Folkeoplysningspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningspolitik"

Transkript

1 Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011

2 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud til voksenundervisning... 4 Grund- og medlemstilskud... 7 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse... 7 Lokaletilskud indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde års-reglen i forbindelse med ansøgning om driftstilskud til lokaler og lejrpladser... 9 Anvisning af lokaler til brug ved folkeoplysende virksomhed m.v Udviklingspulje Samspil med øvrige politikområder herunder tværgående samarbejde/partnerskaber Afgrænsning af aktiviteter Folkeoplysningsudvalg

3 Målsætninger Nyborg Kommune ønsker at understøtte de mange folkeoplysende initiativer og arrangementer, som aktive borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og øvrige aktører evt. i samarbejde sætter i værk og som bidrager til, at flere borgere bliver aktive og at det er attraktivt at bo i Nyborg Kommune. Folkeoplysende aktiviteter er en meget væsentlig del af det kulturelle liv i kommunen. Der bør derfor være et bredt og nuanceret tilbud til både børn, unge og voksne om deltagelse i aktiviteter i de forskellige områder af kommunen. Den folkeoplysende virksomhed bør, ud over aktiviteternes primære formål, endvidere medvirke til at understøtte vores demokratiske medborgerskab og at man herigennem tager ansvar for det samfund, man er en del af. Nyborg Kommunes væsentligste opgave vil derfor være at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for den folkeoplysende virksomhed samt at yde en økonomisk støtte, der giver mulighed for, at folkeoplysningens mange aktører og grupper fortsat kan styrkes og udvikles. 3

4 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning Generelt Der afsættes en årlig ramme/budget til det folkeoplysende område. Nyborg Kommune prioriterer løbende nye anlæg af faciliteter samt renovering af eksisterende anlæg. Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Foreningens formål skal fremgå af vedtægten og må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Folkeoplysningsloven bestemmer, at foreninger der modtager tilskud efter loven, skal kunne aflægge regnskab over for kommunen, og at regnskabet skal underskrives af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Kommunen kan anmode foreningerne om at fremsende dokumentation for at det tildelte tilskud er anvendt i overensstemmelse med loven og efter kommunens fastsatte regler. Et evt. krav om tilbagebetaling af tilskud kan normalt kun rettes mod foreningen som sådan. Børneattester Alle godkendte folkeoplysende foreninger der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring til kommunen om at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Reglerne omfatter også folkeoplysende foreninger, der normalt ikke har aktiviteter for børn under 15 år, f.eks. aftenskoler og voksenforeninger. Erklæringen skal afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler og sker ved afkrydsning på respektive ansøgningsskemaer. Erklæringen kan også afgives med foreningens digitale signatur. Hvis erklæringen ikke afgives, kan der ikke udbetales tilskud eller anvises lokaler til foreningen. Tilskud til voksenundervisning 1. Ansøgning om tilskud til undervisning, fremsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober året før. Der søges for et kalenderår ad gangen. Budget for det ansøgte kalenderår vedlægges ansøgningen. Såfremt budgettet varierer væsentligt fra det gennemførte undervisningstimetal i det senest afsluttede undervisningsår 1/8 til 31/7 vedlægges tillige en skriftlig begrundelse. 2. Motionsgymnastik kan ikke etableres som undervisning. 3. På grundlag af den af Byrådet afsatte ramme samt de af Folkeoplysningsudvalget 4

5 godkendte lønudgifter/maksimale løntilskud, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest 1. december for det efterfølgende kalenderår. Folkeoplysningsudvalget kan foretage en regulering af tilskudstilsagnet. 4. Af tilskudstilsagnet skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Regnskab/redegørelse indsendes sammen med foreningernes øvrige afregning senest 1. marts det følgende år. 5. Aftenskolerne kan anvende op til 36 % af deres tildelte tilskudstilsagn på fleksible tilrettelæggelsesformer (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%- puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kan-bestemmelse, hvorfor aftenskolerne kan vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Der henvises til de lokale udarbejdede retningslinier for anvendelse af de fleksible tilrettelæggelsesformer. 6. Hvis der ønskes at lave undervisning for lukkede hold skal Folkeoplysningsudvalget ansøges herom emne, deltagerkreds, antal lektioner samt undervisningssted skal oplyses ved ansøgning. Undervisning af den samme deltager kan kun godkendes for deltagelse på et hold og højst i 1 år. 7. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan Folkeoplysningsudvalget beslutte, at fravige kravene om deltagerbetaling for grupper eller enkeltpersoner. Aftenskoler der ønsker at fravige kravet om deltagerbetaling, skal fremsende ansøgning til Folkeoplysningsudvalget med beskrivelse/begrundelse for afvigelsen. Folkeoplysningsudvalget vil tage beslutning i hver enkelt ansøgning. Der kan som hovedregel ydes kommunalt tilskud til den manglende deltagerbetaling med max 1/3. 8. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i januar og oktober kvartaler. 9. Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en konto i foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov kan foreningen selv indsætte beløb (deltagerbetaling) på kontoen. 10. Såfremt aftenskoler, hvis landsorganisation modtager statstilskud, ønsker at Nyborg Kommune forestår lønudbetalingen, skal der betales et honorar til Nyborg Kommune svarende til udgiften til Kommunedata samt porto p.t. kr. 300,- pr. lærer/leder pr. år. 5

6 11. Senest 1. marts hvert år indberetter den enkelte forening for det senest afsluttede kalenderår - deltagerantal, hold/undervisningstimer fordelt på emner og fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning samt deltagere med handicap i relation til et konkret emne. Indberetningen foretages på fremsendte skemaer. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor. 12. Senest 1. marts hvert år fremsender den enkelte forening regnskab for den samlede lønudbetaling. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag højest udgør 1/3 af den samlede leder/lærerløn, og at kommunens tilskud til instrumentalundervisning højst udgør 5/7, samt at tilskud til undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne højest udgør 8/9 af den udbetalte leder/lærerløn. I relation til de særlige tilskudsvilkår ved handicap og instrumentalundervisning (som gælder små hold) kan holdstørrelsen ved handicapundervisning maksimal være på 7 elever og ved instrumentalundervisning maksimal være på 8 elever. Tilskud til voksenundervisning gradueres ikke efter fag og emner. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor. Genfordeling af eventuelle ubrugte midler til undervisning fordeles således: For at bruge rammen til undervisning bedst muligt indkaldes aftenskolerne hvert år i september/ oktober måned til møde, hvor forbrug i indeværende år oplyses. På mødet udarbejdes forslag til budgetomplacering af ikke forbrugte midler, således at disse placeres hvor behovet/aktiviteten er/har været, hvorved pengene følger aktiviteten. Denne praksis med budgetomplacering af midler i indeværende regnskabsår kobles med evt. ikke forbrugte midler ved endelig årsregnskab 1. marts således at disse går med ind i budgetomplacering/genfordelingspuljen ved næste møde september/oktober måned. Forslag til budgetomplaceringen/genfordelingen skal efterfølgende godkendes i Folkeoplysningsudvalget. 13. Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de i Lov om støtte til Folkeoplysning fastsatte regler, skal tilbagebetales. 14. Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, cpr-nr. samt fag og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Nyborg Kommune. 6

7 15. Foreningerne skal overfor Folkeoplysningsudvalget - gennem vedtægter eller lignende - dokumentere deltagerindflydelsen. 16. Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Tilskud til leje af undervisningslokaler kan som udgangspunkt kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed. Tilskuddet udbetales halvårsvis, når dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes til afdelingen. Lokaletilskudssatsen følger lovbekendtgørelsen. Grund- og medlemstilskud Der ydes tilskud til foreningernes medlemmer under 25 år. Tilskuddet består af et grundtilskud på 25 kr. pr. medlem til alle typer foreninger og et gradueret tilskud pr. medlem ud fra foreningstype. Til type 1: Idræts- og spejderforeninger: 25 kr kr. = 175 kr. i alt pr. medlem. Til type 2: Øvrige foreninger: 25 kr. + 0 kr. = 25 kr. i alt pr. medlem. I tilskuddet er der bl.a. tænk på foreningernes udgifter til hold, deltagelse i turneringer o.l. samt at stille indendørs og udendørs idrætsforeninger lige. Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. april. Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år. Aktiviteter i manuelle, kreative og musiske fag kan ikke etableres af idrætsforeninger i Nyborg Kommune. Ungdomsklubber, der er oprettet via Lov om støtte til Folkeoplysning, kan ikke oppebære tilskud efter Nyborgordningen. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Der ydes tilskud til foreningernes udgifter til uddannelse af frivillige ulønnede ledere/instruktører samme år, som kurset afvikles. Tilskuddet ydes med 60% af de godkendte udgifter til kurser afholdt i Danmark. I forbindelse med handicappede frivillige ulønnede ledere/instruktørers deltagelse i kurser, ydes der ligeledes tilskud til dennes personlige hjælper efter ovenstående regler. Der ydes tilskud i forbindelse med frivillige ulønnede ledere/instruktørers transport efter billigste offentlige transportmiddel, og ved kørsel i egen bil ydes der tilskud 7

8 efter statens gældende regler til befordringsgodtgørelse med den laveste takst. Tilskud ansøges løbende via skema efter afvikling af uddannelsen og udbetales 2 gange årligt i juni og december. Bilag på afholdte udgifter skal vedlægges som dokumentation. Lokaletilskud indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Der ydes tilskud til foreninger med hjemsted i Nyborg Kommune, som opfylder betingelserne for modtagelse af driftstilskud til lokaler og lejrpladser i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Lokaler og lejrpladser skal skønnes egnede til formålet og være beliggende inden for landets grænser. Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år. Tilskud til nye haller, nye lejemål eller væsentlige udvidelser af lokaleaftaler ydes ikke umiddelbart. Ansøgning skal behandles af Folkeoplysningsudvalget. Foreninger, der ønsker at foretage større reparationer af deres ejendom, skal forinden reparationen udføres, henvende sig til Skole- og Kulturafdelingen. Afdelingen vil herefter besigtige ejendommen og træffe aftale angående reparationens udførelse. Foretager foreningen større reparationer uden Skole- og Kulturafdelingens godkendelse, vil foreningen ikke kunne påregne at få tilskud. Kopier af betalte regninger skal vedlægges ansøgning som dokumentation for udgifterne. Bilagene ordnes i grupper svarende til poster på ansøgningsskemaet. Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. februar. Til foreninger i Nyborg kommune, som ejer eller lejer bygninger/lokaler, ydes lokaletilskud efter følgende regler: Der ydes tilskud til lokaler og lejrpladser med 40% eller 70% alt efter foreningernes medlemssammensætning over/under 25 år samt over/under 60 år. Det vil sige, at foreninger med flest medlemmer mellem 25 år og 60 år får 40% i tilskud og foreninger med flest medlemmer under 25 år og over 60 år får 70% i tilskud. Ved 50% medlemssammensætning yder der tilskud med 70%. Foreningstakster ved brug af Nyborg Svømme- og Badeland Der kan ikke søges om tilskud til timeprisen, der er en nettopris, som gradueres efter foreningernes medlemssammensætning over/under 25 år samt over/under 60 år, hvorved reglerne inden for lokaletilskud følges. Det vil sige, at foreninger med flest medlemmer mellem 25 år og 60 år betaler 315 kr. pr. time og foreninger med flest medlemmer under 25 år og over 60 år betaler 230 kr. pr. time. Ovennævnte takster er de samme hvad enten det drejer sig om timer til træning eller stævner/turnering. 8

9 25 års-reglen i forbindelse med ansøgning om driftstilskud til lokaler og lejrpladser Beregning af den %-vise andel af medlemmer. Eksempel 1 (flest medlemmer under 25 og over 60 år): X forening har i alt 750 aktive medlemmer som fordeler sig således: 420 aktive medlemmer under 25 år ( 0-24 årige) 290 aktive medlemmer mellem 25 og 60 år ( årige) 40 aktive medlemmer over 60 år ( 60 årige og derover) Beregning: Aktive medlemmer under 25 og over 60 år : 460 Indgår i beregningen 460 Samlet antal aktive medlemmer : 750 * Ledere og instruktører mellem 25 og 60 år 13 Indgår i beregningen 737 Beregning af medlemsprocenten: 100 x 460 (medlemmer under 25 og over 60 år) = 62,41% 737 (samlet antal aktive medlemmer) I henhold til Nyborgordningen ydes der tilskud med 70% af lokalelejen da mere end 50% af medlemmerne er under 25 år og over 60 år. Eksempel 2 (flest medlemmer mellem 25 og 60 år): X forening har i alt 750 aktive medlemmer som fordeler sig således: 290 aktive medlemmer under 25 år ( 0-24 årige ) 420 aktive medlemmer mellem 25 og 60 år ( årige ) 40 aktive medlemmer over 60 år ( 60 årige og derover) Beregning: Aktive medlemmer mellem 25 og 60 år : 420 Indgår i beregningen 420 Samlet antal aktive medlemmer 750 * Ledere og instruktører mellem 25 og 60 år 13 Indgår i beregningen 737 Beregning af medlemsprocenten: 100 x 420 (medlemmer mellem 25 og 60 år) = 56,98% 737 (samlet antal aktive medlemmer) I henhold til Nyborgordningen ydes der tilskud med 40% af lokalelejen da mere end 50% af medlemmerne er mellem 25 år og 60 år. * Foreningens ledere og instruktører mellem 25 og 60 år kan ifølge loven fratrækkes i beregningen. Anvisning af lokaler til brug ved folkeoplysende virksomhed m.v. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede lokaler 9

10 til foreningsarbejde for børn og unge til undervisning for voksne Kommunale lokaler og udendørsanlæg, skal stilles vederlagsfrit til rådighed med lys, varme, bad, rengøring, inventar, samt fornøden servicelederbistand. Kommunen kan i særlige tilfælde undlade at yde servicelederbistand. Lokaler m.v. skal kunne stilles til rådighed for fritidsvirksomhed i det omfang, en sådan anvendelse kan forenes med de formål, som lokalerne m.v. i øvrigt skal tjene. Lokaleanvisning i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning sker efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Kommunal Ungdomsskole og Musikskolevirksomhed. 2. Egnede lokaler til handicappede. 3. Aktiviteter for børn og unge. 4. Aktiviteter for voksne. Lån af kommunale lokaler og gymnastiksale sker ved henvendelse til den ønskede skole. Gratis lokaler kan endvidere benyttes af følgende foreninger og institutioner med hjemsted i Nyborg Kommune, når lokalerne anvendes til møder og arrangementer for medlemmerne: 1. Børne- og ungdomsorganisationer. 2. Andre foreninger og grupper, der har et almennyttigt, kulturelt, velgørende eller folkeoplysende sigte. 3. Folkeskolens og Ungdomsskolens elevorganisationer samt sammenslutninger, som f.eks.: a) Borger, beboer- og grundejerforeninger. b) Husmoder- og husflidsforeninger o.lign. c) Kommunale institutioner. d) Lokalråd. e) Pensionistforeninger. f) Politiske foreninger. g) Faglige organisationer og pædagogiske foreninger. h) Omsorgsarbejde. i) Religiøse foreninger. j) Menighedsråd. k) Idrætsforeninger og deres støtteforeninger. l) Humanitære hjælpeorganisationer. m) Militær, Civilforsvar, Hjemmeværn og Luftmeldekorps. n) Selvejende institutioner. o) Fritidshjem og legestuer. Ansøgninger om benyttelse af lokaler, der ikke kan henføres til de omtalte grupper, afgøres af Skole- og Kulturafdelingen i hvert enkelt tilfælde. Kommunale lokaler m.v. kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål. 10

11 Udviklingspulje Folkeoplysningsudvalget har en pulje, hvortil der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, nye initiativer, foreninger, projekter eller andre målgrupper med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper eller af enkeltpersoner. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgning der beskriver ideen/initiativet/aktiviteten sendes til Folkeoplysningsudvalget. Der skal vedlægges et budget over projektet. Efter endt arrangement/projekt skal der indsendes en kort evaluering samt regnskab. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at udviklingspuljen eller dele af den skal anvendes til særlige indsatsområder. 11

12 Samspil med øvrige politikområder herunder tværgående samarbejde/partnerskaber Den folkeoplysende virksomhed skal fungere i samspil med kommunens øvrige politikker. Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken samt kommunens øvrige politikker kan skabe mulighed for at de enkelte områder kan supplere hinanden. Det er visionen, at der indgås samarbejde/partnerskaber mellem foreninger/aftenskoler og kommune/komunale institutioner. 12

13 Afgrænsning af aktiviteter Det folkeoplysende arbejde grænser op til en række områder med sammenlignelige aktiviteter f.eks.: Fitness/motionscentre Dans/zumba Musik/teater Foredrag/undervisning Ovenstående er eksempler på aktiviteter der både kan udbydes af folkeoplysende foreninger og kommercielle aktører eller af aftenskoler, biblioteker, VUC med flere. Kommunens opgave inden for det folkeoplysende område vil fortsat være, at understøtte det foreningsbårne, hvorved udviklingen af foreninger/aktiviteter foregår på et demokratisk nonprofitgrundlag med henblik på at styrke og udvikle de fællesskaber, der stadig er folkeoplysningens primære kerneværdi. Det er derfor organiseringsformen, der er det afgørende for, om der kan ydes kommunale tilskud og ikke aktiviteten. Det ses dog gerne, at de forskellige foreninger og aktører samarbejder og supplerer hinanden frem for at konkurrere med hinanden. 13

14 Folkeoplysningsudvalg For at inddrage brugerne og til at varetage den folkeoplysende virksomhed er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg. Det er besluttet, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret fra 1. januar 2012 med samme sammensætning og med udvalgets nuværende kompetencer indtil Folkeoplysningspolitikken bliver revideret i løbet af Arbejdet med revidering af Folkeoplysningspolitikken herunder bl.a. ny procedure for valg og sammensætning af udvalget planlægges af Folkeoplysningsudvalget i

15 Torvet Nyborg 15

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 6 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 22. november 2004 17:30 Mødelokale 2 Hans Krarup Olesen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere