SKIVEKOMMUNE Budget Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 12 Børne- og Familieudvalget 131

2 132

3 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U I Skoler U I Familieområdet U I Grand total U I Netto U/I Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Politik for Dagtilbud besluttes hvert fjerde år. Den udgør den værdi- og indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes egne politikker. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget gennem deres virksomhedsplaner. Ud fra virksomhedsplanerne laver forvaltningen en kvalitetsplan, der består af to dele: 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2014 er: Med beslutningen om budget 2013, fik dagtilbudsområdet en udvidelse på 2,75 mio. kr. (500 mio. kr. til serviceløft i dagtilbuddene). Det betød politisk beslutning om fokus på: 133

4 Sprog: - jo bedre børn er sprogligt, inden de starter i skole, desto bedre er de, når de forlader folkeskolen. Det understøttes blandt andet af daginstitutionernes deltagelse i Fart på Sproget et nationalt forskningsprojekt. Politisk beslutning om, at ALLE tre-årige skal tilbydes en sprogvurdering, og opfølgning som 5 årige. Det betyder, at 95% af alle tre årige i dag får en sprogvurdering. Systematik og tidlig opsporing: - det er stadig for tilfældigt, hvilke børn, der popper op, hvordan et tværfagligt samarbejde tilrettelægges, hvem der kaldes på, og hvordan forældrene drages ind som medspillere. Det er også stadig uvist, om de indsatser, der sættes i værk, faktisk matcher det behov, der er. Det skal udvikles og forbedres, hvis vi skal være med til at bryde negativ social arv. Der er i dag oprettet stafetlogge på hvert 5. barn i dagtilbuddene. Antallet svinger en del fra institution til institution. I 3/4 dele af disse er der etableret et tværfagligt samarbejde (niveau 2), mens der i næsten 1/4 af stafetloggene er oprettet samarbejde med forældrene. sundhed krop, kost og bevægelse - dagtilbuddene skal selvfølgelig være en del af kampen imod sukker- og fedmeepidemi. Vi har fokus på søvn, sukker og daglig bevægelse i kombination med de pædagogiske aktiviteter. Alt dette har direkte sammenhæng med og indflydelse på børnenes mulighed for læring. Politisk fik dagtilbudsområdet økonomisk udvidelse i forbindelse med budget 2009 og 2010: Samlet rummelighedspulje på 1.15 mio. kr. Rummelighedspuljen understøtter ovenstående. Fremdrift og udvikling i indsatserne ved at: skærpe opmærksomheden omkring det tværfaglige samarbejde sætte fokus på stærkt pædagogisk lederskab som forudsætning for en stærk pædagogisk praksis udvikle systematik i praksis og tidlig opsporing kigge på helhed og overgang fra daginstitution til skole Systematisk opsamling ved at - Dokumentere effekt indsatser skal matche behov - Indarbejde effekt-resultater systematisk i praksis - Indarbejde viden og forskningsresultater i udvikling af praksis - Sikre sammenhæng mellem specifikke og særlige indsatser og de øvrige pædagogiske værktøjer og indsatser Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 har samtlige dagtilbud fået implementeret digital forældrekommunikation (IT-Strategi 2 s ene indsatsområde). I 2014 vil der i højre være fokus på det andet indsatsområde; en fortsat udvikling af at bruge IT i et pædagogisk perspektiv. Et mål er, at alle børn får kendskab til digitale medier og benytter dem i forbindelse med leg og læring Fælles formål Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn 134

5 Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Kommissioner, råd og nævn Dagpleje Der er budgetteret med pasning af 800 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 230,5 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,6 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter kr. pr. fuldtidsansat Børneafhængige ydelser kr. pr. barn Tjenestekørsel kr. Forsikringer kr Børnehaver Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn 25 fuldtids børnehavebørn end Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave kr. 135

6 Grundbeløb, drift vuggestuer kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 53 1 Breum Børnehave 45 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 68 2 Børnehaven i Roslev 64 1 Daginstitution Valhalla Jebjerg Børnehus 47 2 Nr. Søby Børnehave 66 2 Oddense Børnehave 31 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven Rødding Børnehave Grankoglen 39 1 Rønbjerg Børnehave 25 1 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene Tumlegården 56 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 31 0 I alt Børnehaven Birkely er budgetteret til 33 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25 %. Taksterne fremgår af takstoversigten Integrerede daginstitutioner Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave Institution Heltidsplads Heltidsplads Deltidsplads Deltidsplads Daginstitutionen Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Paletten I alt Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 29 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten Særlige dagtilbud og særlige klubber

7 Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen (tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der er budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet Tilskud til puljeordninger, private institutioner Budgettet indeholder tilskud til 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og Børnehave Harrevig Børnehus natur og motorik Thise Vuggestue Thise Børnehave Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, klubber, ungdomsskolen m.v. På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår i en to-årig cyklus. Byrådet foreligges en kvalitetsrapport, der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som udover de faktuelle oplysninger, indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i Skolepolitikken fastsatte mål og heraf afledte indsatsområder i 2014 særligt fokus på: Implementering af den nye Folkeskolereform samt nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet, som er gældende fra 1. august Implementering af de trufne beslutninger i forbindelse med demografidebatten Folkeskoler På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2013/2014. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr (indberettet ). Ressourcetildelingen indeholder 137

8 ikke ændringer i f.m. folkeskolereformen, demografi og ændring i pris- og lønskøn. Der skal efterfølgende udarbejdes ny ressourcetildeling på grund af nævnte forhold. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer klasse timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer klasse timer 10. klasse 900 timer klasse timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling klasse klasse klasse kr kr kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Specialklasser: Alm. Specialklasser Dalbygård (takst x 2) Dalbygård undervisningsassistenter 2012/ kr. Økonomi kr. 268 kr kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. skole Kr. pr. elev kr kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Reduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever kr kr kr kr kr. 138

9 Skoleudviklingspulje kr. Tildelingen i skoleåret 2013/2014 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2013/2014 Breum Skole 243 Brårup Skole 785 Durup Skole 141 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 44 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 101 Glyngøre Skole 136 Hem Skole 87 Højslev Skole 430 Jebjerg Skole 139 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 130 Resen Skole 573 Roslev Skole 416 Skivehus Skole 508 Tieren (Ungdomsskolen) 93 VSD Balling Skole 340 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 42 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 52 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 110 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 59 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 462 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker 139

10 Til den kommende folkeskolereform er der p.t. modtaget et tilskud på Beløbet er afsat på fællesområdets budget Syge- og hjemmeundervisning Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning) Skolefritidsordninger/klubber Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). SFO: Antal børn skoleåret 2013/2014: Normering SFO Leder Personale Pr. barn Drift børn timer 5 timer 1,75 timer Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole kr. Durup SFO kr. Oddense SFO kr. Brårup Fritidscenter (SFO) kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 12 børn til kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2013/2014 Udvidet SFO Breum Skole 53 Brårup Skole 193 Durup Skole 70 Fursund Fur Undervisningsafdeling 11 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 49 Glyngøre Skole 62 Hem Skole Højslev Skole 72 Jebjerg Skole 61 Nr. Søby Skole 90 Oddense Skole

11 Resen Skole 135 Roslev Skole 77 Skivehus Skole 152 VSD Balling Undervisningsafdeling 61 VSD Birkely 36 VSD Lem Undervisningsafdeling 43 VSD Lihme Undervisningsafdeling VSD Ramsing Undervisningsafdeling VSD Rødding Undervisningsafdeling 59 Ørslevkloster Skole 45 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 29 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 54 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 23 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 447 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber Børnehaver Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Børnehaven Birkely (under VSD) Befordring af elever i grundskolen Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever Specialundervisning, regionale tilbud Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning Kommunale specialskoler m.v Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Udgifter er i alt kr. De budgetterede indtægter på i alt vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 36 elever, hvoraf 3 elever er fra andre kommuner. Der tildeles kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra Skive kommune. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en Førskolen Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift), fællesudgifter til to-sprogskonsulenten samt 141

12 Søskendetilskud vedr. børnehaven Birkely (VSD) Bidrag til statslige og private skoler Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 311 elever (undervisning) og 105 elever i SFO i skoleåret 2013/ Efterskoler og ungdomsskoler Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 440 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/ Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive Ungdomsskolevirksomhed Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive Elevtilskud Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten) Socialt/Forebyggende indsats Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats varetages af Ungdomsskolen Skive Politisk organisation Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.) kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet) Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Projekt Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Nyt i 2013/2014 I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, er der indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge. Blandt de centrale tiltag er: Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse mod i dag, hvor samtalen først gennemføres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om støtte Skærpet underretningspligt ved skolefravær 142

13 24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag. Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption Samtidig bliver der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende vold og overgreb mod børn og unge. Der etableres et Børnehus i hver region, i Midtjylland i Århus. Myndighedsansvaret vil fortsat ligge i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og undersøgelser foregår i Børnehuset. Jf. sundhedsaftalen med Region Midtjylland fra 2011 skal alle kommuner senest 1. januar 2014 have etableret et hjerneskadeteam til koordinering af indsatsen i forhold til børn med erhvervet hjerneskade. Pr. 1. oktober 2013 yder Sundhedsplejen et ekstra besøg til alle familier med et nyfødt barn enten 4. eller 5. dag efter fødslen. Dette gælder dog kun hvis mor og barn er udskrevet fra fødegangen Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter og AKT-konsulenter. AKT-området (Adfærd, Kontakt, Trivsel) omlægges pr. 1. august 2014, således at AKTkonsulentfunktionen i forvaltningen nedlægges. Det sker som led i en decentralisering, idet alle skoler i løbet af de seneste par år har udpeget og uddannet lokale AKT-vejledere. De midler, der frigives, vil fortsat blive anvendt til indsatser inden for PPR s hovedområde og med det samme overordnede formål at styrke den tidlige, forebyggende indsats med henblik på at mindske antallet af egentlige børnesager. Omlægningen får derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. PPR s opgaver består bl.a. i at: Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere. Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel. Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for specialpædagogisk bistand. PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den 143

14 almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med Fælleskommunalt Tandreguleringscenter i Struer. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Fra 1. oktober 2013 skal der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage. Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. 144

15 Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år Indtægter fra den centrale refusionsordning Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem kr. og kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over kr. Beløbsgrænserne er de forventede for Fælles formål Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Der er budgetteret med udgifter til private legestuer Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland) Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn Der er budgetteret med udgifter til 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 9 børn. Derudover er der 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her. Området hører under Familiecentret. Se nedenfor under Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag/processuelle netværksmøder og SSP. Gademedarbejderne har tidligere været konteret som forebyggende foranstaltninger, men er fra 2013 organiseret under Ungdomsskolen, der i den forbindelse også har fået overført budgettet. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. Familiecentret 145

16 Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut samt børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. En del af disse opgaver vil blive overført til socialtilsynet i Silkeborg i løbet af 2014, således at familieplejekonsulenternes opgaver fremover hovedsagelig bliver supervision, matchning og uddannelse af familieplejere. Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år af deres ophold til Danmark. Multi Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres støttekontaktkorpset fra Multi. Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte primært til anbringelsestruede unge og deres familier Døgninstitutioner for børn og unge Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3-4 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 146

17 Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling. Endelig er der her budgetteret med udgifter til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering Kontaktperson- og ledsagerordninger Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for årige (tidligere årige) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Der ydes 50% refusion fra staten. 147

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere