Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning"

Transkript

1 Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion Med udgangspunkt i byrådsbehandlingen d. 25. juni 2014 om forslag vedrørende parrådgivning fra Det Konservative Folkeparti har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdet mulige forslag hertil. Der er fremlagt to modeller i udtalelsen, der i vil koste hhv. 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. For 0,5 mio. kr. kan der på forsøgsbasis i etableres tilbud om parrådgivning til ca. 86 par med samlivsproblemer, som har børn under 12 år med henblik på at forebygge antallet af skilsmisser/samlivsophævelser eller i det mindste søge at mindske antallet af skilsmisser/samlivsophævelser. For 1,0 mio. kr. kan der på forsøgsbasis i etableres tilbud om parrådgivning til ca. 187 par med samlivsproblemer, som har børn under 12 år med henblik på at forebygge antallet af skilsmisser/samlivsophævelser eller i det mindste søge at mindske antallet af skilsmisser/samlivsophævelser. Økonomi Service Jægergården, Værkmestergade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Telefax: Direkte Sagsbehandler: Morten Jakobi Sørensen Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse anbefaler at de to modeller henvises til de kommende budgetforhandlinger. Besluttes rådgivningen i den forbindelse etableret, foreslås det, at der i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018 tages stilling til, om parrådgivning skal videreføres som et permanent tilbud. 2. Indhold På byrådsmødet d. 25. juni 2014 blev forslaget om etablering af parrådgivning, fremsat af Det Konservative Folkeparti, behandlet i byrådet. På den baggrund blev det besluttet, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse skulle udarbejde et forslag til 2-3 forsøgsmodeller for parrådgivning i Aarhus Kommune. Med udgangspunkt i de udarbejdede

2 modeller er det efterfølgende, på et møde mellem fungerende rådmand Jan Ravn Christensen og forslagsstiller Marc Perera Christensen d. 11. august 2014, blevet aftalt, at der fremsættes 2 forslag til forsøgsmodeller for parrådgivning for byrådet. Side 2 af 5 Socialforvaltningen har på nuværende tidspunkt ingen erfaring med parrådgivning rettet mod par med børn under 12 år, der overvejer skilsmisse eller samlivsophør. Indholdet af tilbuddet udfærdiges af Udførercentret for børn og familier, hvor tilbuddet forankres. Som udgangspunkt skal tilbuddet bestå af to former for ydelser. Dels parsamtaler, hvor parret tilbydes samtaler ved en familiebehandler/terapeut, dels parkurser i kommunikation med deltagelse af 4-5 par pr. hold. Forventet effekt Formålet med at tilbyde parrådgivning i Aarhus Kommune er at forebygge skilsmisse/samlivsophævelser eller i det mindste søge at mindske antallet af skilsmisser/samlivsophævelser. Et velfungerende parforhold øger forældrenes psykiske trivsel og dermed også deres overskud til at skabe positive rammer for deres børns opvækst, hvilket er i tråd med Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik fra At børn vokser op i familier med forældre eller blot en af forældrene og dennes samlever har også vist sig at være en beskyttelsesfaktor. Parrådgivning tager udgangspunkt i forældrenes/parrets indbyrdes forhold, men samtidig inddrages viden om, hvilken betydning dette indbyrdes forhold har for børn under opvæksten. Forskning, der ligger til grund for kommunikationskurser for par, har vist, at par har bedre forudsætninger for at håndtere potentielle problemer og forebygge konflikter, hvis de har udviklet konstruktive og klare kommunikationsmønstre i deres relation, og med et deraf fortsat parforhold til følge. Det vil være til gavn for børnene i de enkelte familier. Skilsmisse og samlivsophør har økonomiske konsekvenser ikke blot for forældre, men også samfundsmæssigt, idet enlige forældre med børn er berettiget til ekstra børnefamilieydelser, højere boligsikring, mulighed for økonomisk tilskud til betaling for barnets dagtilbud og endelig kan der vise sig behov for særlige foranstaltninger for barnet. Såfremt byrådet beslutter at etablere parrådgivning på forsøgsbasis, vil Sociale Forhold og Beskæftigelse foretage en evaluering af effekten af parrådgivning primo 2017, som forelægges rådmanden med henblik på en stillingtagen til, om tilbuddet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2018 som forslag til et permanent tilbud.

3 Beskrivelse af modeller Målgruppen er gifte/samlevende med børn under 12 år og tilbuddet henvender sig både til par, der har eller har haft kontakt til Socialforvaltningen og par, som forvaltningen ikke tidligere har haft kontakt med. Side 3 af 5 Parrådgivning består af enten 5 samtaler med parret (parsamtaler) eller 5 samtaler efterfulgt af parkursus i kommunikation. Der kan også være mulighed for kun at tilbyde parkursus. Et parkursus består à 13 lektioner og afholdes med 4-5 par pr. hold. Der foreligger ikke statistisk materiale eller undersøgelse, der kan indikere, hvor stort behovet må forventes at være. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, der allerede tilbyder parrådgivning, anslås, at der i Aarhus Kommune det første år vil være op til 100 par og de efterfølgende år op til 150 par, der vil være interesseret i at benytte sig af tilbuddet om parterapi. Vedr. parkurser i kommunikation forventes 50 par at ville være interesserede i at benytte dette tilbud pr. år. Nedenfor fremgår forskellige beregningsmodeller for parsamtaler og parkursus i kommunikation. Der er ved beregning af omkostningerne ved parsamtaler taget afsæt i 5 samtaler á 1½ times varighed, mens der ved beregning af omkostninger ved par-kursus er taget afsæt i 13 kursussektioner á 1 times varighed og med 5 deltagerpar pr. gruppe. Tabel 1: Parsamtaler 5 konsultationer pr. par Beløbsramme Pris pr. par kr. Antal par, der kan tilbydes parterapi 0, 5 mio. kr ,0 mio. kr Som det fremgår af tabel 1 vil op til 77 par kunne tilbydes parterapi for 0,5 mio. kr., mens 154 par til kunne tilbydes parterapi for 1,0 mio. kr.

4 Tabel 2: Par-kursus Beløbsramme Pris pr. forløb kr. 0, 5 mio. kr Antal grupper a 5 par der kan tilbydes par-kursus 25 (svarende til 125 par) Side 4 af 5 1,0 mio. kr (svarende til 250 par) Som det fremgår af tabel 2 vil 125 par kunne få tilbudt et parkursus for 0,5 mio. kr., mens 250 par vil kunne få tilbudt et parkursus for 1,0 mio. kr. Forventningen er, at hovedparten af parrene vil have gavn af både parterapi og kurser i parkommunikation. Som det fremgår ovenfor vil indsatsen blive tilrettelagt ud fra det enkelte pars behov. Nedenstående tabel 3 er eksempel på fordeling af ressourcer til både parterapi og parkursus. Der er taget udgangspunkt i forventning om, at der er behov for 10 parkurser jævnfør ovenstående, hvorfor der forlods er afsat ressourcer hertil. Tabel 3: Eksempler på fordeling mellem parterapi og par-kursus. Beløbsramme Antal par, der kan Antal grupper a 5 par, der kan tilbydes par-kursus tilbydes parterapi 0, 5 mio. kr (svarende til 50 par) 1,0 mio. kr (svarende til 50 par) Som det fremgår af tabel 3 vil man f.eks. kunne tilbyde 47 par individuel parterapi og alle parrene vil efterfølgende kunne deltage i parkursus for 0,5 mio. kr. Tilsvarende vil man f.eks. kunne tilbyde parterapi til 124 par og tilbyde 50 af disse et efterfølgende parkursus for 1,0 mio. kr.. Fordelingen af parterapi og parkursus vil blive afstemt det konkrete behov hos de familier, der vil søge om tilbuddet. Organisering Parrådgivning har ikke hidtil været en del af Socialforvaltningens opgaveportefølje. Indsatsen vil fremadrettet kunne organiseres i Udførercentret for Børn og Familier, som allerede nu tilbyder familiebehandling. Parrådgivning vil være et supplement til eksisterende

5 tilbud som eksempelvis Vuggestedet, Forældreværkstedet og Familieteams i Udførercentret og gives efter servicelovens 11. Side 5 af 5 Såfremt tilbuddet etableres vil der blive søgt samarbejde med andre interessenter f.eks Kirkens Korshær og trossamfund med henblik på i første omgang at udbrede kendskabet til tilbuddet og indfange en andel af tilbuddets målgruppe. Derudover vil muligheden for samarbejdet blive drøftet med f.eks. Kirkens Korshær og andre trossamfund. Ressuorcer Gennemførelse af forslaget kræver af der afsættes netto 0,5 mio. kr. i alle årene etablering og afholdelse af parrådgivning. Alternativt afsættes der 1,0 mio. kr. i alle årene , hvorved tilbuddet vil kunne gives til flere par. Beløbsrammen dækker alle udgifter til uddannelse, certificering, forberedelse, information, supervision, administration og afholdelse af kurser. Det planlægges at opkræve en mindre egenbetaling for at sikre den rette motivation, men i en så lav målestok, at det ikke vil være hindrende i forhold til deltagelse. Egenbetalingen er inkluderet i den anførte nettoramme. Det forventes, at den maksimale egenbetaling bliver på 200 kr. pr. par. pr. samtale. Der vil blive tilknyttet personale svarende til ca. 0,75 fuldtidsansatte, hvis der vælges et budget på 0,5 mio. kr., eller alternativt ca. 1,5 fuldtidsansatte, hvis der vælges et budget på 1,0 mio. kr. Der vil dog blive uddannet flere ansatte til opgaven, idet de ansatte samtidig vil kunne have andre opgaver indenfor familiebehandling og lignende. Parrådgivningen vil blive afholdt indenfor den anførte beløbsramme. Der vil således kunne opstå venteliste, hvis interessen for samtalerne og/eller kurserne bliver større end forventet. Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere