Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: Benny Svarrer Jensen Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde 2009

2 Indhold Industrislagteruddannelsens opbygning og indhold... 4 Kompetence kontra kvalifikationer... 6 Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet... 6 Kompetencemål... 6 Skolemål/praktikmål... 6 Mål omsættes til handlinger... 7 Planlægning af elevens uddannelsesforløb på praktikstedet... 8 Uddannelsesplan for Lærke og Mathias... 8 IT-værktøjer Elevplan Praktikmål Praktikpladsen Trænerguiden Praktisk administration af elever Bedømmelser undervejs igennem praktiktiden Frivillige evalueringer Bedømmelser i praktiktiden - Karakterskala Uddannelsesveje Godskrivning Videreuddannelse Skole/ virksomhedssamspillet Opstil læringsmål for den kommende periode Samtaler undervejs i uddannelsen Uddannelse af praktikvejledere Praktikvejledning på flere niveauer Vejlederens roller Den gode vejleder ifølge Kierkegaard Pædagogik og læring Læringens fundamentale processer Læringsteori inspireret af Piaget Undervisning kontra læring Ansvar for egen læring Lysten til at lære på forskellige stadier i livet Barndom ungdom - voksenalder og moden voksenalder Barriere mod læring Færdighedsindlæring Tavs viden Transfer Skolen og arbejdspladsen som to forskellige læringsrum Samspilsmodellen mellem skolelæring og praksislæring Portfolio dokumentation af kompetencer Portfolioens indhold Formål Elevtyper i erhvervsuddannelserne Ungdomskultur Elever med anden kulturel baggrund Kommunikation

3 Kommunikationsprocessen Budskab og relation Verbal og nonverbal kommunikation Aktiv lytning Konstruktiv feedback Den professionelle samtale Samtaler i elevens uddannelse Den svære samtale Spørgsmålstyper til forskellige formål Åbne og lukkede spørgsmål Lineære/cirkulære spørgsmål Instruktionsteknik Udarbejdelsese af en instruktion Analyse af arbejdsmetode og omfang Instruktion af enkeltmand TRIN 1: Forbered eleven TRIN 2: Tag det igennem (forklar og vis) TRIN 3: Lad eleven udføre arbejdet TRIN 4: Følg instruktionen op INSTRUKTION AF GRUPPER Litteraturliste og nyttige links Billedet på forsiden er brugt med. tilladelse fra Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Undervisningsministeriet Materialet er udviklet af Benny Svarrer Jensen, Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen, i samarbejde Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde og kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af [titel, udgivelsesår] udviklet for Undervisningsministeriet af [xudvalg] i samarbejde med [y-forfatter]. 3

4 Industrislagteruddannelsens opbygning og indhold Industrislagter er en erhvervsuddannelse. I Danmark er de fleste erhvervsuddannelser bygget op efter vekseluddannelsesprincippet. Det betyder, at elever under sin uddannelse veksler mellem skole og praktikpladsen. Denne opbygning af uddannelsen som en vekseluddannelse giver eleven gode muligheder for at lære på forskellige måde, men skaber samtidig et behov for at der skabes sammenhænge for eleven gennem hele uddannelsen. Veluddannede praktikvejledere kan være med til at skabe denne helhed for eleven. Uddannelses opbygning Udannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 - Industrislagter Trin 2 Specialer: Svineslagter Forædler Kreaturslagter Uddannelsen til industrislagter varer 2 år, og uddannelsen til et af specialerne i trin 2 varer 1 år. Uddannelserne starter med et grundforløb under fællesindgangen Mad til mennesker. Herefter påbegynder eleven hovedforløbet, der er delt op i praktik- og skoleperioder. Grundforløb 5 Praktik 5 uger uger 3 uger INDUSTRISLAGTER (2 år) Hovedforløb Praktik 3 uger Praktik 3 uger Praktik 4 uger Praktik 3 uger SPECIALER 1 (1 år) Praktik 3 uger Praktik 4 uger Svineslagter forædler - kreaturslagter Begge uddannelser afsluttes med en prøve. Fristen for afholdelse af den afsluttende prøve skal overholdes, så prøven allertidligst placeres 6 måneder før uddannelsesafslutning og helst tidligst placeres 3 måneder før aftaleperiodens ophør (BEK nr af 13/12/ , stk. 2). Lovgrundlaget for uddannelsen Bekendtgørelse Uddannelsesordning Uddannelserne indenfor erhvervsuddannelsesområdet er reguleret af: Love og regler Bekendtgørelser 4

5 Uddannelsesordning Love og regler Lovgrundlaget beskriver de overordnede rammer og bestemmelser inden for uddannelsesområdet. For erhvervsuddannelserne findes lovgrundlaget i: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr af 23. oktober Bekendtgørelser Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven. Bekendtgørelsen, som er fælles for indgangen, Mad til mennesker, er opdelt i en paragrafdel og en bilagsdel med et bilag for hver uddannelse fx Industrislagter. Bekendtgørelsen med bilag indeholder blandt andet de kompetencemål, der skal opfyldes forud for skoleundervisningen i hovedforløbet og de kompetencemål, der skal opfyldes ved afslutning af hovedforløbet (se afsnit om mål). De bekendtgørelser, der vedrører Industrislagter med specialer er: Bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker, hvor uddannelsen er beskrevet i bilag 9 - Industrislagter Uddannelsesplan Det lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne udarbejder den Lokale undervisningsplan. Den Lokale undervisningsplan kan du finde på den enkelte skoles hjemmeside. Du kan som vejleder se praktikmål for uddannelsens trin 1 og trin 2 (læs mere i afsnittet om skolemål/praktikmål). Disse praktikmål skal du som vejleder bruge ved planlægning af praktikuddannelsen (se afsnit planlægning af elevernes uddannelsesforløb på praktikstedet) og ved bedømmelse af eleverne (se afsnit bedømmelse af eleverne i praktiktiden). Som vejleder skal du altid være opmærksom på, at der løbende kan komme ændringer til de forskellige gældende bestemmelser. De gældende bestemmelser og ændringer kan findes på 5

6 Kompetence kontra kvalifikationer Kompetencer er noget andet end kvalifikationer. Hvor kvalifikationer siger noget om den viden og de færdigheder, du har erhvervet dig igennem uddannelse, siger kompetencer noget om, hvorvidt man er i stand til at anvende viden og færdigheder i de sammenhænge, som man møder i arbejdslivet. Under uddannelsen skal eleven opnå kompetencer inden for en række områder. Det betyder i praksis, at det ikke er nok, at eleven har den fornødne viden. Hun skal også vise, at hun er i stand til at gøre brug af den erhvervede viden i praksis. Litteratur: Praktikuddannelse med elevens læring i fokus UVM temahæfte nr Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet At arbejde med mål og forstå mål kan være vanskeligt. Som praktikvejleder møder du følgende typer af mål: Kompetencemål Skolemål/Praktikmål Handlingsorienteret mål Personlige læringsmål Målene adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvor detaljeret de er beskrevet og efter hvem, der bidrager til målene. Kompetencemål Kompetencemålene for hovedforløbet er fastsat ud fra uddannelsens vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Dvs. en samlet beskrivelse af de kompetencer eleven opnår inden for uddannelsens trin og specialer, henholdsvis til Industrislagter samt specialerne i Forædler Svineslagter og Kreaturslagter. Kompetencemålene for uddannelsen til Industrislagter finder du i bekendtgørelsen Mad til mennesker bilag 9. Skolemål/praktikmål Af uddannelsesordningen fremgår det, at praktikuddannelsen og vejledning i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsesområder. Det betyder, at du som praktikvejleder skal være med til at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen for den enkelte elev, således at uddannelsen udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende jobfunktion. For at skabe en helhed for eleven skal du som praktikvejleder kende målene for grundforløbet samt skolemål og praktikmål i hovedforløbets trin 1 og 2. Målene for skoleundervisningen og praktikuddannelsen i hovedforløbets trin 1 og 2 fremgår af Uddannelsesordningen til Industrislagter. Skole-/praktikmålene kan inddeles i mål, der handler om: Viden (den teori, eleven skal have) Færdigheder (de opgaver, eleven skal kunne udføre i køkkenet) Holdninger (de meninger, eleven har om tingene samt forslag til ændringer) 6

7 Eksempel på hvordan et område kan indeholde alle tre måltyper: Industrislagter trin 1 - Produktionshygiejne og egenkontrol Eleven kan anvende hygiejne og virksomhedens egenkontrol Eleven kan vurdere overskydende produktion i henhold til givne retningslinier Viden om Færdigheder i Holdning til Når eleven ved noget om personlig- og produktionshygiejne samt egenkontrollens 6 områder i forbindelse med produktion af kødprodukter, har eleven en viden om opgaven. Når eleven er trænet i at anvende og vurdere hygiejne og egenkontrol i forbindelse med produktionen, så har eleven også færdigheder i opgaven. Færdigheder er det, eleven gør. Når eleven har en mening om, hvordan opgaven kan udføres i skærestuerne på en hensigtsmæssig måde og kan komme med alternative forslag, har eleven også en holdning til opgaven. Ideer til overvejelse: Tænk tilbage på de elever, der har været ansat i din virksomhed, hvor ofte spørger du om elevens mening? Er det realistisk at skulle mene noget i forhold til at anvende og vurdere egenkontrol i skærestuen? Mål omsættes til handlinger I den daglige praktikvejledning er praktikmålene en del af din værktøjskasse. Praktikmålene kan indgår i: Planlægning af elevernes uddannelsesforløb, her vurderer du som praktikvejleder, hvor det enkelte praktikmål kan opnås i køkkenets afdelinger eller funktioner Evaluering og bedømmelse af eleverne, her vurderer du sammen med de øvrige oplærer om praktikmålet er nået og fastsætter karakter (se også afsnittet karakterskala). Ideer til overvejelse: I din praktikvirksomhed kunne i drøfte de enkelte praktikmål hvad skal man kunne i jeres praktikvirksomhed for at opfylde de enkelte praktikmål? I fandt måske ud af, at det kan være vanskeligt at bruge praktikmålene, som de er beskrevet i uddannelsesordningen. Man er ofte nødt til at sætte flere ord på, der beskriver handlingen i praktikmålet. Praktikmål Beskriv handlingen i målet hvad skal eleven kunne 7

8 Det er dog en proces, der tager noget tid, men den ekstra tid opvejes af fordele såsom en mere ensartet oplæring af eleverne, fælles udgangspunkt for evaluering og bedømmelse, og at eleverne ved, hvad målet er, og kan derfor bedre score. Planlægning af elevens uddannelsesforløb på praktikstedet Praktikvirksomheden skal tilrettelægge det samlede uddannelsesforløb for eleven således, at praktikuddannelsen understøtter og supplerer skoleundervisningen, så eleven opnår kompetencemålene i uddannelsesforløbet. Som praktikvejleder skal du derfor have en bred faglig viden om planlægningens indhold og værktøjer. Det, du har brug for, er: Bekendtgørelse herunder kompetencemål (læs mere i afsnittet om kompetencemål og praktikmål) Uddannelsesordning herunder praktikmål omsættes til handlingsorienterede mål i praktikvirsomheden (læs mere i afsnittet om kompetencemål og praktikmål) Eleven arbejder selvstændigt i opgaveløsningen for at sikre god hygiejne praksis: Opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer temperaturen på opbevaring af kød og reagerer ved uregelmæssigheder Produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den kødprodukterne Personlig hygiejne, eleven følger slagteriets vejledninger og procedurer for fx håndvask, tøjskift Rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender slagteriets rengøringsvejledninger/ rengøringsplan samt dokumenterer udført rengøring. Ideer til overvejelse: Hvordan modtager I nye elever i din praktikvirksomhed? Udarbejd et velkomstbrev til din nye elev. Uddannelsesplan for Lærke og Mathias 8

9 Case I din praktikvirksomhed har I ansat Lærke og Mathias. Lærke er ansat som industrislagterelev svarende til en uddannelsesaftale på 2 år. Mathias er ansat som svineslagterelev svarende til en uddannelsesaftale på 3 år. Begge elever er ansat pr. 1.september 09. Du har fået til opgave at planlægge de 2 elevers uddannelsesforløb For at sikre, at eleverne får et alsidigt indblik i de praktiske funktioner, skal du senest ved hver praktikperiodes start udarbejde en uddannelsesplan opdelt i uger. Det betyder, at eleverne skal have en plan over, hvordan praktiktiden skal forløbe, så eleverne har mulighed for selv at sikre, at hun/han kommer alle de funktioner igennem, som der stilles krav om for at gennemføre uddannelsen. Planen giver eleverne og dig et samlet overblik over elevernes praktikuddannelse. I uddannelsesplanen finder du et eksempel på en uddannelsesplan fordelt på uger, arbejdsområder og funktioner. Du skal dog være opmærksom på ugerne inden for de forskellige arbejdsområder og funktioner fordeles, så praktikuddannelsen understøtter og supplerer skoleundervisningen. Det vil sige, at du i planlægningen har fokus på praktikmålenes og skole fagenes placering, henholdsvis trin 1 og trin 2 i uddannelsesforløbet. Nu mangler du blot at planlægge dato for bedømmelser, samtaler, undervisning m.m. Du vælger at vente med denne planlægning, så I sammen kan fastsætte dette i den forventningssamtale, du afholder med Lærke og Mathias, når de kommer. Som et led i Mathias uddannelsesplan, skal du som praktikvejleder være med til at vurdere, hvilke valgfri specialefag Mathias skal vælge. De valgfri specialefag giver Mathias mulighed for at fordybe sig i et område, som Mathias særligt er interesseret i. Det kan fx være noget Mathias finder ud af, når han har været i praktik et stykke tid. Tal med Mathias om, hvordan de valgfri specialefag bedst kan passes ind i hans uddannelsesforløb. I kan sammen tale med skolen om, hvornår og hvor de fag, Mathias gerne vil tage, udbydes. 9

10 IT-værktøjer Der findes forskellige IT-værktøjer, praktikvejlederen kan bruge i sit daglige arbejde bl.a. til planlægning, kommunikation og evaluering med sine elever, internet mødested mellem praktikvirksomheden og interesseret elever og inspirationsmateriale til den daglige praktikvejledning og oplæring. Følgende it-værktøjer vil blive beskrevet: Elevplan Praktikpladsen Trænerguide Elevplan - Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, samt til praktikvirksomhederne. For erhvervsskolerne er det lovpligtigt at bruge det. Det er fastlagt, at den enkelte elev skal have sin egen personlige uddannelsesplan. 10

11 Uddannelsesbog For hver enkelt elev eksisterer en uddannelsesbog. I den kan man bl.a. se godskrivning (tidligere kaldet merit) for sine elever: Man kan se karakterer for de elever, man har Praktikvirksomheden kan planlægge praktikaktiviteter: 11

12 Fravær Det er muligt at følge med i den enkelte elevs fravær dog kun sine egne! Nedenfor er et eksempel med et par elever fra uge 35-4 man opererer kun med begrebet Godkendt fravær. Fraværet opgøres i hele timer eller lektioner. Fraværsoversigten ser for eksempel sådan ud: Hvis man klikker på fraværet, kan man se i hvilke uger det har været: Praktikmål Praktikmålene er lagt ind for de elever, der er på industrislagteruddannelsen (se Praktikuddannelsen, hvor der også kan fremsendes kommunikation mellem elev-skole-praktikvirksomhed). Det er Fagligt Udvalg, der har lagt praktikmålene ind. Planen er således også, at elev og praktikvirksomhed kan evaluere praktikken via elevplan. Først hver for sig, og så som en fælles samtale med udgangspunkt i de enkelte vurderinger. 12

13 Praktikpladsen - Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets Internetmødested for elever og praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne. På Praktikpladsen.dk kan elever med adgangskode finde praktikpladsopslag fra praktikvirksomheder. Praktikvirksomheder med adgangskode kan finde (anonyme) elever, der søger praktikplads. Uden adgangskode er mulighederne begrænset til at se antallet af elever, der søger inden for de forskellige uddannelser, samt praktikvirksomhedernes praktikpladsopslag. Endelig kan man fra forsiden søge på godkendte praktikvirksomheder i hele landet og se, hvilke uddannelser og specialer de pågældende praktikvirksomheder er godkendt til. Trænerguiden - Trænerguiden er udviklet af Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser (DEL) Brugernavn: train Adgangskode: trainer Trænerguiden har ni fokusområder: 1. Rekruttering og ansættelse af elever 2. Præsentation af virksomheden for elever 3. Viden om elevens erhvervsuddannelse og planlægning af elevens uddannelse i virksomheden 4. At kunne vælge oplæringsmetoder, og bedømme egen rolle som oplærer og behov for kompetenceudvikling 5. At forstå hvordan elever lærer og støtte dem i deres læreproces 6. At kunne forstå ungdomskulturen og elevens adfærd 7. At understøtte og udvikle elevens evne til at samarbejde med kolleger og kunder/leverandører, konfliktløsning 8. At støtte eleven i at få holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen 9. Vurderinger af lærlingens/elevens præstationer og støtte til at eleven kan vurdere sine egne præstationer. 13

14 Indtil videre kan Trænerguiden anvendes på følgende måder: Surfe og blive inspireret af cases om god oplæring i andre virksomheder Søge målrettet efter information Downloade Trænerguidens egne værktøjer og tilpasse dem til brug i virksomheden Downloade officielle uddannelsesdokumenter eller øvrige relevante dokumenter Afprøve tjek-selv-testen (flere tests er under udarbejdelse) Se specifikt Værktøjskassen for materialer. Ideer til overvejelse: Hvis du ikke allerede kender de forskellige it-værktøjer, så giv dig tid til at se hjemmesiderne igennem. Diskutér med dine kollegaer om nogle af dem kan være en hjælpe i den daglige praktikvejledning. Praktisk administration af elever Administration af elevernes uddannelse kan være fordelt på forskellige niveauer i organisationen, På nedenstående liste findes henvisning til, hvor du kan søge flere oplysninger Administration Godkendelse som praktikvirksomhed Løn- og arbejdsforhold Uddannelsesaftale Skema kan hentes på undervisningsministeriets hjemmeside se henvisning AER - arbejdsgivernes elevrefusion Formålet med Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AER. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Eksempel på støtte til praktikvirksomhederne: Hvor kan jeg få mere at vide? Fødevareforbundet Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej Frederiksberg Tel: nelser/praktik/uddannelsesaftaler.aspx 14

15 Lønrefusion Lønrefusion under elevens skoleophold. Befordring Tilskud til elevens transport under skoleophold. Praktikpladspræmie Præmie for vækst i antal elevdage. Ved udbetaling sammenlignes antal elevdage med de 3 foregående præmieringsår. Udstationering Hvis eleven udstationeres i udlandet (mindst 1 måned), betaler AER forskellen mellem den danske og udenlandske løn. Prøvetid De første 3 mdr. er en gensidig prøvetid. Det betyder, at elev og praktikvirksomhed kan ophæve uddannelsesaftalen uden grund indenfor de 3 første måneder af uddannelsesaftalen. Efter de 3. mdr. kan praktikvirksomheden kun ophæve uddannelsesaftalen, hvis eleven misligholder aftalen eller ved at elev og praktikvirksomhed er enige om at ophæve aftalen. Eleven kan altid ophæve aftalen Ferie Ferieloven gælder også for eleverne, man skal dog være opmærksom på, hvornår eleverne er ansat. Erklæringer i praktikperioden I praktikperioden anvendes 2 forskellige erklæringer: Erklæring fra praktikvirksomhed til skole og industrislagterelev Slagterfagets Fællesudvalg Undervisningsministeriet - retsinformation Ferieloven Fødevareforbundet Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej Frederiksberg Tel: Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen Maglegårdsvej Roskilde Att.: Claus Max Hansen Det er praktikstedets ansvar at få udfyldt og sendt erklæringerne. 15

16 Bedømmelser undervejs igennem praktiktiden Du skal som praktikvejleder være med til at vurdere eleven i praktiktiden. Fagligt udvalg for ernæringsassistentuddannelsen skriver i deres vejledning, at praktikvirksomheden midtvejs i de enkelte praktikperioder skal afholde en samtale med eleven om dennes arbejdsindsats og udvikling. I slutningen af hver praktikperiode skal der foretages en opfølgning på midtvejssamtalen. Slutbedømmelsen skal sikre, at eleven til stadighed lever op til de krav, uddannelsen stiller til eleven. På Slagterfagets Fællesudvalgs hjemmeside kan du downloade materiale om planlægning af praktiktiden: Brug 5 min. på din elev. Din opgave som praktikvejleder er, at gennemgå midtvejsevalueringen/bedømmelsen inden for arbejdsområdernes eller funktionernes mål, og du kan i den forbindelse komme ind på: Om eleven bevæger sig mod uddannelsens praktikmål for praktikperioden. Elevens faglige og personlige udvikling. Støtte og opmuntre eleven til at tage initiativ. Elevens muligheder for vejledning i forløbet. Ideer til overvejelse: Prøv at tænke tilbage på din egen elevtid, hvad syntes du om bedømmelserne, hvad var godt/mindre godt? Frivillige evalueringer Der kan være praktikvirksomheder, der finder det naturligt at evaluere oftere i praktikperioden. De kan fx have planlagt praktikperioden således, at en afdeling/funktion med tilhørende praktikmål er et samlet forløb, der strækker sig over en længere periode fx uger. Det kan opleves af eleven som meget lang tid og en periode, hvor de kan føle sig utrygge. Her kan man med fordel have en midtvejssamtale og slutbedømmelse for hver afdeling. Tre-parts samtaler Nogle erhvervsskoler har indført Tre-parts samtaler. Dvs. en dialog mellem kontaktlæreren, praktikvejlederen og elev. Samtalen kan indeholde følgende elementer: Kontaktlæreren kunne spørge eleven om: Har du udviklet dig inden for de faglige mål du var tilfreds med? Hvordan? Var der nogle fag du ville forbedre i praktiktiden? Har du gjort det? Hvordan? Har du arbejdet videre med at forbedre dine personlige kompetencer? Hvordan? Fremtiden Har du nogle faglige mål, du vil arbejde videre med? Hvilke? Hvad er dine positive forventninger til næste skoleperiode? Hvilke? Er der noget, vi kan hjælpe dig med, så næste skoleperiode bliver god for dig? Hvad? 16

17 Kontaktlæreren kunne spørger praktikvejlederen om: Oplever du, at eleven har arbejdet med sine faglige mål i praktikperioden? Oplever du, at eleven har udviklet sine personlige kompetencer i praktikperioden? Hvilke faglige mål vil du opfordre eleven til at arbejde med i den kommende skoleperiode? Hvilke personlige mål vil du opfordre eleven til at arbejde med i den kommende skoleperiode? Hvordan oplever du at være på besøg på erhvervsskolen? Ideer til overvejelse: Snak med dine kollegaer om de bruger erhvervsskolen i den daglige praktikvejledning. Hvordan kan I blive bedre til at bruge erhvervsskolen som sparringspartner på din arbejdsplads? Bedømmelser i praktiktiden - Karakterskala Bedømmelse i praktikvirksomheden sker efter bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og bedømmelse. Det vil sige ud fra 7-trinsskalaen. 7-trinsskalen bruges både, når eleven er i praktik, og når eleven er på skole. Ved brug af samme karakterskala understøttes elevernes udvikling og progression i uddannelsen, og sikre eleverne så ens vilkår som muligt under deres uddannelse. 17

18 Karakterbekendtgørelsen, herunder beskrivelse af karaktererne Karakter Betegnelse Beskrivelse For den fremragende præstation. For den fortrinlige præstation. 7 For den gode præstation. 4 For den jævne præstation For den tilstrækkelige præstation. For den utilstrækkelige præstation. gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 For den ringe præstation. gives for den helt uacceptable præstation 7-trins skalaen sætter fokus på, at eleven bedømmes ud fra de kompetencemål, eleven skal opnå. Dette gælder for både de faglige og de personlige kompetencemål. Eleven har krav på en bedømmelse, der argumenterer i forhold til målopfyldelse, samt hvilke fejl og mangler, der har været og hvor vigtige, de var. Det er derfor afgørende, at såvel de personer, der medvirker ved evaluering og bedømmelse og elever, kender både karakterbeskrivelserne og praktikmålene. En bedømmelse skal dog fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn, og den skal fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen. Eksempel på karakterbeskrivelse for praktikmål Opskæring Udbening Ideer til overvejelse: Udvælg 1 eller 2 praktikmål for trin 1 eller 2. Disse omsættes til konkrete mål i skærestuen efter 7-trinsskalaen for karakteren 12, 7 og

19 Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål, opskæring med få skærefejl, rigtig sortering i forskellig kvaliteter ud fra gældende specifikationer og rigtig godt helhedsindtryk. Ud fra en god forståelse for faget. 10 Den fortrinlige præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål, opskæring med flere skærefejl, rigtig med mindre fejl ved sortering i forskellig kvaliteter ud fra gældende specifikationer og mindre godt helhedsindtryk. Ud fra en mindre god forståelse for faget. 7 Den gode præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål opskæring med væsentlige flere skærefejl, med væsentlig fejl ved sortering i forskellig kvaliteter ud fra gældende specifikationer og mindre godt helhedsindtryk. Ud fra en mindre god forståelse for faget. 4 Den jævne præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål, opskæring med væsentlige skærefejl, med væsentlig fejl eller ingen sortering i forskellig kvaliteter ud fra gældende specifikationer, væsentligt mindre godt helhedsindtryk. Har mindre god forståelse for faget. 02 Den tilstrækkelige præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål, opskæring med mange skærefejl, med mindre sortering i forskellige kvaliteter ud fra gældende specifikationer og dårligt helhedsindtryk. Har ikke en god forståelse for faget. Mange fejl og mangler. 00 Den utilstrækkelige præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål. Opskæring med væsentlige og mange skærefejl, med ingen sortering i forskellige kvaliteter ud fra gældende specifikationer og væsentligt dårligt helhedsindtryk. Har ingen forståelse for faget. Mange fejl og mangler. -3 Den ringe præstation Gives ud fra udbeningens og opskærings mål, opskæring med ingen forståelse for opskæring, med ingen sortering i forskellige kvaliteter ud fra gældende specifikationer meget dårligt helhedsindtryk. Har ingen forståelse for faget. Med mange fejl og mangler. Forarbejdningen ikke påbegyndt. Tidsfaktoren er beskrevet i bilag 1. 19

20 BILAG 1: For 5 deling af en hel gris: For svendeprøve = 20 min. For 3. HF = 25 min. For 2. HF = 30 min. For 1. HF = 30 min. For GF = 35 min. For skæring af grov detail gælder tiden: For svendeprøve ½ svin For 3 HF ½ svin For 2 HF ½ svin For 1 HF ½ svin = 60 min. = 70 min = 75 min = 80 min For skæring af forender gælder tiden: for svendeprøve 2 stk. 1313/1327 = 25 min For 2 HF 2 stk. 1313/1327 = 30 min For GF 2 stk. 1350/1327 = 40 min For skæring af skinker gælder tiden: For svendeprøven 2 stk. USA = 40 min For 3 HF 2 stk. USA = 45 min For GF 2 stk = 50 min For skæring af kam/bryst for svendeprøve 2 stk stk stk = 60 min for 1 HF 2 stk stk = 60 min Uddannelsesveje Vejen til den ønskede uddannelse, er ikke den samme for de elever, du ansætter i din praktikvirksomhed. Nedenstående figur indeholder ikke alle uddannelsesveje, men de mest relevante. 20

21 Adgangskrav 9. klasse Ordinær uddannelses aftale Mesterlære Kombina tionsaftale Grundforløb Mad til mennesker Industrislagter Forædler Svineslagter Kreaturslagter Procesteknolog Arbejdsstudie -tekniker Arbejdsleder Tilsynstek niker Godskrivning IKV Praktik Enkeltfag Grundforløbs bevis Adgangskrav For at eleven kan påbegynde uddannelsen på hovedforløbets trin 1 og 2, er adgangskravet 9. klasse eller fag svarende til forberedende voksenuddannelse (FVU) samt bestået grundforløb under fælles indgangen Mad til mennesker. Hvis du indgår i et mesterlære forhold med din elev eller ansætter din elev af praktikvejen, er grundforløbet en del af din samlede uddannelsesaftale med eleven og derfor ikke et adgangskrav. Uddannelsesaftaler Der kan indgås flere forskellige uddannelsesaftaler med eleven: Ordinær uddannelsesaftale praktikvirksomheden indgår enten en 2-årig uddannelsesaftale til Industrislagter eller en 3-årig uddannelsesaftale til et af specialerne. o Praktikvejen du kan vælge at ansætte eleven før grundforløbet dvs. uddannelsesaftalen til industrislagter er på 2 år og til et af specialerne på 3 år. Mesterlære - denne aftale er for praksisorienteret elever og grundforløbet, der normalt varer 1 år, tages i praktikvirksomheden med vejledning fra erhvervsskolen. Praktikvirksomheden indgår en uddannelsesaftale for hele uddannelsen, hvis samlede varighed for Industrislagter er 2 år og for specialerne 3 år Kombinationsaftale to eller flere virksomheder indgår uddannelsesaftale med eleven. Kort uddannelse en praktikvirksomhed indgå en uddannelsesaftale, der dækker en praktikperiode og en skoleperiode. 21

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse

Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse Undervisningsmateriale til 1B arbejdsmarkedsuddannelsen 40537 Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Portfolio. Hvad er portfolio. Fire eksempler. Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer

Portfolio. Hvad er portfolio. Fire eksempler. Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer Portfolio Hvad er portfolio Fire eksempler Kompetencemål praktikmål - praktikerklæringer Dialog i grupper om anvendelse af portfolio - Opsamling til Idé bank 1 En portfolio i undervisning / praktikoplæring

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere