Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet."

Transkript

1 Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige kommunale lokaler/faciliteter, dels indført for at gøre det administrativt lettere at administrere området (fx regler for foreningernes regnskab). Nedenfor er angivet vigtige frister i forbindelse med ansøgninger m.m ansøgning om medlemstilskud ansøgning om a conto lokaletilskud (forud) ansøgning om tilskud til handicaptransport (ansøges forud) ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse (bagud) afregning af foregående års tilskud til voksenundervisning ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til egne/lejede udendørs anlæg (ansøges bagud) ansøgning om lån af kommunale lokaler indsende regnskab og årsberetning endelig afregning af lokaletilskud (foreninger og aftenskoler) ansøgning om lokaletilskud (bagud) ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til ungdomsklubvirksomhed (forud) ansøgning om tilskud til voksenundervisning (forud) ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg (for 2 år) Der kan hele året søges: Godkendelse som folkeoplysende forening. Tilskud fra puljen øvrige tilskud. Overordnet kan man inddele de regler og retningslinjer der gælder for folkeoplysningsområdet i Kalundborg i 3 områder: 1. Generelle regler for alle foreninger godkendelse som frivillig folkeoplysende forening foreningernes regnskab indhentelse af børneattest ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg ansøgning om lån af kommunale haller, lokaler m.m. 2. Basistilskud Lokaletilskud Medlemstilskud tilskud til egne/lejede udendørs anlæg tilskud til handicaptransport tilskud til leder og instruktøruddannelse tilskud til ungdomsklubvirksomhed tilskud til voksenundervisning (aftenskolerne).

2 3. Ekstraordinære tilskud samt hæderspriser udviklingspuljen puljen øvrige tilskud mesterskabspris landsholdspris årets leder årets udøver årets ildsjæl 1. Generelle regler for alle foreninger Dette er regler der gælder for at blive oprettet som en folkeoplysende forening og for fortløbende at kunne eksistere som en sådan og søge tilskud m.m Godkendelse som folkeoplysende forening For at kunne opnå tilskud og/eller få stillet kommunale lokaler til rådighed skal foreningen være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. Bemærk at foreninger der modtager 18 tilskud (men ikke nødvendigvis er en godkendt folkeoplysende forening) kan søge lokaler på samme vilkår som de godkendte folkeoplysende foreninger. Godkendelse sker ved at udfylde og indsende skemaet: "Oplysninger om foreningen". Skemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede. Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Af foreningens vedtægt skal fremgå: Foreningens formål Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer At den bygger på et aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor At foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter eller foreningens bestyrelse, skal dette meddeles Kultur og Fritid Regnskab, beretning og afregning af tilskud. Indsendelsesfrist: 1. maj. Foreningernes regnskabsår skal følge kalenderåret. Senest den 1. maj efter kalenderårets afslutning fremsendes et af foreningens højeste myndighed godkendt årsregnskab. De kommunale tilskud til foreningen skal fremgå af regnskabet. Det skal endvidere fremgå, hvilke medlemskabstyper og kontingentsatser/grupper der eksisterer for medlemmer under 25-år, samt hvilke kontingentindtægter der er indenfor disse kontingentgrupper.

3 Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det samlede kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. I forbindelse med endelig afregning af a conto tilskud, vil der ikke ske opkrævning/udbetaling af beløb under 200 kr. Folkeoplysningsudvalget kan forlange at beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales Erklæring om indhentelse af børneattester Alle folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der skal anvendes skema Ansøgning om lån af ledige offentlige lokaler og anlæg. Ansøgningsfrist 1.april. Kalundborg Kommune stiller ledige, offentlige lokaler til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde desuden kan ikke godkendte foreninger der modtager af 18 tilskud få adgang til kommunale lokaler. Bemærk at i forhold til lokaleanvisning skal kommunen henvise godkendte folkeoplysende foreninger til ledige egnede lokaler, men kommunen er ikke forpligtet til at bygge nye lokaler eller faciliteter såfremt der ikke findes egnede lokaler, eller der ikke er ledige egnede lokaler. I det omfang Røsnæshallen, Tømmeruphallen, Årbyhallen, VP-Hallen (Høng), Høng Landbrugsskoles hal, Høng Husmandsefterskoles hal, Gørlev Idrætsefterskoles hal samt Ubby Fri- og Efterskoles hal lejes af Kalundborg Kommune, betragtes disse som offentlige lokaler og udlånes efter retningslinjerne for disse. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg anvendes følgende prioritering: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil 3. Aktiviteter for voksne Såfremt flere foreninger søger om samme lokale/anlæg på det samme tidspunkt og ovenstående ikke afklarer fordelingen prioriteres: 1. Antallet af aktive i den søgte tid

4 2. Aktiviteter der primært er indendørsaktiviteter og i forhold til svømmehallen skal foreningens primære aktivitet relatere sig til vand. Der stilles ledige, offentlige lokaler til rådighed i forbindelse med offentlige, entrégivende aktiviteter i det omfang, at aktiviteten må betragtes som en naturlig del af foreningens virksomhed f. eks. opvisninger eller sæsonafslutninger, når disse ikke har kommerciel karakter. Foreninger hjemmehørende i Kalundborg Kommune, der afvikler større mesterskaber i samarbejde med et forbund, betaler ikke leje af lokalerne under afvikling af disse. Foreninger kan leje lokaler til øvrige offentlige, entrégivende aktiviteter til de til enhver tid gældende takster. Der anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om lån af lokaler. 2. Basis tilskud Dette er tilskud som alle godkendte folkeoplysende foreninger vil få såfremt kriterierne for at søge er opfyldt og der søges til tiden. 2.1 Medlemstilskud Ansøgningsfrist: 20. januar. Tilskudsåret følger kalenderåret og udbetales forud. Den afsatte tilskudsramme til medlemstilskud fordeles mellem foreningerne på baggrund af medlemstallet pr. 31. december året forud for tilskudsåret. Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til max. kr. 200,- pr. medlem. Medlemmer, der ikke er fyldt 25 år på opgørelsesdatoen, betragtes som tilskudsberettigede medlemmer uanset bopælskommune. Medlemmer, som har et handicap i relation til den konkrete aktivitet, er tilskudsberettigede uanset alder. Medlemmet dokumenterer sit handicap gennem en "tro og love erklæring". En forening er berettiget til mere end et tilskud til det samme medlem, såfremt medlemmet deltager i mere end 1 aktivitet og betaler kontingent for disse aktiviteter. En aktivitet, der er sæsonopdelt, f. eks. i en inden- og udendørsaktivitet betragtes som én aktivitet. Tilskuddet for det enkelte medlem kan normalt ikke overstige medlemmets egenbetaling i form af kontingent. For at oppebære medlemstilskud skal der være tale om kontinuerlig og planlagt aktivitet med kontingentopkrævning for den enkelte. Der udbetales ikke medlemstilskud til klippekort ordninger og familiemedlemskaber. Der skal anvendes skema Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Ansøgningsfrist: 20. februar. Tilskudsåret følger kalenderåret og tilskuddet udbetales bagud. Der ydes tilskud på indtil 100 % af omkostningerne til leder- og instruktøruddannelsen. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. Der ydes maximalt tilskud på kr pr. kursus/deltager. Såfremt der indkommer ansøgninger på mere end det beløb, der er afsat i budgettet til formålet, foretages en forholdsmæssig beregning af tilskuddet.

5 Ansøgningen (på skema) fremsendes til Kultur og Fritid. Tilskuddet udbetales senest 1. maj. Der anvendes skema Tilskud til handicaptransport Ansøgningsfrist: 20. januar (forud). For at handicappede kan få lige muligheder for deltagelse i foreningsaktiviteter, ydes der tilskud til transport til foreningsaktiviteter, i det omfang medlemmernes/deltagernes handicap betinger dette. Tilskudsåret følger kalenderåret (og udbetales forud). Der ydes tilskud på indtil 100 % af dokumenterede transportomkostninger. Der ydes maximalt tilskud indenfor det beløb, der er afsat i det kommunale budget. Såfremt der indkommer ansøgninger på et større beløb, end det i budgettet afsatte, foretages der en forholdsmæssig beregning. Afregning af det modtagne tilskud indsendes senest den 1.maj det følgende år Tilskud til egne og/eller lejede lokaler, lejrpladser og anlæg Ansøgningsfrist: 20. januar (a conto forud). 1. maj (afregning af a conto modtaget lokaletilskud). 1. maj (bagud). Til egne eller lejede lokaler og lejrpladser ydes der tilskud på 75 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Såfremt lokalerne anvendes af medlemmer, der er 25 år eller derover, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. A conto tilskud på 33 1/3 % udbetales henholdsvis den 1. april, 1. august og 1. december. Afregning af det a conto modtagne tilskud sker ved indsendelse af dokumentation senest 1. maj det følgende år. Ønsker foreningen lokaletilskud bagud er ansøgningsfristen den 1. maj efter tilskudsåret. Ansøgningen vedlægges dokumentation for afholdte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke lokaletilskud til offentlige entrégivende aktiviteter, samt i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lign., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. Der skal anvendes ansøgningsskema Tilskud til drift og vedligehold af egne eller lejede udendørsanlæg Ansøgningsfrist: 1. maj (bagud). Hvert år afsættes en pulje til tilskud til vedligehold af foreningers egne og/eller lejede udendørsanlæg. Hvor kommunen ikke kan stille egnede anlæg til rådighed for udendørs aktiviteter, ydes der et tilskud på max. 65 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke tilskud til materiel og nyanlæg. Benyttes anlægget af medlemmer over 25 år, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. Overstiger ansøgningerne den til formålet afsatte pulje, reduceres tilskuddene forholdsmæssigt. Ansøgningen - på skema vedlægges dokumentation for de afholdte udgifter Tilskud til ungdomsklubvirksomhed Ansøgningsfrist: 1. november. Der er en særlig tilskudsordning til ungdomsklubber under forudsætning af, at følgende krav opfyldes:

6 Ungdomsklubberne skal være for aldersgruppen fra og med 13 år og til og med 20 år. Der ydes ikke tilskud til medlemmer der er yngre eller ældre end denne aldersgruppe. Der skal betales et årskontingent til ungdomsklubben på min. kr. 200,- for at deltage i klubbens aktiviteter. Ved særlige arrangementer kan klubberne opkræve yderligere egenbetaling. Ungdomsklubberne skal tilbyde sig som værested for de unge, og der skal være tilbud om forskellige klubaktiviteter. Der skal som minimum være en medarbejder over 18 år tilstede i alle åbningstimer. Der skal som minimum være åbent 1 aften om ugen i minimum 2 timer Ungdomsklubberne skal sammen med regnskabsaflæggelsen aflægge beretning om deres aktiviteter. Ansøgning: Ungdomsklubberne skal hvert år inden 1. november søge om tilskud (grundtilskud og løntilskud) for det kommende budgetår = kalenderår. 1. rate af det ansøgte tilskud udbetales ultimo februar og 2. rate udbetales 15. november. Varetager kommunen lønudbetalingen vil der kun ske udbetaling af grundtilskuddet Grundtilskud Der yder et årligt grundtilskud. Grundtilskuddet størrelse afhænger af det ugentlige antal åbningsdage. Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge Tilskud kr kr kr Medlemstilskud: Ungdomsklubberne modtager medlemstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger Løntilskud: Der ydes et tilskud på 85 % af lønudgifter, jfr. nedenstående: Medlemmer fra 13 og til og med 18 år Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge 1-20 medlemmer 3,5 timer 7 timer 10,5 timer medlemmer 5,5 timer 10,5 timer 15,5 timer medlemmer 9 timer 18 timer 27 timer > 80 medlemmer 10 timer 19 28,5 timer Kommunen kan varetage administrationen i forbindelse med aflønning af medarbejderne, hvis klubberne ønsker dette. Ungdomsklubberne afgør selv, hvilke medarbejdere de vil have ansat i klubben. Klubberne må gerne ansætte 16 og 17-årige medhjælpere, men disse medhjælpere må aldrig være alene i klubben, men skal altid være sammen med en medarbejder i klubben, som er over 18 år. Der kan max. ydes tilskud i henhold til gældende overenskomster. Ved løn indberetningen skal klubberne anvende Dafolo blanket nr

7 Lokaler Ledige kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for aktiviteter for unge under 25 år. Afholdes der arrangementer for voksne (over 25 år) i kommunale lokaler henvises til Kalundborg Kommunes takstblad. Tilskud til egne og/eller lejede lokaler ydes efter gældende retningslinjer Regnskab Ungdomsklubberne skal inden 1. maj indsende specificeret regnskab for de tilskudsberettigede udgifter for det foregående kalenderår sammen med beretning om årets aktiviteter. Endelig afregning vil ske ved regnskabsaflæggelsen Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tidsfrister: 1. marts: Indsende regnskab for tilskud til voksenundervisning. 1. april: Ansøge om offentlige lokaler 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om tilskud til voksenundervisning. 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om lokaletilskud Godkendelse som tilskudsberettiget forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning For at kunne opnå tilskud skal foreningen være godkendt som en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Godkendelse sker ved indsendelse af skemaet: "Oplysninger om foreningen - voksenundervisning". Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Skemaet underskrives af de(n) tegningsberettigede. Af foreningens vedtægt skal fremgå: foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (der skal mindst være 5 bestyrelsesmedlemmer) betingelser for deltagernes indflydelse på foreningens aktiviteter at foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter, foreningens bestyrelsessammensætning eller administrative ledelse skal dette umiddelbart meddeles Kultur og Fritid Ansøgning og tilskudstilsagn Tilskudsåret følger kalenderåret. Ansøgning skal indeholde oplysninger om foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår, opdelt efter: almen undervisning/foredrag undervisning af deltagere med handicap i relation til emnet instrumentalundervisning

8 Løntilskud Løntilskuddet beregnes på baggrund af foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår. Løntilskud ydes til undervisning, studiekredse og foredrag med følgende tilskudsbrøker: tilskud til almen undervisning, studiekredse, foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer: max 1/3 af lønomkostningerne. tilskud til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne samt flygtninge i integrationsperioden: max. 8/9 af lønomkostningerne tilskud til instrumentalundervisning: Max 1/2 af lønomkostningerne. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde foretage en regulering af løntilskuddet, når begrundet ansøgning foreligger Debatskabende aktiviteter Af tilskudstilsagnet til lønudgifter, skal der afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter Fleksibel tilrettelagt undervisning Til fleksibelt tilrettelagt undervisning kan aftenskolerne højst anvende 36 % af løntilskuddet. Det gennemsnitlige tilskud pr. time til fleksibel tilrettelagt undervisning kan ikke overstige udgiften til en almindelig undervisningstime 365,90 kr. (2012). En time svarer til en undervisningslektion på 45 minutter. Ved fjernundervisning opgøres timetallet, som det timetal, deltagerne har betalt for. Det afsatte beløb til folkeoplysende voksenundervisning forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Nye folkeoplysende foreninger fremsender, udover ansøgningsskemaet, en beskrivelse af de forventede aktiviteter. Løntilskud (eksklusivt tilskud til debatskabende aktiviteter) udbetales i 4 lige store rater primo: januar, april, juli og oktober. Det samlede tilskud til debatskabende aktiviteter udbetales i januar måned Lønadministration Kalundborg Kommune varetager administration i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed for de foreninger der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Varetager Kalundborg kommune lønadministration foretages der ikke udbetaling af tilskud. Kommunen opkræver deltagernes egenbetaling hos den folkeoplysende forening ved fremsendelse af faktura Anvisning af lokaler Kalundborg kommune stiller ledige offentlige lokaler og anlæg til rådighed for folkeoplysende voksenundervisning. Det er en betingelse, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men det er ikke en betingelse at der oppebæres tilskud Lokaletilskud I det omfang kommunen ikke kan anvise egnede lokaler, yder der lokaletilskud til egne og/eller lejede lokaler efter følgende regler:

9 Almindelige lokaler Til klasse-/mødelokaler uden særligt udstyr, ydes der tilskud på 75 % af driftsomkostningerne dog max. Af 120,75 kr./time (2012) - beløbet reguleres årligt. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud. Særlige lokaler Til aftenskolernes egne og/eller lejede særlige lokaler (EDB, musik, bevægelseslokaler og lign.) ydes et tilskud på 39,35 kr./time (2012). Tilskuddet reguleres årligt i forhold til KL's lokalesatser. For at fremme aktiviteter udenfor byområder kan der i disse områder ydes 75 % i lokaletilskud til særlige lokaler. Ved den endelige afregning kan foreningen maximalt modtage et tilskud svarende til tilskudstilsagnet. For meget udbetalt tilskud vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning Afregning af tilskud Afregning for løntilskuddets anvendelse indsendes til Kultur og Fritid senest den 1. marts året efter tilskudsåret. Skemaet afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning benyttes. Skemaet rekvireres hos Kultur og Fritid. Afregning af tilskud til egne eller lejede lokaler sker senest 1. maj ved indsendelse af skemaet Endelig afregning af lokaletilskud I det omfang, en eller flere folkeoplysende foreninger ikke har brugt den bevilligede tilskudsramme, kan Folkeoplysningsudvalget træffe beslutning om, at fordele de ikke forbrugte midler til andre folkeoplysende foreninger indenfor området, såfremt disse ville have været berettiget til et større tilskud end den tildelte tilskudsramme. Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger og at afregningen er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, samt de regler der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. 3. Ekstraordinære tilskud Tilskuddene omfatter midler fra Udviklingspuljen og puljen øvrige tilskud. Udviklingspuljen kan som noget særligt også søges af ikke organiserede grupper, dvs. ansøgere behøver ikke at repræsentere en forening. 3.1 Udviklingspuljen Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler og de selvorganiserede.

10 Puljens størrelse fastsættes årligt af Folkeoplysningsudvalgets og er minimum på kr. og makismalt 5 % af folkeoplysningsområdets budgetramme. Puljen skal understøtte aktiviteter, der foregår i foreninger eller i selvorganiserede grupper. Folkeoplysningsudvalget kan for en 2-årig periode fastsætte særlige indsatsområder, som prioriteres. I 2012 og 2013 er temaet: Fleksible idrætstilbud for børn og voksne, f. eks.: Nye udendørsaktiviteter for foreninger eller selvorganiserede Motoriske aktiviteter for børn på 6-10 år, hvor der fokuseres på alsidige bevægelser (multisport) Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner Nyt liv i gamle idrætter Særlig indsats for at integrere socialt udsatte samt flygtninge/indvandrere i foreningsaktiviteter Særlig indsats for sundhed og forebyggelse Der kan søges om tilskud til udviklende aktiviteter indenfor bl.a. ændrede organisationsformer eller aktiviteter der kan tiltrække nye målgrupper, samarbejde på tværs af foreninger eller samarbejde på tværs i flerstrengede foreninger. Dispensation for kravet om egenbetaling. Er der tale om aktiviteter for særligt udsatte grupper, kan der søges om dispensation for reglen om egenbetaling, således at der gives mulighed for at oppebære medlemstilskud uden opkrævning af kontingent. Dispensation for kravet om åbne hold. Der kan søges tilladelse til oprettelse af lukkede hold, altså hold for en bestemt gruppe (kultur, boligområde, socialgruppe m.v.). Formålet er at tiltrække grupper, der normalt ikke bruger folkeoplysningen (f. eks. På grund af indkomstforhold, kulturel baggrund og/eller bopæl i udsatte boligområder). Hver deltager kan højst deltage på ét af sådanne hold og max. i ét år. Der kan ikke søges om rekvisitter/udstyr, der må betegnes som en naturlig driftsudgift for en forening. For både de organiserede og de selvorganiserede vægtes, at det ansøgte er til gavn for et væsentligt antal borgere og såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være tale om støtte til en udsat gruppe. Der skal anvendes ansøgningsskema. Ved bevilling af tilskud tager Folkeoplysningsudvalget stilling til, hvilken form for afrapportering/evaluering der ønskes Øvrige tilskud Ansøgningsfrist: Løbende ansøgning. Ansøgninger, der er indkommet senest 14 dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget, vil blive behandlet på det førstkommende møde i udvalget. Ansøgning Tilskuddet skal søges inden aktiviteten afholdes og/eller materialerne anskaffes. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges tilskud til samt et budget, der beskriver udgifter samt evt. indtægter, herunder deltagernes egenbetaling. Det skal endvidere anføres, om der er søgt tilskud fra anden side.

11 Ansøgningen fremsendes til Kultur og Fritid. Udbetaling af tilskud Som hovedregel udbetales bevilgede tilskud først, når Kultur og Fritid har modtaget dokumentation for tilskuddets anvendelse. Ansøger kan dog få udbetalt enten hele eller dele af tilskuddet, som et a conto beløb. Endelig afregning foretages så, når tilskudsmodtageren fremsender dokumentation for de afholdte omkostninger Tilskud til materiel/udstyr Folkeoplysningsudvalget kan yde tilskud til anskaffelser af materiale eller udstyr til anvendelse for folkeoplysende virksomhed. Der ydes normalt ikke tilskud til almindelige forbrugsting såsom bolde, net, personligt udstyr m.v. Der ydes ikke tilskud til egentlige anlæg (bygninger m.v.) Tilskud til deltagelse i mesterskaber Folkeoplysningsudvalget kan til unge amatører under 25 år, yde tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i nordiske, europa-, og verdensmesterskaber eller lignende, bortset fra hvis de afholdes i Danmark. Der bevilges maksimalt 3000 kr. pr. person/mesterskab. Der ydes ikke tilskud til ophold og fortæring Mesterskabspris Efter indstilling fra foreninger hjemmehørende i Kalundborg kommune modtager en individuel idrætsudøver eller et hold, der vinder et danmarks-, nordisk-, europa-, eller verdensmesterskab, i forbindelse med et arrangement en erkendtlighed fra Kalundborg Kommune. Udøverens/udøvernes forening modtager et beløb på kr ,-. En forening kan ikke modtage mere end 1000 kr. for hjembragte mesterskaber uanset antallet af disse Landsholdspris En idrætsudøver, der repræsenterer Danmark på et landshold under DIF, modtager samme gave og der gives kr. 1000,- til egen forening. Hver udøver modtager kun en gave pr. år uanset, hvor mange titler der er hjembragt eller, hvor mange gange vedkommende har deltaget på landsholdet. Ligeledes kan en forening kun modtage kr uanset antal hjembragte titler eller antal repræsentationer på landshold Årets leder, årets udøver og årets ildsjæl På baggrund af indstilling fra foreninger og enkeltpersoner i Kalundborg Kommune udpeger Folkeoplysningsudvalget hvert år hhv. årets leder og årets udøver. Årets leder og årets udøver modtager begge en gave og 1000 kr. Derudover modtager deres respektive foreninger 1500 kr. Årets ildsjæl kan indstilles af og vælges blandt alle borgere i Kalundborg kommune, og modtageren får en gave samt kr Årets ildsjæl udpeges i fællesskab af Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere