Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet."

Transkript

1 Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige kommunale lokaler/faciliteter, dels indført for at gøre det administrativt lettere at administrere området (fx regler for foreningernes regnskab). Nedenfor er angivet vigtige frister i forbindelse med ansøgninger m.m ansøgning om medlemstilskud ansøgning om a conto lokaletilskud (forud) ansøgning om tilskud til handicaptransport (ansøges forud) ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse (bagud) afregning af foregående års tilskud til voksenundervisning ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til egne/lejede udendørs anlæg (ansøges bagud) ansøgning om lån af kommunale lokaler indsende regnskab og årsberetning endelig afregning af lokaletilskud (foreninger og aftenskoler) ansøgning om lokaletilskud (bagud) ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til ungdomsklubvirksomhed (forud) ansøgning om tilskud til voksenundervisning (forud) ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg (for 2 år) Der kan hele året søges: Godkendelse som folkeoplysende forening. Tilskud fra puljen øvrige tilskud. Overordnet kan man inddele de regler og retningslinjer der gælder for folkeoplysningsområdet i Kalundborg i 3 områder: 1. Generelle regler for alle foreninger godkendelse som frivillig folkeoplysende forening foreningernes regnskab indhentelse af børneattest ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg ansøgning om lån af kommunale haller, lokaler m.m. 2. Basistilskud Lokaletilskud Medlemstilskud tilskud til egne/lejede udendørs anlæg tilskud til handicaptransport tilskud til leder og instruktøruddannelse tilskud til ungdomsklubvirksomhed tilskud til voksenundervisning (aftenskolerne).

2 3. Ekstraordinære tilskud samt hæderspriser udviklingspuljen puljen øvrige tilskud mesterskabspris landsholdspris årets leder årets udøver årets ildsjæl 1. Generelle regler for alle foreninger Dette er regler der gælder for at blive oprettet som en folkeoplysende forening og for fortløbende at kunne eksistere som en sådan og søge tilskud m.m Godkendelse som folkeoplysende forening For at kunne opnå tilskud og/eller få stillet kommunale lokaler til rådighed skal foreningen være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. Bemærk at foreninger der modtager 18 tilskud (men ikke nødvendigvis er en godkendt folkeoplysende forening) kan søge lokaler på samme vilkår som de godkendte folkeoplysende foreninger. Godkendelse sker ved at udfylde og indsende skemaet: "Oplysninger om foreningen". Skemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede. Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Af foreningens vedtægt skal fremgå: Foreningens formål Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer At den bygger på et aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor At foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter eller foreningens bestyrelse, skal dette meddeles Kultur og Fritid Regnskab, beretning og afregning af tilskud. Indsendelsesfrist: 1. maj. Foreningernes regnskabsår skal følge kalenderåret. Senest den 1. maj efter kalenderårets afslutning fremsendes et af foreningens højeste myndighed godkendt årsregnskab. De kommunale tilskud til foreningen skal fremgå af regnskabet. Det skal endvidere fremgå, hvilke medlemskabstyper og kontingentsatser/grupper der eksisterer for medlemmer under 25-år, samt hvilke kontingentindtægter der er indenfor disse kontingentgrupper.

3 Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det samlede kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. I forbindelse med endelig afregning af a conto tilskud, vil der ikke ske opkrævning/udbetaling af beløb under 200 kr. Folkeoplysningsudvalget kan forlange at beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales Erklæring om indhentelse af børneattester Alle folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der skal anvendes skema Ansøgning om lån af ledige offentlige lokaler og anlæg. Ansøgningsfrist 1.april. Kalundborg Kommune stiller ledige, offentlige lokaler til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde desuden kan ikke godkendte foreninger der modtager af 18 tilskud få adgang til kommunale lokaler. Bemærk at i forhold til lokaleanvisning skal kommunen henvise godkendte folkeoplysende foreninger til ledige egnede lokaler, men kommunen er ikke forpligtet til at bygge nye lokaler eller faciliteter såfremt der ikke findes egnede lokaler, eller der ikke er ledige egnede lokaler. I det omfang Røsnæshallen, Tømmeruphallen, Årbyhallen, VP-Hallen (Høng), Høng Landbrugsskoles hal, Høng Husmandsefterskoles hal, Gørlev Idrætsefterskoles hal samt Ubby Fri- og Efterskoles hal lejes af Kalundborg Kommune, betragtes disse som offentlige lokaler og udlånes efter retningslinjerne for disse. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg anvendes følgende prioritering: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil 3. Aktiviteter for voksne Såfremt flere foreninger søger om samme lokale/anlæg på det samme tidspunkt og ovenstående ikke afklarer fordelingen prioriteres: 1. Antallet af aktive i den søgte tid

4 2. Aktiviteter der primært er indendørsaktiviteter og i forhold til svømmehallen skal foreningens primære aktivitet relatere sig til vand. Der stilles ledige, offentlige lokaler til rådighed i forbindelse med offentlige, entrégivende aktiviteter i det omfang, at aktiviteten må betragtes som en naturlig del af foreningens virksomhed f. eks. opvisninger eller sæsonafslutninger, når disse ikke har kommerciel karakter. Foreninger hjemmehørende i Kalundborg Kommune, der afvikler større mesterskaber i samarbejde med et forbund, betaler ikke leje af lokalerne under afvikling af disse. Foreninger kan leje lokaler til øvrige offentlige, entrégivende aktiviteter til de til enhver tid gældende takster. Der anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om lån af lokaler. 2. Basis tilskud Dette er tilskud som alle godkendte folkeoplysende foreninger vil få såfremt kriterierne for at søge er opfyldt og der søges til tiden. 2.1 Medlemstilskud Ansøgningsfrist: 20. januar. Tilskudsåret følger kalenderåret og udbetales forud. Den afsatte tilskudsramme til medlemstilskud fordeles mellem foreningerne på baggrund af medlemstallet pr. 31. december året forud for tilskudsåret. Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til max. kr. 200,- pr. medlem. Medlemmer, der ikke er fyldt 25 år på opgørelsesdatoen, betragtes som tilskudsberettigede medlemmer uanset bopælskommune. Medlemmer, som har et handicap i relation til den konkrete aktivitet, er tilskudsberettigede uanset alder. Medlemmet dokumenterer sit handicap gennem en "tro og love erklæring". En forening er berettiget til mere end et tilskud til det samme medlem, såfremt medlemmet deltager i mere end 1 aktivitet og betaler kontingent for disse aktiviteter. En aktivitet, der er sæsonopdelt, f. eks. i en inden- og udendørsaktivitet betragtes som én aktivitet. Tilskuddet for det enkelte medlem kan normalt ikke overstige medlemmets egenbetaling i form af kontingent. For at oppebære medlemstilskud skal der være tale om kontinuerlig og planlagt aktivitet med kontingentopkrævning for den enkelte. Der udbetales ikke medlemstilskud til klippekort ordninger og familiemedlemskaber. Der skal anvendes skema Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Ansøgningsfrist: 20. februar. Tilskudsåret følger kalenderåret og tilskuddet udbetales bagud. Der ydes tilskud på indtil 100 % af omkostningerne til leder- og instruktøruddannelsen. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. Der ydes maximalt tilskud på kr pr. kursus/deltager. Såfremt der indkommer ansøgninger på mere end det beløb, der er afsat i budgettet til formålet, foretages en forholdsmæssig beregning af tilskuddet.

5 Ansøgningen (på skema) fremsendes til Kultur og Fritid. Tilskuddet udbetales senest 1. maj. Der anvendes skema Tilskud til handicaptransport Ansøgningsfrist: 20. januar (forud). For at handicappede kan få lige muligheder for deltagelse i foreningsaktiviteter, ydes der tilskud til transport til foreningsaktiviteter, i det omfang medlemmernes/deltagernes handicap betinger dette. Tilskudsåret følger kalenderåret (og udbetales forud). Der ydes tilskud på indtil 100 % af dokumenterede transportomkostninger. Der ydes maximalt tilskud indenfor det beløb, der er afsat i det kommunale budget. Såfremt der indkommer ansøgninger på et større beløb, end det i budgettet afsatte, foretages der en forholdsmæssig beregning. Afregning af det modtagne tilskud indsendes senest den 1.maj det følgende år Tilskud til egne og/eller lejede lokaler, lejrpladser og anlæg Ansøgningsfrist: 20. januar (a conto forud). 1. maj (afregning af a conto modtaget lokaletilskud). 1. maj (bagud). Til egne eller lejede lokaler og lejrpladser ydes der tilskud på 75 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Såfremt lokalerne anvendes af medlemmer, der er 25 år eller derover, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. A conto tilskud på 33 1/3 % udbetales henholdsvis den 1. april, 1. august og 1. december. Afregning af det a conto modtagne tilskud sker ved indsendelse af dokumentation senest 1. maj det følgende år. Ønsker foreningen lokaletilskud bagud er ansøgningsfristen den 1. maj efter tilskudsåret. Ansøgningen vedlægges dokumentation for afholdte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke lokaletilskud til offentlige entrégivende aktiviteter, samt i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lign., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. Der skal anvendes ansøgningsskema Tilskud til drift og vedligehold af egne eller lejede udendørsanlæg Ansøgningsfrist: 1. maj (bagud). Hvert år afsættes en pulje til tilskud til vedligehold af foreningers egne og/eller lejede udendørsanlæg. Hvor kommunen ikke kan stille egnede anlæg til rådighed for udendørs aktiviteter, ydes der et tilskud på max. 65 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke tilskud til materiel og nyanlæg. Benyttes anlægget af medlemmer over 25 år, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. Overstiger ansøgningerne den til formålet afsatte pulje, reduceres tilskuddene forholdsmæssigt. Ansøgningen - på skema vedlægges dokumentation for de afholdte udgifter Tilskud til ungdomsklubvirksomhed Ansøgningsfrist: 1. november. Der er en særlig tilskudsordning til ungdomsklubber under forudsætning af, at følgende krav opfyldes:

6 Ungdomsklubberne skal være for aldersgruppen fra og med 13 år og til og med 20 år. Der ydes ikke tilskud til medlemmer der er yngre eller ældre end denne aldersgruppe. Der skal betales et årskontingent til ungdomsklubben på min. kr. 200,- for at deltage i klubbens aktiviteter. Ved særlige arrangementer kan klubberne opkræve yderligere egenbetaling. Ungdomsklubberne skal tilbyde sig som værested for de unge, og der skal være tilbud om forskellige klubaktiviteter. Der skal som minimum være en medarbejder over 18 år tilstede i alle åbningstimer. Der skal som minimum være åbent 1 aften om ugen i minimum 2 timer Ungdomsklubberne skal sammen med regnskabsaflæggelsen aflægge beretning om deres aktiviteter. Ansøgning: Ungdomsklubberne skal hvert år inden 1. november søge om tilskud (grundtilskud og løntilskud) for det kommende budgetår = kalenderår. 1. rate af det ansøgte tilskud udbetales ultimo februar og 2. rate udbetales 15. november. Varetager kommunen lønudbetalingen vil der kun ske udbetaling af grundtilskuddet Grundtilskud Der yder et årligt grundtilskud. Grundtilskuddet størrelse afhænger af det ugentlige antal åbningsdage. Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge Tilskud kr kr kr Medlemstilskud: Ungdomsklubberne modtager medlemstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger Løntilskud: Der ydes et tilskud på 85 % af lønudgifter, jfr. nedenstående: Medlemmer fra 13 og til og med 18 år Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge 1-20 medlemmer 3,5 timer 7 timer 10,5 timer medlemmer 5,5 timer 10,5 timer 15,5 timer medlemmer 9 timer 18 timer 27 timer > 80 medlemmer 10 timer 19 28,5 timer Kommunen kan varetage administrationen i forbindelse med aflønning af medarbejderne, hvis klubberne ønsker dette. Ungdomsklubberne afgør selv, hvilke medarbejdere de vil have ansat i klubben. Klubberne må gerne ansætte 16 og 17-årige medhjælpere, men disse medhjælpere må aldrig være alene i klubben, men skal altid være sammen med en medarbejder i klubben, som er over 18 år. Der kan max. ydes tilskud i henhold til gældende overenskomster. Ved løn indberetningen skal klubberne anvende Dafolo blanket nr

7 Lokaler Ledige kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for aktiviteter for unge under 25 år. Afholdes der arrangementer for voksne (over 25 år) i kommunale lokaler henvises til Kalundborg Kommunes takstblad. Tilskud til egne og/eller lejede lokaler ydes efter gældende retningslinjer Regnskab Ungdomsklubberne skal inden 1. maj indsende specificeret regnskab for de tilskudsberettigede udgifter for det foregående kalenderår sammen med beretning om årets aktiviteter. Endelig afregning vil ske ved regnskabsaflæggelsen Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tidsfrister: 1. marts: Indsende regnskab for tilskud til voksenundervisning. 1. april: Ansøge om offentlige lokaler 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om tilskud til voksenundervisning. 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om lokaletilskud Godkendelse som tilskudsberettiget forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning For at kunne opnå tilskud skal foreningen være godkendt som en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Godkendelse sker ved indsendelse af skemaet: "Oplysninger om foreningen - voksenundervisning". Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Skemaet underskrives af de(n) tegningsberettigede. Af foreningens vedtægt skal fremgå: foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (der skal mindst være 5 bestyrelsesmedlemmer) betingelser for deltagernes indflydelse på foreningens aktiviteter at foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter, foreningens bestyrelsessammensætning eller administrative ledelse skal dette umiddelbart meddeles Kultur og Fritid Ansøgning og tilskudstilsagn Tilskudsåret følger kalenderåret. Ansøgning skal indeholde oplysninger om foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår, opdelt efter: almen undervisning/foredrag undervisning af deltagere med handicap i relation til emnet instrumentalundervisning

8 Løntilskud Løntilskuddet beregnes på baggrund af foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår. Løntilskud ydes til undervisning, studiekredse og foredrag med følgende tilskudsbrøker: tilskud til almen undervisning, studiekredse, foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer: max 1/3 af lønomkostningerne. tilskud til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne samt flygtninge i integrationsperioden: max. 8/9 af lønomkostningerne tilskud til instrumentalundervisning: Max 1/2 af lønomkostningerne. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde foretage en regulering af løntilskuddet, når begrundet ansøgning foreligger Debatskabende aktiviteter Af tilskudstilsagnet til lønudgifter, skal der afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter Fleksibel tilrettelagt undervisning Til fleksibelt tilrettelagt undervisning kan aftenskolerne højst anvende 36 % af løntilskuddet. Det gennemsnitlige tilskud pr. time til fleksibel tilrettelagt undervisning kan ikke overstige udgiften til en almindelig undervisningstime 365,90 kr. (2012). En time svarer til en undervisningslektion på 45 minutter. Ved fjernundervisning opgøres timetallet, som det timetal, deltagerne har betalt for. Det afsatte beløb til folkeoplysende voksenundervisning forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Nye folkeoplysende foreninger fremsender, udover ansøgningsskemaet, en beskrivelse af de forventede aktiviteter. Løntilskud (eksklusivt tilskud til debatskabende aktiviteter) udbetales i 4 lige store rater primo: januar, april, juli og oktober. Det samlede tilskud til debatskabende aktiviteter udbetales i januar måned Lønadministration Kalundborg Kommune varetager administration i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed for de foreninger der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Varetager Kalundborg kommune lønadministration foretages der ikke udbetaling af tilskud. Kommunen opkræver deltagernes egenbetaling hos den folkeoplysende forening ved fremsendelse af faktura Anvisning af lokaler Kalundborg kommune stiller ledige offentlige lokaler og anlæg til rådighed for folkeoplysende voksenundervisning. Det er en betingelse, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men det er ikke en betingelse at der oppebæres tilskud Lokaletilskud I det omfang kommunen ikke kan anvise egnede lokaler, yder der lokaletilskud til egne og/eller lejede lokaler efter følgende regler:

9 Almindelige lokaler Til klasse-/mødelokaler uden særligt udstyr, ydes der tilskud på 75 % af driftsomkostningerne dog max. Af 120,75 kr./time (2012) - beløbet reguleres årligt. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud. Særlige lokaler Til aftenskolernes egne og/eller lejede særlige lokaler (EDB, musik, bevægelseslokaler og lign.) ydes et tilskud på 39,35 kr./time (2012). Tilskuddet reguleres årligt i forhold til KL's lokalesatser. For at fremme aktiviteter udenfor byområder kan der i disse områder ydes 75 % i lokaletilskud til særlige lokaler. Ved den endelige afregning kan foreningen maximalt modtage et tilskud svarende til tilskudstilsagnet. For meget udbetalt tilskud vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning Afregning af tilskud Afregning for løntilskuddets anvendelse indsendes til Kultur og Fritid senest den 1. marts året efter tilskudsåret. Skemaet afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning benyttes. Skemaet rekvireres hos Kultur og Fritid. Afregning af tilskud til egne eller lejede lokaler sker senest 1. maj ved indsendelse af skemaet Endelig afregning af lokaletilskud I det omfang, en eller flere folkeoplysende foreninger ikke har brugt den bevilligede tilskudsramme, kan Folkeoplysningsudvalget træffe beslutning om, at fordele de ikke forbrugte midler til andre folkeoplysende foreninger indenfor området, såfremt disse ville have været berettiget til et større tilskud end den tildelte tilskudsramme. Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger og at afregningen er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, samt de regler der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. 3. Ekstraordinære tilskud Tilskuddene omfatter midler fra Udviklingspuljen og puljen øvrige tilskud. Udviklingspuljen kan som noget særligt også søges af ikke organiserede grupper, dvs. ansøgere behøver ikke at repræsentere en forening. 3.1 Udviklingspuljen Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler og de selvorganiserede.

10 Puljens størrelse fastsættes årligt af Folkeoplysningsudvalgets og er minimum på kr. og makismalt 5 % af folkeoplysningsområdets budgetramme. Puljen skal understøtte aktiviteter, der foregår i foreninger eller i selvorganiserede grupper. Folkeoplysningsudvalget kan for en 2-årig periode fastsætte særlige indsatsområder, som prioriteres. I 2012 og 2013 er temaet: Fleksible idrætstilbud for børn og voksne, f. eks.: Nye udendørsaktiviteter for foreninger eller selvorganiserede Motoriske aktiviteter for børn på 6-10 år, hvor der fokuseres på alsidige bevægelser (multisport) Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner Nyt liv i gamle idrætter Særlig indsats for at integrere socialt udsatte samt flygtninge/indvandrere i foreningsaktiviteter Særlig indsats for sundhed og forebyggelse Der kan søges om tilskud til udviklende aktiviteter indenfor bl.a. ændrede organisationsformer eller aktiviteter der kan tiltrække nye målgrupper, samarbejde på tværs af foreninger eller samarbejde på tværs i flerstrengede foreninger. Dispensation for kravet om egenbetaling. Er der tale om aktiviteter for særligt udsatte grupper, kan der søges om dispensation for reglen om egenbetaling, således at der gives mulighed for at oppebære medlemstilskud uden opkrævning af kontingent. Dispensation for kravet om åbne hold. Der kan søges tilladelse til oprettelse af lukkede hold, altså hold for en bestemt gruppe (kultur, boligområde, socialgruppe m.v.). Formålet er at tiltrække grupper, der normalt ikke bruger folkeoplysningen (f. eks. På grund af indkomstforhold, kulturel baggrund og/eller bopæl i udsatte boligområder). Hver deltager kan højst deltage på ét af sådanne hold og max. i ét år. Der kan ikke søges om rekvisitter/udstyr, der må betegnes som en naturlig driftsudgift for en forening. For både de organiserede og de selvorganiserede vægtes, at det ansøgte er til gavn for et væsentligt antal borgere og såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være tale om støtte til en udsat gruppe. Der skal anvendes ansøgningsskema. Ved bevilling af tilskud tager Folkeoplysningsudvalget stilling til, hvilken form for afrapportering/evaluering der ønskes Øvrige tilskud Ansøgningsfrist: Løbende ansøgning. Ansøgninger, der er indkommet senest 14 dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget, vil blive behandlet på det førstkommende møde i udvalget. Ansøgning Tilskuddet skal søges inden aktiviteten afholdes og/eller materialerne anskaffes. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges tilskud til samt et budget, der beskriver udgifter samt evt. indtægter, herunder deltagernes egenbetaling. Det skal endvidere anføres, om der er søgt tilskud fra anden side.

11 Ansøgningen fremsendes til Kultur og Fritid. Udbetaling af tilskud Som hovedregel udbetales bevilgede tilskud først, når Kultur og Fritid har modtaget dokumentation for tilskuddets anvendelse. Ansøger kan dog få udbetalt enten hele eller dele af tilskuddet, som et a conto beløb. Endelig afregning foretages så, når tilskudsmodtageren fremsender dokumentation for de afholdte omkostninger Tilskud til materiel/udstyr Folkeoplysningsudvalget kan yde tilskud til anskaffelser af materiale eller udstyr til anvendelse for folkeoplysende virksomhed. Der ydes normalt ikke tilskud til almindelige forbrugsting såsom bolde, net, personligt udstyr m.v. Der ydes ikke tilskud til egentlige anlæg (bygninger m.v.) Tilskud til deltagelse i mesterskaber Folkeoplysningsudvalget kan til unge amatører under 25 år, yde tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i nordiske, europa-, og verdensmesterskaber eller lignende, bortset fra hvis de afholdes i Danmark. Der bevilges maksimalt 3000 kr. pr. person/mesterskab. Der ydes ikke tilskud til ophold og fortæring Mesterskabspris Efter indstilling fra foreninger hjemmehørende i Kalundborg kommune modtager en individuel idrætsudøver eller et hold, der vinder et danmarks-, nordisk-, europa-, eller verdensmesterskab, i forbindelse med et arrangement en erkendtlighed fra Kalundborg Kommune. Udøverens/udøvernes forening modtager et beløb på kr ,-. En forening kan ikke modtage mere end 1000 kr. for hjembragte mesterskaber uanset antallet af disse Landsholdspris En idrætsudøver, der repræsenterer Danmark på et landshold under DIF, modtager samme gave og der gives kr. 1000,- til egen forening. Hver udøver modtager kun en gave pr. år uanset, hvor mange titler der er hjembragt eller, hvor mange gange vedkommende har deltaget på landsholdet. Ligeledes kan en forening kun modtage kr uanset antal hjembragte titler eller antal repræsentationer på landshold Årets leder, årets udøver og årets ildsjæl På baggrund af indstilling fra foreninger og enkeltpersoner i Kalundborg Kommune udpeger Folkeoplysningsudvalget hvert år hhv. årets leder og årets udøver. Årets leder og årets udøver modtager begge en gave og 1000 kr. Derudover modtager deres respektive foreninger 1500 kr. Årets ildsjæl kan indstilles af og vælges blandt alle borgere i Kalundborg kommune, og modtageren får en gave samt kr Årets ildsjæl udpeges i fællesskab af Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere