24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR ) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr."

Transkript

1 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR ) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr ) 24. maj

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET BESKRIVELSE AF CODAN AKTIONÆRFORHOLD I CODAN ROYAL & SUN ALLIANCE-KONCERNEN DEFINITIONER ACCEPTBLANKET

3 VIGTIG MEDDELELSE Baggrund Dette Tilbudsdokument og acceptblanketten indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning om accept af Købstilbuddet. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger på vegne af Tilbudsgiver, ABN AMRO eller andre, ud over hvad der er indeholdt i dette Tilbudsdokument, og hvis sådanne oplysninger gives, kan disse ikke betragtes som værende godkendt. Lovvalg Købstilbuddet indeholdt i dette Tilbudsdokument er i henhold til en afgørelse truffet af Finanstilsynet den 14. maj 2007 ikke omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 med senere ændringer) om overtagelsestilbud og tilbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 8. maj 2006 om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser), idet Købstilbuddet ikke efter Finanstilsynets opfattelse fremsættes med henblik på at erhverve en kontrollerende aktiepost i Codan, og Finanstilsynet mener derfor ikke at have kompetence til at påse, at Tilbudsdokumentet opfylder kravene i tilbudsbekendtgørelsen. Uanset at Købstilbuddet i henhold til Finanstilsynets afgørelse ikke er omfattet af værdipapirhandelsloven og tilbudsbekendtgørelsen har Tilbudsgiver valgt at udarbejde Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med retningslinierne i disse regelsæt, men Tilbudsdokumentet har ikke været gennemgået af Finanstilsynet. Tilbudsgiver har dog valgt at lade sig underkaste disse regler på samme måde, som hvis reglerne have været gældende for Købstilbuddet, og henvisning til gældende regler skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Dette Købstilbud er ikke et tilbud til aktionærer i det omfang aktionærens accept af Købstilbuddet kræver et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger, ud over hvad der gælder i henhold til dansk ret. Dette Købstilbud fremsættes ikke direkte eller indirekte i Canada, Australien eller Japan eller andre jurisdiktioner, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller accept heraf er i strid med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og Tilbudsdokumentet må ikke sendes til Codan aktionærer i sådanne jurisdiktioner. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette dokument, er forpligtet til at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle restriktioner samt overholde disse restriktioner. Amerikanske aktionærer Købstilbuddet vedrører værdipapirerne i et aktieselskab stiftet i henhold til dansk ret og Købstilbuddet er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion. Procedure- og oplysningskravene i Danmark er i visse væsentlige henseender forskellige fra kravene i USA. De i Købstilbuddets foretagne valg af tidspunkter for betalinger, fortrydelsesret, afregningsprocedurer og andre tidsmæssige og proceduremæssige anliggender er sket i overensstemmelse med dansk praksis, hvilken adskiller sig fra amerikanske nationale 3

4 købstilbudsprocedurer. I overensstemmelse med amerikanske føderale værdipapirlove forbliver Købstilbuddet åbent for accept i mindst 20 Børsdage i USA regnet fra dateringen af dette Tilbudsdokument. De finansielle oplysninger vedrørende Codan, der er medtaget i dette Tilbudsdokument er ikke udarbejdet i henhold til de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA (kaldet US GAAP) og er således ikke umiddelbart sammenlignelige med finansielle oplysninger fra amerikanske selskaber eller selskaber, hvis regnskaber er udarbejdet i henhold til US GAAP. Selvom Købstilbuddet gøres tilgængeligt for Codan aktionærer i USA, udstrækkes retten til at afhænde sine aktier i henhold til købstilbuddet dog ikke til Codan aktionærer i de stater i USA, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller retten til at deltage i Købstilbuddet ikke vil være i overensstemmelse med lovgivningen i sådanne jurisdiktioner. Modtager en Codan aktionær, der er amerikansk statsborger, kontant betaling for sine Codan aktier i henhold til Købstilbuddet, er dette en indkomstskattepligtig transaktion i medfør af amerikansk føderal indkomstskattelovgivning og i henhold til gældende amerikanske statslig og lokal lovgivning. Hver enkelt Codan aktionær bør straks søge rådgivning hos en passende uafhængig og professionel rådgiver. Det kan være vanskeligt for Codan aktionærer i USA at håndhæve deres rettigheder og krav efter amerikansk føderal værdipapirlovgivning, eftersom Codan og Tilbudsgiver er beliggende uden for USA, og nogle af eller alle deres direktions- og bestyrelsesmedlemmer kan være bosiddende uden for USA. Codan aktionærer i USA er måske ikke i stand til at retsforfølge et udenlandsk selskab eller dets direktions- eller bestyrelsesmedlemmer ved en udenlandsk domstol for overtrædelse af den amerikanske værdipapirlovgivning. Endvidere kan det være vanskeligt at tvinge et udenlandsk selskab og dettes tilknyttede selskaber til at underkaste sig en amerikansk domstols afgørelse. Sprog Dette Tilbudsdokument er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to dokumenter er den danske tekst gældende. Ændringer i Købstilbuddet Enhver ændring af betingelserne eller vilkårene for Købstilbuddet offentliggøres via Københavns Fondsbørs og i en pressemeddelelse, hvis og i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning og regler. 4

5 Fremadrettede udsagn Dette Tilbudsdokument kan indeholde fremadrettede udsagn (som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act fra 1995) vedrørende visse af Tilbudsgivers og/eller Codans planer og deres nuværende mål og forventninger vedrørende dets fremtidige økonomiske stilling og resultater. Alle fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, da de vedrører fremtidige begivenheder og beror på fremtidige omstændigheder, der ligger uden for Tilbudsgivers og/eller Codans kontrol, herunder bl.a. nationale og globale økonomiske forretningsvilkår i England, markedsrelaterede risici som f.eks. udsving i rentesatser og valutakurser, regulerende myndigheders politikker og dispositioner, konkurrencepåvirkninger, inflation, deflation, virkningen af timingen og andre usikkerheder med hensyn til fremtidige opkøb eller fusioner inden for relevante industrier samt virkningen af skattelovgivning og anden lovgivning og andre regler i de jurisdiktioner, hvori Tilbudsgiver, Codan og deres tilknyttede selskaber driver virksomhed. Som følge heraf kan Tilbudsgiver og/eller Codans faktiske fremtidige økonomiske stilling og resultater adskille sig væsentligt fra planer, mål og forventninger, der er beskrevet i ethvert fremadrettet udsagn. Hverken Tilbudsgiver og/eller Codan forpligter sig til at opdatere fremadrettede udsagn medmindre det er et krav i henhold til gældende lovgivning eller regler. Køb af aktier i Codan uden for Købstilbuddet Codan aktionærer gøres opmærksom på, at efter fremsættelsen af Købstilbuddet kan Tilbudsgiver eller dennes tilknyttede selskaber, rådgivere eller børsmæglere eller andre finansielle institutioner på dennes vegne, under iagttagelse af den til enhver tid gældende danske og amerikanske værdipapirlovgivning og andre regler, uden for Købstilbuddet købe eller indgå aftale om køb af aktier i Codan fra Codan aktionærer, der er villige til at sælge uden for Købstilbuddet, herunder ved opkøb i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til kurser fastsat ved forhandling. Sådanne køb vil i givet fald ske i overensstemmelse med gældende regler herfor. Oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort som krævet i henhold til dansk ret og findes i en kort periode på Københavns Fondsbørs' hjemmeside (www.omxgroup.com/nordicexchange). Oplysninger, der gives i henhold til dansk ret oplyses også offentligt i USA gennem de relevante informationskanaler. 5

6 1 INDLEDNING Købstilbud RSA Overseas Holdings B.V. ( Tilbudsgiver ), som er et helejet, indirekte datterselskab af Royal & Sun Alliance Insurance Group plc ( R&SA plc ), fremsætter herved et frivilligt betinget offentligt Købstilbud ( Købstilbuddet ) til aktionærerne i: Codan A/S om at erhverve hele aktiekapitalen ( Aktiekapitalen, idet hver enkelt aktie benævnes en Codan Aktie ) og stemmerettigheder i Codan mod kontant betaling på kr. 605 pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. på de vilkår og betingelser, der gælder for dette Købstilbud. Dette Købstilbud er anbefalet af bestyrelsen i Codan. I dette Tilbudsdokument benævnes Codan A/S Codan eller Selskabet, og Codan inklusive dets datterselskaber benævnes samlet Codan-koncernen. Købstilbuddet indeholdt i dette Tilbudsdokument er i henhold til en afgørelse truffet af Finanstilsynet den 14. maj 2007 ikke omfattet af reglerne i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 med senere ændringer) om overtagelsestilbud og tilbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 8. maj 2006 om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser), idet Købstilbuddet ikke efter Finanstilsynets opfattelse fremsættes med henblik på at erhverve en kontrollerende aktiepost i Codan, og Finanstilsynet mener derfor ikke at have kompetence til at påse, at Tilbudsdokumentet opfylder kravene i tilbudsbekendtgørelsen. Uanset at Købstilbuddet i henhold til Finanstilsynets afgørelse ikke er omfattet af værdipapirhandelsloven og tilbudsbekendtgørelsen har Tilbudsgiver valgt at udarbejde Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med retningslinierne i disse regelsæt, men Tilbudsdokumentet har ikke været gennemgået af Finanstilsynet. Tilbudsgiver har dog valgt at lade sig underkaste disse regler på samme måde, som hvis reglerne have været gældende for Købstilbuddet, og henvisning til gældende regler skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Tilbudsperiode Tilbudsperioden løber fra og med den 24 maj 2007 og til og med den 21 juni 2007 kl. 20:00 (CET) eller ved udløbet af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden som beskrevet i afsnit 3 nedenfor ( Tilbudsperioden ). Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch ( ABN AMRO ) gennem de sælgende Codan aktionærers eget kontoførende institut eller børsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden. 6

7 Tilbudskurs Aktionærerne i Codan tilbydes kr. 605 kontant ( Tilbudskursen ) pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. Hvis Codan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer forud for afregningen af Købstilbuddet, reduceres Tilbudskursen med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning, der skal betales pr. Codan Aktie (krone for krone). Codan Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Den 23 maj 2007, som var den sidste Børsdag før offentliggørelsen af Købstilbuddet, var slut aktiekursen på Københavns Fondsbørs kr. 525 pr. Codan Aktie. Tilbudskursen repræsenterer en præmie på ca. 15% i forhold til slut aktiekursen for Codan Aktierne den 23 maj I tabellen nedenfor er angivet de volumenvægtede gennemsnitskurser for Codan Aktier på Københavns Fondsbørs for visse perioder sammenholdt med den præmie, som Tilbudskursen repræsenterer. Periode Kurs pr. Codan Aktie (2) (kr.) Præmie 23 maj 2007 (1) % 30 dage til og med 23 maj 2007 (1) % 3 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % 6 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % 12 måneder til og med 23 maj 2007 (1) % Kilde: Bloomberg (1) Den sidste Børsdag før fremsættelsen af Købstilbuddet (2) Volumenvægtet gennemsnitskurs (undtaget d. 23 maj 2007 hvor slut aktiekursen er anvendt) Royal & Sun Alliance Tilbudsgiver er hovedaktionær i Codan. Tilbudsgivers ultimative moderselskab er R&SA plc, som er ultimativt moderselskab for en koncern (samlet benævnt R&SA-koncernen), der driver virksomhed i 27 lande og leverer forsikringsprodukter og -ydelser i over 130 lande. For regnskabsåret 2006 udgjorde R&SA-koncernens nettopræmieindtægter GBP 5,5 mia. og medførte et driftsresultat på GBP 780 mio. R&SA-koncernen dækker tre regioner: UK, International (herunder Skandinavien) og Emerging Markets, som bidrog med henholdsvis 48%, 43% og 9%, af de samlede nettopræmieindtægter i R&SAkoncernen i regnskabsåret R&SA plc er noteret på fondsbørsen i London (London Stock Exchange ( LSE )) og indgår i FTSE 100-indekset med en børsværdi på cirka GBP mio. (ca. 55,6 mia. kr.). 7

8 Nuværende aktiebesiddelser i Codan På tidspunktet for Tilbudsdokumentets offentliggørelse ejer Tilbudsgiver Codan Aktier, svarende til nom. kr , hvilket udgør 71,66% af Aktiekapitalen. Den 13. marts 2007 meddelte Codan, at det ejede egne aktier, svarende til nom. kr , hvilket udgør 4,89% af Aktiekapitalen (de Egne Aktier ). Tilbudsgivers beholdning af Codan Aktier udgør 75,34% af Aktiekapitalen, eksklusive de Egne Aktier. På Codans ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. april 2007, vedtog Codans aktionærer at nedsætte aktiekapitalen i Codan ved at annullere de Egne Aktier. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen afventer udløbet af en proklamaperiode den 26 Juli Tilbudsgiver har hverken (direkte eller indirekte) købt eller erhvervet ret til at købe Codan Aktier til en højere kurs end Tilbudskursen inden for de sidste 12 måneder. Betingelser Købstilbuddet er betinget af: at gennemførelse af Købstilbuddet ikke er blevet forhindret eller væsentligt vanskeliggjort som følge af ny lovgivning (vedtaget eller i form af lovforslag), domstolsafgørelser eller afgørelser fra offentlige myndigheder; at der ikke er indtruffet begivenheder, forhold eller omstændigheder i perioden op til gennemførelsen af Købstilbuddet, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, dens drift og forretningsaktiviteter, dens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, og/eller at Codan ikke i denne periode offentliggør oplysninger om forhold, der kan have en sådan væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, idet begivenheder eller forhold, der har en indvirkning på Tilbudsgiver eller et selskab i R&SA-koncernen (bortset fra et selskab i Codan-koncernen) ikke skal betragtes som havende sådan væsentlig negativ indvirkning ; at Codan i perioden indtil udløbet af Tilbudsperioden undlader at sælge eller på anden måde disponere over de Egne Aktier (bortset fra den planlagte nedsættelse af aktiekapitalen); og at Codans bestyrelse ikke trækker sin anbefaling af Købstilbuddet tilbage. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til helt eller delvist at frafalde en eller flere af betingelserne i Købstilbuddet. Andre vigtige oplysninger Tilbudsgiver fremsætter Købstilbuddet med henblik på at erhverve hele Aktiekapitalen i Codan, men Tilbudsgiver besidder allerede ved Købstilbuddets fremsættelse en kontrollerende aktiepost i Codan. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremsætte et pligtmæssigt 8

9 købstilbud i henhold til værdipapirhandelslovens 31 efter gennemførelsen af dette Købstilbud. Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), agter Tilbudsgiver at a) anmode om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Codan med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer i Codan; b) på en generalforsamling i Codan at anmode om bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Codans aktier fra Københavns Fondsbørs (CSE); og c) iværksætte tvangsindløsning med henblik på erhvervelse af de resterende Codan Aktier, som Tilbudsgiver ikke ejer. Tilbudsgiver har ikke direkte eller indirekte forpligtet sig til eller tilbudt at betale noget vederlag til Codans direktion eller bestyrelse i forbindelse med Købstilbuddet, og bekræfter at der i øvrigt ikke er indgået aftaler, der har relation til Købstilbuddet, og som er af betydning for vurderingen af dette. Denne indledning skal læses i sammenhæng med de detaljerede vilkår og betingelser, der er anført i afsnit 3 nedenfor. 9

10 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET Købstilbuddet er et udtryk for, at Codan repræsenterer en central aktivitet for R&SAkoncernen. I 2006 bidrog Codan med 25% af R&SA-koncernens nettopræmieindtægter og 24% af R&SA-koncernens forsikringstekniske resultat. Codan er en stærk virksomhed, der giver R&SA-koncernen adgang til de skandinaviske forsikringsmarkeder. R&SAkoncernens forretningsportefølje giver R&SA-koncernen adgang til de forskellige forsikringsmarkeder på forskellige stadier i forsikringscyklussen, hvilket betyder, at der kan fordeles kapital med henblik på maksimering af afkastet. Codan bidrager således væsentligt til R&SA-koncernens målsætning om at levere bæredygtige og lønsomme resultater. Tilbudsgiver har på nuværende tidspunkt ikke til hensigt at gennemføre væsentlige ændringer i Codans organisation eller ændringer i medarbejdernes ansættelsesvilkår generelt som følge af Købstilbuddet, men Tilbudsgiver vil fortsat løbende gennemgå Codans planer og kan overveje samt gennemføre ændringer i Codans eksisterende planer vedrørende Codan, dets virksomhed og organisation. Tilbudsgiver har drøftet tilbudskursen og de øvrige vilkår med Codans bestyrelse. Disse drøftelser resulterede i, at Tilbudsgiver har fastsat Tilbudskursen til kr. 605 pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr., og denne Tilbudskurs er anbefalet af Codans bestyrelse (se meddelelse fra Codans bestyrelse). Tilbudsgiver har ikke indgået aftaler om eventuelt vederlag, der skal udbetales til medlemmer af Codans bestyrelse eller medlemmer af Codans direktion efter overtagelsen. Da Codan er en kerneaktivitet for R&SA-koncernen i et vigtigt geografisk område, som R&SA-koncernen vurderer har stærke langsigtede perspektiver, ønsker Tilbudsgiver at erhverve alle yderligere aktier, som det kan gennem dette Købstilbud, hvilket er baggrunden for, at Købstilbuddet ikke er betinget af opnåelsen af et specifikt acceptniveau. Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), agter Tilbudsgiver at a) anmode om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Codan med henblik på valg af nye bestyrelsesmedlemmer i Codan; b) på en generalforsamling i Codan at anmode om bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Codans aktier fra Københavns Fondsbørs (CSE); og c) iværksætte tvangsindløsning med henblik på erhvervelse af de resterende Codan Aktier, som Tilbudsgiver ikke ejer. 10

11 Hvis Tilbudsgiver efter gennemførelsen af Købstilbuddet ikke ejer mere end 90% af Aktiekapitalen (eksklusive eventuelle egne aktier, som Codan måtte eje på dette tidspunkt), vil Tilbudsgiver ikke, så længe Tilbudsgiver ikke ejer mere end 90% af Codan Aktierne, søge Codan Aktierne afnoteret fra Københavns Fondsbørs. Codan aktionærer bør være opmærksomme på, at likviditeten i Codan Aktierne i denne situation kan være væsentligt reduceret efter gennemførelsen af Købstilbuddet. 11

12 3 VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET Tilbudsgiver RSA Overseas Holdings B.V. (Registreringsnummer ) 30 Fenchurch Street 9th Floor London EC3M 3BD United Kingdom Tilbudskurs Aktionærerne i Codan tilbydes kr. 605 kontant pr. Codan Aktie á nominelt 20 kr. (fondskode DK ). Hvis Codan udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til sine aktionærer forud for afregningen af Købstilbuddet, reduceres Tilbudskursen med det samlede udbyttebeløb eller det samlede beløb for en sådan anden udlodning, der betales pr. Codan Aktie (krone for krone). Det præciseres, at annulleringen af de Egne Aktier ikke skal betragtes som en udlodning fra Codan. Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende Codan aktionærer. Kompensation til Codan aktionærer Tilbudsgiver er ikke forpligtet til og tilbyder ikke kompensation til Codans aktionærer i henhold til aktieselskabslovens 81h, stk. 2, eftersom Codans vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan blive suspenderet i tilfælde af en overtagelse, jf. aktieselskabslovens 81d. Tilbudsperiode Tilbudsperioden løber fra og med den 24 maj 2007 og til og med den 21 juni 2007 kl. 20:00 (CET) eller ved udløbet af en eventuel forlængelse af tilbudsperioden som beskrevet i afsnittet Andre Vilkår nedenfor ( Tilbudsperioden ). Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch ( ABN AMRO ) gennem de sælgende Codan aktionærers eget kontoførende institut eller børsmægler inden udløbet af Tilbudsperioden. 12

13 Fremgangsmåde ved accept Aktionærer i Codan, der ønsker at acceptere Købstilbuddet i henhold til vilkårene og betingelserne i dette Tilbudsdokument, opfordres til at rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmægler med anmodning om, at accepten af Købstilbuddet videreformidles til ABN AMRO. Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, anmodes om at anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer i Codan bør være opmærksomme på, at accepten skal meddeles til deres eget kontoførende institut eller børsmægler i så god tid, at det kontoførende institut eller børsmægleren kan nå at behandle og videreformidle accepten til ABN AMRO inden udløbet af Tilbudsperioden. Meddelelse af resultaterne af Købstilbuddet Tilbudsgiver vil offentliggøre resultatet af Købstilbuddet via Københavns Fondsbørs senest tre Børsdage efter Tilbudsperiodens udløb. Hvis Tilbudsperioden ikke forlænges, forventer Tilbudsgiver, at denne meddelelse offentliggøres senest den 26. juni (I denne meddelelse vil det enten blive oplyst, at alle betingelser for Købstilbuddet er opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor vil blive gennemført, eller alternativt at visse betingelser ikke er blevet opfyldt eller frafaldet, og at Købstilbuddet derfor tilbagekaldes). Betingelser Købstilbuddet er betinget af følgende: a) at gennemførelse af Købstilbuddet ikke er blevet forhindret eller væsentligt vanskeliggjort som følge af ny lovgivning (vedtaget eller i form af lovforslag), domstolsafgørelser eller afgørelser fra offentlige myndigheder; b) at der ikke er indtruffet begivenheder, forhold eller omstændigheder i perioden op til gennemførelsen af Købstilbuddet, som kan have en væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, dens drift og forretningsaktiviteter, dens økonomiske stilling og fremtidsudsigter, og/eller at Codan ikke i denne periode offentliggør oplysninger om forhold, der kan have en sådan væsentlig negativ indvirkning på Codan-koncernen i sin helhed, idet begivenheder eller forhold, der har en indvirkning på Tilbudsgiver eller et selskab i R&SA-koncernen (bortset fra et selskab i Codan-koncernen) ikke skal betragtes som havende sådan væsentlig negativ indvirkning ; 13

14 c) at Codan i perioden indtil udløbet af Tilbudsperioden undlader at sælge eller på anden måde disponere over de Egne Aktier (bortset fra den planlagte nedsættelse af aktiekapitalen); og d) at Codans bestyrelse ikke trækker sin anbefaling af Købstilbuddet tilbage. Tilbudsgiver er berettiget til at tilbagekalde Købstilbuddet, hvis en eller flere af ovenstående betingelser ikke er opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb. En eventuel tilbagekaldelse af Købstilbuddet offentliggøres via Københavns Fondsbørs og i en pressemeddelelse, hvis og i det omfang det kræves i henhold til gældende lovgivning og regler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at købe og anses heller ikke for at have købt Codan Aktier i henhold til dette Købstilbud, medmindre Tilbudsgiver har offentliggjort en meddelelse om, at alle ovennævnte betingelser er opfyldt eller frafaldet af Tilbudsgiver. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til efter eget skøn helt eller delvist at frafalde en eller flere af ovennævnte betingelser, at købe de tilbudte Codan Aktier, og at gennemføre Købstilbuddet, selv om en eller flere af ovennævnte betingelser ikke helt eller delvist er opfyldt. Andre vilkår Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at forlænge Tilbudsperioden en eller flere gange i overensstemmelse med gældende regler. Meddelelse om en sådan forlængelse offentliggøres af Tilbudsgiver via Københavns Fondsbørs inden Tilbudsperiodens udløb. En sådan meddelelse vil indeholde oplysninger om antallet af Codan Aktier, som Tilbudsgiver har modtaget accepter for samt om den ændrede tilbudsperiode, der herefter vil blive benævnt Tilbudsperioden. En forlængelse af Tilbudsperioden og/eller en forhøjelse af Tilbudskursen udgør ikke et nyt købstilbud. Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges og/eller Tilbudskursen forhøjes. Såfremt Tilbudskursen forhøjes, vil aktionærer, som har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs, automatisk være berettiget til den højere Tilbudskurs, såfremt Købstilbuddet gennemføres. Tilbudsperioden vil højst udgøre 10 uger. 14

15 Tilbudsgiver forbeholder sig ret til i Tilbudsperioden at købe Codan Aktier uden for Købstilbuddet på det åbne marked til gældende kurser eller i private transaktioner til aftalte kurser som beskrevet ovenfor. Sådanne køb vil i givet fald ske i overensstemmelse med gældende regler herfor. Accepter af Købstilbuddet er bindende og uigenkaldelige, medmindre Tilbudsgiver meddeler via Københavns Fondsbørs, at Købstilbuddet vil blive trukket tilbage. Hvis der imidlertid i løbet af Tilbudsperioden offentliggøres et konkurrerende købstilbud med en højere kurs end Tilbudskursen på vilkår og betingelser, der ikke er mindre favorable for de sælgende aktionærer end de vilkår og betingelser, der er angivet i dette Tilbudsdokument, annulleres alle accepter automatisk, medmindre Tilbudsgiver tilbyder samme eller en højere tilbudskurs inden for 10 kalenderdage efter offentliggørelsen af det/de konkurrerende tilbud. Hvis Tilbudsgiver vælger at tilbyde samme eller en højere tilbudskurs, vil Tilbudsgiver forlænge Købstilbuddet i en periode på mindst 14 kalenderdage, og Codan aktionærers accepter vil i så fald ikke blive annulleret. Aktionærer, som accepterer Købstilbuddet, kan stemme på enhver generalforsamling, som Codan måtte afholde i Tilbudsperioden, ligesom sådanne aktionærer bevarer deres ret til eventuelt udbytte eller andre udlodninger vedrørende Codan Aktierne indtil afregning af Købstilbuddet. Alle Codan Aktier, der sælges til Tilbudsgiver i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede uden tilbageholdelsesrettigheder, krav, pant, optioner, behæftelser eller enhver form for andre tredjemandsrettigheder. Finansiering Hvis alle Codan Aktier, der ikke ejes af Tilbudsgiver eller Codan, erhverves af Tilbudsgiver i medfør af Købstilbuddet, vil det samlede kontante vederlag, som Tilbudsgiver skal betale ved afregning af Købstilbuddet, udgøre ca. 6,4 mia. kr. R&SA plc har indvilget i at stille de kontante midler til rådighed for Tilbudsgiver, der er nødvendige for at gennemføre Købstilbuddet. Skatteforhold De skattemæssige konsekvenser for Codans aktionærer i forbindelse med dette Købstilbud afhænger af den enkelte Codan aktionærs individuelle forhold. Aktionærerne opfordres til at konsultere egne skatterådgivere om særlige skattemæssige konsekvenser af Købstilbuddet af betydning for dem. 15

16 Afregning Afregning til Codan aktionærer, som har accepteret at sælge deres Codan Aktier i henhold til Købstilbuddet, sker via aktionærernes eget kontoførende institut eller børsmægler senest tre Børsdage efter, at Tilbudsgiver har meddelt via Københavns Fondsbørs, om betingelserne for gennemførelse af Købstilbuddet er opfyldt eller frafaldet. Samtidig meddeles den endelige afregningsdato, idet afregning forventes at ske den 29. juni Tilbudsgiver foretager kontant afregning. Kurtage og andre salgsomkostninger, der pålægges af de sælgende Codan aktionærers kontoførende institut eller børsmægler, skal betales af de sælgende Codan aktionærer. Afregningsformidler ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Tlf.: Fax: Dokumenter Tilbudsgiver vil anmode Codan om at sende et eksemplar af tilbudsannoncen sammen med dette Tilbudsdokument for Tilbudsgivers regning til navnenoterede Codan aktionærer, undtagen til de Codan aktionærer, der er bosiddende i jurisdiktioner, hvor udsendelse af Købstilbuddet er i strid med gældende lovgivning eller på anden måde begrænset, herunder Canada, Australien og Japan. Yderligere eksemplarer af dette Tilbudsdokument med acceptblanketter kan rekvireres fra ABN AMRO, tlf , og kan desuden rekvireres på Lovvalg Såvel Købstilbuddet som accept heraf er underlagt dansk ret. Enhver tvist i forbindelse med Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret eller en sådan anden dansk domstol, som byretten måtte henvise tvisten til. 16

17 Finansiel rådgiver ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver vedrørende dansk ret: Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Juridisk rådgiver for Tilbudsgiver vedrørende engelsk ret: Slaughter and May One Bunhill Row London EC1Y 8YY England Spørgsmål i forbindelse med Købstilbuddet kan rettes til: ABN AMRO Bank N.V., Copenhagen Branch Amaliegade 35 Postboks København K Tlf.: Fax: Royal & Sun Alliance Insurance Group plc Shona Cotterill/Andrew Wigg One Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3m 3BD England Tlf.: +44 (0) / +44 (0) Fax: +44 (0) / +44 (0)

18 4 BESKRIVELSE AF CODAN Oplysningerne i dette afsnit 4 er taget fra Codans seneste årsrapport eller hvor det er angivet fra Selskabets hjemmeside, Yderligere oplysninger om Codan findes på Selskabets hjemmeside eller i Codans offentliggjorte meddelelser. Hverken indholdet af Codans hjemmeside eller indholdet af Codans offentliggjorte regnskabsmeddelelser anses for at være inkorporeret i Tilbudsdokumentet, medmindre der specifikt henvises hertil i Tilbudsdokumentet. Indledning Codan har sit navn fra havet omkring Danmark: Sinus Codanus, der er det latinske navn for Østersøen og Selskabets rødder fører tilbage til England i I dag er koncernen et resultat af en række fusioner, der er gennemført over årene. Codan-koncernen er Skandinaviens tredjestørste forsikringsselskab med flagskibene Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige. Desuden driver koncernen forsikringsvirksomhed i Norge, ligesom koncernen er markedsledende i Baltikum gennem det litauiske Lietuvos Draudimas og det lettiske Balta. Codan-koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden og Baltikum og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder. Organisationen består af en erhvervsdivision, en privatdivision, Skandinavisk Holding (der dækker Nordisk Marine og Baltikum), samt divisionen for de allerstørste erhvervskunder (Nordic Risk Solutions). Desuden indgår skadehåndtering som en selvstændig division. I 2006 købte Codan de norske tegningsagenturer White Label Insurance og Duborgh Skadeforsikring og i marts 2007 købte Codan Pohjolas finske marineaktivitet. 18

19 Udvalgte regnskabsoplysninger Hovedtallene i nedenstående opstilling er et uddrag fra Codans årsrapport for Codan A/S Mio. DKK * 2002* Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Relativt afløbsresultat -3,5 0,8-2,0-1,2-2,5 Bruttoerstatningsprocent 73,2 77,4 74,4 71,8 78,4 Afgiven forretning i procent 3,3-2,5 2,4 3,9 3,4 76,5 74,9 76,8 75,7 81,8 Omkostningsprocent 18,2 19,8 18,6 24,1 26,1 Combined ratio 94,7 94,7 95,4 99,8 107,9 Operating ratio 89,9 91,4 92,5 96,9 102,7 Nettoerstatningsprocent 75,2 73,5 75,5 74,9 82,5 19

20 Mio. DKK * 2002* Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Resultat vedrørende frasolgt livs- og pensionsvirksomhed Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Codan A/S andel af egenkapital Aktiver Solvensdækning** Egenkapitalforrentning i procent p.a. 9,4 12,0 14,2 8,8-5,5 Antal medarbejdere ultimo (omregnet til fuldtidsansatte) *Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2002 og 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis efter national regnskabsregulering og danske vejledninger. Ophørte aktiviteter indgår i sammenligningstallene for 2002 og Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal **Solvensdækning i procent i forhold til mindstekravet på 8% for finansielle holdingvirksomheder ifølge lov om finansiel virksomhed. 20

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Frivilligt betinget overtagelsestilbud

Frivilligt betinget overtagelsestilbud Frivilligt betinget overtagelsestilbud til Aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 (CVR-nr. 21 44 14 06) Fremsat af Hellerup Finans A/S (CVR-nr. 35 24 59 28) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan Forsikring A/S. CVR.nr. 10 52 96 38

VEDTÆGTER. for. Codan Forsikring A/S. CVR.nr. 10 52 96 38 VEDTÆGTER for Codan Forsikring A/S CVR.nr. 10 52 96 38 CODAN FORSIKRING A/S 1 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Codan Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere