Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V TILSKUD TIL LØNUDGIFTER... 4 Ansøgningsfrist... 4 Beregning og udbetaling af tilskud... 4 Kommunens tilskud kan ikke overstige... 4 Handicaperklæring... 4 Særlige betingelser for tilskud... 4 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter... 5 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 5 Der ydes ikke løntilskud til... 5 Kommunen giver ikke... 6 Andet Ø-PULJE TILSKUD TIL VIDEREUDDANNELSE AF LÆRERE OG LEDERE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD... 7 Andre lokaler - lokaletilskud REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til regnskabet... 7 Særskilt dokumentation... 8 Revisionspåtegning... 8 Mindre tilskud... 8 Større tilskud... 8 Tilbagebetaling af tilskud UFORBRUGTE MIDLER FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE AKTIVITETSTILSKUD... 9 Betingelser for at opnå tilskud... 9 Ansøgningsfrist Tilskud til undervisning m.v TILSKUD TIL LEDERUDDANNELSE LOKALER SAMT LOKALETILSKUD Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Incitamentsstyring Foreninger uden lokaletilskudsaftale Foreninger med lokaletilskudsaftaler Distriktsforeninger TILSKUD FRA UDVIKLINGSPULJER REGNSKABSAFLÆGGELSE - REGNSKABSPERIODEN ER Krav til tilskudsregnskab: Revisionspåtegning Mindre tilskud Større tilskud Tilbagebetaling af tilskud ERKLÆRING OM INDHENTELSE AF BØRNEATTEST GENERELT ANSØGNINGER SENDES TIL: BLANKETTER, ANSØGNINGSSKEMAER, RETNINGSLINIER, PULJER, VEJLEDNING M.V

3 1. Foreningstyper Forening med voksenundervisning m.v. Foreninger med folkeoplysende voksenundervisning m.v. er oplysningsforbund (aftenskoler) og andre foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med folkeoplysende voksenundervisning - kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag - kan søge tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan kommunen ikke anvise egnede lokaler og udendørsanlæg, kan der søges lokaletilskud - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Forening med frivilligt foreningsarbejde Foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling. Godkendt som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - kan søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år - kan søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år - kan søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg - kan vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget Andre foreninger Andre foreninger er foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af folkeoplysende karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1 2 medlemmer). Registreret som Andre foreninger - kan låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg 3

4 2. Forening med voksenundervisning m.v. 2.1 Tilskud til undervisning m.v. 2.2 Ø-pulje 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere 2.4 Lokaler samt lokaletilskud 2.5 Regnskabsaflæggelse 2.6 Uforbrugte midler 2.1 Tilskud til lønudgifter Foreningerne kan søge tilskud til lønudgifter til undervisning, studiekredse og foredrag for voksne, hvor der er deltagerbetaling. Undervisningen skal være offentlig og tilbydes alle (se sidste side). OBS! Oplysningsforbund, der får statslige tilskud, kan ikke få administreret lønudbetaling fra Lolland kommune. Ansøgningsfrist Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen senest 1. november. Der kommer svar senest 1. december. Beregning og udbetaling af tilskud Aftenskolens tilskud beregnes på grundlag af ansøgning og tilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. Såfremt aftenskolerne søger om mere end det afsatte budget, vil tilskuddet blive beregnet på baggrund af et gennemsnit af sidst indsendte regnskab og ansøgning. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. januar og 50 % den 1. august i tilskudsåret via aftenskolens CVR. nr. el. til mellemregningskonto i Lolland Kommune. Evt. tilbagebetaling af tilskud fra året før, modregnes i 2. rate. Kommunens tilskud kan ikke overstige 1/3 af lærer/lederløn i forbindelse med undervisning og foredrag. 5/7 af lærer/lederløn i forbindelse med instrumentalundervisning. 8/9 af lærer/lederløn i forbindelse med handicapundervisning. Handicaperklæring Handicaperklæring er ikke nødvendig, da revisionspåtegningen i regnskabet garanterer, at undervisningen foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Særlige betingelser for tilskud Aftenskolen skal afsætte 10 % af det tildelte tilskud til debatskabende aktiviteter. 4

5 Retningslinjer for debatskabende aktiviteter Aktiviteterne skal annonceres offentligt, være åbne for alle og rettet mod brede målgrupper. Aktiviteterne skal være debatskabende og inddrage deltagerne aktivt. Aktiviteterne kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Der behøver ikke være knyttet deltagerbetaling til aktiviteten. Formålet med aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Fleksible tilrettelæggelsesformer Foreningen kan af det tildelte tilskud fratrukket 10 %, afsætte op til 40 % til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer-/lederløn (se sidste side). Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være: Åbne studiecirkler Åbne studieværksteder Workshops Spørg specialisten IT-baseret fjernundervisning Det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Kulturministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold indenfor fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Andre udgiftstyper må afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer beregnes efter flg. regler: Afregningsbrøker følger den traditionelle aftenskoleundervisning. Maksimum for det gennemsnitlige tilskud pr. time er KL s sats for de fleksible tilrettelæggelsesformer En time er 45 minutter, som ved undervisningslektioner inden for den traditionelle undervisning. Fjernundervisning opgøres som det timetal deltagerne har betalt for. Beregning af næste års tilskud følger den traditionelle aftenskole. Der ydes ikke løntilskud til Undervisning, hvis formålet er agitation, valgkampagner, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. 5

6 Undervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans). Emner om fremstilling af alkoholiske drikke Ovennævnte undervisning gælder både teoretisk undervisning og udøvelse i praksis. Kommunen giver ikke Forhøjet tilskud til små hold Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, unge under uddannelse eller arbejdsløse. Kontante tilskud til folkeoplysende aktiviteter for voksne Andet Hvis foreninger med voksenundervisning etablerer aktiviteter for børn og unge under 25 år, aflægger foreningen regnskab ifølge reglerne for foreninger med frivilligt foreningsarbejde. 2.2 Ø-pulje Der er afsat en pulje til merudgifter i forbindelse med aftenskoleundervisning på øerne. Aftenskolen skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj indsende særskilt dokumentation /regnskab for de afholdte merudgifter, hvorefter tilskud udbetales til aftenskolen, såfremt udgiften kan godkendes. 2.3 Tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere Tilskud gives til: kurser, der relaterer til det/de fag der undervises i således, at uddannelsen bliver til gavn for kursister/deltagere i aftenskolen. Der ydes ikke tilskud til transport. Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Ansøgning fremsendes i det kalenderår, hvortil der søges tilskud. 6

7 2.4 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side) Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Andre lokaler - lokaletilskud Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Der ydes 75 % til almindelige lokaler og 10 kr. pr. godkendt time til særlige lokaler (faglokaler). Det er dog en betingelse, at udgifterne er forhåndsgodkendt, via ansøgning om tilskud til undervisning 1. november, af administrationen i Kultur og Fritid. Bemærk! Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens undervisning/aktiviteter, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Foreningen kan ikke forvente at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). 2.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfristen for indsendelse af afregningsskema er 1. maj i året efter tilskudsåret (se sidste side). Hvis afregningsskemaet ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages afregningsskemaet, eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til regnskabet Aftenskoler aflægger regnskab på afregningsskema for tildelte tilskud inkl. debatskabende aktiviteter, og hvis foreningen har haft aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. I regnskabet skal fremgå deltagernes samlede egenbetaling. Afregningsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 7

8 Særskilt dokumentation Som bilag til afregningsskemaet vedlægges særskilt dokumentation/regnskab for evt. afholdte debatskabende aktiviteter, fleksible tilrettelæggelsesformer og ø-pulje tilskud. Revisionspåtegning Foreningens revisor skal påtegne afregningsskemaet, som indeholder oplysning om, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt, kan vælge at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, Folkeoplysningsudvalget, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 2.6 Uforbrugte midler Fordelingen af de uforbrugte midler sker i forbindelse med selve regnskabsaflæggelsen for aftenskolernes sidste tilskuds år, som sker efter 1. maj. På dette tidspunkt kender aftenskolerne deres nøjagtige mer- / mindre forbrug og efterfølgende omfordeles mindre forbruget procentvis mellem de aftenskoler, som har haft et merforbrug i tilskudsåret. 8

9 3. Forening med frivilligt foreningsarbejde 3.1 Aktivitetstilskud 3.2 Tilskud til lederuddannelse 3.3 Lokaler samt lokaletilskud 3.4 Tilskud fra udviklingspulje 3.4 Tilskud fra udviklingspulje oprettet Regnskabsaflæggelse 3.6 Erklæring om indsendelse af børneattest 3.1 Aktivitetstilskud Foreninger kan søge tilskud til aktiviteter for medlemmer på 0-25 år (se sidste side). Betingelser for at opnå tilskud Hvert medlem betaler mindst 100 kr. i kontingent pr. år Foreningen har mindst 5 medlemmer på 0-25 år Foreningen har mindst 10 aktivitetsgange pr. år (incl. turneringer) Aktiviteten foregår inden for Danmarks grænser Ved turneringer og lign. gælder én turneringsdag for én aktivitetsgang Tilskuddet kan ikke overstige kalenderårets samlede kontingentindtægter fra foreningens medlemmer 0-25 år, dog kan tilskud ikke være mindre end kr. pr. år. Der kan kræves dokumentation for turneringsplaner, træningsprogrammer, annoncer, kalendere, opslag el.lign. Aktivitetstilskuddets størrelse afhænger af de midler, der er afsat i kommunens budget til det pågældende år. For at udregne foreningens tilskud, skal foreningens faktor først regnes ud og det gøres således: Antal medlemmer 0-25 år x antal aktivitetsgange = faktor Eksempel Badmintonklubben Fjerbolden har 10 aktive medlemmer 0-25 år, som betaler mindst 100 kr. i kontingent om året. Badmintonklubben har haft 10 aktivitetsgange og afholdt en uges badmintonturnering med deltagelse af 8 medlemmer. Da turneringer m.v. regnes for én aktivitetsgang pr. døgn turneringen varer, svarer badmintonturneringen altså til 7 aktivitetsgange. 9

10 10 medlemmer x 10 aktivitetsgange = faktor medlemmer x 7 turneringer = faktor 56 I alt = faktor 156 Samlet budget for området x faktor 156 = foreningens tilskud Total faktor alle foreninger Ansøgningsfrist Ansøgning indsendes senest 1. februar. Der kommer svar inden 1. marts. Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. marts og 50 % den 1. august i tilskudsåret. Tilskud til undervisning m.v. Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, der ønsker at etablere undervisning m.v., støttes efter reglerne for foreninger med voksenundervisning. Der ydes ikke aktivitetstilskud for voksne. 3.2 Tilskud til lederuddannelse fra 1/10 30/9 Frist for indsendelse af ansøgning er senest d. 15. oktober, hvis man ønsker at være med i tildelingen af ovennævnte tilskud. - Uddannelse af ledere og instruktører/trænere faglig eller pædagogisk - Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og kasserer - Uddannelse skal foregå indenfor Danmarks grænser - Transport dækkes ikke - Tilskud max pr. kursus pr. person (danner grundlag for efterfølgende forholdsmæssig fordeling) Ansøgning sendes digitalt via foreningsportalen under punktet Tilskud/medlemmer. Beskrivelse, kvitteringer for udgiften (hvor det fremgår, hvornår det er betalt og hvordan - via netbank eller andet) m.v. skal vedhæftes ansøgningen. Der gives ikke tilskud til f.eks. kursusturné, inspiration i gymnastik, event, studietur til messe, gymnastik-fællestræning, dansedag, tennisseminar, korps-rådsmøde, fundraising, hjemmesidekursus eller lignende. Der sendes svar og tilskud udbetales 1. november. De budgetterede midler fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger, der søger. 10

11 3.3 Lokaler samt lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr (se sidste side). Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag. Folkeoplysningsudvalget kan, efter skriftlig advarsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis der gentagne gange bliver konstateret, at lokalerne ikke udnyttes i rimeligt omfang eller, hvis ordensreglerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes. Bemærk - Ved benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale må der kun anvendes indendørs fodtøj, som ikke må kunne ridse eller afsætte streger på gulvene. Ved større arrangementer/stævner, hvor man ønsker at bruge andet fodtøj, aftales dette med hallen/skolen. Foreningen opkræves om nødvendigt betaling for ekstra rengøring og evt. udbedring af skader. Der henvises til den enkelte hal/skole for nærmere information. Lokaletilskud til egne og lejede lokaler Foreninger med egne og lejede lokaler kan få tilskud på 70 % af de godkendte driftsudgifter. Der fradrages for aktive medlemmer over 25 år (dog ikke ledere og instruktører), såfremt andelen af de samlede medlemmer er mindst 10 %. Leje-/fremlejeindtægter fratrækkes inden beregning. Lokaletilskuddet kan ikke overstige foreningens årlige timeforbrug i lokalet x Kulturministeriets sats x 65%. Andre lokaler Benytter foreningen andre lokaler, end de lokaler Lolland kommune kan anvise, gælder følgende regler: Hvis det skønnes, at kommunen kan anvise et tilsvarende kommunalt lokale til foreningens aktivitet, kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til de lokaler, foreningen selv har valgt. Incitamentsstyring Hvis 2 eller flere foreninger der modtager lokaletilskud går sammen om et lokale, kan de opnå lokaletilskud på samme vilkår som de ovenfor nævnte, men der ydes 75 % i tilskud af de godkendte driftsudgifter. 11

12 Foreninger uden lokaletilskudsaftale kan søge om tilskud ved indsendelse af ansøgningsskema samt bilag (kvitteringer) for afholdte, dokumenterede udgifter, hvert kvartal, hvert halvår eller år (31.12). Udgiften skal være afholdt i afregningsåret. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. Foreninger med lokaletilskudsaftaler (se under Regnskabsaflæggelse Krav til regnskab). Tilskud udbetales i 2 rater 50 % den 1. februar og 50 % den 1. august. Se også udlån/leje af kommunale lokaler samt udlån/leje af kulturlokaler (se sidste side). Distriktsforeninger indsender ansøgning om lokaletilskud inden 1. april (perioden 1/1 31/12) for året før. 3.4 Tilskud fra udviklingspuljer Udviklingspulje til frivilligt foreningsarbejde Puljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter. Kriterier: - Ansøgningsfrist: 1. september. Umiddelbart efter fristen vil ansøgerne få meddelelse om tilskuddets størrelse. - Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj og lignende. - Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre foreninger. - Tilskud ydes med max 50% af udgiften. Såfremt der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel. - Godkendt kommunalt tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt cvrnummer. (Se sidste side) Udviklingspulje oprettet 2012 til foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter. Puljens formål er at give tilskud til udviklingsarbejde, der ikke nødvendigvis falder ind under de traditionelle rammer for folkeoplysende virksomhed, men kan være samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede, folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter samt at understøtte: 12

13 - Nye aktiviteter for nye målgrupper - Udvikling af eksisterende aktiviteter, som gør brugerfladen større. - Etablering af partnerskabet, som skaber øget deltagelse. - Tiltag, som opfordrer til aktivitet i det åbne rum/landskab. - Tiltag, som understøtter det grænseoverskridende samarbejde - Tiltag for, med og af børn og unge. Kriterier: - Tilskuddets størrelse fordeles i forhold til kommunens afsatte budget. - Der forventes en egenbetaling på minimum ¼ af udgiften til projektet. Der opfordres derfor til at søge f.eks. sponsor- og/eller fondstilskud. - Der ydes ikke tilskud til forplejning - Løn/honorar, forbrugsmaterialer, redskaber, transport og lignende vil ikke kunne udløse tilskud. - I særlige tilfælde vil et projekt kunne støttes over en periode på max 3 år. - Tilskud udbetales ved aflæggelse af regnskab og evaluering for projektet. - Der kan udbetales op til 50% á conto af det bevilgede tilskud, i op til tre rater i projektets løbetid. Dette kræver, at der indsendes en evaluering af projektets status, fremdrift og en ajourført oversigt over forbrugte midler til Kultur og Fritid. (Se sidste side) 3.5 Regnskabsaflæggelse - Regnskabsperioden er Tidsfrist for indsendelse af tilskudsregnskab er 1. maj i året efter tilskudsåret. Hvis tilskudsregnskab ikke modtages til tiden, sender Kultur og Fritid én rykker med en svarfrist på 14 dage. Modtages tilskudsregnskab eller ansøgning om udsættelse af regnskabsaflæggelsen ikke inden fristens udløb på 14 dage, kan tilskuddet bortfalde både for regnskabsåret og budgetåret. Krav til tilskudsregnskab: Foreningens afregning skal indeholde: Indbetalt kontingent for aktive medlemmer ( ) Beløb 0 25 år Beløb 26 år og derover Modtagne beløb til aktivitetstilskud, lokaletilskud, lederuddannelse etc. Afholdte udgifter til lokaler, aktiviteter, kurser (ekskl. transport) etc. Foreninger, der ikke modtager aktivitetstilskud, oplyser aktive medlemmer pr Antal 0-25 år Antal 26 år og derover Revisionspåtegning Ved revision af tilskudsregnskab, kontrollerer revisoren om foreningens oplysninger er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat. Tilskudsregnskab afleveres sammen med en revisionspåtegningsblanket, hvor samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor skriver under på, at tilskudsregnskab er revideret i overensstemmelse med lovgivningen på folkeoplysningsområdet og at regnskab samt bilag er kontrolleret og fundet i orden (Revisionspåtegning se sidste side) 13

14 Revisionspåtegningsblanket kan udelades, hvis tekst og underskrifter er påført tilskudsregnskabet. Mindre tilskud Foreninger, der modtager tilskud på mindre end kr. årligt kan vælge, at lade en folkevalgt revisor revidere regnskabet. Større tilskud Regnskaber for større tilskud, over kr. årligt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Tilbagebetaling af tilskud Tilskud skal betales tilbage til Lolland kommune, hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke bliver opfyldt. Tilskud er altså først endeligt, når forudsætningerne for tilskuddet er dokumenteret. Der reguleres ikke for beløb under 500,00 kr. Det betyder, at henholdsvis ekstra betaling eller tilbagebetaling på under 500,00 kr. ikke foretages. 3.6 Erklæring om indhentelse af børneattest Alle folkeoplysende foreninger (omfatter også aftenskoler ) samt distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist kommunalt lokale/udendørsanlæg, har - pligt til at afgive erklæring til (kommunen) en gang årligt, også selv om foreningen p.t. ikke har medlemmer under 15 år - pligt til at indhente børneattester til (politiet), hvis foreningen ansætter personer, lønnet som ulønnet, der har til opgave at have direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Kommunen skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler/udendørsanlæg, hvis foreningen ikke afgiver erklæring. Har foreningen ansøgt om lokaler skal foreningen IKKE indsende erklæringen, da de i forbindelse med ansøgning om lokalet har tilkendegivet, at de vil indhente børneattester såfremt det måtte blive nødvendigt. 14

15 4. Generelt Ansøgninger sendes til: Lolland Kommune Kultur og Fritid Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf.: HUSK Det er vigtigt, at tidsfristerne overholdes for at være med i tilskuds-/lokalefordelingen. Find yderligere information om - Blanketter, ansøgningsskemaer, retningslinier, puljer, vejledning m.v. på og på foreningsportalen. Blanketter på hjemmesiden er lagt på, så de kan udfyldes på siden. Desværre kan der endnu ikke underskrives, så man er nødt til at printe ud og underskrive før indsendelse (der arbejdes på, at alle blanketter laves digitale, så de kan indsendes via foreningsportalen). Har foreningen ikke mulighed for at hente blanketter m.v. på hjemmesiden, har andre spørgsmål eller anden brug for hjælp, er foreningen altid velkommen til at kontakte Kultur og Fritid. Godkendt i folkeoplysningsudvalget d Godkendt i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturudvalget d Revideret d. 26. juli 2012 Revideret d. 7. december 2012 Revideret d. 23. september 2013 Revideret d. 29. september

16 Kultur og Fritid Jernbanegade Maribo Tlf Mail: 16

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere