Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr /5 Specialevejledning fr t-rhinlarynglgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge København S Specialebeskrivelse Ot-rhin-larynglgi mfatter frebyggelse, diagnstik, behandling, palliatin g rehabilitering af patienter med sygdmme, medfødte sygdmme samt skader i mråderne ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreidea, glandulae parathyreideae, mediastinum, brnkier, esphagus samt ansigtsskelettet. Tlf Fax E-pst Specialet varetager desuden frskning, udvikling g uddannelse inden fr specialets mråder. Hvedpgaver I t-rhin-larynglgi er der følgende hvedpgaver: Audilgi g vestibulgi: Hørenedsættelse g balancefrstyrrelser Otkirurgi i ydre øre, øregang, trmmehinde, mellemøre, indre øre g tindingeben Rhinlgi i næse g bihuler Larynglgi mfattende sygdmme i struben herunder stemmelidelser Hved-halskirurgi Opgaverne mfatter akut g elektiv diagnstik g behandling, sm kan være både kirurgisk herunder åben g/eller minimal invasiv sm fx endskpi g medicinsk. Frhld af betydning fr specialeplanlægning I t-rhin-larynglgi varetages behandlingen af flere kræftfrmer. Der er indført pakkefrløb fr kræftpatienter med henblik på at undgå ikke-fagligt begrundet ventetid ved diagnstik g behandling. Pakkefrløbet er multidisciplinært rganiseret, g hele patientfrløbet er sm udgangspunkt på frhånd fastlagt g bket. Pakkefrløbet kan således invlvere flere sektrer, afdelinger g specialer både på hvedfunktinsniveau g specialfunktinsniveau.

2 Patienter med hved-hals-cancer er fte rygere, g ngle har et alkhlfrbrug, der ligger ver den anbefalede mængde, hvilket medfører øget risik fr kmplikatiner under g efter indgrebet. Antallet af kmplikatiner kan nedsættes ved øget fkus på rygestp g alkhlafvænning. Tilsvarende gælder fr det stigende antal vervægtige med øgede sårkmplikatiner, der kan reduceres ved fkus på vægttab. Side 2 Generelt vil individualiserede behandlingstilbud til kræftpatienter stille krav til den enkelte kirurgs viden g kmpetencer inden fr mderne diagnstisksstrategier g billedmdaliteter. Således sker der en udvikling i cmputervejledt kirurgi (Image Guided Surgery) ved større hved-halskræft. Ved kirurgi i frbindelse med visse typer af kræft vil samarbejdet med specialerne neurkirurgi g plastikkirurgi øges de kmmende år. Der arbejdes desuden med nye natinale referenceprgrammer med bl.a. sentinel nde kirurgi. Der er ligeledes fkus på rehabilitering af kræftpatienter Inden fr de fleste mråder vil der frtsat være fkus på flere dagkirurgiske funktiner med accelererede frløb, hvilket vil frigive sengekapacitet, men gså øge de lgistiske udfrdringer. På afdelinger, der behandler patienter med kræft, vil der være et øget behv fr statinære senge på grund af et øget antal patienter. Minimal invasiv kirurgi vil generelt vinde yderligere frem inden fr flere mråder. Der er inden fr næse-bihule-kirurgi øget minimal invasiv kirurgi med anvendelse af cmputervejledt kirurgi (Image Guided Surgery). Der udføres samtidig i større mfang end tidligere endskpisk kirurgi i spytkirtler, reknstruktinskirurgi (i samarbejde med især specialet plastikkirurgi), cmputervejledt kirurgi g ambulant endskpi gennem næsen af spiserør. Perperativ CT-scanning (Real Time) anvendes i øget mfang ved maligne g større benigne tumrer g eventuelt gså fremver ved ansigtstraumatlgi. Inden fr infektinsmråderne i næse-bihule-systemet g mellemøremrådet er der øget fkus på bifilmprblematikken. Det faglige ansvar fr nenatal hørescreening ligger i audilgien under trhin-larynglgi. Antallet af persner pr. år, der får høreapparater, er de sidste seks år steget fra ca til ca Stigningen skyldes, at flere ønsker at få afhjulpet deres hørehandicap. Inden fr audilgien g tkirurgien ses desuden øget aktivitet vedr. cchlear implant (CI). Der er aktuelt mangel på audilgiassistenter visse steder i landet. Generelt må der inden fr de kmmende år frventes en yderligere samling af funktiner inden fr specialet. Den faglige tilrettelæggelse g rganisering af trhin-larynglgi Specialevejledningen tager afsæt i specialerapprten fr t-rhinlarynglgi, sm er udarbejdet af sundhedsfaglige repræsentanter fra reginerne, det videnskabelige selskab g de relevante faglige selskaber. I frbindelse hermed er der fretaget søgning på litteratur, sm beskriver rganiseringen af t-rhin-larynglgi g pgørelser af aktivitetstal fra Landspatientregistret. Det har imidlertid generelt været vanskeligt at anvende aktivi-

3 tetspgørelserne bl.a. på grund af frskellig registreringspraksis, ligesm det har været vanskeligt at finde litteratur med relevans fr rganisering af trhin-larynglgi. Begge dele er således kun inddraget i begrænset mfang i specialegennemgangen. Side 3 Nedenstående udgør supplement til anbefalinger g krav til den faglige tilrettelæggelse g rganisering af t-rhin-larynglgi Pakkefrløb fr alle kræftfrmer fra 2008, sm gså vil mfatte diagnstisk g behandling af øre-næse-hals-kræftsygdmme s rapprt Styrket akutberedskab fra 2007 stiller desuden krav til t-rhin-larynglgi g planlægning af traumecentre rapprt Kræftplan II fra 2005, sm pstiller anbefalinger til frbedringer af indsatsen på kræftmrådet Endvidere er følgende rapprter g prjekter inddraget i specialeplanlægningen i relevant mfang: Rapprten Frbedring af kirurgisk kræftbehandling de lægevidenskabelige selskabers anbefalinger fra 2006 Praksismrådet Almen praksis har en væsentlig rlle i pspring, diagnstik g behandling af patienter med øre-, næse- g halssygdmme. Dette gælder lige fra frbyggende undersøgelse af børn mhp. hørenedsættelse, akutte infektiner i øre-, næse- g/eller halsmrådet til samarbejdet mkring patienter med hved-/halskræft. Der bør fr de hyppigste sygdmme i t-rhinlarynglgi freligge retningslinjer fr samarbejdet g pgavevaretagelse mellem almen praksis g sygehusvæsenet. Specialet er karakteriseret ved str aktivitet i speciallægepraksis. I 2004 var der 172 praktiserende speciallæger. Størstedelen af akutte sygdmme inden fr specialet diagnsticeres g færdigbehandles i speciallægepraksis. Speciallægepraksis fretager fte mindre peratiner inden fr de fleste af fagmråderne. Der er dg betydelig spredning i aktivitetsprfilen inden fr speciallægepraksis. Der samarbejdes med sygehusene m fx labratrieydelser, patlgi m.v. Det kmmunale sundhedsvæsen Et sammenhængende patientfrløb med særligt fkus på frebyggelse, udskrivning fra sygehus herunder pfølgende behandling g rehabilitering bør sikres i et tværsektrielt samarbejde mellem t-rhin-larynglgi g det kmmunale sundhedsvæsen. Kmmuner g reginer skal i medfør af Sundhedslven indgå sundhedsaftaler med henblik på at sikre frpligtende krdinering g samarbejde på tværs af sektrer. Sundhedsaftalerne mfatter bligatriske samarbejdsmråder g samarbejdet mellem reginer g kmmuner vil således være nærmere beskrevet i sundhedsaftalerne. Der kan indgås aftaler inden fr flere mråder end de bligatriske.

4 Sygehusvæsenet Nedenfr beskrives anbefalinger til hvedfunktinsniveauet g krav til reginsfunktiner g højt specialiserede funktiner. De sygdmsgrupper/diagnser samt diagnstiske g behandlingsmæssige metder, der er reginsfunktiner eller højt specialiserede funktiner i specialet, plistes. Endvidere fremgår det, hvilke sygehuse der er gdkendt til varetagelse af funktinerne. Side 4 Af hensyn til læsbarhed anvendes frkrtelser fr sygehusenes navne: AUH Århus Sygehus Århus Universitetshspital, Århus Sygehus AUH Aalbrg Sygehus Århus Universitetshspital, Aalbrg Sygehus RH Randers Reginshspitalet Randers RH Vibrg Reginshspitalet Vibrg RH Hlstebr Reginshspitalet Hlstebr frudsætter generelt et vist patientvlumen sm grundlag fr varetagelsen af en specifik specialfunktin. Ngle specialfunktiner minder imidlertid så meget m hinanden, at der kan pbygges specifik erfaring, der dækker på tværs af disse funktiner. I sådanne tilfælde vil det samlede vlumen fr disse funktiner indgå i vurderingen af den fremtidige varetagelse af funktinerne. Anbefalinger til hvedfunktinsniveau Elektive funktiner inden fr fagmrådet audilgi g vestibulgi kan være adskilte fra de øvrige mråder af specialet, g der vil derfr i specialevejledningen være særskilte anbefalinger til samarbejdende specialer fr audilgi g vestibulgi. Ved ngle af de akutte funktiner, herunder bl.a. næseblødninger g traumer, anbefales samarbejde med de fælles akutmdtagelser. Hvedfunktiner i t-rhin-larynglgi mfatter diagnstik g behandling af benigne sygdmme g traumer indenfr mråderne audilgi, vestibulgi, tkirurgi, rhinlgi, larynglgi g hved-halskirurgi. Ved hved-/halskræft vil der fregå diagnstik, men ikke kirurgi. Det aftales lkalt, hvilket af specialerne t-rhin-larynglgi g thraxkirurgi, der fjerner fremmedlegemer. Det bør være muligt på hvedfunktinsniveau at få assistance fra en speciallæge i t-rhin-larynglgi i løbet af krt tid. Ved varetagelse af hvedfunktiner i t-rhin-larynglgi bør der være samarbejde med følgende specialer/funktiner: Anæstesilgi med intensiv afdeling niveau 2 Intern medicin Pædiatri ved behandling af børn Klinisk fysilgi g nuklearmedicin Kirurgi Ved audilgi g vestibulgi bør der være samarbejde med følgende specialer: Neurlgi Oftalmlgi Pædiatri ved behandling af børn

5 Gynæklgi g bstetrik Arbejdsmedicin Klinisk genetik Krav til specialfunktinsniveau Reginsfunktiner De anbefalinger, sm er anført fr hvedfunktinsniveauet, gælder sm krav på reginsfunktinsniveauet. Derudver stilles der følgende krav til varetagelse af reginsfunktiner: Side 5 Ved varetagelse af reginsfunktiner i t-rhin-larynglgi skal der - afhængigt af den enkelte funktin - være samarbejde med følgende specialer/funktiner: Neurkirurgi Oftalmlgi Intern medicin: endkrinlgi Intern medicin: nefrlgi Diagnstisk radilgi med MR scanning Følgende er reginsfunktiner: Audilgi g vestibulgi: Neur-tlgisk funktin til diagnstisk g behandling af længerevarende svimmelhed: Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Hillerød Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus, Privathspitalet Hamlet Audilgisk frberedelse g pfølgning af patienter med cchlear implant: Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Otkirurgi: Ydre øre/øregang: Aquisit øregangsatresi/meatplastik (ca pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus, Cicnia Aarhus Privathspital, Herlev Privathspital Øregangschlesteatm (ca pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus, Cicnia Aarhus Privathspital, Herlev Privathspital Trmmehinde/mellemøre: Stapedtmi (ca. 250 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Hillerød Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus,

6 RH Hlstebr, AUH Aalbrg Sygehus, Cicnia Aarhus Privathspital, Herlev Privathspital, Københavns Privathspital Glmus tympanicum (ca. 20 pt.): Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Børnechlesteatmer (ca. 200 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Mellemørekirurgi på nly hearing ear (ca. 30 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Akut mastidektmi hs børn (ca. 25 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Knglefrankret høreapparat (ca pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Side 6 Indre øre: Gentamycin-behandling af medicinresistent Mb. Menière: Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Rhinlgi: Cmputerassisteret bihulekirurgi (CAS FESS) (ca. 200 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Slagelse Sygehus (frmaliseret samarbejde), Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, RH Hlstebr, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Kirurgi af invert papillm (ca. 75 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, RH Vibrg, AUH Aalbrg Sygehus Ydre næsekrrektiner (ca. 150 indgreb): Gentfte Hspital, Hillerød Hspital, en matrikel i Regin Sjælland, Odense Universitetshspital, Sønderbrg Sygehus, AUH Århus Sygehus samt yderligere en matrikel i Regin Midtjylland, AUH Aalbrg Sygehus, Grymer Privathspital Skejby, Privathspitalet Hamlet Lukning af nas-kranielle fistler (liqur-fistler) (20-30 pt.):

7 Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Behandling af medfødt ukmpliceret aflukning til næsesvælget (chanalatresi) (10-15 pt.). Reginsfunktin af gegrafiske hensyn: Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Side 7 Larynglgi: Larynxpapillmer (ca. 100 prcedurer): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Laryngplastikker (ca. 100 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Anvendelse af vice-analyser m.v. til diagnstik af stemmelidelser, (ca. 100 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Hillerød Hspital, Køge Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, RH Vibrg, AUH Aalbrg Sygehus Hved-halskirurgi (benign): Thyreidea- g parathyreideakirurgi (ca pt.) Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, Esbjerg Sygehus (t-rhin-larynglgi i nært samarbejde med kirurgi på samme matrikel, ikke parathyreideakirurgi), AUH Århus Sygehus (kirurgi), RH Hlstebr (t-rhin-larynglgi i nært samarbejde med kirurgi RH Herning, ikke parathyreideakirurgi), AUH Aalbrg Sygehus, AROS Privathspital (ikke parathyreideakirurgi), Herlev Privathspital (ikke parathyreideakirurgi) Spytkirtelkirurgi g skpi (ca. 800 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Hillerød Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, Vejle Sygehus, Sønderbrg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Vibrg, RH Hlstebr, AUH Aalbrg Sygehus, Cicnia Aarhus Privathspital, Herlev Privathspital, Københavns Privathspital Kngenitte cyster g fistler (ca. 250 pt.): Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, Vejle Sygehus, Sønderbrg Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Vibrg, RH Hlstebr, AUH Aalbrg Sygehus, Cicnia Aarhus Privathspital, Herlev Privathspital, Københavns Privathspital Btulinumbehandling af Freys syndrm (30-50 pt.): Hillerød Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Zenkers divertikel ( pt.).

8 Rigshspitalet, Gentfte Hspital, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus Diagnstisk mediastinskpi. Kan evt. varetages på hvedfunktinsniveau i et frmaliseret samarbejde med reginsfunktinsniveau, hvis diagnsticering af lungecancer i øvrigt varetages i et frmaliseret samarbejde. Varetages gså i thraxkirurgi: Rigshspitalet (thraxkirurgi), Hillerød Hspital, Odense Universitetshspital (thraxkirurgi) samt yderligere t matrikler i Regin Syddanmark, AUH Århus Sygehus, RH Vibrg, RH Hlstebr, AUH Aalbrg Sygehus (thraxkirurgi) Side 8 Højt specialiserede funktiner De krav, sm er anført fr reginsfunktinsniveauet, gælder gså fr det højt specialiserede niveau. Derudver stilles der følgende krav til varetagelse af højt specialiserede funktiner: Ved varetagelse af højt specialiserede funktiner i t-rhin-larynglgi skal der - afhængigt af den enkelte funktin - være samarbejde med følgende specialer/funktiner: Plastikkirurgi Kirurgi med kmpetence i reknstruktinskirurgi Thraxkirurgi Tand-, mund- g kæbekirurgi Dermat-venerlgi Klinisk nklgi Diagnstisk radilgi med kmpetence i ciling g emblisering Kmmunikatinscenter/taleinstitut Følgende er højt specialiserede funktiner: Audilgi g vestibulgi: Ot-rhin-larynglgisk relateret flyve- g dykkermedicin (fregår på Rigshspitalet i samarbejde med Statens Luftfartsvæsen): Rigshspitalet Kirurgi fr kranifaryngem Rigshspitalet Otkirurgi: Ydre øre/øregang: Mikrti/anti traumatisk g cancerbetinget amputatin (ydre øre prtese) (5-10 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Cngenit øregang/mellemøreatresi (2-5 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Øregang/mellemørecancer. (10 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus

9 Vurdering mhp. reknstruktin af ydre øre. Varetages gså i plastikkirurgi. Det må lkalt aftales, i hvilket speciale funktinen varetages: Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus (plastikkirurgi) Side 9 Indre øre: Acusticusneurinm kirurgi (50 pt.) i samarbejde med neurkirurgi: Rigshspitalet Intraktabel svimmelhed (vestibularisverskæring, sacctmi) (2-5 pt.): Rigshspitalet Uni- g bilateral cchlear implant (CI) Hs børn (ca. 40 pt.) g hs vksne med afvigende anatmi (ca. 30 pt.) eller udskiftning af elektrde (ca. 10 pt./år med frventet stigning): Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital (fraset børn), AUH Århus Sygehus Uni- g bilateral cchlear implant (CI) Hs vksne år (ca. 160 pt.) Området er samlet på grund af ressurcetyngden, men bør følges med henblik på, m der på sigt vil være behv fr frmaliseret samarbejde med reginsfunktinsniveau: Gentfte Hspital, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Rhinlgi: Operatin fr karsvulst i næsesvælget (juvenilt angifibrm) (5-10 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital Operatin af medfødt væsentlig ssøs aflukning til næsesvælget (chanalatresi) (5-10 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Traumatisk g cancerbetinget amputatin (ydre næse prtese) (5-10 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Ydre næse g næseskillevægsperatin hs patienter, sm tidligere er pereret fr læbe-ganespalte (30-50 pt.): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus, Grymer Privathspital Skejby Larynglgi: Laserbehandling af carcinma in situ ( pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital AUH Århus Sygehus Behandling af laryngcele (5-10 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital AUH Århus Sygehus Butlinumbehandling af spastisk dysfni (30 pt.):

10 Rigshspitalet (neurlgi), Odense Universitetshspital Butlinumbehandling af rmandibulær dystni (5 pt.): Rigshspitalet (neurlgi), Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus (neurlgi) Side 10 Behandling af laryngeal sulcus glttidis (5 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Behandling af svære stenser g malfrmatiner i larynx g trachea (5-10 pt.). (I udvalgte tilfælde vil enkelte patienter skulle behandles i et internatinalt samarbejde): Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Diagnstik g behandling af pulmnale arterivenøse malfrmatiner PAVM (mrbus Osler). (20 pt.): Odense Universitetshspital Laryngeale kmplikatiner ved Wegeners granulmatse (5 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Hved-halskirurgi: Benign: Behandling af lymfangimer (20 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Behandling af hæmangimer g vaskulære malfrmatiner: Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Behandling af fasciitis med behv fr trykkammerbehandling (10 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus Behandling af kmplicerede hved-halstraumer i samarbejde med traumecenter (50 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Kranifasciale misdannelser: Rigshspitalet, AUH Århus Sygehus Malign De kirurgiske prcedurer ved cancerkirurgi er meget lig prcedurer ved benign kirurgi. Frudsætninger fr varetagelse af hvedhalskirurgi er rutine i halsdissektin med minimum 90 peratiner/afdeling/år. Behandlingen skal frtages i henhld til natina-

11 le retningslinjer g med regelmæssige knferencer med klinisk nklgi samt deltagelse i relevante kvalitetsdatabaser. Thyreideacancer (130 pt.) Thyrideacancerkirurgi varetages gså i kirurgi. Det må lkalt aftale, i hvilket af specialerne funktinen varetages: Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Side 11 Spytkirtelcancer (40-50 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Metastase på hals med ukendt primærtumr (60 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Nedenstående peratiner frdrer desuden tæt samarbejde med andre kirurgiske specialer - herunder tand-, mund- g kæbekirurgi g plastikkirurgi - g bør derfr samles, hvr alle specialerne er til stede. Sin-nasalcancer (40-50 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Mundhulecancer (300 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Pharynxcancer (250 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Larynxcancer (250 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalbrg Sygehus (frmaliseret samarbejde) Ftdynamisk terapi (5 pt.): Rigshspitalet Behandling af steradinekrse g frbehandling ved implantatkirurgi med behv fr trykkammerbehandling (HBObehandling) (20 40 pt.): Rigshspitalet, Odense Universitetshspital, AUH Århus Sygehus (tand-, mund- g kæbekirurgi)

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi j.nr. 4-1012-14/30 Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialevejledning for kirurgi

Specialevejledning for kirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/39 Specialevejledning fr kirurgi Krt specialebeskrivelse Kirurgi mfatter frebyggelse, diagnstik, behandling, palliatin g rehabilitering

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per Region og dato: Region Midtjylland 12. maj 2009 Sygehus samt afdeling: Regionshospitalet Viborg, Øre-, næse-, halsafdelingen Afdelingens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Placering og erfaring. Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Placering og erfaring. Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktiner: planlægning per speciale Regin/privathspital g dat: Reginshspitalet Randers, 25. maj 2009 Randers reginshspital, Medicinsk Afd. M. Medicinsk afdeling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi j.nr. 7-203-01-90/5 Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi Specialebeskrivelse Oto-rhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme,

Læs mere

Organisations- og ledelsesstruktur

Organisations- og ledelsesstruktur Rapprt vedrørende Organisatins- g ledelsesstruktur, DNV-Gødstrup Januar 2013 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 1. Hvrfr verveje at lave nget m... 4 2. Hvad vil vi pnå... 5 3. Visin fr ledelse ledelsestrekanten...

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1 Helhedsplan DP 1.0 Overrdnet byggeprgram Rapprt Oplæg til knceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Labratriefunktiner Versin 1 09.01.2009 Indhldsfrtegnelse 1. Kmmissrium... 1 2. Tidsplan g arbejdsgruppens

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Specialeansøgning. Dato: 29. maj Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning. Dato: 29. maj Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning Regin udbyder: Regin Syddanmark Vedr. speciale: Anæstesilgi Dat: 29. maj 2009 Specialeansøgning fr Regin Syddanmark vedr. anæstesilgi 1 1 Generelle vervejelser i frhld til specialet 1.1

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet.

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet. !""# $ $ %&!' Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes)

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes) Kmmissrium fr Det sektrielle Frum fr Type 2 Diabetes (Frum fr type 2 diabetes) Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr brgere med krniske lidelser, Krnikermdellen

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra parkeringspladsen)

Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra parkeringspladsen) R E F E R A T Emne 1. 4. møde i Natinalt Udvalg fr natinale kliniske retningslinjer Mødedat Onsdag den 28. august 2013, kl. 13-16 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelkale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra

Læs mere