BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 66 Marts 2002"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 66 Marts 2002

2 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-Dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Christina Henningsen Karin Wegener Tams Martin Bernsted Indlæg til Bulletin sendes på diskette, CD, eller via e- mail til den ansvarshavende redaktør. Internetadresse: Oplag:400 Skrifttyper: Century Schoolbook Tryk Nørrebros Bogtryk Næste deadline 1.september Indhold Generalforsamling 4 NKF-dk s regnskab 6 Bestyrelsens arbejde 8 Optagelseskriterier Bu 12 Arbejdsgrupper 14 Maleri og prydramme, referat 15 Klima,transport og udstillingsgruppen,referat 17 Magasingruppen,referat 19 Arrangement, Medicinsk-Historisk Museum 22 Møder 23 Referat af arrangement i Sct.Petri 24 Lacona IV i Paris, referat 25 Montre og udstillingsmaterialer, referat 27 Fuglsømøde 2001, referat 29 Abstracts 34 Tidsskrift for metalkonservering 39 Brev fra Newcastle 40 Meddelelser om konservering 43 NKNKF-dk s bestyrelse Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted H.O.Wildenskovsvej 22 Brejning, 7080 Børkop Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Rømersgade København K. Tlf Jens Aagaard, IT ansvarlig Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense Tlf Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Suppleanter: Robert Larsen, Maj Ringgaard, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Revisorer: Karin Wegener Tams Lin Spaabæk

3 Generalforsamling NKF lørdag d.20/ Før selve Generalforsamlingen er der arrangeret rundvisning i Pantomimeteatret i Tivoli. Vi mødes ved hovedindgangen til Tivoli kl. 11 præcis (ellers må man selv betale entré!). Efter rundvisningen går vi til frokost på Nationalmuseet kl Fra museets restaurant kan bestilles en stor grovbolle med fyld (pris 48 kr, og man kan vælge mellem flg. typer fyld: kylling og bacon; skinke og ost; tun eller vegetar ). Foreningen betaler en stk. drikkevare pr. medlem (der kommer). Kl 14 starter Generalforsamlingen i lokale U2. Vi forventer at slutte kl. 16. Tilmelding til frokosten senest mandag d. 15. april til Karen Borchersen på mail: eller pr. tlf Husk at angive hvilken type fyld du ønsker, ellers får du kylling og bacon. Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Formandens beretning for det forløbne år 2. Regnskabsaflæggelse og budget 3. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemme 4. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus en suppleant (jfr. 4) 5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 6. Meddelelser om Konservering 7. Nordisk videreuddannelse 8. Eventuelt Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til generalforsamllingen skal indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. 4 5

4 6 7

5 Bestyrelsens arbejde lige nu og den nærmeste tid fremover Af Michael Højlund Rasmussen, formand Bestyrelsens arbejde har igennem det seneste år taget udgangspunkt i den strategiplan, der blev præsenteret i forrige nummer af Bulletin (65/2001). Arbejdet har i nogen grad drejet sig om de opgaver, der allerede var sat i gang som f.eks. oplægget til minimumsstandarder for bevaring og håndtering af museumsgenstande, der blev udarbejdet i forbindelse med revision af museumsloven. Dette forslag blev afleveret oktober forrige år til Statens Museumsnævn (da det stadig eksisterede), og er nu under videre behandling. Processen bliver nok noget forsinket af, at den nye styrelse skal bringes på plads, og at der for tiden arbejdes på en tekst til den bekendtgørelse, der knytter sig til Museumsloven. Meningen er, at forslaget skal udsendes til høring blandt et bredt udsnit af konservatorer i Danmark, hvorefter Kulturarvsstyrelsen vil behandle det med henblik på evt. at lade det indgå i grundlaget for kvalitetsvurdering af de statsanerkendte museer. Økonomi På det økonomiske plan har bestyrelsen nu i nogle år arbejdet ihærdigt på at komme de årligt tilbagevendende underskud til livs. Det er ved at ske nu vi får et rigtigt positivt resultat i år. Hvordan det har kunnet lade sig gøre, kan man høre nærmere om på generalforsamlingen. Det er imidlertid vigtigt at fastholde den gode udvikling det er bestyrelsens mål, at der skal være et mindre overskud hvert år, således at der kan opbygges en kapital til uforudsete udgifter, rejser i forbindelse med øget mødeaktivitet, hjemmesiden, computeren m.m. Vi er ret sikre på, at der kommer flere af den slags udgifter fremover, så det er godt at være rustede. De overordnede mål Bestyrelsen vil arbejde for det overordnede mål at styrke foreningen, så vi med tiden kan blive en egentlig faglig organisation, der tegner professionen udadtil. Et af de første tiltag vil blive en revision af foreningens vedtægter, så vi kan få tidssvarende og klare rammer for vores virksomhed. Der vil på den kommende generalforsamling blive taget et første skridt med et forslag om en stramning af optagelseskriterierne for ordinære medlemmer. Det forslag kan ses andet steds i bladet. Det politiske arbejde Det er fortsat bestyrelsens mål, at foreningen skal markere sig i den del af den kulturpolitiske debat, der vedrører vores fag. Vi har fået en ny regering, der har spillet ud med massive nedskæringer i de kommende år på det kulturelle område samtidig med, at den digitale udfordring trænger sig på. Vi ved endnu ikke hvilken betydning det får for f.eks. arkivområdet, hvor konserveringen er blevet kraftigt beskåret til fordel for digital arkivering. Statens pulje til Konservatorskolens efteruddannelseskurser er netop blevet skåret væk, og vi vil rette henvendelse til Kulturministeriet om at genindføre den. På samme måde er det usikkert, om Den Konserveringsfaglige Referencegruppe, der rådgav Statens Museumsnævn vil overleve i den nye Kulturarvsstyrelse. Her det målet fortsat at have mulighed for at kunne komme til orde overfor Styrelsen, uanset hvilken form referencegruppen vil antage. Der er nok af problemer at tage fat på. Øvrige sager Af de løbende sager kan i flæng nævnes følgende: Der arbejdes sammen med Forbundsrådordføreren, Eva Ringborg (S) på at få lavet en tilbagebetalingsordning for det lån, som Meddelelser om Konservering optog hos NKF-DK i Vi regner ikke med at alle pengene kommer i hus, men en stor del af dem. Bestyrelsen har endvidere bedt et af de nyere medlemmer, om at komme med forslag til en mere spændende og indbydende introduktionsfolder, hvor foreningen profileres overfor de nyuddannede kolleger på en forhåbentlig bedre måde, end det sker nu. Det skal nævnes, at bestyrelsen har udpeget en ny repræsentant til E.C.C.O., og det bliver Helle Strehle, Moesgård Museum, Århus. Helle træder i stedet for mig, så jeg i højere grad kan hellige mig formandsarbejdet. 8 9

6 Arbejds- og strategiplan for NKF 2002/2003 Bestyrelsen vil fortsætte med den linie og de projekter, der allerede er i gang. Derudover ønsker vi at tage fat på en række nye emner. Først de igangværende emner og projekter: - Fortsat 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. - Foreningens økonomi skal give et overskud, så en arbejdskapital kan bygges op. Der skal være en lille kapital at stå imod med til møder, diæter, computeropgraderinger, øget aktivitet m.m. - Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere. - Fortsat udgivelse af Bulletin evt. med en netbaseret opsamlingsudgave, der vil opsamle indlæg og holde gang i løbende debatter m.m. mens vi venter på næste udgivelse. Vi ønsker at øge antallet af numre, men det må ske på baggrund af øget fagligt indhold og salg af annoncer. Det nye look samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. - Der skal satses på at få mere refererende stof om konservering bragt i Bulletin. Der foreslås referater (og annoncering) af DKF-kurserne og Konservatorskolens videreuddannelseskurser. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emne-grupperne. - Oplægget til minimumsstandarder skal viderebehandles, når den nye Kulturarvsstyrelse kommer i gang og har meldt tilbage, hvad man synes om oplægget. - Fortsat støtte til arbejdsgrupperne selvom der p.g.a. økonomien må reduceres i tilskuddet således giver vi kun årligt 500 kr. pr. gruppe fremover. - Der arbejdes på at etablere en fælles NKF hjemmeside til afløsning af den, der for tiden ligger på Konservatorskolens server arbejdet er i gang. - Lånet på kr. fra den danske afdeling til Meddelelser om Konservering skal afdrages, og der arbejdes nu på i samarbejde med forbundsrådsformanden at finde en tilfredsstillende løsning, hvor de andre sektioner bidrager til gældsafviklingen. Af nyere emner skal foreslås følgende: - Der skal gennemføres en opstramning af optagelseskriterierne for ordinære medlemmer til vedtagelse i Vi skal fremover arbejde støt og roligt for, at foreningen bliver en brancheforening eller egentlig faglig interesseorganisation. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. - Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, hvor det skønnes relevant. - Der skal arbejdes konkret for en styrkelse af konserveringen på Statens Arkiver i en tid hvor der fokuseres kraftigt på digitalisering som løsningen på et bevaringsproblem. Løbende overordnede målsætninger: - Det nordiske fællesskab i foreningen skal fortsat styrkes med flere fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. - Finansieringen af vores fælles tidsskrift Meddelelser om Konservering (MOK) skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Vi vil sikre, at de andre sektioner kender deres ansvar i denne sag. - Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. De nordiske samarbejdsflader skal bevares, og vi skal være indstillet på at skulle kæmpe hårdere for fælles projekter og initiativer end tidligere. - Akademiseringen af faget er en realitet som NKF støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. - Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer

7 Forslag til nye optagelseskriterier for ordinære medlemmer: af Michael Højlund Rasmussen, formand I forlængelse af vores oplæg til diskussion af medlemskriterierne for ordinære medlemmer i forrige nummer af Bulletin (Nr. 65 Oktober 2001) skal bestyrelsen hermed præcisere vores holdning til spørgsmålet. Vi har i den forløbne tid ikke modtaget nogle tilkendegivelser fra medlemmerne - hverken personligt eller på hjemmesidens debatforum. Derfor vil vi på den kommende generalforsamling fremsætte følgende forslag til opstramning af optagelseskriterierne: 2 stk. 1 Som ordinære medlemmer optages konserverings- og restaureringsuddannet personale ved danske museer, arkiver, biblioteker eller lignende værksteder, der som minimum har en 3-årig uddannelse fra Konservatorskolen ved Det Kgl. Danske Kunstakademi eller tilsvarende anerkendt uddannelsesinstitution (jfr. E.C.C.O. Guidelines (III): Basic Requirements for Education in Conservation/ Restoration). Dertil fordres mindst et års konserveringsrelevant erhvervserfaring ved et anerkendt konserveringsværksted. Personer med en ikke-konserveringsfaglig men i øvrigt akademisk uddannelse, som har en udpræget faglig relation til konservator-faget kan på baggrund af en vurdering af vedkommendes indsats og erfaring ekstraordinært optages som ordinært medlem. Skriftlig ansøgning om ordinært medlemskab stiles til bestyrelsen 3 måneder inden generalforsamlingen Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens uddannelse og erhvervserfaring. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder optagelseskriterierne samt hvilke konserveringsværksteder og uddannelsesinstitutioner, der kan anerkendes. Generalforsamlingen godkender optagelsen på baggrund af bestyrelsens indstilling. Tillægsparagraf 2 stk. 1 a. Overgangsordning: Konserveringspersonale, der ikke har en formel uddannelse som beskrevet i 2 stk.1 men i øvrigt har haft ansættelse eller beskæftigelse i mindst 3 år og dermed opfylder de hidtidige optagelseskriterier for ordinære medlemmer, kan fra generalforsamlingen 2002 og to år frem til og med generalforsamlingen 2004 optages som ordinære medlemmer. Da dette er en overgangsordning bortfalder denne paragraf efter generalforsamlingen Bemærkninger til forslaget: Det skal understreges at personer, der ikke opfylder de foreslåede optagelseskriterier under alle omstændigheder kan blive optaget som associerede medlemmer. Forskellen er på nuværende tidspunkt alene den, at associerede medlemmer ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Derudover modtager de foreningens blade og kan frit ytre sig i disse blade eller på hjemmesiden. Hele første afsnit i 2. stk.1 afviger fra den nuværende tekst ved at specificere, at det fremover er uddannelsen som konservator/konserveringstekniker m.v. i kombination med et års erhvervserfaring, der er grundlaget for optagelse som ordinært medlem. Vi mener faget er nået så langt, at der fremover kun ansættes uddannede konservatorer til at udføre konservatorarbejde. Desuden ønsker vi at markere den forskel, der er mellem den nyuddannede uden kendskab til arbejdsmarkedet, og de konservatorer, der har flere års erfaring i branchen. Andet afsnit i 2. stk.1 om ekstraordinær optagelse af ikke-fag personer, der har gjort en særlig indsats er typisk reserveret til f.eks. naturvidenskabeligt uddannet personale på konserveringsværksteder eller Konservatorskolen. Som konsekvens af akademiseringen af faget, vil denne åbning være forbeholdt akademisk uddannede personer. Det er tanken at denne paragraf kun skal kunne anvendes i ganske særlige tilfælde. Selvom NKF er en forening for konservatorer, må vi se i øjnene, at Danmark er et meget lille område, hvor det kan være konfliktfyldt at udelukke få men betydningsfulde mennesker fra det ordinære medlemskab særligt, når disse kan tænkes at være oplagte kandidater. Bestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag undersøgt hvilke optagelseskriterier, der er gældende i de øvrige nordiske sektioner. Vi har ikke fået svar fra alle, men i f.eks. Norge gælder i dag en tre-årig uddannelse som udgangspunkt for det ordinære medlemskab. Derudover fordres 1 års erhverserfaring ved anerkendt værksted. I Sverige gælder som udgangspunkt samme uddannelseskrav, men her fordres 3 års erhvervserfaring med fremlæggelse af dokumentation samt afholdelse af et fagligt relevant foredrag. Som det ses har bestyrelsen valgt at lægge sig op ad den norske model, som vi mener virker enkel og rimelig. Kommentarer modtages gerne

8 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 6 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Ramme Berit Møller Bommen Solrød strand Tlf Møbler Poul Rasmussen Bevarinsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C Tlf * 4601 Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede 2880 Lyngby Tlf Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Tlf Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks detagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. / år til fortæring mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. Referat fra Dansk Konserveringspersonales fællesudvalgs, foredrag den 25. september Nationalmuseets foredragssal af malerikonservator Berit Møller: Samspil mellem maleri og prydsramme. Det var overvældende da Berit startede sit foredrag med at vise et interiør fra Riddersalen i Christians VII s palæ. Her slog hun med ét fast, at rammen havde en betydelig funktion i dette interiør med spejle og malerier. Fra denne storslåede helhed gik hun over til det enkelte maleris rammes betydning for maleriet. Her kan rammen understrege den person som er afbildet ved at ornamentikken kan være forsynet med våbenskjolde, kroner, værdighedsindikatorer eller portrættet hvor en hånd eller en fod er anbragt ud på rammen. Ramme og billede høre sammen og ved fjernelse af rammen ville man lave et væsentligt indgreb i hele kunstværket. Men det er ikke alle rammer som så tydeligt er en del af maleriet, men alligevel har de en større betydning end man umiddelbart tror. Under visningen af malerier med og uden ramme var der ingen tvivl om, at billeder vandt væsentligt når der kom en ramme om. Man må også have for øje at der er mange malerier der ikke længere har deres oprindelige ramme. Jo længere man går tilbage, jo færre originale rammer. Mange malerier har fået guldrammer, da det blev mode, og andre rammer har lidt under dårlig opbevaring, og mange gange har man bare restaureret maleriet, men ikke rammen, som så siden er gået tabt. Mange rammer er genbrugsrammer, som er blevet skåret til, derfor hænger billeder ofte i en ramme fra en hel anden tidsperiode, hvilket ikke tjener til billedets fordel. Der hvor rammerne ikke er gået tabt er på mange moderne malerier, er der hvor kunstner helt har frasorteret rammen og brugt væggen som afgræsningen af maleriet og her ville det været påsætning af en ramme var lige så forkert som at hænge et maleri op i en bred guldramme, når den oprindelige har været en sort flammeramme. Et andet sted hvor rammer næsten helt er udelukket er i kunstbøger og på postkort, og det giver et fejlagtigt indtryk af kunstværkets helhed. Billeder skal ikke ses i bøger, de skal se i virkeligheden i den udstrækning, man har mulighed for. Jeg håber, at Berit har givet mange af de tilstedeværende indsigt i, at man også skal afsætte penge til restaurering, ikke kun af malerier men også rammerne og overveje om de billeder der hænger rundt om på museerne, har den ramme som de burde have

9 Der er skrevet en hel del litteratur om rammeprofiler, der er tilmed afholdt er kæmpeudstilling på Rijksmuseet i Amsterdam en gang i midten af 1980-erne. Så interessen for rammer har længe været der, men den er ikke rigtig nået ud til alle, så jeg kan kun takke Berit for hendes initiativ ved at afholde dette foredrag. Kun en ting var trist at Nationalmuseets fremviser gav alle Berits billeder et grønligt skær, det havde de ikke fortjent. Hvis man vil vide mere om prydsrammen kan man gå på nettet, biblioteket eller til Berit Møller som har e: Karin Wegener Tams Arbejdsgruppen KLIMA, TRANSPORT og UDSTILLINGER under NKF Tit stede var Anni Bentsen, Martin Trnka, Ingegerd Marxen, Hasse Nyström,Maj Stief Aistrup, Dorrit Bergquist og Kirsten Hauch (referent). Mødet foregik i Arkitektursamlingens atmosfærefyldte lokaler på Kunstakademiet, hvortil den store samling på ca 300,000 emner var flyttet for nylig. Dorrit introducerede os mundtligt til samlingen, dens formål og anvendelse til forskning, udstillinger m.m. Vi har her ofte med meget store og skrøbelige formater at gøre og meget lånes ud til udstillinger. De nuværende lokaler er i modsætning til de tidligere lyse og rummelige, hvor det gamle inventar af meget dybe reoler og skabe var blevet anbragt op mod vægge for at levne plads til de mange store borde til studie- og arbejdsbrug. Flytning og indretning varede i ca et halvt år, en periode hvor Dorrit mest fungerede som håndværker. Der er i Arkitektursamlingen ingen budgetter til nyanskaffelser, så der skal i påkommende tilfælde søges om midler via det alm. budget. Ved udstillinger betaler låneren udgifter til montering, fotografering, transport m. m. Dog findes en fin ældre samling af skifterammer i mange størrelser, der anvendes ved udstillinger og udlån. Vinduer i udstillings- og arbejdslokaler var alle forsynet med en let tonet film, der spærrede for al UV-holdigt lys. De mange mapper med indhold i skabe og skuffer var fra tidernes morgen forsynet med sirlig tuschnummerering let tilgængelig for øjet i kanten af de store brune mapper. Dorrit har fundet frem til et par gode materialer til mapper og læg. 800 grams Fabrianokarton indkøbes via Statens Museum samt den lette Karat offset i 80 gr. Begge materialer fås i de meget store formater. Efter frokost kom de faste punkter på dagsordenen, nyt fra arbejdspladserne og nyt om materialer, Hasse N, beretter fra Rosenborg, at alle rum nu er udstyrede med el og lys, og der var indkøbt diverse dataloggere til de relevante målinger. En diskussion om disses brug og anvendelse fulgte, om styringsprincipper og muligheder for via indeks på software at indstille klima til det optimale for det specielle måske sarte materiale. Hvordan styrker vi vores magasineringsforhold? Som et forbillede blev Vejle Amts kommende fællesmagasin nævnt. På basis af rundspørgen til alle amtets museers magasineringsbehov er amtet nu gået ind og bevilget de nødvendige midler til en fælles magasinbygning. Emnet bevaringsværdigt materiale er i de senere år blevet udvidet så også originaltilbehøret bevares, eksempelvis de gamle blændrammer, opklæbningsmaterialer af en vis originalitet, klips m.v. Det tilbagevendende punkt arkivkasser af det syrefri karton, der indfrier ønsket om styrke og stabilitet viser sig at blive en svær opgave at fä papirfabrikkerne interesseret i. De to standarder for papir er svære at overholde, når det drejer sig om æskekarton. Dorrit præsenterede os for en æske med kerne af aktivt kul fra Preservation Equipment, Maj Stief videregav råd fra arkivet i Rana, Norge, 16 17

10 hvor et fint æskesystem købes hos Maske emballagefabrik i Tronhjem. Søren Carlsen er i gang med at etablere et emballagesystem, hvor kunden selv har mulighed for at levere sit karton. Anni er i gang med en behovsanalyse for kortsamlingen på Stadsarkivet. Ingegerd er i gang med at teste kvalitatsbølgepap samt nogle mindre æsker for Museumstjenesten Næste møde d. 10/4-02 kl. 10 hos Jesper Stub Johnsen på Filminstituttet, Mølleparken Bagsværd. MAGASINGRUPPEN under NKF Første møde tirsdag på Kulturhistorisk Museum Randers. Mødereferat af Lone Petersen. På dagsordenen for arbejdsgruppens første møde var dels en præsentation af udvalgte igangværende magasinprojekter dels drøftelse af magasingruppens fremtidige arbejdsopgaver og arbejdsform. Det nyindrettede udstillingslokale ud mod Kgs.Nytorv Efter indledning ved Lone Petersen blev en række igangværende magasinprojekter gennemgået. Først de fremskredne planer for nye fællesmagasiner for 12 museer i Vejle Amt. Lise Ræder Knudsen gennemgik Rapport over magasinforholdene på museerne i Vejle Amt år 2001, en utraditionel behovsundersøgelse, som har vist sig uhyre nyttig i det indledende overordnede arbejde med at mobilisere de deltagende parter i den strategiske planlægning af et kommende fællesmagasin for museerne i Vejle Amt. Lise gennemgik endvidere den juridiske konstruktion omkring den selvejende institution, der skal danne rammen omkring fællesmagasinet. Der projekteres med etagem 2 på et bebygget areal på m 2, beliggende på en industrigrund, umiddelbart nord for Vejle Fjord broen. Magasinet vil blive bygget efter Zephyr-princippet om passiv klimatisering, hvor man udnytter byggematerialernes evne til regulere klimaet. Vejle Amt er langt fremme i projekteringen og byggeriet af fællesmagasinet her vil antagelig være det næste magasinbyggeri herhjemme. Dernæst gennemgik Simon Botfeldt sit arbejde med at dokumentere behovet for bedre magasiner i Vestsjællands Amt. Behovsundersøgelsen, som var et bestillingsarbejde, fandt sted i 1998, og planerne for bedre magasiner i Vestsjællands Amts synes siden mere eller mindre at være gået i stå. Simon Botfeldt, der til daglig arbejder i Roskilde Amt har ikke mulighed for at følge behovsundersøgelsen op. Peter Obel gennemgik status for magasinopbygningen på Odense Bys Museer. Første etape af magasinetableringen fandt sted i , i halvdelen 1000 m 2 - af en eksisterende lagerhal i udkanten af Odense. Indretningen udnytter hele hallens volumen, idet der er indrettet med mezzanin og høje stålreoler, som går helt op i kippen. Peter gennemgik forskellige procedurer i forbindelse med driften af magasinet. Nu er turen nået til den anden halvdel af lagerhallen. Af en anlægsbevilling på 2 mill kr. er halvdelen øremærket en bygningsrenovering (taget). Den nye magasinhal bestykkes med uisolerede stålcontainere, som indrettes individuelt en low-budget løsning, som Odense Bys museer har gjort 18 19

11 mange erfaringer med de senere år. Til sidst gennemgik Lone Petersen planerne for nye fællesmagasiner for en række af museer i Århus Amt. Her har man i et par år arbejdet med et fællesmagasin med mulighed for etablering af fælles konserveringsfaciliteter samme sted. Man har taget udgangspunkt i et bygningsfællesskab, men med indbygget mulighed for udvidelse af samarbejdet til et virkeligt fællesmagasin med fælles registrering, logistisk hensigtsmæssig magasinering og med adgang til hinandens samlinger. Mellem 4 og 8 museer forventes af deltage. Der arbejdes med et magasinareal på m 2, hvortil kommer arealer til fællesfaciliteter på mellem 700 og m 2, alt efter hvilket ambitionsniveau, man bliver enige om. Der er udarbejdet to skitseprojekter. Randers Kommune har stillet en industrigrund på m 2 til rådighed ved motorvejsudfletning, syd for byen. Anlægsudgifterne forventes af ligge på knap 14 mill kr for det lille projekt og godt 20 mill kr for det store. I øjeblikket arbejdes der med finansiering af fællesmagasinet. Anne Marie Juhl, Haderslev Museum Karen Uhrt, Storstrøms Konserveringscenter Lise Ræder Knudsen, Vejle Amts konserveringsværksted Marianne T.Hadsund, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted Simon Botfeldt, Roskilde Amts Konserveringscenter, Ingegerd Marxen, Nationalmuseet Peter Obel, Odense Bys Museer, Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum Randers Magasingruppens fremtidige arbejde: Efter frokost drøftedes det fremtidige arbejde og arbejdsformen for en evt. magasingruppe. Der var enighed om behovet for et vidensudvekslings og udviklingsforum på magasinområdet. Der er mange nye tanker fremme omkring præventiv bevaring og der er grøde i magasinsituationen, både nationalt og lokalt. Hermed er Magasingruppen under NKF en realitet. Der var stor interesse for et forslag om, at gruppen som sin første opgave indgik et samarbejde med Kulturhistorisk Museum Randers om at arrangere og afvikle et magasinseminar i efteråret Seminaret skal tilrettelægges bredt, så det, foruden konservatorer, også er af interesse for museumsledere, politikere/bestyrelsesmedlemmer og ingeniører og arkitekter. To dage i september afsattes til seminaret, nemlig torsdag 26. og fredag 27.september Forslag til indlæg: Gennemgang af Zephyr- principperne (ing. Lars D.Christoffersen, Birch og Krogboe), danske magasiner - set i et museumshistorisk perspektiv, tidligere magasinundersøgelser, aktuelle magasinprojekter, lovgivning omkring magasiner og Nationalmuseets magasiner. Første planlægningsmøde foregår i Odense tirsdag 5.februar kl. 10. Foruden seminaret, som er det første og meget konkrete mål for arbejdet, nævntes andre mulige mål for arbejdsgruppens arbejde: En fælles behovsanalyse, en kogebog/manual til brug ved magasinetablering, diskussioner om ansvar og kompetence, udvikling af magasinmedarbejdernes kvalifikationer. Magasingruppens medlemmer: Ove Madsen, Viborg Amts Konserveringsværksted 20 21

12 Besøg på Medicinsk-Historisk Museum Ved konservator Ion Meyer Medicinsk-Historisk Museum ligger i det smukke gamle kirurgiske akademi, der blev bygget på kongelig anfordring i 1787, som en del af Frederiksstaden. Museet rummer samlinger, der også i international målestok, er af høj kvalitet. Samlingerne dækker alle sider af medicinens, tandlægevidenskabens og apotekervæsenets udvikling gennem tiderne, og repræsenterer en betydelig formidlingsmæssig og forskningsmæssig værdi. Besøget starter i det unikke gamle auditorium, hvor husets historie og arkitektur fortælles. Bagefter besøger vi nogle af museets lukkede samlinger. Vi vil bl.a. se en del af apotekersamlingen, med bemalet inventar, fajancer, glas og obsolete medikamenter. Afhængig af tid og lyst kan vi derefter se museets enestående samling af mikroskoper, tandlægesamlingen eller det nyindrettede magasin. Besøget afsluttes i den saxtorphske samling, der viser fødselshjælpens historie, med instrumenter og teratologiske præparater. Tid: torsdag d. 14. marts 2002, kl til ca. kl Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62, København. Tilmelding til spisning inden 11.marts til Karen Borchersen tlf eller mail Møde i Tekstil emnegruppe Nu vil vi prøve at få gang i en Tekstil emnegruppe! Vi mødes mandag d. 11 marts kl på Tekstilkonserveringens værksteder i Brede. Dette 1. møde er helliget brugen af lavtryks- og sugebord i tekstilkonserveringen. Vi opfordrer alle der har gode og dårlige erfaringer med brug af lavtryksbordet, eller har ideer til, hvordan man kan bruge både mere og mindre komplicerede lavtryksteknikker i tekstilkonserveringen, til at komme frem med det. Vi forestiller os at det kan ske i form af et lille indlæg, eller i en mere uformel rundbordssamtale. Alle interesserede kan melde sig hos undertegnede inden 6. Marts Maj Ringgaard Nationalmuseet Bevaringsafdelingen Tlf Emnedag om Klima, Udstillinger og Transporter 10 april 2002 kl Mødested: Det Danske Filminstitut, Filmarkivet, Bagsværd Fort, Møllemarken 29, 2880 Bagsværd (3 min. gang fra Stengården Station, S-tog, Linie H mod Farum ) Mødeplan: Velkomst ved Jesper Stub Johnsen, Morgenmad Rundvisning i Filminstituttets Magasiner i Bagsværd Fort Transport til Naverland i Glostrup Frokost Rundvisning i Filminstituttets Magasiner i Naverland. Gennemgang af klima- udstyr og klimamåleudstyr Kort nyt fra gruppens medlemmer. Aftale om nyt møde. SU: Pestmaske fra 1730erne Tel: Fax

13 Besøg i Sankt Petri Kirke. Af Eva Bøje Nielsen. Torsdag den 25 oktober var der som annonceret i oktoberudgaven af Bulletin, arrangeret besøg i Sankt Petri Kirke. Denne efterårseftermiddag var der ca. 30 som mødte frem for at deltage i rundvisning, der blev holdt af Robert Larsen. Først blev der givet en introduktion ude foran kirken, hvor man kunne iagttage hvorledes kirken er bygget i flere etaper. Den ældste del opført i store røde munkesten og derefter de lidt mindre og mere gullige Flensborgssten. Kirken er den bedst bevarede middelalderbygning i København inden for voldene. Den er opført midt i 1400-tallet. Herefter er der kommet flere tilføjelser hvor den sidste ydre ændring er rejsningen af kobberspiret i Herefter gik rundvisningen til gravkapellerne, der består af underjordiske krypter hvorover vandrehallen med sidekapeller opført i slutningen af 1600-tallet. Det første sidekapel der ses når man træder ind i vandrehallen, har som det eneste bevarede loftsmalerier. Lofterne er for nylig blevet konserveret. Hvælvingernes bemaling med blå limfarve er i den forbindelse fastgjort med størlim. I kapellerne kan man desuden se værker af datidens store billedkunstner, der arbejdede i Danmark. Blandt andet kan nævnes de Lente familiens storslåede gravmonument i barokstil udført af den flamske kunstner Thomas Quellinius. Et andet storslået monument er det som Jo- hannes Wiedeweld har udført for familien Weyse. Efter at have set vandrehallerne blev vi ført ind i kirke- rummet igennem det nordlige kirkeskib, Chr. V. salen, der blev opført i I dag er rummet adskilt fra resten af kirken og rummet benyttes af menigheden som forsamlingssted, til foredrag, udstillin- ger og koncerter. Herefter gik vi op til altertavlen hvor vi hørte om restaure- ringen af altertavlen. Indtil for nylig har man troet at den oprindelige altertavle var gået til, men ved restaureringen fandt man at den var genbrug af den oprindelige altertavle. Under restaureringen sås det at den var genbrug at den gamle altertavle. Denne er i dag placeret til højre for orglet. Rammen på altertavlen blev under restaureringen kompletteret med de tandsnit der manglede. De er støbt i gips og derefter forgyldt. Efter rundvisning var der lejlighed til at gå rundt og se kirkerummet på egen hånd, hvorefter der var arrangeret restaurant besøg for dem der havde lyst. Referat fra LACONA IV konference 2001, Paris Af Christina Norman Henningsen Den fjerde internationale LACONA konference (Lasers in the conservation of artworks) blev afholdt i Paris, september Baggrunden for stiftelsen af dette internationale forum i 1995 var at laserteknologien allerede siden 1970 erne har været genstand for undersøgelser af hvorvidt laser kan anvendes inden for fagområdet konservering. Det er formålet med dette forum at samle viden og erfaring om det forholdsvis nye apparatur, laseren. Indenfor de forskellig konserveringsområder er laseren genstand for mange spørgsmål da det i konserveringsverdenen drejer sig om at adoptere ny teknologi. Som med alle nye teknikker vil man gerne vide sig så sikker som muligt inden teknikken kan accepteres til konserveringsformål. Sammensætningen af deltagerne på LACONA konferencer bærer præg af, at laseren er et instrument fysikere har udviklet hovedsageligt til industrielle formål. Fysikerne inddrages nu i arbejdet med at undersøge anvendelsen af lasere til rensning af genstande, som består af vidt forskellige materialer og med forskellige typer og grader af tilsmudsning. Endvidere er fysikerne sammen med konservatorer med til at undersøge, hvorvidt overfladebehandlinger med lasere på længere sigt kan skade objekter. LACONA konferencen er altså et eksempel på en meget vigtig og frugtbar dialog mellem forskellige faggrupper. Der er dels fysikerne, der kender deres apparatur, dels konservatorerne der kender de traditionelle rensemetoder og har en erfaring med disse og endelig er der museumsinspektørerne der overordnet har ansvaret for genstandenes bevaring samt kravet om formidling og tilgængelighed for publikum. På konferencen var der 50 mundtlige indlæg og 31 posters, inddelt efter de forskellige materialetyper og emner; rensning af sten og elfenben, glas og metal, organiske materialer, fjernelse af overfladebehandlinger, studier af farver og misfarvning, herunder vurderinger af hvorvidt laserbehandlingen forårsager materialeændringer. Susanne Trudsø fra National Museet deltog med en poster omhandlende laserrensning af portal og rosetvindue på Gustaf kyrkan i København

14 Programmet på konferencen var meget koncentreret og med en til tider meget intens diskussion. Det vigtige er jo at genstandene sikres den bedst mulige og mest effektive behandling og at laserbehandlingen ikke har nogle uønskede langtidsvirkninger som burde havde været afdækket på et tidligt tidspunkt ved undersøgelser af kunstig ældede øvelsesmaterialer. Laseren anvendes i nogen udstrækning til afrensning af stenoverflader men er på nuværende tidspunkt ikke generelt udbredt til andre konserveringsformål. Dette skyldes bl.a. at prisen for laserudstyret endnu er på et niveau hvor alle ikke kan være med. Derfor er det kun enkelte institutter og laboratorier, der i samarbejde med konservatorer foretager undersøgelser på øvelsesmaterialer eller på originalmaterialer. De typer lasere som typisk anvendes i konserveringssammenhæng er Excimer lasere, der fungerer ved hjælp af forskellige ædelgasser og opererer indenfor UVområdet ved en bølgelængde på 248 nm og 308 nm. En anden type laser, Nd:YAG-Laseren, som er en faststoflaser, kan indstilles til en bælgelængde på 266 nm (ligeledes indenfor UV-området), 532 nm (grønt synligt lys) og 1064 nm (IR -området). Fra Danmark deltog Susanne Trudsø, Ole Drachmann, Marie Vest, Jørn Bredal, Bent Eshøj, Ulrik Staal, Mette Westergaard, Lars Aasbjerg og undertegnede. De fire sidstnævnte er alle 2. dels studerende på Konservatorskolen og arbejder med anvendelsen lasere i deres specialer. I forbindelse med afholdelse af konferencen blev der lavet et fortryk med de enkelte indlæg. Den endelige konferencepublikation ventes udgivet i forsommeren 2002 i ICOMOS regi. Det er allerede nu muligt at orientere sig på eller og det er muligt at gennemse et eksemplar af fortrykket på Konservatorskolens bibliotek. MONTRE OG UDSTILLINGSMATERIALER Referat af Fuglsø formøde november 2001 I år er der ikke plads i Bulletin til hele referatet fra formødet på Fuglsø arrangeret af DKF. Derfor kommer der kun dette korte indlæg. Referatet er fyldigt og værd at læse. Der er mange henvisninger til yderligere informationer og der er mange råd om hvilke materialer der er dårlige og hvilke der er okay at anvende. Referatet kan læses i sin helhed på NKFs hjemmeside Fuglsøformødet 2001 var godt besøgt med ca. 60 deltagere. Årets emne havde til formål at give deltagerne den sidste nye viden om, hvilke materialer der er forsvarlige at anvende i forbindelse med udstilling af museumsgenstande. Foredragsholderne var hentet fra den danske museumsverden og fra det nære og fjerne udland. Mødet startede med Eskild Laursen, udstillingsarkitekt på Nationalmuseet, som redegjorde for en række generelle faktorer ved opbygningen af en udstilling, om modulopbyggede montrer med speciel coatede træplader og forudsætninger for er harmløst montremiljø, vigtigheden af god planlægning og evnen til at kommunikere mellem de forskellige faggrupper, som er involveret i arbejdet. Arne Møller, museumshåndværker på Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, viste en række dias fra diverse udstillinger. En lang række forskellige typer montrer præsenteredes. Morten Ryhl-Svendsen, laboratoriet på Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet, fortalte om sit og Jens Glastrups arbejdsområde på laboratoriet. Arbejdet bestod i rådgivning med hensyn til montrematerialer, analyser og identificering af bestanddelene i kommercielle produkter, hvis materialesammensætning ikke er kendt, og om undersøgelser af indeklima og luftforurening. Louis Lange Wollesen, konservator ved Vejle Amts Konserveringsværksted, fortalte om en lavteknologisk undersøgelse af svovlabsorberende materialer, som kan anvendes i forbindelse med opbevaring af sølvgenstande. Undersøgelsen var igangsat på baggrund af en henvendelse fra et kulturhistorisk museum. Monica Fjæstad, fra Riksantivarembetet i Stockholm (svarer til Nationalmuseets position i DK), fortalte om et forskningsprojekt indledt i 1999 som havde til formål at måle luftforurening i forbindelse med opbevaring af museumsgenstande. Projektet var tredelt, idet én del gik ud på at måle korrosion på en række metaller forårsaget af organiske syrer. En anden del gik ud på emissionsmålinger og ende

15 lig var der en del, som havde til formål at udvikle en forholdsvis simpel metode til måling af luftkvaliteten i museumsmiljøer. Forsøgsrækker havde blandt andet vist, at udseendet på sølvbrikker udsat for sure svovlgasser er meget forskelligartet. MF fremhævede desuden sammenhængen mellem korrosion og høj relativ luftfugtighed, og at reguleringen af den relative luftfugtighed på målestedet var af stor betydning. Jean Tetreault, Conservation Scientist fra CCI, Canada, var hovedtaleren på formødet. Jean havde inddelt sit indlæg i 4 foredrag. Vi fik en stormende men alligevel udførlig gennemgang af principper for nedbrydning og forurenende stoffer, kontrolstrategier overfor forureningskilder, monteringsmetoder og materialer, træprodukter og coatings, buffermaterialer, plastik og dets diverse tilsætningsstoffer, montrebygning og luftskifte, standarder for forureningsniveauer, skumgummi (polyurethan) og tætningsmaterialer. Produkter blev gennemgået med hensyn til kemisk stabilitet, beskrivelse af fysiske karakteristika, og Jean Tétreault gav sin mening om de var gode eller slemme. Læs hele referatet og brug evt. dets henvisninger til yderligere information. Koordinatorer var Morten Ryhl-svendsen, Ulla Kejser og Mette Humle Jørgensen. Referat af Fuglsømøde 2001 Referat af Konserveringsfagligt orienteringsmøde, Fuglsø 2001 Anders Ekstrøm Løkkegaard Onsdag d. 14/ Brita Mosdal og Jørgen Nordquist måtte melde afbud p.g.a. sygdom. I stedet indtrådte museumsinspektør Inger Lauridsen, Tønder Museum og konservator Robert Larsen, Nationalmuseet med kort varsel. Inger Lauridsen, Tønder Museum: IL talte om museets tidligere samarbejde med Gram Konserveringscenter før dette lukkede ned. Om hvordan museet så sig nødsaget til, at nedprioritere konserveringen på stedet til fordel for en ekstensiv udbygning af museet. Hvordan der på museet blev arbejdet med montre med overtryk, æstetisk kønne montre og brug af materialer, der ikke afgiver dunster, der på sigt kan skade de udstillede genstande. IL ser, at der på i fremtiden kan blive problemer med bygningsbevaringen af landbrugsbygningsmassen. Michael Højlund Rasmussen, Vejle Amts Konserveringsværksted: MHR talte om NKF og museumsloven, en retrospektiv gennemgang fra 1995 op til i dag. Om problemerne med nedskæring af konserveringen til fordel for udstillinger. Noget om den arbejdsgruppe der blev nedsat i 1998 m.h.p. at påvirke politikerne, og dennes erfaringer på området. Politikerne kontaktede arbejdsgruppen og udbad sig forslag til minimumskrav. Et forslag til minimumsstandarter blev afleveret i oktober Den væsentligste erfaring er nok den, at gruppen fremover vil kontakte Folketingets Kulturudvalg, da dette udvalg automatisk sender det videre til ministeren. MHR talte endvidere om E.C.C.O. Situationen i Danmark contra situationen i andre EU lande. Tendensen er udlicitering og dårlig lovgivning på bevaringsområdet. Projekt APEL (et fransk tiltag med rundsending af spørgeskemaer om konservering i EU lande) kan muligvis føre til en bedre lovgivning generelt. MHR havde ikke mulighed for, at kontakte de personer i Danmark, som han gerne ville have rådført sig med på nogle områder, p.g.a. tidspres. Peter Dragsbo, Middelfart Museum: PD gav en historisk gennemgang af bygningsfredningsloven op til den nuværende afmatning på området, hvor der er diskussion om direkte af-fredning. Noget om Kommuneatlas projektet og bevaringsværdighedsbegrebet i og af bysamfund. PD forklarede om forretningsgangen m.h.p. at få bygninger el. hele boligområder erklæret bevaringsværdige, om en bygningsmasse på skønsmæssig bevaring

16 Birgitte Faurhøj, Nationalmuseet: Margit Petersen, Viborg Stifsmuseum: BF talte om afprøvning af en gammel italiensk teknik til behandling af overflader på kalkmalerier ved brug af en mættet bariumhydroxydopløsning opslæmmet Baseret på tidligere undersøgelser var der store forventninger om fund af genstande MP talte om et projekt, der omhandler feltkonservering ved Viborg Søndersø. i papirpulp. De indledende problemer med at vænne sig til at tale sammen via tolk på denne udgravning. Derfor blev der rejst mange penge (bl.a. fra Velux) for at blev dog overvundet på bedste vis, ved at benytte en konserveringsfaglig translatør kunne imødegå denne forventning på bedste måde. Det fremgik af indlæget, at også fra egne rækker. BF fortalte om forundersøgelse for at forhindre uønskede kemiske arkæologerne arbejdede med en metode, der ikke er den gængse fremgangsmåde. reaktioner, om sikring af kalkmaleriets overflade med papir for at holde på pigmenter, den fremgangsmåde der var nødvendig for at BaOH/ papirpulp ikke skulle tørre En metode hvor jorden blev skrællet af ved at følge topografien af de forskellige jordlag. Hvilket var tidskrævende og besværligt, især da man ikke havde fået korrekte oplysninger fra teknisk forvaltning. MP viste lysbilleder der beskrev den ef- før påførring, den endelige fjernelse af påført materiale samt sammenligning før og sværdige bygninger på landsplan og bygningsforbedringsloven. Lidt om de respektive kulturmiljøråds arbejde i henhold til museumsloven. PD mener, at man bør holde forskning og antikvarisk arbejde adskilt. Robert Larsen, Nationalmuseet: RL opsummerede hvad Nationalmuseets Bygningsantikvariske Konsulenttjenste er, med udgangspunkt i Jørgen Nordquists artikel. RL fortalte om nogle konkrete eksempler i Brumleby (Bindesbøll) og Hedebygade (Tove Ditlevsen) og pointerede at NBK er en profitbaseret virksomhed. Indlægende affødte diskussioner om bevarende lokalplaner som en nødvendighed for et reelt bevaringsprædikat, kirker contra herregårde m.m. Torsdag d. 15/ Eva Bøje Nielsen, Bach. Scient. Cons.: EBN talte om sit bachelor afgangsprojekt fra Konservatorskolen, afrensning af kalkaflejringer på Gefionspringvandet. Startende med succeskriterierne. Blæsning med tøris blev valgt. EBN undersøgte de forskellige parametre ved denne metode og fandt, at påvirkningen af kalkaflejringerne skyldes 2 faktorer; nemlig en termisk reaktion og en direkte fysisk påvirkning. Forholdsmæssigt 70% : 30%. Kuldioxidpillerne havde en diameter på mellem 3-7 mm. og trykket blev øget gradvist til 11 Bar. Den primære grund til afsprængning af kalk fra bronze skyldes forskellene i udviddelseskoefficienterne ved temperaturpåvirkningen. Susanne Trudsø, Nationalmuseet: ST fulgte op på sit indlæg fra et tidligere Fulgsømøde, hvor hun fortalte om forventninger og problematiker ved laserafrensning af facader. Med udgangspunkt i facadeafrensning af Marmorkirken talte ST om erfaringerne med bl.a. forskellige stentyper. Også ved laserafrensning er den primære årsag, til fjernelse af den uønskede overflade, en forskel i udviddelseskoefficienter, hvor den mørke overflade sprænges af den lysere underliggende. Der blev vist billeder på både mikroskopisk og makroskopisk effekt ved behandlingen. ST talte desuden om Gustavkirken ved Østerport St., projektet på Gl. Dok (Søren Rasmussens afrensning af Thorvaldsens figurer) og Jesuskirken. Specielt for Jesuskirken er de mange teglsten. Desuden blev der fortalt om laserafrensning ved brug af større og længere rækkende materiel. efter behandlingen. Sarah Watkins, British Museum: This talk described two major conservation projects undertaken recently in the Department of Conservation at The British Museum. The first, recently completed, is the conservation of finds from an Anglo-Saxon cemetery at Buckland, Dover, Kent. The second project is still in progress and involves the conservation of finds from Anglo-Saxon burials at Sutton Hoo, excavated in summer One of the burials was a cremation in a copper alloy hanging bowl; the conservation of which, so far, will be described. These two projects illustrates: 1) How the British Museum (and the Department of Conservation) fit into the organisational framework of archaeology inengland - at excavation and postexcavation stages. 2) How through an investigative approach to the conservation of recently excavated objects conservators contribute to key areas of archaeological research. 3) The importance of excavators having an awareness of what information and evidence might be preserved on objects in burials. 4) The importance of good communication between archaeologists and conservators and other specialists if the maximum amount of evidence is to be retrieved. 5) The importance of regarding the burial as a whole - this is vital if the finds are to be properly interpreted. Birgit Wilster Hansen, Oslo Universitet: BWH tog udgangspunkt i historiken omkring tidligere udgravninger i Kaupang. Startende med fundet af en gravplads og til de senere forsøg på at finde en evt. boplads/handelsplads. Dette må siges at være lykkedes, da der på den igangværende udgravning er optaget mange tusinde numre, og mange af disse numre indeholder mere end een genstand. BWH redegjorde for udgravningens tidsspan, økonomien og ikke mindst udfordringen i at registre og behandle den stor fundmængde, hvor der ikke er tid nok til egentlig konservering, da koordineringen tager meget af tiden. BWH afsluttede med at opfordre til at læse om Kaupangudgravningen på: og desuden at tage kontakt til hende på: hvis man har mod på at arbejde i vores nordiske broderland.

17 fektive behandling, som de fundne genstande blev udsat for umiddelbart efter optagelse. Der var flere eksempler på organisk konservering så vel som uorganisk ditto. Ligeledes fortaltes om nyanskaffelse af en fryser med glaslåge og frysefælde, så en frysetørring kan foretages og beses. Desværre blev fundmængden af genstande ikke så stor som forventet, men der er håb om, at projektet vil munde ud i en vejledning til optimal feltkonservering. Arne Jouttijarvi, Heimdal Arkæometri: AJ talte om en undersøgelse af 10 bronzebeslag (de fleste propelformede) som opstart til et decideret forskningsprojekt. Der var ikke tale om aftinning. En SEM analyse af de respektive overflader gav nogle meget overraskende resultater: Bronzebeslag med Ag/Sn overfladebelægning, bronzebeslag med Ag/Au overfladebelægning m.m. Beslagene er usædvanlige derved, at der er tale om ensidige overfladebelægninger. Det mest bemærkelsesværdige er beslag med en kemisk sammensætning der ikke er set magen til i ca undersøgelser. Helge B. Madsen, Konservatorskolen: HBM redgjorde for den del af Projekt det Agrare Landskab i Danmark, som omhandler bronzers nedbrydning. Projektet startede i 1990 erne med nedlæggelsen af EUs overskudslagre. Af sideløbende delprojekter er bl.a. bevaringstilstanden på jern og rav. Der blev fortalt om de mange parametre, der måtte tages med i betragtning og selve den geografiske placering af undersøgelsesområdet i sønderjylland. I indlæget indgik et satelitfoto, der klart viser den agrare forskel på netop sønderjylland og det nordligste Tyskland. Ligeledes tegninger over forskelle på chlorids spredning og mængden af nedbør på landsplan. Undersøgelsen blev forlagt v.h.a. søjlediagrammer over: Udvalgte bronzer, tidsperioder, fundomstændigheder, jordbundsforhold og tidspunkt for de udvalgte bronzers indgåelse i samlinger. Den afsluttende diskussion under evalueringen på dette års møde blev noget følelsesladet, hvorfor der vil komme en gennemgang af de praktiske forberedelser, de rejste kritikpunkter og konstruktive forslag til at imødegå kritiken på NKFs hjemmeside under: Jeg vil gerne opfordre alle til at, om ikke deltage aktivt, så følge med i diskussionen. Det blev vedtaget på mødet, at åbne op for indlæg og deltagelse af alle de faglige konserveringsspecialer, hvorfor der vil blive behov for yderligere 2 koordinatorer i Reminder om indlæg Indenfor alle konserveringsspecialer opfordres alle til at komme med indlæg til det årlige Konserveringsfaglige Orienteringsmøde på Fuglsø i november måned. Har du fået nogle gode ideer, praktiske fif, begået en lærerig fejl, lavet et stykke arbejde som du er stolt af m.m. skal du være hjertelig velkommen til at dele det med dine kolleger. Der satses på, at indlægene bliver af minutters varrighed. Dette var en reminder, og koordinatorerne vil vende tilbage for at høre nærmere senere. Med venlig hilsen Koordinatorerne Ulrich Schnell, Nationalmuseet: US talte om nyttighedsværdien af magnetometriske målinger og gav flere eksempler herpå. Først en kort gennemgang af hvordan man måler, hvad man måler og hvorfor man måler. Eksempler på brugen af magnetometriske målinger var afgrænsningen af nedpløjede gravhøje og undersøgelsen af jordene omkring Gurre Slotsruin. Ved sidstnævnte eksempel, blev der lagt adskillige bygninger til området, endda i flere faser. Undersøgelsens resultater blev verificeret ved prøvegrøfter. Man kan på sigt læse mere på US hjemmeside: Eva Salomonsen, Nationalmuseet: ES orienterede om nogle nyheder i Arkæologisk Felthåndbog: Afformningsteknik med materialeliste, vejledning i tegning af vanddrukkent træ 1:1 og brugen af x-large støttevæv som alternativ til epoxygipsgaze, der nu er blevet forbudt at bruge med mindre at man har et epoxykursus. Ligeledes vil der komme en opdateret: Materialeliste, faresymbolliste, forhandlerliste og analyseliste. Til slut talte ES om sin erfaring med at behandle konserveringsansøgninger for RAS, og fremlagde statistisk materiale på nedgangen i ansøgninger og bevillinger

18 Abstract demineraliseret vand tilsat fosfatbuffere kan have en let blegende og stabiliserende effekt omend ikke så stor som en borhydridbehandling. Maj Ringgaard, 2.del, afgang. En undersøgelse af effekten af borhydridbehandlinger på oxideret bomuldslærred. Hvide tekstiler af cellulosefibre, som hør og bomuld, gulner ofte med tiden. Man mener at denne misfarvning skyldes oxidation af cellulosemolekylet, hvor hydroxylgrupper omdannes til carbonyl- eller carboxylsyregrupper. Foruden den visuelle forandring medfører denne oxidation også en fysisk forandring af materialet i form af nedsat styrke. Ved hjælp af et reduktionsmiddel, som borhydrid, burde denne oxidation kunne reduceres tilbage. Abstract My Bolette Klint Bundgaard, afgang Denne opgave handler om nogle af de konserveringsmæssige problemer, der knytter sig til moderne og samtidskunst. Der er taget udgangspunkt i et hollandsk forskningsprojekt, som blev udført af The Foundation for the Conservation of Modern Art i , og som mundede ud i det internationale symposium Modern Art: Who Cares? Projektet bestod blandt andet i udviklingen af tre modeller til registrering og beslutningstagning i forbindelse med konservering af moderne samtidskunst. Denne opgave beskriver anvendelsen af de tre modeller generelt og i forbindelse med konserveringen af et konkret kunstværk: Alt det gurupladder af Poul Lillesøe fra perioden Opgaven omhandler et forsøg, der skal belyse effekten af borhydridbehandling til blegning og stabilisering af gulnet bomuldslærred. Gulningen er fremkommet ved en accelereret ældning i 1500 timer ved ca. 85oC og 60 % RH. Celluloses opbygning og nedbrydning, forskellige faktorer, der påvirker nedbrydningen, og forskellige metoder til at måle tekstilets nedbrydningsgrad bliver gennemgået inden den endelige forsøgsbeskrivelse. Forsøget undersøger effekten af forskellige faktorer i borhydridbehandlingen: afsyring/neutralisering inden borhydridbehandlingen; ph styring af borhydridopløsningen ved hjælp af buffer; to forskellige koncentrationer af borhydrid; behandling i kortere eller længere tid (30 min og 120 min) og med eller uden en efterfølgende sæbevask. Resultatet bliver vurderet ud fra farveforandring, trækstyrke og molekylkædelængde (fluiditet) efter et par måneders naturlig ældning, og efter yderligere 2000 timers accelereret ældning ved ca. 85oC og 65 % RH. Der er benyttet statistisk forsøgsplanlægning til forsøget, der er opstillet som et 5 faktorforsøg på 2 niveauer. Resultaterne er behandlet statistisk med en variansanalyse, hvorved signifikante faktorer og vekselvirkninger er fundet og vurderet. Resultaterne viser, at foruden at borhydridbehandlingen er i stand til at blege oxideret bomuldstekstil uden at påvirke dets styrke negativt, virker borhydridbehandlingen stabiliserende på cellulosen på længere sigt. Farveforandring, fald i styrke og molekylkædelængde efter ældning mindskes signifikant i forhold til en ikke behandlet reference og i forhold til prøver behandlet med kun demineraliseret vand. Forsøget viser også, at sæbevask kan have en negativ effekt på tekstilets farve og styrke på længere sigt, og at en kortere behandling i Abstract Eva Bøje Nielsen Afgangsopgave, Linien for Monumentalkunst, Konservatoskolen,2001. Gefionspringvandet, - afrensning af kalk på bronze, - en forsøgsrække. Formålet med opgaven er at undersøge om det er muligt at fjerne kalk på bronze, uden at fjerne de attraktive korrosionsprodukter der er dannet ved naturlig ældning. Dette gøres med udgangspunkt i Gefionspringvandet, der er placeret ved Langelinie, København. Efter en historisk beskrivelse af springvandet gennemgås de forskellige korrosionsmekanismer, der gør sig gældende for udendørs placeret bronzer. Herefter undersøges kalkbelægningernes karakter og der opstilles kriterier for en suc-

19 cesfuld afrensning og på baggrund af dette udvælges, beskrives og afprøves følgende metoder: manuel afrensning, Odontoson - en variation af ultralydsafrensning, blæsning med glasperler, aftræk ved hjælp af harelim og tørisblæsning med CO 2. En gennemgang af resultaterne viser at det er muligt, ved hjælp af tørisblæsning, at fjerne kalkbelægninger uden at fjerne de attraktive kalkbelægninger. Helms, afgang 2001 Abstract Abstract Ulrik Staal Dinesen, bachelor-afgang 2001 Konserveringsmæssige Udfordringer ved Samtidskunsten - en diskussion af konservatorfagets virkefelt Konserveringen af samtidskunst er et emne som hyppigt diskuteres i disse år. Interessen for emnet afspejler et behov for at definere strategier og indkredse konservatorens virkefelt i et område, som ofte konfronterer konservatoren med komplekse spørgsmål. Denne afgangsopgave beskriver forskydningen af det kunstneriske udtryk; dvs. ændringen af kunstnernes intentioner og brugen af nye materialer og teknikker i det 20. århundrede. Især trækkes de tendenser frem, som forårsager en forskydning af konservatorens virkefelt. Endvidere beskrives forskellige værdiparametre som det i en given konserveringssituation kan være nødvendigt at forholde sig til og prioritere imellem. Konserveringen af samtidskunst er ofte kompliceret. Derfor er det nødvendigt at udbygge det interdisciplinære samarbejde og at øge udvekslingen af information museerne imellem. Et af de væsentligste problemer i bevaring af vanddrukkent arkæologisk træ er den mikrobielle nedbrydning. Ved hjælp af scanning electron mikroskopi er det konstateret, at bakterier og svampe nedbryder cellulose- og hemicelluloserige organiske materialer. Moderne DNA-baserede metoder er uafhængige af mikroorganismers evne til at dyrkes, og er derfor et godt alternativ til den klassiske laboratoriedyrkning, hvor mindre end 20% af alle naturligt forekommende mikroorganismer er i stand til at gro. I dette speciale præsenterer jeg de moderne molekylærbiologiske metoder, som her er blevet brugt i et forsøg på at undersøge og karaktereisere den mikrobielle population i to forskellige vanddrukne arkæologiske træprøver. Begge disse er fra jernalder offerfund, af asketræ og er fundet få meter fra hinanden i Nydam Mose. Den ene træprøve er optaget ukontamineret og lynfrosset på stedet, hvorefter den har været opbevaret ved -80 C, mens den anden træprøve er blevet renset med vand og har været opbevaret i et kar med rindende hanevand i 14 måneder. Det totale indhold af DNA er blevet ekstraheret fra både det indre og det ydre af hver prøve, hvilket gav fire separate prøver indeholdende DNA. Ved at forstærke (ved hjælp af PCR) og klone særlige områder af DNA, der er ekstraheret fra træet, har det været muligt at konstruere et genbibliotek. Genbiblioteket indeholder DNA fra hver enkelt mikroorganisme, der var tilstede i træprøve. Ved at variere forstærkningsprocessen har det været muligt at erkende og skelne mellem forskellige slags mikroorganismer: bakterier, svampe og arker (tidliger kaldet arkebakterier). Til belysning af den mikrobielle population anvendtes en analysemetode kaldet Terminal Restriction Fragment Length Polymorhism (T-RFLP). Sammenligning af DNA profiler fra træprøverne, viste at den bakterielle flora i det indre og ydre af træet var meget lig hinanden, mens der var tydelige forskelle i den bakterielle flora de to træpøver imellem. Ved at sekventere dele af det bakterielle DNA og sammenligne disse sekvenser med kendte arter af bakterier, var det muligt at identificere bakterierne i den ene træprøve. Sekvensanalysen af 12 kloner viste, at en stor del af bakterierne tilhører gruppen af Proteobakterier (=Purpurbakterier), både a- og b-undergrupperne, men 36 37

20 også arter, der tilhører gruppen af gram-positive og Cytophagales synes at være en del af den mikrobielle verden i og omkring vanddrukkent arkæolog træ. Scanning elektron mikroskopi (SEM) blev anvendt til at undersøge nedbrydningsmønsteret i det arkæologiske træ. I et anaerobt forsøg med bakterier isoleret fra arkæologisk træ opnåedes flere bakterielle kulturer. Forsøget virkede lovende selvom der endnu ikke er foretaget sekvensanalyse af bakteriel DNA. Et tidsskrift for igangværende forskning inden for metalkonservering En del konservatorer med interesse for metalområdet fik før jul oplysning om et planlagt digitalt tidsskrift. Nationalmuseets Bevaringsafdeling ville gerne støtte samarbejdsmulighederne et tidsskrift kunne give, og de fleste europæiske lande har sin kontaktperson. Undertegnede er Danmarks kontaktperson. Initiativtager og redaktør for tidsskriftet er Christian Degrigny, leder af konserveringsstudier ved EVTEK, i Finland. De danske adresser har jeg skaffet via NKF s liste og private lister. Dog kan enkelte inden for konservering og naturvidenskab med særlig interesse for metalkonservering alligevel være glemt. Er det tilfældet, at du er en af de interesserede som ikke fik besked, eller en af de få som ikke fik meldt tilbage i tide, om at du ville modtage tidsskriftet så skriv en til undertegnede. I løbet af februar modtager de, der tilmeldte sig ordningen som interesserede det først nummer af: BROMEC (Bulletin of the Research On MEtal Conservation) ICOM-CC Metal working group Karen Stemann Petersen. Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Brede, 2800 Lyngby

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere