24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR ) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr."

Transkript

1 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR ) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr ) 24. maj

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET BESKRIVELSE AF CODAN AKTIONÆRFORHOLD I CODAN ROYAL & SUN ALLIANCE-KONCERNEN DEFINITIONER ACCEPTBLANKET

3 VIGTIG MEDDELELSE Baggrund Dette Tilbudsdokument og acceptblanketten indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning om accept af Købstilbuddet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger på vegne af Tilbudsgiver, ABN AMRO eller andre, ud over hvad der er indeholdt i dette Tilbudsdokument, og hvis sådanne oplysninger gives, kan disse ikke betragtes som værende godkendt. Lovvalg Købstilbuddet indeholdt i dette Tilbudsdokument er i henhold til en afgørelse truffet af Finanstilsynet den 14. maj 2007 ikke omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 med senere ændringer) om overtagelsestilbud og tilbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 8. maj 2006 om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser), idet Købstilbuddet ikke efter Finanstilsynets opfattelse fremsættes med henblik på at erhverve en kontrollerende aktiepost i Codan, og Finanstilsynet mener derfor ikke at have kompetence til at påse, at Tilbudsdokumentet opfylder kravene i tilbudsbekendtgørelsen. Uanset at Købstilbuddet i henhold til Finanstilsynets afgørelse ikke er omfattet af værdipapirhandelsloven og tilbudsbekendtgørelsen har Tilbudsgiver valgt at udarbejde Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med retningslinierne i disse regelsæt, men Tilbudsdokumentet har ikke været gennemgået af Finanstilsynet. Tilbudsgiver har dog valgt at lade sig underkaste disse regler på samme måde, som hvis reglerne have været gældende for Købstilbuddet, og henvisning til gældende regler skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Dette Købstilbud er ikke et tilbud til aktionærer i det omfang aktionærens accept af Købstilbuddet kræver et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger, ud over hvad der gælder i henhold til dansk ret. Dette Købstilbud fremsættes ikke direkte eller indirekte i Canada, Australien eller Japan eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Tilbudsdokumentet må ikke sendes til Codan aktionærer i sådanne jurisdiktioner. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette dokument, er forpligtet til at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle restriktioner samt overholde disse restriktioner. Amerikanske aktionærer Købstilbuddet vedrører værdipapirerne i et aktieselskab stiftet i henhold til dansk ret og Købstilbuddet er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion. Procedure- og oplysningskravene i Danmark er i visse væsentlige henseender forskellige fra kravene i USA. De i Købstilbuddets foretagne valg af tidspunkter for betalinger, fortrydelsesret, afregningsprocedurer og andre tidsmæssige og proceduremæssige anliggender er sket i overensstemmelse med dansk praksis, hvilken adskiller sig fra amerikanske nationale 3

4 købstilbudsprocedurer. I overensstemmelse med amerikanske føderale værdipapirlove forbliver Købstilbuddet åbent for accept i mindst 20 Børsdage i USA regnet fra dateringen af dette Tilbudsdokument. De finansielle oplysninger vedrørende Codan, der er medtaget i dette Tilbudsdokument er ikke udarbejdet i henhold til de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA (kaldet US GAAP) og er således ikke umiddelbart sammenlignelige med finansielle oplysninger fra amerikanske selskaber eller selskaber, hvis regnskaber er udarbejdet i henhold til US GAAP. Selvom Købstilbuddet gøres tilgængeligt for Codan aktionærer i USA, udstrækkes retten til at afhænde sine aktier i henhold til købstilbuddet dog ikke til Codan aktionærer i de stater i USA, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller retten til at deltage i Købstilbuddet ikke vil være i overensstemmelse med lovgivningen i sådanne jurisdiktioner. Modtager en Codan aktionær, der er amerikansk statsborger, kontant betaling for sine Codan aktier i henhold til Købstilbuddet, er dette en indkomstskattepligtig transaktion i medfør af amerikansk føderal indkomstskattelovgivning og i henhold til gældende amerikanske statslig og lokal lovgivning. Hver enkelt Codan aktionær bør straks søge rådgivning hos en passende uafhængig og professionel rådgiver. Det kan være vanskeligt for Codan aktionærer i USA at håndhæve deres rettigheder og krav efter amerikansk føderal værdipapirlovgivning, eftersom Codan og Tilbudsgiver er beliggende uden for USA, og nogle af eller alle deres direktions- og bestyrelsesmedlemmer kan være bosiddende uden for USA. Codan aktionærer i USA er måske ikke i stand til at retsforfølge et udenlandsk selskab eller dets direktions- eller bestyrelsesmedlemmer ved en udenlandsk domstol for overtrædelse af den amerikanske værdipapirlovgivning. Endvidere kan det være vanskeligt at tvinge et udenlandsk selskab og dettes tilknyttede selskaber til at underkaste sig en amerikansk domstols afgørelse. Sprog Dette Tilbudsdokument er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to dokumenter er den danske tekst gældende. Ændringer i Købstilbuddet Enhver ændring af betingelserne eller vilkårene for Købstilbuddet offentliggøres via Københavns Fondsbørs og i en pressemeddelelse, hvis og i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning og regler. 4

5 Fremadrettede udsagn Dette Tilbudsdokument kan indeholde fremadrettede udsagn (som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act fra 1995) vedrørende visse af Tilbudsgivers og/eller Codans planer og deres nuværende mål og forventninger vedrørende dets fremtidige økonomiske stilling og resultater. Alle fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, da de vedrører fremtidige begivenheder og beror på fremtidige omstændigheder, der ligger uden for Tilbudsgivers og/eller Codans kontrol, herunder bl.a. nationale og globale økonomiske forretningsvilkår i England, markedsrelaterede risici som f.eks. udsving i rentesatser og valutakurser, regulerende myndigheders politikker og dispositioner, konkurrencepåvirkninger, inflation, deflation, virkningen af timingen og andre usikkerheder med hensyn til fremtidige opkøb eller fusioner inden for relevante industrier samt virkningen af skattelovgivning og anden lovgivning og andre regler i de jurisdiktioner, hvori Tilbudsgiver, Codan og deres tilknyttede selskaber driver virksomhed. Som følge heraf kan Tilbudsgiver og/eller Codans faktiske fremtidige økonomiske stilling og resultater adskille sig væsentligt fra planer, mål og forventninger, der er beskrevet i ethvert fremadrettet udsagn. Hverken Tilbudsgiver og/eller Codan forpligter sig til at opdatere fremadrettede udsagn medmindre det er et krav i henhold til gældende lovgivning eller regler. Køb af aktier i Codan uden for Købstilbuddet Codan aktionærer gøres opmærksom på, at efter fremsættelsen af Købstilbuddet kan Tilbudsgiver eller dennes tilknyttede selskaber, rådgivere eller børsmæglere eller andre finansielle institutioner på dennes vegne, under iagttagelse af den til enhver tid gældende danske og amerikanske værdipapirlovgivning og andre regler, uden for Købstilbuddet købe eller indgå aftale om køb af aktier i Codan fra Codan aktionærer, der er villige til at sælge uden for Købstilbuddet, herunder ved opkøb i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til kurser fastsat ved forhandling. Sådanne køb vil i givet fald ske i overensstemmelse med gældende regler herfor. Oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort som krævet i henhold til dansk ret og findes i en kort periode på Københavns Fondsbørs' hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange). Oplysninger, der gives i henhold til dansk ret oplyses også offentligt i USA gennem de relevante informationskanaler. 5

6 1 INDLEDNING Købstilbud RSA Overseas Holdings B.V. ( Tilbudsgiver ), som er et helejet, indirekte datterselskab af Royal & Sun Alliance Insurance Group plc ( R&SA plc ), fremsætter herved et frivilligt betinget offentligt Købstilbud ( Købstilbuddet ) til aktionærerne i: Codan A/S om at erhverve hele aktiekapitalen ( Aktiekapitalen, idet hver enkelt aktie benævnes en Codan Aktie ) og stemmerettigheder i Codan mod kontant betaling på kr. 605 pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. på de vilkår og betingelser, der gælder for dette Købstilbud. Dette Købstilbud er anbefalet af bestyrelsen i Codan. I dette Tilbudsdokument benævnes Codan A/S Codan eller Selskabet, og Codan inklusive dets datterselskaber benævnes samlet Codan-koncernen. Købstilbuddet indeholdt i dette Tilbudsdokument er i henhold til en afgørelse truffet af Finanstilsynet den 14. maj 2007 ikke omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 med senere ændringer) om overtagelsestilbud og tilbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 8. maj 2006 om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser), idet Købstilbuddet ikke efter Finanstilsynets opfattelse fremsættes med henblik på at erhverve en kontrollerende aktiepost i Codan, og Finanstilsynet mener derfor ikke at have kompetence til at påse, at Tilbudsdokumentet opfylder kravene i tilbudsbekendtgørelsen. Uanset at Købstilbuddet i henhold til Finanstilsynets afgørelse ikke er omfattet af værdipapirhandelsloven og tilbudsbekendtgørelsen har Tilbudsgiver valgt at udarbejde Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med retningslinierne i disse regelsæt, men Tilbudsdokumentet har ikke været gennemgået af Finanstilsynet. Tilbudsgiver har dog valgt at lade sig underkaste disse regler på samme måde, som hvis reglerne have været gældende for Købstilbuddet, og henvisning til gældende regler skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Tilbudsperiode Tilbudsperioden løber fra og med den 24 maj 2007 og til og med den 21 juni 2007 kl. 20:00 (CET) eller ved udløbet af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden som beskrevet i afsnit 3 nedenfor ( Tilbudsperioden ). Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch ( ABN AMRO ) gennem de sælgende Codan aktionærers eget kontoførende institut eller børsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden. 6

7 Tilbudskurs Aktionærerne i Codan tilbydes kr. 605 kontant ( Tilbudskursen ) pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. Hvis Codan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer forud for afregningen af Købstilbuddet, reduceres Tilbudskursen med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning, der skal betales pr. Codan Aktie (krone for krone). Codan Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Den 23 maj 2007, som var den sidste Børsdag før offentliggørelsen af Købstilbuddet, var slut aktiekursen på Københavns Fondsbørs kr. 525 pr. Codan Aktie. Tilbudskursen repræsenterer en præmie på ca. 15% i forhold til slut aktiekursen for Codan Aktierne den 23 maj I tabellen nedenfor er angivet de volumenvægtede gennemsnitskurser for Codan Aktier på Københavns Fondsbørs for visse perioder sammenholdt med den præmie, som Tilbudskursen repræsenterer. Periode Kurs pr. Codan Aktie (2) (kr.) Præmie 23 maj 2007 (1) % 30 dage til og med 23 maj 2007 (1) % 3 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % 6 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % 12 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % Kilde: Bloomberg (1) Den sidste Børsdag før fremsættelsen af Købstilbuddet (2) Volumenvægtet gennemsnitskurs (undtaget d. 23 maj 2007 hvor slut aktiekursen er anvendt) Royal & Sun Alliance Tilbudsgiver er hovedaktionær i Codan. Tilbudsgivers ultimative moderselskab er R&SA plc, som er ultimativt moderselskab for en koncern (samlet benævnt R&SA-koncernen), der driver virksomhed i 27 lande og leverer forsikringsprodukter og -ydelser i over 130 lande. For regnskabsåret 2006 udgjorde R&SA-koncernens nettopræmieindtægter GBP 5,5 mia. og medførte et driftsresultat på GBP 780 mio. R&SA-koncernen dækker tre regioner: UK, International (herunder Skandinavien) og Emerging Markets, som bidrog med henholdsvis 48%, 43% og 9%, af de samlede nettopræmieindtægter i R&SAkoncernen i regnskabsåret R&SA plc er noteret på fondsbørsen i London (London Stock Exchange ( LSE )) og indgår i FTSE 100-indekset med en børsværdi på cirka GBP mio. (ca. 55,6 mia. kr.). 7

8 Nuværende aktiebesiddelser i Codan På tidspunktet for Tilbudsdokumentets offentliggørelse ejer Tilbudsgiver Codan Aktier, svarende til nom. kr , hvilket udgør 71,66% af Aktiekapitalen. Den 13. marts 2007 meddelte Codan, at det ejede egne aktier, svarende til nom. kr , hvilket udgør 4,89% af Aktiekapitalen (de Egne Aktier ). Tilbudsgivers beholdning af Codan Aktier udgør 75,34% af Aktiekapitalen, eksklusive de Egne Aktier. På Codans ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. april 2007, vedtog Codans aktionærer at nedsætte aktiekapitalen i Codan ved at annullere de Egne Aktier. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen afventer udløbet af en proklamaperiode den 26 Juli Tilbudsgiver har hverken (direkte eller indirekte) købt eller erhvervet ret til at købe Codan Aktier til en højere kurs end Tilbudskursen inden for de sidste 12 måneder. Betingelser Købstilbuddet er betinget af: at gennemførelse af Købstilbuddet ikke er blevet forhindret eller væsentligt vanskeliggjort som følge af ny lovgivning (vedtaget eller i form af lovforslag), domstolsafgørelser eller afgørelser fra offentlige myndigheder; at der ikke er indtruffet begivenheder, forhold eller omstændigheder i perioden op til gennemførelsen af Købstilbuddet, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, dens drift og forretningsaktiviteter, dens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, og/eller at Codan ikke i denne periode offentliggør oplysninger om forhold, der kan have en sådan væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, idet begivenheder eller forhold, der har en indvirkning på Tilbudsgiver eller et selskab i R&SA-koncernen (bortset fra et selskab i Codan-koncernen) ikke skal betragtes som havende sådan væsentlig negativ indvirkning ; at Codan i perioden indtil udløbet af Tilbudsperioden undlader at sælge eller på anden måde disponere over de Egne Aktier (bortset fra den planlagte nedsættelse af aktiekapitalen); og at Codans bestyrelse ikke trækker sin anbefaling af Købstilbuddet tilbage. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til helt eller delvist at frafalde en eller flere af betingelserne i Købstilbuddet. Andre vigtige oplysninger Tilbudsgiver fremsætter Købstilbuddet med henblik på at erhverve hele Aktiekapitalen i Codan, men Tilbudsgiver besidder allerede ved Købstilbuddets fremsættelse en kontrollerende aktiepost i Codan. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremsætte et pligtmæssigt 8

9 købstilbud i henhold til værdipapirhandelslovens 31 efter gennemførelsen af dette Købstilbud. Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), agter Tilbudsgiver at a) anmode om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Codan med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer i Codan; b) på en generalforsamling i Codan at anmode om bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Codans aktier fra Københavns Fondsbørs (CSE); og c) iværksætte tvangsindløsning med henblik på erhvervelse af de resterende Codan Aktier, som Tilbudsgiver ikke ejer. Tilbudsgiver har ikke direkte eller indirekte forpligtet sig til eller tilbudt at betale noget vederlag til Codans direktion eller bestyrelse i forbindelse med Købstilbuddet, og bekræfter at der i øvrigt ikke er indgået aftaler, der har relation til Købstilbuddet, og som er af betydning for vurderingen af dette. Denne indledning skal læses i sammenhæng med de detaljerede vilkår og betingelser, der er anført i afsnit 3 nedenfor. 9

10 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET Købstilbuddet er et udtryk for, at Codan repræsenterer en central aktivitet for R&SAkoncernen. I 2006 bidrog Codan med 25% af R&SA-koncernens nettopræmieindtægter og 24% af R&SA-koncernens forsikringstekniske resultat. Codan er en stærk virksomhed, der giver R&SA-koncernen adgang til de skandinaviske forsikringsmarkeder. R&SAkoncernens forretningsportefølje giver R&SA-koncernen adgang til de forskellige forsikringsmarkeder på forskellige stadier i forsikringscyklussen, hvilket betyder, at der kan fordeles kapital med henblik på maksimering af afkastet. Codan bidrager således væsentligt til R&SA-koncernens målsætning om at levere bæredygtige og lønsomme resultater. Tilbudsgiver har på nuværende tidspunkt ikke til hensigt at gennemføre væsentlige ændringer i Codans organisation eller ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår generelt som følge af Købstilbuddet, men Tilbudsgiver vil fortsat løbende gennemgå Codans planer og kan overveje samt gennemføre ændringer i Codans eksisterende planer vedrørende Codan, dets virksomhed og organisation. Tilbudsgiver har drøftet tilbudskursen og de øvrige vilkår med Codans bestyrelse. Disse drøftelser resulterede i, at Tilbudsgiver har fastsat Tilbudskursen til kr. 605 pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr., og denne Tilbudskurs er anbefalet af Codans bestyrelse (se meddelelse fra Codans bestyrelse). Tilbudsgiver har ikke indgået aftaler om eventuelt vederlag, der skal udbetales til medlemmer af Codans bestyrelse eller medlemmer af Codans direktion efter overtagelsen. Da Codan er en kerneaktivitet for R&SA-koncernen i et vigtigt geografisk område, som R&SA-koncernen vurderer har stærke langsigtede perspektiver, ønsker Tilbudsgiver at erhverve alle yderligere aktier, som det kan gennem dette Købstilbud, hvilket er baggrunden for, at Købstilbuddet ikke er betinget af opnåelsen af et specifikt acceptniveau. Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), agter Tilbudsgiver at a) anmode om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Codan med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer i Codan; b) på en generalforsamling i Codan at anmode om bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Codans aktier fra Københavns Fondsbørs (CSE); og c) iværksætte tvangsindløsning med henblik på erhvervelse af de resterende Codan Aktier, som Tilbudsgiver ikke ejer. 10

11 Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ikke ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), vil Tilbudsgiver ikke, så længe Tilbudsgiver ikke ejer mere end 90% af Codan Aktierne, søge Codan Aktierne afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Codan aktionærer bør være opmærksomme på, at likviditeten i Codan Aktierne i denne situation kan være væsentligt reduceret efter gennemførelsen af Købstilbuddet. 11

12 3 VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver RSA Overseas Holdings B.V. (Registreringsnummer ) 30 Fenchurch Street 9th Floor London EC3M 3BD United Kingdom Tilbudskurs Aktionærerne i Codan tilbydes kr. 605 kontant pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. (fondskode DK ). Hvis Codan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer forud for afregningen af Købstilbuddet, reduceres Tilbudskursen med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning, der betales pr. Codan Aktie (krone for krone). Det præciseres, at annulleringen af de Egne Aktier ikke skal betragtes som en udlodning fra Codan. Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende Codan aktionærer. Kompensation til Codan aktionærer Tilbudsgiver er ikke forpligtet til og tilbyder ikke kompensation til Codans aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 81h, stk. 2, eftersom Codans vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan blive suspenderet i tilfælde af en overtagelse, jf. aktieselskabslovens 81d. Tilbudsperiode Tilbudsperioden løber fra og med den 24 maj 2007 og til og med den 21 juni 2007 kl. 20:00 (CET) eller ved udløbet af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden som beskrevet i afsnittet Andre Vilkår nedenfor ( Tilbudsperioden ). Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch ( ABN AMRO ) gennem de sælgende Codan aktionærers eget kontoførende institut eller børsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden. 12

13 Fremgangsmåde ved accept Aktionærer i Codan, der ønsker at acceptere Købstilbuddet i henhold til vilkårene og betingelserne i dette Tilbudsdokument, opfordres til at rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmægler med anmodning om, at accepten af Købstilbuddet videreformidles til ABN AMRO. Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, anmodes om at anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer i Codan bør være opmærksomme på, at accepten skal meddeles til deres eget kontoførende institut eller børsmægler i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmægleren kan nå at behandle og videreformidle accepten til ABN AMRO inden udløbet af Tilbudsperioden. Meddelelse af resultaterne af Købstilbuddet Tilbudsgiver vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet via Københavns Fondsbørs senest tre Børsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Hvis Tilbudsperioden ikke forlænges, forventer Tilbudsgiver, at denne meddelelse offentliggøres senest den 26. juni (I denne meddelelse vil det enten blive oplyst, at alle betingelser for Købstilbuddet er opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor vil blive gennemført, eller alternativt at visse betingelser ikke er blevet opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor tilbagekaldes). Betingelser Købstilbuddet er betinget af følgende: a) at gennemførelse af Købstilbuddet ikke er blevet forhindret eller væsentligt vanskeliggjort som følge af ny lovgivning (vedtaget eller i form af lovforslag), domstolsafgørelser eller afgørelser fra offentlige myndigheder; b) at der ikke er indtruffet begivenheder, forhold eller omstændigheder i perioden op til gennemførelsen af Købstilbuddet, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, dens drift og forretningsaktiviteter, dens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, og/eller at Codan ikke i denne periode offentliggør oplysninger om forhold, der kan have en sådan væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, idet begivenheder eller forhold, der har en indvirkning på Tilbudsgiver eller et selskab i R&SA-koncernen (bortset fra et selskab i Codan-koncernen) ikke skal betragtes som havende sådan væsentlig negativ indvirkning ; 13

14 c) at Codan i perioden indtil udløbet af Tilbudsperioden undlader at sælge eller på anden måde disponere over de Egne Aktier (bortset fra den planlagte nedsættelse af aktiekapitalen); og d) at Codans bestyrelse ikke trækker sin anbefaling af Købstilbuddet tilbage. Tilbudsgiver er berettiget til at tilbagekalde Købstilbuddet, hvis en eller flere af ovenstående betingelser ikke er opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb. En eventuel tilbagekaldelse af Købstilbuddet offentliggøres via Københavns Fondsbørs og i en pressemeddelelse, hvis og i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning og regler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at købe og anses heller ikke for at have købt Codan Aktier i henhold til dette Købstilbud, medmindre Tilbudsgiver har offentliggjort en meddelelse om, at alle ovennævnte betingelser er opfyldt eller frafaldet af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til efter eget skøn helt eller delvist at frafalde en eller flere af ovennævnte betingelser, at købe de tilbudte Codan Aktier, og at gennemføre Købstilbuddet, selv om en eller flere af ovennævnte betingelser ikke helt eller delvist er opfyldt. Andre vilkår Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at forlænge Tilbudsperioden en eller flere gange i overensstemmelse med gældende regler. Meddelelse om en sådan forlængelse offentliggøres af Tilbudsgiver via Københavns Fondsbørs inden Tilbudsperiodens udløb. En sådan meddelelse vil indeholde oplysninger om antallet af Codan Aktier, som Tilbudsgiver har modtaget accepter for samt om den ændrede tilbudsperiode, der herefter vil blive benævnt Tilbudsperioden. En forlængelse af Tilbudsperioden og/eller en forhøjelse af Tilbudskursen udgør ikke et nyt købstilbud. Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges og/eller Tilbudskursen forhøjes. Såfremt Tilbudskursen forhøjes, vil aktionærer, som har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs, automatisk være berettiget til den højere Tilbudskurs, såfremt Købstilbuddet gennemføres. Tilbudsperioden vil højst udgøre 10 uger. 14

15 Tilbudsgiver forbeholder sig ret til i Tilbudsperioden at købe Codan Aktier uden for Købstilbuddet på det åbne marked til gældende kurser eller i private transaktioner til aftalte kurser som beskrevet ovenfor. Sådanne køb vil i givet fald ske i overensstemmelse med gældende regler herfor. Accepter af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelige, medmindre Tilbudsgiver meddeler via Københavns Fondsbørs, at Købstilbuddet vil blive trukket tilbage. Hvis der imidlertid i løbet af Tilbudsperioden offentliggøres et konkurrerende købstilbud med en højere kurs end Tilbudskursen på vilkår og betingelser, der ikke er mindre favorable for de sælgende aktionærer end de vilkår og betingelser, der er angivet i dette Tilbudsdokument, annulleres alle accepter automatisk, medmindre Tilbudsgiver tilbyder samme eller en højere tilbudskurs inden for 10 kalenderdage efter offentliggørelsen af det/de konkurrerende tilbud. Hvis Tilbudsgiver vælger at tilbyde samme eller en højere tilbudskurs, vil Tilbudsgiver forlænge Købstilbuddet i en periode på mindst 14 kalenderdage, og Codan aktionærers accepter vil i så fald ikke blive annulleret. Aktionærer, som accepterer Købstilbuddet, kan stemme på enhver generalforsamling, som Codan måtte afholde i Tilbudsperioden, ligesom sådanne aktionærer bevarer deres ret til eventuelt udbytte eller andre udlodninger vedrørende Codan Aktierne indtil afregning af Købstilbuddet. Alle Codan Aktier, der sælges til Tilbudsgiver i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede uden tilbageholdelsesrettigheder, krav, pant, optioner, behæftelser eller enhver form for andre tredjemandsrettigheder. Finansiering Hvis alle Codan Aktier, der ikke ejes af Tilbudsgiver eller Codan, erhverves af Tilbudsgiver i medfør af Købstilbuddet, vil det samlede kontante vederlag, som Tilbudsgiver skal betale ved afregning af Købstilbuddet, udgøre ca. 6,4 mia. kr. R&SA plc har indvilget i at stille de kontante midler til rådighed for Tilbudsgiver, der er nødvendige for at gennemføre Købstilbuddet. Skatteforhold De skattemæssige konsekvenser for Codans aktionærer i forbindelse med dette Købstilbud afhænger af den enkelte Codan aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres til at konsultere egne skatterådgivere om særlige skattemæssige konsekvenser af Købstilbuddet af betydning for dem. 15

16 Afregning Afregning til Codan aktionærer, som har accepteret at sælge deres Codan Aktier i henhold til Købstilbuddet, sker via aktionærernes eget kontoførende institut eller børsmægler senest tre Børsdage efter, at Tilbudsgiver har meddelt via Københavns Fondsbørs, om betingelserne for gennemførelse af Købstilbuddet er opfyldt eller frafaldet. Samtidig meddeles den endelige afregningsdato, idet afregning forventes at ske den 29. juni Tilbudsgiver foretager kontant afregning. Kurtage og andre salgsomkostninger, der pålægges af de sælgende Codan aktionærers kontoførende institut eller børsmægler, skal betales af de sælgende Codan aktionærer. Afregningsformidler ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Tlf.: Fax: Dokumenter Tilbudsgiver vil anmode Codan om at sende et eksemplar af tilbudsannoncen sammen med dette Tilbudsdokument for Tilbudsgivers regning til navnenoterede Codan aktionærer, undtagen til de Codan aktionærer, der er bosiddende i jurisdiktioner, hvor udsendelse af Købstilbuddet er i strid med gældende lovgivning eller på anden måde begrænset, herunder Canada, Australien og Japan. Yderligere eksemplarer af dette Tilbudsdokument med acceptblanketter kan rekvireres fra ABN AMRO, tlf , og kan desuden rekvireres på Lovvalg Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en sådan anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvisten til. 16

17 Finansiel rådgiver ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver vedrørende dansk ret: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver vedrørende engelsk ret: Slaughter and May One Bunhill Row London EC1Y 8YY England Spørgsmål i forbindelse med Købstilbuddet kan rettes til: ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Tlf.: Fax: Royal & Sun Alliance Insurance Group plc Shona Cotterill/Andrew Wigg One Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3m 3BD England Tlf.: +44 (0) / +44 (0) Fax: +44 (0) / +44 (0)

18 4 BESKRIVELSE AF CODAN Oplysningerne i dette afsnit 4 er taget fra Codans seneste årsrapport eller hvor det er angivet fra Selskabets hjemmeside, Yderligere oplysninger om Codan findes på Selskabets hjemmeside eller i Codans offentliggjorte meddelelser. Hverken indholdet af Codans hjemmeside eller indholdet af Codans offentliggjorte regnskabsmeddelelser anses for at være inkorporeret i Tilbudsdokumentet, medmindre der specifikt henvises hertil i Tilbudsdokumentet. Indledning Codan har sit navn fra havet omkring Danmark: Sinus Codanus, der er det latinske navn for Østersøen og Selskabets rødder fører tilbage til England i I dag er koncernen et resultat af en række fusioner, der er gennemført over årene. Codan-koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Desuden driver koncernen forsikringsvirksomhed i Norge, ligesom koncernen er markedsledende i Baltikum gennem det litauiske Lietuvos Draudimas og det lettiske Balta. Codan-koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden og Baltikum og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder. Organisationen består af en erhvervsdivision, en privatdivision, Skandinavisk Holding (der dækker Nordisk Marine og Baltikum), samt divisionen for de allerstørste erhvervskunder (Nordic Risk Solutions). Desuden indgår skadehåndtering som en selvstændig division. I 2006 købte Codan de norske tegningsagenturer White Label Insurance og Duborgh Skadeforsikring og i marts 2007 købte Codan Pohjolas finske marineaktivitet. 18

19 Udvalgte regnskabsoplysninger Hovedtallene i nedenstående opstilling er et uddrag fra Codans årsrapport for Codan A/S Mio. DKK * 2002* Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Relativt afløbsresultat -3,5 0,8-2,0-1,2-2,5 Bruttoerstatningsprocent 73,2 77,4 74,4 71,8 78,4 Afgiven forretning i procent 3,3-2,5 2,4 3,9 3,4 76,5 74,9 76,8 75,7 81,8 Omkostningsprocent 18,2 19,8 18,6 24,1 26,1 Combined ratio 94,7 94,7 95,4 99,8 107,9 Operating ratio 89,9 91,4 92,5 96,9 102,7 Nettoerstatningsprocent 75,2 73,5 75,5 74,9 82,5 19

20 Mio. DKK * 2002* Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Resultat vedrørende frasolgt livs- og pensionsvirksomhed Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Codan A/S andel af egenkapital Aktiver Solvensdækning** Egenkapitalforrentning i procent p.a. 9,4 12,0 14,2 8,8-5,5 Antal medarbejdere ultimo (omregnet til fuldtidsansatte) *Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis efter national regnskabsregulering og danske vejledninger. Ophørte aktiviteter indgår i sammenligningstallene for 2002 og Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal **Solvensdækning i procent i forhold til mindstekravet på 8% for finansielle holdingvirksomheder ifølge lov om finansiel virksomhed. 20

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I KEOPS A/S Fasteignafélagið Stoðir hf., reg. nr. 450599-3529, Kringlan 4-12, 103 Reykjavik, Island ( Stoðir eller Tilbudsgiver ) afgiver hermed et frivilligt betinget offentligt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Hellerup den 15. marts 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Pensionskassernes Ejendomme A/S fremsætter frivilligt offentligt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

T I L B U D S D O K U M E N T

T I L B U D S D O K U M E N T T I L B U D S D O K U M E N T KlimaInvest A/S fremsætter frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød ("Netop Solutions")

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød (Netop Solutions) PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S CVR nr. 16 22 15 03 Bregnerødvej 127 3460 Birkerød ("Netop Solutions") BAGGRUND Consolidated Holdings A/S, CVR nr. 35 42 20 13, Fredheimvej

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Helmsman Holding ApS

Helmsman Holding ApS Helmsman Holding ApS Frivilligt Købstilbud til aktionærerne i Andersen & Martini A/S (CVR-nr. 15313714) 3. juni 2008 Side 1 af 12 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund for det Frivillige

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 16. august 2016 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Solar A/S (cvr. nr. 15908416) Industrivej Vest 43 6600 Vejen Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I. Satair A/S. (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I. Satair A/S. (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af 1 TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I Satair A/S (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af Airbus Denmark Holding ApS (CVR-nr. 33 78 38 25) et 100

Læs mere