- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område"

Transkript

1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014

2 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på det sociale område 1. Indledning og resumé Det blev i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommunes budget for 2014 besluttet at gennemføre en styrket indsats i Sociale Forhold og Beskæftigelse vedrørende korrekt registrering af borgernes betalingskommune. Indsatsen forventedes fremadrettet at udløse merindtægter for kombrutto 6,5 mio. kr. årligt inkl. aflønning af økono- munen i størrelsesordenen mimedarbejder, overhead mv. Nettobeløbet til Aarhus Kommune skønnedes til et beløb i størrelsesordenen 6 mio. kr. årligt i budgetperioden. Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse af de mellemkommunale refusioner i Aarhus Kommune foretaget i 2012 af BDO Kommunernes Revision, som konkluderede, at kommunen kunne øge sine indtægter fra refu- sioner ved en fokuseret indsats på udvalgte områder. Provenuet opnås dels via øgede indtægter fra bloktilskuddet som følge af korrekt registrering af betalingsforhold i Folkeregistret samt reducerede udgifter til bl.a. førtidspension og servicelovsydelser. Der blev aftalt i forbindelse med beslutningen om en styrket indsats at fore- tage en opfølgning på de opstillede succeskriterier ved regnskab Opfølgningen viser, at der er hjemtaget betydeligt større beløb end de forudsatte 6,5 mio. kr. årligt. Der er redegjort herfor i det følgende. På baggrund af den hidtidige indsats er det vurderingen, at der er et økonopotentiale i at investere yderligere i indsatsen. Det foreslås derfor, at misk Aarhus Kommune permanent opruster med et ekstra årsværk (svarende til en investering på 0,5 mio. kr.) i indsatsen med korrekt CPR-registrering fra og med 2015 og forventer på baggrund af hidtidige erfaringer at hæve provenuet med 6 mio. kr. til i alt 12 mio. kr. årligt. Der laves en årlig evaluering af indsatsen i forbindelse med regnskabet. Side 1 af 6 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Økonomi Jægergården Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Telefax: Direkte Sag: 13/ Sagsbehandler: Jens E. Guld De bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og ved forventet regnskab Indsatsen i 2013 og 2014 og foreløbig provenu vedr MSB har i 2014 forstærket arbejdet med korrekt registrering og iværksat en række initiativer herunder løbende tjek af sager og styrket samarbejdet med de øvrige magistratsafdelinger. Tabel 1 viser, at merindtægterne har været på knap 10 mio. kr. i både 2013 og 2014, og der forventes et beløb i samme størrelsesorden i 2015 dvs. betydeligt mere end de forudsatte 6,5 mio. kr. årligt.

3 Tabel 1. Opgørelse vedrørende ikke-hjemtagen mellemkommunal refusion og bloktilskud , 2015, kr (foreløbige tal) I alt (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser Kontanthjælp I alt Side 2 af 6 I tabellen er udelukkende medtaget nye beløb, dvs. de beløb, som er fundet i de enkelte år (vedrørende kalenderåret og ikke-forældede beløb tilbage i tid) uden hensyn til den fremadrettede virkning. For en førtidspensionist, hvor Aarhus ikke er betalingskommune, er der således ikke taget hensyn til, at vedkommende formentlig også vil være førtidspensionist næste år, indtil vedkommende enten evt. overgår til et arbejde, dør eller bliver folkepensionist. Regnes den fremadrettede virkning med, bliver det samlede beløb alene vedrørende førtidspension ca. 17,5 mio. kr. for de 3 indberettede år ift. hele perioden Den samlede opgørelse for alle de ydelser, som MSB har set på, bliver på godt 43 mio. kr. over hele perioden. Tallene er nærmere specificeret i bilag 1. Det hjemtagne beløb vedrørende boligydelse er sket i et tæt samarbejde med Kultur og Borgerservice, som ikke var inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af investeringsmodellen i Det skal bemærkes, at der eksisterer skrappe forældelsesregler for fremsendelse af krav til andre kommuner. Forældelsesreglerne fremgår af rets- sikkerhedsloven 9 c. Krav i forhold til udbetalte ydelser skal være fremsat senest 3 år efter, at hjælpen er ydet, mens krav i forhold til servicelovsydelsenest 12 måneder efter, at hjælpen er ydet. ser skal være rejst Forældelsesreglerne e har betydet, at Aarhus Kommune har måttet give afkald på refusionen i en mindre del af sagerne. Fremadrettet er det målet og forventningen, at kommunen får alle de refusioner hjem, som kommunen er berettiget til. 3. Status vedr. opstillede målsætninger til styrket indsats Følgende målsætninger blev i 2013 stillet i forbindelse med beslutningen om en styrket indsats: forøgelse af indtægtsniveauet fra mellemkommunale refusioner, sikring af korrekt refusionshjemtagelse, styrket overblik over refusionshjemtagelse,

4 styrkelse af det tværmagistratslige samarbejde om den mellemdigitalisering af opfølgningsprocesser og kommunale refusion, sikring af løbende fokus på til- og afgang af sager. Målsætningerne blev konkretiseret i følgende succeskriterier: Alle sager,, hvor der er forskel på folkeregistrets betalings- og bokommuneoplysninger, skal gennemgås. Side 3 af 6 Status: Oplysningerne gennemgås løbende, og der foretages check heraf i forbindelse med gennemgang af Novemberliste, jf. nedenledelsesinformationssystem, der kan skabe for. Der skal oprettes et overblik over gennemgåede sager, potentielle refusionssager samt opgøre indtægter fordelt på indtægtstyper. Status: Som grundlag herfor indberettes den enkelte refusionssag i KMD-sag under sagstype (refusionsundersøgelse), med cpr-nr., provenu i form af efteropkrævning i indeværende år, helårsvirkning samt sagens dokumentation. Der skal udarbejdes arbejdsgange og fælles adgang til ITpå tværs af magistratsafdelinger, hvor dette er muligt. systemer Status: Der er åbnet for adgang til KMD Sag på tværs af forvaltninger og magistratsafdelinger. Derudover er der oprettet interne arbejdsgange i MSB for tjek af Novemberlisten (bloktilskud via aldersbetinget udgiftsbehov), førtidspension, ydelser efter lov om aktiv beskæfitigelsesindsats, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, ser- vicelovsudgifter og boligstøtte). MSB tjekker Novemberlisten for MSO og MKB og videresender listen til MBU. Der laves kvartalsvise totalgennemgange af sager, hvor der kan være potentiale for supplerende mellemkommunal refusion (eks. baseret på bestemte adresser i kommunen mv.) Status: Indtil videre laves gennemgangene løbende. Faste samarbejdsfora mellem MSB, MBU og MSO. Status: Der har været holdt møder med MBU, MSO og MKB, og der er aftalt fast samarbejde med MSO og MKB hvor der løbende følges op på sagerne. Der vil blive taget kontakt til MBU med henblik på vurdering af mellemkommunal refusion vedr. skolepenge og dagpasningsudgifter. Ved de årlige regnskabsafslutninger opgøres effekten af indsatsen til sikring af, at der fortsat sikres et positivt provenu.

5 Status: Effekten har været opgjort løbende, og indtil videre har provenumålet været opfyldt. 4. Udbygning af investeringsmodellen Konklusionen er, at der uanset opgørelsesmetode er hjemtaget betydeligt større beløb end de forudsatte 6,5 mio. kr. årligt. MSB anvender p.t. ca. 1 årsværk på opgaven. De samlede udgifter hertil, inkl. standardoverhead, dataudtræk mv. er siden 1. januar 2014 blevet finansieret af investeringsmodellen. Det er MSB s vurdering, at der er potentiale for at hente endnu flere penge hjem til kommunen ved at forøge antallet af anvendte årsværk fra 1 til 2. Denne vurdering understøttes af vurderinger fra 2 firmaer, som arbejder med registreringsopgaven for andre kommuner. Side 4 af 6 Det ene af de 2 firmaer er BDO Kommunernes Revision, hvis vurdering baserer sig på udtræk fra bl.a. indtægter på art 7.7. Betaling fra andre kommuner for alle landets kommuner for regnskabsårene BDO vurderer, at der vil være et yderligere potentiale ift. kontante ydelser, førtidspension, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Aarhus Kommune ligger iflg. BDO med de laveste indtægter på førtidspensionsområdet i Region Midt på trods af, at der er taget store ekstra beløb hjem i både 2013 og MSB og MKB har som ovenfor nævnt samarbejdet i 2014 omkring gennemgang af en række refusionssager ift. boligydelse. Det er MSB s vurdering, at der være et yderligere potentiale ved et styrket samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger. MSB s indsats har indtil videre været koncentreret om manuel gennemgang af refusionssager, hvor registreringskoderne er blevet ændret i de tilfælde, hvor der er konstateret forkerte registreringer. En forøget indsats vil kræve ansættelse af en medarbejder med særlig viden om udtræk/samkøring af store datamængder. Den forventede økonomi af en udvidet indsats ser således ud: Tabel 2. Forventet økonomi ved udvidet indsats Beskrivelse (i mio. kr.) 2015pl Gns årsværk MSB inkl. standard overhead (det ene årsværk bevilget ved Budget 2014) 0,9 Konsulentbistand 0,1 Udgifter i alt 1,0 Forventede årlige merindtægter Aarhus Kommune -13,0 Forventet provenu til Aarhus Kommune (hvoraf de 6 mio.kr. blev aftalt ved Budget 2014 som finansiering i forslaget om gældssanering på det sociale område) -12,0

6 Som det fremgår af tabel 2, forventes effekten af indsatsen at være et nettoprovenu til Aarhus Kommune på i gennemsnit 12 mio. kr. årligt i budgetperioden. Provenuet opnås via reducerede udgifter til førtidspension, kontanthjælp, bo- ligydelse, servicelovsydelser mv. samt forøgede indtægter fra udligning og bloktilskud som følge af korrekt registrering af betalingsforhold i Folkeregistret. Side 5 af 6 Der blev hjemtaget knap 10 mio. kr. vedrørende nyregistreringer i 2014 med anvendelse af 1 årsværk til opgaven dvs. tæt på 12 mio. kr., der skønnes som forventet provenu med tilførelsen af et ekstra årsværk til opgaven. Men det skal understreges, at knap 2,3 mio. kr. af de 10 mio. kr. vedrørte et akkumuleret beløb vedrørende ikke-hjemtagen refusion ift. boligydelse. MSB vil ikke permanent kunne hente 12 mio. kr. hjem årligt uden anvendelse af flere ressourcer til opgaven. Den aftalte indsats permanentgøres, men vil blive evalueret løbende i forbindelse med årsregnskaberne med udgangspunkt i de konkrete succeskri- terier for indsatsen. MSB udarbejder evalueringen.

7 Bilag 1. Opgørelse vedrørende ikke-hjemtagen mellemkommunal refusion og bloktilskud , 2015, akkumulerede beløb, kr. Virkningsår Indberettet år: I alt Side 6 af : (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser : (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser : (udligning og bloktilskud) Førtidspension Boligydelse Servicelovsydelser Kontanthjælp I alt

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere