Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til 1B arbejdsmarkedsuddannelsen Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: Bent Mikkelsen Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde 2009

2 Indhold Forord... 4 Arbejdsfunktioner:... 5 Detailslagteruddannelsen opbygning og indhold... 5 Kompetence kontra kvalifikationer... 8 Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet... 8 Kompetencemål... 8 Skolemål/praktikmål... 8 Mål omsættes til handlinger... 9 Personlige læringsmål Planlægning af elevens uddannelsesforløb på praktikstedet IT-værktøjer Elevplan (www.elevplan.dk) Praktikmål Praktikpladsen (praktikpladsen.dk) Trænerguiden (www.traenerguide.dk) Administration af elever Bedømmelser undervejs igennem praktiktiden Frivillige evalueringer Bedømmelser i praktiktiden - Karakterskala Vejlederens roller Den gode vejleder ifølge Kierkegaard Pædagogik og læring Læringskultur kontra produktionskultur Læringens fundamentale processer Barriere mod læring Færdighedsindlæring Læringsstile Holistisk versus analytisk læringsstil Holistisk læringsstil- læring fra helhed til element Analytisk læringsstil indlærer trin for trin De mange intelligenser - MI Praktikvejlederens pædagogiske værktøjskasse Refleksion Logbog som et læringsredskab gennem hele uddannelsen Elevtyper i erhvervsuddannelserne Ungdomskultur Elever med anden kulturel baggrund Kommunikation og den professionelle samtale Kommunikationsprocessen Budskab og relation Verbal og nonverbal kommunikation Aktiv lytning Den professionelle samtale Samtaler i elevens uddannelse

3 Den svære samtale Spørgsmålstyper til forskellige formål Åbne og lukkede spørgsmål Litteraturliste og nyttige links Billedet på forsiden er brugt med tilladelse DanishSlagterier. Undervisningsministeriet Materialet er udviklet af Bent Mikkelsen, Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen, i samarbejde Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kød-branchen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde og kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af [titel, udgivelsesår] udviklet for Undervisningsministeriet af [x-udvalg] i samarbejde med [y-forfatter]. 3

4 F o r o r d Praktikvejlederen skal kunne understøtte eleven, så denne opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed med produktion inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at praktikvejlederen kan videregive erfaring, således at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden medvirke til, at eleven kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til det valgte trin eller speciale og de valgte specialefag. Praktikvejlederen kan, som en del af sit daglige arbejde, tilrettelægge vejledningen af elever, der er i praktikuddannelse som detailslagter. Praktikvejlederen kan vejlede og støtte elever i brug af Slagterbogen og den til uddannelsen hørende skriftlige brancheopgaver samt støtte elever i selvrefleksion. Vejledningen i praktikken kan gennemføres af praktikvejlederen ud fra elevens faglige forudsætninger. Praktikvejlederen kan medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Praktikvejlederen kan medvirke til, at eleven aktivt indgår i planlægningen og gennemførelse af praktikforløbet. Under praktikvejledningen kan deltageren give konstruktiv feedback til eleven. Praktikvejlederen kan støtte og udfordre eleven fagligt og arbejde på udvikling af eleven i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål samt lære at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Praktikvejlederen kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav samt 7-trins skalaen. Undervisningsmaterialet beskriver indledningsvis kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet for detailslagteruddannelsen samt de daglige hjælperedskaber tilknyttet uddannelsesforløbet. Eksempelvis elevplan og praktiske oplysninger (informationssøgning). Materialet er inddelt i 4 temaer: Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse. Den gode vejleder vejlederens rolle Pædagogik og læring Kommunikation og den professionelle samtale. Under disse temaer er undervisningsmaterialet udarbejdet til brug for arbejdsmarkedsuddannelsen, Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse, som har en varighed af 3 dage. Undervisningsmaterialet kan med fordel suppleres med inspirationsmaterialet, der er udviklet til uddannelsen. 4

5 Arbejdsfunktioner: Deltageren skal kunne vejlede detatailslagterelever ud fra de rammer og vilkår der til stadighed findes og forandres. Fx ændres uddannelsesmålet løbende. Disse ændringer stiller øgede krav til vejlederen om at have fokus på elevernes ressourcer og potentialer, så netop den enkelte elev støttes ud fra de konkrete læringsbehov. D e t a i l s l a g t opbygning e r u d d og a indhold n e l s e n Detailslagter er en erhvervsuddannelse. I Danmark er de fleste erhvervsuddannelser bygget op efter vekseluddannelsesprincippet. Det betyder, at elever under uddannelsen veksler mellem skole og praktikpladsen. Denne opbygning af uddannelsen som en vekseluddannelse giver eleven gode muligheder for at lære på forskellige måde, men skaber samtidig et behov for, at der skabes sammenhænge for eleven gennem hele uddannelsen. Veluddannede praktikvejledere kan være med til at skabe denne helhed for eleven. Uddannelses opbygning Udannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 - detailslagteraspirant Trin 2 detailslagter Der er 4 specialer: Butiksslagter Delikatesse Fisk og vildt Slagtning Uddannelsen til detailslagteraspirant varer 2 år, og uddannelsen til detailslagter varer 3 år og 6 mdr. Uddannelserne starter med et grundforløb under fællesindgangen Mad og Mennesker / evt. et uddannelsesforløb på lærestedet, hvor virksomheden har ansvaret for fagets mål bliver opnået. Herefter påbegynder eleven hovedforløbet, der er delt op i praktik- og skoleperioder. Grundforløb (6 måneder) Evt. 20 praktik uger skole Hovedforløb (3 år ) Trin 1 Trin 2 Praktik 5 uger Praktik 4 uger Praktik skole skole 3 uger skole Praktik 3 uger skole Hovedforløbet (trin 1) detailslagteraspirantuddannelsen varer 2 år inklusiv grundforløb og består af: Grundforløb + 9 uger på skole samt praktikophold. Hovedforløbet (trin 1 og 2) - detailslagtertuddannelsen varer 3 år og 6 måneder og består af: Grundforløb + 15 ugers skoleophold samt praktikophold 5

6 Begge uddannelser afsluttes med en prøve. Fristen for afholdelse af den afsluttende prøve skal overholdes, så prøven allertidligst placeres 6 måneder før uddannelsesafslutning og helst tidligst placeres 3 måneder før aftaleperiodens ophør (BEK nr af 13/12/ , stk. 2.). Lovgrundlaget for uddannelsen Bekendtgørelse Uddannelsesordning Uddannelserne inden for erhvervsuddannelsesområdet er reguleret af: Love og regler Bekendtgørelser Uddannelsesordning Love og regler Lovgrundlaget beskriver de overordnede rammer og bestemmelser inden for uddannelsesområdet. For erhvervsuddannelserne findes lovgrundlaget i: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr af 23. oktober Bekendtgørelser Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven. Bekendtgørelsen, som er fælles for indgangen, Mad og Mennesker, er opdelt i en paragrafdel og en bilagsdel med et bilag for hver uddannelse, fx detailslagteruddannelsen. Bekendtgørelsen med bilag indeholder blandt andet de kompetencemål, der skal opfyldes forud for skoleundervisningen i hovedforløbet og de kompetencemål, der skal opfyldes ved afslutning af hovedforløbet De bekendtgørelser, der vedrører detailslagteruddannelsen er: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker bek. nr. 150 af 4. marts 2008 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker bek. 434 af 30. maj 2008, hvor uddannelsen er beskrevet i bilag 2 - detailslagter Uddannelsesordning En uddannelsesordning kan sidestilles med en vejledning i, hvordan gældende bestemmelser kan tilrettelægges. Bestemmelserne i uddannelsesordningen er udarbejdet af Fagligt Udvalg for detailslagteruddannelsen. Gældende uddannelsesordning for detailslagteruddannelsen er: Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailslagter, den 28 marts 2008 Uddannelsesordningen fremstår i tre dele: Tekstdel - indeholder beskrivelse af uddannelsen med oversigt over fagenes fordeling på skoleperioder på hovedforløbet Kort oversigt - indeholder 1-2 sides enkel oversigt over fagene på hovedforløbet Udvidet oversigt - indeholder oversigt over alle fagene på hovedforløbet med alle tilhørende målpinde 6

7 Uddannelsesordningen bruges af de Lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne til at udarbejde den Lokale undervisningsplan. Den Lokale undervisningsplan kan du finde på den enkelte skoles hjemmeside. Du kan som vejleder se praktikmål for uddannelsens trin 1 og trin 2. Disse praktikmål skal du som vejleder bruge ved planlægning af praktikuddannelsen og ved bedømmelse af eleverne. Som vejleder skal du altid være opmærksom på, at der løbende kan komme ændringer til de forskellige gældende bestemmelser. De gældende bestemmelser og ændringer kan findes på 7

8 Kompetence kontra kvalifikationer Kompetencer er noget andet end kvalifikationer. Hvor kvalifikationer siger noget om den viden og de færdigheder du har erhvervet dig igennem uddannelse siger kompetencer noget om, hvorvidt man er i stand til at anvende viden og færdigheder i de sammenhænge som man møder i arbejdslivet. I detailslagteruddannelsen skal eleven opnå kompetencer inden for en række områder, så hun er i stand til at gøre brug af den erhvervede viden i praksis. Litteratur: Praktikuddannelse med elevens læring i fokus UVM temahæfte nr. 2, 2006 Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet At arbejde med mål og forstå mål kan være vanskeligt. Som praktikvejleder møder du følgende typer af mål: Kompetencemål Skolemål/Praktikmål Handlingsorienteret mål Personlige læringsmål Målene adskiller sig fra hinanden i forhold til hvor detaljeret, de er beskrevet og efter hvem, der bidrager til målene. Kompetencemål Kompetencemålene for hovedforløbet er fastsat ud fra uddannelsens vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Dvs. en samlet beskrivelse af de kompetencer eleven opnår inden for uddannelsens trin og specialer. Kompetencemålene for uddannelsen til Detailslagter finder du i Bekendtgørelsen Mad til mennesker bilag 2. Det er vigtigt her at bemærke, at kompetencemålene i uddannelsen trin 1 er fælles for både detailslagterassistenter og detailslagter. Skolemål/praktikmål Af uddannelsesordningen fremgår det, at praktikuddannelsen og vejledning i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsesområder. Det betyder, at du som praktikvejleder skal være med til at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen for den enkelte elev, således at uddannelsen udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende jobfunktion. For at skabe en helhed for eleven skal du som praktikvejleder kende målene for grundforløbet samt skolemål og praktikmål i hovedforløbets trin 1 og 2. Målene for skoleundervisningen og praktikuddannelsen i hovedforløbets trin 1 og 2 fremgår af Uddannelsesordningen til detailslagter Skole-/praktikmålene kan inddeles i mål, der handler om: Viden (den teori, eleven skal have) Færdigheder (de opgaver, eleven skal kunne udføre i praktik) 8

9 Holdninger (de meninger, eleven har om tingene samt forslag til ændringer) Eksempel på hvordan et område kan indeholde alle tre måltyper Detailslagter trin 1 - Produktionshygiejne og egenkontrol Eleven kan anvende hygiejne og virksomhedens egenkontrol Eleven kan vurdere overskydende produktion i henhold til givne retningslinier Viden om Færdigheder i Holdning til Når eleven ved noget om personlig- og produktionshygiejne samt egenkontrollens 6 områder i forbindelse med produktion af produkter, har eleven en viden om opgaven Når eleven er trænet i at anvende og vurdere hygiejne og egenkontrol i forbindelse med produktionen, så har eleven også færdigheder i opgaven. Når eleven har en mening om, hvordan opgaven kan udføres i produktionslokalet på en hensigtsmæssig måde og kan komme med alternative forslag - har eleven også en holdning til opgaven Færdigheder er det eleven gør. Ideer til overvejelse Tænk tilbage på de elever, der har været ansat i din virksomhed, hvor ofte spørger du om elevens mening? Er det realistisk at skulle mene noget i forhold til at anvende og vurdere egenkontrol i produktionen? Mål omsættes til handlinger I den daglige praktikvejledning er praktikmålene en del af din værktøjskasse. Praktikmålene kan indgå i: planlægning af elevernes uddannelsesforløb, her vurderer du som praktikvejleder, hvor det enkelte praktikmål kan opnås i virksomhedens afdelinger/produktioner eller funktioner evaluering og bedømmelse af eleverne, her vurderer du sammen med de øvrige oplærere om praktikmålet er nået og fastsætter karakter (se også afsnittet karakterskala). Ideer til overvejelse I din praktikvirksomhed kunne I drøfte de enkelte praktikmål, hvad skal man kunne i jeres praktikvirksomhed for at opfylde de enkelte praktikmål? I fandt måske ud af at det kan være vanskeligt at bruge praktikmålene, som de er beskrevet i uddannelsesordningen. Man er ofte nødt til at sætte flere ord på, der beskriver handlingen i praktikmålet. Praktikmål Beskriv handlingen i målet hvad skal eleven kunne 9

10 Det er dog en proces, der tager noget tid, men den ekstra tid opvejes af fordele såsom en mere ensartet oplæring af eleverne, fælles udgangspunkt for evaluering og bedømmelse, eleverne ved hvad målet er og kan derfor bedre score. Se eksempel på handlingsorienteret mål herunder: Personlige læringsmål Eleven skal opstille sine egen læringsmål i løbet af uddannelsen. Det kan være både faglige og personlige mål. Typisk opstiller eleven læringsmål når hun skifter mellem skole og praktik d.v.s 6-7 gange i løbet af uddannelsen. Pla n l ing æ g af n elevens uddannelsesforløb på praktikstedet Praktikvirksomheden skal tilrettelægge det samlede uddannelsesforløb for eleven således, at praktikuddannelsen og fagets tilhørende brancheopgaver understøtter og supplerer skoleundervisningen, så eleven opnår kompetencemålene i uddannelsesforløbet. Som praktikvejleder skal du derfor have en bred faglig viden om planlægningens indhold og værktøjer. Det, du har brug for, er: Bekendtgørelse herunder kompetencemål Uddannelsesordning herunder praktikmål omsættes til handlingsorienterede mål i praktikvirsomheden (www.uvm.dk/uddannelse/erhvervsuddannelse) Uddannelsesordninger- Erhvervsskolens Skolekalender findes som regel opdateret på erhvervsskolens hjemmeside. Slagterbogen, hvor du kan finde faglig inspiration. Ideer til overvejelse: Hvordan modtager I nye elever i din praktikvirksomhed? Udarbejd et velkomstbrev til din nye elev. IT-værktøjer Der findes forskellige IT-værktøjer, praktikvejlederen kan bruge i sit daglige arbejde bl.a. til planlægning, kommunikation og evaluering med sine elever, internetmødested mellem praktikvirksomheden og interesserede elever og inspirationsmateriale til den daglige praktikvejledning og oplæring. Følgende it-værktøjer vil blive beskrevet: Elevplan Praktikpladsen Trænerguide 10

11 Elevplan (www.elevplan.dk) Elevplan er et webbaseret pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, samt til praktikvirksomhederne. For erhvervsskolerne er det lovpligtigt at bruge det. Det er fastlagt, at den enkelte elev skal have sin egen personlige uddannelsesplan. Uddannelsesbog For hver elev eksisterer en uddannelsesbog. I den kan man bl.a. se godskrivning (tidligere kaldet merit) for sine elever: Man kan se karakterer for de elever, man har. 11

12 Praktikvirksomheden kan planlægge praktikaktiviteter: Fravær Det er muligt at følge med i den enkelte elevs fravær dog kun sine egne! Nedenfor er et eksempel med et par elever fra uge 35-4 man opererer kun med begrebet Godkendt fravær. Fraværet opgøres i hele timer eller lektioner. Fraværsoversigten ser for eksempel sådan ud: Hvis man klikker på fraværet, kan man se i hvilke uger, det har været: 12

13 Praktikmål Praktikmålene er lagt ind for de elever, der er på detailslagteruddannelsen (se Praktikuddannelsen, hvor der også kan fremsendes kommunikation mellem elev-skole-praktikvirksomhed). Det er Fagligt udvalg, der har lagt praktikmålene ind. Praktikpladsen (praktikpladsen.dk) Praktikpladsen.dk er Undervisningsministerietsin ternet-mødested for elever og praktik-virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. På Praktikpladsen.dk kan elever med adgangskode finde praktikpladsopslag fra praktikvirksomheder. Praktikvirksomheder med adgangskode kan finde (anonyme) elever, der søger praktikplads. Uden adgangskode er mulighederne begrænset til at se antallet af elever, der søger inden for de forskellige uddannelser, samt praktikvirksomhedernes praktikpladsopslag. Endelig kan man fra forsiden søge på godkendte praktikvirksomheder i hele landet og se, hvilke uddannelser og specialer de pågældende 13

14 praktikvirksomheder er godkendt til. Trænerguiden (www.traenerguide.dk) Trænerguiden er udviklet af DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser) Brugernavn: train Adgangskode: trainer Trænerguiden har ni fokusområder: 1. Rekruttering og ansættelse af elever 2. Præsentation af virksomheden for elever 3. Viden om elevens erhvervsuddannelse og planlægning af elevens uddannelse i virksomheden 4. At kunne vælge oplæringsmetoder, og bedømme egen rolle som oplærer og behov for kompetenceudvikling 5. At forstå hvordan elever lærer og støtte dem i deres læreproces 6. At kunne forstå ungdomskulturen og elevens adfærd 7. At understøtte og udvikle elevens evne til at samarbejde med kolleger og kunder/leverandører, konfliktløsning 8. At støtte eleven i at få holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen 9. Vurderinger af lærlingens/elevens præstationer og støtte til at eleven kan vurdere sine egne præstationer Indtil videre kan Trænerguiden anvendes på følgende måder: Surfe og blive inspireret af cases om god oplæring i andre virksomheder Søge målrettet efter information Downloade Trænerguidens egne værktøjer og tilpasse dem til brug i virksomheden Downloade officielle uddannelsesdokumenter eller øvrige relevante dokumenter Afprøve tjek-selv-testen (flere tests er under udarbejdelse) Se specifikt Værktøjskassen for materialer Ideer til overvejelse: Hvis du ikke allerede kender de forskellige it-værktøjer, så giv dig tid til at se hjemmesiderne igennem. Diskuter med dine kollegaer om nogle af dem kan være en hjælp i den daglige praktikvejledning. 14

15 Administration af elever Administration af elevernes uddannelse kan være fordelt på forskellige niveauer i organisationen. På nedenstående liste findes henvisning til, hvor du kan søge flere oplysninger Administration Godkendelse som praktikvirksomhed Hvor kan jeg få mere at vide? Løn- og arbejdsforhold Fødevareforbundet NNF - C.F. Richs Vej Frederiksberg - Tel: Uddannelsesaftale Skema kan hentes på undervisningsministeriets hjemmeside se henvisning AER - arbejdsgivernes elevrefusion Formålet med Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AER. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Eksempel på støtte til praktikvirksomhederne: Lønrefusion Lønrefusion under elevens skoleophold. Befordring Tilskud til elevens transport under skoleophold. Praktikpladspræmie Præmie for vækst i antal elevdage. Ved udbetaling sammenlignes antal elevdage med de 3 foregående præmieringsår. Udstationering Hvis eleven udstationeres i udlandet (mindst 1 måned), betaler AER forskellen mellem den danske og udenlandske løn. nelser/praktik/uddannelsesaftaler.aspx Prøvetid De første 3 mdr. er en gensidig prøvetid. Det betyder, at elev og praktikvirksomhed kan ophæve uddannelsesaftalen uden grund inden for de 3 første måneder af uddannelsesaftalen. 15

16 Efter de 3 mdr. kan praktikvirksomheden kun ophæve uddannelsesaftalen, hvis eleven misligholder aftalen eller ved at elev og praktikvirksomhed er enige om at ophæve aftalen. Eleven kan altid ophæve aftalen Ferie Ferieloven gælder også for eleverne, man skal dog være opmærksom på, hvornår eleverne er ansat. Ændringer i uddannelsesaftalen Nedsættelse af praktiktiden Forlængelse af uddannelsesaftalen Ophør efter prøvetidens udløb Misligholdelse af aftalen Uoverensstemmelser mellem elev og praktikvirksomhed Ferieloven Kurset foreslås inddelt i følgende 4 temaer: 1. Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse. 2. Den gode vejleder vejlederens rolle 3. Pædagogik og læring 4. Kommunikation og den professionelle samtale. 1. Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse Bedømmelser undervejs igennem p r a k ti k ti de n Du skal som praktikvejleder være med til at vurdere eleven i praktiktiden. Se nedenstående figur. Slutbedømmelsen skal sikre, at eleven til stadighed lever op til de krav, uddannelsen stiller til eleven. 16

17 Figur.1 oversigt over bedømmelserne i hovedforløbets trin 1 og trin 2 Hovedforløb Bedømmelse Trin 1 1. praktikperiode - Samtale prøvetid (3 mdr.) - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse Trin 2 2. praktikperiode - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse 3. praktikperiode - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse 4. praktikperiode (rest praktik) - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse Man kan ud fra midtvejssamtale og slutbedømmelse konkludere: Hvordan eleven vurderer egen arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden Eleven får en vurdering af sin arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden af det oplærende personale At eleven får mulighed for at udvikle sig på de områder, hvor eleven ikke lever op til de krav uddannelsen stiller. I samtalen kan du derfor som praktikvejleder opfordre eleven til at komme ind på praktikperiodens forløb eleven kan bl.a. fortælle om: Hvad har været godt Hvad har været svært Hvordan eleven har brugt teorien 17

18 Hvordan samarbejdet med de øvrige medarbejdere i virksomheden har været Hvordan eleven vurderer sin egen indsats? (overblik, interesse og engagement) Er praktikmålene nået, eller er der noget eleven skal arbejde videre med? Din opgave som praktikvejleder er at gennemgå midtvejsevalueringen/bedømmelsen inden for arbejdsområdernes eller funktionernes mål, og du kan i den forbindelse komme ind på: Om eleven bevæger sig mod uddannelsens praktikmål for praktikperioden Elevens faglige og personlige udvikling Støtte og opmuntre eleven til at tage initiativ Elevens muligheder for vejledning i forløbet. Ideer til overvejelse: Prøv at tænke tilbage på din egen elevtid. Hvad syntes du om bedømmelserne, hvad var godt/mindre godt? Frivillige evalueringer Der kan være praktikvirksomheder, der finder det naturligt at evaluere oftere i praktikperioden. De kan f.eks. have planlagt praktikperioden således, at en afdeling/funktion med tilhørende praktikmål er et samlet forløb, der strækker sig over en længere periode fx uger. Det kunne fx være oplæringen i butik eller produktion. Det kan opleves af eleven som meget lang tid og en periode, hvor de kan føle sig utrygge. Her kan man med fordel have en midtvejssamtale og slutbedømmelse for hver funktion. 18

19 Bedømmelser i praktiktiden - Karakters k a l a Bedømmelsen på skolen sker efter bekendtgørelse nr. 488 af 18/05/2005 om karakterskala og anden bedømmelse. Det vil sige ud fra 7-trinsskalaen. Den bruges, når eleven er på skole. Ved brug af samme karakterskala på praktikstedet understøttes elevernes udvikling og progression i uddannelsen, og sikrer eleverne så ens vilkår som muligt under deres uddannelse. Karakterbekendtgørelsen, herunder beskrivelse af karaktererne Karakter Betegnelse Beskrivelse For den fremragende præstation. For den fortrinlige præstation. 7 For den gode præstation. 4 For den jævne præstation For den tilstrækkelige præstation. For den utilstrækkelige præstation. gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 For den ringe præstation. gives for den helt uacceptable præstation 7-trins skalaen sætter fokus på, at eleven bedømmes ud fra de kompetencemål, eleven skal opnå. Dette gælder for både de faglige og de personlige kompetencemål. Eleven har krav på en bedømmelse, der argumenterer i forhold til målopfyldelse og hvilke fejl og mangler, der har været og hvor vigtige, de var. Det er derfor afgørende, at såvel de personer, der medvirker ved evaluering og bedømmelse og eleverne, kender både karakterbeskrivelserne samt praktikmålene. En bedømmelse skal dog fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn, og den skal fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen. Eksempel på karakterbeskrivelse for praktikmål - Produktionshygiejne og egenkontrol 1 19

20 Praktikmål: Eleven kan anvende hygiejne og egenkontrol Eleven kan vurdere overskydende produktion i forhold til givne retningslinier Karakter Beskrivelse 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Vejledende beskrivelser Eleven arbejder selvstændigt i opgaveløsningen for at sikre god hygiejne praksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer temperaturen på opbevaring af /kød/fisk/frost og reagerer ved uregelmæssigheder produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvare eleven kender og kan gengive virksomhedens procedure for varmholdning og genanvendelse af rester nedkøling, eleven følger virksomhedens procedure for nedkøling og registrerer og dokumenterer tid og temperatur personlig hygiejne, eleven følger Virksomhedens vejledninger og procedurer for f.eks. håndvask, tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsvejledninger/rengøringsplan samt dokumenterer udført rengøring Eksempler Efter instruktion og vejledning tager eleven i den daglige produktion ansvar for egen læring og viser selvstændigt initiativ til at demonstrere sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne Råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eleven arbejder delvist selvstændigt og har en god forståelse for god hygiejne praksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer temperaturen på opbevaring af mælk/kød/fisk/frost produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvarer, eleven kender og kan gengive virksomhedens procedure for varmholdning nedkøling, eleven følger virksomhedens procedure for nedkøling personlig hygiejne, eleven følger virksomhedens vejledninger og procedurer for f.eks. håndvask, tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsvejledninger/rengøringsplan Eleven viser lidt usikkerhed i det daglige arbejde omkring god hygiejnepraksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer nogle gange temperaturen på opbevaring af mælk/kød/fisk/frost produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvare eleven har kendskab til temperaturen for varmholdning nedkøling, eleven følge virksomhedens r procedure for nedkøling personlig hygiejne, eleven følger virksomhedens procedurer for håndvask og tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsve jledninger Efter instruktion og vejledning tager eleven i den daglige produktion delvis selvstændigt initiativ. Eleven har ind i imellem brug for støtte til at vise sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion Efter instruktion og under vejledning med nogen støtte viser eleven i daglige produktion sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion 20

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever til arbejdsmarkedsuddannelse Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Nr. 40423 Udviklet af Hanne Hyldgaard Langager og Maj-Britt Duus Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Februar

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser

Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Til fagbilag 14. Vejledning til grundfaget læring, kommunikation og samarbejde Indledning Alle bestemmelser, der

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

PÆDAGOGIKKEN. Vores fælles menneskesyn præger omgangen mellem børn/voksne/personale/forældre:

PÆDAGOGIKKEN. Vores fælles menneskesyn præger omgangen mellem børn/voksne/personale/forældre: PÆDAGOGIKKEN. Vores professionelle menneskesyn. Vores fælles menneskesyn præger omgangen mellem børn/voksne/personale/forældre: Vi respekterer alle som lige individer. Vores omgangstone er anerkendende

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere