Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til 1B arbejdsmarkedsuddannelsen Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: Bent Mikkelsen Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde 2009

2 Indhold Forord... 4 Arbejdsfunktioner:... 5 Detailslagteruddannelsen opbygning og indhold... 5 Kompetence kontra kvalifikationer... 8 Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet... 8 Kompetencemål... 8 Skolemål/praktikmål... 8 Mål omsættes til handlinger... 9 Personlige læringsmål Planlægning af elevens uddannelsesforløb på praktikstedet IT-værktøjer Elevplan (www.elevplan.dk) Praktikmål Praktikpladsen (praktikpladsen.dk) Trænerguiden (www.traenerguide.dk) Administration af elever Bedømmelser undervejs igennem praktiktiden Frivillige evalueringer Bedømmelser i praktiktiden - Karakterskala Vejlederens roller Den gode vejleder ifølge Kierkegaard Pædagogik og læring Læringskultur kontra produktionskultur Læringens fundamentale processer Barriere mod læring Færdighedsindlæring Læringsstile Holistisk versus analytisk læringsstil Holistisk læringsstil- læring fra helhed til element Analytisk læringsstil indlærer trin for trin De mange intelligenser - MI Praktikvejlederens pædagogiske værktøjskasse Refleksion Logbog som et læringsredskab gennem hele uddannelsen Elevtyper i erhvervsuddannelserne Ungdomskultur Elever med anden kulturel baggrund Kommunikation og den professionelle samtale Kommunikationsprocessen Budskab og relation Verbal og nonverbal kommunikation Aktiv lytning Den professionelle samtale Samtaler i elevens uddannelse

3 Den svære samtale Spørgsmålstyper til forskellige formål Åbne og lukkede spørgsmål Litteraturliste og nyttige links Billedet på forsiden er brugt med tilladelse DanishSlagterier. Undervisningsministeriet Materialet er udviklet af Bent Mikkelsen, Uddannelsescentret i Roskilde Slagteriskolen, i samarbejde Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kød-branchen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde og kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af [titel, udgivelsesår] udviklet for Undervisningsministeriet af [x-udvalg] i samarbejde med [y-forfatter]. 3

4 F o r o r d Praktikvejlederen skal kunne understøtte eleven, så denne opnår kendskab til fagets arbejdsmiljø og til alle funktioner i en virksomhed med produktion inden for uddannelsens område. Målet er endvidere, at praktikvejlederen kan videregive erfaring, således at eleven opnår en rutine og hurtighed, der svarer til branchens krav. Desuden medvirke til, at eleven kan tilrettelægge og vurdere et arbejdes omfang, således at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål i forhold til det valgte trin eller speciale og de valgte specialefag. Praktikvejlederen kan, som en del af sit daglige arbejde, tilrettelægge vejledningen af elever, der er i praktikuddannelse som detailslagter. Praktikvejlederen kan vejlede og støtte elever i brug af Slagterbogen og den til uddannelsen hørende skriftlige brancheopgaver samt støtte elever i selvrefleksion. Vejledningen i praktikken kan gennemføres af praktikvejlederen ud fra elevens faglige forudsætninger. Praktikvejlederen kan medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet. Praktikvejlederen kan medvirke til, at eleven aktivt indgår i planlægningen og gennemførelse af praktikforløbet. Under praktikvejledningen kan deltageren give konstruktiv feedback til eleven. Praktikvejlederen kan støtte og udfordre eleven fagligt og arbejde på udvikling af eleven i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål samt lære at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde. Praktikvejlederen kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav samt 7-trins skalaen. Undervisningsmaterialet beskriver indledningsvis kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet for detailslagteruddannelsen samt de daglige hjælperedskaber tilknyttet uddannelsesforløbet. Eksempelvis elevplan og praktiske oplysninger (informationssøgning). Materialet er inddelt i 4 temaer: Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse. Den gode vejleder vejlederens rolle Pædagogik og læring Kommunikation og den professionelle samtale. Under disse temaer er undervisningsmaterialet udarbejdet til brug for arbejdsmarkedsuddannelsen, Praktikvejleder inden for detailslagteruddannelse, som har en varighed af 3 dage. Undervisningsmaterialet kan med fordel suppleres med inspirationsmaterialet, der er udviklet til uddannelsen. 4

5 Arbejdsfunktioner: Deltageren skal kunne vejlede detatailslagterelever ud fra de rammer og vilkår der til stadighed findes og forandres. Fx ændres uddannelsesmålet løbende. Disse ændringer stiller øgede krav til vejlederen om at have fokus på elevernes ressourcer og potentialer, så netop den enkelte elev støttes ud fra de konkrete læringsbehov. D e t a i l s l a g t opbygning e r u d d og a indhold n e l s e n Detailslagter er en erhvervsuddannelse. I Danmark er de fleste erhvervsuddannelser bygget op efter vekseluddannelsesprincippet. Det betyder, at elever under uddannelsen veksler mellem skole og praktikpladsen. Denne opbygning af uddannelsen som en vekseluddannelse giver eleven gode muligheder for at lære på forskellige måde, men skaber samtidig et behov for, at der skabes sammenhænge for eleven gennem hele uddannelsen. Veluddannede praktikvejledere kan være med til at skabe denne helhed for eleven. Uddannelses opbygning Udannelsen indeholder følgende trin: Trin 1 - detailslagteraspirant Trin 2 detailslagter Der er 4 specialer: Butiksslagter Delikatesse Fisk og vildt Slagtning Uddannelsen til detailslagteraspirant varer 2 år, og uddannelsen til detailslagter varer 3 år og 6 mdr. Uddannelserne starter med et grundforløb under fællesindgangen Mad og Mennesker / evt. et uddannelsesforløb på lærestedet, hvor virksomheden har ansvaret for fagets mål bliver opnået. Herefter påbegynder eleven hovedforløbet, der er delt op i praktik- og skoleperioder. Grundforløb (6 måneder) Evt. 20 praktik uger skole Hovedforløb (3 år ) Trin 1 Trin 2 Praktik 5 uger Praktik 4 uger Praktik skole skole 3 uger skole Praktik 3 uger skole Hovedforløbet (trin 1) detailslagteraspirantuddannelsen varer 2 år inklusiv grundforløb og består af: Grundforløb + 9 uger på skole samt praktikophold. Hovedforløbet (trin 1 og 2) - detailslagtertuddannelsen varer 3 år og 6 måneder og består af: Grundforløb + 15 ugers skoleophold samt praktikophold 5

6 Begge uddannelser afsluttes med en prøve. Fristen for afholdelse af den afsluttende prøve skal overholdes, så prøven allertidligst placeres 6 måneder før uddannelsesafslutning og helst tidligst placeres 3 måneder før aftaleperiodens ophør (BEK nr af 13/12/ , stk. 2.). Lovgrundlaget for uddannelsen Bekendtgørelse Uddannelsesordning Uddannelserne inden for erhvervsuddannelsesområdet er reguleret af: Love og regler Bekendtgørelser Uddannelsesordning Love og regler Lovgrundlaget beskriver de overordnede rammer og bestemmelser inden for uddannelsesområdet. For erhvervsuddannelserne findes lovgrundlaget i: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr af 23. oktober Bekendtgørelser Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven. Bekendtgørelsen, som er fælles for indgangen, Mad og Mennesker, er opdelt i en paragrafdel og en bilagsdel med et bilag for hver uddannelse, fx detailslagteruddannelsen. Bekendtgørelsen med bilag indeholder blandt andet de kompetencemål, der skal opfyldes forud for skoleundervisningen i hovedforløbet og de kompetencemål, der skal opfyldes ved afslutning af hovedforløbet De bekendtgørelser, der vedrører detailslagteruddannelsen er: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker bek. nr. 150 af 4. marts 2008 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker bek. 434 af 30. maj 2008, hvor uddannelsen er beskrevet i bilag 2 - detailslagter Uddannelsesordning En uddannelsesordning kan sidestilles med en vejledning i, hvordan gældende bestemmelser kan tilrettelægges. Bestemmelserne i uddannelsesordningen er udarbejdet af Fagligt Udvalg for detailslagteruddannelsen. Gældende uddannelsesordning for detailslagteruddannelsen er: Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailslagter, den 28 marts 2008 Uddannelsesordningen fremstår i tre dele: Tekstdel - indeholder beskrivelse af uddannelsen med oversigt over fagenes fordeling på skoleperioder på hovedforløbet Kort oversigt - indeholder 1-2 sides enkel oversigt over fagene på hovedforløbet Udvidet oversigt - indeholder oversigt over alle fagene på hovedforløbet med alle tilhørende målpinde 6

7 Uddannelsesordningen bruges af de Lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne til at udarbejde den Lokale undervisningsplan. Den Lokale undervisningsplan kan du finde på den enkelte skoles hjemmeside. Du kan som vejleder se praktikmål for uddannelsens trin 1 og trin 2. Disse praktikmål skal du som vejleder bruge ved planlægning af praktikuddannelsen og ved bedømmelse af eleverne. Som vejleder skal du altid være opmærksom på, at der løbende kan komme ændringer til de forskellige gældende bestemmelser. De gældende bestemmelser og ændringer kan findes på 7

8 Kompetence kontra kvalifikationer Kompetencer er noget andet end kvalifikationer. Hvor kvalifikationer siger noget om den viden og de færdigheder du har erhvervet dig igennem uddannelse siger kompetencer noget om, hvorvidt man er i stand til at anvende viden og færdigheder i de sammenhænge som man møder i arbejdslivet. I detailslagteruddannelsen skal eleven opnå kompetencer inden for en række områder, så hun er i stand til at gøre brug af den erhvervede viden i praksis. Litteratur: Praktikuddannelse med elevens læring i fokus UVM temahæfte nr. 2, 2006 Kompetencemål og praktikmål for hovedforløbet At arbejde med mål og forstå mål kan være vanskeligt. Som praktikvejleder møder du følgende typer af mål: Kompetencemål Skolemål/Praktikmål Handlingsorienteret mål Personlige læringsmål Målene adskiller sig fra hinanden i forhold til hvor detaljeret, de er beskrevet og efter hvem, der bidrager til målene. Kompetencemål Kompetencemålene for hovedforløbet er fastsat ud fra uddannelsens vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Dvs. en samlet beskrivelse af de kompetencer eleven opnår inden for uddannelsens trin og specialer. Kompetencemålene for uddannelsen til Detailslagter finder du i Bekendtgørelsen Mad til mennesker bilag 2. Det er vigtigt her at bemærke, at kompetencemålene i uddannelsen trin 1 er fælles for både detailslagterassistenter og detailslagter. Skolemål/praktikmål Af uddannelsesordningen fremgår det, at praktikuddannelsen og vejledning i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsesområder. Det betyder, at du som praktikvejleder skal være med til at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen for den enkelte elev, således at uddannelsen udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende jobfunktion. For at skabe en helhed for eleven skal du som praktikvejleder kende målene for grundforløbet samt skolemål og praktikmål i hovedforløbets trin 1 og 2. Målene for skoleundervisningen og praktikuddannelsen i hovedforløbets trin 1 og 2 fremgår af Uddannelsesordningen til detailslagter Skole-/praktikmålene kan inddeles i mål, der handler om: Viden (den teori, eleven skal have) Færdigheder (de opgaver, eleven skal kunne udføre i praktik) 8

9 Holdninger (de meninger, eleven har om tingene samt forslag til ændringer) Eksempel på hvordan et område kan indeholde alle tre måltyper Detailslagter trin 1 - Produktionshygiejne og egenkontrol Eleven kan anvende hygiejne og virksomhedens egenkontrol Eleven kan vurdere overskydende produktion i henhold til givne retningslinier Viden om Færdigheder i Holdning til Når eleven ved noget om personlig- og produktionshygiejne samt egenkontrollens 6 områder i forbindelse med produktion af produkter, har eleven en viden om opgaven Når eleven er trænet i at anvende og vurdere hygiejne og egenkontrol i forbindelse med produktionen, så har eleven også færdigheder i opgaven. Når eleven har en mening om, hvordan opgaven kan udføres i produktionslokalet på en hensigtsmæssig måde og kan komme med alternative forslag - har eleven også en holdning til opgaven Færdigheder er det eleven gør. Ideer til overvejelse Tænk tilbage på de elever, der har været ansat i din virksomhed, hvor ofte spørger du om elevens mening? Er det realistisk at skulle mene noget i forhold til at anvende og vurdere egenkontrol i produktionen? Mål omsættes til handlinger I den daglige praktikvejledning er praktikmålene en del af din værktøjskasse. Praktikmålene kan indgå i: planlægning af elevernes uddannelsesforløb, her vurderer du som praktikvejleder, hvor det enkelte praktikmål kan opnås i virksomhedens afdelinger/produktioner eller funktioner evaluering og bedømmelse af eleverne, her vurderer du sammen med de øvrige oplærere om praktikmålet er nået og fastsætter karakter (se også afsnittet karakterskala). Ideer til overvejelse I din praktikvirksomhed kunne I drøfte de enkelte praktikmål, hvad skal man kunne i jeres praktikvirksomhed for at opfylde de enkelte praktikmål? I fandt måske ud af at det kan være vanskeligt at bruge praktikmålene, som de er beskrevet i uddannelsesordningen. Man er ofte nødt til at sætte flere ord på, der beskriver handlingen i praktikmålet. Praktikmål Beskriv handlingen i målet hvad skal eleven kunne 9

10 Det er dog en proces, der tager noget tid, men den ekstra tid opvejes af fordele såsom en mere ensartet oplæring af eleverne, fælles udgangspunkt for evaluering og bedømmelse, eleverne ved hvad målet er og kan derfor bedre score. Se eksempel på handlingsorienteret mål herunder: Personlige læringsmål Eleven skal opstille sine egen læringsmål i løbet af uddannelsen. Det kan være både faglige og personlige mål. Typisk opstiller eleven læringsmål når hun skifter mellem skole og praktik d.v.s 6-7 gange i løbet af uddannelsen. Pla n l ing æ g af n elevens uddannelsesforløb på praktikstedet Praktikvirksomheden skal tilrettelægge det samlede uddannelsesforløb for eleven således, at praktikuddannelsen og fagets tilhørende brancheopgaver understøtter og supplerer skoleundervisningen, så eleven opnår kompetencemålene i uddannelsesforløbet. Som praktikvejleder skal du derfor have en bred faglig viden om planlægningens indhold og værktøjer. Det, du har brug for, er: Bekendtgørelse herunder kompetencemål Uddannelsesordning herunder praktikmål omsættes til handlingsorienterede mål i praktikvirsomheden (www.uvm.dk/uddannelse/erhvervsuddannelse) Uddannelsesordninger- Erhvervsskolens Skolekalender findes som regel opdateret på erhvervsskolens hjemmeside. Slagterbogen, hvor du kan finde faglig inspiration. Ideer til overvejelse: Hvordan modtager I nye elever i din praktikvirksomhed? Udarbejd et velkomstbrev til din nye elev. IT-værktøjer Der findes forskellige IT-værktøjer, praktikvejlederen kan bruge i sit daglige arbejde bl.a. til planlægning, kommunikation og evaluering med sine elever, internetmødested mellem praktikvirksomheden og interesserede elever og inspirationsmateriale til den daglige praktikvejledning og oplæring. Følgende it-værktøjer vil blive beskrevet: Elevplan Praktikpladsen Trænerguide 10

11 Elevplan (www.elevplan.dk) Elevplan er et webbaseret pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, samt til praktikvirksomhederne. For erhvervsskolerne er det lovpligtigt at bruge det. Det er fastlagt, at den enkelte elev skal have sin egen personlige uddannelsesplan. Uddannelsesbog For hver elev eksisterer en uddannelsesbog. I den kan man bl.a. se godskrivning (tidligere kaldet merit) for sine elever: Man kan se karakterer for de elever, man har. 11

12 Praktikvirksomheden kan planlægge praktikaktiviteter: Fravær Det er muligt at følge med i den enkelte elevs fravær dog kun sine egne! Nedenfor er et eksempel med et par elever fra uge 35-4 man opererer kun med begrebet Godkendt fravær. Fraværet opgøres i hele timer eller lektioner. Fraværsoversigten ser for eksempel sådan ud: Hvis man klikker på fraværet, kan man se i hvilke uger, det har været: 12

13 Praktikmål Praktikmålene er lagt ind for de elever, der er på detailslagteruddannelsen (se Praktikuddannelsen, hvor der også kan fremsendes kommunikation mellem elev-skole-praktikvirksomhed). Det er Fagligt udvalg, der har lagt praktikmålene ind. Praktikpladsen (praktikpladsen.dk) Praktikpladsen.dk er Undervisningsministerietsin ternet-mødested for elever og praktik-virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. På Praktikpladsen.dk kan elever med adgangskode finde praktikpladsopslag fra praktikvirksomheder. Praktikvirksomheder med adgangskode kan finde (anonyme) elever, der søger praktikplads. Uden adgangskode er mulighederne begrænset til at se antallet af elever, der søger inden for de forskellige uddannelser, samt praktikvirksomhedernes praktikpladsopslag. Endelig kan man fra forsiden søge på godkendte praktikvirksomheder i hele landet og se, hvilke uddannelser og specialer de pågældende 13

14 praktikvirksomheder er godkendt til. Trænerguiden (www.traenerguide.dk) Trænerguiden er udviklet af DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser) Brugernavn: train Adgangskode: trainer Trænerguiden har ni fokusområder: 1. Rekruttering og ansættelse af elever 2. Præsentation af virksomheden for elever 3. Viden om elevens erhvervsuddannelse og planlægning af elevens uddannelse i virksomheden 4. At kunne vælge oplæringsmetoder, og bedømme egen rolle som oplærer og behov for kompetenceudvikling 5. At forstå hvordan elever lærer og støtte dem i deres læreproces 6. At kunne forstå ungdomskulturen og elevens adfærd 7. At understøtte og udvikle elevens evne til at samarbejde med kolleger og kunder/leverandører, konfliktløsning 8. At støtte eleven i at få holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen 9. Vurderinger af lærlingens/elevens præstationer og støtte til at eleven kan vurdere sine egne præstationer Indtil videre kan Trænerguiden anvendes på følgende måder: Surfe og blive inspireret af cases om god oplæring i andre virksomheder Søge målrettet efter information Downloade Trænerguidens egne værktøjer og tilpasse dem til brug i virksomheden Downloade officielle uddannelsesdokumenter eller øvrige relevante dokumenter Afprøve tjek-selv-testen (flere tests er under udarbejdelse) Se specifikt Værktøjskassen for materialer Ideer til overvejelse: Hvis du ikke allerede kender de forskellige it-værktøjer, så giv dig tid til at se hjemmesiderne igennem. Diskuter med dine kollegaer om nogle af dem kan være en hjælp i den daglige praktikvejledning. 14

15 Administration af elever Administration af elevernes uddannelse kan være fordelt på forskellige niveauer i organisationen. På nedenstående liste findes henvisning til, hvor du kan søge flere oplysninger Administration Godkendelse som praktikvirksomhed Hvor kan jeg få mere at vide? Løn- og arbejdsforhold Fødevareforbundet NNF - C.F. Richs Vej Frederiksberg - Tel: Uddannelsesaftale Skema kan hentes på undervisningsministeriets hjemmeside se henvisning AER - arbejdsgivernes elevrefusion Formålet med Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AER. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Eksempel på støtte til praktikvirksomhederne: Lønrefusion Lønrefusion under elevens skoleophold. Befordring Tilskud til elevens transport under skoleophold. Praktikpladspræmie Præmie for vækst i antal elevdage. Ved udbetaling sammenlignes antal elevdage med de 3 foregående præmieringsår. Udstationering Hvis eleven udstationeres i udlandet (mindst 1 måned), betaler AER forskellen mellem den danske og udenlandske løn. nelser/praktik/uddannelsesaftaler.aspx Prøvetid De første 3 mdr. er en gensidig prøvetid. Det betyder, at elev og praktikvirksomhed kan ophæve uddannelsesaftalen uden grund inden for de 3 første måneder af uddannelsesaftalen. 15

16 Efter de 3 mdr. kan praktikvirksomheden kun ophæve uddannelsesaftalen, hvis eleven misligholder aftalen eller ved at elev og praktikvirksomhed er enige om at ophæve aftalen. Eleven kan altid ophæve aftalen Ferie Ferieloven gælder også for eleverne, man skal dog være opmærksom på, hvornår eleverne er ansat. Ændringer i uddannelsesaftalen Nedsættelse af praktiktiden Forlængelse af uddannelsesaftalen Ophør efter prøvetidens udløb Misligholdelse af aftalen Uoverensstemmelser mellem elev og praktikvirksomhed Ferieloven Kurset foreslås inddelt i følgende 4 temaer: 1. Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse. 2. Den gode vejleder vejlederens rolle 3. Pædagogik og læring 4. Kommunikation og den professionelle samtale. 1. Uddannelsesplanlægning, mål og bedømmelse Bedømmelser undervejs igennem p r a k ti k ti de n Du skal som praktikvejleder være med til at vurdere eleven i praktiktiden. Se nedenstående figur. Slutbedømmelsen skal sikre, at eleven til stadighed lever op til de krav, uddannelsen stiller til eleven. 16

17 Figur.1 oversigt over bedømmelserne i hovedforløbets trin 1 og trin 2 Hovedforløb Bedømmelse Trin 1 1. praktikperiode - Samtale prøvetid (3 mdr.) - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse Trin 2 2. praktikperiode - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse 3. praktikperiode - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse 4. praktikperiode (rest praktik) - Midtvejssamtale - Slutbedømmelse Man kan ud fra midtvejssamtale og slutbedømmelse konkludere: Hvordan eleven vurderer egen arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden Eleven får en vurdering af sin arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden af det oplærende personale At eleven får mulighed for at udvikle sig på de områder, hvor eleven ikke lever op til de krav uddannelsen stiller. I samtalen kan du derfor som praktikvejleder opfordre eleven til at komme ind på praktikperiodens forløb eleven kan bl.a. fortælle om: Hvad har været godt Hvad har været svært Hvordan eleven har brugt teorien 17

18 Hvordan samarbejdet med de øvrige medarbejdere i virksomheden har været Hvordan eleven vurderer sin egen indsats? (overblik, interesse og engagement) Er praktikmålene nået, eller er der noget eleven skal arbejde videre med? Din opgave som praktikvejleder er at gennemgå midtvejsevalueringen/bedømmelsen inden for arbejdsområdernes eller funktionernes mål, og du kan i den forbindelse komme ind på: Om eleven bevæger sig mod uddannelsens praktikmål for praktikperioden Elevens faglige og personlige udvikling Støtte og opmuntre eleven til at tage initiativ Elevens muligheder for vejledning i forløbet. Ideer til overvejelse: Prøv at tænke tilbage på din egen elevtid. Hvad syntes du om bedømmelserne, hvad var godt/mindre godt? Frivillige evalueringer Der kan være praktikvirksomheder, der finder det naturligt at evaluere oftere i praktikperioden. De kan f.eks. have planlagt praktikperioden således, at en afdeling/funktion med tilhørende praktikmål er et samlet forløb, der strækker sig over en længere periode fx uger. Det kunne fx være oplæringen i butik eller produktion. Det kan opleves af eleven som meget lang tid og en periode, hvor de kan føle sig utrygge. Her kan man med fordel have en midtvejssamtale og slutbedømmelse for hver funktion. 18

19 Bedømmelser i praktiktiden - Karakters k a l a Bedømmelsen på skolen sker efter bekendtgørelse nr. 488 af 18/05/2005 om karakterskala og anden bedømmelse. Det vil sige ud fra 7-trinsskalaen. Den bruges, når eleven er på skole. Ved brug af samme karakterskala på praktikstedet understøttes elevernes udvikling og progression i uddannelsen, og sikrer eleverne så ens vilkår som muligt under deres uddannelse. Karakterbekendtgørelsen, herunder beskrivelse af karaktererne Karakter Betegnelse Beskrivelse For den fremragende præstation. For den fortrinlige præstation. 7 For den gode præstation. 4 For den jævne præstation For den tilstrækkelige præstation. For den utilstrækkelige præstation. gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 For den ringe præstation. gives for den helt uacceptable præstation 7-trins skalaen sætter fokus på, at eleven bedømmes ud fra de kompetencemål, eleven skal opnå. Dette gælder for både de faglige og de personlige kompetencemål. Eleven har krav på en bedømmelse, der argumenterer i forhold til målopfyldelse og hvilke fejl og mangler, der har været og hvor vigtige, de var. Det er derfor afgørende, at såvel de personer, der medvirker ved evaluering og bedømmelse og eleverne, kender både karakterbeskrivelserne samt praktikmålene. En bedømmelse skal dog fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn, og den skal fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen. Eksempel på karakterbeskrivelse for praktikmål - Produktionshygiejne og egenkontrol 1 19

20 Praktikmål: Eleven kan anvende hygiejne og egenkontrol Eleven kan vurdere overskydende produktion i forhold til givne retningslinier Karakter Beskrivelse 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Vejledende beskrivelser Eleven arbejder selvstændigt i opgaveløsningen for at sikre god hygiejne praksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer temperaturen på opbevaring af /kød/fisk/frost og reagerer ved uregelmæssigheder produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvare eleven kender og kan gengive virksomhedens procedure for varmholdning og genanvendelse af rester nedkøling, eleven følger virksomhedens procedure for nedkøling og registrerer og dokumenterer tid og temperatur personlig hygiejne, eleven følger Virksomhedens vejledninger og procedurer for f.eks. håndvask, tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsvejledninger/rengøringsplan samt dokumenterer udført rengøring Eksempler Efter instruktion og vejledning tager eleven i den daglige produktion ansvar for egen læring og viser selvstændigt initiativ til at demonstrere sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne Råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eleven arbejder delvist selvstændigt og har en god forståelse for god hygiejne praksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer temperaturen på opbevaring af mælk/kød/fisk/frost produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvarer, eleven kender og kan gengive virksomhedens procedure for varmholdning nedkøling, eleven følger virksomhedens procedure for nedkøling personlig hygiejne, eleven følger virksomhedens vejledninger og procedurer for f.eks. håndvask, tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsvejledninger/rengøringsplan Eleven viser lidt usikkerhed i det daglige arbejde omkring god hygiejnepraksis opbevaring af råvarer, eleven registrerer og dokumenterer nogle gange temperaturen på opbevaring af mælk/kød/fisk/frost produktionshygiejne, eleven udfører temperaturkontrol og dokumenterer temperaturen på den varme mad færdigvare eleven har kendskab til temperaturen for varmholdning nedkøling, eleven følge virksomhedens r procedure for nedkøling personlig hygiejne, eleven følger virksomhedens procedurer for håndvask og tøjskift rengøring og desinfektion, eleven kender og anvender virksomhedens rengøringsve jledninger Efter instruktion og vejledning tager eleven i den daglige produktion delvis selvstændigt initiativ. Eleven har ind i imellem brug for støtte til at vise sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion Efter instruktion og under vejledning med nogen støtte viser eleven i daglige produktion sin faglige viden inden for virksomhedens egenkontrolprogram omkring områderne råvarer produktion færdigvare vedligehold personlig hygiejne rengøring og desinfektion 20

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen

Ledelse & Organisation/KLEO Om vejlederrollen Om vejlederrollen Hørsholm 8. april 2014 Hvad er opgaven? Opgaveforståelse Den gode kollegiale vejleder et samspil mellem tre forhold! Hvordan skal opgaven løses? Metoder Hvor og i hvilken sammenhæng?

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

De 9 intelligenser omkring dig

De 9 intelligenser omkring dig De 9 intelligenser omkring dig 02.10.07 Går der en Einstein rundt i din organisation eller er der en Strauss derhjemme? Lægger du mærke til dine kollegers styrker? Tager du afsæt i deres styrker, når I

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Bedre oplæring i virksomheden. Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel

Bedre oplæring i virksomheden. Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel Bedre oplæring i virksomheden Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel Forord Dette hæfte retter sig mod praktikvirksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Formålet er at inspirere, men også at

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere