Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V TILSKUD TIL LØNUDGIFTER... 4 Ansøgningsfrist... 4 Beregning og udbetaling af tilskud... 4 Kommunens tilskud kan ikke overstige... 4 Handicaperklæring... 4 Særlige betingelser for tilskud... 4 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter... 5 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 5 Der ydes ikke løntilskud til... 5 Kommunen giver ikke... 6 Andet Ø-PULJE TILSKUD TIL VIDEREUDDANNELSE AF LÆRERE OG LEDERE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD... 7 Andre lokaler - lokaletilskud REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til regnskabet... 7 Særskilt dokumentation... 8 Revisionspåtegning... 8 Mindre tilskud... 8 Større tilskud... 8 Tilbagebetaling af tilskud UFORBRUGTE MIDLER FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE AKTIVITETSTILSKUD... 9 Betingelser for at opnå tilskud... 9 Ansøgningsfrist Tilskud til undervisning m.v TILSKUD TIL LEDERUDDANNELSE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Incitamentsstyring Foreninger uden lokaletilskudsaftale Foreninger med lokaletilskudsaftaler Distriktsforeninger TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJER REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til tilskudsregnskab: Revisionspåtegning Mindre tilskud Større tilskud Tilbagebetaling af tilskud ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST GENERELT ANSØGNINGER SENDES TIL: BLANKETTER, ANSØGNINGSSKEMAER, RETNINGSLINIER, PULJER, VEJLEDNING M.V

3 1. Foreningstyper Forening med voksenundervisning m.v. Foreninger med folkeoplysende voksenundervisning m.v. er oplysningsforbund (aftenskoler) og andre foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med folkeoplysende voksenundervisning - kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag - kan søge tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan kommunen ikke anvise egnede lokaler og udendørsanlæg, kan der søges lokaletilskud - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Forening med frivilligt foreningsarbejde Foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - kan søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år - kan søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år - kan søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Andre foreninger Andre foreninger er foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af folkeoplysende karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1 2 medlemmer). Registreret som Andre foreninger - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg 3

4 2. Forening med voksenundervisning m.v. 2.1 Tilskud til undervisning m.v. 2.2 Ø-pulje 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere 2.4 Lokaler samt lokaletilskud 2.5 Regnskabsaflæggelse 2.6 Uforbrugte midler 2.1 Tilskud til lønudgifter Foreningerne kan søge tilskud til lønudgifter til undervisning, studiekredse og foredrag for voksne, hvor der er deltagerbetaling. Undervisningen skal være offentlig og tilbydes alle (se sidste side). OBS! Oplysningsforbund, der får statslige tilskud, kan ikke få administreret lønudbetaling fra Lolland kommune. Ansøgningsfrist Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen senest 1. november. Der kommer svar senest 1. december. Beregning og udbetaling af tilskud Aftenskolens tilskud beregnes på grundlag af ansøgning og tilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. Såfremt aftenskolerne søger om mere end det afsatte budget, vil tilskuddet blive beregnet på baggrund af et gennemsnit af sidst indsendte regnskab og ansøgning. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. januar og 50 % den 1. august i tilskudsåret via aftenskolens CVR. nr. el. til mellemregningskonto i Lolland Kommune. Evt. tilbagebetaling af tilskud fra året før, modregnes i 2. rate. Kommunens tilskud kan ikke overstige 1/3 af lærer/lederløn i forbindelse med undervisning og foredrag. 5/7 af lærer/lederløn i forbindelse med instrumentalundervisning. 8/9 af lærer/lederløn i forbindelse med handicapundervisning. Handicaperklæring Handicaperklæring er ikke nødvendig, da revisionspåtegningen i regnskabet garanterer, at undervisningen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Særlige betingelser for tilskud Aftenskolen skal afsætte 10 % af det tildelte tilskud til debatskabende aktiviteter. 4

5 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og rettet mod brede målgrupper. Aktiviteterne skal være debatskabende og inddrage deltagerne aktivt. Aktiviteterne kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Der behøver ikke være knyttet deltagerbetaling til aktiviteten. Formålet med aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Fleksible tilrettelæggelsesformer Foreningen kan af det tildelte tilskud fratrukket 10 %, afsætte op til 40 % til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer-/lederløn (se sidste side). Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være: Åbne studiecirkler Åbne studieværksteder Workshops Spørg specialisten IT-baseret fjernundervisning Det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Kulturministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold indenfor fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer beregnes efter flg. regler: Afregningsbrøker følger den traditionelle aftenskoleundervisning. Maksimum for det gennemsnitlige tilskud pr. time er KL s sats for de fleksible tilrettelæggelsesformer En time er 45 minutter, som ved undervisningslektioner inden for den traditionelle undervisning. Fjernundervisning opgøres som det timetal deltagerne har betalt for. Beregning af næste års tilskud følger den traditionelle aftenskole. Der ydes ikke løntilskud til Undervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. 5

6 Undervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans). Emner om fremstilling af alkoholiske drikke Ovennævnte undervisning gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kommunen giver ikke Forhøjet tilskud til små hold Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, unge under uddannelse eller arbejdsløse. Kontante tilskud til folkeoplysende aktiviteter for voksne Andet Hvis foreninger med voksenundervisning etablerer aktiviteter for børn og unge under 25 år, aflægger foreningen regnskab ifølge reglerne for foreninger med frivilligt foreningsarbejde. 2.2 Ø-pulje Der er afsat en pulje til merudgifter i forbindelse med aftenskoleundervisning på øerne. Aftenskolen skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj indsende særskilt dokumentation /regnskab for de afholdte merudgifter, hvorefter tilskud udbetales til aftenskolen, såfremt udgiften kan godkendes. 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere Tilskud gives til: kurser, der relaterer til det/de fag der undervises i således, at uddannelsen bliver til gavn for kursister/deltagere i aftenskolen. Der ydes ikke tilskud til transport. Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Ansøgning fremsendes i det kalenderår, hvortil der søges tilskud. 6

7 2.4 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side) Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Andre lokaler - lokaletilskud Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Der ydes 75 % til almindelige lokaler og 10 kr. pr. godkendt time til særlige lokaler (faglokaler). Det er dog en betingelse, at udgifterne er forhåndsgodkendt, via ansøgning om tilskud til undervisning 1. november, af administrationen i Kultur og Fritid. Bemærk! Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens undervisning/aktiviteter, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Foreningen kan ikke forvente at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). 2.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfristen for indsendelse af afregningsskema er 1. maj i året efter tilskudsåret (se sidste side). Hvis afregningsskemaet ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages afregningsskemaet, eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til regnskabet Aftenskoler aflægger regnskab på afregningsskema for tildelte tilskud inkl. debatskabende aktiviteter, og hvis foreningen har haft aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. I regnskabet skal fremgå deltagernes samlede egenbetaling. Afregningsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 7

8 Særskilt dokumentation Som bilag til afregningsskemaet vedlægges særskilt dokumentation/regnskab for evt. afholdte debatskabende aktiviteter, fleksible tilrettelæggelsesformer og ø-pulje tilskud. Revisionspåtegning Foreningens revisor skal påtegne afregningsskemaet, som indeholder oplysning om, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt, kan vælge at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, Folkeoplysningsudvalget, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 2.6 Uforbrugte midler Fordelingen af de uforbrugte midler sker i forbindelse med selve regnskabsaflæggelsen for aftenskolernes sidste tilskuds år, som sker efter 1. maj. På dette tidspunkt kender aftenskolerne deres nøjagtige mer- / mindre forbrug og efterfølgende omfordeles mindre forbruget procentvis mellem de aftenskoler, som har haft et merforbrug i tilskudsåret. 8

9 3. Forening med frivilligt foreningsarbejde 3.1 Aktivitetstilskud 3.2 Tilskud til lederuddannelse 3.3 Lokaler samt lokaletilskud 3.4 Tilskud fra udviklingspulje 3.4 Tilskud fra udviklingspulje oprettet Regnskabsaflæggelse 3.6 Erklæring om indsendelse af børneattest 3.1 Aktivitetstilskud Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter for medlemmer på 0-25 år (se sidste side). Betingelser for at opnå tilskud Hvert medlem betaler mindst 100 kr. i kontingent pr. år Foreningen har mindst 5 medlemmer på 0-25 år Foreningen har mindst 10 aktivitetsgange pr. år (incl. turneringer) Aktiviteten foregår inden for Danmarks grænser Ved turneringer og lign. gælder én turneringsdag for én aktivitetsgang Tilskuddet kan ikke overstige kalenderårets samlede kontingentindtægter fra foreningens medlemmer 0-25 år, dog kan tilskud ikke være mindre end kr. pr. år. Der kan kræves dokumentation for turneringsplaner, træningsprogrammer, annoncer, kalendere, opslag el.lign. Aktivitetstilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. For at udregne foreningens tilskud, skal foreningens faktor først regnes ud og det gøres således: Antal medlemmer 0-25 år x antal aktivitetsgange = faktor Eksempel Badmintonklubben Fjerbolden har 10 aktive medlemmer 0-25 år, som betaler mindst 100 kr. i kontingent om året. Badmintonklubben har haft 10 aktivitetsgange og afholdt en uges badmintonturnering med deltagelse af 8 medlemmer. Da turneringer m.v. regnes for én aktivitetsgang pr. døgn turneringen varer, svarer badmintonturneringen altså til 7 aktivitetsgange. 9

10 10 medlemmer x 10 aktivitetsgange = faktor medlemmer x 7 turneringer = faktor 56 I alt = faktor 156 Samlet budget for området x faktor 156 = foreningens tilskud Total faktor alle foreninger Ansøgningsfrist Ansøgning indsendes senest 1. februar. Der kommer svar inden 1. marts. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. marts og 50 % den 1. august i tilskudsåret. Tilskud til undervisning m.v. Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, der ønsker at etablere undervisning m.v., støttes efter reglerne for foreninger med voksenundervisning. Der ydes ikke aktivitetstilskud for voksne. 3.2 Tilskud til lederuddannelse fra 1/10 30/9 Frist for indsendelse af ansøgning er senest d. 15. oktober, hvis man ønsker at være med i tildelingen af ovennævnte tilskud. - Uddannelse af ledere og instruktører/trænere faglig eller pædagogisk - Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og kasserer - Uddannelse skal foregå indenfor Danmarks grænser - Transport dækkes ikke - Tilskud max pr. kursus pr. person (danner grundlag for efterfølgende forholdsmæssig fordeling) Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften (hvor det fremgår, hvornår det er betalt og hvordan - via netbank eller andet) m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Der gives ikke tilskud til f.eks. kursusturné, inspiration i gymnastik, event, studietur til messe, gymnastik-fællestræning, dansedag, tennisseminar, korps-rådsmøde, fundraising, hjemmesidekursus eller lignende. Der sendes svar og tilskud udbetales 1. november. De budgetterede midler fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger, der søger. 10

11 3.3 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side). Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang eller, hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Bemærk - Ved benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale må der kun anvendes indendørs fodtøj, som ikke må kunne ridse eller afsætte streger på gulvene. Ved større arrangementer/stævner, hvor man ønsker at bruge andet fodtøj, aftales dette med hallen/skolen. Foreningen opkræves om nødvendigt betaling for ekstra rengøring og evt. udbedring af skader. Der henvises til den enkelte hal/skole for nærmere information. Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Foreninger med egne og lejede lokaler kan få tilskud på 70 % af de godkendte driftsudgifter. Der fradrages for aktive medlemmer over 25 år (dog ikke ledere og instruktører), såfremt andelen af de samlede medlemmer er mindst 10 %. Leje-/fremlejeindtægter fratrækkes inden beregning. Lokaletilskuddet kan ikke overstige foreningens årlige timeforbrug i lokalet x Kulturministeriets sats x 65%. Andre lokaler Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens aktivitet, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Incitamentsstyring Hvis 2 eller flere foreninger der modtager lokaletilskud går sammen om et lokale, kan de opnå lokaletilskud på samme vilkår som de ovenfor nævnte, men der ydes 75 % i tilskud af de godkendte driftsudgifter. 11

12 Foreninger uden lokaletilskudsaftale kan søge om tilskud ved indsendelse af ansøgningsskema samt bilag (kvitteringer) for afholdte, dokumenterede udgifter, hvert kvartal, hvert halvår eller år (31.12). Udgiften skal være afholdt i afregningsåret. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. Foreninger med lokaletilskudsaftaler (se under Regnskabsaflæggelse Krav til regnskab). Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. februar og 50 % den 1. august. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). Distriktsforeninger indsender ansøgning om lokaletilskud inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. 3.4 Tilskud fra udviklingspuljer Udviklingspulje til frivilligt foreningsarbejde Puljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter. Kriterier: - Ansøgningsfrist: 1. september. Umiddelbart efter fristen vil ansøgerne få meddelelse om tilskuddets størrelse. - Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj og lignende. - Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre foreninger. - Tilskud ydes med max 50% af udgiften. Såfremt der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel. - Godkendt kommunalt tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt cvrnummer. (Se sidste side) Udviklingspulje oprettet 2012 til foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter. Puljens formål er at give tilskud til udviklingsarbejde, der ikke nødvendigvis falder ind under de traditionelle rammer for folkeoplysende virksomhed, men kan være samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede, folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter samt at understøtte: 12

13 - Nye aktiviteter for nye målgrupper - Udvikling af eksisterende aktiviteter, som gør brugerfladen større. - Etablering af partnerskabet, som skaber øget deltagelse. - Tiltag, som opfordrer til aktivitet i det åbne rum/landskab. - Tiltag, som understøtter det grænseoverskridende samarbejde - Tiltag for, med og af børn og unge. Kriterier: - Tilskuddets størrelse fordeles i forhold til kommunens afsatte budget. - Der forventes en egenbetaling på minimum ¼ af udgiften til projektet. Der opfordres derfor til at søge f.eks. sponsor- og/eller fondstilskud. - Der ydes ikke tilskud til forplejning - Løn/honorar, forbrugsmaterialer, redskaber, transport og lignende vil ikke kunne udløse tilskud. - I særlige tilfælde vil et projekt kunne støttes over en periode på max 3 år. - Tilskud udbetales ved aflæggelse af regnskab og evaluering for projektet. - Der kan udbetales op til 50% á conto af det bevilgede tilskud, i op til tre rater i projektets løbetid. Dette kræver, at der indsendes en evaluering af projektets status, fremdrift og en ajourført oversigt over forbrugte midler til Kultur og Fritid. (Se sidste side) 3.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfrist for indsendelse af tilskudsregnskab er 1. maj i året efter tilskudsåret. Hvis tilskudsregnskab ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages tilskudsregnskab eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til tilskudsregnskab: Foreningens afregning skal indeholde: Indbetalt kontingent for aktive medlemmer ( ) Beløb 0 25 år Beløb 26 år og derover Modtagne beløb til aktivitetstilskud, lokaletilskud, lederuddannelse etc. Afholdte udgifter til lokaler, aktiviteter, kurser (ekskl. transport) etc. Foreninger, der ikke modtager aktivitetstilskud, oplyser aktive medlemmer pr Antal 0-25 år Antal 26 år og derover Revisionspåtegning Ved revision af tilskudsregnskab, kontrollerer revisoren om foreningens oplysninger er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat. Tilskudsregnskab afleveres sammen med en revisionspåtegningsblanket, hvor samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor skriver under på, at tilskudsregnskab er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet og at regnskab samt bilag er kontrolleret og fundet i orden (Revisionspåtegning se sidste side) 13

14 Revisionspåtegningsblanket kan udelades, hvis tekst og underskrifter er påført tilskudsregnskabet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt kan vælge, at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 3.6 Erklæring om indhentelse af børneattest Alle folkeoplysende foreninger (omfatter også aftenskoler ) samt distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist kommunalt lokale/udendørsanlæg, har - pligt til at afgive erklæring til (kommunen) en gang årligt, også selv om foreningen p.t. ikke har medlemmer under 15 år - pligt til at indhente børneattester til (politiet), hvis foreningen ansætter personer, lønnet som ulønnet, der har til opgave at have direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Kommunen skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler/udendørsanlæg, hvis foreningen ikke afgiver erklæring. Har foreningen ansøgt om lokaler skal foreningen IKKE indsende erklæringen, da de i forbindelse med ansøgning om lokalet har tilkendegivet, at de vil indhente børneattester såfremt det måtte blive nødvendigt. 14

15 4. Generelt Ansøgninger sendes til: Lolland Kommune Kultur og Fritid Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf.: HUSK Det er vigtigt, at tidsfristerne overholdes for at være med i tilskuds-/lokalefordelingen. Find yderligere information om - Blanketter, ansøgningsskemaer, retningslinier, puljer, vejledning m.v. på og på foreningsportalen. Blanketter på hjemmesiden er lagt på, så de kan udfyldes på siden. Desværre kan der endnu ikke underskrives, så man er nødt til at printe ud og underskrive før indsendelse (der arbejdes på, at alle blanketter laves digitale, så de kan indsendes via foreningsportalen). Har foreningen ikke mulighed for at hente blanketter m.v. på hjemmesiden, har andre spørgsmål eller anden brug for hjælp, er foreningen altid velkommen til at kontakte Kultur og Fritid. Godkendt i folkeoplysningsudvalget d Godkendt i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalget d Revideret d. 26. juli 2012 Revideret d. 7. december 2012 Revideret d. 23. september 2013 Revideret d. 29. september

16 Kultur og Fritid Jernbanegade Maribo Tlf Mail: 16

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere