FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for kan indsatsen samles under 3 fokusområder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder:"

Transkript

1 FORORD I centrale dele af institutionsprofilen for kan indsatsen samles under 3 fokusområder: Reform Faglighed - en HF-reform er lige om hjørnet og næste skridt bliver reform eller justering af AVU. - både på AVU og HF arbejdes med faglighed og progression i overensstemmelse med regeringens handlingsplan Bedre uddannelse. Videndeling - for alle medarbejdergrupper vokser behovet for samarbejde, ikke mindst for lærerne. I udvidet lærersamarbejde spiller udveksling af erfaringer, pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser samt formidling og diskussion af evalueringsresultater en central rolle. At dele viden med hinanden på kvalificeret vis er derfor et vigtigt udviklingsfelt. Denne profil er kommet til verden efter en proces nogenlunde som sidst, der blev lavet mål og handleplaner: I foråret 2003 blev personalet kort præsenteret for opgaven og tidsplanen. I august udsendte ledelsen papiret Sådan ser der ud på Randers HF og VUC år 2007 hvis det går os godt som inspirationsmateriale. I begyndelsen af oktober havde alle udvalg mv. afleveringsfrist for forslag til mål og handleplaner inden for deres område. En lille profilgruppe bestående af 2 ledere og 3 medarbejdere lavede på baggrund af det indkomne materiale udkast til profilen. Profiloplægget blev drøftet på et personalemøde i november, og der har været efterfølgende mulighed for at kommentere virtuelt. Den næsten endelige profil blev kort behandlet på afdelingsmøder i januar. Institutionsprofilen bliver næppe nogensinde en folkesag, men samspillet mellem profilgruppe og udvalg i forslagsfasen har været godt og bedre end tidligere. Det samspil er blevet styrket ved, at forslagsstillerne har skullet udfylde et skema med mål, handleplaner, ansvar, effekt og ressourcer, en form som vi atter bruger i selve profilen. Der er således ikke et særligt afsnit om effekt/resultat, da dette er indsat som en kolonne i de øvrige afsnit. Tiden står ikke stille. Vi har allerede flyttet os, før institutionsprofilen er mangfoldiggjort, og flere mål og indsatsområder tegner sig i perioden. Eksempelvis konstaterer vi store fluktuationer i gennemførselsprocenterne på 2.-årigt HF fra år til år, der både kræver analyse og handling. Kvalitetsundervisning for unge og voksne er vores primære opgave. Det afspejler sig heldigvis i profilen, hvor afsnittet om ydelser og tilbud er det mest omfattende. Vi er allerede i fuld sving. Aldrig færdig, altid på vej. Bertel Pedersen Centerleder Kapitel 1 1

2 Statusdel Tilbageblik over målperioden 2002/2003 Personale Teamudvikling Fokus for teamarbejdet har været progression i undervisningen, kernefaglighed, evaluering og udvikling af nye tilrettelæggelses- og eksamensformer. Endvidere har kursistforberedelse og arbejdsformer haft en væsentlig placering. Teamarbejdet har haft en høj prioritering i ressourcefordelingen, og der er fulgt op på efteruddannelsen omkring teamarbejdet, ligesom der er arbejdet med etablering af selvstyrende team. Indsatsområderne i team har været understøttet af faggrupperne, der har drøftet progression, og gennem fælles drøftelser på afdelingsmøder og i forbindelse med andre pædagogiske arrangementer. Efteruddannelsespolitik og udviklingssamtaler Der blev i foråret 2002 vedtaget en Efteruddannelsesog Kompetencepolitik for centrets personale. Politikken er fulgt op gennem personalesamtaler med alle (dog ikke rengøringspersonalet, hvor det sker 2004), hvor der i alle samtalerne også har indgået drøftelse af efteruddannelse. Der arrangeres jævnligt skolebaseret efteruddannelse, og der etableres løbende mindre ITkurser på skolen. Centrets ledelse afsluttede ultimo 2003 U & A s kursusforløb for ledergrupper. IT for TAP I forhold til det administrative personale har der været afholdt målrettede interne kurser i relation til arbejdsopgaverne. Pedeller, kantine- og rengøringspersonalet er blevet introduceret og har fået adgang til skolens intranet. 2

3 Udvikling af fællesskab og identitet Randers HF & VUC er en ung skole uden lange traditioner, men der arbejdes ihærdigt på at bevare dem, der er skabt. Det er dog ikke lykkedes med årsfesten. Til gengæld er det lykkedes at skabe en bedre tilknytning til pensionerede medarbejdere, der nu fast og talrigt mødes på skolen en gang om måneden. I september 2003 afvikledes en fagdag for kursisterne, der afspejlede det pædagogiske personales store faglige spændvidde. Arbejdsmiljø Personale fra VUC Hadsten Sikkerhedsudvalget har arbejdet med opfølgning på gældende APV og sikret, at en ny lå klar primo I foråret gennemførtes en ret omfattende intern undersøgelse af personalets psykiske arbejdsmiljø, og resultaterne har været debatteret på afdelingsmøder og i MED-udvalget. I forbindelse med fusionen med VUC Hadsten 2003 overgik en viceforstander og 2 AVU-lærere til ansættelse på Randers HF & VUC. En 3. lærere blev senere tilknyttet i et længerevarende vikariat. Dermed er vi blevet tilført god ekspertise i Hadstenområdet og lærere, som er gledet fint ind i og har beriget den eksisterende lærergruppe. Medarbejdere tilknyttet Hadsten indgår i en fusionsgruppe, der arbejder med afdelingens udvikling. Fysiske rammer Lærerarbejdspladser Der er i planperioden foretaget mindre ombygninger og en reorganisering af lærerværelset, hvorved der er skabt en bedre integration af det samlede lærerpersonale, mulighederne for arbejdspladser med IT-adgang er forøget, og der er blevet flere individuelle arbejdspladser generelt. Elevarbejdspladser Den største del af budgettildelingen til forøgelse af antallet af elevarbejdspladser er anvendt til en optimering af de fysiske forhold i Studieværkstedet, der nu er særdeles velfungerende. Den resterende bevilling er anvendt til kabling af skolens gangarealer og festsal, hvorved antallet af arbejdspladser med mulig IT-adgang er udvidet betragteligt. 3

4 Ombygning af indgang Sikkerhed og miljø En planlagt ombygning af skolens indgangsparti er af økonomiske årsager udskudt indtil videre. Der har gennem foredrag af brandinspektør, fastlæggelse af evakueringsplaner og afholdelse af brandslukningskursus, førstehjælpskurser og opfølgning på APV været arbejdet med at øge sikkerheden ved ophold på skolen. Rygeområderne internt i huset er blevet indskrænket i mindre omfang, mens der er skabt bedre forhold for udendørs rygning. Der har været arbejdet med ergonomi og brugervenlighed ved arbejdspladser for kursister og ansatte, og kursisterne har derfor nu kontorstole i de fleste lokaler. Indsats på en række forskellige felter har ført til en mindre miljøbelastning. Vandforbruget og elforbruget er således stagneret (det sidste trods væksten i mængden af IT-udstyr) og varme forbruget udviser fald. Det er dog samtidig en vurdering at varmekomforten på gange og i kantinen ikke er tilfredsstillende i de kolde måneder. En forbedring vil både kræve investering i varmeanlægget og øge varmeforbruget. Fra august 2003 har vi omlagt affaldsshåndteringen, således at der sorteres i papiraffald, storskrald og dagrenovation. Vedligeholdelse og genopretning Der har været arbejdet ansvarligt og omhyggeligt med at vedligeholde bygningen udvendig og indvendig og foretaget mindre genopretninger inden for en mulig budgetramme, og skolen fremstår vel vedligeholdt. Dog trænger skolen parkeringsplads til nyt slidlag. Der er bevilget genopretningsmidler til p-pladsen i Der er i 2003 investeret næsten 2/3 mio. af skolens eget budget i genopretning og ombygning af varmeog ventilationsanlæg, samt lysstyring på gangene. Investeringen nedsætter miljøbelastningen og skal kunne tjene sig selv hjem over 10 år. 4

5 Lokaleaftale i Hadsten Der er indgået aftale med Amtsgymnasiet i Hadsten, der sikrer tilfredsstillende lokaleforhold for centrets afdeling i Hadsten. IT Der er i perioden løbende sket en forbedring af ITinfrastrukturen og driftssikkerheden. Der har været store problemer med brugeroprettelse ved kursusstart, men FirstClass har ellers fungeret stabilt, og både centret i Randers og afdelingen i Hadsten er blevet forbundet til amtsfiberen i Budget/økonomi Ressourcer til indsatsområder Budgetlægning og timeforbruget fra skoleudviklingspulje, interne forsøgspuljer og fælles forberedelse har været disponeret i overensstemmelse med skolens indsatsområder. Normalfladens økonomi Budgetlægning, -opfølgning og time-/fagfordeling er blevet optimeret, hvilket i sig selv har forbedret økonomien. Hertil kommer, at AVUtaxameterafregningen er ændret, så den bedre afspejler den faktisk gennemførte undervisning. Skolen har i 2003 været forskånet for langvarig sygdom, og kursisttilgangen på AVU ved auguststarten 2003 har også trukket i den rigtige retning. Skolens årlige budget er øget med 1.5 mio. kr til dækning af forøget undervisningsaktivitet mv. som følge af fusionen med VUC Hadsten i

6 Indtægtsdækket virksomhed og FVU Den indtægtsdækket virksomhed omfatter stort set kun et RAR-finansieret flexforløb, og der er opnået økonomisk balance på området. De aktuelle muligheder for at øge den indtægtsdækkede virksomhed er desværre små på grund af manglende efterspørgsel. FVU-finansieringen har været analyseret i amtsregi, hvilket ikke førte til økonomiske forbedringer. For at skabe økonomisk balance er det derfor nødvendigt at operere med holdstørrelser, der gør det meget vanskeligt at få et samarbejde om FVU i stand med virksomheder. Centret trækkes med et overført underskud forårsaget af efteruddannelse i FVU s startfase, et underskud som det synes næsten umuligt at bringe ud af verden. Ekstern finansiering Det er lykkedes at opnå finansiering fra eksterne puljer til forsøgs- og udviklingsprojekter, der mindst matcher centrets egen finansiering. Professionalisering af økonomistyringen Der har i planperioden været arbejdet intensivt med skolens økonomistyring, der nu fungerer særdeles professionelt. Det har optimeret det ledelsesmæssige beslutningsgrundlag, givet et godt arbejdsredskab for alle der bestyrer et budget, øget medarbejdernes mulighed for indsigt og generelt styrket troværdigheden både internt og eksternt. Skolen er således nu udpeget til pilotskole for overgang til nyt amtsligt økonomistyringssystem (ØS2000web). 6

7 Samspil med omverdenen Lokalt samarbejde Det lokale samarbejde er blevet vedligeholdt i perioden. Lederen af AVU-afdelingen, der også er ansvarlig for FVU og øvrig indtægtsdækket virksomhed har i særlig grad dyrket et stort kontaktnet, herunder indgået i arbejdet omkring NetForum, der har været et samarbejde mellem mange af områdets uddannelsesinstitutioner. I Hadstenområdet har der været arbejdet på at fastholde det hidtidige kontaktnet. Borgmestrene i Hammel, Hinnerup, Hadsten har været besøgt, der er opbygget kontakt til den lokale presse, og den daglige leder i Hadsten vedligeholder øvrige kontakter. Brobygning I forhold til folkeskolerne blev der i 2002 gennemført både 2-dages og 4-ugers brobygningsforløb. I 2003 har der alene været tale om to 4-ugers hold. Internt har der i moderat omfang været arbejdet med brobygningen mellem AVU og HF, et arbejde, der intensiveres i næste planperiode. Information og PR-arbejde Der udarbejdes årligt en plan for informationsindsatsen, der godkendes i Bestyrelsen. I 2003 gennemførtes i samarbejde i Amtets øvrige VUC-er en husstandsomdeling af centrenes kursustilbud. I forbindelse med overgang til nyt hjemmesidekoncept har centret i efteråret 2003 arbejdet med samspillet mellem amtslig VUC-hjemmeside og egen hjemmeside, og der er sket efteruddannelse til det nye koncept. Overgang til ny hjemmeside er planlagt til april Sammenlignelig Brugerinformation om Randers HF & VUC er lagt på nettet i efteråret Ønske om en undersøgelse af målgrupper og søgemønstre er blevet imødekommet ved, at en sådan undersøgelse nu gennemføres på amtsplan. 7

8 Arrangementer Centret stiller løbende sine faciliteter til rådighed for kulturelle, uddannelsesmæssige og evt. andre arrangementer af ikke kommerciel art. Største aktiviteter har været løbende udlån af idrætssalene om aftenen og festsalen til kor- og orkestertræning. Skolen har i foråret 2003 afholdt et enkelt foredrag åbent for byens borgere, samtidig med at VUC Hadstens kursister blev inviteret til at se centret. I 2003 afsluttedes Operation Gadebørn i Estland af den lykkelige årsag, at skolen i Narva nu havde økonomi til at løse problemet, som også var mindsket. Kursisterne deltog derfor i Operation Dagsværk i efteråret Skolen arbejder bevidst med at lave flere og flere arrangementer, der appellerer til alle kursistgrupper. Ydelser og tilbud Forsøg og udvikling Der har i perioden været et løbende udviklingsarbejde med med tilrettelæggelsesformer under Åbent VUC, herunder NetFlex og FagFlex. NetFlex er i to omgange blevet evalueret af Metode- og Dokumentationscentret. Interaktive programmer vedrørende matematik (www.matlex.dk) og andre naturvidenskabelige fag (www.natlex.dk) er videreudviklet af en medarbejder ved Randers HF & VUC, det sidstnævnte program i samarbejde med en medarbejder ved VUC Skanderborg-Silkeborg-Odder. Videreudviklingen af NetFlex omfatter udvikling af lærerrollen, videndeling og fokus på IT-introduktion. 2-årigt HF deltager nu med et projekt under Det Virtuelle Gymnasium, der omfatter 2 1. HF-klasser. I 5 af skolens 6 1. HF-klasser er der indført en ugentlig studietime med henblik på at styrke kompetenceopbygningen. På AVU prøves det på et hold at skabe nærmere tilknytning mellem holdundervisning og studieværksted. På 2 danskhold forsøges med delprøve i danskprojektet. På et hold forsøges med elektronisk portfolio og mentorstøtte. Skolens ledelse og medarbejdere har aktivt deltaget i debatten om AVU-reform, HF-reform og deltagerbetaling. Den direkte virkning er vanskelig at aflæse; men HF-reformen opfylder mange af skolens ønsker. 8

9 Evaluering af undervisning Der har på alle 3 afdelinger været sat fokus på evaluering, både den individuelle af kursisterne og den generelle af undervisningen. Der har været afholdt temaaften om emnet, og det har været fast punkt i personale-samtalerne. Der har ikke været gennemført så systematiske effektmålinger, som oprindeligt planlagt. Projektarbejde Projektarbejde indgår som bekendtgørelsesbestemt aktivitet i dansk og matematik på AVU. På HF har projektarbejdsformen været på dagsordenen på forskellig vis i de pædagogiske fora. De 2-årige HFkursister er gennem flere år blevet introduceret til arbejdsformen på en særlig projektdag. På HFenkeltfag har et par lærere fungeret som konsulenter i formen. I 2003 er indsatsen flyttet ind i team og de enkelte fag, hvor anvendelsen af projektarbejdsformen øges. Tværfagligt samarbejde I perioden har det været besluttet og gennemført, at alle 1. HF-klasser skal prøve mindst ét tværfagligt samarbejde. På enkeltfag har der været gennemført tværfagligt samarbejde på forskellige forløb i det omfang fagene har delt kursister, hvilket er begrænset. Læringskontrakter Planperiodens intention om at arbejde med udvikling af læringskontrakter blev i rendyrket form undervejs opgivet. I stedet har der på nogle hold været arbejdet med logbøger. Dog har der på Ungeholdet været arbejdet med særlige kontrakter, der omhandler andet og mere end læring. På HF fagflex er der udviklet et databaseprogram, der kan understøtte brug af læringskontrakter. 9

10 Læringskompetencer Arbejdet med læringskompetencer har udgjort en del af den pædagogiske dagsorden. Der har på en række forløb/klasser været afsat særlig tid til arbejde med emnet, og alle team har haft fokus på disse kompetencer. I 2002 afholdtes en fagets dag for kursisterne i engelsk med fokus på faget og dets metoder. I 2003 afvikledes en fagdag for alle centrets kursister med udgangspunkt i naturfagene og idræt. Styrkelse af HF-matematik Arbejdet med at styrke matematik på 2-årigt HF har været forsat, idet der har været gennemført længerevarende introduktionsforløb for den svageste 1/3 af eleverne. Resultaterne til eksamen er ikke spektakulære, men dog synlige, og færre kursister taber helt interessen for faget. Tilbud til indvandrere På AVU har der i begge årene været etableret en særlig indvandrerklasse, og gruppen af indvandrere er generelt øget på centret, så vi - heldigvis - i højere grad afspejler samfundet. Det har givet nye pædagogiske og ledelsesmæssige udfordringer. Tilbud til erhvervsaktive Antallet af hold med fleksible tilrettelæggelsesformer er øget på enkeltfagsafdelingerne, hvorved erhversaktive har fået øgede muligheder for deltagelse. Til gengæld har vi ikke trods en del bearbejdning af virksomheder haft held til i større omfang at afsætte undervisning som indtægtsdækket virksomhed direkte til afvikling i virksomheder. Vi har i perioden gjort en særlig indsats for at sælge sprogkurser til virksomhederne, men med meget begrænset held. 10

11 Tilbud til restgrupper Centret har med voksende succes fortsat traditionen med at lave en særlig fakke af AVU-fag rettet til kursister, der ønsker optagelse på HF (eller anden gymnasial uddannelse), men ikke har alle forudsætningerne. Alle ansøgere til vort 2-årige HF, der ikke optages, tilbydes optagelse i denne klasse. Centret har i dette og forrige kursusår tilbudt et særligt forløb til drop-out truede unge, der mangler skolegang, men typisk har en svag social baggrund. De følger normal undervisning finansieret af Amtet, mens kommunerne finansierer de ekstra omkostninger, der er forbundet med forløbet. Ved en stor indsats fra de involverede lærere har forløbet været forbavsende succesfuldt. (Der foreligger en rapport fra det første forløb.) Trods kommunernes store tilfredshed med forløbet er det et løbende problem at sikre den kommunale medfinansiering. Tilbud i Hadsten Trods vanskelige startvilkår lykkedes det at etablere de tilbudte hold på afdelingen i Hadsten i august FagFlex og NetFlex Der er sket en løbende udvikling af FagFlextilbuddet og en lille gruppe har arbejdet med at udvikle NetFlex, der kombinerer holdundervisning med større dele netbaseret undervisning. Dette arbejde fortsætter. IT Alle afdelinger arbejder ud fra IT-strategier for kursisterne, der revideres årligt. Antallet af pc-er til kursisterne er øget gennem perioden, og der er sket en løbende fornyelse af materiellet. IT-adgangen har været hæmmet af problemerne med brugeroprettelse ved kursusstarten. 11

12 Og så er der alt det andet Ovenstående beskrivelse af indsatsområder kan give et skævt billede af udviklingsvirksomheden som værende rettet alene mod særlige målgrupper. Der foregår imidlertid et løbende arbejde med at målrette kursustilbuddet efter mange forskellige videreuddannelser, tilpasning til erhvervsaktive og sikring af, at der fortsat er plads til almen viden som personlig gevinst. Desuden er det klart fremgået af årets personalesamtaler, at lærerne løbende er dybt engagerede i at forbedre den daglige undervisning i stort og småt. Forsøgsarbejde er godt, men det er i det ordinære undervisningsarbejde, skolen skal bestå kvalitetstesten. 12

13 Kategori og mål Randers HF&VUC. Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Institutionsprofilen Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.1. PERSONALE Mål 2.1.1: Indarbejdelse af HF -reformen PU udarbejder en køreplan for styringen og Implementering af reformen på Randers HF&VUC PU oprette Reformkonference på Internettet. Hele perioden PU, HF-2 og HF-E, samt ledelse i det omfang styring o.s.v. lægges over til udvalget. Implementering af reformen på Randers HF&VUC 13

14 Mål : Fortsat udvikling af teamsamarbejdet. PU-erne skal give det enkelte team støtte og hjælp i arbejdet med: 1. studietimer 2. kursistforberedels e 3. projektarbejde 4. selvstyring 5. IT 6. virtuel undervisning 7. mentorordning og portefølje 8. kontakten til lærerne uden for teamet og studievejle-derne PU tager punkterne op på PU-møder i foråret 2004 m.h.p. at støtte det enkelte team direkte og ved at sætte punkterne på afdelingsmøder. Desuden vil afd.leder afholde møder med de enkelte team foråret 2004, hvor udvalgte punkter sættes på dagsordenen. Endvidere arbejdes der konkret på følgende måde: 1. Er behandlet 1. gang på HF2-afdmøde i okt 2003 og på HFEteammøder i efteråret Igen på afdelingsmøde i april Er behandlet på HF-2- afdelingsmøde i dec. 03. PU på HF-2 arbejder videre i foråret 04 med henblik på fremtidig praksis 3. Afd.-møde i jan Afd-møde i april Afd-møde i marts Afd-møde i marts Afd-møde i april Afd-møde i april 2004 Se kolonne til venstre PU erne på HF-2 og HF-E Generelt vil hele teamordningen evalueres og justeres på afd-møde i april 2004 m.h.p. justering og fastlæggelse af fremtidig praksis Mål 2.1.3: At fastholde og udvikle glæden ved arbejdspladsen. Der udarbejdes forslag til en personaleforening, som afholder arrangementer for personalet. Foreningen sikrer, at tilbagevendende årlige begivenheder som sommerfrokost, julefrokost, personalefest og udflugter fastholdes som gode traditioner Forening etableret Arrangementer Fastlægges for et år ad gangen MED Arrangementsudvalget Næste klimaundersøgelse skal vise, at arbejdsglæden er øget Der afsættes ressourcer via arrangementsudvalget. 14

15 Mål 2.1.4: Rammer for videreudvikling af lærerroller Mål 2.1.5: Oparbejde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Tid til input/inspiration til at udvikle de nye lærerroller, som de fremtræder i HF reformen. Pæd. dag Nov Koordineres med AVU I 2004 tilbyder SIU kursus/træning i løfteteknik og arbejdsstillinger Arbejdsstillinger ved de opstillede computer kontrolleres, som medarbejderne anvender Hele perioden Dec Dec Pædagogisk Råds Forretningsudvalg, FU SIU SIU Afklaring af fremtidige behov for efteruddannelse Personalet melder tilbage på kort spørgeskema Kr. Evt. Forum-teater om uddannelse Flere differentierede kurser. Timer til instruktører: kr. Mål 2.1.6: Udvikling af arbejdet med evaluering på HF2og HF-E PU skal samle op på den tilfredshedsundersøgelse, der er lavet blandt lærerne PU skal lave en undersøgelse over kursisternes vurdering af evalueringerne af undervisningen April 2004 PU HF2/HF-E Der skal følges op på resultaterne af undersøgelserne 15

16 Mål 2.1.7: Kompetenceudvikling/ kompetenceplan: At udarbejde en metode til systematisk kompetenceudvikling og opsamling af medarbejdernes forskellige typer kompetencer Vi har en politik for efteruddannelse og kompetenceudvikling (bilag). I flere af profilopgaverne er der fokus på kompetencer, fx i forbindelse med HF reformen, studieværksted, portfolio, mentorstøtte og vejledning Debatperiode: På institutionsniveau er vi ved at iværksætte en drøftelse af en fælles definition af begreberne kompetence og kvalifikation. Foråret 2004 MED og senere afdelingerne Sensommer 2004 foreligger et konsensus-papir på området. Der skal fastlægges principper for opsamling af institutionens og den enkelte medarbejders kompetencer. Det skal endvidere overvejes, hvordan det kan indgå i en institutions-portfolio. Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.2. FYSISKE RAMMER 16

17 Mål 2.2.1: At skabe et bruger- og personalevenligt miljø, der i videste grad forener det praktiske med det æstetiske Få aftale om at låne og/eller deponere kunst. Indkøbe kunst et til to værker årligt Interiørudvalget Fernisering i forb. med udstillinger. Inddrage kolleger/kursister i vurderingen kr. årligt. Mål2.2. 2: Forbedring af interiør/eksteriør: Delmål 2.2.a Forbedret indgangsparti. (en profilopgave fra sidste profilperiodet) Et forslag til forbedring af hovedindgangen og de umiddelbart tilliggende indvendige bygningsdele både hvad angår lysforhold, design og information. Skitseforslaget udfærdiges foråret 2004 Interiørudvalget i samarbejde med informationsudvalget Interiørudvalget er ansvarlig. Et skitseforslag plus økonomisk overslag ligger klar til sommerferien Planen til høring i MED/SIU for skitseforslaget. Delmål 2.2.b Kantinen renoveres: belysning, varme, møblering Mål 2.2.3: Gennem sparsommelig omgang med elektricitet skal miljøbelastningen begrænses Kantinen skal fremtræde mere indbydende, varm og lys. Indretningskonsulent giver et par bud på hvordan. Fx vil det omfatte nye rumdelere/ spanske vægge, lyskilder og møblering/opstilling af møblement. Varme/radiatorer indføres. På strøm spares der 10% i perioden, målt i forhold til gennemsnitsforbruget i årene 2001,2002 og a) Stærk og fælles fokus på at slukke lys i lokalerne efter brug samt b) automatisk nedlukning af PC-ere Skitseforslag foråret 2004 samt langtidsplan for de ønskede ændringer. Der arbejdes med besparelse i perioden Interiørudvalget - og bygningsansvarlig a) BV ansvarlig b) Supportcenter (Lasse) ansvarlig En helhedsplan for et nyt kantinelook fremlægges. Ved udgangen af 2005 registreres, om målet med 10% besparelse er opfyldt kr. eksklusive varme. 17

18 Må : Vurdering af vilkår for rygere I perioden nedsættes et ad hoc udvalg, som vurderer, om forholdene for rygere skal ændres Udvalg nedsættes senest i foråret 2005 SIU planlægger processen. Resultat på MED møde Senest efterår 2005 foreligger en afgørelse vedr. forhold for rygerne Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.3. BUDGET/ ØKONOMI Mål 2.3.1: Et adm. system i huset! Skal afklares! Undersøgelse af problemfelterne vedr. et adm. system for at finde den mest optimale løsning i forhold til muligheder 2004 Sekretariatschef Hvis et system kan etableres lægges i 2004 en plan for etablering heraf. Kurser til sekretærer. 18

19 Mål 2.3.2: Den økonomiske prioritering skal afspejle skolens indsatsområder Mål 2.3.4: Økonomistyringen skal være sikker og gennemskuelig Anvendelse af timepuljer skal ske i overensstemmelse med indsatsområder Det samme gælder kronebudgettet. Bogføring skal overflyttes ØS2000WEB Hele perioden Hele perioden Afdelingslederne Sekretariatsleder Afdelingslederne laver en årlig opgørelse, der viser forbruget af timepuljer og budgetkroner på profilens indsatsområder. Mål 2.3.5: Indføre det amtslige ESDH-system på Randers HF & VUC ESDH: Elektronisk Sags- og Dokumenthåndterings-system. Århus Amt er netop i gang med at indføre et ESDH-system på Amtsgården. Systemet skal herefter integreres på de enkelte institutioner. Randers HF & VUC har givet tilsagn om at være forsøgsskole. Formålet med at indføre et ESDHsystem er, at forbedre journaliseringsfunktionen. Sekretariatsleder Evt. kurser i systemet Foreløbigt plan (endnu ikke fastlagt med forvaltningen): Forberede overgang, fastlægge interne procedurer samt uddannelse. Registrering af post i ESDHsystemet. Evaluering af system og procedure Feb./marts 04 April 04 August 04 19

20 Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare 2.4 SAMSPIL MED OMVERDENE N Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner Mål Profilering af Randers HF&VUC og VUC Hadsten i lokalsamfundet Mål 2.4.1a Afholdelse af 10-års jubilæum i 2005 Randers HF&VUC skal præsenteres for området via: Avisomtale Lokalradio Festskrift Journalistisk dækning af dagen Åbent hus Reception Jubilæumssang Forberedes fra aug Jubilæum 1. marts 2005 BP+NØ+ informationsmedar bejderen Scrapbog kr. Husk VUC Hadsten i omtalerne! 20

21 Mål 2.4.1b. Afholdelse af åbne arrangementer, så centrene bliver kendt og opleves som spændende uddannelsesmiljøer Der lægges en plan for: I relevante tilfælde tilbydes lokale skoler specielt deltagelse i åbne arrangementer - ca. to om år. Samarbejde med lokale kræfter om fx udstillinger, koncerter, foredrag, teater, valgmøder. I hele profilperioden Arrangementsudval get Opgørelse af deltagere til arrangementerne ud over egne lærere og kursister. Der forsøges opgjort, om det efter målperioden gav flere kur5sister kr. Mål 2.4.1c Information til erhvervsaktive og virksomheder Der beskrives en model for informationsformidling og kontakt til virksomheder, institutioner og fagforeninger. Den afprøves herefter 1½ år, hvorefter evaluering finder sted. Model færdig dec Afprøvning jan juni 2006 Uddannelsesplanlægger, vejledere og HG+BV HH er tovholder Arbejdsgruppen beskriver og iværksætter evaluering- Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare 2.5 YDELSER OG TILBUD Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner Mål 2.5.1: Kursisten skal gennemføre VUC afdelingerne 21

22 Delmål 2.5.1A: Øge kursistens studiekompetence ved at kvalificere brugen af studieværkstedet Delmål B: AVU kursister skal gennemføre m. prøve.. Retningslinier udarbejdes for brugen af studieværkstedet for udvalgte kursistgrupper. Fremmedsprogsholdet får skemalagt 2 værkstedstimer ugentlig fra januar 2004 Ungeholdets kursister udarbejder portfolio og der anvendes mentorstøtte. Kursisten får indsigt i egne potentialer og viden om studiestrategier og selvevaluering. Dansk 2 projektopgaven afprøves med delprøve og mentorstøtte forår 2004 CS+AR+FO Spørgeskema afdækker effekten. Sam-menligning med en kontrolgruppe Rapportskrivning kursusåret Kursusåret ND+FO+CM LS+MS Kursisterne gennemfører med prøve i højere grad end på sammenlignelige hold Forsøgsmidler fra amtet: 150 timer samt 12½ til koordinator Forsøgsmidler fra amtet: 160 timer + 10 til rapportskrivning Delmål 2.5.1C Afdække hvilke almene studiekompetencer, der er behov for med henblik på a) gennemførelse af HF-eksamen b) overgangen til de videregående uddannelser Der afdækkes, hvilke kompetencer, der er brug for ved en undersøgelse blandt nuværende og tidligere kursister samt kontakt til Sygeplejeskolen og Pædagog Seminarium Materialesamling etableres til brug i studietimer og studieværksted på forskellige niveauer. Materialet er færdigudviklet forår Materialet afprøves i 2004/2005 på værkstedet og på hold EB, OC og SL (SL koordinator) Evaluering på hold og blandt værkstedslærere forår 2005 i samarbejde med MDC. Forsøgsmidler fra amtet: 150 timer samt 12½ til koordinator 22

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere