Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre"

Transkript

1 Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Regnskab for det seneste regnskabsår 6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 8. Budget for det kommende kalenderår, herunder fastsættelse af kontingent 9. Valg af formand 10. Valg af næstformand 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 12. Valg af suppleanter 13. Eventuelt Velkomst ved Janne Sander, der glæder sig over det store fremmøde til LOBPAs tredje generalforsamling. Efter praktiske bemærkninger foreslår Lone Barsø fra bestyrelsen, at bestyrelsen og medarbejderne fra sekretariatet præsenteres, fordi teknikken driller og forsinker starten på generalforsamlingen. Janne Sander beslutter at sætte generalforsamlingen i gang trods de tekniske problemer. Ad 1. Valg af dirigent Phillip Rendtorff, direktør for PTU, blev valgt som dirigent. Ad. 2. Godkendelse af dagsordenen Phillip Rendtorff gennemgår fristerne for varsling af generalforsamlingen og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet. Der er ikke protester fra de fremmødte, så generalforsamlingen erklæres lovlig. Tilmeldingslisterne gennemgås og der redegøres fra salen for de manglende fremmødte. Der bliver spurgt til og registreret fuldmagter. I alt er der 44 fremmødte og en fuldmagt registreret.

2 Ad. 3. Valg til stemmetællere Michael Reckweg og Henrik Nielsen fra sekretariatet melder sig som stemmetællere. Godkendes uden protester fra deltagerne. Phillip Rendtorff orienterer om, at der er vedlagt stemmesedler i det udleverede materiale til generalforsamlingen. Teknikken driller stadig og i ventetiden præsenteres bestyrelse og medarbejdere. Ad. 4. Årsberetning ved formand Janne Sander Beretningen er vedlagt som bilag. Spørgsmål og kommentarer til beretningen. Christian Winther Hust: Der en god balance mellem drift og foreningen. Anbefaler at man søger samarbejde med øvrige organisationer om f.eks. gruppeforsikringer som ikke er tilfredsstillende. Det er et område hvor man kunne arbejde sammen. Tilslutter sig beretningens holdninger. Det er vigtigt, at LOBPA forsøger at få så mange ind under vingerne som muligt. Anfægter note i regnskabet, hvor LOBPA håber på at få en yderligere indtægt på ca. 1 million kroner ved at beholde midler, som er for meget betalt af kommunerne. Synes ikke det er rigtigt at gøre. Jenny Kristensen: Foreslog at søge satspuljemidler det kunne for eksempel være til kurser eks. kørselskurser til hjælpere. Lis Jensen: Ville vide hvorfor hjælperne bliver lønnet så forskelligt alt efter hvor man bor i landet? Janne Sander svarer: Til Kristian: Jeg er enig i, at samarbejde er en god ide, og vi vil gerne samarbejde med andre organisationer. Der kan være mange områder, hvor vi kan hjælpe hinanden. Til Jonna: Jeg er enig i, at vi skal have flere kunder, og det burde være blevet lettere nu med den nye overenskomst. Vedrørende forventningen om den ekstra million nævnt i regnskabet kan jeg fortælle, at når vi laver en aftale med en kommune, er der beregnet en vis løndel. Hvis vi ikke bruger den fulde løndel, er det i dag uafklaret, om de skal tilbagebetales. Principielt synes jeg, vi skal betale pengene tilbage, men vi bliver nødt til at se på konkurrencesituationen, og må derfor agere på samme måde som konkurrenterne. Det ligger i øjeblikket som et uafklaret punkt i socialministeriet. Jette Nielsen (indskyder kort bemærkning): Det er rigtigt, at der ligger en forespørgsel i socialministeriet, men der er ikke svar. Vi vil desuden gerne beholde pengene, fordi vi bliver meget

3 presset på administrationsbidrag. Til Jenny: Ja det er en god ide. Til Lis: Det er fordi, der er forskellige områdetillæg. Det kan vi ikke gøre noget ved. Jette Nielsen (kort bemærkning) et andet svar er, at nogle kommuner udmåler efter den gamle overenskomst og nogle kommuner udmåler efter den nye overenskomst. Der bliver åbnet for yderligere spørgsmål og kommentarer: Jeg vil gerne have forsamlingens holdning til de ekstra penge indbetalt af kommunerne. Jeg tror det kommer til at svie til os selv, hvis vi beholder pengene. Vi skal huske, at vi er en non-profit organisation. Susanne Olsen (svar): Som kommentar til ideen om, at vi skal samarbejde, kan jeg fortælle, at det sker allerede i stort omfang blandt andet med DH. Som kommentar til Jonnas indlæg: Et eventuelt overskud går til foreningen og ikke til private personer/ejere. LOBPA skal være den pæne dreng/pige i klassen og det er vi også. I mange tilfælde er vi de eneste, der faktisk er det. Peter Skov Jørgensen: Min opbakning til at beholde pengene hvis det er lovligt. Jeg er bekendt med at en privat udbyder ikke betaler den løn, der er bevilliget til hjælperne. Mit spørgsmål er så: Betaler LOBPA faktisk den løn, der er udmålt? Janne Sander: En samlet bemærkning - LOBPA er non-profit vi ønsker ikke, at der er nogen, der skal tjene på os. Vi er en slags andelsbevægelse. Vi betaler den løn, som hjælperne er berettiget til. Vi afventer afklaringen på tilbagebetaling af løndelen, og retter os efter reglerne. Beretningen blev godkendt. Ad. 5. Regnskab for det seneste regnskabsår Regnskabet gennemgås før bestyrelsens beretning, fordi mikrofonerne strejker. Gennemgang af hovedtal ved kontorchef i LOBPA Palle Kristensen. Kommentarer fra deltagerne: Nogen forvirring omkring note 17. Blandt andet om den var tilstede i materialet. Palle Kristensen gennemgik de poster, der er nævnt i note 17. Hvor meget af det lån der er optaget resterer? Jette Nielsen: Vi har aldring optaget noget lån, men har haft en kaution. Den har vi ikke benyttet,

4 så vi skylder ikke nogensteder. Det undrede en spørger at medlemstallet, som var oplyst tidligere, ikke stemte overens med posten for medlemskontingent. Jette Nielsen: Medlemmer, der bruger LOBPA som arbejdsgiver, skal ikke betale kontingent, så man kan ikke aflæse antallet af medlemmer ud fra posten. Antallet er ca. 450 medlemmer. Rie Glue Nielsen: Er det så det hele? Jette Nielsen: Ja det er alle medlemmer inkl. BPA ordninger. En spørger ville vide hvorfor udgifter til generalforsamlingen ikke er med i regnskabet. Palle Kristensen: De er ikke skilt ud for sig selv, men ligger under foreningsomkostninger. Jenny Kristensen: Vedrørende forsikringer hvad betyder hensatte udgifter. Bliver hjælperne forsikret eller går det over kommunen? Palle Kristensen: Alle nye ordninger bliver forsikret, og tidligere forsikringer bliver opsagt. Indtil afregning med kommunen i forbindelse med overgang til handiforsikring er foretaget, står beløbet som skyldige forsikringer. Spørgsmål fra salen: Hvor mange kunder er der i LOBPA? Palle Kristensen: Ved udgangen af 2010 var der 96 kunder, men det er stigende, og vi har lige nu 114 kunder. Jonna Josupeit : Hvor mange hjælpere er der? Palle Kristensen: Der er ca. 700 hjælpere i systemet og ca. 400 lønudbetalinger pr måned. Vedrørende antallet af ansatte jeg synes gennemsnitslønningerne er for høje ca Er det korrekt? Palle Kristensen: Nej det er ikke rigtigt. I beløbet for lønudgifter ligger også nogle pensioner, feriepenge og sociale lønninger. Må jeg spørge til gennemsnitslønninger? Janne Sander: Det er ikke et spørgsmål, som hører hjemme på en generalforsamling. Pension til hjælpere hvor figurerer det? Palle Kristensen: Det figurerer i det samlede beløb for skyldige beløb. Efter svar på spørgsmål og kommentarer blev regnskabet godkendt. Palle gennemgik herefter projektregnskabet, som også blev godkendt.

5 Ad. 6. Bestyrelsens forslag til handlingsplan ved Lotte Mørkhøj Handlingsplanen er udsendt som bilag nr. 3: Det indeholder delvist, hvad der er bedrevet, og delvist hvad der er fokusområder i fremtiden. Kort resume: Der er afsat ressourcer i sekretariatet til at betjene LOBPAs politiske del (bestyrelsen). Medlemsorganisationen har arbejdet på at få et samarbejde med andre brugerklubber blandt andet Aarhus, Vejle og i Nordjylland. Formålet med samarbejdet er at udforske, hvordan kan vi bruge hinanden. Vores markedsføring er intensiveret blandt andet via annoncering i forskellige blade. Der står i vedtægterne, at der skal være en ressourceperson i bestyrelsen. Der er arbejdet på sagen, men der er ikke fundet nogen. Der forsøges nu med annoncer. Der efterlyses også ressourcepersoner i bredere forstand, der kan hjælpe på ad hoc basis. Den del af medlemsorganisationens arbejde som omhandler det politiske arbejde, arbejder for at prøve at kaste lys på de områder, vi mener der skal forbedres. Vedrørende overenskomsten vil vi fortsat arbejde for at få implementeret den i alle kommuner. Vi vil derudover gerne øge antallet af services til medlemmerne. Vi vil gerne blive bedre til at informere jer om bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Jobtavlen er sat i vandet, men det kræver noget arbejde at få tavlen til at fungere, blandt andet i arbejdet med at få flere til at bruge den. Flere services er eksempelvis værktøjer omkring APV og MU-samtaler. Endvidere har vores administrationssystem nogle kanter, der skal slibes til, men det arbejdes der løbende på. Sammenfattende er vores fokusområder markedsføring og medlemsservice. Kommentarerer: Marie-Louise Hahn: På side 3 står der udvikling af det administrative system self-service og full-service? Kan du sige noget om supplerende forsikringstilbud? Jette Nielsen: Vi vil gerne udvikle administrationssystemet, så det modsvarer de forskellige krav brugerne har. Nogle vil gerne klare det hele selv, og andre vil gerne have hjælp på forskellige områder. Det kan for eksempel være mulighed for at indlevere timesedler på mail. Med hensyn til supplerende forsikringer er vi i dialog med CODAN om blandt andet skadesforsikring i eget hjem, samt tilbud på indboforsikringer.

6 Synes det ser fint ud med handlingsplanen, og vil gerne høre mere til mentorordninger. Vil også gerne høre mere til faktuel hjælp til arbejdslederopgaven. Rie Glue Nielsen: LOBPAs hjemmeside er fint tilgængelig for blinde, som den er nu, husk at tage højde for det i den fremtidige udvikling. Vedrørende mentorordning tænker jeg, at det er mest for nye medlemmer, nok ikke så meget for erfarne medlemmer. Vedrørende registrering synes jeg det er fint, at I er fleksible. Christian Winther Hust: Synes det er en god handlingsplan. Spørgsmål: Hvad med lønadministration for dem som har en bevilling, men ikke har afgivet arbejdsgiveransvar. Susanne Olsen(svar på kommentarer): Det er et meget vigtigt punkt, at der er mentorer til nye medlemmer, men jeg mener også, at erfarne kan have glæde af ordningen, så den er for alle. Med hensyn til lønadministration for medlemmer, der ikke har afgivet arbejdsgiveransvar, er det en ting vi arbejder på i bestyrelsen, men vi har mange opgaver, vi skal have styr på, før vi kan udvide opgaverne. Vedrørende full-service og aflastning på arbejdslederopgaven kan vi godt levere, hvis kommunen vil betale for det. Janne Sander (kort kommentar): Med hensyn til udvidelse af serviceområder, har vi et ændringsforslag på dagsordenen i dag, som vil muliggøre netop det. Jenny Kristensen: Jeg synes det er vigtigt, at der bliver nogle tilbud om kurser til hjælpere; blandt andet kurser i afvikling af MUS samtaler. Sørger I for at søge tilskud? Lotte Mørkhøj (svar): Kurser er noget vi rigtigt gerne vil sætte i værk, hvis økonomien er til det, men der er ikke så mange penge at søge. Udbydes der stadig kurser via servicestyrelsen vedrørende BPA? Jette Nielsen (kort kommentar): Ja, men servicestyrelsens tilbud er alene rettet mod borgerne. Jenny Kristensen: Tror ikke på, at der ikke penge rundt omkring at søge. Efter kommentarer og svar blev handlingsplanen godkendt. Ad. 7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved Jørgen Knudsen

7 Der foreslås et punkt vedrørende LOBPAs overordnede formål. Jørgen Knudsen: Det går ud på at stille forslag om at udvide vores kompetencer, det vi kan udbyde, med begrundelse i, at der er mange medlemmer og kommende medlemmer, der har en aktiv hverdag med f. eks uddannelse, og det er også begrundet i, at vi gerne vil kunne generere penge til de kursusaktiviteter, der er blevet efterlyst. Det er begrundelsen for det her forslag. Dirigenten er der spørgsmål? Er det et forsøg på at byde på hjemmepleje-opgaver? Jørgen Knudsen (svar): Det var ikke det, der var intentionen, men for at give et eksempel, så er jeg selv selvstændig arbejdsgiver. Det er en kombination af BPA og personlig assistance, for at have lovhjemmel til at kunne have mig som kunde, en gang når kommunerne får taget sig sammen, fordi nu skal vi alle ud at arbejde eller uddanne os, efter den aftale i mandags i regeringsregi. Ole Lauth: Jeg vil gerne støtte Jørgen og forslaget. Nogen af konkurrenterne tjener rigtigt mange penge på at forvalte kombinationsordninger mellem BPA og Uddannelsesstøtte. Der opfordres fra salen til ordet pleje erstattes af et andet ord. Janne Sander: Forslaget er møntet på at kunne tage kombinationsordninger ikke hjemmeplejeopgaver Forslaget vedtages. Ad. 8. Budget ved Palle Kristensen Der er en lille fejl i budgetbilaget. Overskud står til kr. Det rigtige beløb er kr. Budgetforslag for 2011 gennemgås i hovedtræk. Udvidelse med endnu en administrativ medarbejder bl.a. på grund af støtte til bestyrelsen. Posten Personaleadministrative systemer indeholder også udvikling, brugerlicenser m.m. Der er sat penge af til eventuelle tab på BPA-ordninger. Alt i alt budgetteres der med et lille underskud på kr. 5000,00. Kommentarer: Lokale- og personaleomkostninger kan de splittes op? Palle Kristensen: I lokaleomkostninger er der indeholdt telefon, varme, el etc.

8 Fastsættelse af kontingent bestyrelsen foreslår 100 kr. Budget og kontingent vedtaget. Ad. 10. Valg af formand Janne Sander genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Ad. 11. Valg af næstformand Næstformanden var ikke på valg i år. Ad. 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der blev foretaget skriftlig afstemning. Følgende kandidater var opstillet til valg: Susanne Olsen (genopstiller) Lene Kjær (genopstiller) Jesper Harding Hansen Lis Kristensen Lea S. Nielsen Valgt til bestyrelsen: Susanne Olsen Lene Kjær Lis Kristensen Lea S. Nielsen Ad. 13. Valg af Suppleanter Jesper Harding Hansen og Kirsten Madsen valgt til suppleanter uden modkandidater Ad. 14. Eventuelt Datoen for næste generalforsamling er fastsat af bestyrelsen til 16. juni Dirigenten blev kritiseret for at have skyndet på folk på grund af tidsnød. Evald Krog var imponeret af foreningens udvikling. Kom med følgende advarsel: Husk man får de folk man betaler for, og vil man have bedre service i foreningen, må man betale for dygtige folk. Panajiota Intzilaki: Ferie for borgere er det rigtigt, at der er begrænsninger i forhold til andre. Hvad kan man få hos LOBPA, når man har overdraget hjælpeordningen til en anden?

9 Janne Sander: Det (tilskud til ferie) er noget vi kan prøve at påvirke. Det er rigtigt, at vi som handicappede er begrænsede i vores muligheder. Som medlem af LOBPA får alle fordel af kurser og de medlemstilbud der bliver udgivet. Jørgen Knudsen: En kommentar til alt der her økonomisnak i dag: Jeg så for et par måneder siden en opgørelse over, hvor stort et beløb statsligt og kommunalt bureaukrati løb i op om året. Det er 3,6 mia. om året, så der er noget at tage af. Der blev udtrykt ønske om et større lokale til næste generalforsamling Keld Petersen: Efter at have set udsendelsen i TV, ringede jeg til kommunen for at høre, om LOBPA var ude i noget af det samme, men kommunen sagde, at de ikke kunne gøre til samme lave pris som LOBPA. Foreslog paraplegifunktionen i Viborg som et område, som man kunne rette sin markedsføring mod. Janne Sander: Vi er opmærksomme på paraplegifunktionerne. Hvidovre, den 31. maj 2011 Philip Rendtorff Dirigent Peter Øllegaard Referent

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere