Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm."

Transkript

1 . Bygningsregistering Sags nr.: Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato:

2 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS OVERSIGTSTEGNINGER REGISTRERING AF TILSTAND OG VEDLIGEHOLDELSESAKTIVITETER PLANLAGTE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER KONKLUSIONER Bilag 1: Bygningsregistering. Bilag 2: Fotos. Bilag 3 Varmetabsberegning tag blok 2.

3 side 3 af 11 Indledning. Den 1. marts 2012 er aftalt, at Moe & Brødsgaard bistår ejerforeningen Søllerød Park med udarbejdelse af en tilstandsregistrering og en vedligeholdelsesplan for Bebyggelsen. Eftersynet skal primært fokusere på tilstand af tagkonstruktioner og sekundært på den ydre bygningsskal. Under hensyntagen til bebyggelsens omfang er aftalt, at besigtige af tagkonstruktionen foregår ved blok 2 samt at de ydre skalkonstruktioner besigtiges ved blok 10 og 15. Baggrunden for eftersynet er, at ejerforeningen ønsker en vurdering af restlevetid af tagkonstruktionen samt en indledende vurdering af behov for renovering af den ydre bygningsskal. Iagttagelser omkring tagkonstruktionerne ved blok 2 vurderes relevante for bebyggelsens øvrige blokke. Ligeledes vurderes iagttagelserne ved blok 10 at være relevante for de øvrige blokke. Iagttagelser omtalt under besigtigelsen af blok 15 er derimod specifikke for denne blok. Ud over nærværende rapport er der fra Teknologisk Institut, TI, foretaget en vurdering af tegltagene, rapport dateret 20. marts, udført af Kurt Ravn. Rapporten omfatter en besigtigelse af tagfladerne samt en laboratorieprøvning af udvalgte tagsten. Teknologisk Institut konkluderer i sit notat, at tagstenene varierer i brænding og at et antal af tagstenene ikke har den nødvendige kvalitet til at kunne modstå frost/tø påvirkninger. Ligeledes konkluderer rapporten, at understrygningen er mangelfuld, samt at ventilationen bag stenene er utilstrækkelig. En stor del af tagstenen vipper. Rapporten anbefaler, at man inden for en kortere årrække, 1 til 5 år, udskifter de mest nedbrudte tagflader. Andre tagflader har ifølge rapporten længere restlevetid uden nærmere specifikation. Besigtigelser foretaget d. 14. marts Udvendig besigtigelse af tagfladen over blok 2 samt indvendig besigtigelse af spidsloft samt skunkrum i lejlighed 15 hos Ankerstjerne gav følgende iagttagelser: 1. Tagspær og lægter på spidsloft og i skunkrum var tørre med 8 11 % relativ fugt, og uden tegn på råd eller svamp. Luften i rummene var tør og uden lugt af skimmel eller råd. 2. Ved den udvendige besigtigelse var fugtindholdet i de underste lægter nær tagrenden på 20 til 35 % relativ fugt. Lægterne viste dog ikke tegn på råd eller svampeangreb. 3. Den eksisterende tagisolering er uøkonomisk med 100 mm A-batts over 50 mm Rockwool rullemåtte på spidsloft, 75 mm rullemåtte mellem spær langs skrå skunkvægge samt 50 mm i indvendig skunkvæg og 100 mm A batts på gulvet i skunkrum. 4. Ved besigtigelse på spidsloftet var undersiden af tagstenene kun lettere nedbrudt. Samtlige bindere var stærkt rustne eller manglende, og ca. 25 % af stenene var løse med kikhuller og manglede understrygning. Generelt vurderes, at understrygningen kun har sporadisk vedhæftning.

4 side 4 af Spidsloftet er en fælles brandcelle henover blokkens øverste lejligheder med BD 30 adskillelse til de underliggende lejligheder, (gipsplader, puds, rørvæv, spredt forskalling og isolering). 6. Luften i skunkrummet var tør og uden lugt. Brandadskillelsen til nabolejligheden var tæt murværk, BS 60. Enkelte mursten sad løst. 7. Ved den udvendige besigtigelse af tagfladen blev vurderet, at ca. 5 % af tagstenene var nedbrudte på oversiden og der lå en del tagskaller i tagrenden. Rygningssten var lagt i mørtel, men mørtlen var mange steder nedbrudt. 8. Tagrender er udført i grå plast og har en forventet restlevetid på 5 10 år, men tagrender skal senest udskiftes i forbindelse med en tagrenovering. 9. Der manglede insektnet i muråbninger på spidsloftet og et sted var et udluftningsrør gået løs. I denne forbindelse var der duereder på spidsloftet. 10. Det eksisterende tagvindue på toilettet er oplukkeligt enkeltglas i en støbejernsramme. Vinduet var i god stand, men er energimæssigt en stor kuldebro. 11. De eksisterende tagvinduer var de oprindelige Velux ovenlys med 2 lag glas. Vinduerne var i god stand alderen taget i betragtning. Energimæssigt er vinduerne uøkonomiske. Som nævnt indledningsvis vurderes denne blok som typisk for bebyggelsen og benyttes som reference for vurdering af tagkonstruktionerne på de øvrige blokke. Antagelsen bekræftes af, at der lå skaller fra tagsten rundt om de øvrige besigtigede blokke samt af undersøgelsen fra Teknologisk Institut. Grundareal af blok 2 er 586 m2. En gennemgang af de udvendige konstruktioner ved blok 10 gav følgende overordnede iagttagelser: 1. Der var ikke nævneværdige synlige skader udvendigt på tagstenene. Dog kunne der konstateres afskalninger fra teglsten på terræn og i tagrender. 2. Tagrender er udført i grå plast og har en forventet restlevetid på 5 10 år, men tagrender skal senest udskiftes i forbindelse med en tagrenovering. Udgift er medregnet under blok Betondrager ved overside facademur fremstår uden revner, men mangler drypnæse. Den tilsvarende betondrager ved blok 2 var udført med drypnæse. 4. Fuger mellem støbeskel i altangang er generelt sluppet i siderne. Altangang har pænt fald væk fra bygningen. 5. Rækværker på altaner er i god stand, men med nedslidt overfladebehandling. Afstanden mellem de lodrette ballustre er 13 cm i frit mellemrum. Lovkrav i dag er max 80 mm. 6. I syd gavlen har murværet i østsiden en nær lodret revne samt en kraftig udvaskning af fuger under altangangen.

5 side 5 af Gavlmurværk mellem nordligste blok og midterste blok er defekt på den østlige side med frostskader og opfugtning. 8. Generelt er der aftegninger af utilstrækkelig isolering ved kuldebroerne i gavlmurværket. 9. Murpiller på den vestlige facade er frostskadet. 10. Puds på sokkel er løst. 11. Det bemærkes, at beplantninger har haft negativ påvirkning af murværket i et område på vest siden af den nordligste blok. Beplantningen er fjernet. Som nævnt indledningsvis antages, at ovenstående iagttagelser er relevante for bebyggelsens øvrige blokke. Iagttagelser fra gennemgangen bekræfter dette. Grundareal af blok 10 er 586 m2. Ved blok 15 blev iagttaget nedenstående forhold: 1. Tagfladen på sydsiden langs vest gavlen har en del løse og forskudte tagsten. Tilsvarende mangler der tagsten på nordsiden ved gavlen mellem de 2 blokke, formodentlig frostskader. 2. Den vestligste lejlighed har en markant indvendig sætning i størrelsesordenen ca mm. Der er ingen udvendige sætninger at se og tværvæggen mellem de 2 boligenheder er ligeledes uden sætninger. De indvendige vægge var med kraftige revner, 4-5 mm, og sætning i forhold til loftet. Iagttagelserne tyder på, at fundamenterne er i orden, men sætningerne kan tilskrives sætning af terrændækket. Beboeren oplyste, at sætningerne var af nyere forekomst. Ligeledes blev oplyst, at der ikke var konstateret problemer med de toiletafløb, der ligger i samme område. 3. Kældernedgang ved øst gavlen er med en del betonskader. Ovennævnte skader ved blok 15 vurderes ikke som repræsentative for de øvrige blokke. Grundareal blok 15 er 715 m2.

6 side 6 af 11 Oversigtstegninger. Situationsplan:

7 side 7 af 11 Plan blok 10:

8 side 8 af 11 Plan blok 15:

9 side 9 af 11 Registrering af tilstand og vedligeholdelsesaktiviteter. Ovenstående registreringerne er sammenfattet i et regneark, bilag 1, med beskrivelse af tilstand, forslag til planlagt vedligeholdelse samt en tilhørende økonomivurdering. De planlagte aktiviteter er prioriteret i 4 grupper afhængig af, hvornår aktiviteten foreslås udført: Tilstanden, dårlig, angiver, at aktiviteten bør iværksættes nu. Tilstanden, ikke acceptabel, angiver, at aktiviteten bør gennemføres inden for 1-4 år. Tilstanden, acceptabel, angiver, at aktiviteten bør gennemføres inden for 5-10 år. Tilstanden, god, angiver, at der ikke skal påregnes særlige vedligeholdelsesaktiviteter. Priserne i bilag er erfaringsmæssige skøn uden moms og honorarer. I forbindelse med eftersynet er der taget en mængde billeder. Et udvalg af disse billeder er indsat i bilag 2. I registreringsskemaet er henvist til de vedlagte billeder i forbindelse med beskrivelse af iagttagelsen. Som nævnt i forbindelse med registreringerne af de enkelte blokke er iagttagelser fra blok 2 og 10 vurderet som repræsentative for hele bebyggelsen. De vurderede omkostninger kan proportioneres efter grundarealerne. Det samlede grundareal er m2. For vurdering af økonomien i forbindelse med bygningsisoleringen er foretaget en vejledende vurdering af besparelsespotentialet ved at gennemføre en tagudskiftning og med en tilhørende efterisolering af facaderne på blok 2. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Svarende til prioriteringen af de enkelte vedligeholdelsesaktiviteter er økonomien sammenfattet i en investeringsplan for de kommende år. Det skal fremhæves, at igangsætning af vedligeholdelsesarbejder altid skal vurderes i sammenhæng med andre aktiviteter samt forslag til forbedringer. Sammenfatningsskemaet indeholder ikke en sådan kobling, men vurderer alene aktiviteterne ud fra den tildelte prioritet. Ligeledes skal foretages en grundig gennemgang af facaderne inden man lægger et endeligt vedligeholdelsesbudget. Denne gennemgang kan give anledning til yderligere udgifter i forbindelse med renovering af facadeplader, vinduer døre mv. De fremtidige vedligeholdelsesomkostninger vil være stærkt afhængige af om vælger en tagudskiftning contra en løbende renovering af tagene.

10 side 10 af 11 Konklusioner. Tagfladerne (vurderet ud fra blok 2, 586 m2.): Den væsentligste beslutning for fremtidig vedligeholdelse af bebyggelsen er at udarbejde en langsigtet plan for renovering af tagene. I denne forbindelse skal vælges mellem en samlet udskiftning med levetid ca. 60 år eller en løbende renovering og fortsat vedligeholdelse. Ved udskiftning af taget på en blok vil det være nødvendigt at udskifte taget på den samlede blok. Både de tekniske løsninger, geometri, inddækningen mod vandskader og det æstetiske udseende nødvendiggør, at en blok skal håndteres samlet. Tagisoleringen skal mindst bringes op til Bygningsreglementets krav, hvis man vælger at udskifte tagene og problemerne med isolering af gavlmurværket vil ligeledes indgå i planen for udskiftning af tagene. Energiøkonomisk vil dette være en rentabel investering. En tagudskiftning hænger herudover teknisk sammen med renovering af de tekniske installationer i skunk og tagrum. Hvis man alternativt vælger at igangsætte en løbende vedligeholdelse af tagkonstruktionerne og alene forbedrer på isoleringen i den udstrækning dette er muligt, vil man over de næste 5 år få samlede udgifter i størrelsesordenen ,- kr. eksklusiv moms. Den tilsvarende udgift vil ved blok 15 være godt ,- kr. I dette beløb er indregnet ekstra varmeudgifter ved blok 2 på ca ,- kr. eksklusiv moms. Beløbet har derimod ikke indregnet udgiften til en isolering af gavlene, ca ,- kr. Med tillæg af denne udgift bliver den samlede vedligeholdelsesomkostning ved blok 2 i størrelsesordenen ,- kr., henholdsvis ca ,- kr. ved blok 15. Hvis løsningen med løbende vedligeholdelse vælges i stedet for en samlet udskiftning af tagkonstruktion er der en herudover en række forhold, der skal vurderes nærmere: 1. Levetid af nyt tag contra successiv levetidsforlængelse af de eksisterende tage. 2. Risici i forbindelse med stormskader. 3. Risici i forbindelse med risiko for vandindtrængninger. 4. Løbende udgifter til akutte reparationer. 5. Løbende vedligeholdelsesomkostninger til den eksisterende konstruktion uden undertag. 6. Ekstra udgifter i forbindelse med renovering af tekniske installationer på loft og i skunk. 7. Energibesparelser ud over de nærmest 5 år. Udvendig vedligeholdelse af konstruktioner (vurderet ud fra blok 10, 586 m2.): Bortset fra gavlene på blokkene er der relativt få skader på konstruktionerne, der generelt fremstår sunde. Den samlede vedligeholdelse er vurderet i størrelsesordenen ,-kr over de næste 5 år. Af dette beløb udgør udgiften til gavlene ,- kr.

11 side 11 af 11 Nogle af disse udgifter, eksempelvis udskiftning af gelænder, er omkostninger, der kan udskydes. Vedligeholdelse ved blok 15 (Særlige forhold): Ved blok 15 er der konstateret 2 særlige skader der ikke genfindes generelt i bebyggelsen. Muligvis kan begge forhold tilskrives, at blokken ligger tæt ved mosen med tilhørende højt grundvandsspejl. Sætningen i den vestlige lejlighed er akut. Løbende opretning og overfladebehandling vil ikke afhjælpe. Yderligere vil der være risiko for at toiletafløbene med tiden vil få bagfald. Betonskaderne i kælderhalsen bør repareres inden for 2 5 år. De særlige udgifter i forbindelse med særlige skader på blok 15 er vurderet til ca ,- kr.

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYGNINGSSYN DRIFT- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN, ODENSE SØ. Rapportdato: 10.02.2012 Side 2/20 EJENDOMMENS BELIGGENHED Ejendommen er Blommegrenen 145-165 og Stammen 30-34, Odense

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere