Orientering om projekter i Transport afd. i Nordjylland Spisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om projekter i Transport afd. i Nordjylland Spisning"

Transkript

1 - SENIORKLUB REFERAT Projekt SENIORKLUB RAMBØLL DANMARK AALBORG Emne GENERALFORSAMLING Dato Sted Prinsensgade, Aalborg, RD-lokale Gen.forsamling: 2 Referent Jens Thorsen Deltagere 16 medlemmer ud af I alt 28 medlemmer Fraværende 12 medlemmer Kopi til Seniorklubmedlemmerne Næste generalforsamling Ikke aftalt, men jf. Vedtægterne i april 2015 Dato Dagsorden Indlæg ved Svend Erik Pedersen, Områdechef Orientering om projekter i Transport afd. i Nordjylland Spisning Generalforsamling 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Finn Jantzen 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 3. Orientering om kommende aktiviteter 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (indbetales umiddelbart efter afholdt generalforsamling i flg. vedtægter) 7. Valg af bestyrelse Ikke valg til bestyrelse i 2014 i henhold til vedtægterne Først valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer i Valg af revisor Skal vælges 9. Valg af suppleanter Skal vælges 10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmerne Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F Indlæg ved Sv. Erik Pedersen om projekter i Rambøll's Transportafdeling i Nordjylland SVEP præsenterede sin afdeling, som består af 12 meget engagerede medarbejdere, som arbejder med projekter indenfor vejanlæg, pladser, cykelstier, havnefront mm. Kunder er primært kommunerne i Nordjylland, men også private bygherrer og i samspil med Byggeri afdelingen forefaldende anlægsprojekter ved større byggerier, bl.a. byggemodning ved Aalborg Universitet. Af markante aktuelle projekter fortalte SVEP om: Egnsplanvej fra motorvejsudfletning ved Indkildevej / Skalborg Bakke gennem dalen forbi Gug, Sdr. Tranders, Gistrup og videre frem til Hadsund Landevej ved det kommende Regionssygehus. 1/6

2 Nørresundby Havnefront, som skal forskønnes mellem broerne med bl.a. nye promenader, gadeinventar og sikring mod oversvømmelse fra Limfjorden ved højvande. Større byggemodning og anlægsarbejde i stort område ved Universitetet, hvor der er kraftige udbygninger i gang. Fælles spisning i kantinen GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag - Finn Jantzen - blev valgt med stor applaus. Finn konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at antallet af fremmødte gjorde den beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Seniorklubbens formand Leif Nielsen aflagde sin beretning om året, der er gået siden den stiftende generalforsamling d. 11. april Beretningen er vedhæftet bagest i dette referat. Beretningen blev GODKENDT af de fremmødte. 3. Orientering om kommende aktiviteter Der planlægges med en tur til DNU (Det Nye Universitetshospital) i Skejby/Aarhus d. 24. april, med fortælling om Danmarks p.t. største sygehusbyggeri og rundvisning på byggepladsen, hvor der er mange faser i gang, så man kan se lige fra "et hul i jorden" til næsten færdigt apterede rum. Efter denne rundvisning køres til Rambøll's udvidede kontorhus i Aarhus, hvor der vil være mulighed for rundvisning, og der vil blive serveret en let anretning og noget socialt samvær. Arrangementet afholdes i fællesskab med Seniorklubben Rambøll Aarhus. Der vil i nær fremtid blive udsendt invitation med nærmere program. Der påregnes fælles transport i et antal privatbiler mod betaling af brændstofudgift. Der er behov for 4-6 biler afhængig af antal deltagere. IU, KTC, FJA, JKR, JTH og evt. HTE kan køre. JTH prøver at koordinere. Inden sommerferien sigtes på et arrangement på Siemens Møllefabrik i Aalborg Øst. Efter sommerferien arrangeres evt. en tur til Rambøll Head Office (RHO) i Ørestaden for en rundvisning her, og gerne også med besøg på et andet interessant byggeri i området. Nogle synes det kan være en 2-dages tur med overnatning, mens andre er mere stemt for en 1-dages tur. Transportmiddel med egen bil, bus, tog eller evt. fly skal afklares senere. 2/6

3 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse HAC fremlagde regnskab for det forgangne år. Det var forinden blevet revideret af klubbens revisor FL. Regnskabet viste indtægter fra medlemmer og tilskud fra firmaet, udgifter til hjemmeside, forfriskning ved turen til Royal Artic Logistics i oktober og julearrangementet i november. Der er en pæn positiv kassebeholdning, som kan bruges til en lidt større udflugt o.a. Regnskabet blev GODKENDT af generalforsamlingen. 5. Indkomne forslag Der var ikke forud for generalforsamlingen indkommet forslag til drøftelse. På mødet spurgte Margot til Rambøll's publikationer Viden Om m.fl. og om de ikke længere bliver fremsendt til tidligere medarbejdere. Bestyrelsen undersøger. Klubbens hjemmeside er stadig ikke helt oppe at køre. Næstformanden KTC har meget travlt med arbejde og har ikke nået at få lagt relevante oplysninger ind på siden. Der efterlyses en hjælpende hånd til at skrive 1-2 artikler om Rambøll's start og første år i det nordjyske og andet relevant. Ingen meldte sig umiddelbart på generalforsamlingen. Tanken er ligeledes at referater og andre meddelelser skal blive tilgængelige via hjemmesiden, men det er heller ikke oppe at køre endnu. Der havde været problemer for et mindre antal af medlemmerne med at modtage de vedhæftede dokumenter (Invitation til Generalforsamlingen og Referat af best.møde nr. 5). De var forsvundet i intetheden, og ved gentagne fremsendelser er det kun delvist lykkedes. Der var mistanke til "Voting" knappen, som ikke alle har adgang til, og at det var denne funktion, der var årsag til problemerne, men det er efterfølgende ved test blevet afkræftet. Det er tilsyneladende sekretærens PC, der er forhekset, mens FJA's PC godt kan sende både referater og billeder uden problemer. JTH får IT-funktionen til at undersøge sin PC ved lejlighed. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen har foreslået at fastholde kontingentet uændret på kr. 300,- pr. medlem. Dette blev godkendt af Generalforsamlingen. Kontingentpengene skal indbetales på Seniorklubbens konto: Reg.nr. 7450, konto nr Kontingent skal jf. Vedtægterne indbetales snarest efter Generalforsamlingen. Bestyrelsen ser gerne, at kontingentet er indbetalt senest d. 15. april Valg af bestyrelse Jf. Vedtægterne er der ikke valg til bestyrelsen. De nuværende medlemmer fortsætter uændret i endnu 1 år, hvorefter min. 2 medlemmer skal på valg. 8. Valg af revisor Jf. Vedtægterne skal der vælges revisor hvert år. Flemming Lundby blev foreslået uden modkandidat, og blev dermed genvalgt. Alice blev ligeledes genvalgt uden modkandidat som revisorsuppleant. 3/6

4 9. Valg af suppleanter Jf. Vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. De nuværende suppleanter er Finn Jantzen og Karin Serup. Karin har i årets løb meldt sig ud af klubben, og genopstiller således ikke. Finn genopstillede og blev genvalgt. Som ny suppleant valgtes Helle Winkler. 10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmerne Der fremkom forslag til udflugt til Ørestaden og til rundvisning i Musikkens Hus i Aalborg (bag kulisserne) 4/6

5 Seniorklub Rambøll Danmark Aalborg. Formandens årsberetning for 2013 ved Generalforsamlingen d. 20. marts har i mange henseender været et skelsættende år - på global vis er vi kommet af med en diktator (Gadafi), og på den anden side har vi også mistet en fredsskabende person (Mandela) og på den hjemlige side har vi fået et jernbaneforlig til 28 milliarder. Der er nok nogle, der vil mene, at de penge kunne bruges til noget meget mere samfundsnyttigt, nu hvor vi aldrig har haft så mange privatbiler, og det er stigende, men der er ingeniørtimer i det. Vi har heller aldrig før haft så mange ministre på prøve - er Christiansborg blevet landets dyreste arbejdsprøvningsinstitution? Vendsyssel har været skilt fra det øvrige land grundet en manglende jernbanebro, hvilket vi ikke skal komme nærmere ind på her, og vi har fået stiftet en Seniorklub Rambøll Danmark Aalborg. Vi har haft en lang og god sommer, og et meget mildt efterår med kraftige storme og oversvømmelser, hvilket er blevet noteret med flere rekorder, og som har givet meget arbejde til rådgivere og håndværkere. Vi har haft 5 bestyrelsesmøder i klubben, og en del af tiden er gået med at få styr på de praktiske ting såsom at få os registreret de rette steder, oprettet bankkonto og hjemmeside, som er ved at være på plads nu, samt at få udarbejdet et idekatalog til brug ved kommende arrangementer. Vi synes selv, at vi er ved at have styr på tingene nu. På nuværende tidspunkt er vi 28 medlemmer og en på venteliste, som først skal komme hjem fra udlandet. Vi har desværre måttet sige farvel til Søren Smalbro, da han har valgt at tage arbejde i et andet firma. Årets arrangementer: Den 11. april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Prinsensgade. Områdechef Lars Raabjerg Didriksen indledte med velkomst, hvorefter Jens Christian orienterede om tilsvarende seniorklubber i København og Aarhus. Forslag til vedtægter blev herefter fremlagt og drøftet, hvortil der kom forslag til små korrektioner. Der var bred enighed om at starte seniorklubben, og der blev iværksat en afstemning til bestyrelse mm. Den 27. maj blev det første bestyrelsesmøde afholdt, hvor den valgte bestyrelse konstituerede sig selv iht. vedtægter, som følger: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Menig: Suppleant: Revisor: Revisor suppleant: Leif Nielsen Kurt Christiansen Hanne Juul Christensen Jens Thorsen Jens Christian Schmidt Finn Jansen Karen Serup Flemming Lundby Alice Jacobsen Ved samme møde blev de reviderede vedtægter underskrevet, så herefter kan Seniorklubben Rambøll Danmark Aalborg regnes som en fuldgyldig klub.

6 Seniorklub Rambøll Danmark Aalborg. Den 25. juni Første direkte arrangement blev afholdt som et frokostarrangement i Prinsensgade, hvor Lars R. Didriksen holdt et foredrag om Rambøll's udvikling de seneste 10 år, som blev efterfulgt af et foredrag af Jens Christian om Rambølls udvikling de næste 5-10 år. Vi kunne konstatere, at Rambøll har udviklet sig til at blive meget større, efter at nogle af os har forladt arbejdsmarkedet: Dette er hovedsagelig sket ved opkøb formodentligt med nogle af de penge, som vi har været med til at optjene. Den 8. oktober Besøg på Aalborg Havn Øst, hvor vi besøgte Grønlandshavnens nye kontor og lagerbygning. Der blev indledt med en generel orientering om firmaet, som gik over i en rundvisning på kontoret, efterfulgt med lageret og en forklaring på logistikken i forbindelse med håndtering af de indkomne varer såvel til som fra Grønland. Den 26. november Julearrangement med rundvisning på Nordkraft af direktør Helge Søgaard fra Visit Aalborg. Rundvisningen var tilrettelagt, så vi også kom ud i alle hjørner og kroge af byggeriet, dvs. en specialudgave. Midtvejs på rundvisningen blev der gjort holdt på øverste etage, hvor Visit Aalborg (Aalborg Turistforening) har til huse. Her fik vi vist en film samt foredrag om Visit Aalborgs arbejde. Vi fik også læsket ganen med et godt glas vin. Rundvisningen sluttede på 1. sal på restaurant Azzura, hvor vi blev beværtet med en italiensk menu alt i alt en vellykket aften, og en stor tak til Helge Søgaard for tilrettelæggelsen. Kommende aktiviteter: Den 24. april kør selv tur til DNU Århus (Skejby sygehus), hvor vi vil få en orientering om det nye sygehusbyggeri, efterfulgt af en rundvisning på byggepladsen. Arrangementet afsluttes med et let traktement på Rambølls Århuskontor. Husk at tage fodtøj med til byggepladsbesøg. Ved samkørsel håber vi, at vi kan arrangere det således, at der er personer, som tilbyder kørsel mod, at de bliver kompenseret for brændstofudgift af klubkassen ca. 300 kr. Vi har besluttet os for at have lidt struktur på vores arrangementer. Vi vil bestræbe os på at afholde 5 arrangementer om året fordelt på følgende måde: Februar: April: Juni: September: November: Udflugt Generalforsamling i Prinsensgade Udflugt Udflugt Julearrangement/udflugt

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dansk Russisk Forening Fyn

Dansk Russisk Forening Fyn Dansk Russisk Forening Fyn Referat fra generalforsamling der blev afholdt lørdag den 11. januar 2014 på Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere