Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet."

Transkript

1 Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige kommunale lokaler/faciliteter, dels indført for at gøre det administrativt lettere at administrere området (fx regler for foreningernes regnskab). Nedenfor er angivet vigtige frister i forbindelse med ansøgninger m.m ansøgning om medlemstilskud ansøgning om a conto lokaletilskud (forud) ansøgning om tilskud til handicaptransport (ansøges forud) ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse (bagud) afregning af foregående års tilskud til voksenundervisning ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til egne/lejede udendørs anlæg (ansøges bagud) ansøgning om lån af kommunale lokaler indsende regnskab og årsberetning endelig afregning af lokaletilskud (foreninger og aftenskoler) ansøgning om lokaletilskud (bagud) ansøgning udviklingspuljen ansøgning om tilskud til ungdomsklubvirksomhed (forud) ansøgning om tilskud til voksenundervisning (forud) ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg (for 2 år) Der kan hele året søges: Godkendelse som folkeoplysende forening. Tilskud fra puljen øvrige tilskud. Overordnet kan man inddele de regler og retningslinjer der gælder for folkeoplysningsområdet i Kalundborg i 3 områder: 1. Generelle regler for alle foreninger godkendelse som frivillig folkeoplysende forening foreningernes regnskab indhentelse af børneattest ansøgning om lån af udendørs baner og anlæg ansøgning om lån af kommunale haller, lokaler m.m. 2. Basistilskud Lokaletilskud Medlemstilskud tilskud til egne/lejede udendørs anlæg tilskud til handicaptransport tilskud til leder og instruktøruddannelse tilskud til ungdomsklubvirksomhed tilskud til voksenundervisning (aftenskolerne).

2 3. Ekstraordinære tilskud samt hæderspriser udviklingspuljen puljen øvrige tilskud mesterskabspris landsholdspris årets leder årets udøver årets ildsjæl 1. Generelle regler for alle foreninger Dette er regler der gælder for at blive oprettet som en folkeoplysende forening og for fortløbende at kunne eksistere som en sådan og søge tilskud m.m Godkendelse som folkeoplysende forening For at kunne opnå tilskud og/eller få stillet kommunale lokaler til rådighed skal foreningen være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. Bemærk at foreninger der modtager 18 tilskud (men ikke nødvendigvis er en godkendt folkeoplysende forening) kan søge lokaler på samme vilkår som de godkendte folkeoplysende foreninger. Godkendelse sker ved at udfylde og indsende skemaet: "Oplysninger om foreningen". Skemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede. Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Af foreningens vedtægt skal fremgå: Foreningens formål Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer At den bygger på et aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor At foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter eller foreningens bestyrelse, skal dette meddeles Kultur og Fritid Regnskab, beretning og afregning af tilskud. Indsendelsesfrist: 1. maj. Foreningernes regnskabsår skal følge kalenderåret. Senest den 1. maj efter kalenderårets afslutning fremsendes et af foreningens højeste myndighed godkendt årsregnskab. De kommunale tilskud til foreningen skal fremgå af regnskabet. Det skal endvidere fremgå, hvilke medlemskabstyper og kontingentsatser/grupper der eksisterer for medlemmer under 25-år, samt hvilke kontingentindtægter der er indenfor disse kontingentgrupper.

3 Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det samlede kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. I forbindelse med endelig afregning af a conto tilskud, vil der ikke ske opkrævning/udbetaling af beløb under 200 kr. Folkeoplysningsudvalget kan forlange at beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales Erklæring om indhentelse af børneattester Alle folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der skal anvendes skema Ansøgning om lån af ledige offentlige lokaler og anlæg. Ansøgningsfrist 1.april. Kalundborg Kommune stiller ledige, offentlige lokaler til rådighed for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde desuden kan ikke godkendte foreninger der modtager af 18 tilskud få adgang til kommunale lokaler. Bemærk at i forhold til lokaleanvisning skal kommunen henvise godkendte folkeoplysende foreninger til ledige egnede lokaler, men kommunen er ikke forpligtet til at bygge nye lokaler eller faciliteter såfremt der ikke findes egnede lokaler, eller der ikke er ledige egnede lokaler. I det omfang Røsnæshallen, Tømmeruphallen, Årbyhallen, VP-Hallen (Høng), Høng Landbrugsskoles hal, Høng Husmandsefterskoles hal, Gørlev Idrætsefterskoles hal samt Ubby Fri- og Efterskoles hal lejes af Kalundborg Kommune, betragtes disse som offentlige lokaler og udlånes efter retningslinjerne for disse. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg anvendes følgende prioritering: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil 3. Aktiviteter for voksne Såfremt flere foreninger søger om samme lokale/anlæg på det samme tidspunkt og ovenstående ikke afklarer fordelingen prioriteres: 1. Antallet af aktive i den søgte tid

4 2. Aktiviteter der primært er indendørsaktiviteter og i forhold til svømmehallen skal foreningens primære aktivitet relatere sig til vand. Der stilles ledige, offentlige lokaler til rådighed i forbindelse med offentlige, entrégivende aktiviteter i det omfang, at aktiviteten må betragtes som en naturlig del af foreningens virksomhed f. eks. opvisninger eller sæsonafslutninger, når disse ikke har kommerciel karakter. Foreninger hjemmehørende i Kalundborg Kommune, der afvikler større mesterskaber i samarbejde med et forbund, betaler ikke leje af lokalerne under afvikling af disse. Foreninger kan leje lokaler til øvrige offentlige, entrégivende aktiviteter til de til enhver tid gældende takster. Der anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om lån af lokaler. 2. Basis tilskud Dette er tilskud som alle godkendte folkeoplysende foreninger vil få såfremt kriterierne for at søge er opfyldt og der søges til tiden. 2.1 Medlemstilskud Ansøgningsfrist: 20. januar. Tilskudsåret følger kalenderåret og udbetales forud. Den afsatte tilskudsramme til medlemstilskud fordeles mellem foreningerne på baggrund af medlemstallet pr. 31. december året forud for tilskudsåret. Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til max. kr. 200,- pr. medlem. Medlemmer, der ikke er fyldt 25 år på opgørelsesdatoen, betragtes som tilskudsberettigede medlemmer uanset bopælskommune. Medlemmer, som har et handicap i relation til den konkrete aktivitet, er tilskudsberettigede uanset alder. Medlemmet dokumenterer sit handicap gennem en "tro og love erklæring". En forening er berettiget til mere end et tilskud til det samme medlem, såfremt medlemmet deltager i mere end 1 aktivitet og betaler kontingent for disse aktiviteter. En aktivitet, der er sæsonopdelt, f. eks. i en inden- og udendørsaktivitet betragtes som én aktivitet. Tilskuddet for det enkelte medlem kan normalt ikke overstige medlemmets egenbetaling i form af kontingent. For at oppebære medlemstilskud skal der være tale om kontinuerlig og planlagt aktivitet med kontingentopkrævning for den enkelte. Der udbetales ikke medlemstilskud til klippekort ordninger og familiemedlemskaber. Der skal anvendes skema Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Ansøgningsfrist: 20. februar. Tilskudsåret følger kalenderåret og tilskuddet udbetales bagud. Der ydes tilskud på indtil 100 % af omkostningerne til leder- og instruktøruddannelsen. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. Der ydes maximalt tilskud på kr pr. kursus/deltager. Såfremt der indkommer ansøgninger på mere end det beløb, der er afsat i budgettet til formålet, foretages en forholdsmæssig beregning af tilskuddet.

5 Ansøgningen (på skema) fremsendes til Kultur og Fritid. Tilskuddet udbetales senest 1. maj. Der anvendes skema Tilskud til handicaptransport Ansøgningsfrist: 20. januar (forud). For at handicappede kan få lige muligheder for deltagelse i foreningsaktiviteter, ydes der tilskud til transport til foreningsaktiviteter, i det omfang medlemmernes/deltagernes handicap betinger dette. Tilskudsåret følger kalenderåret (og udbetales forud). Der ydes tilskud på indtil 100 % af dokumenterede transportomkostninger. Der ydes maximalt tilskud indenfor det beløb, der er afsat i det kommunale budget. Såfremt der indkommer ansøgninger på et større beløb, end det i budgettet afsatte, foretages der en forholdsmæssig beregning. Afregning af det modtagne tilskud indsendes senest den 1.maj det følgende år Tilskud til egne og/eller lejede lokaler, lejrpladser og anlæg Ansøgningsfrist: 20. januar (a conto forud). 1. maj (afregning af a conto modtaget lokaletilskud). 1. maj (bagud). Til egne eller lejede lokaler og lejrpladser ydes der tilskud på 75 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Såfremt lokalerne anvendes af medlemmer, der er 25 år eller derover, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. A conto tilskud på 33 1/3 % udbetales henholdsvis den 1. april, 1. august og 1. december. Afregning af det a conto modtagne tilskud sker ved indsendelse af dokumentation senest 1. maj det følgende år. Ønsker foreningen lokaletilskud bagud er ansøgningsfristen den 1. maj efter tilskudsåret. Ansøgningen vedlægges dokumentation for afholdte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke lokaletilskud til offentlige entrégivende aktiviteter, samt i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lign., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. Der skal anvendes ansøgningsskema Tilskud til drift og vedligehold af egne eller lejede udendørsanlæg Ansøgningsfrist: 1. maj (bagud). Hvert år afsættes en pulje til tilskud til vedligehold af foreningers egne og/eller lejede udendørsanlæg. Hvor kommunen ikke kan stille egnede anlæg til rådighed for udendørs aktiviteter, ydes der et tilskud på max. 65 % af foreningens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes ikke tilskud til materiel og nyanlæg. Benyttes anlægget af medlemmer over 25 år, vil der blive foretaget en forholdsmæssig beregning af tilskuddet. Ledere og instruktører over 25 år medregnes som tilskudsberettigede. Overstiger ansøgningerne den til formålet afsatte pulje, reduceres tilskuddene forholdsmæssigt. Ansøgningen - på skema vedlægges dokumentation for de afholdte udgifter Tilskud til ungdomsklubvirksomhed Ansøgningsfrist: 1. november. Der er en særlig tilskudsordning til ungdomsklubber under forudsætning af, at følgende krav opfyldes:

6 Ungdomsklubberne skal være for aldersgruppen fra og med 13 år og til og med 20 år. Der ydes ikke tilskud til medlemmer der er yngre eller ældre end denne aldersgruppe. Der skal betales et årskontingent til ungdomsklubben på min. kr. 200,- for at deltage i klubbens aktiviteter. Ved særlige arrangementer kan klubberne opkræve yderligere egenbetaling. Ungdomsklubberne skal tilbyde sig som værested for de unge, og der skal være tilbud om forskellige klubaktiviteter. Der skal som minimum være en medarbejder over 18 år tilstede i alle åbningstimer. Der skal som minimum være åbent 1 aften om ugen i minimum 2 timer Ungdomsklubberne skal sammen med regnskabsaflæggelsen aflægge beretning om deres aktiviteter. Ansøgning: Ungdomsklubberne skal hvert år inden 1. november søge om tilskud (grundtilskud og løntilskud) for det kommende budgetår = kalenderår. 1. rate af det ansøgte tilskud udbetales ultimo februar og 2. rate udbetales 15. november. Varetager kommunen lønudbetalingen vil der kun ske udbetaling af grundtilskuddet Grundtilskud Der yder et årligt grundtilskud. Grundtilskuddet størrelse afhænger af det ugentlige antal åbningsdage. Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge Tilskud kr kr kr Medlemstilskud: Ungdomsklubberne modtager medlemstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger Løntilskud: Der ydes et tilskud på 85 % af lønudgifter, jfr. nedenstående: Medlemmer fra 13 og til og med 18 år Åbningstid 1 dag/uge 2 dage/uge 3 dage/uge 1-20 medlemmer 3,5 timer 7 timer 10,5 timer medlemmer 5,5 timer 10,5 timer 15,5 timer medlemmer 9 timer 18 timer 27 timer > 80 medlemmer 10 timer 19 28,5 timer Kommunen kan varetage administrationen i forbindelse med aflønning af medarbejderne, hvis klubberne ønsker dette. Ungdomsklubberne afgør selv, hvilke medarbejdere de vil have ansat i klubben. Klubberne må gerne ansætte 16 og 17-årige medhjælpere, men disse medhjælpere må aldrig være alene i klubben, men skal altid være sammen med en medarbejder i klubben, som er over 18 år. Der kan max. ydes tilskud i henhold til gældende overenskomster. Ved løn indberetningen skal klubberne anvende Dafolo blanket nr

7 Lokaler Ledige kommunale lokaler stilles gratis til rådighed for aktiviteter for unge under 25 år. Afholdes der arrangementer for voksne (over 25 år) i kommunale lokaler henvises til Kalundborg Kommunes takstblad. Tilskud til egne og/eller lejede lokaler ydes efter gældende retningslinjer Regnskab Ungdomsklubberne skal inden 1. maj indsende specificeret regnskab for de tilskudsberettigede udgifter for det foregående kalenderår sammen med beretning om årets aktiviteter. Endelig afregning vil ske ved regnskabsaflæggelsen Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tidsfrister: 1. marts: Indsende regnskab for tilskud til voksenundervisning. 1. april: Ansøge om offentlige lokaler 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om tilskud til voksenundervisning. 1. oktober: Søge forhåndstilsagn om lokaletilskud Godkendelse som tilskudsberettiget forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning For at kunne opnå tilskud skal foreningen være godkendt som en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Godkendelse sker ved indsendelse af skemaet: "Oplysninger om foreningen - voksenundervisning". Skemaet rekvireres hos og fremsendes til Kultur og Fritid, sammen med foreningens vedtægt. Skemaet underskrives af de(n) tegningsberettigede. Af foreningens vedtægt skal fremgå: foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (der skal mindst være 5 bestyrelsesmedlemmer) betingelser for deltagernes indflydelse på foreningens aktiviteter at foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Såfremt der sker ændringer i foreningens vedtægter, foreningens bestyrelsessammensætning eller administrative ledelse skal dette umiddelbart meddeles Kultur og Fritid Ansøgning og tilskudstilsagn Tilskudsåret følger kalenderåret. Ansøgning skal indeholde oplysninger om foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår, opdelt efter: almen undervisning/foredrag undervisning af deltagere med handicap i relation til emnet instrumentalundervisning

8 Løntilskud Løntilskuddet beregnes på baggrund af foreningens lønudgifter i det senest afsluttede kalenderår. Løntilskud ydes til undervisning, studiekredse og foredrag med følgende tilskudsbrøker: tilskud til almen undervisning, studiekredse, foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer: max 1/3 af lønomkostningerne. tilskud til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne samt flygtninge i integrationsperioden: max. 8/9 af lønomkostningerne tilskud til instrumentalundervisning: Max 1/2 af lønomkostningerne. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde foretage en regulering af løntilskuddet, når begrundet ansøgning foreligger Debatskabende aktiviteter Af tilskudstilsagnet til lønudgifter, skal der afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter Fleksibel tilrettelagt undervisning Til fleksibelt tilrettelagt undervisning kan aftenskolerne højst anvende 36 % af løntilskuddet. Det gennemsnitlige tilskud pr. time til fleksibel tilrettelagt undervisning kan ikke overstige udgiften til en almindelig undervisningstime 365,90 kr. (2012). En time svarer til en undervisningslektion på 45 minutter. Ved fjernundervisning opgøres timetallet, som det timetal, deltagerne har betalt for. Det afsatte beløb til folkeoplysende voksenundervisning forholdsmæssigt mellem ansøgerne. Nye folkeoplysende foreninger fremsender, udover ansøgningsskemaet, en beskrivelse af de forventede aktiviteter. Løntilskud (eksklusivt tilskud til debatskabende aktiviteter) udbetales i 4 lige store rater primo: januar, april, juli og oktober. Det samlede tilskud til debatskabende aktiviteter udbetales i januar måned Lønadministration Kalundborg Kommune varetager administration i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed for de foreninger der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Varetager Kalundborg kommune lønadministration foretages der ikke udbetaling af tilskud. Kommunen opkræver deltagernes egenbetaling hos den folkeoplysende forening ved fremsendelse af faktura Anvisning af lokaler Kalundborg kommune stiller ledige offentlige lokaler og anlæg til rådighed for folkeoplysende voksenundervisning. Det er en betingelse, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men det er ikke en betingelse at der oppebæres tilskud Lokaletilskud I det omfang kommunen ikke kan anvise egnede lokaler, yder der lokaletilskud til egne og/eller lejede lokaler efter følgende regler:

9 Almindelige lokaler Til klasse-/mødelokaler uden særligt udstyr, ydes der tilskud på 75 % af driftsomkostningerne dog max. Af 120,75 kr./time (2012) - beløbet reguleres årligt. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud. Særlige lokaler Til aftenskolernes egne og/eller lejede særlige lokaler (EDB, musik, bevægelseslokaler og lign.) ydes et tilskud på 39,35 kr./time (2012). Tilskuddet reguleres årligt i forhold til KL's lokalesatser. For at fremme aktiviteter udenfor byområder kan der i disse områder ydes 75 % i lokaletilskud til særlige lokaler. Ved den endelige afregning kan foreningen maximalt modtage et tilskud svarende til tilskudstilsagnet. For meget udbetalt tilskud vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning Afregning af tilskud Afregning for løntilskuddets anvendelse indsendes til Kultur og Fritid senest den 1. marts året efter tilskudsåret. Skemaet afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning benyttes. Skemaet rekvireres hos Kultur og Fritid. Afregning af tilskud til egne eller lejede lokaler sker senest 1. maj ved indsendelse af skemaet Endelig afregning af lokaletilskud I det omfang, en eller flere folkeoplysende foreninger ikke har brugt den bevilligede tilskudsramme, kan Folkeoplysningsudvalget træffe beslutning om, at fordele de ikke forbrugte midler til andre folkeoplysende foreninger indenfor området, såfremt disse ville have været berettiget til et større tilskud end den tildelte tilskudsramme. Regnskabet skal være revideret af en revisor (valgt af foreningens højeste myndighed), såfremt det samlede kommunale tilskud er på under kr. Såfremt det kommunale tilskud er på kr. eller derover skal det mindst revideres af en registreret revisor. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger og at afregningen er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, samt de regler der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet, og det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sammen med regnskabet skal foreningen indsende en beretning, hvori der beskrives foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Denne beretning kan være i form af referat fra foreningens generalforsamling, formandens skriftlige beretning eller lignende. 3. Ekstraordinære tilskud Tilskuddene omfatter midler fra Udviklingspuljen og puljen øvrige tilskud. Udviklingspuljen kan som noget særligt også søges af ikke organiserede grupper, dvs. ansøgere behøver ikke at repræsentere en forening. 3.1 Udviklingspuljen Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler og de selvorganiserede.

10 Puljens størrelse fastsættes årligt af Folkeoplysningsudvalgets og er minimum på kr. og makismalt 5 % af folkeoplysningsområdets budgetramme. Puljen skal understøtte aktiviteter, der foregår i foreninger eller i selvorganiserede grupper. Folkeoplysningsudvalget kan for en 2-årig periode fastsætte særlige indsatsområder, som prioriteres. I 2012 og 2013 er temaet: Fleksible idrætstilbud for børn og voksne, f. eks.: Nye udendørsaktiviteter for foreninger eller selvorganiserede Motoriske aktiviteter for børn på 6-10 år, hvor der fokuseres på alsidige bevægelser (multisport) Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner Nyt liv i gamle idrætter Særlig indsats for at integrere socialt udsatte samt flygtninge/indvandrere i foreningsaktiviteter Særlig indsats for sundhed og forebyggelse Der kan søges om tilskud til udviklende aktiviteter indenfor bl.a. ændrede organisationsformer eller aktiviteter der kan tiltrække nye målgrupper, samarbejde på tværs af foreninger eller samarbejde på tværs i flerstrengede foreninger. Dispensation for kravet om egenbetaling. Er der tale om aktiviteter for særligt udsatte grupper, kan der søges om dispensation for reglen om egenbetaling, således at der gives mulighed for at oppebære medlemstilskud uden opkrævning af kontingent. Dispensation for kravet om åbne hold. Der kan søges tilladelse til oprettelse af lukkede hold, altså hold for en bestemt gruppe (kultur, boligområde, socialgruppe m.v.). Formålet er at tiltrække grupper, der normalt ikke bruger folkeoplysningen (f. eks. På grund af indkomstforhold, kulturel baggrund og/eller bopæl i udsatte boligområder). Hver deltager kan højst deltage på ét af sådanne hold og max. i ét år. Der kan ikke søges om rekvisitter/udstyr, der må betegnes som en naturlig driftsudgift for en forening. For både de organiserede og de selvorganiserede vægtes, at det ansøgte er til gavn for et væsentligt antal borgere og såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være tale om støtte til en udsat gruppe. Der skal anvendes ansøgningsskema. Ved bevilling af tilskud tager Folkeoplysningsudvalget stilling til, hvilken form for afrapportering/evaluering der ønskes Øvrige tilskud Ansøgningsfrist: Løbende ansøgning. Ansøgninger, der er indkommet senest 14 dage inden et ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget, vil blive behandlet på det førstkommende møde i udvalget. Ansøgning Tilskuddet skal søges inden aktiviteten afholdes og/eller materialerne anskaffes. Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der søges tilskud til samt et budget, der beskriver udgifter samt evt. indtægter, herunder deltagernes egenbetaling. Det skal endvidere anføres, om der er søgt tilskud fra anden side.

11 Ansøgningen fremsendes til Kultur og Fritid. Udbetaling af tilskud Som hovedregel udbetales bevilgede tilskud først, når Kultur og Fritid har modtaget dokumentation for tilskuddets anvendelse. Ansøger kan dog få udbetalt enten hele eller dele af tilskuddet, som et a conto beløb. Endelig afregning foretages så, når tilskudsmodtageren fremsender dokumentation for de afholdte omkostninger Tilskud til materiel/udstyr Folkeoplysningsudvalget kan yde tilskud til anskaffelser af materiale eller udstyr til anvendelse for folkeoplysende virksomhed. Der ydes normalt ikke tilskud til almindelige forbrugsting såsom bolde, net, personligt udstyr m.v. Der ydes ikke tilskud til egentlige anlæg (bygninger m.v.) Tilskud til deltagelse i mesterskaber Folkeoplysningsudvalget kan til unge amatører under 25 år, yde tilskud til udgifter i forbindelse med deltagelse i nordiske, europa-, og verdensmesterskaber eller lignende, bortset fra hvis de afholdes i Danmark. Der bevilges maksimalt 3000 kr. pr. person/mesterskab. Der ydes ikke tilskud til ophold og fortæring Mesterskabspris Efter indstilling fra foreninger hjemmehørende i Kalundborg kommune modtager en individuel idrætsudøver eller et hold, der vinder et danmarks-, nordisk-, europa-, eller verdensmesterskab, i forbindelse med et arrangement en erkendtlighed fra Kalundborg Kommune. Udøverens/udøvernes forening modtager et beløb på kr ,-. En forening kan ikke modtage mere end 1000 kr. for hjembragte mesterskaber uanset antallet af disse Landsholdspris En idrætsudøver, der repræsenterer Danmark på et landshold under DIF, modtager samme gave og der gives kr. 1000,- til egen forening. Hver udøver modtager kun en gave pr. år uanset, hvor mange titler der er hjembragt eller, hvor mange gange vedkommende har deltaget på landsholdet. Ligeledes kan en forening kun modtage kr uanset antal hjembragte titler eller antal repræsentationer på landshold Årets leder, årets udøver og årets ildsjæl På baggrund af indstilling fra foreninger og enkeltpersoner i Kalundborg Kommune udpeger Folkeoplysningsudvalget hvert år hhv. årets leder og årets udøver. Årets leder og årets udøver modtager begge en gave og 1000 kr. Derudover modtager deres respektive foreninger 1500 kr. Årets ildsjæl kan indstilles af og vælges blandt alle borgere i Kalundborg kommune, og modtageren får en gave samt kr Årets ildsjæl udpeges i fællesskab af Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere