Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V TILSKUD TIL LØNUDGIFTER... 4 Ansøgningsfrist... 4 Beregning og udbetaling af tilskud... 4 Kommunens tilskud kan ikke overstige... 4 Handicaperklæring... 4 Særlige betingelser for tilskud... 4 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter... 5 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 5 Der ydes ikke løntilskud til... 5 Kommunen giver ikke... 6 Andet Ø-PULJE TILSKUD TIL VIDEREUDDANNELSE AF LÆRERE OG LEDERE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD... 7 Andre lokaler - lokaletilskud REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til regnskabet... 7 Særskilt dokumentation... 8 Revisionspåtegning... 8 Mindre tilskud... 8 Større tilskud... 8 Tilbagebetaling af tilskud UFORBRUGTE MIDLER FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE AKTIVITETSTILSKUD... 9 Betingelser for at opnå tilskud... 9 Ansøgningsfrist Tilskud til undervisning m.v TILSKUD TIL LEDERUDDANNELSE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Incitamentsstyring Foreninger uden lokaletilskudsaftale Foreninger med lokaletilskudsaftaler Distriktsforeninger TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJER REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til tilskudsregnskab: Revisionspåtegning Mindre tilskud Større tilskud Tilbagebetaling af tilskud ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST GENERELT ANSØGNINGER SENDES TIL: BLANKETTER, ANSØGNINGSSKEMAER, RETNINGSLINIER, PULJER, VEJLEDNING M.V

3 1. Foreningstyper Forening med voksenundervisning m.v. Foreninger med folkeoplysende voksenundervisning m.v. er oplysningsforbund (aftenskoler) og andre foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med folkeoplysende voksenundervisning - kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag - kan søge tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan kommunen ikke anvise egnede lokaler og udendørsanlæg, kan der søges lokaletilskud - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Forening med frivilligt foreningsarbejde Foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - kan søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år - kan søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år - kan søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Andre foreninger Andre foreninger er foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af folkeoplysende karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1 2 medlemmer). Registreret som Andre foreninger - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg 3

4 2. Forening med voksenundervisning m.v. 2.1 Tilskud til undervisning m.v. 2.2 Ø-pulje 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere 2.4 Lokaler samt lokaletilskud 2.5 Regnskabsaflæggelse 2.6 Uforbrugte midler 2.1 Tilskud til lønudgifter Foreningerne kan søge tilskud til lønudgifter til undervisning, studiekredse og foredrag for voksne, hvor der er deltagerbetaling. Undervisningen skal være offentlig og tilbydes alle (se sidste side). OBS! Oplysningsforbund, der får statslige tilskud, kan ikke få administreret lønudbetaling fra Lolland kommune. Ansøgningsfrist Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen senest 1. november. Der kommer svar senest 1. december. Beregning og udbetaling af tilskud Aftenskolens tilskud beregnes på grundlag af ansøgning og tilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. Såfremt aftenskolerne søger om mere end det afsatte budget, vil tilskuddet blive beregnet på baggrund af et gennemsnit af sidst indsendte regnskab og ansøgning. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. januar og 50 % den 1. august i tilskudsåret via aftenskolens CVR. nr. el. til mellemregningskonto i Lolland Kommune. Evt. tilbagebetaling af tilskud fra året før, modregnes i 2. rate. Kommunens tilskud kan ikke overstige 1/3 af lærer/lederløn i forbindelse med undervisning og foredrag. 5/7 af lærer/lederløn i forbindelse med instrumentalundervisning. 8/9 af lærer/lederløn i forbindelse med handicapundervisning. Handicaperklæring Handicaperklæring er ikke nødvendig, da revisionspåtegningen i regnskabet garanterer, at undervisningen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Særlige betingelser for tilskud Aftenskolen skal afsætte 10 % af det tildelte tilskud til debatskabende aktiviteter. 4

5 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og rettet mod brede målgrupper. Aktiviteterne skal være debatskabende og inddrage deltagerne aktivt. Aktiviteterne kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Der behøver ikke være knyttet deltagerbetaling til aktiviteten. Formålet med aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Fleksible tilrettelæggelsesformer Foreningen kan af det tildelte tilskud fratrukket 10 %, afsætte op til 40 % til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer-/lederløn (se sidste side). Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være: Åbne studiecirkler Åbne studieværksteder Workshops Spørg specialisten IT-baseret fjernundervisning Det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Kulturministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold indenfor fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer beregnes efter flg. regler: Afregningsbrøker følger den traditionelle aftenskoleundervisning. Maksimum for det gennemsnitlige tilskud pr. time er KL s sats for de fleksible tilrettelæggelsesformer En time er 45 minutter, som ved undervisningslektioner inden for den traditionelle undervisning. Fjernundervisning opgøres som det timetal deltagerne har betalt for. Beregning af næste års tilskud følger den traditionelle aftenskole. Der ydes ikke løntilskud til Undervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. 5

6 Undervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans). Emner om fremstilling af alkoholiske drikke Ovennævnte undervisning gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kommunen giver ikke Forhøjet tilskud til små hold Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, unge under uddannelse eller arbejdsløse. Kontante tilskud til folkeoplysende aktiviteter for voksne Andet Hvis foreninger med voksenundervisning etablerer aktiviteter for børn og unge under 25 år, aflægger foreningen regnskab ifølge reglerne for foreninger med frivilligt foreningsarbejde. 2.2 Ø-pulje Der er afsat en pulje til merudgifter i forbindelse med aftenskoleundervisning på øerne. Aftenskolen skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj indsende særskilt dokumentation /regnskab for de afholdte merudgifter, hvorefter tilskud udbetales til aftenskolen, såfremt udgiften kan godkendes. 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere Tilskud gives til: kurser, der relaterer til det/de fag der undervises i således, at uddannelsen bliver til gavn for kursister/deltagere i aftenskolen. Der ydes ikke tilskud til transport. Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Ansøgning fremsendes i det kalenderår, hvortil der søges tilskud. 6

7 2.4 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side) Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Andre lokaler - lokaletilskud Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Der ydes 75 % til almindelige lokaler og 10 kr. pr. godkendt time til særlige lokaler (faglokaler). Det er dog en betingelse, at udgifterne er forhåndsgodkendt, via ansøgning om tilskud til undervisning 1. november, af administrationen i Kultur og Fritid. Bemærk! Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens undervisning/aktiviteter, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Foreningen kan ikke forvente at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). 2.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfristen for indsendelse af afregningsskema er 1. maj i året efter tilskudsåret (se sidste side). Hvis afregningsskemaet ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages afregningsskemaet, eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til regnskabet Aftenskoler aflægger regnskab på afregningsskema for tildelte tilskud inkl. debatskabende aktiviteter, og hvis foreningen har haft aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. I regnskabet skal fremgå deltagernes samlede egenbetaling. Afregningsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 7

8 Særskilt dokumentation Som bilag til afregningsskemaet vedlægges særskilt dokumentation/regnskab for evt. afholdte debatskabende aktiviteter, fleksible tilrettelæggelsesformer og ø-pulje tilskud. Revisionspåtegning Foreningens revisor skal påtegne afregningsskemaet, som indeholder oplysning om, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt, kan vælge at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, Folkeoplysningsudvalget, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 2.6 Uforbrugte midler Fordelingen af de uforbrugte midler sker i forbindelse med selve regnskabsaflæggelsen for aftenskolernes sidste tilskuds år, som sker efter 1. maj. På dette tidspunkt kender aftenskolerne deres nøjagtige mer- / mindre forbrug og efterfølgende omfordeles mindre forbruget procentvis mellem de aftenskoler, som har haft et merforbrug i tilskudsåret. 8

9 3. Forening med frivilligt foreningsarbejde 3.1 Aktivitetstilskud 3.2 Tilskud til lederuddannelse 3.3 Lokaler samt lokaletilskud 3.4 Tilskud fra udviklingspulje 3.4 Tilskud fra udviklingspulje oprettet Regnskabsaflæggelse 3.6 Erklæring om indsendelse af børneattest 3.1 Aktivitetstilskud Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter for medlemmer på 0-25 år (se sidste side). Betingelser for at opnå tilskud Hvert medlem betaler mindst 100 kr. i kontingent pr. år Foreningen har mindst 5 medlemmer på 0-25 år Foreningen har mindst 10 aktivitetsgange pr. år (incl. turneringer) Aktiviteten foregår inden for Danmarks grænser Ved turneringer og lign. gælder én turneringsdag for én aktivitetsgang Tilskuddet kan ikke overstige kalenderårets samlede kontingentindtægter fra foreningens medlemmer 0-25 år, dog kan tilskud ikke være mindre end kr. pr. år. Der kan kræves dokumentation for turneringsplaner, træningsprogrammer, annoncer, kalendere, opslag el.lign. Aktivitetstilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. For at udregne foreningens tilskud, skal foreningens faktor først regnes ud og det gøres således: Antal medlemmer 0-25 år x antal aktivitetsgange = faktor Eksempel Badmintonklubben Fjerbolden har 10 aktive medlemmer 0-25 år, som betaler mindst 100 kr. i kontingent om året. Badmintonklubben har haft 10 aktivitetsgange og afholdt en uges badmintonturnering med deltagelse af 8 medlemmer. Da turneringer m.v. regnes for én aktivitetsgang pr. døgn turneringen varer, svarer badmintonturneringen altså til 7 aktivitetsgange. 9

10 10 medlemmer x 10 aktivitetsgange = faktor medlemmer x 7 turneringer = faktor 56 I alt = faktor 156 Samlet budget for området x faktor 156 = foreningens tilskud Total faktor alle foreninger Ansøgningsfrist Ansøgning indsendes senest 1. februar. Der kommer svar inden 1. marts. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. marts og 50 % den 1. august i tilskudsåret. Tilskud til undervisning m.v. Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, der ønsker at etablere undervisning m.v., støttes efter reglerne for foreninger med voksenundervisning. Der ydes ikke aktivitetstilskud for voksne. 3.2 Tilskud til lederuddannelse fra 1/10 30/9 Frist for indsendelse af ansøgning er senest d. 15. oktober, hvis man ønsker at være med i tildelingen af ovennævnte tilskud. - Uddannelse af ledere og instruktører/trænere faglig eller pædagogisk - Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og kasserer - Uddannelse skal foregå indenfor Danmarks grænser - Transport dækkes ikke - Tilskud max pr. kursus pr. person (danner grundlag for efterfølgende forholdsmæssig fordeling) Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften (hvor det fremgår, hvornår det er betalt og hvordan - via netbank eller andet) m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Der gives ikke tilskud til f.eks. kursusturné, inspiration i gymnastik, event, studietur til messe, gymnastik-fællestræning, dansedag, tennisseminar, korps-rådsmøde, fundraising, hjemmesidekursus eller lignende. Der sendes svar og tilskud udbetales 1. november. De budgetterede midler fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger, der søger. 10

11 3.3 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side). Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang eller, hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Bemærk - Ved benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale må der kun anvendes indendørs fodtøj, som ikke må kunne ridse eller afsætte streger på gulvene. Ved større arrangementer/stævner, hvor man ønsker at bruge andet fodtøj, aftales dette med hallen/skolen. Foreningen opkræves om nødvendigt betaling for ekstra rengøring og evt. udbedring af skader. Der henvises til den enkelte hal/skole for nærmere information. Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Foreninger med egne og lejede lokaler kan få tilskud på 70 % af de godkendte driftsudgifter. Der fradrages for aktive medlemmer over 25 år (dog ikke ledere og instruktører), såfremt andelen af de samlede medlemmer er mindst 10 %. Leje-/fremlejeindtægter fratrækkes inden beregning. Lokaletilskuddet kan ikke overstige foreningens årlige timeforbrug i lokalet x Kulturministeriets sats x 65%. Andre lokaler Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens aktivitet, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Incitamentsstyring Hvis 2 eller flere foreninger der modtager lokaletilskud går sammen om et lokale, kan de opnå lokaletilskud på samme vilkår som de ovenfor nævnte, men der ydes 75 % i tilskud af de godkendte driftsudgifter. 11

12 Foreninger uden lokaletilskudsaftale kan søge om tilskud ved indsendelse af ansøgningsskema samt bilag (kvitteringer) for afholdte, dokumenterede udgifter, hvert kvartal, hvert halvår eller år (31.12). Udgiften skal være afholdt i afregningsåret. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. Foreninger med lokaletilskudsaftaler (se under Regnskabsaflæggelse Krav til regnskab). Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. februar og 50 % den 1. august. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). Distriktsforeninger indsender ansøgning om lokaletilskud inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. 3.4 Tilskud fra udviklingspuljer Udviklingspulje til frivilligt foreningsarbejde Puljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter. Kriterier: - Ansøgningsfrist: 1. september. Umiddelbart efter fristen vil ansøgerne få meddelelse om tilskuddets størrelse. - Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj og lignende. - Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre foreninger. - Tilskud ydes med max 50% af udgiften. Såfremt der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel. - Godkendt kommunalt tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt cvrnummer. (Se sidste side) Udviklingspulje oprettet 2012 til foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter. Puljens formål er at give tilskud til udviklingsarbejde, der ikke nødvendigvis falder ind under de traditionelle rammer for folkeoplysende virksomhed, men kan være samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede, folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter samt at understøtte: 12

13 - Nye aktiviteter for nye målgrupper - Udvikling af eksisterende aktiviteter, som gør brugerfladen større. - Etablering af partnerskabet, som skaber øget deltagelse. - Tiltag, som opfordrer til aktivitet i det åbne rum/landskab. - Tiltag, som understøtter det grænseoverskridende samarbejde - Tiltag for, med og af børn og unge. Kriterier: - Tilskuddets størrelse fordeles i forhold til kommunens afsatte budget. - Der forventes en egenbetaling på minimum ¼ af udgiften til projektet. Der opfordres derfor til at søge f.eks. sponsor- og/eller fondstilskud. - Der ydes ikke tilskud til forplejning - Løn/honorar, forbrugsmaterialer, redskaber, transport og lignende vil ikke kunne udløse tilskud. - I særlige tilfælde vil et projekt kunne støttes over en periode på max 3 år. - Tilskud udbetales ved aflæggelse af regnskab og evaluering for projektet. - Der kan udbetales op til 50% á conto af det bevilgede tilskud, i op til tre rater i projektets løbetid. Dette kræver, at der indsendes en evaluering af projektets status, fremdrift og en ajourført oversigt over forbrugte midler til Kultur og Fritid. (Se sidste side) 3.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfrist for indsendelse af tilskudsregnskab er 1. maj i året efter tilskudsåret. Hvis tilskudsregnskab ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages tilskudsregnskab eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til tilskudsregnskab: Foreningens afregning skal indeholde: Indbetalt kontingent for aktive medlemmer ( ) Beløb 0 25 år Beløb 26 år og derover Modtagne beløb til aktivitetstilskud, lokaletilskud, lederuddannelse etc. Afholdte udgifter til lokaler, aktiviteter, kurser (ekskl. transport) etc. Foreninger, der ikke modtager aktivitetstilskud, oplyser aktive medlemmer pr Antal 0-25 år Antal 26 år og derover Revisionspåtegning Ved revision af tilskudsregnskab, kontrollerer revisoren om foreningens oplysninger er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat. Tilskudsregnskab afleveres sammen med en revisionspåtegningsblanket, hvor samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor skriver under på, at tilskudsregnskab er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet og at regnskab samt bilag er kontrolleret og fundet i orden (Revisionspåtegning se sidste side) 13

14 Revisionspåtegningsblanket kan udelades, hvis tekst og underskrifter er påført tilskudsregnskabet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt kan vælge, at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 3.6 Erklæring om indhentelse af børneattest Alle folkeoplysende foreninger (omfatter også aftenskoler ) samt distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist kommunalt lokale/udendørsanlæg, har - pligt til at afgive erklæring til (kommunen) en gang årligt, også selv om foreningen p.t. ikke har medlemmer under 15 år - pligt til at indhente børneattester til (politiet), hvis foreningen ansætter personer, lønnet som ulønnet, der har til opgave at have direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Kommunen skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler/udendørsanlæg, hvis foreningen ikke afgiver erklæring. Har foreningen ansøgt om lokaler skal foreningen IKKE indsende erklæringen, da de i forbindelse med ansøgning om lokalet har tilkendegivet, at de vil indhente børneattester såfremt det måtte blive nødvendigt. 14

15 4. Generelt Ansøgninger sendes til: Lolland Kommune Kultur og Fritid Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf.: HUSK Det er vigtigt, at tidsfristerne overholdes for at være med i tilskuds-/lokalefordelingen. Find yderligere information om - Blanketter, ansøgningsskemaer, retningslinier, puljer, vejledning m.v. på og på foreningsportalen. Blanketter på hjemmesiden er lagt på, så de kan udfyldes på siden. Desværre kan der endnu ikke underskrives, så man er nødt til at printe ud og underskrive før indsendelse (der arbejdes på, at alle blanketter laves digitale, så de kan indsendes via foreningsportalen). Har foreningen ikke mulighed for at hente blanketter m.v. på hjemmesiden, har andre spørgsmål eller anden brug for hjælp, er foreningen altid velkommen til at kontakte Kultur og Fritid. Godkendt i folkeoplysningsudvalget d Godkendt i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalget d Revideret d. 26. juli 2012 Revideret d. 7. december 2012 Revideret d. 23. september 2013 Revideret d. 29. september

16 Kultur og Fritid Jernbanegade Maribo Tlf Mail: 16

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere