FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for kan indsatsen samles under 3 fokusområder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder:"

Transkript

1 FORORD I centrale dele af institutionsprofilen for kan indsatsen samles under 3 fokusområder: Reform Faglighed - en HF-reform er lige om hjørnet og næste skridt bliver reform eller justering af AVU. - både på AVU og HF arbejdes med faglighed og progression i overensstemmelse med regeringens handlingsplan Bedre uddannelse. Videndeling - for alle medarbejdergrupper vokser behovet for samarbejde, ikke mindst for lærerne. I udvidet lærersamarbejde spiller udveksling af erfaringer, pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser samt formidling og diskussion af evalueringsresultater en central rolle. At dele viden med hinanden på kvalificeret vis er derfor et vigtigt udviklingsfelt. Denne profil er kommet til verden efter en proces nogenlunde som sidst, der blev lavet mål og handleplaner: I foråret 2003 blev personalet kort præsenteret for opgaven og tidsplanen. I august udsendte ledelsen papiret Sådan ser der ud på Randers HF og VUC år 2007 hvis det går os godt som inspirationsmateriale. I begyndelsen af oktober havde alle udvalg mv. afleveringsfrist for forslag til mål og handleplaner inden for deres område. En lille profilgruppe bestående af 2 ledere og 3 medarbejdere lavede på baggrund af det indkomne materiale udkast til profilen. Profiloplægget blev drøftet på et personalemøde i november, og der har været efterfølgende mulighed for at kommentere virtuelt. Den næsten endelige profil blev kort behandlet på afdelingsmøder i januar. Institutionsprofilen bliver næppe nogensinde en folkesag, men samspillet mellem profilgruppe og udvalg i forslagsfasen har været godt og bedre end tidligere. Det samspil er blevet styrket ved, at forslagsstillerne har skullet udfylde et skema med mål, handleplaner, ansvar, effekt og ressourcer, en form som vi atter bruger i selve profilen. Der er således ikke et særligt afsnit om effekt/resultat, da dette er indsat som en kolonne i de øvrige afsnit. Tiden står ikke stille. Vi har allerede flyttet os, før institutionsprofilen er mangfoldiggjort, og flere mål og indsatsområder tegner sig i perioden. Eksempelvis konstaterer vi store fluktuationer i gennemførselsprocenterne på 2.-årigt HF fra år til år, der både kræver analyse og handling. Kvalitetsundervisning for unge og voksne er vores primære opgave. Det afspejler sig heldigvis i profilen, hvor afsnittet om ydelser og tilbud er det mest omfattende. Vi er allerede i fuld sving. Aldrig færdig, altid på vej. Bertel Pedersen Centerleder Kapitel 1 1

2 Statusdel Tilbageblik over målperioden 2002/2003 Personale Teamudvikling Fokus for teamarbejdet har været progression i undervisningen, kernefaglighed, evaluering og udvikling af nye tilrettelæggelses- og eksamensformer. Endvidere har kursistforberedelse og arbejdsformer haft en væsentlig placering. Teamarbejdet har haft en høj prioritering i ressourcefordelingen, og der er fulgt op på efteruddannelsen omkring teamarbejdet, ligesom der er arbejdet med etablering af selvstyrende team. Indsatsområderne i team har været understøttet af faggrupperne, der har drøftet progression, og gennem fælles drøftelser på afdelingsmøder og i forbindelse med andre pædagogiske arrangementer. Efteruddannelsespolitik og udviklingssamtaler Der blev i foråret 2002 vedtaget en Efteruddannelsesog Kompetencepolitik for centrets personale. Politikken er fulgt op gennem personalesamtaler med alle (dog ikke rengøringspersonalet, hvor det sker 2004), hvor der i alle samtalerne også har indgået drøftelse af efteruddannelse. Der arrangeres jævnligt skolebaseret efteruddannelse, og der etableres løbende mindre ITkurser på skolen. Centrets ledelse afsluttede ultimo 2003 U & A s kursusforløb for ledergrupper. IT for TAP I forhold til det administrative personale har der været afholdt målrettede interne kurser i relation til arbejdsopgaverne. Pedeller, kantine- og rengøringspersonalet er blevet introduceret og har fået adgang til skolens intranet. 2

3 Udvikling af fællesskab og identitet Randers HF & VUC er en ung skole uden lange traditioner, men der arbejdes ihærdigt på at bevare dem, der er skabt. Det er dog ikke lykkedes med årsfesten. Til gengæld er det lykkedes at skabe en bedre tilknytning til pensionerede medarbejdere, der nu fast og talrigt mødes på skolen en gang om måneden. I september 2003 afvikledes en fagdag for kursisterne, der afspejlede det pædagogiske personales store faglige spændvidde. Arbejdsmiljø Personale fra VUC Hadsten Sikkerhedsudvalget har arbejdet med opfølgning på gældende APV og sikret, at en ny lå klar primo I foråret gennemførtes en ret omfattende intern undersøgelse af personalets psykiske arbejdsmiljø, og resultaterne har været debatteret på afdelingsmøder og i MED-udvalget. I forbindelse med fusionen med VUC Hadsten 2003 overgik en viceforstander og 2 AVU-lærere til ansættelse på Randers HF & VUC. En 3. lærere blev senere tilknyttet i et længerevarende vikariat. Dermed er vi blevet tilført god ekspertise i Hadstenområdet og lærere, som er gledet fint ind i og har beriget den eksisterende lærergruppe. Medarbejdere tilknyttet Hadsten indgår i en fusionsgruppe, der arbejder med afdelingens udvikling. Fysiske rammer Lærerarbejdspladser Der er i planperioden foretaget mindre ombygninger og en reorganisering af lærerværelset, hvorved der er skabt en bedre integration af det samlede lærerpersonale, mulighederne for arbejdspladser med IT-adgang er forøget, og der er blevet flere individuelle arbejdspladser generelt. Elevarbejdspladser Den største del af budgettildelingen til forøgelse af antallet af elevarbejdspladser er anvendt til en optimering af de fysiske forhold i Studieværkstedet, der nu er særdeles velfungerende. Den resterende bevilling er anvendt til kabling af skolens gangarealer og festsal, hvorved antallet af arbejdspladser med mulig IT-adgang er udvidet betragteligt. 3

4 Ombygning af indgang Sikkerhed og miljø En planlagt ombygning af skolens indgangsparti er af økonomiske årsager udskudt indtil videre. Der har gennem foredrag af brandinspektør, fastlæggelse af evakueringsplaner og afholdelse af brandslukningskursus, førstehjælpskurser og opfølgning på APV været arbejdet med at øge sikkerheden ved ophold på skolen. Rygeområderne internt i huset er blevet indskrænket i mindre omfang, mens der er skabt bedre forhold for udendørs rygning. Der har været arbejdet med ergonomi og brugervenlighed ved arbejdspladser for kursister og ansatte, og kursisterne har derfor nu kontorstole i de fleste lokaler. Indsats på en række forskellige felter har ført til en mindre miljøbelastning. Vandforbruget og elforbruget er således stagneret (det sidste trods væksten i mængden af IT-udstyr) og varme forbruget udviser fald. Det er dog samtidig en vurdering at varmekomforten på gange og i kantinen ikke er tilfredsstillende i de kolde måneder. En forbedring vil både kræve investering i varmeanlægget og øge varmeforbruget. Fra august 2003 har vi omlagt affaldsshåndteringen, således at der sorteres i papiraffald, storskrald og dagrenovation. Vedligeholdelse og genopretning Der har været arbejdet ansvarligt og omhyggeligt med at vedligeholde bygningen udvendig og indvendig og foretaget mindre genopretninger inden for en mulig budgetramme, og skolen fremstår vel vedligeholdt. Dog trænger skolen parkeringsplads til nyt slidlag. Der er bevilget genopretningsmidler til p-pladsen i Der er i 2003 investeret næsten 2/3 mio. af skolens eget budget i genopretning og ombygning af varmeog ventilationsanlæg, samt lysstyring på gangene. Investeringen nedsætter miljøbelastningen og skal kunne tjene sig selv hjem over 10 år. 4

5 Lokaleaftale i Hadsten Der er indgået aftale med Amtsgymnasiet i Hadsten, der sikrer tilfredsstillende lokaleforhold for centrets afdeling i Hadsten. IT Der er i perioden løbende sket en forbedring af ITinfrastrukturen og driftssikkerheden. Der har været store problemer med brugeroprettelse ved kursusstart, men FirstClass har ellers fungeret stabilt, og både centret i Randers og afdelingen i Hadsten er blevet forbundet til amtsfiberen i Budget/økonomi Ressourcer til indsatsområder Budgetlægning og timeforbruget fra skoleudviklingspulje, interne forsøgspuljer og fælles forberedelse har været disponeret i overensstemmelse med skolens indsatsområder. Normalfladens økonomi Budgetlægning, -opfølgning og time-/fagfordeling er blevet optimeret, hvilket i sig selv har forbedret økonomien. Hertil kommer, at AVUtaxameterafregningen er ændret, så den bedre afspejler den faktisk gennemførte undervisning. Skolen har i 2003 været forskånet for langvarig sygdom, og kursisttilgangen på AVU ved auguststarten 2003 har også trukket i den rigtige retning. Skolens årlige budget er øget med 1.5 mio. kr til dækning af forøget undervisningsaktivitet mv. som følge af fusionen med VUC Hadsten i

6 Indtægtsdækket virksomhed og FVU Den indtægtsdækket virksomhed omfatter stort set kun et RAR-finansieret flexforløb, og der er opnået økonomisk balance på området. De aktuelle muligheder for at øge den indtægtsdækkede virksomhed er desværre små på grund af manglende efterspørgsel. FVU-finansieringen har været analyseret i amtsregi, hvilket ikke førte til økonomiske forbedringer. For at skabe økonomisk balance er det derfor nødvendigt at operere med holdstørrelser, der gør det meget vanskeligt at få et samarbejde om FVU i stand med virksomheder. Centret trækkes med et overført underskud forårsaget af efteruddannelse i FVU s startfase, et underskud som det synes næsten umuligt at bringe ud af verden. Ekstern finansiering Det er lykkedes at opnå finansiering fra eksterne puljer til forsøgs- og udviklingsprojekter, der mindst matcher centrets egen finansiering. Professionalisering af økonomistyringen Der har i planperioden været arbejdet intensivt med skolens økonomistyring, der nu fungerer særdeles professionelt. Det har optimeret det ledelsesmæssige beslutningsgrundlag, givet et godt arbejdsredskab for alle der bestyrer et budget, øget medarbejdernes mulighed for indsigt og generelt styrket troværdigheden både internt og eksternt. Skolen er således nu udpeget til pilotskole for overgang til nyt amtsligt økonomistyringssystem (ØS2000web). 6

7 Samspil med omverdenen Lokalt samarbejde Det lokale samarbejde er blevet vedligeholdt i perioden. Lederen af AVU-afdelingen, der også er ansvarlig for FVU og øvrig indtægtsdækket virksomhed har i særlig grad dyrket et stort kontaktnet, herunder indgået i arbejdet omkring NetForum, der har været et samarbejde mellem mange af områdets uddannelsesinstitutioner. I Hadstenområdet har der været arbejdet på at fastholde det hidtidige kontaktnet. Borgmestrene i Hammel, Hinnerup, Hadsten har været besøgt, der er opbygget kontakt til den lokale presse, og den daglige leder i Hadsten vedligeholder øvrige kontakter. Brobygning I forhold til folkeskolerne blev der i 2002 gennemført både 2-dages og 4-ugers brobygningsforløb. I 2003 har der alene været tale om to 4-ugers hold. Internt har der i moderat omfang været arbejdet med brobygningen mellem AVU og HF, et arbejde, der intensiveres i næste planperiode. Information og PR-arbejde Der udarbejdes årligt en plan for informationsindsatsen, der godkendes i Bestyrelsen. I 2003 gennemførtes i samarbejde i Amtets øvrige VUC-er en husstandsomdeling af centrenes kursustilbud. I forbindelse med overgang til nyt hjemmesidekoncept har centret i efteråret 2003 arbejdet med samspillet mellem amtslig VUC-hjemmeside og egen hjemmeside, og der er sket efteruddannelse til det nye koncept. Overgang til ny hjemmeside er planlagt til april Sammenlignelig Brugerinformation om Randers HF & VUC er lagt på nettet i efteråret Ønske om en undersøgelse af målgrupper og søgemønstre er blevet imødekommet ved, at en sådan undersøgelse nu gennemføres på amtsplan. 7

8 Arrangementer Centret stiller løbende sine faciliteter til rådighed for kulturelle, uddannelsesmæssige og evt. andre arrangementer af ikke kommerciel art. Største aktiviteter har været løbende udlån af idrætssalene om aftenen og festsalen til kor- og orkestertræning. Skolen har i foråret 2003 afholdt et enkelt foredrag åbent for byens borgere, samtidig med at VUC Hadstens kursister blev inviteret til at se centret. I 2003 afsluttedes Operation Gadebørn i Estland af den lykkelige årsag, at skolen i Narva nu havde økonomi til at løse problemet, som også var mindsket. Kursisterne deltog derfor i Operation Dagsværk i efteråret Skolen arbejder bevidst med at lave flere og flere arrangementer, der appellerer til alle kursistgrupper. Ydelser og tilbud Forsøg og udvikling Der har i perioden været et løbende udviklingsarbejde med med tilrettelæggelsesformer under Åbent VUC, herunder NetFlex og FagFlex. NetFlex er i to omgange blevet evalueret af Metode- og Dokumentationscentret. Interaktive programmer vedrørende matematik (www.matlex.dk) og andre naturvidenskabelige fag (www.natlex.dk) er videreudviklet af en medarbejder ved Randers HF & VUC, det sidstnævnte program i samarbejde med en medarbejder ved VUC Skanderborg-Silkeborg-Odder. Videreudviklingen af NetFlex omfatter udvikling af lærerrollen, videndeling og fokus på IT-introduktion. 2-årigt HF deltager nu med et projekt under Det Virtuelle Gymnasium, der omfatter 2 1. HF-klasser. I 5 af skolens 6 1. HF-klasser er der indført en ugentlig studietime med henblik på at styrke kompetenceopbygningen. På AVU prøves det på et hold at skabe nærmere tilknytning mellem holdundervisning og studieværksted. På 2 danskhold forsøges med delprøve i danskprojektet. På et hold forsøges med elektronisk portfolio og mentorstøtte. Skolens ledelse og medarbejdere har aktivt deltaget i debatten om AVU-reform, HF-reform og deltagerbetaling. Den direkte virkning er vanskelig at aflæse; men HF-reformen opfylder mange af skolens ønsker. 8

9 Evaluering af undervisning Der har på alle 3 afdelinger været sat fokus på evaluering, både den individuelle af kursisterne og den generelle af undervisningen. Der har været afholdt temaaften om emnet, og det har været fast punkt i personale-samtalerne. Der har ikke været gennemført så systematiske effektmålinger, som oprindeligt planlagt. Projektarbejde Projektarbejde indgår som bekendtgørelsesbestemt aktivitet i dansk og matematik på AVU. På HF har projektarbejdsformen været på dagsordenen på forskellig vis i de pædagogiske fora. De 2-årige HFkursister er gennem flere år blevet introduceret til arbejdsformen på en særlig projektdag. På HFenkeltfag har et par lærere fungeret som konsulenter i formen. I 2003 er indsatsen flyttet ind i team og de enkelte fag, hvor anvendelsen af projektarbejdsformen øges. Tværfagligt samarbejde I perioden har det været besluttet og gennemført, at alle 1. HF-klasser skal prøve mindst ét tværfagligt samarbejde. På enkeltfag har der været gennemført tværfagligt samarbejde på forskellige forløb i det omfang fagene har delt kursister, hvilket er begrænset. Læringskontrakter Planperiodens intention om at arbejde med udvikling af læringskontrakter blev i rendyrket form undervejs opgivet. I stedet har der på nogle hold været arbejdet med logbøger. Dog har der på Ungeholdet været arbejdet med særlige kontrakter, der omhandler andet og mere end læring. På HF fagflex er der udviklet et databaseprogram, der kan understøtte brug af læringskontrakter. 9

10 Læringskompetencer Arbejdet med læringskompetencer har udgjort en del af den pædagogiske dagsorden. Der har på en række forløb/klasser været afsat særlig tid til arbejde med emnet, og alle team har haft fokus på disse kompetencer. I 2002 afholdtes en fagets dag for kursisterne i engelsk med fokus på faget og dets metoder. I 2003 afvikledes en fagdag for alle centrets kursister med udgangspunkt i naturfagene og idræt. Styrkelse af HF-matematik Arbejdet med at styrke matematik på 2-årigt HF har været forsat, idet der har været gennemført længerevarende introduktionsforløb for den svageste 1/3 af eleverne. Resultaterne til eksamen er ikke spektakulære, men dog synlige, og færre kursister taber helt interessen for faget. Tilbud til indvandrere På AVU har der i begge årene været etableret en særlig indvandrerklasse, og gruppen af indvandrere er generelt øget på centret, så vi - heldigvis - i højere grad afspejler samfundet. Det har givet nye pædagogiske og ledelsesmæssige udfordringer. Tilbud til erhvervsaktive Antallet af hold med fleksible tilrettelæggelsesformer er øget på enkeltfagsafdelingerne, hvorved erhversaktive har fået øgede muligheder for deltagelse. Til gengæld har vi ikke trods en del bearbejdning af virksomheder haft held til i større omfang at afsætte undervisning som indtægtsdækket virksomhed direkte til afvikling i virksomheder. Vi har i perioden gjort en særlig indsats for at sælge sprogkurser til virksomhederne, men med meget begrænset held. 10

11 Tilbud til restgrupper Centret har med voksende succes fortsat traditionen med at lave en særlig fakke af AVU-fag rettet til kursister, der ønsker optagelse på HF (eller anden gymnasial uddannelse), men ikke har alle forudsætningerne. Alle ansøgere til vort 2-årige HF, der ikke optages, tilbydes optagelse i denne klasse. Centret har i dette og forrige kursusår tilbudt et særligt forløb til drop-out truede unge, der mangler skolegang, men typisk har en svag social baggrund. De følger normal undervisning finansieret af Amtet, mens kommunerne finansierer de ekstra omkostninger, der er forbundet med forløbet. Ved en stor indsats fra de involverede lærere har forløbet været forbavsende succesfuldt. (Der foreligger en rapport fra det første forløb.) Trods kommunernes store tilfredshed med forløbet er det et løbende problem at sikre den kommunale medfinansiering. Tilbud i Hadsten Trods vanskelige startvilkår lykkedes det at etablere de tilbudte hold på afdelingen i Hadsten i august FagFlex og NetFlex Der er sket en løbende udvikling af FagFlextilbuddet og en lille gruppe har arbejdet med at udvikle NetFlex, der kombinerer holdundervisning med større dele netbaseret undervisning. Dette arbejde fortsætter. IT Alle afdelinger arbejder ud fra IT-strategier for kursisterne, der revideres årligt. Antallet af pc-er til kursisterne er øget gennem perioden, og der er sket en løbende fornyelse af materiellet. IT-adgangen har været hæmmet af problemerne med brugeroprettelse ved kursusstarten. 11

12 Og så er der alt det andet Ovenstående beskrivelse af indsatsområder kan give et skævt billede af udviklingsvirksomheden som værende rettet alene mod særlige målgrupper. Der foregår imidlertid et løbende arbejde med at målrette kursustilbuddet efter mange forskellige videreuddannelser, tilpasning til erhvervsaktive og sikring af, at der fortsat er plads til almen viden som personlig gevinst. Desuden er det klart fremgået af årets personalesamtaler, at lærerne løbende er dybt engagerede i at forbedre den daglige undervisning i stort og småt. Forsøgsarbejde er godt, men det er i det ordinære undervisningsarbejde, skolen skal bestå kvalitetstesten. 12

13 Kategori og mål Randers HF&VUC. Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Institutionsprofilen Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.1. PERSONALE Mål 2.1.1: Indarbejdelse af HF -reformen PU udarbejder en køreplan for styringen og Implementering af reformen på Randers HF&VUC PU oprette Reformkonference på Internettet. Hele perioden PU, HF-2 og HF-E, samt ledelse i det omfang styring o.s.v. lægges over til udvalget. Implementering af reformen på Randers HF&VUC 13

14 Mål : Fortsat udvikling af teamsamarbejdet. PU-erne skal give det enkelte team støtte og hjælp i arbejdet med: 1. studietimer 2. kursistforberedels e 3. projektarbejde 4. selvstyring 5. IT 6. virtuel undervisning 7. mentorordning og portefølje 8. kontakten til lærerne uden for teamet og studievejle-derne PU tager punkterne op på PU-møder i foråret 2004 m.h.p. at støtte det enkelte team direkte og ved at sætte punkterne på afdelingsmøder. Desuden vil afd.leder afholde møder med de enkelte team foråret 2004, hvor udvalgte punkter sættes på dagsordenen. Endvidere arbejdes der konkret på følgende måde: 1. Er behandlet 1. gang på HF2-afdmøde i okt 2003 og på HFEteammøder i efteråret Igen på afdelingsmøde i april Er behandlet på HF-2- afdelingsmøde i dec. 03. PU på HF-2 arbejder videre i foråret 04 med henblik på fremtidig praksis 3. Afd.-møde i jan Afd-møde i april Afd-møde i marts Afd-møde i marts Afd-møde i april Afd-møde i april 2004 Se kolonne til venstre PU erne på HF-2 og HF-E Generelt vil hele teamordningen evalueres og justeres på afd-møde i april 2004 m.h.p. justering og fastlæggelse af fremtidig praksis Mål 2.1.3: At fastholde og udvikle glæden ved arbejdspladsen. Der udarbejdes forslag til en personaleforening, som afholder arrangementer for personalet. Foreningen sikrer, at tilbagevendende årlige begivenheder som sommerfrokost, julefrokost, personalefest og udflugter fastholdes som gode traditioner Forening etableret Arrangementer Fastlægges for et år ad gangen MED Arrangementsudvalget Næste klimaundersøgelse skal vise, at arbejdsglæden er øget Der afsættes ressourcer via arrangementsudvalget. 14

15 Mål 2.1.4: Rammer for videreudvikling af lærerroller Mål 2.1.5: Oparbejde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Tid til input/inspiration til at udvikle de nye lærerroller, som de fremtræder i HF reformen. Pæd. dag Nov Koordineres med AVU I 2004 tilbyder SIU kursus/træning i løfteteknik og arbejdsstillinger Arbejdsstillinger ved de opstillede computer kontrolleres, som medarbejderne anvender Hele perioden Dec Dec Pædagogisk Råds Forretningsudvalg, FU SIU SIU Afklaring af fremtidige behov for efteruddannelse Personalet melder tilbage på kort spørgeskema Kr. Evt. Forum-teater om uddannelse Flere differentierede kurser. Timer til instruktører: kr. Mål 2.1.6: Udvikling af arbejdet med evaluering på HF2og HF-E PU skal samle op på den tilfredshedsundersøgelse, der er lavet blandt lærerne PU skal lave en undersøgelse over kursisternes vurdering af evalueringerne af undervisningen April 2004 PU HF2/HF-E Der skal følges op på resultaterne af undersøgelserne 15

16 Mål 2.1.7: Kompetenceudvikling/ kompetenceplan: At udarbejde en metode til systematisk kompetenceudvikling og opsamling af medarbejdernes forskellige typer kompetencer Vi har en politik for efteruddannelse og kompetenceudvikling (bilag). I flere af profilopgaverne er der fokus på kompetencer, fx i forbindelse med HF reformen, studieværksted, portfolio, mentorstøtte og vejledning Debatperiode: På institutionsniveau er vi ved at iværksætte en drøftelse af en fælles definition af begreberne kompetence og kvalifikation. Foråret 2004 MED og senere afdelingerne Sensommer 2004 foreligger et konsensus-papir på området. Der skal fastlægges principper for opsamling af institutionens og den enkelte medarbejders kompetencer. Det skal endvidere overvejes, hvordan det kan indgå i en institutions-portfolio. Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.2. FYSISKE RAMMER 16

17 Mål 2.2.1: At skabe et bruger- og personalevenligt miljø, der i videste grad forener det praktiske med det æstetiske Få aftale om at låne og/eller deponere kunst. Indkøbe kunst et til to værker årligt Interiørudvalget Fernisering i forb. med udstillinger. Inddrage kolleger/kursister i vurderingen kr. årligt. Mål2.2. 2: Forbedring af interiør/eksteriør: Delmål 2.2.a Forbedret indgangsparti. (en profilopgave fra sidste profilperiodet) Et forslag til forbedring af hovedindgangen og de umiddelbart tilliggende indvendige bygningsdele både hvad angår lysforhold, design og information. Skitseforslaget udfærdiges foråret 2004 Interiørudvalget i samarbejde med informationsudvalget Interiørudvalget er ansvarlig. Et skitseforslag plus økonomisk overslag ligger klar til sommerferien Planen til høring i MED/SIU for skitseforslaget. Delmål 2.2.b Kantinen renoveres: belysning, varme, møblering Mål 2.2.3: Gennem sparsommelig omgang med elektricitet skal miljøbelastningen begrænses Kantinen skal fremtræde mere indbydende, varm og lys. Indretningskonsulent giver et par bud på hvordan. Fx vil det omfatte nye rumdelere/ spanske vægge, lyskilder og møblering/opstilling af møblement. Varme/radiatorer indføres. På strøm spares der 10% i perioden, målt i forhold til gennemsnitsforbruget i årene 2001,2002 og a) Stærk og fælles fokus på at slukke lys i lokalerne efter brug samt b) automatisk nedlukning af PC-ere Skitseforslag foråret 2004 samt langtidsplan for de ønskede ændringer. Der arbejdes med besparelse i perioden Interiørudvalget - og bygningsansvarlig a) BV ansvarlig b) Supportcenter (Lasse) ansvarlig En helhedsplan for et nyt kantinelook fremlægges. Ved udgangen af 2005 registreres, om målet med 10% besparelse er opfyldt kr. eksklusive varme. 17

18 Må : Vurdering af vilkår for rygere I perioden nedsættes et ad hoc udvalg, som vurderer, om forholdene for rygere skal ændres Udvalg nedsættes senest i foråret 2005 SIU planlægger processen. Resultat på MED møde Senest efterår 2005 foreligger en afgørelse vedr. forhold for rygerne Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner 2.3. BUDGET/ ØKONOMI Mål 2.3.1: Et adm. system i huset! Skal afklares! Undersøgelse af problemfelterne vedr. et adm. system for at finde den mest optimale løsning i forhold til muligheder 2004 Sekretariatschef Hvis et system kan etableres lægges i 2004 en plan for etablering heraf. Kurser til sekretærer. 18

19 Mål 2.3.2: Den økonomiske prioritering skal afspejle skolens indsatsområder Mål 2.3.4: Økonomistyringen skal være sikker og gennemskuelig Anvendelse af timepuljer skal ske i overensstemmelse med indsatsområder Det samme gælder kronebudgettet. Bogføring skal overflyttes ØS2000WEB Hele perioden Hele perioden Afdelingslederne Sekretariatsleder Afdelingslederne laver en årlig opgørelse, der viser forbruget af timepuljer og budgetkroner på profilens indsatsområder. Mål 2.3.5: Indføre det amtslige ESDH-system på Randers HF & VUC ESDH: Elektronisk Sags- og Dokumenthåndterings-system. Århus Amt er netop i gang med at indføre et ESDH-system på Amtsgården. Systemet skal herefter integreres på de enkelte institutioner. Randers HF & VUC har givet tilsagn om at være forsøgsskole. Formålet med at indføre et ESDHsystem er, at forbedre journaliseringsfunktionen. Sekretariatsleder Evt. kurser i systemet Foreløbigt plan (endnu ikke fastlagt med forvaltningen): Forberede overgang, fastlægge interne procedurer samt uddannelse. Registrering af post i ESDHsystemet. Evaluering af system og procedure Feb./marts 04 April 04 August 04 19

20 Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare 2.4 SAMSPIL MED OMVERDENE N Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner Mål Profilering af Randers HF&VUC og VUC Hadsten i lokalsamfundet Mål 2.4.1a Afholdelse af 10-års jubilæum i 2005 Randers HF&VUC skal præsenteres for området via: Avisomtale Lokalradio Festskrift Journalistisk dækning af dagen Åbent hus Reception Jubilæumssang Forberedes fra aug Jubilæum 1. marts 2005 BP+NØ+ informationsmedar bejderen Scrapbog kr. Husk VUC Hadsten i omtalerne! 20

21 Mål 2.4.1b. Afholdelse af åbne arrangementer, så centrene bliver kendt og opleves som spændende uddannelsesmiljøer Der lægges en plan for: I relevante tilfælde tilbydes lokale skoler specielt deltagelse i åbne arrangementer - ca. to om år. Samarbejde med lokale kræfter om fx udstillinger, koncerter, foredrag, teater, valgmøder. I hele profilperioden Arrangementsudval get Opgørelse af deltagere til arrangementerne ud over egne lærere og kursister. Der forsøges opgjort, om det efter målperioden gav flere kur5sister kr. Mål 2.4.1c Information til erhvervsaktive og virksomheder Der beskrives en model for informationsformidling og kontakt til virksomheder, institutioner og fagforeninger. Den afprøves herefter 1½ år, hvorefter evaluering finder sted. Model færdig dec Afprøvning jan juni 2006 Uddannelsesplanlægger, vejledere og HG+BV HH er tovholder Arbejdsgruppen beskriver og iværksætter evaluering- Kategori og mål Indholdspunkter/handlingsplan Periode Ansvarlig Evaluering Ressourcer -klare og målbare 2.5 YDELSER OG TILBUD Herunder projektleder Skal referere til mål eller delmål. Timer og kroner Mål 2.5.1: Kursisten skal gennemføre VUC afdelingerne 21

22 Delmål 2.5.1A: Øge kursistens studiekompetence ved at kvalificere brugen af studieværkstedet Delmål B: AVU kursister skal gennemføre m. prøve.. Retningslinier udarbejdes for brugen af studieværkstedet for udvalgte kursistgrupper. Fremmedsprogsholdet får skemalagt 2 værkstedstimer ugentlig fra januar 2004 Ungeholdets kursister udarbejder portfolio og der anvendes mentorstøtte. Kursisten får indsigt i egne potentialer og viden om studiestrategier og selvevaluering. Dansk 2 projektopgaven afprøves med delprøve og mentorstøtte forår 2004 CS+AR+FO Spørgeskema afdækker effekten. Sam-menligning med en kontrolgruppe Rapportskrivning kursusåret Kursusåret ND+FO+CM LS+MS Kursisterne gennemfører med prøve i højere grad end på sammenlignelige hold Forsøgsmidler fra amtet: 150 timer samt 12½ til koordinator Forsøgsmidler fra amtet: 160 timer + 10 til rapportskrivning Delmål 2.5.1C Afdække hvilke almene studiekompetencer, der er behov for med henblik på a) gennemførelse af HF-eksamen b) overgangen til de videregående uddannelser Der afdækkes, hvilke kompetencer, der er brug for ved en undersøgelse blandt nuværende og tidligere kursister samt kontakt til Sygeplejeskolen og Pædagog Seminarium Materialesamling etableres til brug i studietimer og studieværksted på forskellige niveauer. Materialet er færdigudviklet forår Materialet afprøves i 2004/2005 på værkstedet og på hold EB, OC og SL (SL koordinator) Evaluering på hold og blandt værkstedslærere forår 2005 i samarbejde med MDC. Forsøgsmidler fra amtet: 150 timer samt 12½ til koordinator 22

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51

VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009 Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere