Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Leverandør Dan Ren Service A/S Driftsleder Anne Marie Grandlund Tilsynsmyndighed Aabenraa Kommune Ledelse & Udvikling Formål Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik Formålet med tilsynet er at kontrollere om leverandøren lever op til de kvalitetsstandarder for den leverede pleje- og omsorgsindsats som kommunalbestyrelsen har besluttet og at hjælpen leveres med en faglig forsvarlig kvalitet og jævnfør de aftaler der er indgået med Aabenraa Kommune. Tilsynsmetode Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med driftsleder. Derudover blev der afviklet samtale med tre medarbejdere og endeligt er der besøgt 6 borgere i eget hjem, hvoraf 1 af borgerne havde inviteret en pårørende med. Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i spørgeskema med uddybning af relevante områder. Generel info/fysiske rammer Dan Ren Service A/S har beskæftiget sig med rengøring i private hjem, erhvervsrengøring samt vaskeri de sidste 20 år. Den blev Dan Ren Service A/S godkendt til også at leverer personlig hjælp til borgere i hele Aabenraa kommunen, område Nord og Syd. Dan Ren Service A/S har ca. 360 borgere tilknyttet. En stor del af borgerne modtager alene praktisk hjælp. Medarbejdergruppen der varetager den personlig pleje og enkelte praktiske opgaver tæller i alt ca. 30 ansatte, deraf er der 5 Social- og Sundheds Assistenter (SSA) og ca. 25 Social- og Sundheds Hjælpere (SSH). I teamet som leverer praktisk hjælp har medarbejderne et AMU-rengøringskursus samt et kursus i sygdomslære og førstehjælp. Tilsynskonsulenten blev forevist et eksamensbevis på dette. Daglige leder Anne Marie Granlund er uddannet SSH og har de seneste 15 år arbejdet i branchen med erhvervsrengøring og rengøring i private hjem. Udover den daglige leder er også ansat to administrative medarbejdere, som sammen med den daglige leder varetager de forskellige opgaver omkring medarbejdergruppen der leverer personlig og praktisk hjælp til borgere i Aabenraa Kommune. De administrative medarbejdere er begge uddannet SSA og den ene har erfaring med ledelse af hjemmehjælpsgrupper fra tidligere beskæftigelse. De kører i alt 12 ruter i dagtimerne, 6 ruter i aftentimerne og 1 rute om natten. Samtlige medarbejdere anvender kitler og navneskilt. Der er mulighed for omklædning og vask af personalebeklædning i vaskeriet i huset. Dan Ren Service A/S har lokaler i industriområdet ved Rødekro, hvor de råder over ét stort lokale/indgang/mødelokale, toilet og bruser, mindre personale the-køkken og frokost-rum, flere mindre kontorer, depot-rum og vaskeri. Samtlige medarbejdere har afleveret en anmærkningsfri straffeattest, dokumentation på at de har et gyldigt kørekort og har underskrevet en tavshedserklæring ved ansættelsen. 1 x årligt sikres det at medarbejderne fortsat har et gyldigt kørekort. 1

2 Opfølgning fra sidste tilsyn Der har ikke tidligere været afviklet tilsyn ved Dan Ren Service A/S. Kvalitetstemaer Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i følgende kvalitetstemaer fra Tilsynspolitik 2014; Selvstændighed og Relationer, Metoder og Dokumentation, Tryghed og medbestemmelse samt Ledelse og Kompetencer. Resultaterne af kvalitetstemaerne kan læses herunder: 1. Selvstændighed og Relationer 1.1 indsatserne understøtter borgernes selvstændighed og indflydelse på eget liv Leder, medarbejdere og borger oplyser, at hjælpen altid planlægges i samråd med borgerne og evt. dennes pårørende/netværk. Ved det første besøg aftales nærmere, hvordan hjælpen skal planlægges i forhold til hvilke specifikke behov og ønsker borgerne har. Samtlige adspurgte borgere oplever, at de har indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen og deres ønsker og behov i forhold til tidspunkt og ugedage tilgodeses så vidt det er muligt. De adspurgte borgere er meget bevidste om, at klare sig selv så vidt det er muligt. 1.2 Indsatsen støtter op om inddragelse af borgernes familie/netværk De adspurgte borgere har et godt netværk af både familie, naboer, venner og bekendte. Netværket hjælper borgerne med flere forskellige opgaver, bl.a. havearbejde, indkøb og betaling af regninger m.m. Medarbejdere har et godt samarbejde med borgernes netværk som inddrages i de opgaver det er nødvendigt, og som borgerne ønsker dem inddraget i. Enkelte borgere har ingen pårørende eller de ønsker dem ikke inddraget i den hjælp de modtager. 2. Metoder og dokumentation 2.1 Tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder og leverer den hjælp borgerne har brug for jf. gældende kvalitetsstandarder og evt. indgået aftaler. Der udarbejdes dagligt kørelister til dagens ruter. Kørelisterne trækkes via Dan Ren Services interne IT-system, hvor medarbejderne kan orienterer sig om de enkelte besøg. Medarbejderne har adgang til kørelisterne via deres mobiltelefoner, hvor de også kan via det interne IT-system dokumenterer væsentlige oplysninger om de enkelte borgere. De administrative medarbejder som er ansvarlige for udarbejdelse af kørelisterne oplyser, at de orienterer sig løbende i Care (i heldhedsvurderingen, journalen og aftaleark m.m.), om målet for indsatsen, andre aktører og hvilken specifik hjælp borgerne har brug for. De adspurgte medarbejdere oplyser, at de er fuldt ud orienteret om hvilken hjælp de enkelte borgere skal have og at de udfylder hjælperrapporter, som printes ud og lægges i mappe i borgerne hjem. Hjælperrapporterne beskriver mere detaljeret, hvilken hjælp og hvordan hjælpen skal leveres til borgerne. De adspurgte borgere og deres pårørende oplever alle at få den hjælp de er visiteret til. En af de interviewede borgere giver udtryk for, at medarbejderne er meget kompetente og at hun efter at have skiftet leverandør til Dan Ren Service A/S har fået det meget bedre. Medarbejderne og borgerne oplever at der er et godt samarbejde kollegaerne imellem og at hjælpen er koordineret med sygeplejen. 2.2 Leverandøren arbejder systematisk med dokumentation efter gældende retningslinjer Daglig leder oplyser, at det er det administrative personale der primært anvender Care. Hele medarbejdergruppen i plejen kan via én IPad gå ind på Care og læse, samt dokumenterer. Dette bliver dog ikke ofte anvendt. 2

3 Tilsynskonsulenten bliver informeret om at det primært er de administrative medarbejdere der modtager og videregiver informationer via Care til medarbejderne. De enkelte medarbejdere samt daglig leder oplyser, at medarbejderne er gode til at dokumenterer deres informationer på mobiltelefonen via Dan Ren Services interne IT-system, som alle vagterne kan følge med i. På kontoret kan det administrative personale løbende følge med i, hvad de enkelte medarbejdere dokumenterer i det interne IT-system. Det administrative personale vurderer løbende i dagvagten, hvorvidt informationerne skal overføres til Care. Medarbejderen anvender ikke systematisk Care til at orienterer sig omkring borgernes behov og mål for indsatsen. Dan Ren Service anvender ikke Care s forskellige muligheder bl.a. køreliste-systemet, hvor der vil være muligt at trække data direkte i et og samme sikrede system. Borgeroplysningerne i Dan Ren s interne IT-system kopierers fra Care og indtastes manuelt. Det er uvist for tilsynskonsulenten, hvorvidt Dan Ren Services interne IT-system er et sikret system. Dan Ren Service disponerer den visiterede hjælp i Care j.f indgået aftaler. Efter at visiteringen her i maj 2014 er ændret til pakke-visitering har der været en del fejloplysninger og derfor har Dan Ren Service ikke kunnet disponerer alle ydelserne i Care. Dan Ren Service er i dialog med Visitation & Rehabilitering omkring dette. Tilsynskonsulenten vurderer at dokumentationen og medarbejdernes viden om de retningsgivende mål for indsatsen ikke er fyldestgørende og opfordre Dan Ren Service A/S til, at sikre at samtlige medarbejdere er orienteret om borgernes retningsgivende mål for den hjælp der skal leveres. Tilsynskonsulenten gør Dan Ren Service A/S opmærksom på, at de altid kan henvende sig til Aabenraa Kommunes it administrator for Care om råd, vejledning og tilkøbe undervisningsmoduler i forhold til at kunne anvende alle Care s muligheder og dermed ikke skulle anvende denne dobbeltdokumentation. Anmærkning - Det skal sikres at medarbejderne er orienteret om borgernes retningsgivende mål for den enkelte borger og dermed sikre at borgerne modtager den helhedsorienterede hjælp og pleje de har behov for og er visiteret til. - At minimerer fejlrisici pga. manuel overførelse af data imellem to dokumentationssystemer. Den elektroniske omsorgsjournal, Care som jf. kontakt med Aabenraa Kommune SKAL anvendes til bl.a. disponering samt daglig dokumentation bør kraftigt overvejes som eneste dokumentationssystem. - At sikre at den borgerrettede dokumentation til enhver tid foregå i et sikret system utilgængelig for uvedkommende. 2.3 Sammen med borgerne understøtter indsatsen borgernes trivsel og evne til, at mestre eget liv Medarbejdere, borgere og leder oplyser at, det sikres at der er den nødvendige arbejdsplads og de hjælpemidler i hjemmet der er behov for, for at kunne yde den personlig og praktiske hjælp borgerne har brug for. Medarbejdere oplyser, at de har fokus på at borgerne er så aktive som muligt og at de deltager i hjælpen i det omfang de kan. Borgerne oplever ligeledes at medarbejderne inddrager dem i den hjælp der leveres. Samtlige borgere trives med den hjælp de modtager og med det samarbejde de har med deres netværk samt hjemmehjælp. Der er ingen faste arbejdsgange/retningslinjer der sikre at borgernes funktionsniveau vurderes for at sikre at borgerne tilbydes den rehabilitering/træning de har brug for. 3

4 Der er ikke en direkte dialog/kontakt med Træning & Forebyggelse vedr. borgernes træningsaktiviteter. Modulet vedr. Træning i Care anvendes ikke systematisk. Borgernes funktionsniveau og/eller behov for træning vurderes ikke systematisk og den koordinerede indsats i forhold til træning bør optimeres. Anmærkning - At vurdering af borgernes fysiske funktionsniveau sikres og borgerne tilbydes den koordineret hjælp de har brug for, for at kunne mestre eget liv. - At den koordinerede indsats mellem hjemmehjælp og træning optimeres. 3. Tryghed & Medbestemmelse 3.1 Leverandørerne forebygger og håndterer magtanvendelser efter gældende retningslinjer Myndighedsafdelingen har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelse og den daglige leder samt medarbejdere oplyser også, at de ingen magtanvendelser har. Retningslinjer og materiale vedr. indberetning er kendt og tilgængeligt for medarbejderen i personalemappen. Samtlige adspurgte borgere oplever at være trygge ved de medarbejdere der kommer hos dem og hjælpen leveres i samarbejde med dem og med deres samtykke. 3.2 Leverandøren understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed Borgerne oplever at få den hjælp og støtte de har brug for. Medarbejder har bl.a. fokus på borgernes kost og væske behov. Individuelle behov for hjælp og støtte samt speciel kost tilgodeses. Flere af borgerne har kontakt til hjemmesygeplejerskerne til fx medicinhåndtering, sårpleje, m.m. Medarbejderne oplyser at de har et godt samarbejde med hjemmesygeplejen og anvender dem til sparring i det daglige, i forhold til borgernes sundhed. Leder og medarbejdere oplyser endvidere at de samarbejder med demenskoordinatoren når dette er relevant. 4. Ledelse & Kompetencer 4.1 Indsatsen daglige drift varetages af en kompetent ledelse. Daglig leder er uddannet Social- og Sundhedshjælper. Én af de administrative medarbejdere er Socialog sundhedsassistent. Daglig leder har ca. 15 års erfaring med rengøringsbranchen og oplyser, at opgaven omkring plejen, har været og fortsat er en udfordring. Medarbejderne oplever en kompetent ledelse, der er tilgængelig i det omfang de har behov for og videregiver de informationer de har brug for. Der afholdes jævnlige personalemøder. Tilsynskonsulenten for forevist en proceduremappe, som indeholder retningslinjer og diverse delpolitikker m.m. Tilsynskonsulenten oplyses om, at alle nyansatte og vikarer samt elever bliver introduceret til arbejdet og er med som føl på de ruter de skal køre. Det er individuelt hvor meget den enkelte medarbejder har brug for introduktion. Der forefindes ikke et skriftligt introduktionsprogram som kan være med til at sikre at alle områder bliver gennemgået og forstået. Anbefaling Tilsynskonsulenten anbefaler at Dan Ren Service udarbejder et skriftligt introduktionsmateriale, hvor det kan sikres at medarbejderne bliver introduceret til alle væsentlige områder. 4.2 Medarbejderne besidder relevante kompetencer der matcher borgernes behov og tilbuddets metoder. Der er både ansat SSA og SSH. Én af medarbejderne er uddannet praktikvejleder og en anden skal til at tage uddannelsen. 4

5 Der udfyldes APV (arbejdspladsvurderinger) i alle hjem. Daglig leder oplyser, at de revideres løbende efter behov. De udfyldte APV er står i mappe kontoret. Der er ikke planlagt undervisning, temadage eller anden form for kompetenceudviklende tiltag til medarbejderne. Der er i Dan Ren s koncern mulighed for at tilkalde en sygeplejerske (tilhørende afdelingen i Haderslev) til at gennemgå relevante emner. Medarbejderne og leder oplyser, at de har et godt samarbejde med den kommunale hjemmesygeplejen, som anvendes til sparringspartner i det daglige. Derudover er de gode til at hjælpe hinanden samt kan dagligleder og administrativ medarbejder (SSA) altid kontaktes. Daglig leder er usikker på, hvorvidt de skal deltage på kursus I Den Rehabiliterende Tilgang som Aabenraa kommune udbyder. Dette er en beslutning der træffes i koncernens øverste ledelse. En af de interviewede medarbejdere har i tidligere ansættelse gennemgået et kursus i Den Rehabiliterende tilgang og oplever denne viden som et rigtig godt afsæt i forhold til at leverer personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Borgerne oplever et kompetent personale, der kan håndterer de situationer de kommer ud for i de enkelte hjem. Anbefaling At medarbejderen tilbydes kompetenceudviklende aktiviteter med henblik på at sikre, at medarbejderne vedbliver med at have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til de opgaver de skal udføre og for at Dan Ren Service A/S kan fastholde en kompetent medarbejderstab. 5

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere