EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR"

Transkript

1 EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

2 TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision 2013 Senest rev

3 Efter reglerne fastsat i lovbekendgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folekoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (Folkeoplysningsloven), ministerielle bekendtgørelser mv. samt byrådets øvrige fastsatte regler udledt af loven, gives der tilskud til og anvises offentlige lokaler til oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne. Indenfor rammen, som byrådet har afsat i budgettet, ydes der tilskud til undervisning mv. for voksne, til de af kommunen godkendte folkeoplysende foreninger på området.. Ved en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. forstås en forening som: 1. har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 2. tilbyder folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 3. har en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen, 4. giver deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 5. har en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, 6. er hjemmehørende i tilskudskommunen og 7. har en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Foreningens vedtægt skal indeholde oplysning om: 1) Foreningens formål 2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4) Foreningens hjemsted 5) Betingelser for medlemskab 6) Tegningsret for foreningen 7) Procedure for vedtægtsændringer 8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Bestyrelsen er ansvarlig over for byrådet for anvendelsen af modtagne tilskud og anviste lokaler mv. samt for regnskab og dokumentation for virksomheden. Byrådet kan i særlige tilfælde fravige kravet om bopæl. Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling, skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for lovens område. Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling, tilfalde almennyttige formål. 2

4 Enhver forening, som tilbyder folkeoplysende virksomhed efter loven, er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler mv. i den kommune hvor foreningen er hjemmehørende. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen. Overholder en forening ikke de regler, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, eller lokalt fastsatte regler udledt af loven, kan byrådet undlade at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en nærmere angiven periode. Byrådet kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt støttebetingelserne. Tilskuddet udbetales på baggrund af et beregnet tilskudstilsagn som afregnes endeligt ved årets afslutning. BEREGNING AF TILSKUDSTILSAGN Der indsendes ansøgning om tilskudstilsagn for et kalenderår ad gangen inden 1. februar, på baggrund af udsendt materiale fra Sekretariatet. Beregningsgrundlaget er de faktiske præsterede tilskudsberettigede lønudgifter og tilskudsberettigede lokaleudgifter i det foregående år. Der anvendes skemaer udarbejdet af Sekretariatet. (A) Der ydes følgende tilskud: Almindelig undervisning og studiekredse: 1/3 af lønudgifterne. Handicapundervisning (til hele hold - ikke blandede hold): 8/9 af lønudgifterne. Foredrag: 1/3 af faktiske udgifter dog max. udgift svarende til 6 undervisningslektioner + lederhonorar. En deltager med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, skal skriftligt overfor foreningen have erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisningen i det konkrete emne. Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om denne erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til undervisningen i det konkrete emne. Der ydes ikke tilskud til instrumentalundervisning, ekstra tilskud til undervisning som forudsætter små hold eller nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper. Lønudgifter finansieret af private sponsorer tæller på lige fod med øvrige lønudgifter, mens lønudgifter finansieret over 10%-puljen ikke indgår i beregningen. 3

5 (Kultur- og Fritidsudvalget) Aftenskolesamrådet og Sekretariatet kan i fællesskab godkende udvidelse af lønudgifter som indgår i beregning af tilskudsrammen på baggrund af en konkret vurdering af et konkret ønske. Sekretariatet og Aftenskolesamrådet kan i fællesskab, med udgangspunkt i ansøgningen, forhandle om nedsættelse af lønudgifterne for enkelte aftenskoler, hvor der på forhånd kan forventes/beregnes et mindreforbrug af tilskudstilsagnet. Sekretariatet indhenter i maj/juni måned oplysninger om forventet mindreforbrug og/eller ønsker om yderligere tilsagn. De tilbageførte beløb fordeles til de aftenskoler, som ønsker yderligere tilsagn (fordeles forholdsmæssigt i forhold til ansøgte beløb).fordelingen foretages (administrativt) af Aftenskolesamrådet og Sekretariatet i fællesskab. Den enkelte forening træffer beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, kursuslængde og antallet af deltagere på det enkelte hold. I oktober måned udmelder Sekretariatet budgetrammen for hovedområde 1 for efterfølgende år. Endelig udmelding af tilskudstilsagn i januar/februar måned. Tidsplan: Efter Kommunens budgetvedtagelse i oktober måned udmeldes budgetrammen. Regnskabsgrundlag og ansøgningsskema udsendes inden 10,. januar. Ansøgningsfrist 31. januar. Endelig udmelding inden udgangen af februar måned. DEBATSKABENDE AKTIVITETER (10%-PULJEN) Foreningen skal afsætte 10% af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Der kan afregnes lederløn med op til 20 %. Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. 4

6 Det er ikke en betingelse, at der er tilknyttet deltagerbetaling til aktiviteten, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges indenfor lovens område, og det skal fremgå af annonceringen, hvor stor deltagerbetalingen er. Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der foregår en debat, som inddrager deltagerne aktivt. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier mv.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner mv. Puljen kan ikke anvendes til: 1. Befordring af deltagere 2. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere. 3. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi 4. Entréudgifter for deltagere. Eventuelle entreindtægter fra deltager indgår ikke i tilskudsberegningen. Den enkelte forening aflægger særskilt regnskab for 10%-puljen, og ikke forbrugte tilskud overføres til næste regnskabsår. Den enkelte aftenskoles uforbrugte midler til debetskabende aktiviteter overføres til aftenskolens tilskudstilsagn tll debatskabende aktiviteter det efterfølgende år. Den enkelte aftenskole kan dermed opsamle tilskuddet til debatskalbende aktiviteter. Aftenskolerne opfordres til at indgå samarbejde omkring debatskabende aktiviteter, således at der opnås størst mulig nytteværdi af tilskudsmidlerne. FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER I FORBINDELSE MED UNDERVISNING Tolkning af reglerne tager udgangspunkt KLs-notat Fleksible tilrettelæggelsesformer i aftenskolerne fra 1. marts 2007, omfattende: - Baggrund - Lovgrundlaget - De kommunale retningslinier for fleksible tilrettelæggelsesformer - Anbefalinger fra Oplysningsforbundenes Fællesråd, Dansk Folkeoplysnings Samråd og KL. 5

7 Opgørelse af timetallet ved fleksible tilrettelæggelsesformer sker ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner på 45 minutter. Ved fjernundervisning beregnes lektionsantallet som det antal lektioner, der tilbydes deltagerne i undervisningen. Den årlige afregning foretages separat for fleksible tilrettelæggelsesformer. De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter, og højst antal lektioner x det beløb, der beregnes på grundlag af satsen for til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Kommunernes Landsforening og Oplysningsforbundenes Fællesråd forslag til udgifter udgør 365,90 kr. pr. lektion i 2012 og 371,40 kr. pr. lektion i UDBETALING AF TILSKUDSTILSAGN Til foreninger hvor kommunen varetager administrationen med aflønning mv. af ledere og lærere i henhold til folkeoplysningslovens 12, tilbageholdes hele tilskudstilsagnet til afregning af lønudgifterne. Foreninger, der ikke er omfattet af folkeoplysningslovens 12 tilbydes denne service mod betaling af kr. 189,00 ( 2002 prisniveau - prisfremskrives i samme takt som tilskudspuljen til området) pr. sæson for hver lærer der udbetales løn til. Tilskudstilsagnet tilbageholdes til afregning af lønudgifterne. Hvor kommunen varetager administrationen med aflønning mv. af ledere og lærere, skal 2/3 (deltagerandelen) (1/9 for handicapundervisning) af den forventede lønudgift indbetales samtidig med indsendelse af anmodning om lønudbetaling eller senest: Afregning 1. juli på baggrund af lønddelsrapporter for 1. halvår Afregning for 2. halvår ved tilskudsafregningen For foreninger, der ikke er omfattet af folkeoplysningslovens 12 samt selv varetager administrationen med aflønning af ledere og lærere udbetales tilskudstilsagnet som a conto tilskud på følgende tidspunkter: 50% af tilskudstilsagnet den 15. januar 50% af tilskudstilsagnet den 15. september 6

8 REGNSKAB Senest 1. april indsender foreningerne tilskudsregnskab for sidste regnskabsår (1. januar til 31. december). Regnskabet laves på et skema udarbejdet af Sekretariatet og skal blandt andet indeholde oplysninger om leder- og lønudgifter og deltagerbetaling (B) Senest 1. april indsendes samlet foreningsregnskab for det foregårende år. Byrådet kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af om foreningen har opfyldt støttebetingelserne. I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet og den endelige afregning er folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelser gældende. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt to revisorer som er valgt blandt foreningens medlemmer. Revisionen skal gennemføres efter Struer Kommunes fastsatte regler for Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven. (1. marts udmelder Folkeoplysningsudvalget det endelige tilskudstilsagn i forhold til rammebudgettet, tilført eventuelt overskud fra forrige år.) Udgår. ØVRIGE REGLER Afgrænsning af emner Foreningen træffer beslutning om valg af emner. Der kan (således) ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der kan ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. 7

9 Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. Lønkørsel (Der laves ansættelsesbrev for ledere (Sekretariatet har udarbejdet skema som anvendes). (C)) udgår For hvert hold foreningen opretter, udfyldes enten skemaet ansættelse som timelønnet lærer ved undervisning mv. ((gul)) udgår (D) eller aftale om foredragshonorar mv. ((grøn)) udgår (E). Skemaet skal indleveres til Struer Kommune, Økonomi og Løn, Østergade 13 15, 7600 Struer, eller senest den 5. hverdag i måneden, hvor lønnen ønskes udbetalt. Ingen krav om at lærer/foredragsholder skal underskrive skemaet for lønudbetaling, såfremt aftenskolen på anden vis sikrer ansættelsesaftale. Lederen er ansvarlig for, at de anførte oplysninger er korrekte og der er indgået ansættelsesaftale. Deltagere fra andre kommuner Foreninger der modtager tilskud til undervisning mv. er forpligtet til at indsende oplysninger om deltagere, der ikke er bosiddende i Struer kommune. En deltager som tilmelder sig undervisning mv. i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning mv. pligt til at oplyse sit personnummer til foreningen. Foreningen skal (løbende) aflevere skemaer vedr. deltagere fra andre kommuner, henholdsvis 1. juli og 1. december. Der kan benyttes særligt skema som fås på Sekretariatet (F). 8

10 Lokaler til undervisning mv. Der anvises kommunale lokaler til undervisning mv. efter folkeoplysningslovens regler. Lokalerne stilles gratis til rådighed ved booking gennem IT-værktøjet Conventus som stilles gratis til rådighed for aftenskolerne. (I det omfang der ikke kan anvises kommunale lokaler, kan foreningen søge folkeoplysningsudvalget om tilskud til eventuelle udgifter ved benyttelse af private lokaler.) Den enkelte aftenskole kan indenfor tilskudstilsagnet, hvor der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler, afholde tilskud til lokaleudgifter. Tilskuddet udgør 74% af max. 122,55 kr. pr. time i Tilskuddet afregnes i forbindelse med den endelige tilskudsafregning, hvor det indgår på ligefod med tilskud til lønudgifter. Fælles annoncering Af den samlede ramme til undervisning og lokaler afsættes en pulje på kr. til fælles annoncering. Såfremt fællesannoncering ikke gennemføres tilbageføres fuljen til den samlede ramme til undervisning og lokaler. Koordinering og annoncering foretages af Aftenskolesamrådet. 9

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere