Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Definitioner Generelt Kundens oplysningspligt Aftaleperiode Opsigelse og forlængelse af aftale Betaling og fakturering Ændringer af vilkår og priser Leveringsbetingelser Vedligeholdelsesforpligtelser Parternes supplerende forpligtelser Overdragelse og videresalg Misligholdelse Ansvar og ejendomsret Tavshedspligt Force Majeure Lovvalg og værneting... 7 Side 1 af 7

2 Flexonets Handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Flexonet i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i Kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres automatisk ved accept af kontrakten. Definitioner Fiber er lysledere, der anvendes til datakommunikation mellem 2 punkter. xdsl giver mulighed for bredbåndsopkobling med datakommunikation over det almindelige telefonnets kabler (Eksempel på teknologier: ADSL, VDSL, G.SHDSL osv.). Delleverance forstås som en opdeling af leverancen i de tilfælde, hvor Kontrakten indeholder mere end en adresse og/eller ydelse. Ved aflevering af en delleverance påbegynder fakturering af denne umiddelbart herefter. Fejl betyder en pludselig opstået fejl eller uvarslet forringelse. Klarmeldingsdokumentet til Kunden, udarbejdes af Flexonet som et dokument, hvori den endelige leveringsdato er fastsat, når den aftalte ydelse er klar til brug. Dokumentet udarbejdes ved aflevering af enhver ydelse, på enhver adresse. Leveringsdato er den faktiske dato, hvor en ydelse bliver klarmeldt overfor Kunden. Service Level Agreement (SLA), er et selvstændigt dokument, der beskriver, hvad Flexonet servicemæssigt forpligter sig til overfor for Kunden. Ydelse er fælles betegnelse for serviceydelser, produkter, el og tjenester. 1. Generelt 1.1. Disse handelsbetingelser regulerer forholdet mellem Parterne (Flexonet og Kunden), i det Flexonet leverer ydelser i overensstemmelse med Kontrakten, Handelsbetingelserne, Produktspecifikationerne, samt Service Level Agreement I tilfælde af uoverensstemmelse følger rangordenen af ovenstående punkts rækkefølge. En eventuel løsningsbeskrivelse udgør ingen juridisk forpligtelse Enhver aftale som indgås med Flexonet er omfattet af betingelserne samt den til enhver tid gældende dansk lovgivning. 2. Kundens oplysningspligt 2.1. Kunden skal i forbindelse med bestilling give Flexonet oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer, adresse samt de for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som Flexonet måtte bede om Kunden er forpligtet til at oplyse Flexonet om ændringer i de af Kundens forhold, som har betydning for Kundens fakturering. 3. Aftaleperiode 3.1. Fiber-produkter: Kontrakten træder i kraft ved Parternes underskrift og aftaleperioden er fastsat til minimum 36 måneder fra levering jf. punkt 7.8 med opsigelsesvarsel (se punkt 4) xdsl-produkter: Kontrakten træder i kraft ved Parternes underskrift og aftaleperioden er fastsat til minimum 12 måneder fra levering jf. punkt 7.8 med opsigelsesvarsel (se punkt 4) Såfremt Kontrakten består af delleverancer vil de have individuelle leveringsdatoer og dermed individuelle udløbsdatoer. 4. Opsigelse og forlængelse af aftale 4.1. Aftalen er uopsigelig i Kontraktens aftaleperiode, med undtagelse af forhold reguleret af punkt 13 Misligholdelse. (a) Fiber-aftale: Aftalen forlænges automatisk med et år ad gangen, med mindre andet fremgår af Kontrakten. Kontrakten opsiges skriftligt af Kunden med et varsel før aftaleperiodens udløb på løbende kvartal + 3 måneder. Leverandøren kan til enhver tid opsige aftalen, eller dele af denne, med 3 måneders varsel. Side 2 af 7

3 (b) xdsl-aftale: Aftalen forlænges automatisk med et kvartal ad gangen, med mindre andet fremfår af Kontrakten. Kontrakten opsiges skriftligt af Kunden med et varsel før aftaleperiodens udløb på løbende kvartal + 3 måneder. Leverandøren kan til enhver tid opsige aftalen, eller dele af denne, med 3 måneders varsel. 5. Betaling og fakturering 5.1. Alle priser oplyst af Flexonet er angivet i danske kroner, eksklusiv moms Fakturering vil ske fra den faktiske leveringsdato. Dog vil ethvert etableringsvederlag faktureres ved indgåelse af aftalen. Forsinker Kunden bevidst leveringen, vil Flexonet være berettiget til at fakturere, når Kunden har fået påbud om udlevering af de til Kontrakten nødvendige informationer Flexonet udsteder kun fakturaer til én adresse pr. kundeforhold. Ændringer hertil koster kr. 300 pr. adresse, der ønskes faktura fremsendt til Såfremt Kontrakten består af delleverancer, vil der ske fakturering for hver delleverance fra delleverancens faktiske leveringsdato Faste løbende vederlag faktureres kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Faktura fremsendes på den af kunden oplyste adresse eller via elektronisk faktura (såfremt EAN-nummer er oplyst). Faktura der ønskes fremsendt pr. brev koster kr. 35 pr. faktura Indkøbsordrenummer og/eller andre faktureringsdata skal fremgå på Kontrakten. Senere tilføjelser/ændringer hertil opkræves kr. 300 i administrationsgebyr Enhver faktura skal betales netto 8 dage fra fakturadato, til den til enhver tid af Flexonet anviste betalingsadresse Alle betalinger skal, af Kunden, gennemføres uden fradrag eller modregning af nogen art Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, betaler Kunden morarenter, 2 % pr. måned og gebyr i overensstemmelse med Renteloven. Flexonet forbeholder sig retten til at ændre renten, med et skriftligt varsel på 90 dage Flexonet forbeholder sig retten til at standse levering, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes. Der fremsendes mindst et forudgående varsel Flexonet vil opkræve et gebyr på kr. 995 for genåbning af et produkt Såfremt Kunden har undladt at betale forfalden gæld, kan Flexonet hæve eller pause nye tilbud/aftaler før gælden er betalt Spørgsmål vedrørende fakturering kan ske alle hverdage mellem 9:00 og 16: Ændringer af vilkår og priser 6.1. Flexonet forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår i nærværende aftale, herunder tekniske specifikationer. Væsentlige ændringer skal meddeles Kunden med 30 dages forudgående varsel (pr. brev eller til den af Kunden oplyste adresse eller adresse). Mindre ændringer kan til enhver tid og uden forudgående varsel meddeles Kunden på Flexonets hjemmeside Ændringer af begunstigende karakter over for Kunden f.eks. prisreduktioner eller ændringer som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller lignende kan gennemføres uden forudgående varsel, reguleringen vil ske forholdsmæssigt Den til enhver tid gældende pris reguleres hvert år pr. 1. januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Reguleringen foretages således, at den til enhver tid gældende pris ændres med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra november forrige år til november i året før reguleringsåret. 7. Leveringsbetingelser 7.1. Flexonet leverer de ydelser, der er defineret i Kontrakten samt Produktspecifikationerne Leveringstid for de enkelte ydelser er defineret i Produktspecifikationerne, med mindre andet står skrevet i Kontrakten Leveringsdatoen kan forekomme før den i Produktspecifikationen angivne leveringstid Enhver kontrakt der omfatter mere end én ydelse kan opdeles i delleverancer Levering har fundet sted, når ydelsen er udført/idriftsat og klarmeldingsdokumentet, udarbejdet af Flexonet, er fremsendt til Kunden. Idriftsættelse eller implementering vil kun foretages inden for almindelig arbejdstid. Såfremt Kunden ønsker idriftsættelse eller implementering uden for disse tider, vil Kunden blive faktureret for det faktiske timeforbrug. Side 3 af 7

4 7.6. Ombookning af installationsdato i forbindelse med oprettelse eller flytning af en Flexonet leveret ydelse kan ske indtil 10 arbejdsdage før installationsdatoen uden beregning. Herefter opkræver Flexonet et gebyr på 995, I forbindelse med et besøg af en tekniker kan Flexonet opkræve et gebyr for forgæves kørsel på 2.500,-, hvis installationsstedet ikke forefindes som beskrevet i Produktspecifikationen eller hvis teknikeren ikke træffer nogen på adressen, der kan give Flexonet adgang til installationsstedet Leveringsdatoen er tidspunktet, hvor ydelsen bliver omfattet af Flexonets Service Level Agreement Support i form af ændringsanmodninger kan ske på alle hverdage mellem 9:00 og 16:00. Der udføres kun support på den del af Kundens løsning, som tilhører Flexonet. Al support faktureres pr. påbegyndt halve time. Såfremt kørsel er nødvendigt for at løse opgaven, så vil denne tid tælle med i den totale timeberegning. Materialeforbrug afregnes særskilt. Ved fakturering på timebasis er der tilknyttet et opstartsgebyr på en halv time til dækning af administration. Kørende teknikere og 3. level teknikere faktureres kun på timebasis Finder Kunden, at den aftalte ydelse ikke opfylder Produktspecifikationen, skal Parterne samarbejde med henblik på at identificere og korrigere enhver mangel. Skulle der opstå en tvist om dette mellem Parterne, skal denne søges afhjulpet i mindelighed. Såfremt Parterne ikke er i stand til at løse en sådan tvist inden 15 arbejdsdage regnet fra dagen, hvor Kunden giver skriftlig meddelelse om fejlen, overgives sagen til en uvildig ekspert til vurdering, hvis beslutning skal være bindende. Den uvildige ekspert udpeges efter aftale mellem Parterne og kan enighed herom ikke nås, udpeger Præsidenten for Sø- og Handelsretten denne. Den valgte person skal handle som ekspert og ikke som opmand. Krænkede afholder omkostninger til den uvildige ekspert, dog overgår betalingsforpligtelsen til modparten, hvis krænkede får medhold i sin klage Udgifter til eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af Flexonets installationer, påhviler Kunden Udgifter til en eventuel flytning af Flexonets udstyr og installationer, efter idriftsættelse, påhviler alene Kunden Ved aftalens ophør skal Kunden straks nedtage samt returnere Flexonets udstyr, der er udleveret i forbindelse med aftalen. Såfremt Kunden ikke nedtager og returnerer udstyret straks, vil Flexonet være berettiget til at udføre dette arbejde og kræve betaling herfor eller fakturere Kunden for udstyret. 8. Specifikt for levering af Fiber 8.1. Prisen for fiber er inklusive etablering af føringsveje (hvis nødvendigt) samt trækning af fiberkabel fra indføringspunkt til teknikrum/krydsfelt - dog maksimum 50 meter og uden etageskift. Er der behov for yderligere installation vil dette medføre en ekstra omkostning I nogen tilfælde kan det være nødvendigt med en tekniker som besigtiger adressen inden installation for at vurdere installationsmulighederne. En besigtigelse koster kr. 9. Specifikt for levering af xdsl 9.1. Ved levering af xdsl-forbindelser er det en forudsætning for aftalen, at det er teknisk muligt at levere xdsl-tjenesten på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for xdsl-tjenestens geografiske dækningsområde Ved levering af xdsl-forbindelser er det en forudsætning for aftalen, at der findes en accesforbindelse frem til installationsadressen, som kunden har adgang til, som kan benyttes til brug for xdsl-forbindelsen, og som Leverandøren har indgået aftale med den pågældende udbyder af accesforbindelsen om at fællesudnytte. Accesforbindelsen kan f.eks. bestå af en fastnetforbindelse (PSTNISDN) eller en bærelinje til xdsl (Basislinje) En forbindelse med xdsl-tjeneste kan leveres med garanteret båndbredde (garanteret fast hastighed) eller med best effort/maksimal båndbredde (garanteret minimumshastighed). For forbindelser leveret med best effort kan hastigheden variere bl.a. afhængig af, hvor langt installationsadressen ligger fra centralen, og Leverandør vil i ordrebekræftelsen angive det interval, som hastigheden kan variere indenfor Hvis kunden, ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt, ikke har adgang til en accesforbindelse, som kan benyttes til brug for xdsl-forbindelsen, kan Leverandøren etablere en accesforbindelse i form af en bærelinje til xdsl (Basislinje). Leverandøren er i så fald berettiget til at opkræve merbetaling Hvis forudsætningen for en accesforbindelse ikke længere opfyldes, herunder hvis kunden ikke ønsker, at Leverandøren etablerer en accesforbindelse mod merbetaling, ophører aftalen om levering og drift af xdsl-forbindelsen samtidig. Hvis aftalen om levering og drift af xdsl-forbindelsen i denne Side 4 af 7

5 sammenhæng ophører på et tidspunkt, hvor kunden er omfattet af en bindingsperiode, skal kunden betale et gebyr svarende til abonnementsafgiften for den resterende del af bindingsperioden. 10. Vedligeholdelsesforpligtelser Flexonet foretager vedligeholdelse og fejlretning, og bestræber sig på at sikre, at Kundens brug af den aftalte ydelse udsættes for minimal afbrydelse eller funktionsforringelse. I tilfælde af, at den aftalte ydelse forringes under aftalte værdier, fastsat i Produktspecifikationen inden for aftaleperioden, søger Flexonet omgående at udbedre dette i overensstemmelse med Flexonets Service Level Agreement Enhver økonomisk kompensation, til Kunden, i forbindelse med fejl på ydelser opgøres jf. den, til Kontrakten, vedhæftede Service Level Agreement For service og support gælder tillige den, til Kontrakten, vedhæftede Service Level Agreement Kunden må ikke foretage vedligeholdelse på den aftalte ydelse, og må ikke tillade eller anmode andre end Flexonet om at foretage vedligeholdelse eller fejlretning på dette. Kunden vil være fuld erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge af uautoriseret vedligeholdelse eller fejlretning udført af Kunden eller den af Kunden antaget tredjemand Kunden er forpligtet til at vedligeholde eget udstyr. 11. Parternes supplerende forpligtelser Hver Part skal overholde alle love, regulativer og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser, der leveres af den pågældende Part Flexonet forsikrer selskabets eget netværksudstyr mod sædvanlig risiko og skal på Kundens forlangende bevise, at en sådan forsikring eksisterer Hvis udstyr eller interne net (Kundens LAN), der tilsluttes Flexonets netværk, giver anledning til forstyrrelser i netværket, er Kunden på Flexonets foranledning forpligtet til straks at afbryde tilslutningen, hvis kunden ikke efterkommer Flexonets anmodning, forbeholder Flexonet sig retten til at afbryde Kundens tilslutning til Flexonets netværk Hvis kunden forårsager hændelser der truer Flexonets fremkommelighed eller udstyr, eller er til unødig gene for andre af Flexonets kunder, forbeholder Flexonet sig ret til modvirke disse hændelser. Omkostningerne hertil vil blive pålagt kunden Kunden skal på egen regning bistå Flexonet ved alle typer af fejlsøgning. 12. Overdragelse og videresalg Kunden er ikke berettiget til at videresælge de af Flexonet leverede ydelser til tredje part uden skriftlig accept fra Flexonet Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjepart, med mindre den erhvervende tredjepart indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Flexonet forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt. Overdragelsen skal være indgået på den af Flexonets udarbejdet Overdragelsesaftale Flexonet kan foretage overdragelse af samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser, mod orientering derom til Kunden senest samtidig med overdragelsen. 13. Misligholdelse Nærværende opregning af hvad der anses som misligholdelse af Kontrakten er ikke udtømmende. Flexonet kan skriftligt hæve Parternes aftale, såfremt Kunden: Standser eller erklærer at ville standse Kundens virksomhed eller væsentlige dele heraf. Bliver ude af stand til at betale sine forfaldne udeståender. Bliver erklæret konkurs eller træder i rekonstruktionsbehandling. I øvrigt ikke overholder sine forpligtigelser iht. denne aftale. Ikke indhenter behørige og nødvendige tilladelser, til sikring af Flexonet levering. Give uberettiget adgang til tredjemand til Flexonet ejendom Kunden kan skriftligt hæve Parternes aftale, såfremt Flexonet leverer: en oppetid, der er under 99 % tre måneder i træk, hvor de 99 % er målt pr. måned, eller såfremt der på én kalendermåned opleves mere end 10 % nedetid Forligger der misligholdelse, skal der uden ugrundet ophold gives skriftlig meddelelse herom til den misligholdende Part, hvori det fremgår, at Aftalen i sin helhed hæves med 20 dages varsel. Der Side 5 af 7

6 indrømmes den misligholdende part mindst 5 arbejdsdage til at bringe det misligholdende forhold til ophør, inden for de førnævnte 20 dage Såfremt Kunden ikke har overholdt betaling efter skriftlig påmindelse, vil Flexonet være berettiget til at standse al levering af de i Kontrakten definerede ydelser Ophævelse af Parternes Aftale - af hvilken som helst årsag - har ikke indvirkning på de bestemmelser i denne, herunder disse betingelser, der fortsat skal være gældende eller træde i kraft i tilfælde af ophævelse og skal ikke have indvirkning på Kundens betalingsforpligtelser i henhold til Aftalen. 14. Ansvar og ejendomsret Flexonet har ejendomsretten til udstyret og installationerne, der opsættes hos Kunden. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte, mv.) Flexonets udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Flexonets udstyr og installationer på installationsadressen, som Kunden - eller nogen som Kunden har ansvar for - forvolder. For Flexonets udstyr og installationer på installationsadressen bærer Kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Flexonets tab (udstyr såvel som medgået tid) i de nævnte tilfælde Efter leveringsdatoen er Flexonets forpligtelser med hensyn til den aftalte ydelse, begrænset til Flexonets vedligeholdelsesforpligtelser i overensstemmelse med punkt Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er bestemt i Parternes aftale, gælder at: Parternes misligholdelsesbeføjelser udgøres af de i betingelserne og Kontrakten beskrevne beføjelser i det omfang gældende præceptive regler ikke foreskriver andet. Ingen af Parterne er ansvarlige overfor den anden Part eller dennes datterselskaber, forhandlere, kunder eller andre slutbrugere inden for kontrakt, uden for kontrakt (herunder forsømmelse eller undladelse af lovmæssige pligter) eller som på anden måde opstår med indirekte, følgende eller økonomiske tab eller skade af nogen art, herunder - men ikke afgrænset til tabt fortjeneste eller indtægt, tab af kontrakter, kunder, goodwill, data eller signaler, selv hvis den anden Part er blevet oplyst om muligheden for, at tabet kunne forekomme. I tilfælde hvor Kunden har udgifter til eventuelle specialister interne såvel som eksterne, i forbindelse med fejlsøgning, kan Flexonet ikke holdes ansvarlig for disse, trods fejlen måtte vise sig i den Flexonet leverede ydelse. Flexonet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Ingen af Parterne skal under nogle omstændigheder være erstatningsansvarlige for et beløb, der overstiger 100 % af værdien af den konkrete kontrakt. Erstatningen vil være baseret på den positive opfyldelsesinteresse Parterne er enige om, at Parternes aftale, herunder betingelserne har været genstand for drøftelse og forhandling, og at Parterne er indforstået med aftalens indhold Intet i Parternes aftale udelukker, eller er konstrueret som et forsøg på at udelukke, ethvert ansvar for nogen af Parterne i det omfang gældende præceptive regler eksisterer på området Indholdet i punkt 14 er ment konstrueret som en separat begrænsning, gældende under alle omstændigheder, selv hvis en eller flere af aftalens bestemmelser dømmes uanvendelige, urimelige eller ugyldige. 15. Tavshedspligt Hver Part skal behandle alle dokumenter og oplysninger modtaget fra den anden, som fortrolige, og må ikke bruge, videregive eller røbe nogen fortrolige dokumenter og oplysninger, undtagen til nødvendig anvendelse med henblik på opfyldelse af Parternes aftale. Sådan udlevering af fortrolige oplysninger forudsætter, at modtageren skriftligt bliver pålagt samme fortrolighedsbetingelser som fastsat i denne bestemmelse Forpligtelser med hensyn til fortrolighed i overensstemmelse med denne bestemmelse skal opretholdes ved ophævelse af Parternes aftale, forudsat at de ikke er omfattet af information, der er almindelig kendt i offentligheden, samt at dette ikke skyldes den Part til hvem den fortrolige information er givet, eller på tidspunktet for udlevering af informationen, at denne information allerede var kendt af den modtagne Part af en anden kilde end den Part den fortrolige information hidrører fra. Side 6 af 7

7 15.3. Flexonet forbeholder sig retten til mundtligt at benytte Kunden som referencekunde, ved skriftlig anvendelse dog altid mod forudgående godkendelse fra Kunden. 16. Force Majeure Hver Part er fritaget fra at yde Partens forpligtelser efter Parternes aftale, hvis - og i den udstrækning - en sådan ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af Force Majeure, der blandt andet anses som, men ikke udtømmende; strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, ulykke, tredjemands misligholdelse af leveringsforpligtigelser, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, usædvanlig længerevarende strømafbrydelse, brand, terrorisme, naturkatastrofer, edb-vira, hacking, DoS- og DDoS-angreb, spamming, unormal belastning af Flexonet og Flexonets underleverandørers systemer eller net eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad Parterne med rimelighed kan antages at kontrollere. 17. Lovvalg og værneting Parternes aftale er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på tvister, og til at gøre det på en sådan måde, at de normale ydelser eller den normale produktion ikke berøres heraf. I mangel af mindelig løsning efter forhandling, indbringes sagen for retten i Glostrup. Side 7 af 7

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Handelsbetingelser Version 2.5

Handelsbetingelser Version 2.5 Side 1 af 8 1. GENERELT... 3 2. KUNDENS OPLYSNINGSPLIGT... 3 3. AFTALEPERIODE... 3 4. OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE AF AFTALE... 3 5. BETALING OG FAKTURERING... 4 6. ÆNDRINGER AF VILKÅR OG PRISER... 4 7. LEVERINGSBETINGELSER...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Aftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere