Kreativitet. Afsluttende opgave af Per Kallehauge Hold 0703 nr VoksenUnderviserUddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativitet. Afsluttende opgave af Per Kallehauge Hold 0703 nr.1204400 11.01.2000 VoksenUnderviserUddannelsen"

Transkript

1 Kreativitet. Afsluttende opgave af Per Kallehauge Hold 0703 nr VoksenUnderviserUddannelsen

2 Indledning. Gør som den viseste underviser, som lader vandet sprudle og jorden spire: Vær sol med din lærdom, vær måde gennem din evne til at tilpasse dig, vær vind gennem din strenge ledelse, vær luft med din mildhed, vær ild med din smukke tale, når du underviser. Hvad er kreativitet og kan det læres? Denne opgave er et første spadestik til at beskrive denne problematik. Først vil jeg komme med nogle psykologiske og kognitive overvejelser, hvor bl.a. begrebet tavs viden er centralt for forståelsen af kreativitet. Derefter vil jeg komme med nogle didaktiske overvejelser og ende ud med en didaktisk model, hvori de kreative lærerprocesser kan placeres. Den vil jeg så bruge til at placere min anknytning til praksis, som er værkstedsundervisning på et pædagogseminarium. Der er i dag inden for mange områder stor interesse for Hildegard af Bingen, begrebet kreativitet. Hvis man snakker om de nødvendige kompetencer og kvalifikationer at den fremtidige arbejdskraft i det informationssamfundet skal have, er kreativitet en af væsentlige emner der bliver listet. Informationssamfundet er der populært begreb, der betegner det næste stadie efter industrisamfundet. Her skal den fortsatte vækst i samfundet være baseret på udveksling af information. Information skal i denne sammenhæng ses meget bredt. Det er f.eks. den stigende betydning af underholdnings og medieindustrien, der tænkes på. Men også den stigende betydning af serviceindustrien i bred forstand. Et andet begreb der bruges til at betegne fremtidens samfund er netværkssamfundet. Dette begreb fokuserer på den forstilling om, at udviklingen i sammenknytningen af samfundet ved hjælp internettet vil få altafgørende indflydelse. Et tredje begreb er drømmesamfundet. Det er forstillingen om det samfund hvor fortællingen vil få en altafgørende indflydelse. Ikke bare som et central begreb for fritidssamfundet, men også for hele samfundet som sådan. Varerene værdi vil også være præget af den fortælling de bærer med sig. Indenfor erhvervslivet er interessen for kreativitet også kommet på mode. Man skal ikke se ret mange stillingsannoncer, før man et får indtryk af, at kreativitet er en vigtigt parameter når der skal ansættes ny arbejdskraft. Og til mange forskellige stillinger både indenfor det private og indenfor det offentlige. Det er selvfølgelig især indenfor de områder der kommer i fokus når man snakker om informations- og netværksamfundet. I erhvervslivet er der også interesse for hvordan man fremmer den kreative ideudvikling, der er så vigtigt når man skal fastholde sine positioner i det fremtidige samfund. Og det er både hos den enkelte medarbejder og hos ledelsen. Hvordan sikrer ledelsen, at der sker en udnyttelse af de kreative potentialer der er hos de enkelte medarbejdere. Og hvordan sikrer ledelsen en stadig kreativ udvikling af ens produkter og tjenester. Indenfor undervisningssektoren, især indenfor folkeskolen har der længe været en diskussion om placeringen af de praktisk, musiske og kreative fag. Især når det gælder tværfagligheden og hvordan de kreative fag skal indarbejdes i de mere traditionelle skolefag. Den nye folkeskole lov ligger op til et mere helhedssyn på barnet. Og sætter det enkelte barn i centrum. Det er vigtigt for de kompetencer som skolen skal opbygge, at det kommunikerende og det skabende kommer i centrum. Her er kreativiteten en central faktor, der skal dyrkes i undervisningen. Vi er på vej mod et nyt læringsbegreb hvor man sætte læring mere i centrum end undervisning. Her kommer de praktisk-musiske fag også ind som noget centralt. Det havde før tendens til at være frikvarter i forhold til den traditionelle undervisning. Et hvert projektarbejde, som også er en central del af de nye tendenser, har med respekt for sig selv en praktisk-musisk del. I voksenundervisningen har det kreative også været central. Hvis man skal sige det lidt groft kan man sige at 70-erne var præget af et pedirør-syn på kreativiteten. 80-erne var selvrealiseringen i fokus. Og her i slutningen af 90-erne kom der fokus på de kreative kompetencer, især indenfor 2

3 informationsteknologien. Det er selvfølgelig meget skematisk og karikeret, men det signalerer nogle forskellige vinkler på kreativitet. Er det samme begreb, der bliver brugt i de forskellige sammenhænge? Og hvad lægger der i selve begrebet? Problemfelt. Jeg vil med denne opgave prøve at indkredse dette begreb lidt nærmere. For at få besvaret en række vigtige spørgsmål, både nogle personlige som kan afklare min egen lærerpersonlighed, men også nogle voksenpædagogiske spørgsmål, som kan afklare nogle af den pædagogiske og didaktiske problemstillinger, jeg som voksenunderviser er kommer ud for. Mange steder i litteraturen om voksenpædagogik, er begrebet taget med i opremsningen af vigtige kvalifikationer og kompetencer 2. Jeg har også selv i min 1. dels opgave brugt begrebet som en af de digitale kompetencer jeg remsede op 3. Jeg kunne godt tænkte mig at komme lidt ind under huden af det begreb. Et sted at begynde var at tage udgangspunkt i den almindelige forståelse af begrebet. Jeg var i praktik i disse 3 uger på Kolding Pædagog Seminarium, hvor jeg fulgte med i værkstedsundervisningen med forskellige lærere. På et hold havde vi en diskussion om forholdet mellem fantasi og kreativitet. Den umiddelbare konklusion på denne diskussion var, at fantasi var evnen til at tænke og forestille sig ting og kreativitet var evnen til at handle. Er det den samme kreativitet som der tales om hele vejen rundt, eller findes der forskellige kreativiteter knyttet til forskellige områder af den menneskelige aktivitet? Er kreativitet noget der kan læres. Er det noget der aflæres af mange i det normale folkeskole system, og derfor skal gen -indlæres når man bliver voksen. Findes der nogle øvelser der styrker kreative processer generelt eller er det pædagogiske og didaktiske overvejelser specifikke for det genstandsområde som kreativiteten omhandler? Er kreativitet noget dybt personligt eller måske ligefrem noget genetisk og derfor svært at nå med pædagogiske overvejelser. Eller kan man bruge begrebet tavs viden som en løftestang til at beskrive og give handlingsanvisninger i forbindelse med pædagogiske overvejelser? Begreber som skabende evne, kunstneriske udfoldelse, æstetiske overvejelser, billedfremstilling har noget med kreativitet at gøre. Men vil fokus på disse begreber få voksne til at blokere overfor begrebet? Eller vil det ligefrem have afsmittende virkninger på andre læreprocesser? Vigtige begreber til at beskrive de kvalifikationer der er nødvendige i det moderne samfund er problemløsende, nytænkende, visionær o.lign. Er det begreber der har med kreative evner at gøre? 3

4 Er kreativ udfoldelse blot den flødeskum, der giver os almindelige mennesker mulighed for at realisere os selv? Ikke alle disse spørgsmål kan besvares indenfor rammerne af denne opgave, men det er som sagt et første spadestik. Problemformulering. Kan man lære kreativitet? Nogle pædagogisk-psykologiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med kreative læreprocesser hos voksne, her eksemplificeret ved værkstedsfaget ved pædagoguddannelsen. Hvad forstår man med ordet kreativ. I dette afsnit vil jeg prøve at beskrive forskellige forståelser af det kreative. Ordet bliver brugt i flæng i mange forskellige sammenhænge. Uden at det nødvendigvis er den samme brug af ordet. I nogle tilfælde fremgår det klart af sammenhængen, hvad der menes, men i andre tilfælde er det mindre klart. I forbindelser med annoncer til forskellige stillinger er det klart et plusord når det drejer sig om bestemte former for job. Det er typisk job der handler om at arbejde med mennesker. Her er kreativitet blevet et plusord på linie med menneskekundskab og samarbejdsvilje. Pædagoger og lærere skal være kreative i deres job. Indenfor servicebranchen (reklame, marketing osv.) er det også et plusord, men her knytter det sig nærmest til det konkrete produkt eller service man skal levere. Og så skal man selvfølge også være kreativ, hvis man skal udvikle, designe eller opfinde nye produkter. Hvad enten man er arkitekt eller tandbørste designer. Kunstnere og lignende er selvfølgelig også kreative. Når man snakker om kreativitet i forbindelse med kunsten og kunstnerisk virksomhed er der nok en lidt andet forståelse af ordet man bruger. Det er en kreativitet som man som almindelig dødelig ikke umiddelbart kan nå. Det er kreativitet der er tæt knyttet til det felt som kreativiteten udøves indenfor: malerkunst, musik osv. Det er også en kreativitet der skal accepteres på parnasset, før det kan kaldes egentlig kunst. Kreativitet kan også være et negativ ord især hvis det knyttes til den økonomiske verden. Kreativ bogføring er i hvert fald ikke positivt. Kreativ udnyttelse af familie bånd er heller ikke. Det kaldes også nepotisme. Kan min egen brug af ordet kreativ stå for en nærmere prøve. I mit praktik forløb holdt jeg et fordrag om kreativ computerpædagogik. Det var en beskrivelse af de projekter, jeg har lavet i en daginstitution for flygtningebørn. Der har jeg gjort brug af computerens billed- og lydværktøjer til at lave små multimedieprogrammer sammen med børnene. Formålet med disse programmer er at støtte det pædagogiske arbejde vi i øvrigt gør for at styrke børnenes sproglige bevidsthed. Selvfølgelig arbejder jeg også med at disse multimedieprogrammer skal have et godt æstetisk design. De skal være flotte, indbydende og nemme at finde rundt i. Det kunne man kalde en prøve på mine kreative evner ud i multimedie design. Men formålet var ikke produktet men processen. Det pædagogiske mål var ikke i første række de færdige produkter, men de pædagogiske situationer som jeg fik skabt sammen med børnene omkring computeren. Det gik først op for mig under selve fordraget og den indlagte debat med de tilstedeværende, at det egentlig var det der var mit pædagogiske sigte. Som en af mine vejledere bemærkede bagefter havde han forventet noget andet. Nemlig hvordan børnene kunne være kreative på computeren. I modsætning til den megen brug af computeren til computerspil, som børn har både i hjemmet og i institutioner for børn. Han definerede de forskellige muligheder for at arbejde kreativt med børn som enten til børnene, med børnene eller af børnene. Hvor det første kredser om at skabe musiske oplevelser til børnene. Det andet lægger vægt på at skabe pædagogiske rum sammen med børnene, hvor 4

5 pædagogen måske indgår i en mere eller mindre i processen sammen med børnene. Det sidste fokuserede på børnenes egne kreative processer. For at vende tilbage til de voksenpædagogiske erfaringer, vil jeg lige reflektere over det konkrete situation med mit fordrag om kreativ computerpædagogik. For at formidle mit budskab om at pædagoger burde/kunne arbejde mere kreativ med computeren brugte jeg megen tid af mit foredrag på selve redskabsanvendelsen. Nemlig hvordan computeren også kan bruges som billede og lydværksted. Selvfølgelig i håbet om at denne fokus på redskabsudvikling, og mine egne lysende eksempler som eksemplariske modeller, kunne sætte gang i kreative processer hos de studerende. Men det betød nok at det der var mit egentlige budskab, nemlig at skabe mere kreativitet i den pædagogiske proces, gik lidt tabt. Kreativitets værktøjer. Kan man anvende nogle bestemte kreativitets værktøjer og dermed skabe en genvej til vores kreativitet? Søger man i litteraturen og især på internettet støder man hurtigt på en række forskellig artede kreativitetsværktøjer, der på mere eller mindre fantasifulde skal styrke vores kreativitet. Mest kendt indenfor undervisnings i hvert fald den del jeg har været i berøring med er brainstorm, fremtidsværksted. Formålet med disse værktøjer er at frisætte kreativiteten. De er især brugt indenfor arbejde i grupper, både indenfor undervisningssektoren og indenfor erhvervslivet. Fremtidsværkstedet er kommet ind fra venstre. Det er introduceret af forskere fra den kritiske skole bl.a. Robert Jungk 4 og er god til at frisætte den sociologiske fantasi. Fremtidsværkstedet har forskellige faser. Forberedelsesfasen, Kritikfasen, Fantasifasen, Strategifasen, Virkeliggørelsesfasen. Fremtidsværkstedet har også vundet stor udbredelse indfor det offentlige og også indenfor erhvervslivet. Brainstorm er mere er personlig proces, men kan godt organiseres i forbindelse med arbejde i grupper. 5 Hvis man søger på nettet 6 om kreativitet finder man mange forslag til hvad der kan styrke den kreative tankegang. En guru indenfor denne type af værktøjer er f.eks. Edward de Bono. Han har bl.a. et værktøj hvor forskellige farvede hatte afgør hvilke tankegange man skal tænke i. Rød hat så skal du vise følelser og intuition, sort er du logisk tænkende og negativ, gul betyder positivitet og muligheder. Ideen er at man skal tænke omvendt og ikke hvad ens kollegerne forventer. Og ikke tænke som man plejer. Andre værktøjer kan være kort med forskellige nøgleord om hvordan der skal tænkes. En indvending mod denne tankegang, er at det nemt bliver meget skematiske og at man kommer til at fokusere på teknikken og processen end på det indhold der kommer ud af det. Her kan det blive til en fare i en voksenpædagogisk sammenhæng, hvis man fokusere for meget på teknikken. Der vil være nogle der falder fra inden at processen egentlig producerer resultater. Andre vil påstå at man slet ikke kan dyrke kreativiteten på denne måde og at disse teknikker slet ikke virker. 7 Og at kreativiteten kommer som rene lykketræf og når medarbejdere laver ting de ellers ikke skulle lave. Så langt vil jeg dog ikke gå. Jeg mener helt klart at kreativitet er åben for personlig udvikling og at vi som undervisere har mulighed for at påvirke denne proces. Alle disse teknikker kan hver for sig styrke de kreative processer. Især tvinge os til at tænke andeledes end logisk, analytisk og systematisk, som megen vores skolegang er netop bygget op om. 5

6 Det er vigtigt at kunne tænke i associative baner og tankespring. Og her kan alle disse teknikker nok på et eller andet plan hjælpe. Og styrke den personlige og kognitive udvikling også som voksen. Hvad denne flor af teknikker også viser er, at der er penge i at udbyde sådanne kurser og teknikker og dermed opfylde det behov der er for at fokusere på kreativiteten i erhvervslivet. Tavs viden og kreativitet. Her i dette afsnit vil jeg nærmere beskrive et af de punkter jeg nævnte under problemfeltet, nemlig begrebet tavs viden. Et begreb der kan bidrage til at forstå kreativiteten. I en artikel i et kompendium om værkstedsarbejde 8 er der et forsøg på at bringe begreberne tavs viden og arbejde med kreativitet ind i en sammenhæng. Artiklens ærinde er at placere og begrunde de praktiskmusiske fag især i folkeskolen. Men jeg mener også at den kan bruges i denne voskenpædagogiske sammenhæng, især når mine erfaringer i praktikken er værkstedsundervisningen. Og så bruger den som eksempel pottemageren, som jo egentlig er mit oprindelige fag, så der kan jeg også identificere mig personligt. Han starter med at referere til den stigende interesse for at flytte den pædagogiske diskussion fra undervisning til læring og bringe det personlige læringsarbejde i fokus. Og især kroppens funktion i kognitionen. Herefter tager han udgangspunkt i den praktiske lærerproces. Det vil sige den lærerproces, hvor den lærerende efterligner mesteren, ved at der foregår en indflytning i det der skal læres. Det sker i modsætning til verbal-logiske lærerprocesser, hvor der satses på det logiske ræsonnement, som drivkraft i lærerprocessen. Med hensyn til det logiske ræsonnements styrke og fald kan jeg selv huske fra min gymnasietid, fascinationen af det klassiske fysisk indre logik og styrke, dens logiske sammenhæng i modsætning til kemiens udenadslæren. Og hvordan denne logik blev brudt af kvantemekanikkens uforståelige usikkerhedsprincip. Børn kan godt lære at save uden at kunne sproglig forstå beskrivelsen af de mange motoriske processer der skal gå op i en højere enhed for at savningen skal kunne lykkes (vinklen af saven i forhold emnet, kraften placering i op og ned savesporet osv.). Selv helt små børn kan lære det med kroppen. Voksne kan godt forstå disse sproglige beskrivelse af processerne, men først ved selv af prøve at save, så kroppen også kan forstå, opstår den egentlige læreproces. Det kan også beskrives på denne måde: Efterhånden som man flytter ind i og kommer til at bebo de forskellige slags handlinger i en given færdighed, gennemløber man en række integrative handlinger. En integrativ handling er en proces, hvorigennem en person stiltiende fatter den fulde mening - eller gestalt af en proces eller en funktion. Den er en art kropslig aha-oplevelse. 9. Det er den ahaoplevelse mine studerende, da jeg underviste i at dreje i ler, forhåbentlig fik. Jeg er meget god til at sætte sprog på alle de små detaljer i den keramiske drejeproces. De er en hjælp i til at komme i gang med den meget tekniske disciplin som lerdrejning er. Men derud over bruger jeg også meget at sætte hænderne udenpå, for at hjælpe med den kropslige forståelse. Men den egentlige ahaoplevelsen sker først i det tilfælde, hvor den studerende faktisk selv føler at leret løfter sig mellem hænderne på hende uden hjælp. Det der sker ved disse lærerprocesser er indflytning og en indføling i disse områder. Det er karakteristisk at disse indflytninger er en kognition der er af kropslig karakter. Videre i artiklen forsøger han nærmere at indkredse disse erfaringer, som han siger er kendt af enhver der er engageret i kreativ aktivitet. 10 Og det er her at den tavse viden kommer ind i billedet. Han bruger M. Polanyi, som er den forsker der har introduceres begrebet om den tavse viden. Han beskriver 3 grundlæggende funktioner i erkendelse og erfaringsdannelse nemlig: Opmærksomhed, aktivitet og tænkning. 6

7 Opmærksomhed: fokal eller subsidiær: Vi kan have vores opmærksomhed rettet fokalt eller subsidiært. Fokalt vil sige rettet mod et bestemt punkt eller emne. Det vil vi sige at vi f.eks. koncentrerer os om at ramme hoved på et søm, men samtidig har vi subsidiært opmærksomhed rettet mod grebet om hammer og søm, om kraften hvormed vi slår med hammeren osv. De 2 opmærksomhedsformer er modpoler, dvs. at vi ikke samtidigt kan rette både fokalt og subsidiært opmærksomhed på samme punkt, samtidig er det også et kontinuum. Cykling er andet godt eksempel med masse af subsidiær opmærksomhed. Man kan konstruere en cykel, der drejer til venstre når man drejer styret til højre (i Fårup Sommerland kan man prøve sådan en). Den tvinger en til at flytte fra subsidiær opmærksomhed ved selve cyklingen til fokal opmærksomhed på selve det at dreje styret. Med katastrofale følger indtil det er lært, netop ved at man har lært at cykle den nye konstruktion med subsidiær opmærksomhed. Man kan sige at vores opmærksomhed forløber på en skala fra fokal til subsidiær tænkning. Aktivitet: begrebslig eller kropslig: Al menneskelig aktivitet har både en kropslig og begrebslig dimension. De befinder sig også på en polær skala, dog ikke sådan at der findes absolut begrebslig eller kropslig aktivitet. Mennesket er ikke ånd alene, og selv vores sprog er dybt forankret i kropslige begribelser 11. Men vi kan heller ikke eksistere som menneske, som krop alene. Både ånd og krop udfører bedømmelser og vurderinger. Ånden kan udføre tankerækker, ræsonnementer, deltage i samtale. Kroppen kan også bedømme på sine præmisser. Ved løb og spring sker mange bedømmelser og undvige manøvre mens ånden er optaget af andre aktiviteter. Især ved æstetiske vurderinger har kroppen et stor ord at skulle have sagt. Fascinationen af romantiske film, som nogle har er ikke en begrebslig vurdering af forbruget af lommetørklæder, men netop en kropslig vurdering af den rørelse som filmen giver anledning til. Selv ordet rørelse, altså den begrebslige dimension, har et kropsligt udgangspunkt, at røre. Tænkning: Eksplicit eller tavs viden: Den tredje del af denne model er spændviden mellem den eksplicitte viden og den tavse viden. Også det kan opfattes som et kontinuum mellem to poler. Sådan at forstået at dette kontinuum opstår som et samspil mellem de to andre erfaringsdannelser. Tavs viden opstår som et samspil 7

8 mellem subsidiær opmærksomhed og kropslig aktivitet, men eksplicit viden er resultatet af fokal opmærksomhed og begrebsmæssig aktivitet. Tavs viden er den viden der ikke kan sættes begreber på, ikke desto mindre en legitim viden. Forfatterens ærinde er selvfølgelig begrunde og sætte fokus på den praktisk-musiske del af undervisningen overfor del verbal-logiske, som i lang tid har fået den meste opmærksomhed. En af hans pointer er også, at den tavse viden er en mere oprindelig eller fundamental viden end den eksplicitte. Ud af en tavs viden kan udspringe en eksplicit viden, men ikke omvendt. Denne pointe er på linie med Mogens Hansen 12. I en bog om billedtænkningen beskriver han dannelsen af vores begreber med udgangspunkt i kropslige, kinæstetiske og rumlige forestillings-skemaer. Vi går så at sige fra krops og bevægelses-begribelser over sansebegribelser til billede og ord-begribelser. Og dermed til den begrebslige verbal-logiske struktur. Også NGF (Next Genereation Forum, et internationalt debatforum, der arbejder for udviklingen af et kreativt samfund, se note 6) har denne kobling til mellem kreativitet og den tavse viden. To move toward a Creative Society, it will be important to organize the environments in which children grow up so that these environments do more than strengthen their factual knowledge - what isknowledge. Children also need a lot of how to-knowledge. They need this practical - often unspoken-knowledge about procedures, about how to go about things and how to push further through activities based on curiosity, intuition and creativity. 13 Man kunne få den tanke at billederne dermed kommer før ordene. Men en af pointerne i Mogens Hansen bog er netop, at det er det omvendte. Billedskabningen er et menneskets nyeste påfund. Hvor talen er mere end år gammel, det næppe mere end år siden de første jagt scener blev kradset på loftet i klippehulerne i det sydlige Europa, før vi tog vores de første skridt ud i civilisationen. Men tilbage til den tavse viden og kreativiteten. Et forhold ved den tavse viden er også, at den ikke kan verificeres på samme måde som den eksplicitte viden. Der er ingen facitlister man kan slå op i. Der er igen specifikke spørgsmål man kan stille, som der så skal gives eksakte svar på. Der er ingen objektive standarter man kan holde op. Man må sammenholde sine handlinger indenfor aktiviteter der indebærer udøvelse af tavs viden, med ekspertens. Eksperten er der den der indenfor et givent vidensfællesskab bliver accepteret som ekspert. Dette vidensfællesskab er ikke fast, men netop kultur og tidsbestemt. Kunstnerisk fremstilling har mange dele af den tavse videns dimensioner. Æstetiske vurdering er en meget kropslig begribelse. Der er meget aktivitet indenfor den kreative virksomhed der er svært at sætte ord på. Det gør det også svært for en værkstedslærer at basere sin undervisning ud fra en verbal logisk tankegang. Man kan nemt komme til at sætte lighedstegn mellem den kreative tænkning og den kunstneriske udfoldelse og reducere det kreative til billedtænkning og den æstetiske udfoldelse. Det er en reduktion der ikke er frugtbar. At der skulle være et skel er nok et historisk betinget opfattelse, som ikke rigtig holder. I hvert fald ikke for fremtidens nye læreprocesser, også når det gælder for voksne. Her er begrebet det musiske mere frugtbart at bruge. Det kan rumme mere end blot det det i traditionelt forstand det snævert kunstneriske. I megen debat om undervisning i dagens samfund er der tendens til at sætte forskellige 8

9 begreber op i overfor hinanden, som modsætninger og uforenelige størrelser. Han giver nogle eksempler på disse begrebspar over for hinanden: kreativ - reproduktiv tænkning og visuel verbal-logisk tænkning. Han bruger det til at pointere at det ikke er et enten/eller og det er farligt at anvende dem som faste typer også for menneskers udviklingsprocesser. Han siger at det er vigtigt for læreprocesserne i skolen, at der sker en vekselvirkning mellem de sanselige symbolformer og de sprogligt-analytiske symbolformer. Han konkluderer med at sige at det at skabe noget nyt, det kreative, hvad enten det er i lærerprocessen eller i kulturen, er en proces, hvor der sker en oversættelse fra en symbolform til en anden. Steen Larsen, en af guruerne indenfor lærerprocesser, har også denne pointe med at favne både det autoritative og det autentiske. Og dermed hans undervisningsplan med vægt på både auditoriet og i laboratorierne. 14 Det moderne samfunds opdeling i adskilte betydningsuniverser har specialiseret og selvstændiggort samfundsmæssige funktionsområder som hhv. den videnskabelige søgen efter det sande den etiske søgen efter det rigtige og den kunstneriske søgen efter det autentiske. 15 Jeg havde engang en lærer, Hans Christian på Kunsthåndværkerskolen. Han var en anerkendt maler og en gammel krumbøjet mand. Han gav fysisk intryk af at man bare skulle puste til ham så ville han falde sammen. Han fortalte at han tit i undervisningssituation af studerende blev budt behageligere stole, og ved besøg af kollegaer på hans atelier blev forespurgt om hvorfor han stod i sådanne for hans ryg så ubehagelige stillinger. Han forklarede at det faktisk var med vilje, ikke fordi manden var masochist. Men han synes faktisk at han malede bedre når han befandt sig i sådan en stilling. Jeg forstod ikke dengang hvad det skulle gøre godt for, men med begreberne fokal og subsidiært opmærksomhed, kunne man sige at ved at tvinge hans fokale opmærksomhed på smerten og den ubehagelige stilling, kunne den kunstnerisk nerve - den tavse viden - frit arbejde i det subsidiære felt. Den omvendte Maslow. I dette afsnit vil jeg præsentere ideen om en omvendt-maslow. Denne ide kan bruges til at bringe fokus på kreativiteten som en vigtig del menneskets erobring af sit eget liv. Hvad er menneskets behov? Og hvad er det, der styrer civilisationsprocessen? Her har Maslows behovspyramide været et anerkendt bud. Ud fra en eksistentiel tankegang beskriver Maslow menneskets motivationer i et hierarkisk system, hvor de forskellige behov er underordnede de andre. Underst i pyramiden er de organiske og fysiske, derefter de følelsesmæssige og sikkerhedsmæssige, videre op af pyramiden de sociale behov, derefter behovene for agtelse og selvagtelse og til sidst i toppen af pyramiden behovet for selvrealisering og selvaktualisering. Som Pædagogisk-Psykologisk Ordbog 16 tilføjer er selvrealisering udtrykt ved skabertrang, eksperimenterlyst, spændingssøgen etc. Teorien eller modellen siger, at de underste behov skal være opfyldt først før man kan gå videre til de højere liggende behov. Men kan man vende pyramiden på hovedet? Det er ikke inspireret af Jan Carlzons (leder af SAS på et tidspunkt) ledelsesfilosofi, det var et helt andet hierarkisk system, han talte om. Ideen kommer her fra en artikel om de handicappedes behov og det musiske menneske 17. Artiklens forfatter citerer en samtale med Mogens Hansen, der bl.a. har introduceret Howard Gardner på dansk. Det var en samtale om det lille barns udvikling. At barnet udvikling tager sit udgangspunkt i dets nysgerrighed for at handle i verden i samspil med andre. Og at dette samspil afhænger af den respekt eller agtelse barnet får. Altså en slags omvendt-maslow, hvor man går fra toppen af pyramiden mod bunden. Hun bruger i sin artikel denne anderledes indgangsvinkel til beskrivelse af de menneskelige behov, og til at kritisere brugen af Maslows behovspyramide som et intelligenshierarki. At man ikke giver de handicappede mulighed selvaktualisering og selvrealisering. Hvis deres fysiske og basale behov er opfyldt rækker deres ånd ikke længere, synes den fremherskende logik at hedde. 9

10 Livet er en skabelses proces, ikke kun for barnet også for det voksne individ. Og det er denne kreative erobring af sit eget liv, som centrum i den livslange læring, som ideen om den omvendte Maslow kan bruges til at sætte fokus på. Denne tankegang sætter menneskets behov for at skabe og være kreativt om noget central. I voksen pædagogisk sammenhæng må det handle om at finde (evt. finde tilbage) til denne kreative erobring af tilværelsen. Ikke for at idyllisere barndommen og det legende barn, men mere at vi gennem livet fortsætter denne legende tilgang til livet. Det er også en pointe som Next Generation Forum 18 har i sit årsrapport. I det vestlige samfund ved overgangen til informationssamfundet (eller overgangen fra informationssamfundet til drømmesamfundet som nogle vil sige) er den gamle Maslows pyramide måske heller ikke så aktuelt. Her er det netop selvrealiseringen og selv-aktualiseringen der kommer i centrum. Så den omvendte Maslow kan være god at tænke ud fra også i en pædagogisk didaktisk sammenhæng. Man kunne sige at målet for undervisningen kunne være en søgen efter lysten til denne selvrealisering. Her kommer det kreative stærkt ind i billedet. Flere intelligenser, flere kreativitetstyper? Sproglig/Verbal intelligens Matematisk/Logisk intelligens Visuel/Spatial intelligens Kropslig/Kinæstetisk intelligens Musisk/Kunstnerisk intelligens Interpersonel/Social intelligens Intrapersonel/Emotionel intelligens Gardner multiple intelligenser Som nævnt i et tidligere afsnit kan man hurtigt komme til sætte lighedstegn med kreativitet med kunstnerisk-æstetisk udfoldelse. En del af dette projekts mål er at udvidde dette begreb og se på kreativitet i et bredere perspektiv. Gardners teori om multiple intelligenser 19 har haft stor indflydelse på debatten om intelligens og også om lærerprocesser i det hele taget. Begrebet om de multiple intelligenser er vigtig til forståelse af mennesket mangesidede muligheder. Og også for kreativitetens mange potentialer. Alle mennesker har potentialet til disse intelligenser. Men ikke alle intelligenser på dyrket på samme måde indenfor skolevæsenet. Man skal heller ikke se disse intelligenser som afgrænsede størrelser i egentlig forstand. Teorien skal også ses som et modstykke til den traditionelle måde at måle den menneskelige intelligens, mål ved et bestemt score ved et specifik prøve. F.eks. udtryk ved et enkelt tal som skulle beskrive åndens højde. Også Gardner har arbejdet med kreativitet i sin forskning. Jeg nåede til den konklusion at det er højst usandsynlig at der findes en generel altdækkende kreativitet. I stedet antog jeg at hver form for intelligens måske i sig rummer sin egen form for kreativitet. Mennesker kan vælge at udvikle dette kreative potentiale i lyset af deres egne ønsker såvel af samfundets bud og muligheder. 20 Hans arbejde med kreativiteten har dog fokuseret meget på big creativity, nemlig verdenshistoriens lysende eksempler på kreativitet (Pablo Picasso, Sigmund Freud o.lign.). Denne del af det kan jeg ikke bruge så meget af. Han skriver videre om kreativiteten som en interaktiv proces, en dynamik mellem personen, faget og feltet (feltet er hans betegnelse for samlingen af eksperter og ekspertise om skal vurdere om arbejdet er kreativt). En af forudsætningerne for Gardner at identificere de forskellige intelligenser er også (men ikke kun) at de skal have et hemisfære udgangspunkt, dvs. udgangspunkt i dele af hjernen. 21 Også en populær folkelig teori forklarer kreativiteten ud fra menneskets dobbelthjerne. Venstre hjerne halvdel tager sig af den formal-logiske tankegang, Tænker digitalt og tænker i logiske ræsonnementer. Højre hjerne halvdel tænker analog og i helheder. Denne halvdel er ifølge denne teori udgangspunktet for den kreative tankegang. Men så simpelt er det ikke, for alle problemer fordrer begge former for tænkning 22 Disse overvejelser er i hvert fald brugbare til at brede kreativitets begrebet ud og betragte det mere nuanceret. Og især pointen om at kreativiteten er et potentiale som kan arbejdes med hos den 10

11 enkelte og ikke nødvendigvis en medfødt gave. Det giver i hvert fald håb for den pædagogiskdidaktiske indsats. Hønen eller ægget. Kommer intelligensen før kreativiteten eller er det omvendt. Som vi lige har set mener Howard Gardner i høj grad det første. Men holder det for en nærmere diskussion. Det kan der være flere bud på. Måske er spørgsmålet forkert. Det handler måske om at se kreativitet som noget fundamentalt. Det er en lidt anderledes måde at se det på end at tage udgangspunkt i Gardner. Optagetheden af kreativiteten blandt psykologer, pædagoger, antropologer, legeforskere, videnskabs folk og i erhvervslivets kredse har at gøre med det skabende moment vitale rolle, ikke blot for det enkelte menneske livsførelse og livsudfoldelse, men for fællesskabet og for samfundet 23 Kreativiteten har ikke blot en skabende dimension den har også en æstetisk, ekspressiv og etisk dimension. Og i modsætning til fantasien har kreativiteten også i sig et handlende moment. Det vil der sker en forandring i verden enten på det lille eller store plan. Nazismen storladne arkitektur er udtryk for stor kreativitet, men stiller også store etiske spørgsmål om denne arkitektur brug i førerens store plan for forførelse af folket. Kreativitet er også en social handling. Det sætter kreativiteten eller det skabende moment som en af de grundlæggende forudsætninger for hele menneskets skabelsesakt. Store ord - men dog alligevel vigtige. Pointen er også at det kreative kan ikke adskilles fra dets virkning, det det gør ved os. Og dermed får det også en etisk dimension. I den førnævnte artikel om handicappede citeres Jon Roar Bjørkvold for følgende udtalelse om Gardners multiple intelligenser, idet han anerkender Gardners opgør med den traditionelle opfattelse af intelligensen:... Gardners intelligens-katgorier som unødigt opsplittede: Snarere end at tale om forskellige intelligenser må det efter min mening være rigtigere at betragte Gardners intelligens-katgorier som forskellige modaliteter af et og samme - menneskets musiske intelligens 24 Også dette citat sætter det skabende menneske i centrum - kreativiteten og det musiske som det centrale i menneskets udvikling. Man kunne sige at man har brugt en omvendt Maslow på den de gardneriske teorier. Også Sten Larsen er på linie med dette. Han bruger bare nogle andre ord og er mere polemisk i sit sprogbrug: Det musiske er ikke et eller flere fag, men den autentiske dimension mennesker sprog, tænkning og hele funktion. Derfor rummer alle fagområder naturligvis en musisk dimension.. 25 Alle disse citater er enige om at sætte mennesket egen skabelsesproces i centrum. Og dermed at sætte kreativitet som er vigtigt grundlag for denne selvskabelse. Mogens Hansen har også en pointe som taler imod børnenes på forhånd indbyggede og ubesmittede kreativitet. Han siger bl.a. om børns tegneudvikling. Det som opleves som om, det kommer inde fra barnet, er noget indbygget i børn som deres udviklingspotentiale. Men udviklingens dynamik er undervisning. 26 Her er han på linie med den nyeste forskning indenfor æstetiske lære- og billedprocesser. 27 Det er i hvert fald en konklusion der giver håb for pædagogiske overvejelser også for udvikling af de kreative processer også for voksne. Ah - Aha - Haha. I dette afsnit vil jeg beskrive et forsøg på en samlet teori om hvor kreativiteten kommer fra. I en artikel af Jan Brødslev Olsen 28 forsøger han at nå frem til en samlet teori om kreative erkendelses former. En meget psykologisk tilgang til en samlet teori om kreative erkendelsesformer. Han bruger forfatteren og filosoffen Arthur Koestler, som har skabt en teori om kreativitet. Jan Brødslev Olsen er på linie med Polanyi om betydningen af det ubevidste. I artiklen bruger han Ole Vedfelts teori om bevidsthed. Han citerer Ole Vedfelt: Et grundlæggende problem i den vestlige kulturs opfattelse af bevidsthed er, at vi hele tiden efter forgodtbefindende prøver at pille enkeltelementer 11

12 ud af et komplekst dynamisk fænomen og ophøje den til selve bevidstheden. Disse elementer kan være rationalitet, realitetsorientering, intelligens, ord osv. 29 Som det ses at dette citat er Ole Vedfelt på linie med Gardner i hans kritik af den fremherskende syn på intelligens, men dog fra et lidt andet udgangspunkt. Kreativiteten opstår ikke ud af ingenting. Men som en sammenstilling det hidtidige, erkendte eller u-erkendte, adskilte kendsgerninger, ideer. Evnen til at sammensætte tingene på den nye måde kan hentes fra det ubevidste. Kreativitet har altså altid et element af regression. Men man skal ikke lade det ubevidste tage overhånd. Man skal netop lade rationaliteten i den disciplinerede tankegang gøre arbejdet færdige med at udkrystallisere og afprøve de kreative ideer. Det er altså denne rejse ned og op igen der udgør det egentlige kreative arbejde. Han siger også at vi bryder de vanlige associative tankegange og bliver bisociative. Koestler mener at der er 3 former for kreativitet som al kreativ virksomhed falder indenfor. Ikke nødvendigvis som rene former, men som kombinationer af disse former. De 3 former er: Den kunstneriske originalitet, som bygger på sidestillingen af forskellige af forskellige reference rammer. Den videnskabelige erkendelse, som fremkommer gennem fusionen af tidligere uforbundne fænomener. Og endelig kommer komikken også ind i denne teori, nemlig som kollisionen af tidligere uforbundne fænomener og kontekster, som får os til at grine. Han udkrystallisere altså 3 former for kreativitet, som kan opleves. Og med megen kreativitet benævner han dem med en meget genkendelig huske regel, nemlig den kunstneriske Ah - oplevelse, den videnskabelige Aha, og den komiske Haha -oplevelse. Bevidstheden har mange forskellige proceskanaler (et begreb han har fra Ole Vedfelt): tanker, kropsfornemmelser, indre forestillinger og følelser. I den vestlige kultur har man mest fokuseres på tanken som proceskanal. En hans pointer i følge artiklen er, at der i forandringsprocesser er vigtigt at kunne skifte proceskanaler. Man skal sikre sig at udnytte en mangfoldighed af proceskanaler. Kreativiteten opstår når vi tillader os selv at skifte (bevidstheds) rum og se verden fra et nyt rum. Ophold i uvante rum får vores horisont til pludselig af skifte karakter og vidde. Ved at opholde os i det samme rum forsvinder kreativiteten, og vi kan kun reproducere gamle tanker i nye forklædninger. 30 Sidst i artiklen kommer han kort ind på de pædagogiske metoder der kunne fremme de kreative læreprocesser. Hans mest kreative bud er meditation og det er lidt tyndt efter en ellers spændende artikel. Den enzymiske pædagogik. Efter at have præsenteret nogle psykologiske beskrivelser af kreativitetens mange former, vil jeg i de 2 næste afsnit komme med nogle didaktiske overvejelser. En måde at beskrive det pædagogiske rum, som den personlige kreative udvikling skal foregå i, vil være at tage udgangspunkt i begrebet den enzymiske pædagogik. Det er beskrevet i Steen Larsens bog af samme navn. 31 Han beskriver polemisk og slagordsagtig udgangspunktet for en anden slags pædagogik en den traditionelle. Den traditionelle tager udgangspunkt i informationsoverføring og redskabs-udviklende. Mens enzymisk pædagogik har som udgangspunkt en selvstændig personlig vidensoparbejdning og redskabsanvendelse. Har tager udgangspunkt i begrebet Skab dig selv. Ikke blot skal man kende sig selv, man skal også skabe sig selv. Det ligger også centralt i indholdet og beskrivelsen af det kreative. Både det at man skal skabe sig selv og det at man skal skabe selv. Han bruger ordet autocefalisk som betyder: for sig selv (auto) ud af sit eget hoved (cefalisk). 32 Ved den enzymiske pædagogik består lærerrollen i at tilvejebringe de forudsætninger. som er nødvendige for at elevernes læreprocesser kan finde sted. Læreren skal ikke bar lade stå til og forvente at læreprocesserne opstår 12

13 af sig selv. Initiativet og arbejdet er elevernes, men lærerens rolle er at konfrontere de studerende med nye vinkler på deres arbejde. Når vi arbejder med kreative processer i forbindelse med f.eks. det billedskabende, kan lærerens rolle tage flere former. Det er selvfølgelig tilvejebringelse og etableringen af det værksted som disse processer skal forgå i. Værkstedsindretningen er en vigtig enzym i forbindelse med de kreative processer. Så skal læreren tilveje bringe de nødvendige håndværksmæssige færdigheder til at arbejdet. Eller i hvert fald vise veje til hvor og hvordan de studerende kan opnå disse kvalifikationer. Det er vigtigt at det ikke bliver værktøj for værktøjets egen skyld. Men at det bliver i samspil med de personlige processer og mål de studerende har. Et vigtigt enzym er også inspirationen. Det må gerne være en konfronterede inspirationen. Kunstmuseer er altid et godt sted at blive provokeret, men også i den ophøjede kunst modsætning, f.eks. den folkelige banalitet kan man blive provokeret. Men det er vigtigt at konfrontationen bliver konstruktiv og ikke destruktiv. 33 På kryds og tværs i en didaktisk model. I hvilket pædagogisk rum skal de kreative lærerprocesser placeres? Hvilke didaktiske tiltag skal der til for at fremme de kreative processer? Her vil jeg præsentere en mere uddybende model til at besvare spørgsmålene. Ved at placere de kreative lærerprocesser i en sådan didaktisk model får vi ikke nødvendigvis svar på om kreativitet kan læres. Eller rettere det forudsætter en tro på at kreativitet kan læres. Den tro kan blandt andet hente inspiration ved at tro på, at drivkraften i både den personlige udvikling og den kulturelle udvikling, er menneskenes iboende trang til selvrealisering, som jeg har beskrevet i et af de forgående afsnit, hvor jeg har kaldt det den omvendte-maslow. Men hvis vi tror på det, kan en sådan didaktisk model hjælpe til at afgøre hvilke pædagogiske tiltag, der skal til for at stimulere kreativiteten. Det er altid befriende, men farligt med modeller. Som Illeris siger om brugen af modellen:..den er et rent landkort eller et oversigtsbillede uden nogen indbygget fastlagt rækkefølge eller dynamik. Den er beregnet til at udpege en række centrale elementer og illustrere deres indbyrdes sammenhæng i forbindelse med uddannelses udformning og dermed give et overblik og en orientering mod nogle bestemte forhold, der anses for at være væsentlige. 34 Der er flere vigtige forudsætninger for hans model, som i denne sammenhængen med de kreative lærerprocesser er vigtigt at nævne. Han tager udgangspunkt i den gamle guru Piaget. Men kritiserer ham for at lægge for meget vægt på formallogiske-matematiske område. Med fokuseringen på de logiske strukturer kan Piaget teori ikke rumme tilegnelsen af verdens kaotiske mangfoldighed og videre, om denne fokusering på det matematisk-logiske strukturer:...forekommer mig at være problematisk på den måde, at det ikke giver nogen holdepunkter for hvad der sker, når erkendelsesobjekterne ikke har nogen iboende entydig eller logisk struktur - og det gælder trods alt for de allerfleste forhold, at de kan tolkes og forstås på mange forskellige måder, og der ikke kan gives et sikker svar på hvad der er rigtig og forkert. 35 og senere argumenterer han: at den mest fundamentale udvikling i kravene til uddannelserne siden

14 erne har drejet sig om af den faglige læring og den almene disciplinering i stigende grad skal suppleres med en styrkelse af overbliksmæssig orientering og forståelse samt personlige kvalifikationer som f.eks. fleksibilitet, selvstændigheden, ansvarlighed og samarbejdsevne. 36 Her vil jeg så for egen regning tillade mig at tilføje kreativitet, som en af de vigtige personlige kvalifikationer som er væsentlig at få med. Det er også på linie med anden litteratur og diskussion om dannelse og kvalifikationer (se note 2). og også et andet væsentlig bidrag til det diskussionen om lærerprocesser, nemlig AFEL-begrebet (Ansvar For Egen Læring) 37 har kreativitet med som en væsentlig komponent. Der er også andre væsentlige elementer som han synes Piaget mangler. Det er i dag væsentlig at kunne orientere sig i kaos. De store religioner, både politiske og teologiske er forsvundet, i hvert fald i den vestlige verden. Sandheder står for fald og hverdagslivet består af en række usammenhængende roller, som vi som voksne skal navigere mellem. Så det er måske ligefrem en underdrivelse, at undervisningen skal give en styrkelse af overbliksmæssig orientering og forståelse som citatet ovenfor. Informationsbombardementet giver i hvert fald ikke megen hjælp til at navigere i dette kaos. Illeris vil også i sin model inddrage de motivationelle og følelsesmæssige forhold. Som han skriver, er de i høj grad igangsættende når læringsindholdet er af faglig karakter. Men når det gælder læring, der indrager området omkring den personlige udvikling bliver motivationer og følelser til en del af det indholdsmæssige plan. 38 Det gælder også væsentlige for udviklingen af de kreative lærerprocesser, der i høj grad som vi har set tidligere foregår på det personlige plan. Det sidste bidrag til korrektiv til Piaget er vægen på at inddrage modstanden mod læring, som en del af arbejdet med den didaktiske model. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at motivation relaterer til både et livsudfoldelses- og et modstandspotentiale. Heri ligger at der i uddannelses processen må indgå både et medspil og et modspil, en støtte og en udfordring. 39 Assimilation: Man lagrer det nye, og det nye tilskrives en mening. Man indarbejder de nye aspekter i de eksisterende kognitive strukturer. Akkommodation: Der er tænkning, der indebærer en rekonstruktion eller omstrukturering af de eksisterende kognitive strukturer. Det nye passer ikke ind i de strukturer, der forefindes. Der skabes nye sammenhænge. Divergent: Der tages udgangspunkt i den konkrete erfaring. Sagen ses fra skæve vinkler og forskellige perspektiver. Tænkningen er kreativ der opstår en ny forståelse. Her er tale om en forandring. Konvergent: Her tænkes der i forlængelse af det eksisterende, det der er forstået. Forståelsen holder sig indefor det der er erkendt. Forståelse bliver dybere. Her er tale om fordybelse. Begreberne i Illeris s model, med tak til PerM Sådan som jeg læser Illeris går han også ind for en slags omvendt-maslow : At muligheden for læring og erkendelse grundlæggende må betragtes som en del af menneskets biologiske beredskab i arternes overlevelses kamp og derfor også grundlæggende er af lystbetonet karakter. 40 I hver fald lægger han stærkt vægt på at tilrettelægge undervisningen så den tilgode ser den personlige udvikling, som jeg også citerede ovenfor. Han beskriver de vigtigste dimensioner på det mere didaktiske og metodiske niveau som nemlig undervisningens styring og indholdsudvælgelsen. Og dem placerer han i sin model på krydsende akser. Indholdsudvælgelsen går fra stof til problem og undervisningens styring går fra lærer til deltager. Dette kontinuum fra stof til problem kan også sammenlignes med Sten Larsens begreber fra fag til sag. Indtil nu har jeg kun brugt Illeris til at argumenter for behovet for at indrage det 14

15 kreative i undervisningen og udviklingen af de kreative lærerprocesser. Men kan hans model også bruges til at forstå noget dybere omkring placeringen af kreativiteten i det pædagogiske rum. Værkstedslærerens praksis. Først vil jeg gå over til at beskrive værkstedsundervisningens placering i pædagoguddannelsen og derefter med brug af de skitserede modeller, og komme med nogle didaktiske overvejelser omkring værkstedsundervisningen. Pædagog uddannelsen er en generalist uddannelse, som siden 1993 har været en samling af børnehave, fritidshjem og socialpædagoger. Altså egentligt et bredt felt af erhvervskompetencer skal tilgodeses i denne uddannelse. Traditionelt var socialpædagogerne mere teoretisk funderet og børnehave og fritidspædagogerne mere praktisk funderet. Uddannelsen er bygget omkring store praktikforløb, 3 i alt i løbet af uddannelsen. Og de 2 sidste er lønnede praktikker. Her kommer mesterlære-begrebet stærkt i brug, og praktikstederne har og har fået en stadig større indflydelse på uddannelsen. I dag er der udsigt til større ændringer på uddannelsen i hvert fald på 2 områder. Den generelle tendens indenfor de højere uddannelser er i retning af sammenlægning af forskellige uddannelser, hvert fald på organisatorisk plan, i større CVU-er. Her er det især pædagog og lærerseminarier gået sammen. En anden trend som på længere sigt også kan få indflydelse på indholdet af uddannelsen til pædagog er det stigende fokus i kommunerne på helhed i børnenes liv. Helhedsskolen, heldagsskolen, Leg og læring osv. er begreber der ude i kommunerne hos politikere og skolebestyrelser fylder meget. Det vil på længere sigt betyde mere samarbejde mellem folkeskole lærere og pædagoger. Både indenfor fritidspædagogikken for børn i skolealderen og for samarbejdet mellem børnehave og skole om børnenes skolestart. Værkstedsundervisningen på seminarierne skal finde sin faglighed i dette sammensurium. Værkstedsfaget er en del af den faggruppe der på seminarierne kaldes kultur og aktivitetsfag. Musik, idræt, dansk og drama indgår også i denne gruppe. Det er så at sige de praktiske fag i ellers teoretisk orienteret undervisning, der også foregår på seminariet. På det pædagogiske felt forgår sammenknytningen mellem teori og praksis i praktikken i de enkelte institutioner. Ved kultur og aktivitets fagene kan denne sammenhæng også foregå på seminariet. Blandt andet ved at der er et krav om praktisk-musiske elementer i de opgaver der skal laves på seminariet. Og selvfølgelig også ved at drage teoretiske problemstillinger ind i den daglige undervisning. F.eks. er børns tegneudvikling en central emne for både teoretisk og praktisk belysning. I undervisningen er det f.eks. det dilemma at seminariernes værksted faciliteter traditionelt er meget mere omfattende end det man vil komme ud for når man kommer ud i praksis. Selvfølgelig afhængig af hvilken aldersgruppe man kommer til at arbejde med i sin aktive erhvers karriere og afhængig af hvilke energiske forgængere der har været i den arbejdsplads man kommer ud i. Alt andet lige vil man komme ud til minimale faciliteter i forhold til det der var på seminariet. Dette dilemma skal man også tage med når man tilrettelægger sin undervisning og især i indretningen af faciliteterne på seminarierne. Det er selvfølgelig lækkert at kunne bruge de bedste og nyeste værktøjer f.eks. indenfor keramik eller multimedie. Det er et problem hvis man ikke kan arbejde kreativt uden at skulle have disse værktøjer i hånden. Desuden er det vigtigt at man kommer bag om disse værktøjer og ser kreativiteten i processerne med børn, bruger og beboere (som det hedder som smukt med bogstavrim om uddannelsens generalist indhold). Et andet dilemma i værkstedsundervisningen ligger også i hvor vægten skal lægges f.eks. i treenigheden af teknik undervisning, lærerens fastlagte projektarbejde, og den frie adgang til åbne værksteder. Man kan nok være enige om at adgangen til åbne værksteder er et gode, som det er vigtigt at sætte ressourcer af til. Men traditionelt er det de i forvejen aktive studerende, der benytter sig af tilbudet. Det er elever der selv er i gang med nogle personlige processer og har evnen til at forfølge disse. Opgaven for læreren i disse situationer er at virke som det Steen Larsen ville kalde enzym, og være med til at hjælpe disse processer. Sværere er det at fange de studerende, der ikke 15

16 selv kan komme i gang med disse processer, enten fordi de ikke har noget bud på hvor deres forcer er, eller de har så store blokeringen overfor de kreative side af dem selv, at det er modstand mod selve læringen der skal arbejdes med. Det er vigtigt for undervisningen af voksne studerende på et pædagogseminarium i de kreative fag, at det ikke går hen og bliver kunstnerisk uddannelse. Eller en kunsthåndværker uddannelse. Det er der hverken tid eller rum til, og det er heller ikke det der formålet med undervisningen. De studerende skal lære at sætte fokus på de kognitive og kreative udviklingsmuligheder hos børn, brugere og beboere. Det problem har også udgangspunkt rekrutteringen af værkstedslærerne. Man vil selvfølgelig have kvalificerede lærere, men det er også nødvendig at disse lærere har øje for den praksis som uddannelsen uddanner til. Placering af værkstedsundervisningen i forhold til det didaktiske rum. Hvis man arbejder ud fra Illeris didaktiske model kan man sige at værkstedspædagogikken skal bevæge sige mellem 2 yderpunkter i det pædagogiske rum. Hans model er god til at beskrive rækkeviden i den undervisning der skal foregå på værkstedsundervisning. På den ene side det krav der er om en personlig og kreativ udvikling hos den enkelte studerende og på den anden side den introduktion af teknikker af håndværksmæssige (farvelære, materiale kendskab, forskellige genrer indenfor udfoldelse af kreativiteten.) I det rum i modellen der er markeret som projekt er deltagerstyringen og problemorienteringen i fokus. Der er her, at der gennem en styrkelse af den personlige motivation og med fastholdelse af det emotionelle at den personlige udvikling kan ske. Det er her nye erkendelser kan ske. Det er her personlige kreative lærerprocesser kan foregå. Der sker en forandring og nye sammenhænge skabes. Begrebet projekt skal forstås meget bredt. Det er her den pædagogiske opgave for læreren, at forstå hvad den studerendes personlige projekt er. Det åbne værksted og større egentlige praktisk-musiske projekter vil falde indenfor dette rum. I det rum mellem lærerstyring og fokuseringen på stoffet vil undervisningen i konkrete kreative genrer og konkrete teknikker falde ind. Her kan ske en fordybelse i f.eks. bestemte faglige områder som f.eks. børns tegneudvikling eller en fordybelse i bestemte tekniske discipliner, f.eks. akvarelmaling. Som Illeris påpeger (se side 13) kan modellen ikke bruges til at sige at man skal lære teknikkerne før at man kan udtrykke sig kreativt. Man kunne med lige så stor ret sige, at motivationen for at lære bestemte teknikker kommer af at arbejde med egentlige personlige og faglige problemstillinger. På en måde er det taknemlig at arbejde med udviklingen af kreative arbejdsprocesser og færdigheder inden for det billedpædagogiske arbejdsfelt. Fordi det langt hen af vejen handler om et blivende produkt. Et produkt som er resultatet og målet for det kreative arbejde. Det kan være et billede, eller en skulptur hvis man arbejder med indførings i den kunstneriske proces. Eller være mere prosaiske ting til udsmykning eller brugsting. Men i hvert fald produkter. Det skal ses i modsætning til f.eks. musik eller hvad der er sværere hvis det handler om udvikling af kreative færdigheder indenfor sociale eller pædagogiske sammenhænge. Her er det jo netop ikke produktet kreativiteten skal måles ud fra, men processen. Den forløber i tid og i et socialt rum og kan ikke på samme måde tages op og beskrives. Eller nødvendigvis stoppes uden at det vil få indflydelse på netop processen. Indenfor den det billedpædagogiske arbejdsfelt er der også et kontant reference ramme som man kan spille op i mod. Gennem museums besøg eller gennem de utallige kunstbøger, kan man hente inspiration. Ved at holde op mod skrevne og uskrevne regler, genre osv. Eller bryde dem for den sags skyld, vi skal jo være kreative. 16

17 Men på den anden side kan det også være svært. Vi har ikke udviklet et sprog til at diskutere det kreative eller kunstneriske udtryk. Jo, der er nok indenfor anmelder standen og de professionelle udviklet et fælles sprog. Men det er et sprog der indforstået i denne subkultur. Det er derfor en stor voksenpædagogisk udfordring at arbejde med dette sprog når man skal arbejde indenfor det billedpædagogiske arbejdsfelt. Det gælder både for de voksne og for de studerende. Man kan selv følgelig komme langt med at sige at smag og behag er forskellige. Men for at der skal ske en udvikling af de kreative processer må det fælles sprog i en gruppe studerende udvikles ud over dette. Der hvor det bliver svært er når man går ind i den mere vurderende diskussion. Først og fremmest er der problemet med sproget. Vi skal have etableret et fælles sprog. Ikke en enighed om hvad der er godt og skidt eller kønt og grimt. Men et rum hvor der vurderende dialog ikke bliver destruktiv, men konstruktiv. Selvfølgelig skal der være et krav om at det studerende bidrager med et eller andet. Det er vigtigt at det et eller andet vurderes i forhold til den enkeltes proces og ikke i forhold til et formfuldendt mål. Konklusion. Anne Marie, (min kone som blev uddannet som pædagog for snart 25 år siden) har du ikke noget om Piaget? Jo, her skal du se Og om minsandten der ikke også stod noget om kreativitet: Dermed skal disse undersøgelser ikke underkendes, men det er dermed antydet, at kreativitet er et nyt forskningsområde. 41 Da jeg startede på dette projekt havde jeg nok en forestilling om at nå frem til en brugbar samlet brugbar teori og især nogle konsistente begreber til at arbejde med i voksenpædagogisk sammenhæng. Men med min den nuværende afsøgning af litteraturen synes det ikke at være muligt. Især ikke når det skal tænkes ind i en mere moderne pædagogisk tankegang, hvor det personlige læringsarbejde og den livslange læring er i centrum. Men samtidig er der en stigende behov ja nærmest krav fra både skole og erhvervsliv for at med kreativiteten. Siden 1950 har begrebet kreativitet huseret i psykologien uden det helt store teoretiske og forskningsmæssig succes. Begrebet har ikke været til at fastlægge med rimelig metodisk klarhed. De utallige kreativitetstests, der er konstrueret (f.eks. om konvergent og divergent tænkning) har ikke givet resultater, som klart adskiller kreativitet og intelligens, som det bliver målt med de traditionelle intelligensprøver. 42 Det er da lidt tankevækkende, at der ikke at sket noget på forskningens område i 30 (!!) år der er gået mellem de nævnte citater. Og det i en periode hvor kreativiteten som drivkraft i det moderne samfund er kommet meget mere i fokus. Dette projekt har ikke givet det endelige svar på om kreativitet kan læres. Men det har givet nogle frugtbare vinkler på beskrivelse af de didaktiske overvejelser, der skal gøres for at de kreative lærerprocesser kan komme i spil. Her er den skitserede didaktiske model god til at tænke ud fra. Især fordi den placerer både indhold og styring i en samlet model. Koestler teori som den er fremstillet i den nævnte artikel er besnærende især med sin treenighed af kreativitet former nemlig: den kunstneriske Ah -oplevelse, den videnskabelige Aha, og den komiske Haha -oplevelse. Den er i hvert fald til at huske i sin måske lidt naive ordspil. Mer brugbart er nok begrebet bisociativt og i sær sammenstilling af begreberne sidestilling, fusion og kollision. De begreber er bedre at bruge når man skal operationalisere tankerne om kreativitet. Den omvendte-maslow og begrundelserne for den, har været vigtige for mig, for at placere kreativiteten i den kulturelle sammenhæng. Også set i sammenhæng med de begrundelser Illeris stiller op for hans didaktiske model. Dette projekt har ikke bragt mere lys over forskellige 17

18 kreativitets typer. De multiple intelligenser kan være et godt udgangspunkt, men Gardner selv fokuserer meget på de store tænkere. Det hjælper ikke meget i de konkrete voksenpædagogiske overvejelser. Ikke at jeg har et uudslukkeligt behov for at stille en samlet ligning op, der giver det endelige svar. Jeg synes at det har været spændende at grave og har opdaget at der ligger meget litteratur under den jeg har været i gang med nu. Det bliver ikke i denne opgave at jeg tager dette ekstra spadestik. Jeg vil afsluttende sige at jeg har fået lagt nogle solide grundsten til beskrivelse af det pædagogiske rum kreativiteten skal foregå i. Men med hensyn til møbleringen er vi kun kommet til de første billeder på væggen og måske gulvtæppet. Litteratur liste. Birgit Kirkebæk: Det musiske menneske - og det amputerede! Artikel fra: Social Kritik 38/95 side Jan Brødslev Olsen: Kreativitet og uvante bevidsthedstilstande. Artikel i Kognition og Pædagogik nr. 32 juni 99. side Steen Larsen (1994): Enzymisk Pædagogik. Steen Larsen (1998): Den ultimative formel - for effektive lærerprocesser. Kjeld Fredens: Kreativitet artikel i Kognition og Pædagogik 17/1995 side Minna Ronnefeld: Det skabende moment artikel i Stort og småt om små og store : festskrift til Hans Vejleskov, 23. november 1995 / redaktion: Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. - Kbh. : Danmarks Lærerhøjskole, 1995 Carl Johan Schnedler: Personlig viden og håndens arbejde artikel i Praktisk Eksperimentel Undervisning. Forlaget Klim 1997 Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse - udarbejdelse af en Piaget-inspireret pædagogisk forståelsesramme. Artikel i: Voksenliv og Læreprocesser, side Jesper Froda og Susanne Ringsted: Plant et værksted. Howard Gardner: De mange intelligenser pædagogik. Redigeret af Per Fibæk Laursen. Mogens Hansen: Billedtænkning. Ålykke Refleksioner over Kultur og aktivitetsfagene i pædagoguddannelsen, PSIKA 1996 Værkstedslærernes Efteruddannelses Project 1994, udgivet af Styringsgruppen for efterudddannelse af lærere ved pædagogseminarierne. Noter Billederne på forsiden er fra venstre mod højre: Michael Polanyi, en omvendt Abraham Maslow, Jean Piaget, Howard Gardner 1 Her citeret fra: At forvente det uventede. En debat bog om det musiske af Rose Marie Tillish, Amtscentralerne og Undervsiningsministeriet, Søren Dupont: Kvalifikationer, kompetencer og folkeoplysning, I Kvalifikationer og Folkeoplysning, Foreningen af daghøjskoler i Danmark, 1995, side 33. Bjørn Rosengren: Guldtavlerne i græsset. Livslang læring for alle, Nord 1995: 2, side 18 og 52 Johan Fjord Jensen: Dannelsen og de pædagogiske frirum, I Dansknoter 4, 1991, side 12 3 Jeg har min 1. delsopgave på nettet i sin fulde længde, kan ses på adressen: 4 Robert Jungk. Håndbog i fremtidsværksteder / af Robert Jungk og Norbert R. Müllert Kbh. : Politisk revy, Helle Algreen-Ussing og Fruensgard, Teori og metode i projektplanlægning, Aalborg Universitetsforlag 1994, side 38 18

19 6 Om kreativitet på nettet: Disse nethenvisninger er ikke nødvendigvis centrale for opgaven. Men de viser den interesse der er for at udvikle kreativiteten i mange typer virksomheder. De amerikanske adresser fokusere meget på tekniske -fix, forskellige teknikker der kan fremme kreativiteten (se specielt Og er desuden meget fokuseret på virksomhedernes behov for innovation. Dansk Institut for Kreativitet Grundlaget for selskabets arbejde er den opfattelse og forståelse af kreativitetsbegrebet, som er udviklet gennem forskning og praktisk arbejde i de senere år. På det grundlag ses kreativitet som en uudnyttet menneskelig ressource med store potentielle muligheder for at gøre arbejde og fritid både mere spændende og udfordrende og mere målrettet og effektivt. Dansk Selskab for Kreativitet og Innovation Edward de Bono's authorised web-site! Australieren Charles Cave har lavet en omfattende homepage om kreativitet, nærmest en slags kreativitetsleksikon, som han har kaldt Creativity Web : Innovation Network is an association offering breakthrough resources for personal creativity and organizational innovation. Lederne November '99. Tema om kreativitet. American Creativity Association Next Generation Forum NGF er en uafhængig institution, der er stiftet i 1998 af LEGO Company og Huset Mandag Morgen,. Fremfor blot at forudse, hvad der vil ske, vil NGF fastlægge retningslinier for forandringerne, så der kan opstå et egentligt kreativt samfund. NGF er et forum der er sponsoreret af LEGO koncernen og Ugebrevet MandagMorgen. Der står mange kloge ord om nødvendigheden af gå fra et informations samfund til et kreativt samfund. Det er et stort spørgsmål om deres påstand om at barndommen er den mest kreative periode holder i længden. En af hovedkræfterne er Mitchel Resnick, som er LEGO professor på Massachusetts Institute of Technology, USA. (MIT) artikler fra Børsen Kreativiteten kommer bagfra af Sune Aagard d. 19.nov 1999 om en amerikansk professor Sam Stern, som mener at kreativiteten kommer som et lykketæft og Vi skal opsøge kreativiteten ikke vente på den, d. 10 dec. 1999, kommnetar til ovenstående af Kasper Torpe, som bl.a. har arbejdet på LEGO. 8 Carl Johan Schnedler: Personlig viden og håndens arbejde artikel i Praktisk Eksperimentel Undervisning. Forlaget Klim Carl Johan Schnedler: Personlig viden og håndens arbejde, side Carl Johan Schnedler: Personlig viden og håndens arbejde, side Mogens Hansen: Billedtænkning, Ålykke, 1997, om begribelser side Mogens Hansen: Billedtænkning, side Next Generation Forum. Annual Report Chapter 1, kan downloades på deres hjemmeside: 14 I flere af Steen Larsens bøger og blandt andet også i artikler som kan downloades på hans hjemmeside: 15 Carl Johan Schnedler: Personlig viden og håndens arbejde side 37 19

20 16 Pædagogisk-Psykologisk Ordbog 17 Birgit Kirkebæk: Det musiske menneske - og det amputerede! 18 Next Generation Forum. Annual Report kan downloades fra deres hjemmeside på: 19 Howard Gardner: De mange intelligenser pædagogik. Redigeret af Per Fibæk Laursen Howard Gardner: De mange intelligenser pædagogik, side Howard Gardner: De mange intelligenser pædagogik, side Kjeld Fredens, Kreativitet, artikel i Kognition og Pædagogik 17/1995, side Minna Ronnefeld: Det skabende moment artikel i Stort og småt om små og store : festskrift til Hans Vejleskov, 23. november 1995 / redaktion: Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. - Kbh. : Danmarks Lærerhøjskole, Birgit Kirkebæk: Det musiske menneske - og det amputerede! Artikel fra: Social Kritik 38/95, side Steen Larsen: Den ultimative formel - for effektive lærerprocesser, 1998, side Mogens Hansen: Billedtænkning, side Kristian Pedersen, Bo s Billedbog en drengs billedmæssige socialisering, 1999 Kristian Pedersen, Æstetiske lære- og billedprocesser, Billedpædagogiske Studier 1, Jan Brødslev Olsen: Kreativitet og uvante bevidsthedstilstande. Artikel i Kognition og Pædagogik nr. 32 juni 99. side Jan Brødslev Olsen: Kreativitet og uvante bevidsthedstilstande, side Jan Brødslev Olsen: Kreativitet og uvante bevidsthedstilstande, side Steen Larsen. Enzymisk pædagogik 32 Steen Larsen. Enzymisk pædagogik, side Steen Larsen. Enzymisk pædagogik, side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse - udarbejdelse af en Piaget-inspireret pædagogisk forståelsesramme. Artikel i: Voksenliv og Læreprocesser, side , her fra side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse, side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse, side Ivar A.Bjørgren, Anvar for egen læring, Tapir Forlag 1991, side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse, side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse, side Knud Illeris: Læring, udvikling, og uddannelse, side Knud Rasmussen: Udviklingspsykologi. Gyldendal 1967, side Mogens Hansen: Billedtænkning, side

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film er så stor en del af børns hverdag, at det er vigtigt at arbejde pædagogisk med film helt ned til børnehavealderen og i hele skoleforløbet. Der er

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringsgrundlag. Vestre Skole

Læringsgrundlag. Vestre Skole Læringsgrundlag Vestre Skole Vestre Skole er som kommunal folkeskole undergivet folkeskoleloven og de indholdsmæssige, styrelsesmæssige og økonomiske rammer som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i Silkeborg

Læs mere

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Arbejdskraft i fremtiden Centralt spørgsmålet for uddannelse Hvordan udvikle den arbejdskraft

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU)

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Vigtigt spørgsmål Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret verden? Ikke kun fordi vi lever

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

UNDERHOLDNING UNDERVISNING?

UNDERHOLDNING UNDERVISNING? Trine Hyllested UNDERHOLDNING eller UNDERVISNING? Naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet Indhold Forord.............................................................

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere