SKIVEKOMMUNE Budget Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 12 Børne- og Familieudvalget 131

2 132

3 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U I Skoler U I Familieområdet U I Grand total U I Netto U/I Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Politik for Dagtilbud besluttes hvert fjerde år. Den udgør den værdi- og indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes egne politikker. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget gennem deres virksomhedsplaner. Ud fra virksomhedsplanerne laver forvaltningen en kvalitetsplan, der består af to dele: 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2014 er: Med beslutningen om budget 2013, fik dagtilbudsområdet en udvidelse på 2,75 mio. kr. (500 mio. kr. til serviceløft i dagtilbuddene). Det betød politisk beslutning om fokus på: 133

4 Sprog: - jo bedre børn er sprogligt, inden de starter i skole, desto bedre er de, når de forlader folkeskolen. Det understøttes blandt andet af daginstitutionernes deltagelse i Fart på Sproget et nationalt forskningsprojekt. Politisk beslutning om, at ALLE tre-årige skal tilbydes en sprogvurdering, og opfølgning som 5 årige. Det betyder, at 95% af alle tre årige i dag får en sprogvurdering. Systematik og tidlig opsporing: - det er stadig for tilfældigt, hvilke børn, der popper op, hvordan et tværfagligt samarbejde tilrettelægges, hvem der kaldes på, og hvordan forældrene drages ind som medspillere. Det er også stadig uvist, om de indsatser, der sættes i værk, faktisk matcher det behov, der er. Det skal udvikles og forbedres, hvis vi skal være med til at bryde negativ social arv. Der er i dag oprettet stafetlogge på hvert 5. barn i dagtilbuddene. Antallet svinger en del fra institution til institution. I 3/4 dele af disse er der etableret et tværfagligt samarbejde (niveau 2), mens der i næsten 1/4 af stafetloggene er oprettet samarbejde med forældrene. sundhed krop, kost og bevægelse - dagtilbuddene skal selvfølgelig være en del af kampen imod sukker- og fedmeepidemi. Vi har fokus på søvn, sukker og daglig bevægelse i kombination med de pædagogiske aktiviteter. Alt dette har direkte sammenhæng med og indflydelse på børnenes mulighed for læring. Politisk fik dagtilbudsområdet økonomisk udvidelse i forbindelse med budget 2009 og 2010: Samlet rummelighedspulje på 1.15 mio. kr. Rummelighedspuljen understøtter ovenstående. Fremdrift og udvikling i indsatserne ved at: skærpe opmærksomheden omkring det tværfaglige samarbejde sætte fokus på stærkt pædagogisk lederskab som forudsætning for en stærk pædagogisk praksis udvikle systematik i praksis og tidlig opsporing kigge på helhed og overgang fra daginstitution til skole Systematisk opsamling ved at - Dokumentere effekt indsatser skal matche behov - Indarbejde effekt-resultater systematisk i praksis - Indarbejde viden og forskningsresultater i udvikling af praksis - Sikre sammenhæng mellem specifikke og særlige indsatser og de øvrige pædagogiske værktøjer og indsatser Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 har samtlige dagtilbud fået implementeret digital forældrekommunikation (IT-Strategi 2 s ene indsatsområde). I 2014 vil der i højre være fokus på det andet indsatsområde; en fortsat udvikling af at bruge IT i et pædagogisk perspektiv. Et mål er, at alle børn får kendskab til digitale medier og benytter dem i forbindelse med leg og læring Fælles formål Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn 134

5 Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Kommissioner, råd og nævn Dagpleje Der er budgetteret med pasning af 800 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 230,5 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,6 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter kr. pr. fuldtidsansat Børneafhængige ydelser kr. pr. barn Tjenestekørsel kr. Forsikringer kr Børnehaver Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn 25 fuldtids børnehavebørn end Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave kr. 135

6 Grundbeløb, drift vuggestuer kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 53 1 Breum Børnehave 45 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 68 2 Børnehaven i Roslev 64 1 Daginstitution Valhalla Jebjerg Børnehus 47 2 Nr. Søby Børnehave 66 2 Oddense Børnehave 31 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven Rødding Børnehave Grankoglen 39 1 Rønbjerg Børnehave 25 1 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene Tumlegården 56 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 31 0 I alt Børnehaven Birkely er budgetteret til 33 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25 %. Taksterne fremgår af takstoversigten Integrerede daginstitutioner Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave Institution Heltidsplads Heltidsplads Deltidsplads Deltidsplads Daginstitutionen Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Paletten I alt Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 29 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten Særlige dagtilbud og særlige klubber

7 Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen (tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der er budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet Tilskud til puljeordninger, private institutioner Budgettet indeholder tilskud til 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og Børnehave Harrevig Børnehus natur og motorik Thise Vuggestue Thise Børnehave Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, klubber, ungdomsskolen m.v. På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår i en to-årig cyklus. Byrådet foreligges en kvalitetsrapport, der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som udover de faktuelle oplysninger, indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i Skolepolitikken fastsatte mål og heraf afledte indsatsområder i 2014 særligt fokus på: Implementering af den nye Folkeskolereform samt nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet, som er gældende fra 1. august Implementering af de trufne beslutninger i forbindelse med demografidebatten Folkeskoler På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2013/2014. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr (indberettet ). Ressourcetildelingen indeholder 137

8 ikke ændringer i f.m. folkeskolereformen, demografi og ændring i pris- og lønskøn. Der skal efterfølgende udarbejdes ny ressourcetildeling på grund af nævnte forhold. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer klasse timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer klasse timer 10. klasse 900 timer klasse timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling klasse klasse klasse kr kr kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Specialklasser: Alm. Specialklasser Dalbygård (takst x 2) Dalbygård undervisningsassistenter 2012/ kr. Økonomi kr. 268 kr kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. skole Kr. pr. elev kr kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Reduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever kr kr kr kr kr. 138

9 Skoleudviklingspulje kr. Tildelingen i skoleåret 2013/2014 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2013/2014 Breum Skole 243 Brårup Skole 785 Durup Skole 141 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 44 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 101 Glyngøre Skole 136 Hem Skole 87 Højslev Skole 430 Jebjerg Skole 139 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 130 Resen Skole 573 Roslev Skole 416 Skivehus Skole 508 Tieren (Ungdomsskolen) 93 VSD Balling Skole 340 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 42 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 52 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 110 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 59 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 462 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker 139

10 Til den kommende folkeskolereform er der p.t. modtaget et tilskud på Beløbet er afsat på fællesområdets budget Syge- og hjemmeundervisning Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning) Skolefritidsordninger/klubber Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). SFO: Antal børn skoleåret 2013/2014: Normering SFO Leder Personale Pr. barn Drift børn timer 5 timer 1,75 timer Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole kr. Durup SFO kr. Oddense SFO kr. Brårup Fritidscenter (SFO) kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 12 børn til kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2013/2014 Udvidet SFO Breum Skole 53 Brårup Skole 193 Durup Skole 70 Fursund Fur Undervisningsafdeling 11 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 49 Glyngøre Skole 62 Hem Skole Højslev Skole 72 Jebjerg Skole 61 Nr. Søby Skole 90 Oddense Skole

11 Resen Skole 135 Roslev Skole 77 Skivehus Skole 152 VSD Balling Undervisningsafdeling 61 VSD Birkely 36 VSD Lem Undervisningsafdeling 43 VSD Lihme Undervisningsafdeling VSD Ramsing Undervisningsafdeling VSD Rødding Undervisningsafdeling 59 Ørslevkloster Skole 45 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 29 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 54 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 23 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 447 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber Børnehaver Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Børnehaven Birkely (under VSD) Befordring af elever i grundskolen Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever Specialundervisning, regionale tilbud Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning Kommunale specialskoler m.v Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Udgifter er i alt kr. De budgetterede indtægter på i alt vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 36 elever, hvoraf 3 elever er fra andre kommuner. Der tildeles kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra Skive kommune. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en Førskolen Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift), fællesudgifter til to-sprogskonsulenten samt 141

12 Søskendetilskud vedr. børnehaven Birkely (VSD) Bidrag til statslige og private skoler Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 311 elever (undervisning) og 105 elever i SFO i skoleåret 2013/ Efterskoler og ungdomsskoler Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 440 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/ Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive Ungdomsskolevirksomhed Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive Elevtilskud Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten) Socialt/Forebyggende indsats Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats varetages af Ungdomsskolen Skive Politisk organisation Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.) kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet) Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Projekt Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Nyt i 2013/2014 I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, er der indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge. Blandt de centrale tiltag er: Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse mod i dag, hvor samtalen først gennemføres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om støtte Skærpet underretningspligt ved skolefravær 142

13 24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag. Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption Samtidig bliver der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende vold og overgreb mod børn og unge. Der etableres et Børnehus i hver region, i Midtjylland i Århus. Myndighedsansvaret vil fortsat ligge i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og undersøgelser foregår i Børnehuset. Jf. sundhedsaftalen med Region Midtjylland fra 2011 skal alle kommuner senest 1. januar 2014 have etableret et hjerneskadeteam til koordinering af indsatsen i forhold til børn med erhvervet hjerneskade. Pr. 1. oktober 2013 yder Sundhedsplejen et ekstra besøg til alle familier med et nyfødt barn enten 4. eller 5. dag efter fødslen. Dette gælder dog kun hvis mor og barn er udskrevet fra fødegangen Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter og AKT-konsulenter. AKT-området (Adfærd, Kontakt, Trivsel) omlægges pr. 1. august 2014, således at AKTkonsulentfunktionen i forvaltningen nedlægges. Det sker som led i en decentralisering, idet alle skoler i løbet af de seneste par år har udpeget og uddannet lokale AKT-vejledere. De midler, der frigives, vil fortsat blive anvendt til indsatser inden for PPR s hovedområde og med det samme overordnede formål at styrke den tidlige, forebyggende indsats med henblik på at mindske antallet af egentlige børnesager. Omlægningen får derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. PPR s opgaver består bl.a. i at: Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere. Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel. Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for specialpædagogisk bistand. PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den 143

14 almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med Fælleskommunalt Tandreguleringscenter i Struer. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Fra 1. oktober 2013 skal der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage. Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. 144

15 Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år Indtægter fra den centrale refusionsordning Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem kr. og kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over kr. Beløbsgrænserne er de forventede for Fælles formål Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Der er budgetteret med udgifter til private legestuer Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland) Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn Der er budgetteret med udgifter til 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 9 børn. Derudover er der 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her. Området hører under Familiecentret. Se nedenfor under Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag/processuelle netværksmøder og SSP. Gademedarbejderne har tidligere været konteret som forebyggende foranstaltninger, men er fra 2013 organiseret under Ungdomsskolen, der i den forbindelse også har fået overført budgettet. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. Familiecentret 145

16 Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut samt børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. En del af disse opgaver vil blive overført til socialtilsynet i Silkeborg i løbet af 2014, således at familieplejekonsulenternes opgaver fremover hovedsagelig bliver supervision, matchning og uddannelse af familieplejere. Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år af deres ophold til Danmark. Multi Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres støttekontaktkorpset fra Multi. Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte primært til anbringelsestruede unge og deres familier Døgninstitutioner for børn og unge Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3-4 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 146

17 Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling. Endelig er der her budgetteret med udgifter til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering Kontaktperson- og ledsagerordninger Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for årige (tidligere årige) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Der ydes 50% refusion fra staten. 147

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand) Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

BØRN OG FAMILIEUDVALGET BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. ekskl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Børn og Familie U 178.638 170.784 172.901 176.048 I -20.495-16.642-16.642-17.206

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Indholdsfortegnelse Familiebehandlerteamet... 3 Børn- og Ungerådgivningen... 5 Handicap- og Familieplejekonsulenterne... 6 Familieplejeopgaver... 6 Handicapopgaver...

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere