Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode"

Transkript

1 Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Kortlægningsmetode 1 3 Planlægning og feltarbejde Databehandling og tolkning Præsentation og diskussion af data 3 4 Konklusion 5 5 Referencer 5 1 Indledning Som led i den geofysiske kortlægning i Skovbo Kommune er der udført landbaserede TEM-målinger med henblik på at vurdere de generelle elektromagnetiske støjforhold i området samt om SkyTEM er velegnet til kortlægning af lerdæklagene i området, og om dybden til saltvand kan registreres. Der er i alt udført sonderinger, samt 6 daglige reference-sonderinger i området. Desuden er der udført 1 kalibrationssondering på hver af de af Geofysiksamarbejdet udpegede testlokaliteter i henholdsvis Slagelse og Lyngby (vest for Århus). Nærværende memo indeholder en overordnet tolkning af data samt en vurdering af TEM-metodens egnethed til at opløse de forventede geologiske forhold. 2 Kortlægningsmetode Den transiente elektromagnetiske sonderingsmetode (TEM) anvendes til at opnå information om variationen af jordens elektriske modstand med dybden. De indsamlede data tolkes geofysisk under antagelse af, at jorden består af horisontale lag, hvor hvert lag er karakteriseret ved en modstand og en tykkelse. Ved tolkning af geofysiske data bør man være opmærksom på den valgte metodes evne til at opløse mindre detaljer. Således er TEM metodens opløsningsevne (dvs. evne til at bestemme tilstedeværelsen af tynde lag) afhængig af lagenes Dokument nr. P A Revision nr. 0 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret N:\1303\Ekspansion DK\Tilbud\Offentlige klienter\roskilde Amt\Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune\TEM\Rapportering\tjl v1.DOC Godkendt TJL BEVI BEVI

2 Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune 2 / 5 elektriske modstand og dybde. Specielt kan tynde højmodstandslag på stor dybde ikke erkendes. TEM metoden er særlig velegnet til at bestemme modstanden af og dybden til lag med lave modstande (saltholdigt grundvand, lerlag), hvorimod lagparametrene for højmodstandslag med en modstand på mere end ca. 80 ohmm, f.eks. sand, ofte er dårligt bestemte. De metodemæssige begrænsninger betyder, at der ikke på baggrund af TEM alene kan gives en entydig anvisning af, hvor der findes grundvandsmagasiner. Områder med store mægtigheder af højmodstandslag betragtes som mulige magasinområder. Endvidere kan metoden anvendes til at udelukke områder som potentielle magasinområder, dvs. områder, hvor der kun forefindes højmodstandslag af ringe mægtighed eller slet ingen. I et undersøgelsesområde kan tilstedeværelsen af støjkilder (højspændings-, el-, gas-, telefonledninger, jernbaner, veje, vindmøller, telemaster m.m.) forstyrre målingerne. Derfor er målingerne placeret i passende afstand fra disse støjkilder. Derudover kan andre forhold som f.eks. elhegn også influere på målingerne, hvorfor positionen af sonderingen ofte er justeret en smule i felten i forhold til den planlagte. Endvidere kan naturlig baggrundsstøj (tordenvejr, solvind) også påvirke data, men i disse tilfælde vil den daglige referencesondering ofte give et fingerpeg om baggrundsstøjens størrelse den pågældende dag. Feltarbejdet 3 Planlægning og feltarbejde Feltarbejdet er udført i perioden fra d. 5. oktober til d. 6. oktober 02, samt fra d.. oktober til d. 26. oktober 04. Vejret har under det meste af begge perioder været tørt og gunstigt for udførelse af feltarbejde. Undersøgelsens TEM-sonderinger så vidt muligt spredt over det meste af kortlægningsområdet med henblik på at bestemme de generelle støjforhold, samt for at vurdere om lerdæklagene og dybden til saltvand kan bestemmes med SkyTEM. Der er i alt udført og behandlet sonderinger, hvoraf ingen af sonderingerne er vurderet til at være koblede. Målesekvens Målingerne er udført med et Geonics Protem 47 digitalt instrument med en senderspole på 40 m x 40 m. Måleserierne er foretaget efter Geofysiksamarbejdets anbefalinger /1/, dvs. med en integrationstid på 8 sek. for alle frekvenser, samt med 6 repetitioner for UH- og VH-frekvensen, 18 repetitioner for støj- og selve målingen på HI-frekvensen. Positionering af sonderingen er foretaget med håndholdt GPS, med en omtrentlig nøjagtighed på ±10 m. Kotesætningen er foretaget vha. digital højdemodel udleveret af Roskilde Amt. Geofysiksamarbejdets testlokalitet Geofysiksamarbejdets testlokalitet ved Slagelse blev besøgt d. 5. oktober 04, mens testlokalitet Lyngby (ved for Århus) blev besøgt d.. oktober. N:\1303\Ekspansion DK\Tilbud\Offentlige klienter\roskilde Amt\Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune\TEM\Rapportering\tjl v1.DOC.

3 Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune 3 / 5 Udstyret gennemgik i begge tilfælde en funktionstest ved variation af både gain og strøm på alle frekvenser, og viste en tilfredsstillende funktion. På grundlag af besøgene blev der bestemt instrumentspecifikke niveau- og tidsforskydninger (henholdsvis 0,99 og 0,5µs), som efter korrektion gav en afvigelse på data mindre end 0,2 % fra de af Geofysiksamarbejdet udarbejdede referencesonderinger. Daglig referencesondering Hver dag blev indledt med besøg på den lokale referencelokalitet, som ligger på den samme position, som sondering. Referencesonderingen udført d.. oktober (SK-TEST03) er anvendt som absolut reference for området. Der er i alt udført 6 daglige reference-sonderinger, som alle ligger inden for en afvigelse på 2 % fra den absolutte referencesondering, hvilket er meget tilfredsstillende. Processering Tolkning 3.1 Databehandling og tolkning Al dataprocessering er foretaget med programmet SITEM ver fra Aarhus Universitet efter anbefalinger fra Geofysiksamarbejdet /1/ og /2/. F.eks. er ekstra datausikkerhed tillagt de tre første gates på UH-segmentet, og for data optaget med digital modtager er de sidste 10 gates på UH-segmentet fjernet. Tolkning er foretaget med programmet SEMDI ver efter anbefalinger fra Geofysiksamarbejdet /2/. Der er således først udført en tolkning med en 2-, 3-, 4- og 5-lags model. Derefter er modellerne generelt udvalgt så et minium antal af lag optræder i den model, som giver en god tilpasning til data. I forbindelse med den nærværende tolkning er apriori-viden fra nærliggende boringer kun anvendt i begrænset omfang. Hvor sonderinger viser et højmodstandslag med modstand større end 150 ohmm, er det ved inversionen forsøgt at binde lagets modstand til 130 ohmm (svarende til en typisk modstand for ferskvandsmættet kalk og/eller sand) med et relativt blødt bånd. Bilag 1 Bilag Præsentation og diskussion af data De udførte sonderinger er præsenteret på bilag 1, sammen med områdets boringer. Datakvaliteten er vist på bilag 2, og er beregnet efter Geofysiksamarbejdets anbefalinger /2/. Datakvaliteten er generelt området middelgod, idet datakvalitetsindekset for 27 af de udførte sonderinger er mellem 0,5 og 0,75. Desuden er der henholdsvis en sondering af god kvalitet (datakvalitetsindeks >0,75) og en af dårlig kvalitet (datakvalitetsindeks <0,5). Det generelle støjniveau i området er da også middelhøjt, men dog ikke højere end at det generelt er muligt at opløse de geologiske forhold, som ønskes opløst med TEM-metoden i det aktuelle projekt. Bilag 3 Cirkeldiagrammer for de udføre TEM-sonderinger er vist på bilag 3. N:\1303\Ekspansion DK\Tilbud\Offentlige klienter\roskilde Amt\Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune\TEM\Rapportering\tjl v1.DOC.

4 Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune 4 / 5 Den overordnede lagfølge i sonderingerne viser at der øverst findes et lag med middelstore modstande (30-50 ohmm), svarende til moræneler evt. direkte oven over paleocænt. Lagets tykkelse er typisk mellem og 30 m i den nordlige del (nord for Nørre Dalby). I den øvrige del af området er tykkelsen typisk tolket til 5-10 m, mens laget i den centrale og sydøstlige del af området er tolket til mindre end 5 m tykt. I andre sonderinger ses, at den samlede lagtykkelse (lag 1 og 2) over det højresistive lag er væsentligt større. I forhold til boringsoplysninger og amtets lertykkelseskort for området giver sonderingerne en god overensstemmelse med disse når tykkelsen er større end 10 á 15 m, mens der er en tendens til at når tykkelsen er mindre end 10 m, er den tolkede lagtykkelse mindre end angivet i boringerne / lertykkelseskortet. Det skal i øvrigt bemærkes, at der ved den her udførte tolkning ikke er anvendt omfattende apriori-viden fra boringerne. Figur 1 viser sammenhængen mellem den samlede lagtykkelse over det højresistive lag og den relative usikkerhed på lagets dybde. I hovedparten af sonderingerne svarer lagtykkelsen til tykkelsen af lag 1, men i sonderingerne til og er den samlede tykkelse summen af lag 1 og 2. Når tykkelsen af laget er mindre end 15 m ses, at den relative usikkerhed oftest er større end 0,5 hvilket betyder, at tykkelsen af lerlaget er dårligt bestemt eller ubestemt. Dette stemmer i øvrigt overens med den i tilbudet /3/ udførte gennemgang af TEM-metodens evne til at opløse de givne geologiske forhold Relativ usikkerhed Dybde til bund af lag Figur 1 Sammenhæng mellem kumuleret lagtykkelse over det højresistive lag og relativ usikkerhed. N:\1303\Ekspansion DK\Tilbud\Offentlige klienter\roskilde Amt\Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune\TEM\Rapportering\tjl v1.DOC.

5 Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune 5 / 5 I bunden af alle sonderinger ses en lav-resistivt lag med modstande mindre end 10 ohmm, som tolkes som saltvand. I den overvejende del af sonderingerne ligger laget under kote -100 til -130 m, men træffes i den vestligste del (sonderingene,,,, ) omkring kote - til -50 m. Der er for nuværende ikke udført en nærmere analyse af om laget her svarer til saltvand eller om de lave resistiviteter skyldes andre forhold. Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Forslag til SkyTEM-flyve- og tie-liner er vist på bilag 4 sammen med bufferzoner til kendte støjkilder. Placeringen af disse linier er ikke revideret i forhold til tilbudet, idet de landbaserede TEM-målinger viser et at støjniveauet generelt i området er acceptabelt i forhold til kortlægning med SkyTEM. Sonderingskurver for de udførte sonderinger er vist på bilag 5, hvorfra de generelle kurveforløb og støjforhold kan vurderes. En samlet oversigt over de udførte sonderinger, deres positioner, datakvalitetsindeks, tolkede lagparametre og tilhørende usikkerheder er listet på bilag 6. 4 Konklusion Den udførte landbaserede TEM-undersøgelse viser, at støjforholdene i området generelt er acceptable, og at det er muligt at udføre SkyTEM med henblik på at kortlægge områdets generelle geologiske forhold, herunder især lerdæklag og saltvands forhold. 5 Referencer /1/ Geofysiksamarbejdet, Geofysisk Afdeling, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Vejledning i udførsel af TEM målinger, november 02 /2/ Geofysiksamarbejdet, Geofysisk Afdeling, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Notat, Retolkning af TEM sonderinger, november 02 /3/ Roskilde Amt, Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune, Tilbud. COWI, August 04. N:\1303\Ekspansion DK\Tilbud\Offentlige klienter\roskilde Amt\Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune\TEM\Rapportering\tjl v1.DOC.

6 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A B 10B 10B 10B 10B 10B 10B 10B 10B C 13C 13C 13C 13C 13C 13C 13C 13C A 42A 42A 42A 42A 42A 42A 42A 42A A A A A A A A A A A A A A A 157A 157A 157A A A 179A 179A 179A 179A 179A 179A 179A 179A A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G N Tegn./Udarb. Dokument nr. Rev. Godk. Kontr. Telefax 00 Kongens Lyngby Parallelvej 2 COWI A/S Telefon Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune WBS-nr. Dato Mål Roskilde Amt Dokument Oversigtskort Landbaserede TEM-målinger Bilag 1 0 LandbaseretTEM_bilag1 27. okt. 04 1: BEVI CPL TJL A Indsatsområde Boring med DGU nr. Signaturer: 525 TEM-sondering med nr.

7 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A B 10B 10B 10B 10B 10B 10B 10B 10B C 13C 13C 13C 13C 13C 13C 13C 13C A 42A 42A 42A 42A 42A 42A 42A 42A A A A A A A A A A A A A 157A 157A 157A 157A 157A 157A A 179A 179A 179A 179A 179A 179A 179A 179A A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A 7. 52A A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A 7. 85A A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4A 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B 7. 4B Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G N Tegn./Udarb. Dokument nr. Rev. Godk. Kontr. Telefax 00 Kongens Lyngby Parallelvej 2 COWI A/S Telefon Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune WBS-nr. Dato Mål Roskilde Amt Dokument Datakvalitet for TEM-sonderinger Landbaserede TEM-målinger Bilag 2 0 LandbaseretTEM_bilag2 27. okt. 04 1: BEVI CPL TJL A Indsatsområde Boring m. DGU nr. Signaturer: 525 TEM-sondering m. nr. Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Datakvalitet: Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Middel Middel Middel Middel Middel Middel Middel Middel Middel God God God God God God God God God

8 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK0 SK Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G N Tegn./Udarb. Dokument nr. Rev. Godk. Kontr. Telefax 00 Kongens Lyngby Parallelvej 2 COWI A/S Telefon Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune WBS-nr. Dato Mål Roskilde Amt Dokument Cirkeldiagramkort for TEM-sonderinger Landbaserede TEM-målinger Bilag 3 0 LandbaseretTEM_bilag3 27. okt. 04 1: BEVI CPL TJL A Indsatsområde Boring Signaturer: 525 Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm) Resistivitet (ohmm)

9 N Resistivitet Resistivitet Resistivitet(ohmm) (ohmm) (ohmm) (ohmm) Resistivitet Resistivitet Resistivitet (ohmm) (ohmm) Signaturer: Indsatsområde TEM-sondering Boring Forslag til SkyTEM-flyvelinie og tie-linie Bufferzone omkring støjkilde Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger Forslag til SkyTEM-flyvelinier Dokument LandbaseretTEM_bilag4 COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Grundkort: copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G Telefon Telefax WBS-nr A Tegn./Udarb. TJL Kontr. CPL Godk. Mål BEVI 1: Dato 27. okt. 04 Dokument nr. Rev. Bilag 4 0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Appendiks A - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data

Appendiks A - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data Vestsjællands Amt Geofysisk kortlægning af Ørslev Rende - Udstyr og datakvalitet af de indsamlede TEM-, DC- og MEP-data COWI A/S 1 / 9 Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet VEJLEDNING I KALIBRERING AF TEM MÅLEUDSTYR 20. NOVEMBER 2002 HYDROGEOPHYSICS GROUP INDLEDNING (1) REFERENCESONDERING (2) Systemparametre for referencesonderingen

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

Mini-SkyTEM -et nyt instrument Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014 Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller

Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller - strategier, detaljeringsgrad, skala og usikkerheder Geolog Peter Sandersen Møde om GERDA-data og geologiske modeller d. 23. september 2010 1

Læs mere

- en ny og effektiv kortlægningsmetode

- en ny og effektiv kortlægningsmetode Helikopter EM - en ny og effektiv kortlægningsmetode Af udviklingschef Carsten Ploug, COWI, seniorprojektleder Henrik Olsen, COWI og teamleder Ejner Nielsen, Storstrøms Amt Helikopter EM er en ny og effektiv

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK

MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK MRS MAGNETISK RESONANS SONDERING EN NY HYDROGEOFYSISK KORTLÆGNINGSMULIGHED I DANMARK Geofysiker, cand.scient. Mette Ryom Nielsen Rambøll Geofysiker, ph.d. Konstantinos Chalikakis Université Pierre et Marie

Læs mere

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning.

Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Sammentolkning af data i den geofysiske kortlægning. Verner H. Søndergaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet 1 Disposition Geofysiske metoder i Sammentolkning

Læs mere

Kortlægning af Skarø

Kortlægning af Skarø Kortlægning af Skarø - samtolkning af geoelektriske og transiente sonderinger Af geofysikerne Esben Auken, Jens E. Danielsen, Kurt Sørensen, GeoFysikSamarbejdet, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden

Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden Elementer i udviklingen af måleinstrumentel, dataprocesserings- og tolknings værktøjer Og fremtiden Før Gebyrkortlægningen (1999) Lang tradition på Geofysisk Afdeling, Århus Universitet for udviklinger

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geofysik og geologisk kortlægning. Geofysik og geologisk kortlægning. Seniorgeofysiker Verner H. Søndergaard og Seniorforsker, Phd, Ingelise Møller Balling GEUS Disposition Indledning - forhistorie Fladedækkende geofysik nye muligheder

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Detailkortlægning i Suså Indsatsområde (Fase 2, Trin 1), Vestsjællands og Storstrøms amter. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Geofysisk kortlægning i Danmark: Nogle hovedtræk, metoder, datakvalitet og datamængder Seniorgeofysiker Verner Søndergaard, GEUS Ingelise Møller Balling, ph.d., GEUS 1-12 Glimt

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Geofysik og geologisk kortlægning.

Geofysik og geologisk kortlægning. Geofysik og geologisk kortlægning. Seniorgeofysiker Verner H. Søndergaard og Seniorforsker, Phd, Ingelise Møller Balling GEUS Disposition Indledning/forhistorie Gebyrkortlægningen Geofysiksamarbejdet Hvor

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø Flemming Jørgensen, Anne-Sophie Høyer, Rasmus Rønde Møller og Anders Vest Christiansen Geological

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk Anne Lausten Hansen Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010

Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010 Arbejdsprogram for GeoFysikSamarbejdet, 2010 Udarbejdet af Esben Auken, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Aktiviteter i GFS... 2 2.1 Oversigt over aktiviteter...2

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Tune, Greve Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 3-2011 SAND, GRUS, STEN Tune, Greve Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning

Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning Geofysikken i Naturstyrelsens grundvandskortlægning Storskala grundvandskortlægning kræver storskala metoder, både mht. dybden og den horisontale fladedækning. Den nationale grundvandskortlægning gør derfor

Læs mere

Dagsorden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet

Dagsorden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet Dagsorden 1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA 2. Status for indberetning 3. Status for ModelEdition (Historiske data / alternative tolkninger) 4. Status for Projektet Optimering af seismikindberetning

Læs mere

Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq

Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq Geologiske og geofysiske undersøgelser af den sydlige bred af Amitsorsuaq Afrapportering af del af Helikopterprojektet 2006 Aja Brodal s050940 Sisimiut Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA Tid: Onsdag d. 6. maj Sted: Geologisk Institut, Aarhus Universitet. C.F. Møllers Allé 4, 8000 Aarhus C Deltagere: Ulrich Jacobsen, Orbicon Søren Bjørn, Alectia

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Caspar Thrane Leth, COWI A/S

Caspar Thrane Leth, COWI A/S DGF-møde 24-09-2015 Direkte fundering på kalk Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) Caspar Thrane Leth, COWI A/S 1 Indhold Organisation Introduktion til projektet Forventet geologi og tilgængelig viden

Læs mere

Transienter og RC-kredsløb

Transienter og RC-kredsløb Transienter og RC-kredsløb Fysik 6 Elektrodynamiske bølger Joachim Mortensen, Edin Ikanovic, Daniel Lawther 4. december 2008 (genafleveret 4. januar 2009) 1. Formål med eksperimentet og den teoretiske

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011

GEOFYSIKSAMARBEJDET Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011 Årsprogram for GeoFysikSamarbejdet 2011 Udarbejdet af lektor Esben Auken Geologisk Institut, Aarhus Universitet Indhold 1. Indlening... 1 2. Arbejdsprogram for 2011... 2 1. INDLEDNING I 2011 arbejdsprogrammet

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geologisk Institut Aarhus Universitet MANGELAGSTOLKNING AF TEM-DATA TEST OG SAMMENLIGNINGER

GEOFYSIKSAMARBEJDET. Geologisk Institut Aarhus Universitet MANGELAGSTOLKNING AF TEM-DATA TEST OG SAMMENLIGNINGER Geologisk Institut Aarhus Universitet MANGELAGSTOLKNING AF TEM-DATA TEST OG SAMMENLIGNINGER JULI 27 FORORD (1) OPSUMMERING (2) INDLEDNING (3) Mangelagsmodel kontra fålagsmodel (3.1)... 4 ANALYSEMETODE

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

GEOFYSIKSAMARBEJDET NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER

GEOFYSIKSAMARBEJDET NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER NOVEMBER 2002 NOTAT RETOLKNING AF TEM SONDERINGER INDLEDNING (1) BAGGRUND OG BEGRE- BER (2) Kobling til kabler mv. (2.1)...3 Overstyring (2.2)...6 Filtre (2.3)...6 Ramper (2.4)...7 Instrumentfejl (2.5)...8

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET KALKEN i AALBORG-OMRÅDET Seniorprojektleder Jan Jul Christensen COWI A/S Civilingeniør Per Grønvald Aalborg Kommune, Vandforsyningen ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8 november 2006 KALKEN I AALBORG-OMRÅDET

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

ETABLERING AF GSM-R RADIOKOMMUNIKATION PÅ TØLLØSEBANEN INDHOLD BILAG. 1 Baggrund 2 1.1 Lovgrundlag 3 1.2 Datagrundlag 4

ETABLERING AF GSM-R RADIOKOMMUNIKATION PÅ TØLLØSEBANEN INDHOLD BILAG. 1 Baggrund 2 1.1 Lovgrundlag 3 1.2 Datagrundlag 4 BANEDANMARK ETABLERING AF GSM-R RADIOKOMMUNIKATION PÅ TØLLØSEBANEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VVM-ANMELDELSE INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Geologisk modellering

Geologisk modellering Geologisk modellering Smålyng Gislum Haderup Viborg Kasted Grindsted Thyregod Skuldelev Gladsaxe Ishøj Frederiksberg Torkildstrup Store Fuglede Nyborg Abild Vesterborg )LJXU 3ODFHULQJHQDIGH*5802RPUnGHUGHUHUXGYDOJWWLOJHRORJLVNPRGHOOHULQJ

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Redaktion: Naturstyrelsen og Orbicon

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Råstofkortlægning ved Stjær, Århus Amtskommune, Amtsarkitektkontoret, maj 1981.

Råstofkortlægning ved Stjær, Århus Amtskommune, Amtsarkitektkontoret, maj 1981. Miljøcenter Århus Århus Vest - trin 1 kortlægning NOTAT Til Miljøministeriet Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Att.: Tom Hagensen Fra Mette Danielsen Sag 13708020 Dato Juli 2008 Projektleder

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere