AquaDjurs A/S. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 26. april 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AquaDjurs A/S. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 26. april 2016."

Transkript

1 AquaDjurs A/S. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 26. april Overskriften til dette års beretning lyder: Fra forvaltning til offentligt driftsselskab. Denne beretning dækker perioden fra sidste års generalforsamling til i dag, dvs. på tværs af kalenderåret. Først lidt om: Mødeaktivitet. Hvert år fastlægger bestyrelsen sine mødeaktiviteter for det kommende år, via et årshjul. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. Herudover har der været afholdt et temamøde, og to heldagsmøder omkring den strategiske udvikling. Der har næsten været 100 % fremmøde til bestyrelsesmøderne og der er en god dialog med direktion og medarbejderne i AquaDjurs. Sidste års generalforsamling blev afholdt 13/4 hvor hovedaktionæren var repræsenteret ved borgmester Jan Petersen. På generalforsamlingen valgtes Mogens Hvid til ny næstformand, som afløser for Jørgen Vest Rasmussen, der af jobmæssige årsager ikke ønskede at fortsætte. Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der udsendt en pressemeddelelse med overskriften Effektiviseringer slår igennem i Aqua Djurs. Igen en god historie om lavere takster, og herunder fuld implementering af rabatordning til erhvervsvirksomheder 3 år før påkrævet. Bestyrelsens arbejde med de strategiske udforinger. I foråret 2013 godkendte vi den første samlede strategiplan for AquaDjurs, som udstikker pejlemærkerne for selskabets langsigtede udvikling. Handlingsplanen for perioden har primært været rettet internt med andre ord, på forhold som vi selv kan gøre noget ved. Fokus har været på udvikling og tilpasning af virksomheden til de ændrede rammebetingelser hvor prislofter, arbejdsrutiner og kultur har været omdrejningspunkterne. Vi var nu nået til anden fase af planperioden og bestyrelsen besluttede, at bruge en dag på at drøfte kursen for den kommende planperiode. Vi tog til Sostrup den 13/6 og brugte dagen på, at drøfte pejlemærkerne frem imod Strategisk udvikling er et gennemgående punkt på bestyrelsesmøderne, og forud herfor havde bestyrelsen bl.a. drøftet succeskriterier og differentieringsparametre for AquaDjurs. Strategirammen viser pejlemærkerne for, hvor vi vil hen (kursen). Vi fik drøftet markedssituationen og markedsudviklingen det at have attraktive priser kundetilfredshed og serviceniveau teknik, klima og energi - samt AquaDjurs som arbejdsplads. Alle disse ting knyttet til vores værdier som; respekt handlekraft og faglighed. Det jeg har nævnt her i beretningen, er kun en lille del, af det vi fik drøftet på strategiseminariet, og vi blev heller ikke færdige denne dag. Vi har så sent som den 8/ haft et opfølgende heldagsmøde om strategiplanen, og herunder grøn omstilling. Overordnet er udgangspunktet, at vi arbejder ud fra flere bundlinjer og 3 spor frem mod 2020: AquaDjurs vil være en sikker og effektiv leverandør AquaDjurs vil have attraktive og bæredygtige takster AquaDjurs vil have en solid position i forhold til strukturudviklingen i branchen. 1

2 Jeg vil ikke sige mere om strategiplanen, men direktør Palle Mikkelsen vil efter generalforsamlingen give en kort gennemgang af planen, som den foreligger. Spildevandsstruktur på Djursland. I samarbejde med Syddjurs Spildevand er der udarbejdet en overordnet økonomisk analyse i forhold til visionerne for den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. Analysen tog afsæt i 4 senarier: Den nuværende planstruktur med 5 renseanlæg på Djursland, eller to renseanlæg i henholdsvis Boeslum og Fornæs, eller et renseanlæg på Fornæs, alternativt et nyt fælles renseanlæg ved Glatved. Analysen var færdig i september måned 2015 og gav ikke noget entydigt svar, idet den økonomiske analyse viste, at scenarierne lå så tæt, at andre faktorer end økonomien får betydning. Analysen viste os, at stordriftsfordelene ikke i tilstrækkelig grad kan betale for etablering af et helt nyt anlæg ved Glatved. Efterfølgende har en arbejdsgruppe fra de 2 selskaber aftalt en fælles vision for rensning af spildevand på Djursland, der lyder således. På Djursland vil vi håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt Analysen var vigtig for os i de fremadrettede visioner for udvikling af Fornæs Renseanlæg. Vandsamarbejde Vest Djursland. Selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S, blev stiftet den og består af 5 private vandværker samt AquaDjurs. AquaDjurs er repræsenteret med Brian Pedersen som formand for selskabet, og administrationschef Kitsie Lund som direktør. Det nye vandværk med kildeplads og forbindelsesledninger forventes idriftsat ved årsskiftet 2017/18. Vi er stolte over, at vi har været katalysator for at dette projekt og at samarbejdet lykkedes. Vi tror, at dette samarbejde kan udbygges på sigt til noget større til gavn for udviklingen af den vestlige del af Djursland. Samarbejder. Et fundament i strategiplanen for AquaDjurs er samarbejde med andre selskaber, hvor det giver mening. Vi har pr indgået et samarbejde med Syddjurs Spildevand, der betyder, at AquaDjurs forestår al forbrugerafregning for den offentlige kloakforsyning på Djursland. En arbejdsgruppe for henholdsvis Vandcenter Djurs og AquaDjurs, bestående af formand, næstformænd og direktører for de to selskaber, har igennem 2015 set på muligheder og synergier i et eventuelt samarbejde. Vandcenter Djurs har omkring kunder, som også er AquaDjurs kunder overskriftet kunne være en indgang. Kvartalsrapportering. Direktionen skal i henhold til forretningsordenen redegøre for økonomien i selskabet gennem et perioderegnskab, der også omfatter forventningerne til den restende del af regnskabsåret. Kvartalsrapporterne er bygget op omkring selskabets tre bundlinjer; økonomi, kunder & miljø samt organisationen. Restancer. I efteråret kom det frem, at Skats inddrivelsessystem Efi på det nærmeste var brudt sammen. Ifølge loven skal vi benytte Skat til inddrivelse af restancer. I 2011 opkrævede skat kr. for selskabet. Dette beløb har været støt faldende og i 2015 har Skat opkrævet kr. 2

3 Situationen følges tæt, og alternativer vurderes løbende eksempelvis inddragelse af inkasso firma eller lokalt advokat firma, som supplement til Skats inddrivelse. Vi har mulighed for at foretage en afbrydelse af vandforsyningen hos en forbruger, der aftager drikkevand, indtil restancen er betalt. De samme muligheder har vi ikke for spildevandskunderne. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, at lukke for afløbet til en ejendom, men det er ikke lovligt. Det er dog ikke afprøvet ved domstolene. Vi har rejst problematikken over for vores interesseorganisation DANVA. Udgangspunktet er, at få lagt politisk pres for en løsning, der gør det muligt, at lukke for vandforsyningen hos de af vandværkets kunder, hvor der ikke er betalt for spildevandafledning, også selv om vandforsyningen er betalt. Indtil der er fundet en langsigtet løsning på inddrivelse af restancer, følger AquaDjurs aktivt op via bl.a. personlig kontakt til skyldnere, og herunder tilbud om mulighed for en afdragsløsning. Takststrategi. Selskabets bestyrelse skal en gang årligt fastsætte takster og bidrag, dvs. anlægsbidrag- og driftsbidrag for henholdsvis rent vand samt håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområde. De gennemførte effektiviseringer og omstruktureringer har været med til at sikre et råderum for nedsættelse af takster på vand og spildevand. Bestyrelsen har som udgangspunkt et ønske om: Attraktive og stabile priser. Reduceret omkostningsniveau skal komme kunderne til gode. Hvile i sig selv og ingen skattebetaling. Det sidste betyder ikke, at vi er imod at betale skat, men hvis vi opkræver mere end hvile i sig selv princippet betinger, vil der opstå et skattemæssigt overskud, og så kommer kunderne indirekte til at betale skat en gang til. Til brug for udarbejdelse af økonomiske langtidsprognoser og herunder fastsættelse af takstudvikling, skat etc. anvender AquaDjurs bl.a. en 25 års budgetmodel som arbejdsredskab. Modellen giver os mulighed for at regne på forskellige scenarier under de aktuelle forudsætninger. Bestyrelsen har i lighed med 2015 igen valgt, at nedsætte taksterne fra Taksten for spildevand nedsættes med 2 kr. pr. kubikmester, mens taksten for rent drikkevand nedsættes med 1 kr. pr. kubikmeter (excl. moms). Ser vi på anlægsbudgettet for de kommende 4 år, tages der afsæt i aktiviteterne jf. Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan, spildevandsplan- og klimatilpasningsplan samt nødvendige reinvesteringsbehov og herunder udviklingsplanen for Fornæs renseanlæg. Samlet set er der i planperioden frem til 2022 afsat 215 mio. kr. til anlægsinvesteringer i AquaDjurs regi. Et ganske pænt beløb O

4 Miljø og klima i Norddjurs Kommune Vand er vigtigt. Effektive kloakker og godt drikkevand er forudsætningen for god folkesundhed. Når vi rejser rundt i verden - og vi skal såmænd ikke ret langt væk, før vi for alvor oplever hvad sundhed og hygiejne betyder i forhold til rent drikkevand og håndtering af spildevand. Gennem en målrettet, prioriteret indsats når vi i disse år nogle markante milepæle i forhold til håndtering af vand og spildevand i Norddjurs Kommune. Spildevandshåndtering. Spildevandsrensningen er i dag centraliseret og foregår på Fornæs Renseanlæg, idet såvel Bønnerup Strand som Fjellerup Strand renseanlæg er nedlagt igennem de senere år. Det oprindelige formål med kloaksystemerne har været, at forbedre sundheden og hygiejnen i byerne. De største hygiejniske udfordringer i dagens Danmark er koncentreret omkring vore fælleskloakker i forbindelse med kraftig regn og herunder klimaforandringer. Udover oversvømmelser er der risiko for, at blandet regn- og spildevand kan komme ud på veje og ind i folks huse. Affødt af klimaforandringerne har Norddjurs Kommune i tæt dialog med AquaDjurs, udarbejdet en klimatilpasningsplan. Med afsæt i oversvømmelseskort og hydrauliske modeller er der sket en udpegning af kritiske områder i forhold til bl.a. ekstrem nedbør. Løsningen for AquaDjurs er separatkloakeringer og direkte afledning af regnvand til recipienter. En af de største udfordringer på sigt er den forventede havvandsstigning, der primært vil ramme dele af Allingåbro samt Grenaa by. Fra fælleskloak til separatkloak, er således arbejdstitlen på kommunens spildevandsplan, frem mod Godt 80 % af de kloakerede områder i Norddjurs Kommune er i dag separatkloakeret, hvilket betyder, at regn- og spildevand er adskilt. Separatkloakering vil også fremover være et fokusområde for AquaDjurs. Vi har i de senere år separatkloakeret Ørsted og afslutter i 2016 separatkloakering af Glesborg, ligesom vi i det forgangne år bl.a. har separatkloakeret delområder i Auning samt kloakeret Ring. Separatkloakeringen i Ørsted blev afsluttet med etablering af et stort regnvandsbassin, der indgår som et centralt element i et unikt rekreativt naturområde i direkte tilknytning til byen. Et godt eksempel på de muligheder der byder sig, når separatkloakering, klimasikring, natur og borgerinddragelse tænkes sammen. Der er igennem en længere årrække investeret store beløb i kloakering af sommerhusområderne langs kommunens 114 km lange kyststrækning. Vi har i 2015 afsluttet kloakering af området ved Skovgårde, der er det sidste store sommerhusområde, der er udpeget til kloakering i Norddjurs Kommune. En stor milepæl i forhold til spildevandshåndteringen er således nået til gavn for miljøet og turisterhvervet i Norddjurs kommune. Vandforsyning Vand betragtes i dag som en fødevare. Og AquaDjurs forsyner en del af den vestlige kommune med drikkevand. Affødt af bl.a. intensionerne i vandforsyningsplanen for Norddjurs kommune har Auning vandværk, Vivild Vandværk, Hevring vandværk, Holbæk vandværk og Øster Alling vandværk sammen med AquaDjurs den stiftet selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S. Selskabet skal etablere og drive et nyt moderne vandværk med tilhørende kildepladser og forbindelsesledninger. Kildepladsen bliver placeret ved Løvenholmskoven i det særlige drikkevandsområde 4

5 (såkaldt OSD område), mens vandværket placeret nord for Auning. Eksisterende vandværker fortsætter som selvstændige distributionsselskaber med henblik på bl.a. bevarelse af den lokale forankring. Vi forventer, at der kan leveres vand fra det nye vandværk fra årsskiftet 2017/18. I 2015 har vi sammenkoblet Nørager og Lystrup Strand Vandværker, så forsyningen i dag sker fra Lystrup Strand Vandværk. Et naturligt skridt i forhold til fremtidsplanerne omkring en mere centraliseret vandindvinding i den vestlige del af kommunen. Samfundsansvar og bæredygtighed AquaDjurs er en moderne miljøvirksomhed, hvor samfundsansvar og bæredygtighed er en naturlig del af den måde vi driver virksomhed på. Håndtering og rensning af spildevand er relativt energikrævende, og vi bruger i dag således omkring MWh om året. Som led i udviklingsplanen for AquaDjurs har vi besluttet, at etablere en ny mekanisk forbehandling på Fornæs Renseanlæg til erstatning for det saneringsmodne anlæg beliggende på det gl. Bredstrup renseanlæg. Udviklingsplanen indeholder samtidig en ambition om, at spildevandsrensningen på Fornæs Renseanlæg bliver energineutral. Dette skal ske gennem investeringer i bedre gasudnyttelse (gasmotor), ombygning til 2-trins anlæg (forfiltrering), behandling af septisk slam fra hele Djursland samt etablering af solceller. Principbeslutningen er truffet, og med realisering af ambitionen over de kommende år, vil vi nå en markant milepæl i forhold til bæredygtighed, og dermed udviklingen af AquaDjurs. Milepæle Gennem en målrettet, prioriteret indsats når vi i disse år nogle markante milepæle i forhold til håndtering vand og spildevand i Norddjurs kommune: Vi har fået en central spildevandsstruktur omkring Fornæs Renseanlæg. Og har således ingen direkte udledninger af spildevand fra renseanlæg til badestrande el. lign. i Norddjurs Kommune. Vi har med færdiggørelse af sommerhuskloakeringen i Skovgårde i 2015 fuldendt kloakering af de udpegede sommerhusområder langs kommunens 114 km lange kyststrækning. Vi har sammen med Norddjurs Kommune fokus på klimaforandringer, og bidrager jf. spildevandsplanen bl.a. med separatkloakering af ejendomme frem mod Vi har sammen med 5 private vandværker indgået i stiftelsen af selskabet Vandsamarbejde Vest Djursland A/S. Selskabet vil fra 2018 levere rent og fremtidssikker drikkevand fra et nyt moderne vandværk ved Løvenholmskoven, idet eksisterende vandværker fortsætter som distributionsselskaber. Vi har besluttet, at igangsætte en grøn omstilling af AquaDjurs, der bl.a. betyder, at vi arbejder henimod en energineutral spildevandsrensning på Fornæs renseanlæg. Sidst, men ikke mindst: Vi har ændret arbejdsrutiner og reduceret driftsudgifterne markant, og dermed skabt grundlaget for nedsættelse af prisen på vand og spildevand. Taksterne er i såvel 2015 som i 2016 sat ned kombineret med, at vi har en fuldt indfaset rabatmodel til vore erhvervskunder med stort vandforbrug. Vi har en strategiplan for den fortsatte udvikling af AquaDjurs, frem mod 2020 (mere herom senere). 5

6 Ordet tilbage til formanden: Årsrapport Årsrapporten for 2015 er udarbejdet i et nyt, mere læsevenligt og udadvendt layout, som bliver den fremadrettede skabelon. Jeg vil ikke bruge megen tid på selve årsrapporten for 2015 og økonomien, men overlade det til selskabets revisor, men jeg vil knytte et par kommentarer til årsrapporten. Årets resultat må betragtes tilfredsstillende, selv om resultater er negativt og ender på minus tus. kr., mens resultatet efter skat udgør et positivt resultat på tus. kr. Det sidste overlader jeg til revisor at forklare. Bestyrelsen har en strategi for at undgå at betale skat. Det vil kunne ske ved nedsættelse af taksterne til forbrugerne, forøge investeringerne, lånefinansiering og anvendelse af straksfradrag for vedligeholdelsesarbejder ved renovering. Følger vi den strategi, så kan vi undgå at betale skat fremover, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt. Selv om vi ikke har eller ønsker at betale skat, ja så bidrager vi til samfundsøkonomien gennem opkrævning af moms og energiafgifter, medarbejdernes skat af løn og arbejdsmarkedsbidrag. Samlet under et udgør det i 2015 lige knapt 11 mio. Lægger vi så 38 mio. i investeringer oveni, så bidrager selskabet pænt til samfundskagen. AquaDjurs 25 års jubilæum. Den 4. september 2015 valgte vi at markere, at det var 25 år siden Fornæs Renseanlæg blev indviet. Renseanlægget blev indviet den 7/ Dagen blev markret med et morgenmøde for erhvervsfolk i et samarbejde med Djurslands Erhvervsråd. Kl blev et stort spildevandsløb i samarbejde med Skoletjenesten i Norddjurs Kommune, sat i gang. Der deltog ca. 350 skoleelever fra alle kommunens 8. klasser, der løb om kap med deres egen lort. En tur på 9,17 km, hvis man fulgte ruten. Det blev en stor succes, med bl.a. direkte rapportager fra løbet på P4 Østjylland. Om eftermiddagen havde vi inviteret til Åbent Hus. Det benyttede ca. 150 borgere sig af. Det hele kulminerede med en fest for medarbejdere og bestyrelse. På vores hjemmeside ligger hele historien om Norddjurs spildevandshistorie med fokus på Grenaa og udledningen til Kattegat Alt i alt en stor dag, hvor vi fik sat fokus på selskabet og dens historie. Der skal herfra lyde en stor tak til alle som bidrog til markeringen og festlighederne. Sammensætning af fremtidens bestyrelse. Som det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen i dag, så har vi efter generalforsamlingen sat et tema på med overskriften Fremtidens bestyrelse i AquaDjurs A/S. Som led i den strategiske udvikling af selskabet har den fremadrettede sammensætning og størrelse af bestyrelsen været drøftet. I 2014 blev bestyrelsen udvidet fra 7 til 9 medlemmer, hvoraf 5 er udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 udpeget blandt kunderne og 2 udpeget blandt medarbejderne. Valg til bestyrelsen foregår hvert 4. år, og næste gang er i efteråret Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller stigende krav til bestyrelse og ledelse. Bestyrelserne i de danske vandselskaber er sammensat på forskellig vis, og herunder med forskellig størrelse etc. 6

7 Bestyrelsen mener, at det er rettidigt omhu, at drøfte denne problematik med ejeren Norddjurs Kommune. Skal der ske ændringer, er det et vedtægtsanliggende og hvis vores ejer mener, at der bør ske ændring i størrelse og sammensætning, så finder vi, at det kunne ske på generalforsamlingen i Jeg ser frem til den efterfølgende debat. Tak. Denne beretning skulle gerne give vores ejer og kunderne et indtryk af, hvad bestyrelsen siden sidste års generalforsamling har arbejdet med og besluttet. Vi har forsøgt at fremhæve de vigtigste ting. Der er fuld åbenhed, og referater fra vore bestyrelsesmøder er naturligvis tilgængelige på hjemmesiden. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til medarbejderne, som har været konstruktive medspillere i de forandringer, der sker i AquaDjurs. Også en stor tak til direktionen med Palle Mikkelsen i spidsen. I har igen i år ydet en stor arbejdsindsats. Der skal også lyde en tak til Norddjurs Kommune med særlig adresse til forvaltningen for samarbejdet omkring vand- og spildevandsplanlægningen i kommunen. Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et stort engagement i arbejdet, og viljen til at løse de spændende udfordringer. Grenaa den 19. april 2016 Frede Frandsen Formand. 7

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015 Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Ulf

Læs mere

Spildevandsplan 2008-2012

Spildevandsplan 2008-2012 Spildevandsplan 2008-2012 Fra otte til ét renseanlæg 1 Et godt vandmiljø og en sikker fremtid Det handler om badevandskvalitet, om et godt vandmiljø i vores åer og søer, rent grundvand og om, hvordan vi

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl. 15.00. Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse:

Læs mere

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg.

Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 04/2014 Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 9.00. Mødested: Rådhuset Allingåbro m.v. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen,

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 13. april Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 13. april Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2016 Mødedato: Onsdag den 13. april 2016. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Bjarne Bøhl

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 04/2015. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 9. september 2015. Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 04/2015. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 9. september 2015. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 04/2015 Mødedato: Onsdag den 9. september 2015. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Ulf Harbo,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 07/2014. Dagorden. Mødedato: Mandag den 8. december 2014, kl. 16. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 07/2014. Dagorden. Mødedato: Mandag den 8. december 2014, kl. 16. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 07/2014 Mødedato: Mandag den 8. december 2014, kl. 16. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen, JVR (næstformand)

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 9. november 2016, kl Mødested: Arkikon, Fornæs Fyr.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2016. Dagsorden. Mødedato: Onsdag den 9. november 2016, kl Mødested: Arkikon, Fornæs Fyr. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2016 Mødedato: Onsdag den 9. november 2016, kl. 13.30. Mødested: Arkikon, Fornæs Fyr. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand)

Læs mere

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Strategiplan 2020 AquaDjurs A/S

Strategiplan 2020 AquaDjurs A/S AquaDjurs 2020 Strategiplan 2020 AquaDjurs A/S Norddjurs 1 Forord 1. Rammevilkår 2. Tekniske anlæg 3. Organisation 4. Strategi- og virksomhedsmål 5. Fremtiden - efter 2020 6. Bilag Version 13.04.2016 Forord

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 05/2015. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 3. november Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 05/2015. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 3. november Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 05/2015 Mødedato: Tirsdag den 3. november 2015. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Bjarne

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl

Referat. Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as. Mødedato: 9. april 2014, kl Referat Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as Mødedato: 9. april 2014, kl. 15.30. Mødested: Fornæs renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. - Hans Erik Husum -

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 31. december 2015 havde Skovby Vandværk 1300 forbrugere og der blev udpumpet 144047 m 3 vand. Vi har leveret 140004 m 3 til jer forbrugere. Vores vandspild var i 2015 på 2,81%. Et

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig

Læs mere

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Aftenens program: 19.00 19.05 Velkomst ved vandrådets formand Sven Weel Jensen 19.05 19.40 Debatoplæg 19.40 19.45 Pause 19.45 20.30 Paneldebat

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015 Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen, JVR (næstformand)

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Referat fra mødet om fremtiden for Norddjurs Kommunes kommunale vandværker.

Referat fra mødet om fremtiden for Norddjurs Kommunes kommunale vandværker. Referat fra mødet om fremtiden for s kommunale Den 8. januar 2008, kl. 19.00 på Auning Kro Deltagere: Udby Vandværk Auning Vandværk Holbæk vandværk Ole Carstensen Ib Rasmussen Inger Pedersen Bruno Severinsen

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19. august 2013

Bestyrelsesmøde 19. august 2013 Bestyrelsesmøde 19. august 2013 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/5-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil?

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Carl-Emil Larsen, direktør DANVA KTC Årsmøde 20. september 2013 DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen på det overordnede niveau Forhindrer forskellige

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 6,L 151 - Bilag 6 Offentligt Anders Bækgaard GEUS Miljøstyrelsen DANIDA (Vestafrika) DANVA EU - Bruxelles Odense Vandselskab

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk

Dialogmøde og Nytårskur. Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015. 15. januar 2015. www.slagelse.dk Dialogmøde og Nytårskur Status på udvikling af landdistrikterne Fokus i 2015 15. januar 2015 Hvorfor det øgede fokus på landdistrikterne 1. Flere borgere i landdistrikterne eller i hvert fald fastholde

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer

RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer Carsten Raad Petersen 9. maj 2016 IDA MILJØ ROLLER STAT (lovgivningen) KOMMUNE (Ejer og myndighed) Mål Rammer Strategi FORSYNING (drift

Læs mere

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald

Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand. Spildevand. Varme. Affald Om Fors A/S 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Holbæk Lejre Roskilde Vand Spildevand Varme Affald 3 Hvem er vi? Koncernen Omsætning: kr. 663,7 mio. Årlige investeringer: kr. 351,7 mio. Indbyggere i vores område:

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg

Udbyder Titel Dato. 20. januar 14. juni Viborg, København, Roskilde, Skanderborg KLIKOVAND s liste for 2016 over kurser, temadage og andre arrangementer med relevans for fagpersoner, der arbejder med klimatilpasning Opdateret 18. januar 2016 Udbyder Titel Dato DANVA Ferskvandscentret

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi.

Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1. Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne. Bornholms Forsyning A/S 05.02.2014 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 35 Den 05. februar 2014 kl. 12.30 Mødested: Industrivej 1 A, Rønne Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Carsten Scheibye - (næstformand)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2013

FORMANDENS BERETNING 2013 FORMANDENS BERETNING 2013 Visionen for området kan bedst beskrives ved de ord som er nævnt i kvalitetsprogrammet der er udarbejdet for området: Ullerødbyen vil udvikle sig til en unik bydel, hvor arkitektur,

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk Formandens Beretning Generalforsamlingen 2010. Antal forbrugere Udpumpet vandmængde reduceret indvindingstilladelse Overvågning/terrorsikring Styring vandværk Udskiftning rør vandværk Rensning højdebeholder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere