut, via prfessrat g lektrater. 5

6 Medarbejdere Ledelse Per Fink, prfessr, ledende verlæge, ph.d., dr.med. Drthe Kndrup, lægesekretær, administrativ leder. Videnskabeligt g klinisk persnale, rdinært aflønnet Emma Rehfeld, cand.med., verlæge Nils Balle Christensen, cand.med., verlæge Andreas Schröder, cand.med., ph.d. Jhanne Liv Agger, cand.med. Sanne Wissing, cand.med. Lisbeth Frsthlm, cand.psych., ph.d. Trine Eilenberg, cand.psych. ph.d.-stud. Eva Ørnbøl, cand.scient. Luise Margrethe K Nielsen, cand.psyk. Susanne Brgård Carlsen, cand.med. Videnskabeligt g klinisk persnale, fndslønnet Lne Fjrback, cand.med., ph.d.-stud. Tina Carstensen, cand.psych., ph.d.-stud. Annemette Bnd Lind, cand.mag., ph.d.-stud. Charltte Ulrikka Rask, cand.med., ph.d. Lene Hardt Sanchez Tscan, cand.med. Christel Tarber, cand.mag., ph.d.-stud. Mimi Mehlsen, cand.psyk., ph.d. Majbritt Mstrup Pedersen, cand.psyk., ph.d.-stud. Heidi Berg Nielsen, cand.psyk. Hans Jørgen Hansen, lic.dnt, MPH-stud. Jakb Linnet, ph.d., cand.psyk.aut. Line Hlger Pedersen Gilibert, cand.psyk.aut. Luise Due, cand. psyk. Hanne-Lise Falgreen Eriksen, ph.d., cand. psyk. Teknisk administrativt persnale, fnds- g rdinært aflønnet Malene Skjøth, prfessr- g frskningssekretær. Lena Bering, kursus- g frskningssekretær. Maiken Back, lægesekretær Christina Sku, lægesekretær Bente Dahl, lægesekretær Theis Andersen, applicatin manager 6

7 Anden faggruppe Bente Nymark, scialfrmidler Anne-Drte Lange, scialfaglig knsulent, frmidlingsmedarbejder Studerende Elisabeth Lundsgaard Skven, stud.med. Ditte Hffmann Jensen, stud.psyk. Eksterne Adjungeret prfessr Jhn Weinman 7

8 Klinik Fra 2005 har afdelingen haft en begrænset frskningsbaseret klinisk funktin. I 2011 mdtg klinikken 514 henvisninger, g 215 patienter gennemgik en frundersøgelse samt diagnstisk interview. Klinikken har i betydeligt mfang givet råd g vejledning vedrørende knkrete patienter til læger g sciale myndigheder. 8

9 Frskning Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et dbbeltblindet placebkntrlleret frsøg af effekten af Imipramin (STreSS- 3) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af multi-rgan bdily distress syndrme. Et randmiseret kntrlleret frsøg af effekten af Acceptance and Cmmitment Therapy anvendt sm hhv. gruppeterapi eller wrkshp verfr standardbehandling (STreSS-4) Hvedansvarlig: Agger JL., cand.med. Behandling af patienter med helbredsangst. En randmiseret, kntrlleret undersøgelse af gruppeterapi (Acceptance and Cmmitment Therapy) sammenlignet med en venteliste. Hvedansvarlig: Eilenberg T., cand.psyk. ph.d.-stud. Mindfulness-baseret kgnitiv terapi til patienter med funktinelle lidelser en randmiseret kntrlleret videnskabelig undersøgelse. Hvedansvarlig: Fjrback L., cand.med., ph.d.-stud. Effekten af en psyk-edukativ dvd g krtvarig psyklgisk interventin efter akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Pedersen MM., cand.psyk., ph.d.-stud. Oplevelse g håndtering af stress/belastning i hverdagen g igennem livshistrien blandt patienter med funktinelle lidelser før g efter ny behandling. Hvedansvarlig: Lind AB, cand.mag., ph.d.-stud. Overser læger fysisk sygdm når diagnsen funktinel lidelse stilles? Et pfølgningsstudie. Hvedansvarlig: Schröder A., cand.med., ph.d. E L Skvenbrg, stud.med. Italesættelsen af funktinelle lidelser mellem læge g patient. Hvedansvarlig: Tarber C., cand.mag., ph.d.-stud. Psyklgiske faktrers betydning fr symptmbilledet g sygdmsfrløbet hs patienter udsat fr akut whiplash traume. Hvedansvarlig: Carstensen T., cand.psych., ph.d.-stud. 9

10 Medically unexplained symptms and functinal disrders in primary care. Hvedansvarlig: Rask M., cand.med., ph.d.-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Prædiktrer fr funktinelle lidelser i almen praksis - frebyggelse af krniske frløb. Hvedansvarlig: Hansen HS., cand.med., ph.d. Functinal smatic symptms in childhd: predictrs, curse and cntinuity. Hvedansvarlig: Rask CU., cand.med., ph.d. Patientuddannelse til krniske smertepatienter Kmiteen fr Sundhedsplysning. Hvedansvarlig: Mehlsen M., cand.psyk., ph.d. Cnsequences f functinal disrders? Hvedansvarlig: Løngaard K., cand.scient.san.publ. (Det Natinale Frskningscenter fr Arbejdsmiljø (NFA)) Bilgiske markører fr funktinelle lidelser. Hvedansvarlig: Kutzminske R., cand.med, ph.d. Bdily distress syndrme; natural curse and risk factrs f patient and healthcare system. Hvedansvarlig: Budtz-Lilly A., cand.med, ph.d-stud. (Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus). Smatiseringshvedpine i primærsektren. Hvedansvarlig: Hansen HJ., lic.dnt, MPH-stud. Funktinel lidelse g tilbagevenden til arbejde Hvedansvarlig: Mmsen AM. Fysiterapeut, MPH, ph.d., Marselisbrgcentret g NFA. Funktinel sygdmsepidemilgi. Afgrænsning, frekmst, årsag g prgnse mv. (Delprjekt af multicenterstudiet Functinal Smatic Syndrmes. Delimitatin, ccurrence, risk factrs and prgnsis. The DanFunD prject). Hvedansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. 10

11 Kmmende prjekter A multidisciplinary apprach t understanding disabling functinal syndrmes including fibrmyalgia, irritable bwel and chrnic fatigue syndrmes Fælles Eurpæisk prjekt: DK-ansvarlig: Fink P., prfessr, ph.d., dr.med. Frebyggelse af funktinelle lidelser Et studie af ACT sm frebyggelsesinterventin i gymnasieklasser. Hvedansvarlig: Frsthlm L, cand.psyk, ph.d. Nielsen LK., cand.psyk. Andre ikke direkte frskningsprjekter Flkeplysning g uddannelse af læger samt scialrådgivere (TERM) Hvedansvarlig: Tscan L., cand.med. I frbindelse med diagnstik g metder er afdelingen blevet inddraget i arbejdet med at frbedre SCAN-interviewet samt deltage i arbejdsgruppen vedr. revisin af WHOs diagnstiske klassifikatinssystem, ICD

12 Publikatiner Peer-reviewed udenlandske artikler Carstensen TB, Frsthlm L, Ørnbøl E, Kngsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? A 12-mnth fllw-up study. Eur J Pain [Epub ahead f print] Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011; 124(2): Hall N, Kuzminskyte R, Pedersen AD, Ørnbøl E, Fink P. The relatinship between cgnitive functins, smatizatin, and behaviral cping in patients with multiple functinal smatic symptms. Nrd J Psychiatry 2011;65(3): Hansen HS, Rsendal M, Ørnbøl E, Fink P. Are medically unexplained symptms and functinal disrders predictive fr the illness curse? A tw-year fllw-up n patients' health and health care utilisatin. J Psychsm Res 2011;71(1): Micali N, Simnff E, Elberling H, Rask CU, Olsen EM, Skvgaard AM. Eating Patterns in a Ppulatin-Based Sample f Children Aged 5 t 7 Years: Assciatin With Psychpathlgy and Parentally Perceived Impairment. J Dev Behav Pediatr 2011 [Epub ahead f print]. Schröder A, Fink P. Functinal smatic syndrmes and smatfrm disrders in special psychsmatic units: rganizatinal aspects and evidence-based treatment. Psychiatr Clin Nrth Am 2011;34(3): Schröder A, Ørnbøl E, Licht R, Sharpe M, Fink P. Outcme measurement in functinal smatic syndrmes: SF-36 summary scres and sme scales were nt valid. J Clin Epidemil 2011, e-pub ahead f print. 12

13 Peer-reviewed udenlandske artikler, versigts Fjrback L, Arendt M, Ørnbøl E, Fink P. Mindfulness-Based Stress Reductin & Mindfulness-Based Cgnitive Therapy - a literature review f randmized cntrlled trials. Acta Psychiatr Scand 2011;124(2): Fjrback, L.O.; Walach, H. Meditatin Based Therapies A Systematic Review and Sme Critical Observatins. Religins 2012, 3(1): 1-18 Ppulærvidenskabelige publikatiner Carstensen, T. Whiplash - distress g smerter før uheld prædikterer gener. Best Practice Reumatlgi, marts. Tscan L. Når krppen siger fra infrmatin m funktinelle lidelser. Udgivet af Kmiteen fr Sundhedsplysning. Bøger / bidrag til bøger Creed F, Henningsen P, Fink P, Eds. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press; Creed F, van der Feltz-Crnelis C, Guthrie E, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Burtn C, de Bie J, Söllner W, Fritzsche K. Current state f management and rganisatin f care. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fink P, Fritzsche K, Söllner W, Lyketss C. Training. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, 13

14 smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Fjrback L. Kgnitiv Terapi. Hans Reitzels Frlag. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, 2011 Henningsen P, Fink P, Rief W. Terminlgy, classificatin and cncepts. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Kessing LK, Rsendal M, Fink P, Kjeldsen HC. Smatfrme Lidelser. Lægehåndbgen. Schröder A, Fink P. Smatfrme tilstande. In: Psykiske sygdmme g krppen. Munksgaard Danmark, p Creed F, C v d Feltz-Crnelis, Henningsen P, Rief W, Schröder A, White P. Identificatin, assessment and treatment f individual patients. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress: Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Weissblat E, Hindley P, Rask CU. Medically unexplained symptms in children and adlescents. In: Creed F, Henningsen P, Fink P, editrs. Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services. Cambridge University Press, p Debat / kmmentar Fink P. Debatindlæg. Dagens Medicin. Rask CU. Fkus på børns hjertebanken g ndt i maven. Udfrsk, Aarhus universitetshspital, 1. halvår 2011, s. 24. Rask CU. Av: Når barnets mave gør ndt g lægen ikke aner hvrfr. Ugeskr Læger 2011, 173(26):

15 Knferencer g øvrige aktiviteter Videnskabelige fredrag Fink P. Funktinelle tilstande - fup eller fakta? Fredrag fr Frsikringslægernes Frening, København Fink P. Afgrænsning af funktinelle lidelser fra smatiske g mentale lidelser. Drnning Alexandrine Frelæsning, Årsmøde Dansk Militærmedicinsk Selskab Fink P. Hvad fejler man, når man ikke fejler nget? Rigshspitalet (arrangeret af Dansk Psykiatrisk Selskab g Dansk Selskab fr Neurfysilgi) Fink P. Funktinelle tilstande en update på diagnser g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart Fink P. Are Bdily Distress Syndrme (BDS) / Physical Symptm Disrder and Health Anxiety (HA) Different Disrders? APM 58th Annual Meeting, Arizna, USA Fink P. Smatisering g dyspnø. Afdelingssympsium, lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshspital Fjrback L. Mindfulness Therapy fr bdily distress syndrme - a randmized trial. 14 th annual scientific meeting f the Eurpean assciatin fr cnsultatin- Liaisn psychiatry and psychsmatics, Budapest, Hungary. Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. EACBT cnference, Reykjavik, Island Frsthlm L. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. Preliminary results. Invited scientific meeting, Crmandel, New Zealand, April 2011 Nielsen, LK. Bdily Distress Disrder g Helbredsangst Udvikling af diagnserne, assessment g frskning på mrådet. Dansk Sundhedspsyklgisk Selskabs Årsmøde Nielsen, LK. Mindfulness en hjælp til at acceptere det uacceptable. Internatinal Sklerdermi dag 2011, Dansk Sklerdermi g Raynard 15

16 Frening. Pedersen MP. Whiplash - en update på diagnse g behandling. Frum fr privatpraktiserende neurlger, Middelfart. Rask CU. Infancy regulatry prblems as a predictr fr impairing functinal smatic symptms at age 5-7-years. Cnference in Paediatric Excellence in Mental Health, Istanbul. Ppulærvidenskabelige fredrag Fink P. Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Emnedag fr sygeplejersker Den krniske patient i reumatlgien, Nybrg. Fink P. Hvad er funktinelle sygdmme g hvad gør vi ved det. Gall, Aarhus. Fink P. Funktinelle lidelser i almen praksis. Temadag Psykiatri g funktinelle lidelser fr læger i I- g H-stillinger i Reginmidtjylland. Fjrback L. Mindfulness g arbejdsliv. Flkeuniversitet, København & Flkeuniversitet, Herning & Flkeuniversitet, Aarhus. Fjrback L. Heldags Mindfulness wrkshp Flkeuniversitet København & Flkeuniversitet Odense & Flkeuniversitet Klding & Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Mindfulness g behandling. Flkeuniversitet Aarhus. Fjrback L. Funktinelle lidelser. PsykInf, Risskv. Fjrback L. Mindfulness. PsykiatriFnden, København. Frsthlm L / Schröder S: Udredning g behandling af funktinelle lidelser i almen praksis. Stre Praksisdag, Herning. Pedersen MP. En psykedukativ vide efter akut whiplash traume. Frum fr Funktinelle Frstyrrelser, Dianalund Epilepsihspital. Rask CU. Børn g funktinelle lidelser. Møde i Syddjurs Lægelaug. 16

17 Rask CU. Psykisk trivsel g udvikling hs sklebørn. Temaaften fr frældre g lærere til børn mellem år, Herlev Hspital. Deltagelse i møder/sympsier Fink P. Functinal smatic disrders. What are they, wh gets them, and hw shuld they be managed? Oplæg på Innvative management in primary care. The First Oxfrd Psychlgical Medicine Sympsium: Managing Medically Unexplained Symptms. Crpus Christi Cllege, Oxfrd. Fink P. Psykiatri tænketank. Dagens medicin. Psters Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Carstensen, T., Frsthlm, L., Ørnbøl, E., Kngsted, A., Kasch, H., Jensen, T. S. & Fink, P. Are there gender differences in cping with neck pain fllwing acute whiplash trauma? 25th Eurpean Health Psychlgy Cnference.Crete, Greece Frsthlm L, Eilenberg T, Nielsen L, Fink P. ACT Grup Therapy fr Health Anxiety. 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary Lind AB, Risør MB, Fink P, Christensen M, Klstad H, Lmbrg K. A qualitative study f every day cncerns amng peple with severe smatfrm disrders. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Ørnbøl E. Effectiveness f an educatinal vide fllwing acute whiplash trauma: a randmized cntrlled trial.14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin Liaisn-Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP), Budapest, Hungary. 17

18 Rask CU. Develpmental trajectries and risk mechanisms f functinal smatic symptms in child-hd: The 11-year fllw-up f the Cpenhagen Child Chrt 2000 (CCC 2000). 14th Annual Scientific Meeting f the Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Budapest, Hungary Rask CU. Funktinelle smatiske symptmer hs børn. Præsentatin, prædiktrer g frløb. Psykiatriens Frskningsdag, Aarhus Universitetshspital 2011 Trøllund MR, Fink P, Br F, Rsendal M. Diagnstic classificatin f medically unexplained symptms in primary care. 17th Nrdic Cngress f General Practice, Trmsø, Nrge Rask MT, Andersen SA, Br F, Fink P, Rsendal M. Twards a clinical useful diagnsis fr mderate medically unexplained symptms in primary care. PhD day, Faculty f Health, Aarhus University 18

19 Undervisning Frskeruddannelse Frskningsklinikken har p.t. 8 ph.d.-studerende. Spørgeskemakursus fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet & Odense Universitetshspital Undervisere: Fink P & Ørnbøl E. Basic Bistatistics fr ph.d.-studerende, Aarhus Universitet. Underviser: Ørnbøl E. 19

20 Prægraduat undervisning Frelæsning i liaisnpsykiatri. Skejby Sygehus. Underviser: Fink P Sundhedspsyklgi, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Undervisere: Frsthlm L, Fink P, Rehfeld E Funktinelle lidelser, medicinstud. 3. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Tandlægeuddannelsen, sem., Aarhus Tandlægehøjskle Underviser: Fink P Funktinelle Lidelser - Bdily Distress Syndrme (BDS) g helbredsangst - Diagnser, cases g sygdmsfrståelse. Gæstefrelæsning i Sundhedspsyklgi, Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Underviser: Carstensen BW Knsultativ sundhedspsyklgi. Frelæsning ved Syddansk Universitet. Nvember 2011 Underviser: Frsthlm L Børne- g Ungdmspsykiatri (frelæsning g hldundervisning), medicinstud. 11. sem., Aarhus Universitet. Underviser: Rask CU. Mindfulness and bdily distress. Undervisning af amerikanske studerende ved DIS, Danish Institute fr Study Abrad. Pstgraduat undervisning TERM-kursus, praktiserende læger i Regin Syd Underviser: Per Fink Tinnitus g svimmelhed sm funktinelle lidelser. Lægens faldgruber? Efteruddannelseskursus, dansk selskab fr Otlarynglgi, hved- g Halskirurgi. Underviser: Fink P 20

21 Funktinelle lidelser. Sundhedsstyrelsens kursus i klinisk ral fysilgi g smertebehandling. Underviser: Per Fink Funktinelle lidelser en klinisk g samfundsmæssig udfrdring. Reumamøde, Regin Sjælland. Underviser: Per Fink Funktinel lidelser i almen praksis. Praksisdag Syd Underviser: Fink P Humanistisk sundhedsfrskning metder g analytiske tilgange. Speciallægeuddannelsen i almen medicin, Aarhus Universitet. Underviser: Lind AB Funktinelle aspekter ved smertetilstande. Efteruddannelse af læger, psyklger g fysiterapeuter ved Paraplegi afsnit, Vibrg Reginshspital. Underviser: Lind AB Stress, stresshåndtering g betydningen af mindfulness-baseret kgnitiv terapi. Generalfrsamling i Psyklgfreningen i Vibrg Kredsen, Vibrg Underviser: Lind AB Lnging fr existential recgnitin. Fremlæggelse af frskningsresultater ved Jysk Fynsk Frskningsfrum i Psykiatri afhldt af Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Underviser: Lind AB Behandling af helbredsangst. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Whiplash - udvikling af krniske symptmer g nyt frebyggelsesstudie. Liaisnpsykiatrisk temadag, Psykiatrisk Center Ballerup. Underviser: Carstensen BW Funktinelle lidelser hs børn g unge. Diagnstik g behandling. Afsnit C, Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. Funktinelle symptmer hs børn g unge. Frtsatte studier. Frskningsmøde på Børne- g Ungdmspsykiatrisk Center, Risskv Underviser: Rask CU. 21

22 Funktinelle symptmer g lidelser hs børn - fkus på funktinelle mavesmerter. Pædiatrisk Afdeling Randers Central Sygehus. Underviser: Rask CU. Intrduktinskursus Vest, intrduktinslæger i børne- g ungdmspsykiatri g i vksenpsykiatri. Underviser: Rask CU. H-kursus fr kmmende speciallæger i børne- g ungdmspsykiatri. Underviser: Rask CU H-kursus fr kmmende speciallæger i pædiatri. Underviser: Rask CU Temamøder: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Jbcentre: Århus Vest, Nrd, Syd g Centrum, Esbjerg Sagsbehandlere, virksmhedsknsulenter, sundhedsfaglige medarbejdere i sygedagpengeafd. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temadag: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Beskæftigelsesafd. Ringkøbing-Skjern Kmmune: Sagsbehandlere fra sygedagpenge- g kntanthjælpsafd., virksmhedsknsulenter, prjektmedarbejdere mv. Undervisere: Tscan L, Lange AD Temamøde: Funktinelle lidelser hvad, hvem, hvrdan? Fysiterapeuter, Quick Care, Herning. Undervisere: Tscan L, Lange AD Uddannelse i Mindfulness-baseret-stress-reduktin fr læger g psyklger, Mdul 1 g mdul 2. Underviser: Fjrback L. Mindfulness g Cancer. København. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Vibrg Sygehus. Underviser: Fjrback L. Mindfulness. læger i Vejle. Underviser: Fjrback L. Funktinelle lidelser. Læger Regin Syd. Underviser: Fjrback L. 22

23 Mindfulness. Frelæsning Dansk Psykiatrisk Selskab årsmøde Underviser: Fjrback L. Mindfulness Lkal Psykiatri Silkebrg Underviser: Fjrback L. Mindfulness g stress. BEC, Herning Underviser: Fjrback L. Mindfulness g alkhlbehandling. Vejle Underviser: Fjrback L. Mindfulness g smertebehandling. Smertecenteret Underviser: Fjrback L. DVD / Hjemmeside / Manual Udarbejdelse af manuskript g vide til patient edukatin vedr. akut whiplash. Pedersen MP, Frsthlm L, Fink P, Kasch H, Andersen SB. Udvikling af ny hjemmeside Tscan L. Studiebesøg Frskningsphld juli-august 2011 på Labratry fr Affective Neurscience Waisman Labratry fr Brain Imaging & Behavir, Center fr Investigating Healthy Minds, University f Wiscnsin, Madisn, USA Fjrback L. Besøg på The Jhns Hpkins Blaustein Pain Treatment Center, Baltimre, USA Fink P g Christensen NB. 23

24 Gæstefrelæsninger FFL arrangerer 2 gange årligt en åben møderække, hvr frskere inviteres til at fremlægge g diskutere deres frskning med afdelingens medarbejdere g andre interesserede: The effect f mindfulness-based cgnitive therapy fr preventin f relapse in recurrent majr depressive disrder: A systematic review and meta-analysis. Piet J, cand.psych., PhD-stud., Aarhus Universitet Aktør i eget liv Hvrdan kan man hjælpe udsatte mennesker med at få greb m tilværelsen? Bertelsen P, Prfessr, PhD, Antrplgisk Psyklgi, Aarhus Universitet Rehabilitering g Tilbagevenden Til Arbejdet (TTA) fra den sygemeldtes perspektiv - Kan dynamikken i sygefravær g TTA afdækkes ved hjælp af kvalitativ metde? Friis Andersen M, ph.d.-studerende, cand.psych., Det Natinale Center fr Arbejdsmiljø. Meditatin g hjerneprcesser. Bærentsen KB. Lektr, MR-Centret Skejby Sygehus & Psyklgisk Institut, Aarhus Universitet. Nye medier i ludmanibehandling Linnet J, lektr, Frskningskinikken fr Ludmani, Aarhus Universitetshspital. Praktiserende læger g healere sammenlignet En antrplgisk kmparativ Analyse af MUS patienternes plevelse af knsultatiner hs praktiserende læger vs. behandling hs spirituelle healere. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. En fllw-up undersøgelse af patienter i almen praksis med selvvurderet Bdily Distress Disrder. Budtz-Lilly a, Læge, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. Stress g stresshåndtering blandt patienter med svære funktinelle lidelser - Et kvalitativt studie. Bnd Lind A, Cand.mag., g ph.d.-stud., Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. 24

25 Cmpassin-Fcused Therapy inspireret af Paul Gilbert. Grønlund C, cand.psych. Mindfulness and Neurscience - præsentatin fra studiephld ved hjernefrsker g mindfulness-frsker Richard Davidsn, University f Wiscnsin, USA. Overby Fjrdback L, Læge g ph.d.-stud, Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser, Aarhus Universitetshspital. Fysisk sundhed til mennesker med svær psykiatrisk lidelse. Hjrth p, MPH g ph.d.-stud., Aalbrg Psykiatriske Sygehus, Enheden fr Psykiatrisk Frskning Betydningen af tilknytningsstil fr delay i kræftudredning. Maar Andersen C, cand.psych g ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Placeb med antrplgiske øjne. Ostenfeld-Rsenthal A, ekstern lektr, mag.art., ph.d., Institut fr antrplgi, arkælgi g lingvistik, OUH. Mindfulness g kræftbehandling. Hanne Würtzen, cand.psych.aut., ph.d-stud., Afdeling fr Psykscial Kræftfrskning, Institut fr Epidemilgisk Kræftfrskning. Glbalisering, mstillingspres g psykisk arbejdsmiljø. Grandjean Bamberger S, cand.psych., ph.d.-stud., Aarhus Universitet. Hjernefrskning g meditatin. Præsentatin af frskningsgruppens nuværende prjekter. Repstrff A, Assciate prfessr g Peter Vestergaard-Pulsen, Assciate Prfessr, CFIN Center fr Functinally Integrative Neurscience. At tale m smerte - Explain Pain. Høgh M, specialist i fysiterapi, Aarhus Universitet. 25

26 Deltagelse i råd, nævn, udvalg g netværk Christensen NB. Medlem af Frløbsgruppen fr Lænde-rygsmerter i Regin Midt Fink P. DSM-IV wrking grup n health anxiety Fink P. Fellw i American Academy f Psychsmatic Medicine. Fink P. Medlem af Academy f Psychsmatic Medicine, Assciatin f Eurpean Psychiatrists, Internatinal Cllege f Psychsmatic Medicine, Psychsmatics. Fink P. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP). Fink P. Medlem af Eurpean Psychsmatic Research Netwrk (ECPR). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. videreudvikling WHO s neurpsykiatriske interview (SCAN interview). Fink P. Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk vejledning, Dansk Selskab fr Almen Medicin (DSAM). Fjrback L. Deltagelse i wrkshp: Center fr Samtidsreligin, The Buddhism & Mdernity Research Grup Fink P. Medlem af fagpanel i Angstfreningen. Rask CU. Medlem af den internetbaserede: Paediatric-liaisn Grup. Rask CU. Medlem af interessegruppen fr Liaisnpsykiatri g Psyksmatik, DK. Rask CU. Medlem af interessegruppen i Børne- g ungdms- liaisn psykiatri under Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EALCPP) Rask CU. Medlem af Eurpean Assciatin fr Cnsultatin-Liaisn Psychiatry and Psychsmatics (EACLPP) Rask CU. Medlem af The Assciatin fr Child and Adlescent Mental Health (ACAMH) Rask CU. Medlem af Assciatin fr Cntextual Behaviral Science (ACBS) Rask CU. Medlem af Dansk Børne- g Ungdmspsykiatrisk Selskab (BUP- DK) Rask CU. Medlem af Scientific Cmittee fr kmmende EACLPP/ECPR kngres i Århus, DK, d juni Rask CU. Medlem af arbejdsgruppen fr det børne- g ungdmspsykiatriske diagnstiske interview: DAWBA Rask CU. Rådgivning af arbejdsgruppe vedr. retningslinjer fr udredning g behandling af børn med funktinelle lidelser i pædiatrisk regi. Rask CU. Kursusleder på Intrduktinskursus Vest. Rehfeld E. Frmand fr Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe. Schröder A. Bestyrelsesmedlem af Liaisnpsykiatrisk Interessegruppe Schröder A Expert advisr fr the Advisry Cmmittee n WHO Schedules fr Clinical Assessment in Neurpsychiatry (SCAN), Sectin 2 (smatfrm disrders). 26

27 Tscan L. Medlem af Symptmgruppen, Frskningsenheden fr Almen Praksis, Aarhus Universitet. 27

28 Øvrigt Peer-review Afdelingens frskere har lavet reviews fr følgende tidsskrifter g frlag: Eurpean Jurnal f Pain Jurnal f Psychsmatic research Psychtherapy and Psychsmatics The Jurnal f Nervus & Mental Disease General Hspital Psychiatry Jurnal f Paediatrics Nrdic Jurnal f Psychiatry Persnality and Individual Differences Bedømmelsesudvalg Fink P. Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. et adjungeret prfessrat, University Medical Center Grningen, Hlland. Fink P. Frbehandler på ph.d.-ansøgning, Aarhus Universitet Redaktinelt arbejde Fink P. Medredaktør på bgen Medically unexplained symptms, smatisatin and bdily distress. Develping better clinical services udgivet af Cambridge University Press. Fink P. Editrial Bard, General Hspital Psychiatry. Fink P. Editrial Bard, Psychsmatics. Fink P. Assciate editr, Jurnal f Psychsmatic Research. 28

29 Gæster JAnne Dahl, PhD, Assciate prfessr, senir lecturer, Department f Psychlgy, Uppsala University, Uppsala, Sweden Patricia J. Rbinsn, PhD, Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Kirk Strsahl, PhD, C-Principal at Muntainview Cnsulting Grup, Washingtn Benjamin Schendrff, Dctral Student at Quebech University, Mntreal Supervisin / vejledning Flere af afdelingens frskere fungerer sm vejledere fr ph.d.-studerende samt udfører supervisinspgaver. 29

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik ÅRSBERETNING 2010 Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser g Psyksmatik FORORD...5 ORGANISATORISKE FORHOLD...7 MEDARBEJDERE...9 KLINIK...11 FORSKNING...13

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Frskningsklinikken fr Funktinelle Lidelser ÅRSBERETNING 2013 FORORD... 3 ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 MEDARBEJDERE... 3 KLINIK... 5 FORSKNING... 6 FORSKNINGSPROJEKTER...6 ANDRE PROJEKTER...9 BEVILLINGER

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Titel Indeksering Frfattergruppe Klinisk retningslinje fr lindring af dødsrallen hs vksne uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år. Hvedsøgerd:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere