Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen."

Transkript

1 Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: Fax: Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Mødet finder sted i Augustinus Fonden Board Meeting Room, Solbjerg Plads 3, 4. Sal, D-fløjen: Torsdag d. 27. februar kl februar 2014 AJP Anders Jonas Rønn Pedersen Specialkonsulent Dir. tlf.: Mobil: Dagsorden og bilag til mødet er vedlagt og er fremsendt på mail. Efter mødet vil der blive serveret lidt vin og snack. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke modtaget afbud. Før og under mødet kan jeg kontaktes på tlf , såfremt der er behov for at give besked om afbud, forsinkelser el.lign. Venlig hilsen Anders Jonas Rønn Pedersen

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Ved punkt 3 (Årsrapport og revision) deltager institutionsrevisor, E&Y. Ved punkt 5 (Rapport fra Akademisk Råd) deltager medlemmer af Akademisk Råd. Punkt 6 (bestyrelsesevaluering) på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2, og vil have deltagelse af SpencerStuart, der har gennemført evalueringen. Det indstilles: - at bestyrelsen godkender dagsordenen Bilag: 1.1 Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt b. Godkendelse af referat Der er foretaget enkelte rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 16. december ift. det tidligere udsendte udkast. Ændringerne fremgår af det tidligere udsendte endelige referat (med track changes). Vedlagte version er endelig version uden track changes. Det indstilles: - at bestyrelsen underskriver referatet på mødet Bilag: 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 16. december 2013 Møde i CBS bestyrelsen / 27. februar 2014

3 B Pkt. 1.a Bilag 1.1 Forslag til dagsorden B1 27. februar a. b. 2. a. b. 3. a. b. c. d. 4. a. b. Godkendelse af dagsorden og referater beslutning Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Årsrapport 2013 og revision beslutning Årsresultat 2013 og godkendelse af årsrapport 2013 Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt Bestyrelsens indstillingsorgan Direktionens klummer Tal om de Danske Universiteter Mundtlige meddelelser Opfølgning på drøftelse af forretningsområder - drøftelse Forskningsbaserede konsulentydelser Læringsteknologi 5. Rapport fra Akademisk Råd drøftelse Mundtlig fremlæggelse ved medlemmer af Akademisk Råd 6. Bestyrelsesevaluering - drøftelse Lukket punkt. Bilag til punktet er fortroligt Møde i CBS bestyrelsen 27. februar 2014

4 Bilagsoversigt B Pkt. 1 Bilag Forslag til dagsorden 1.2 Bilagsoversigt 1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 16. december Årsresultat Analyse af DK UNI s omkostningsanalyse 2.3 Årsrapport Revisionsprotokollat Afrapportering af årsrevisionen af CBS s regnskab for 2013 (Rigsrevisionen) 3.1 Bestyrelsens indstillings- og udpegningsorgan 3.2 Direktionens klummer, jan-februar Tal om de danske universiteter 4.1 Forskningsbaserede konsulentydelser et CBS forretningsområde? 4.2 Vurdering af læringsteknologi som nyt forretningsområde 5.1 Annual report to CBS Board from the Academic Council Bestyrelsesevaluering 2014 Møde i CBS bestyrelsen 27. februar 2014

5 Bestyrelsen 12. januar 2014 Copenhagen Business School Ledelsessekretariatet Kilevej Frederiksberg REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 16. DECEMBER 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn, Christian Refshauge, og Morten Thanning Vendelø. Anders Jonas Rønn Pedersen Side 1 / 5 Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. Gæster: Mette Reissmann og Esben Lunde Larsen (pkt. 3) 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning a. Godkendelse af dagsorden Formanden foreslog, at punkt 7.g (mundtlige orienteringer) på dagsordenen blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet lukkes af hensyn til fortrolighed omkring dialog mellem direktion og bestyrelse vedr. fremtidige rekrutteringer. Bilag til pkt. 5 på dagsordenen offentliggøres ikke, da bilaget indeholder økonomiske oplysninger om privat 3. part, jf. vedtægtens 3, stk. 4. b. Godkendelse af referat Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 25. oktober 2013, og underskrev det på mødet. 2. Budget 2014 og finansielt flerårsperspektiv beslutning/drøftelse a. Finansielt perspektiv (drøftelse) Bestyrelsen drøftede på sit møde d. 25. oktober et første udkast til finansielt flerårsperspektiv, der forsøger at modellere de økonomiske konsekvenser for CBS, hvis CBS skulle levere på samme niveau som landsgennemsnittet

6 for SAMF på en række centrale indikatorer (VIP/DVIP ratio, studerende pr. underviser og lokaleforbrug pr. studerende). På baggrund af bestyrelsens drøftelse d. 25. oktober fremlagde direktionen en revideret version af Finansielt outlook Udgangspunktet i de fremlagte modelberegninger er, at CBS skal have de samme finansielle betingelser som de øvrige SAMF-miljøer i Danmark. Med dette udgangspunkt modelleres der over en række kvalitetsindikatorer/-parametre. Indregnet i modelleringen er en forudsætning om skalafordele i administrationen, samt de årlige 2 pct. besparelser i staten. Modelleringen viser en manko på 177 mio. kr., hvis CBS skal levere landsgennemsnittet for de samfundsvidenskabelige hovedområder på de udvalgte kvalitetsindikatorer. Modelleringen viser yderligere, at der er to veje til at opnå balance såfremt CBS skal levere på landsgennemsnittet: 1) En væsentlig reduktion af studenterbestanden 2) CBS basisforskningsbevilling hæves til gennemsnittet for danske universiteter pr. STÅ. 12. januar 2014 Copenhagen Business School Ledelsessekretariatet Kilevej Frederiksberg Anders Jonas Rønn Pedersen Side 2 / 5 Dette betyder at såfremt det ikke er muligt at hæve CBS basisforskningsbevilling eller det ikke er ønskeligt at reducere studenterbestanden væsentligt, så er CBS nødt til at justere kvaliteten i negativ retning, herunder reducere forskningsbasering og timetal samt forøge holdstørrelser, for at have langsigtet balance i økonomien. Bestyrelsen drøftede det finansielle outlook, og fandt at der særligt var to udfordringer som følge af analysen: 1) CBS kan ikke med det nuværende finansieringsniveau og nuværende studenterbestand imødekomme regeringens forventninger om øget kvalitet i uddannelserne på en lang række parametre 2) Det finansielle outlook efterlader en intern og en ekstern kommunikativ udfordring. Internt består udfordringen i at kommunikere, at CBS, på trods af det røde scenarie i finansielt outlook, har tid til at tilpasse økonomien. Det bliver en udfordring, men er ikke dramatisk. Den eksterne udfordring består i at få omverdenen til at forstå CBS finansielle situation, og de manglende muligheder det giver CBS i relation til regeringens ambitioner. Bestyrelsen tog finansielt outlook til efterretning som et bidrag til den langsigtede styring af CBS økonomi. b. Budget 2014 (beslutning) Universitetsdirektøren præsenterede kort de væsentligste ændringer fra det tidligere fremlagte skitsebudget. Budgettet er udvidet med 10 mio. kr., der stammer fra uforbrugte midler i Således budgetteres med et underskud på 35 mio. kr. i Universitetsdirektøren understregede, at det budgetterede niveau for it- og campusinvesteringer lå på det absolut minimale niveau og man derfor havde projekter klar i skuffen, såfremt CBS strukturelle indtægtsniveau forbedres. Universitetsdirektøren henledte

7 ligeledes opmærksomheden på at CBS kun budgetterer med 100 mio. kr. i forbrug på eksterne projekter, hvilket er under udviklingskontraktens mål på 110 mio. kr. Direktionen har ikke fundet det realistisk at et forbrug på 110 mio. kr. kan opnås i I lyset af forventningen til årets resultat, der tyder på et mindre underskud end budgetteret i primobudgettet var bestyrelsen åbne overfor et højere forbrug i 2014 primært på IT- og campusområdet, såfremt de ekstra omkostninger havde form af engangsinvesteringer og projekter, og dermed ikke belaster de strukturelle udgifter på længere sigt. Målet er stadig et budget i balance i 2016, så for at undgå en for hård opbremsning skal de strukturelle udgifter holdes under skarp kontrol. Med dette godkendte bestyrelsen budget januar 2014 Copenhagen Business School Ledelsessekretariatet Kilevej Frederiksberg Anders Jonas Rønn Pedersen 3. Dialog over emnet Det danske universitetslandskab og CBS rolle forventninger og muligheder drøftelse Formanden bød velkommen til Mette Reissmann (A) og Esben Lunde Larsen (V), som bestyrelsen havde inviteret til uformel, åben dialog med bestyrelsen om aktuelle emner for universitetssektoren. De to uddannelsesog forskningsordførere var inviteret som repræsentanter fra henholdsvis det største regeringsparti og det største oppositionsparti. Side 3 / 5 Dialogen koncentrerede sig overordnet om universitetssektorens situation og fremtid efter fusioner, globaliseringsforlig og opnåelse af 25 pct.- målsætningen, samt mulighederne for at styrke København som vidensregion gennem stærkere samarbejde mellem regionens universiteter. Derudover berørte dialogen flere øvrige emner, herunder: Kvalitet og relevans i uddannelserne Forskningsbasering af uddannelserne Universiteternes uddannelsesudbud Studiemiljø Taxametersystemet og universiteternes finansiering Universiteternes optag Afbureaukratisering Universiteter og professionshøjskoler Talent- og elitespor Produktivitetskommissionen Bestyrelsen fandt, at det havde været en udbytterig dialog med ordførerne, og ønskede på den baggrund at gentage en tilsvarende dialog én gang årligt, gerne i forbindelse med bestyrelsens årlige seminar. 4. Budgetopfølgning og årsrapport 2013 beslutning/drøftelse a. Q3 budgetopfølgning - beslutning Universitetsdirektøren redegjorde for hovedbevægelserne siden sidste budgetopfølgning. Hovedkonklusionen på udviklingen fra seneste

8 budgetopfølgning til denne opfølgning er, at forventningen til årets resultat reduceres med 15 mio. kr., fra et underskud på 45 mio. til et underskud på 30 mio. kr. Det skyldes overordnet to forhold: dels ekstraordinær udgiftsreduktion på 10 mio. kr., dels reelt reduceret aktivitet for ca. 5 mio. kr. De nærmere bevægelser fremgår af punktets bilag. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. b. Synopsis ledelsesberetning årsrapport drøftelse Bestyrelsen kommenterede synopsis for ledelsesberetningen til årsrapport Givet at CBS ikke er en institution/virksomhed hvis formål er at skabe værdi gennem bundlinjen bad bestyrelsen om, at ledelsesberetningen i højere grad fokuserede på den værdi CBS skaber for samfundet som helhed. Direktionen tog bestyrelsens kommentarer til efterretning og vil om muligt indarbejde dem i det endelige udkast til ledelsesberetning, der udsendes til skriftlig kommentering i bestyrelsen til februar. 12. januar 2014 Copenhagen Business School Ledelsessekretariatet Kilevej Frederiksberg Anders Jonas Rønn Pedersen Side 4 / 5 5. CBS Executive drøftelse Punktet var udsat fra bestyrelsens oktober-møde. Bilag til punktet offentliggøres ikke, jf. dagsordenens pkt. 1. Punktet havde til formål, at bestyrelsen fik drøftet forholdet til den selvstændige erhvervsdrivende fond CBS Executive, der udover at bære CBS navn også har til huse på CBS Campus med det formål at drive forskningsbaseret efteruddannelsesvirksomhed (udenfor universitetslovens anvendelsesområde) indenfor CBS fagområder. Rektor, der også sidder i bestyrelsen for CBS Executive, indledte med at redegøre for de potentialer og risici, der eksisterer i kraft af navnefællesskabet og samlokaliseringen. Bestyrelsen drøftede herefter forholdet mellem CBS og CBS Executive. Bestyrelsens drøftelse vil indgå i oplæg til strategi for efter- og videreuddannelsesområdet på CBS (CBS mangement programmes), der også vil indeholde strategiske overvejelser om forholdet til, og samarbejdet med, CBS Executive. Oplægget til strategi for efter- og videreuddannelsesområdet er en udløber af bestyrelsens tidligere drøftelser af CBS forretningsmodel og forretningsområder. 6. Valg af næstformand beslutning Bestyrelsen valgte at genudpege Eva Berneke som næstformand fra d. 1. februar 2014 og to år frem. 7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt

9 a. Aktivitetsrapport december 2013 Bestyrelsen tog positivt imod den nye aktivitetsrapport. b. Direktionens månedlige klumme Bestyrelsen anerkendte det nye kommunikationstiltag fra direktionen. c. Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d. Korrespondance med styrelsen vedr. normår Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og støttede direktionens indstilling om, at evt. yderligere opfølgning på problematikken måtte ske i regi af Danske Universiteter. e. Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Bestyrelsen besluttede at indgå direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring for f. Nyt fra Danske Universiteter Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 12. januar 2014 Copenhagen Business School Ledelsessekretariatet Kilevej Frederiksberg Anders Jonas Rønn Pedersen Side 5 / 5 g. Mundtlige orienteringer Ved behandlingen af dette punkt blev dørene lukket og direktionen, undtaget rektor forlod lokalet. Rektor orienterede bestyrelsen om planer og proces vedr. rekruttering af nye dekaner, i det både forsknings- og uddannelsesdekanens kontrakter udløber i løbet af Kommende møder: Torsdag d. 27. februar 2014 kl Fredag d. 11. april 2014 kl Onsdag d. 11. juni 2014 kl Onsdag d. 3. september 2014 kl Torsdag d. 30. oktober kl. 12 til torsdag d. 31. oktober kl. 13, bestyrelsesseminar 2014 Onsdag d. 10. december 2014 kl

10 2. ÅRSRAPPORT 2013 OG REVISION BESLUTNING Institutionsrevisor, Ernst & Young, ved Partner Eskild N. Jakobsen, Manager Martin Sørensen og Manager Martin Bakkegård deltager i dette punkt. a. Årsresultat 2013 og godkendelse af årsrapport 2013 Indledningsvis vil Direktionen kort sammenfatte årets resultat. Der fremlægges notat om årsresultatet sammenholdt med Q3-prognosen. Bilag 2.2 er en opfølgning fra bestyrelsens december-møde vedr. Danske Universiteters omkostningsanalyse af samfundsvidenskabelige hovedområder. Notatet har ikke direkte relevans til årsresultatet eller årsrapporten (men understøtter dog generelle pointer i bla. årsrapporten vedr. det relative økonomiske forhold mellem CBS og samfundsvidenskabelige hovedområder på øvrige danske universiteter). Årsrapporten fremlægges med henblik på bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen kan kommentere og stille spørgsmål til årsrapporten, men der kan ikke ændres i årsrapporten på nuværende tidspunkt. Det indstilles, at - CBS årsresultat 2013 godkendes og at notatet vedr. omkostningsanalyse tages til efterretning. - årsrapporten godkendes og underskrives (efter revisionens gennemgang) Bilag: 2.1 Årsresultat Analyse af DK UNI s omkostningsanalyse 2.3 Årsrapport 2013 b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision Herefter vil Ernst & Young gennemgå resultatet af revisionen og revisionsprotokollatet (bilag 2.3). Udover revisionsprotokollatet forelægges også Rigsrevisionens afrapportering vedr. årsrapporten. Rigsrevisionen vil modsat tidligere år ikke deltage på mødet. Det indstilles, at - revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives på mødet - Rigsrevisionens afrapportering tages til efterretning. Bilag: 2.4 Revisionsprotokollat Afrapportering af årsrevisionen af CBS s regnskab for 2013 (Rigsrevisionen) Møde i CBS bestyrelsen / 27. februar 2014

11 B Pkt. 2.a Bilag 2.1 Årsresultat 2013 I dette notat redegøres for regnskabsresultatet for 2013 sammenholdt med Q3 prognosen, budget 2013 og resultatet i 2012, jf. tabel 1 nedenfor. Endvidere foretages en analyse af udviklingen i balanceposterne. 20. februar 2014 CBS resultat 2013 bliver et underskud på 20 mio. kr. Det er 30 mio. kr. mindre i underskud end oprindeligt budgetteret, og 10 mio. kr. mindre i underskud end forventet med Q3 prognosen. Afvigelsen i forhold til budgettet kan i hovedoverskrifter forklares som følger: (der er dog tale om en række underliggende bruttobevægelser): Prognosen for STÅ indtægter blev tidligt på året nedjusteret. Som følge heraf blev der foretaget en nedjustering af aktivitetsniveauet på især it området, men i mindre omfang også på campusområdet. Det blev senere på året konstateret, at den afsatte lønsum til især VIP, men også TAP ikke ville blive anvendt. Det kan primært henføres til, at posten var budgetteret konservativt. Det var gjort for at sikre, at underskuddet ikke blev større end 50 mio. kr. Endvidere udviklede øvrige indtægtsposter sig mere positivt end forventet. Derfor blev aktivitetsniveauet på især campusområdet opjusteret, men det var ikke muligt at øge aktivitetsniveauet svarende til det lavere lønforbrug og den bedre indtægtsudvikling. I slutningen af året blev der dels modtaget en række ekstraordinære indtægter, dels foretaget en række regnskabsmæssige korrektioner ift. det forventede, der samlet sænkede udgiftsniveauet med omkring 20 mio. kr. Heraf udgøre de 10 mio. kr. periodeforskydninger, hvor udgiften skal afholdes over de næste 10 år. Resultatet 2013 er 24 mio. kr. under resultatet i Ultimo 2013 ligger egenkapitalen på 250 mio. kr. I 2014 budgetteres med et underskud på 35 mio. kr. og i 2015 forventes budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. Dermed holdes planen om at reducere egenkapitalen til 200 mio. kr. i 2016, hvorefter budgettet skal bringes i balance.

12 Tabel 1: Økonomiopfølgning fordelt på arter 2013 resultat mio. kr. løbende pl. Budget 2013 Q3 prognose Regnskab 2013 Afvigelse regnskab vs. Q3 Afvigelse regnskab vs budget Regnskab 2012 Afvigelse 2013 vs 2012 Indtægter Taxametertilskud Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud Eksternt finansierede projekter Studerendes deltagerbetaling Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Lønomkostninger Lønomkostninger SLS VIP Lønomkostninger SLS DVIP Lønomkostninger SLS TAP Lønomkostninger SLS Øvrige Lønomkostninger i alt Driftsomkostninger Husleje og ejendomsskatter Bygningsdrift og vedligeholdelse ialt Konferencer og tjenesterejser Konsulentanv. (inc advokat, revision og vikar) Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte IT udstyr og software Kontorhold Bøger, tidsskrifter, trykning mv Øvrige Driftsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Af og nedskrivninger på anlæg Renteindtægter Finansielle omkostninger Kapitalomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat Nb. afvigelse skyldes afrundinger Ændringer fra Q3 prognosen til årsresultatet I forhold til Q3 prognosen har CBS samlet set haft færre indtægter for ca. 5 mio. kr. Faldet i indtægter skyldes primært, at taxameterindtægterne er blevet lidt lavere end forventet, idet taksten for færdiggørelsesbonus er blevet sat ned fra ministeriets side, formentlig som følge af at flere studerende færdiggør inden for afsatte tid ift. det budgetterede ved finanslovsudarbejdelsen. Dette er en usikkerhed, der altid vil være i budgettet, og som først kan afdækkes i december. De samlede lønudgifter svarer til Q3 prognosen, men der er tale om mindre forskydninger mellem de enkelte underposter. Driftsudgifterne er blevet 14 mio. kr. mindre en forventet i Q3 prognosen. Set i forhold til Q3 prognosen skyldes afvigelsen følgende bevægelser: Udgifter til bygningsdrift og vedligehold er blevet 3 mio. kr. mindre end forudsat ved Q3. Dette er udtryk for to modsatrettede bevægelser. Dels et mindreforbrug som følge af, at en forventet hensættelse på 15 mio. kr. til reetablering af lejemål blev reduceret til 5 mio. kr. grundet en regnskabsteknisk afklaring med Moderniseringsstyrelsen. Dels et merforbrug på ca. 7 mio. kr., der både kan henføres til den usikkerhed, der har været omkring det præcise niveau for aktiveringer, dels en beslutning om at forøget aktivitetsniveau, da det i november blev konstateret, at der ville være mindreforbrug på øvrige driftsposter. 2

13 Udgifter til konferencer og tjenesterejser er blevet 3 mio. kr. mindre end forudsat. Det har været forventningen, at det øgede antal VIP ville medføre forøgede udgifter hertil, men dette er ikke slået igennem i Udgifterne til fakturabetalte undervisere er blevet 3 mio. kr. mindre forudsat. Det kan især henføres til, at der har været forventning om højere aktivitet på institutterne end realiseret. It og software er blevet 4 mio. kr. lavere end forventet. Det vurderes især at skyldes lavere decentralt indkøb end forventet samt langsommere fremdrift i projekter end forudsat. Kontorhold er blevet 3 mio. kr. lavere end forudsat. Dermed er niveauet 3 mio. kr. lavere end En væsentlig del af mindreforbruget (ca. 3. mio. kr.) skyldes, at CBS i 2012 afholdte mange engangsomkostninger i forbindelse med etableringen af eksamenshallen. Dernæst er udgifterne til annoncer faldet med ca. 2 mio. kr., hvilket kan skyldes, at CBS i højere grad benytter sig af elektroniske opslag. I den anden retning trækker imidlertid øgede udgifter til abonnementer og kontorhold generelt for ca. 2 mio. kr., der især kan henføres til det øgede antal ansatte. Øvrige bevægelser. Der har været mindre bevægelser på øvrige poster, der samlet set giver en neutral påvirkning af driftsresultatet. Ændringer mellem budget 2013 og regnskab 2013 Afvigelsen på 30 mio. kr. mellem budget 2013 og resultat 2013 svarer til ca. 2 pct. af omsætningen, hvilket vurderes at være indenfor det forventede. Dog fremtræder især driftsudgifterne som et område, hvor der fortsat er rum for at forbedre prognosekvaliteten. Det skal dog bemærkes, at en større del af afvigelsen på denne post skyldes aktive beslutninger fra ledelsen som følge af udviklingen på andre poster (indtægter og løn), jf. indledningen. Indtægter I budget 2013 forventede CBS et samlet taxametertilskud på ca. 33 mio. kr. mere end årets resultat. Afvigelsen skyldes færre optjente STÅ end forventet, lavere antal færdiggjorte bachelorer samt lavere takst pr. færdiggjort dimittend end forudsat. Omvendt budgetterede CBS med ca. 6 mio. kr. mindre på posten øvrige indtægter end resultatet for 2013 faktisk endte på. De ekstra indtægter skyldes overvejende følgende: CBS optjente flere STÅ på uddannelsen E Business (som hidtil er kørt i samarbejde med ITU) end budgetteret svarende til ca. 4 mio. kr. Uddannelsesområdet har haft ca. 8 mio. kr. mere i indtægter end der oprindeligt var budgetteret med. Forskningsområdet inkl. institutter har haft ca. 5 mio. kr. færre i indtægter end budgetteret Det skal nævnes, at posten dækker over mange forskellige typer af indtægter, hvor størstedelen er direkte aktivitetsafhængige, hvorfor posten er vanskelig at budgettere præcist. Løn Der er anvendt ca. 11 mio. kr. mindre på løn end budgetteret. Det dækker over et mindreforbrug på VIP løn på 10 mio. kr. og på TAP løn på 5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at det har taget længere tid at ansætte videnskabelige medarbejdere, og at der har været flere vakante TAP stillinger end forventet i længere perioder. Det modsvares af et lidt større forbrug på DVIP løn på 3 mio. kr. Driftsomkostninger: CBS har i 2013 samlet set haft driftsudgifter på 391 mio. kr. hvilket svarer til 46 mio. kr. mindre end budgetteret. Der redegøres for afvigelserne nedenfor, men som skrevet ovenfor er den samlede afvigelse udtryk for dels aktive beslutninger fra ledelsens side som følge 3

14 af reduktionen af prognosen for STÅ indtægter, dels den usikkerhed der har været omkring aktivering og hensættelser til de for CBS mange campusaktiviteter, der har været gennemført i Dette uagtet er der fortsat rum for forbedring af prognosen for driftsomkostninger, hvilket der vil være øget fokus på i Forbrug på husleje og ejendomsskat er blevet 16 mio. kr. end budgetteret, hvilket dels skyldes tilbagebetaling af ejendomskat og for meget betalt aconto vedligehold, dels at det har taget lidt længere tid at få udvidet ejendomsporteføljen end oprindeligt antaget. Således er mindreforbruget alene udtryk for engangsforhold, hvorfor resultatet ikke giver anledning til at genbesøge budgettet for Forbrug på bygningsdrift og vedligehold er 10 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært den usikkerhed, der har været omkring aktiveringer og hensættelser til de for CBS mange campusprojekter. Disse forhold vurderes at være reduceret i 2014, da den primære aktivitet vil være indretning af Graduate house, hvor udgifterne skal fuldt aktiveres. Forbrug på konferencer og tjenesterejser er 6 mio. kr. mindre end budgetteret. Ved budgetudarbejdelsen var der en forventning om en stigende aktivitet som følge af flere VIP ansættelser, men dette er ikke slået igennem. Således svarer niveauet i 2013 til niveauet i 2012, selv om VIP lønnen er steget med 39 mio. kr. fra 2012 til Dette giver anledning til at gennemgå budgettet for 2014 igen. Forbrug på konsulentanvendelse er 6 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes primært køb af især campus, men også it specialister. Fsva. det større behov for specialister på campusområdet skyldes dette, at det var nødvendigt aflyse udbuddet efter specialindrettet undervisningsbygning og selv leje en bygning med henblik på selv at indrette den. Det er endvidere erfaringen fra 2013, at campusprojekterne fordrer større involvering af kammeradvokaten end forventet, hvorfor der kan være behov for at genbesøge denne budgetpost i 2014 budgettet. Forbrug på it udstyr og software er 15 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes, dels en markant større decentral forventning om it indkøb end realiseret, dels at ledelsen i løbet af året nedjusterede aktivitetsniveauet på it området som følge af faldende it indtægter, dels at der var afsat reserver til uforudsete udgifter i itprojekterne, som ikke blev realiseret. I 2014 budgettet er der foretaget en central justering af de decentrale forventninger til it indkøb på baggrund af erfaringerne fra 2013, ligesom reserverne i projekter i årets budget er reduceret, idet erfaringen viser, at fordyrelser af projekter meget sjældent optræder som merforbrug inden for året, men typisk først i efterfølgende budgetår. På øvrige poster (fakturabetalte undervisere, bøger, tidsskrifter, trykning mv. samt øvrige) er der et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr., hvilket samlet vurderes at ligge inden for den almindelige usikkerhed. Kapitalomkostninger Kapitalomkostningerne er øget 5 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes overvejende to bevægelser færre renteindtægter og højere finansielle omkostninger. De højere finansielle omkostninger kan henføres til, at udgiften til de indekserede lån var budgetteret for lavt. 4

15 Ændringer mellem regnskab 2012 og regnskab 2013 Indtægter Indtægtsniveauet 2013 ligger på niveau med niveauet for Den største stigning er studerendes deltagerbetaling, der øges med ca. 11 mio. kr. i forhold til Det skyldes dog til dels, at nogle af indtægterne tidligere blev konteret under øvrige indtægter. Reguleret herfor er studerendes deltagerbetaling reelt kun steget med ca. 6 mio. kr. Det betyder også, at der reelt set ikke er sket et fald i øvrige indtægter. Lønudgifter: Der er i 2013 sket en markant udvidelse af medarbejderstaben på CBS, svarende til en samlet større lønudgift på 60 mio. kr. Især VIP staben er blevet udvidet, svarende til en stigning i lønudgiften på 39 mio. kr. (svarende til en stigning på 10 pct.) Således er CBS nu ved at have ansat en stor del af de videnskabelige medarbejdere, som blev allokeret i 2011 og 2012 og fremover forventes markant mindre udvidelser af VIP lønudgiften. For TAPgruppen er lønudgiften steget med 17 mio. kr. (svarende til en stigning på 6 pct.). Lønstigningen er især gået til uddannelsesområdet og i mindre grad campusområdet, men det generelle billede er et lidt større lønforbrug i de fleste enheder, hvilket især skal ses ift. stigende antal studerende og VIP ere samt en oplevelse af stigende krav til administrationen fra eksterne parter (andre offentlige myndigheder, EU mv.). TAP lønudgiften ligger under det af bestyrelsen godkendte niveau for Driftsomkostninger: Sammenlignet med niveauet for driftsudgifter i 2012 er der i 2013 anvendt 30 mio.kr. mindre. Der er overvejende på følgende poster at udsvingene er sket: Udgifterne til husleje og ejendomsskatter er 14 mio. kr. lavere i 2013, hvilket primært skyldes ekstraordinære tilbagebetalinger sidst på året (for meget betalt vedligeholdelse for Porcelænshaven og ejendomsskatter retur for Kilen). CBS har i 2013 anvendt 9 mio. kr. ekstra på konsulenter set i forhold til Stigningen findes primært på IT og campus området. Endelig er der brugt 26 mio.kr. mindre på IT udstyr og software i 2013 set i forhold til Mindre forbruget ligger overvejende i fællesadministrationen, hvor der i 2012 blev investeret ekstraordinært meget i indkøb af nye kopimaskiner, etablering af ny it infrastruktur mv. Kapitalomkostninger Sammenlignet med 2012 ligger omkostningsniveauet i mio. kr. lavere. Dette fald skyldes primært lavere renteudgift for realkreditlån samt konvertering af realkreditlån, med lavere renteudgift til følge. 5

16 Tabel 2: Regnskabsanalyse af balancen Balance Regnskab 2013 Regnskab 2012 Ændring Ændring i pct. AKTIVER (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (pct.) IT systemer, licenser mv % Immaterielle anlægsaktiver i alt 1 1 2% Grunde og bygninger % Indretning af lejede lokaler % Indretning af lejede lokaler under opførelse 6 6 IT udstyr mv % Materielle anlægsaktiver i alt % Kapitalandele % Huslejedeposita % Finansielle anlægsaktiver i alt % Anlægsaktiver i alt % Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser % Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter % Andre tilgodehavender % Periodeafgrænsningsposter % Tilgodehavender i alt % Andre værdipapirer og kapitalandele % Likvide beholdninger % Omsætningsaktiver i alt % AKTIVER I ALT % PASSIVER Egenkapital % Egenkapital i alt % Hensatte forpligtelser % Statsgæld % Prioritetsgæld % Mellemværende med staten Langfristede gældsforpligtelser i alt % Leverandører af varer og tjenesteydelser % Feriepengeforpligtelse % Forudindbetalinger vedr. igangværende tilskudsaktiviteter % Anden kortfristet gæld % Periodeafgrænsningsposter % Periodiserede særbevillinger % Kortfristede gældsforpligtelser i alt % Gældsforpligtelser i alt % PASSIVER I ALT % Aktiver: Samlet set har der for anlægsaktiver været en stigning på ca. 15 mio. kr. For de materielle anlægsaktiver skyldes nettotilgangen på 2 mio. kr. to modsatrettede forhold: Der er tilgang fra aktivering af indretning af lejede lokaler (Amager Strandvej, Dalgas Have, Flintholm, Porcelænshaven samt Graduate House), og afgang fra afskrivning på eksisterende anlæg (grunde og bygninger). Finansielle anlægsaktiver er steget med ca. 13 mio. kr. Stigningen skyldes dels en stigning i huslejedeposita betalt af CBS vedr. Flintholm og Graduate House, og dels en stigning i kapi 6

17 talandele som følge af yderligere erhvervelse af aktier for nom. 5 mio. kr. i Forskerparken Symbion. Tilgodehavender er sammenlagt steget med 13 mio. kr. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er steget med 13 mio. kr., primært som følge af en enkeltstående fakturering ultimo året til IT Universitet for EBUSS kurser i 2013 på kr. 11 mio. Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter er steget med ca. 6 mio. kr., hvilket skyldes at en del projekter er bagudbetalt og slutter i 2014, hvorefter underskuddet vil blive inddækket. Andre tilgodehavender er faldet med knap 8 mio. kr., hvilket skyldes, at der i 4. kvartal 2012 var et vist gap mellem de modtagne aconto momsrefusioner fra Finansministeriet og den faktiske købsmoms. Andre værdipapirer og kapitalandele steget med 3 mio. kr., hvilket skyldes nettoafkastet fra CBS s placering af likvide midler hos ekstern kapitalforvalter (Nykredit). Den likvide beholdning er faldet med knap 93 mio. kr. Faldet skal ses i sammenhæng med et negativt resultat for året, den ændrede og fremrykkede årslukproces i 2013 (alene i december 2013 er der betalt fakturaer og udlæg for ca. 21 mio. kr. mere end i december 2012) samt udskudt fakturering på HD/Master uddannelserne som følge af implementering af STADS. Dertil kommer et negativt likviditetsflow fra nytilgang på anlægssiden, betalte huslejedeposita samt erhvervelse af aktier i Forskerparken Symbion. CBS likvide beholdning lå pr. 31. december 2013 således på et markant lavere niveau end ved udgangen af CBS kan dog med meget kort varsel imødekomme behov for likvider ved at realisere hele eller dele af porteføljen af værdipapirer i beholdningen hos porteføljeforvalteren Nykredit. Således realiserede og tilbageførte CBS umiddelbart efter nytår værdipapirer til en samlet værdi af 110 mio. kr. Passiver: Egenkapitalen er faldet med 20 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket skyldes det negative resultat for 2013 på samme beløb. Prioritetsgælden er faldet med 21 mio. kr. i 2013, hvilket kan henføres til de løbende afdrag på CBS s realkreditlån. Det skal bemærkes, at det er afskrivninger og ikke afdrag på gæld, som har resultateffekt. De kortfristede gældsforpligtelser er sammenlagt faldet med 24 mio. kr. fra 2012 til Dette skal som førnævnt ses i forhold til den ændrede årslukproces, hvor leverandører er blevet anmodet om at fakturere CBS i gammelt år for ydelser leveret til CBS i 2013 (og CBS har i større omfang betalt i 2013). Dertil kommer et markant fald i periodeafgrænsningsposter under passiver som følge af, at der i 2013 ikke er faktureret Åben Uddannelse aktiviteter for foråret 2014, idet det studieadministrative system SPARC lukkede ned medio november Åben uddannelse ydelser for 1. halvår 2014 forventes faktureret i det nye system STADS i løbet af februar 2014, hvorfor periodisering i 2013 (af 2014 indtægter) ikke har været relevant. Feriepengeforpligtelsen er til gengæld steget med ca. 7 mio. kr. som følge af flere ansættelser i 2013 primært af videnskabeligt personale. 7

18 Bilag 1: Udvidet indtægtsoversigt Aktivitetsgrundlag Taxametersats (Finanslovens P/L) 2012 Resultat mio. kr budget mio. kr Q1 mio. kr Q2 mio. kr Q3 mio. kr Resultat mio. kr R 2013BUD 2013Q1 2013Q2 2013Q R R P/L 2012 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L ramme mio. kr. Taxametertilskud til uddannelse: 5% Ordinær uddannelse Takst Efterindberetning Takst Elitetakst (taxametertillæg) 34, Færdiggørelsesbonus (2012-grundlag linie 94) Gl. ordning / indfasning af ny Bachelorbonus, takst , , Bachelorbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Kandidatbonus, takst , Færdiggørelsespulje, kandidat Udvekslingsstuderende , Ubalance mellem merit og udenlandske stud. - hensættelse Udlandsstip.ordningen Åben udd. - UBST (Dag) Tompl., Fagspec. kurser m.v Åben udd. - UBST (EXE) Takst Efterindberetning 21 0 Takst Takst Åben udd. - UVM (DIP) HD (incl. Byg.takst) ED (incl. Byg.takst) Uspecificeret indkøbsbesparelse Basistilskud i alt Basistilskud til Forskning: Basisforskning Særlige forskn.bevillinger Basismidler (Globalisering) Post.doc-stillinger (Globalisering) Øget Ph.d.-optag (Globalisering) Uforbrugte - og afsluttede - særbevillinger Udmøntning af ekstraordinære basismidler til forskning 1 1 Øvrige Basistilskud direkte til CBS: Kapitalformål (aftrappes) Øvrige formål Fripladser og stipendier Administrationsbesparelse Uspecificeret indkøbsbesparelse -1 Dispositionsbegrænsning grundet lavere lønudvikling Ekstern finansierede projekter (uk95) STUDERENDES DELTAGERBETALING Deltagerafgift - USB Deltagerafgift - Dag Deltagerafgift - EXE Deltagerafgift - DIP ØVRIGE INDTÆGTER Øvrige driftsindtægter og tilskud (incl. uk 97) Indtægt fra E-business Kommerciel virksomhed 2 3 Total

19 B Pkt. 2.a Bilag 2.2 Analyse af DK UNI s omkostningsanalyse Bestyrelsen blev på mødet i december kort orienteret om, at Danske Universiteter (DK UNI) har udarbejdet en analyse, som viser, at CBS ligger på nogenlunde samme omkostningsniveau målt pr STÅ/årsstuderende, som de samfundsvidenskabelige hovedområder på øvrige danske universiteter. Opgørelsen ses i tabel februar 2014 I dette papir redegøres for, at metoden anvendt i DK UNI s analyse ikke giver et retvisende billede af omkostningsniveauet på de samfundsvidenskabelige hovedområder, fordi de flerfakultære universiteters fællesomkostninger fordeles efter direkte henførbare udgifter. Da NAT/TEK/SUND har større direkte henførbare omkostninger, får de en stor andel af disse omkostninger, mens SAMF og HUM får en mindre andel. Der redegøres uddybende herfor nedenfor. Figur 1: Omkostning pr. STÅ/årsstuderende til det samfundsvidenskabelige område, fordelt på direkte og indirekte omkostninger jf. DK UNI s analyse, opgjort for ,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 30,0 10,0 10,0 KU SDU AAU CBS AU RUC I alt 104,0 104,2 107,9 108,3 112,9 139,8 Indirekte omk./(stå+årstud) 9,3 22,3 16,8 0,0 26,2 0,0 Direkte omk./(stå+årstud) 94,7 81,9 91,1 108,3 86,6 139,8 Omk./(STÅ+årstud.), kr. Kilde: Danske Universiteters tal /egen opsætning Således giver analysen ikke anledning til, at CBS ændrer sin analyse af de relative økonomiske forhold mellem CBS og samfundsvidenskabelige hovedområder på øvrige danske universiteter. Hvad er problemet i DK Uni s metode? Som nævnt ovenfor findes problemet i metoden i forhold til fordeling af centrale omkostninger, som ikke naturligt kan fordeles direkte mellem hovedområderne. Centrale omkostninger omfatter bl.a. udgifter til STADS, HR, koncernøkonomi, ledelsessekretariat m.v. I analysen har DK UNI fordelt disse omkostninger på baggrund af allerede hovedområde fordelte omkostninger. Det betyder, at TEK/NAT og SUND, som i forvejen er dyrere qua forskningsudstyr og laboratorier, også tilføres flere af de centrale omkostninger. CBS analyse viser, at det ikke er sandsynligt at f.eks. centrale studieadministrative omkostninger nødvendigvis er dyrere at gennemføre for de våde uddannelse sam

20 menlignet med de tørre, hvorfor allerede fordelte omkostninger ikke kan anvendes som fordelingsnøgle. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er der for nogle af universiteterne tale om store omkostninger der ikke er fordelt. Tabel 1: Oversigt over omkostninger universiteterne ikke selv har fordelt på hovedområder, opgjort for 2012 KU AU SDU RUC AAU CBS TEK/NAT % % % % 0 SUND % % % % 0 HUM % % % % 0 SAMF % % % % 0 Ikke fordelte omk % % % % 0 Kilde: Danske Universiteter For at understøtte argumentet om at DK UNI s metode ikke giver et retvisende billede har CBS analyseret en række andre data på tværs af univesiteterne. AU og CBS ligger i DK UNI s analyse (hhv kr. og kr.) på nogenlunde samme omkostningsniveau i 2012, ligesom antallet af STÅ og årsstuderende også matcher meget godt (se tabel 2). Kigger vi derimod på antallet af VIP og DVIP viser det sig, at AU i 2012 brugte 161 VIP årsværk mere end CBS. Antallet af DVIP ligger på nogenlunde samme niveau. Regner vi med en gennemsnitsløn på kr. pr. VIP har AU lønomkostninger for 80,5 mio.kr. mere end CBS. Anvendes DK UNIs analyse skal CBS på trods af dette bruge flere omkostninger pr. STÅ end AU. Konkret betyder det, at CBS skulle bruge 80 mio. kr. mere på andre områder end VIP og DVIP løn altså TAP, drift eller bygninger. CBS vurderer ikke dette som sandsynligt ud fra to argumenter: CBS omkostninger til generel ledelse og administration ligger på et lavere niveau set i forhold til de samlede omkostninger (GLA pct.) end tilsvarende omkostninger for AU (CBS har en GLA pct. på 6,5 AU har en GLA pct. på 7,6) CBS bruger færre bygningsomkostninger på det samfundsvidenskabelige område sammenlignet med AU. (CBS anvender kr. pr. STÅ+årstud., AU anvender kr. pr. STÅ+årstud.) 2

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet

Årsresultat 2014. Resumé. 1. Årets resultat helt overordnet Årsresultat Resumé I dette notat redegøres for årsresultatet, der viser et resultat på 37 mio. kr. mod et primobudget på 35 mio. kr. og et forventet resultatet ved Q3 på 44 mio. kr. Der er således kun

Læs mere

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen.

Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. Bestyrelsen Bestyrelsen Kilevej 14A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 12. september 2013 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten

Læs mere

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Bestyrelsen REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 27. FEBRUAR 2014 Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David

Læs mere

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Referat CBS bestyrelsesmøde d. 17. juni 2011 Til stede: landechef Peter Schütze, direktør Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Punkt 3 på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet lukkes af hensyn til fortrolighed

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring

C B S. Leveranceplan optimering økonomistyring C B S Leveranceplan optimering økonomistyring 1 Direktionen/bestyrelsen -> Træffer endelig beslutning om fordeling af alle midler på CBS pba. nedenstående principper. -> Uddeler puljer til strategiske

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere