Folkeoplysningspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningspolitik"

Transkript

1 Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011

2 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud til voksenundervisning... 4 Grund- og medlemstilskud... 7 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse... 7 Lokaletilskud indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde års-reglen i forbindelse med ansøgning om driftstilskud til lokaler og lejrpladser... 9 Anvisning af lokaler til brug ved folkeoplysende virksomhed m.v Udviklingspulje Samspil med øvrige politikområder herunder tværgående samarbejde/partnerskaber Afgrænsning af aktiviteter Folkeoplysningsudvalg

3 Målsætninger Nyborg Kommune ønsker at understøtte de mange folkeoplysende initiativer og arrangementer, som aktive borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og øvrige aktører evt. i samarbejde sætter i værk og som bidrager til, at flere borgere bliver aktive og at det er attraktivt at bo i Nyborg Kommune. Folkeoplysende aktiviteter er en meget væsentlig del af det kulturelle liv i kommunen. Der bør derfor være et bredt og nuanceret tilbud til både børn, unge og voksne om deltagelse i aktiviteter i de forskellige områder af kommunen. Den folkeoplysende virksomhed bør, ud over aktiviteternes primære formål, endvidere medvirke til at understøtte vores demokratiske medborgerskab og at man herigennem tager ansvar for det samfund, man er en del af. Nyborg Kommunes væsentligste opgave vil derfor være at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for den folkeoplysende virksomhed samt at yde en økonomisk støtte, der giver mulighed for, at folkeoplysningens mange aktører og grupper fortsat kan styrkes og udvikles. 3

4 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning Generelt Der afsættes en årlig ramme/budget til det folkeoplysende område. Nyborg Kommune prioriterer løbende nye anlæg af faciliteter samt renovering af eksisterende anlæg. Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Foreningens formål skal fremgå af vedtægten og må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Folkeoplysningsloven bestemmer, at foreninger der modtager tilskud efter loven, skal kunne aflægge regnskab over for kommunen, og at regnskabet skal underskrives af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Kommunen kan anmode foreningerne om at fremsende dokumentation for at det tildelte tilskud er anvendt i overensstemmelse med loven og efter kommunens fastsatte regler. Et evt. krav om tilbagebetaling af tilskud kan normalt kun rettes mod foreningen som sådan. Børneattester Alle godkendte folkeoplysende foreninger der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring til kommunen om at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Reglerne omfatter også folkeoplysende foreninger, der normalt ikke har aktiviteter for børn under 15 år, f.eks. aftenskoler og voksenforeninger. Erklæringen skal afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler og sker ved afkrydsning på respektive ansøgningsskemaer. Erklæringen kan også afgives med foreningens digitale signatur. Hvis erklæringen ikke afgives, kan der ikke udbetales tilskud eller anvises lokaler til foreningen. Tilskud til voksenundervisning 1. Ansøgning om tilskud til undervisning, fremsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober året før. Der søges for et kalenderår ad gangen. Budget for det ansøgte kalenderår vedlægges ansøgningen. Såfremt budgettet varierer væsentligt fra det gennemførte undervisningstimetal i det senest afsluttede undervisningsår 1/8 til 31/7 vedlægges tillige en skriftlig begrundelse. 2. Motionsgymnastik kan ikke etableres som undervisning. 3. På grundlag af den af Byrådet afsatte ramme samt de af Folkeoplysningsudvalget 4

5 godkendte lønudgifter/maksimale løntilskud, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest 1. december for det efterfølgende kalenderår. Folkeoplysningsudvalget kan foretage en regulering af tilskudstilsagnet. 4. Af tilskudstilsagnet skal der afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Regnskab/redegørelse indsendes sammen med foreningernes øvrige afregning senest 1. marts det følgende år. 5. Aftenskolerne kan anvende op til 36 % af deres tildelte tilskudstilsagn på fleksible tilrettelæggelsesformer (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%- puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kan-bestemmelse, hvorfor aftenskolerne kan vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Der henvises til de lokale udarbejdede retningslinier for anvendelse af de fleksible tilrettelæggelsesformer. 6. Hvis der ønskes at lave undervisning for lukkede hold skal Folkeoplysningsudvalget ansøges herom emne, deltagerkreds, antal lektioner samt undervisningssted skal oplyses ved ansøgning. Undervisning af den samme deltager kan kun godkendes for deltagelse på et hold og højst i 1 år. 7. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan Folkeoplysningsudvalget beslutte, at fravige kravene om deltagerbetaling for grupper eller enkeltpersoner. Aftenskoler der ønsker at fravige kravet om deltagerbetaling, skal fremsende ansøgning til Folkeoplysningsudvalget med beskrivelse/begrundelse for afvigelsen. Folkeoplysningsudvalget vil tage beslutning i hver enkelt ansøgning. Der kan som hovedregel ydes kommunalt tilskud til den manglende deltagerbetaling med max 1/3. 8. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales i januar og oktober kvartaler. 9. Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en konto i foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov kan foreningen selv indsætte beløb (deltagerbetaling) på kontoen. 10. Såfremt aftenskoler, hvis landsorganisation modtager statstilskud, ønsker at Nyborg Kommune forestår lønudbetalingen, skal der betales et honorar til Nyborg Kommune svarende til udgiften til Kommunedata samt porto p.t. kr. 300,- pr. lærer/leder pr. år. 5

6 11. Senest 1. marts hvert år indberetter den enkelte forening for det senest afsluttede kalenderår - deltagerantal, hold/undervisningstimer fordelt på emner og fordelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning samt deltagere med handicap i relation til et konkret emne. Indberetningen foretages på fremsendte skemaer. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor. 12. Senest 1. marts hvert år fremsender den enkelte forening regnskab for den samlede lønudbetaling. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag højest udgør 1/3 af den samlede leder/lærerløn, og at kommunens tilskud til instrumentalundervisning højst udgør 5/7, samt at tilskud til undervisning for deltagere med handicap i relation til et konkret emne højest udgør 8/9 af den udbetalte leder/lærerløn. I relation til de særlige tilskudsvilkår ved handicap og instrumentalundervisning (som gælder små hold) kan holdstørrelsen ved handicapundervisning maksimal være på 7 elever og ved instrumentalundervisning maksimal være på 8 elever. Tilskud til voksenundervisning gradueres ikke efter fag og emner. Rigtigheden af indberetningen bekræftes ved underskrift af foreningens ansvarlige leder og revisor. Genfordeling af eventuelle ubrugte midler til undervisning fordeles således: For at bruge rammen til undervisning bedst muligt indkaldes aftenskolerne hvert år i september/ oktober måned til møde, hvor forbrug i indeværende år oplyses. På mødet udarbejdes forslag til budgetomplacering af ikke forbrugte midler, således at disse placeres hvor behovet/aktiviteten er/har været, hvorved pengene følger aktiviteten. Denne praksis med budgetomplacering af midler i indeværende regnskabsår kobles med evt. ikke forbrugte midler ved endelig årsregnskab 1. marts således at disse går med ind i budgetomplacering/genfordelingspuljen ved næste møde september/oktober måned. Forslag til budgetomplaceringen/genfordelingen skal efterfølgende godkendes i Folkeoplysningsudvalget. 13. Beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de i Lov om støtte til Folkeoplysning fastsatte regler, skal tilbagebetales. 14. Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, cpr-nr. samt fag og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Nyborg Kommune. 6

7 15. Foreningerne skal overfor Folkeoplysningsudvalget - gennem vedtægter eller lignende - dokumentere deltagerindflydelsen. 16. Ansøgning om tilskud til lokaler til undervisning indsendes til Folkeoplysningsudvalget senest 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Tilskud til leje af undervisningslokaler kan som udgangspunkt kun bevilges, når egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed. Tilskuddet udbetales halvårsvis, når dokumentation for udgiftens afholdelse fremsendes til afdelingen. Lokaletilskudssatsen følger lovbekendtgørelsen. Grund- og medlemstilskud Der ydes tilskud til foreningernes medlemmer under 25 år. Tilskuddet består af et grundtilskud på 25 kr. pr. medlem til alle typer foreninger og et gradueret tilskud pr. medlem ud fra foreningstype. Til type 1: Idræts- og spejderforeninger: 25 kr kr. = 175 kr. i alt pr. medlem. Til type 2: Øvrige foreninger: 25 kr. + 0 kr. = 25 kr. i alt pr. medlem. I tilskuddet er der bl.a. tænk på foreningernes udgifter til hold, deltagelse i turneringer o.l. samt at stille indendørs og udendørs idrætsforeninger lige. Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. april. Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år. Aktiviteter i manuelle, kreative og musiske fag kan ikke etableres af idrætsforeninger i Nyborg Kommune. Ungdomsklubber, der er oprettet via Lov om støtte til Folkeoplysning, kan ikke oppebære tilskud efter Nyborgordningen. Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Der ydes tilskud til foreningernes udgifter til uddannelse af frivillige ulønnede ledere/instruktører samme år, som kurset afvikles. Tilskuddet ydes med 60% af de godkendte udgifter til kurser afholdt i Danmark. I forbindelse med handicappede frivillige ulønnede ledere/instruktørers deltagelse i kurser, ydes der ligeledes tilskud til dennes personlige hjælper efter ovenstående regler. Der ydes tilskud i forbindelse med frivillige ulønnede ledere/instruktørers transport efter billigste offentlige transportmiddel, og ved kørsel i egen bil ydes der tilskud 7

8 efter statens gældende regler til befordringsgodtgørelse med den laveste takst. Tilskud ansøges løbende via skema efter afvikling af uddannelsen og udbetales 2 gange årligt i juni og december. Bilag på afholdte udgifter skal vedlægges som dokumentation. Lokaletilskud indenfor det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Der ydes tilskud til foreninger med hjemsted i Nyborg Kommune, som opfylder betingelserne for modtagelse af driftstilskud til lokaler og lejrpladser i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Lokaler og lejrpladser skal skønnes egnede til formålet og være beliggende inden for landets grænser. Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år. Tilskud til nye haller, nye lejemål eller væsentlige udvidelser af lokaleaftaler ydes ikke umiddelbart. Ansøgning skal behandles af Folkeoplysningsudvalget. Foreninger, der ønsker at foretage større reparationer af deres ejendom, skal forinden reparationen udføres, henvende sig til Skole- og Kulturafdelingen. Afdelingen vil herefter besigtige ejendommen og træffe aftale angående reparationens udførelse. Foretager foreningen større reparationer uden Skole- og Kulturafdelingens godkendelse, vil foreningen ikke kunne påregne at få tilskud. Kopier af betalte regninger skal vedlægges ansøgning som dokumentation for udgifterne. Bilagene ordnes i grupper svarende til poster på ansøgningsskemaet. Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. februar. Til foreninger i Nyborg kommune, som ejer eller lejer bygninger/lokaler, ydes lokaletilskud efter følgende regler: Der ydes tilskud til lokaler og lejrpladser med 40% eller 70% alt efter foreningernes medlemssammensætning over/under 25 år samt over/under 60 år. Det vil sige, at foreninger med flest medlemmer mellem 25 år og 60 år får 40% i tilskud og foreninger med flest medlemmer under 25 år og over 60 år får 70% i tilskud. Ved 50% medlemssammensætning yder der tilskud med 70%. Foreningstakster ved brug af Nyborg Svømme- og Badeland Der kan ikke søges om tilskud til timeprisen, der er en nettopris, som gradueres efter foreningernes medlemssammensætning over/under 25 år samt over/under 60 år, hvorved reglerne inden for lokaletilskud følges. Det vil sige, at foreninger med flest medlemmer mellem 25 år og 60 år betaler 315 kr. pr. time og foreninger med flest medlemmer under 25 år og over 60 år betaler 230 kr. pr. time. Ovennævnte takster er de samme hvad enten det drejer sig om timer til træning eller stævner/turnering. 8

9 25 års-reglen i forbindelse med ansøgning om driftstilskud til lokaler og lejrpladser Beregning af den %-vise andel af medlemmer. Eksempel 1 (flest medlemmer under 25 og over 60 år): X forening har i alt 750 aktive medlemmer som fordeler sig således: 420 aktive medlemmer under 25 år ( 0-24 årige) 290 aktive medlemmer mellem 25 og 60 år ( årige) 40 aktive medlemmer over 60 år ( 60 årige og derover) Beregning: Aktive medlemmer under 25 og over 60 år : 460 Indgår i beregningen 460 Samlet antal aktive medlemmer : 750 * Ledere og instruktører mellem 25 og 60 år 13 Indgår i beregningen 737 Beregning af medlemsprocenten: 100 x 460 (medlemmer under 25 og over 60 år) = 62,41% 737 (samlet antal aktive medlemmer) I henhold til Nyborgordningen ydes der tilskud med 70% af lokalelejen da mere end 50% af medlemmerne er under 25 år og over 60 år. Eksempel 2 (flest medlemmer mellem 25 og 60 år): X forening har i alt 750 aktive medlemmer som fordeler sig således: 290 aktive medlemmer under 25 år ( 0-24 årige ) 420 aktive medlemmer mellem 25 og 60 år ( årige ) 40 aktive medlemmer over 60 år ( 60 årige og derover) Beregning: Aktive medlemmer mellem 25 og 60 år : 420 Indgår i beregningen 420 Samlet antal aktive medlemmer 750 * Ledere og instruktører mellem 25 og 60 år 13 Indgår i beregningen 737 Beregning af medlemsprocenten: 100 x 420 (medlemmer mellem 25 og 60 år) = 56,98% 737 (samlet antal aktive medlemmer) I henhold til Nyborgordningen ydes der tilskud med 40% af lokalelejen da mere end 50% af medlemmerne er mellem 25 år og 60 år. * Foreningens ledere og instruktører mellem 25 og 60 år kan ifølge loven fratrækkes i beregningen. Anvisning af lokaler til brug ved folkeoplysende virksomhed m.v. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede lokaler 9

10 til foreningsarbejde for børn og unge til undervisning for voksne Kommunale lokaler og udendørsanlæg, skal stilles vederlagsfrit til rådighed med lys, varme, bad, rengøring, inventar, samt fornøden servicelederbistand. Kommunen kan i særlige tilfælde undlade at yde servicelederbistand. Lokaler m.v. skal kunne stilles til rådighed for fritidsvirksomhed i det omfang, en sådan anvendelse kan forenes med de formål, som lokalerne m.v. i øvrigt skal tjene. Lokaleanvisning i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning sker efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Kommunal Ungdomsskole og Musikskolevirksomhed. 2. Egnede lokaler til handicappede. 3. Aktiviteter for børn og unge. 4. Aktiviteter for voksne. Lån af kommunale lokaler og gymnastiksale sker ved henvendelse til den ønskede skole. Gratis lokaler kan endvidere benyttes af følgende foreninger og institutioner med hjemsted i Nyborg Kommune, når lokalerne anvendes til møder og arrangementer for medlemmerne: 1. Børne- og ungdomsorganisationer. 2. Andre foreninger og grupper, der har et almennyttigt, kulturelt, velgørende eller folkeoplysende sigte. 3. Folkeskolens og Ungdomsskolens elevorganisationer samt sammenslutninger, som f.eks.: a) Borger, beboer- og grundejerforeninger. b) Husmoder- og husflidsforeninger o.lign. c) Kommunale institutioner. d) Lokalråd. e) Pensionistforeninger. f) Politiske foreninger. g) Faglige organisationer og pædagogiske foreninger. h) Omsorgsarbejde. i) Religiøse foreninger. j) Menighedsråd. k) Idrætsforeninger og deres støtteforeninger. l) Humanitære hjælpeorganisationer. m) Militær, Civilforsvar, Hjemmeværn og Luftmeldekorps. n) Selvejende institutioner. o) Fritidshjem og legestuer. Ansøgninger om benyttelse af lokaler, der ikke kan henføres til de omtalte grupper, afgøres af Skole- og Kulturafdelingen i hvert enkelt tilfælde. Kommunale lokaler m.v. kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål. 10

11 Udviklingspulje Folkeoplysningsudvalget har en pulje, hvortil der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, nye initiativer, foreninger, projekter eller andre målgrupper med et folkeoplysende sigte. Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper eller af enkeltpersoner. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgning der beskriver ideen/initiativet/aktiviteten sendes til Folkeoplysningsudvalget. Der skal vedlægges et budget over projektet. Efter endt arrangement/projekt skal der indsendes en kort evaluering samt regnskab. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at udviklingspuljen eller dele af den skal anvendes til særlige indsatsområder. 11

12 Samspil med øvrige politikområder herunder tværgående samarbejde/partnerskaber Den folkeoplysende virksomhed skal fungere i samspil med kommunens øvrige politikker. Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken samt kommunens øvrige politikker kan skabe mulighed for at de enkelte områder kan supplere hinanden. Det er visionen, at der indgås samarbejde/partnerskaber mellem foreninger/aftenskoler og kommune/komunale institutioner. 12

13 Afgrænsning af aktiviteter Det folkeoplysende arbejde grænser op til en række områder med sammenlignelige aktiviteter f.eks.: Fitness/motionscentre Dans/zumba Musik/teater Foredrag/undervisning Ovenstående er eksempler på aktiviteter der både kan udbydes af folkeoplysende foreninger og kommercielle aktører eller af aftenskoler, biblioteker, VUC med flere. Kommunens opgave inden for det folkeoplysende område vil fortsat være, at understøtte det foreningsbårne, hvorved udviklingen af foreninger/aktiviteter foregår på et demokratisk nonprofitgrundlag med henblik på at styrke og udvikle de fællesskaber, der stadig er folkeoplysningens primære kerneværdi. Det er derfor organiseringsformen, der er det afgørende for, om der kan ydes kommunale tilskud og ikke aktiviteten. Det ses dog gerne, at de forskellige foreninger og aktører samarbejder og supplerer hinanden frem for at konkurrere med hinanden. 13

14 Folkeoplysningsudvalg For at inddrage brugerne og til at varetage den folkeoplysende virksomhed er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg. Det er besluttet, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret fra 1. januar 2012 med samme sammensætning og med udvalgets nuværende kompetencer indtil Folkeoplysningspolitikken bliver revideret i løbet af Arbejdet med revidering af Folkeoplysningspolitikken herunder bl.a. ny procedure for valg og sammensætning af udvalget planlægges af Folkeoplysningsudvalget i

15 Torvet Nyborg 15

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere