SKIVEKOMMUNE Budget Børne- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 12 Børne- og Familieudvalget 131

2 132

3 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U I Skoler U I Familieområdet U I Grand total U I Netto U/I Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Politik for Dagtilbud besluttes hvert fjerde år. Den udgør den værdi- og indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes egne politikker. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget gennem deres virksomhedsplaner. Ud fra virksomhedsplanerne laver forvaltningen en kvalitetsplan, der består af to dele: 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2014 er: Med beslutningen om budget 2013, fik dagtilbudsområdet en udvidelse på 2,75 mio. kr. (500 mio. kr. til serviceløft i dagtilbuddene). Det betød politisk beslutning om fokus på: 133

4 Sprog: - jo bedre børn er sprogligt, inden de starter i skole, desto bedre er de, når de forlader folkeskolen. Det understøttes blandt andet af daginstitutionernes deltagelse i Fart på Sproget et nationalt forskningsprojekt. Politisk beslutning om, at ALLE tre-årige skal tilbydes en sprogvurdering, og opfølgning som 5 årige. Det betyder, at 95% af alle tre årige i dag får en sprogvurdering. Systematik og tidlig opsporing: - det er stadig for tilfældigt, hvilke børn, der popper op, hvordan et tværfagligt samarbejde tilrettelægges, hvem der kaldes på, og hvordan forældrene drages ind som medspillere. Det er også stadig uvist, om de indsatser, der sættes i værk, faktisk matcher det behov, der er. Det skal udvikles og forbedres, hvis vi skal være med til at bryde negativ social arv. Der er i dag oprettet stafetlogge på hvert 5. barn i dagtilbuddene. Antallet svinger en del fra institution til institution. I 3/4 dele af disse er der etableret et tværfagligt samarbejde (niveau 2), mens der i næsten 1/4 af stafetloggene er oprettet samarbejde med forældrene. sundhed krop, kost og bevægelse - dagtilbuddene skal selvfølgelig være en del af kampen imod sukker- og fedmeepidemi. Vi har fokus på søvn, sukker og daglig bevægelse i kombination med de pædagogiske aktiviteter. Alt dette har direkte sammenhæng med og indflydelse på børnenes mulighed for læring. Politisk fik dagtilbudsområdet økonomisk udvidelse i forbindelse med budget 2009 og 2010: Samlet rummelighedspulje på 1.15 mio. kr. Rummelighedspuljen understøtter ovenstående. Fremdrift og udvikling i indsatserne ved at: skærpe opmærksomheden omkring det tværfaglige samarbejde sætte fokus på stærkt pædagogisk lederskab som forudsætning for en stærk pædagogisk praksis udvikle systematik i praksis og tidlig opsporing kigge på helhed og overgang fra daginstitution til skole Systematisk opsamling ved at - Dokumentere effekt indsatser skal matche behov - Indarbejde effekt-resultater systematisk i praksis - Indarbejde viden og forskningsresultater i udvikling af praksis - Sikre sammenhæng mellem specifikke og særlige indsatser og de øvrige pædagogiske værktøjer og indsatser Herudover er IT-Strategi 2 et vigtigt indsatsområde. I 2013 har samtlige dagtilbud fået implementeret digital forældrekommunikation (IT-Strategi 2 s ene indsatsområde). I 2014 vil der i højre være fokus på det andet indsatsområde; en fortsat udvikling af at bruge IT i et pædagogisk perspektiv. Et mål er, at alle børn får kendskab til digitale medier og benytter dem i forbindelse med leg og læring Fælles formål Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn 134

5 Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Kommissioner, råd og nævn Dagpleje Der er budgetteret med pasning af 800 børn i dagplejen, hvoraf 10 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 230,5 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,6 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter kr. pr. fuldtidsansat Børneafhængige ydelser kr. pr. barn Tjenestekørsel kr. Forsikringer kr Børnehaver Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn 25 fuldtids børnehavebørn end Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave kr. 135

6 Grundbeløb, drift vuggestuer kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 53 1 Breum Børnehave 45 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 68 2 Børnehaven i Roslev 64 1 Daginstitution Valhalla Jebjerg Børnehus 47 2 Nr. Søby Børnehave 66 2 Oddense Børnehave 31 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven Rødding Børnehave Grankoglen 39 1 Rønbjerg Børnehave 25 1 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene Tumlegården 56 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 31 0 I alt Børnehaven Birkely er budgetteret til 33 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25 %. Taksterne fremgår af takstoversigten Integrerede daginstitutioner Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Børnehave Vuggestue Børnehave Institution Heltidsplads Heltidsplads Deltidsplads Deltidsplads Daginstitutionen Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Paletten I alt Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 29 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25 % og fremgår af takstoversigten Særlige dagtilbud og særlige klubber

7 Der er budgetteret med 12 børn i Vidensgruppen (tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der er budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet Tilskud til puljeordninger, private institutioner Budgettet indeholder tilskud til 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og Børnehave Harrevig Børnehus natur og motorik Thise Vuggestue Thise Børnehave Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, klubber, ungdomsskolen m.v. På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår i en to-årig cyklus. Byrådet foreligges en kvalitetsrapport, der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som udover de faktuelle oplysninger, indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i Skolepolitikken fastsatte mål og heraf afledte indsatsområder i 2014 særligt fokus på: Implementering af den nye Folkeskolereform samt nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet, som er gældende fra 1. august Implementering af de trufne beslutninger i forbindelse med demografidebatten Folkeskoler På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2013/2014. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr (indberettet ). Ressourcetildelingen indeholder 137

8 ikke ændringer i f.m. folkeskolereformen, demografi og ændring i pris- og lønskøn. Der skal efterfølgende udarbejdes ny ressourcetildeling på grund af nævnte forhold. Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer Undervisningstimer pr. fase 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer klasse timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer klasse timer 10. klasse 900 timer klasse timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling klasse klasse klasse kr kr kr. Øvrig drift: Drift pr. elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Specialklasser: Alm. Specialklasser Dalbygård (takst x 2) Dalbygård undervisningsassistenter 2012/ kr. Økonomi kr. 268 kr kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. skole Kr. pr. elev kr kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet(Fælles og skoler) Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter og Fagteam Reduktion/skoletid Uddannelse og udvikling Øremærkede timer til enkeltelever kr kr kr kr kr. 138

9 Skoleudviklingspulje kr. Tildelingen i skoleåret 2013/2014 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2013/2014 Breum Skole 243 Brårup Skole 785 Durup Skole 141 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 44 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 101 Glyngøre Skole 136 Hem Skole 87 Højslev Skole 430 Jebjerg Skole 139 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 130 Resen Skole 573 Roslev Skole 416 Skivehus Skole 508 Tieren (Ungdomsskolen) 93 VSD Balling Skole 340 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 42 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 52 VSD Rødding Undervisningsafdeling 119 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 110 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 59 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 462 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter/ koordinatorer/skoleassistenter Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Brokholm Naturcenter/tilskud Vester Vandet/tilskud Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Betaling for svømmeundervisning. Leje af lokaler m.v. Skolebiblioteker 139

10 Til den kommende folkeskolereform er der p.t. modtaget et tilskud på Beløbet er afsat på fællesområdets budget Syge- og hjemmeundervisning Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning) Skolefritidsordninger/klubber Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup Skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). SFO: Antal børn skoleåret 2013/2014: Normering SFO Leder Personale Pr. barn Drift børn timer 5 timer 1,75 timer Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole kr. Durup SFO kr. Oddense SFO kr. Brårup Fritidscenter (SFO) kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 12 børn til kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2013/2014 Udvidet SFO Breum Skole 53 Brårup Skole 193 Durup Skole 70 Fursund Fur Undervisningsafdeling 11 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 49 Glyngøre Skole 62 Hem Skole Højslev Skole 72 Jebjerg Skole 61 Nr. Søby Skole 90 Oddense Skole

11 Resen Skole 135 Roslev Skole 77 Skivehus Skole 152 VSD Balling Undervisningsafdeling 61 VSD Birkely 36 VSD Lem Undervisningsafdeling 43 VSD Lihme Undervisningsafdeling VSD Ramsing Undervisningsafdeling VSD Rødding Undervisningsafdeling 59 Ørslevkloster Skole 45 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 29 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 54 Aakjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 23 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder eftermiddagsklubber, fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 447 børn tilmeldt til klubber, eftermiddagsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber Børnehaver Her budgetteres med udgifter/indtægter vedr. Børnehaven Birkely (under VSD) Befordring af elever i grundskolen Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever Specialundervisning, regionale tilbud Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning Kommunale specialskoler m.v Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til interne udgifter (20.2. undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole, undervisning/pasning og øvrig drift Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolens Centerklasser samt udgifter til Eneundervisning på Ungdomsskolen). Udgifter er i alt kr. De budgetterede indtægter på i alt vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning Ådalskolens Centerklasser og Krabbeshus Heldagsskole samt indtægter for pasning af Skive-børn Krabbeshus Heldagsskole. Ådalskolen (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 36 elever, hvoraf 3 elever er fra andre kommuner. Der tildeles kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra Skive kommune. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en Førskolen Budgettet dækker Førskoleklassen (løn og øvrig drift), fællesudgifter til to-sprogskonsulenten samt 141

12 Søskendetilskud vedr. børnehaven Birkely (VSD) Bidrag til statslige og private skoler Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO der er budgetteret med ca. 311 elever (undervisning) og 105 elever i SFO i skoleåret 2013/ Efterskoler og ungdomsskoler Området dække bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Af det budgetterede beløb er kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 440 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/ Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af Ungdomsskolen Skive Ungdomsskolevirksomhed Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive Elevtilskud Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdningsskoler/ højskoler/håndarbejdsskoler (bidrag til staten) Socialt/Forebyggende indsats Budgettet anvendes til SSP og særlig indsats varetages af Ungdomsskolen Skive Politisk organisation Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.) kr. er tildelt Tambohus Ungdomsskole (vedr. ungdomsrådet) Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Projekt Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Nyt i 2013/2014 I forbindelse med vedtagelse af overgrebspakken, med ikrafttrædelse den 1. oktober 2013, er der indført en række tiltag med henblik på at sikre rettidig indsats i forhold til udsatte børn og unge. Blandt de centrale tiltag er: Børnesamtale skal gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse mod i dag, hvor samtalen først gennemføres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om støtte Skærpet underretningspligt ved skolefravær 142

13 24-timers frist for vurdering af underretninger, pligt til central registrering af underretninger samt krav om, at en sag skal genvurderes med inddragelse af ny sagsbehandler, ved ny underretning i eksisterende sag. Krav om beredskab i forhold til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn og unge Udvidet støtte til plejefamilier, der tager et barn i pleje med henblik på adoption Samtidig bliver der med lovændringen etableret Børnehuse, der skal inddrages i alle sager vedrørende vold og overgreb mod børn og unge. Der etableres et Børnehus i hver region, i Midtjylland i Århus. Myndighedsansvaret vil fortsat ligge i kommunen, der også har ansvaret for at vurdere, hvornår Børnehuset skal inddrages. Inddragelse kan enten ske som rådgivning eller ved at de nødvendige udredninger og undersøgelser foregår i Børnehuset. Jf. sundhedsaftalen med Region Midtjylland fra 2011 skal alle kommuner senest 1. januar 2014 have etableret et hjerneskadeteam til koordinering af indsatsen i forhold til børn med erhvervet hjerneskade. Pr. 1. oktober 2013 yder Sundhedsplejen et ekstra besøg til alle familier med et nyfødt barn enten 4. eller 5. dag efter fødslen. Dette gælder dog kun hvis mor og barn er udskrevet fra fødegangen Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-/høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) PPR omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter og AKT-konsulenter. AKT-området (Adfærd, Kontakt, Trivsel) omlægges pr. 1. august 2014, således at AKTkonsulentfunktionen i forvaltningen nedlægges. Det sker som led i en decentralisering, idet alle skoler i løbet af de seneste par år har udpeget og uddannet lokale AKT-vejledere. De midler, der frigives, vil fortsat blive anvendt til indsatser inden for PPR s hovedområde og med det samme overordnede formål at styrke den tidlige, forebyggende indsats med henblik på at mindske antallet af egentlige børnesager. Omlægningen får derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. PPR s opgaver består bl.a. i at: Bidrage med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis Indgå i procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbudsområdet og andre samarbejdspartnere. Være med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel. Yde rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn, som har behov for specialpædagogisk bistand. PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i specialklasser og specialskoler. Desuden ydes specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den 143

14 almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. PPR skal inddrages af skolen, hvis det vurderes, at der er behov for specialpædagogisk bistand Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med Fælleskommunalt Tandreguleringscenter i Struer. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Fra 1. oktober 2013 skal der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage. Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. 144

15 Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, sundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt stafetholdere i Stafetloggen i forhold til børn i alderen 0-1 år Indtægter fra den centrale refusionsordning Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem kr. og kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder staten 25 % i refusion, og 50 % i refusion for udgifter over kr. Beløbsgrænserne er de forventede for Fælles formål Der budgetteres med udgifter til ergoterapeuter, som er en del af PPR Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Der er budgetteret med udgifter til private legestuer Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er budgetteret med udgifter til specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland) Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn Der er budgetteret med udgifter til 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for 9 børn. Derudover er der 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Udgifter til det nye socialtilsyn er også budgetteret her. Området hører under Familiecentret. Se nedenfor under Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der ydes en tværfaglig indsats med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra de kommunale leverandører Familiecenter Sabroegaarden og Multi. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag/processuelle netværksmøder og SSP. Gademedarbejderne har tidligere været konteret som forebyggende foranstaltninger, men er fra 2013 organiseret under Ungdomsskolen, der i den forbindelse også har fået overført budgettet. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. Familiecentret 145

16 Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter, integrationsvejledere, handicapterapeut samt børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. En del af disse opgaver vil blive overført til socialtilsynet i Silkeborg i løbet af 2014, således at familieplejekonsulenternes opgaver fremover hovedsagelig bliver supervision, matchning og uddannelse af familieplejere. Integrationsvejlederne varetager vejledning og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge i de første 3 år af deres ophold til Danmark. Multi Multi består af ungdomskonsulenter, terapeuter og pædagogisk personale. Endvidere administreres støttekontaktkorpset fra Multi. Multis hovedopgaver er at yde individuel støtte, terapeutisk behandling og praktisk pædagogisk støtte primært til anbringelsestruede unge og deres familier Døgninstitutioner for børn og unge Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Sabroegaarden er en døgninstitution for 8 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 5 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3-4 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 146

17 Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling. Endelig er der her budgetteret med udgifter til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering Kontaktperson- og ledsagerordninger Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for årige (tidligere årige) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Der ydes 50% refusion fra staten. 147

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 12. Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 12. Børne- og Familieudvalget 12. Børne- og Familieudvalget 129 130 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2013 på politikområder Politikområder U/I Budget 2013 Dagtilbud U 236.295.080 I -50.143.683 Skoler U 485.711.383 I -63.992.730

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

11. Børne- og Familieudvalget

11. Børne- og Familieudvalget 11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet

Læs mere

11. Børne- og Familieudvalget

11. Børne- og Familieudvalget 11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune Kvalitets Plan 2014 Dagpleje, vuggestue og børnehave Skive kommune 1 Forord I denne plan gør vi status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, resultaterne vi har nået - og

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

BILAG til Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne

BILAG til Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag for folkeskolerne... 2 1.2 Politikker... 2 1.3 Kvalitetsrapport... 3 2 Skolestrukturen... 4 2.1 Folkeskolerne og deres omfang... 4 2.2 Skoledistriktsinddeling... 5 3

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune 1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område. Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område

Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område. Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Delegations- og kompetenceplan for Børne- og Familieudvalgets område Lov om Social Service Denne plan vedrører Lov om Sociale Service

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere