Patientsikkerhed til patientorganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientsikkerhed til patientorganisationer"

Transkript

1 Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006

2 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom. Patientsikkerhed til patientorganisationer Denne præsentation er en del af et læringssæt der samlet har til formål at fremme patientinvolvering i patientsikkerhedsarbejdet. Målgruppen for denne præsentation er patientorganisationer og primært deres politisk-strategiske niveauer. 2

3 Denne præsentation Hvorfor engagere sig i patientsikkerhedsarbejdet Hvordan kan man som organisation gøre en forskel Information til patienter om patientsikkerhed Præsentationen har til hensigt at argumentere for at patientorganisationerne giver arbejdet med patientsikkerhed meget høj prioritet ved at give svar på følgende spørgsmål: Hvorfor patientorganisationer skal arbejde med patientsikkerhed Hvordan patientorganisationer kan gøre en forskel 3

4 Hvorfor patientsikkerhed? Omkring 10% af patienterne skades utilsigtet af sundhedsvæsenet Det kommer ikke som nogen overraskelse for patienterne En undersøgelse viste i 2001 at 9% af udskrevne patienter fra danske sygehuse havde været udsat for en utilsigtet hændelse*, der i gennemsnit koster syv dages ekstra indlæggelse. Af disse utilsigtede hændelser rubriceredes 40% som fejl, der i princippet er forebyggelige, mens 60% dækkede over komplikationer. Kilde: Forekomsten af utilsigtede hændelser på sygehuse. En retrospektiv gennemgang af journaler. Schiøler T, Lipzak H, Pedersen BL et al. Ugeskr Læger 2001; 163 (39): En undersøgelse af patienters oplevelser på sygehuse i 2004 viste at 18% af patienterne mener de har oplevet en fejl under indlæggelsen og at det oftest er patienten selv der er den første til at opdage det. Kilde: Patienters oplevelser på landets sygehuse. Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter Enheden for Brugerundersøgelser Patientsikkerhed er derfor et problem som patienterne er bevidste om. *En utilsigtet hændelse defineres som en skadevoldende begivenhed, der er en følge af undersøgelse, behandling, pleje eller genoptræning, og som ikke er en følge af patientens underliggende sygdom. Utilsigtede hændelser dækker både kendte og ukendte komplikationer til behandling/ pleje og egentlige fejl. I det følgende kommer der eksempler på utilsigtede hændelser. 4

5 Hvorfor patientsikkerhed? Utilsigtede hændelser i audit & patienters oplevelser af fejl Utilsigtede hændelser Kilde: 2 sider af samme sag. Rigshospitalet Oplevede fejl Det er nødvendigt at inddrage patienternes perspektiv og viden i patientsikkerhedsarbejdet. Denne figur illustrerer hvorfor. Figuren viser en sammenligning af hvilke fejl og utilsigtede hændelser som personalet er opmærksom på (den grønne cirkel) og dem som patienterne har oplevet (den blå cirkel). Tallene i cirklerne er antal patienter. Undersøgelsen er baseret på interview med 300 udskrevne patienter (udvalgt via stikprøve) med henblik på at afdække disse patienters oplevelse af fejl under deres indlæggelse. Samme patienters journaler er ligeledes gennemgået for at vurdere, hvilke utilsigtede hændelser personalet har registreret. Undersøgelsen viser at der i alt er registreret 70 utilsigtede hændelser i journalerne (grøn cirkel) men at kun 20 af de 54 fejl som patienter oplever, også er registreret som utilsigtede hændelser i journalen. Patienter og personale ser altså forskellige ting og derfor er det vigtigt, at inddrage patienternes viden, hvis vi for alvor skal forbedre patientsikkerheden. Kilde: Figur 1, side 14 i 2 sider af samme sag udgivet af Rigshospitalet i maj

6 Hændelse Digoxin-forgiftning En ordinationsfejl pga. forkert valg af styrke Eksempel på en utilsigtet hændelse der i sin helhed er beskrevet på 6

7 Hændelse En patient får udstedt en elektronisk recept på en forkert styrke Digoxin, fordi der indtastes forkert dosis i edbprogrammet Fejlen opdages ikke ved kontrol af recepten, hvorfor bestillingen afsendes til apoteket Fejlen opdages af patienten, da han kommer hjem og opdager, at tabletterne har en anden farve, end han er vant til at få Eksemplet viser en utilsigtet hændelse der gik godt fordi patienten var årvågen. Tror I at alle patienter vil være lige så årvågne? Det er en gylden regel for Sikkerhedsarbejdet - også i andre brancher som fx. flyindustrien ikke at forlade sig på held og den enkeltes årvågenhed og omhyggelighed. 7

8 Hændelse En patient får tidobbelt dosis medicin En ordinationsfejl pga. Overset komma Eksempel på en utilsigtet hændelse der ikke havde samme heldige udfald som Digoxin hændelsen. Eksemplet kan læses i sin helhed på 8

9 Hændelse En patient får fejlagtigt ordineret 10 dobbelt dosis af lægemidlet Selo-Zok Fejlen skyldes, at man overser et komma ved overførsel af patientens medicin fra hjemmeplejens medicinliste til journalen på hospitalet. Patienten får derfor 250 mg Selo-Zok i stedet for 25 mg Patienten udvikler blodtryksfald, som kræver akut behandling Desværre forekommer denne type hændelse hvor der bliver givet forkert dosis langt fra sjældent. I 2005 blev der rapporteret 3666 betydende hændelser i forbindelse med medicinering til Sundhedsstyrelsen. Heraf handlede de fleste om, at der blev givet forkert dosis, forkert præparat, at der ikke blev givet noget medicin eller at den blev givet til den forkerte patient. (Kilde: Årsrapport 2005 DPSD, Sundhedsstyrelsen februar 2006) 9

10 Eksempler på redskaber Patientens bog og 10 gode råd er to eksempler på generelle redskaber til patientinddragelse i patientsikkerhedsarbejdet. Såvel bog som råd er udarbejdet i samarbejde med patienter og sundhedspersonale og stilles gratis til rådighed af Trygpatient et samarbejde imellem Trygfonden og Dansk Selskab for patientsikkerhed. 10

11 Hvorfor patientsikkerhed? Patienterne kan bidrage til bedre sikkerhed Patienternes forventning Aktive patienter, der har et godt overblik over deres eget sygdomsforløb og som fx ved hvilken medicin de tager, kan gøre en stor forskel, fordi de kan fungere som den sidste "stopklods" og dermed hjælpe personalet med at undgå fejl. Der er ikke tvivl om at patientsikkerhed er sundhedspersonalets ansvar, men mange patienter kan og vil gerne hjælpe. Patienterne kan derfor have en berettiget forventning om, at patientsikkerhed er et område deres forening interesserer sig for. 11

12 Hvorfor patientsikkerhed? Patienternes to hovedprioriteringer: 1. Korrekt behandling 2. Sikker behandling - og hvis der sker fejl, så vil de godt vide det! En undersøgelse blandt patienter på danske sygehuse viser, at det vigtigste for patienterne er at få den korrekte behandling. Dernæst vægter de, at der ikke sker fejl. Skulle der alligevel ske fejl, vil de informeres om det. - Tror du, at jeres medlemmer prioriterer anderledes? Kilde: Patienters oplevelser. Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter i Københavns Amt 2003/2004. Udgivet af Enheden for Brugerundersøgelser,

13 Hvorfor patientsikkerhed? Patientorganisationerne kan gøre en forskel for deres patientgruppe Patientorganisationerne har et særligt kendskab til deres medlemmers sygdomsfelt og kan dermed målrette information til deres medlemmer om, hvilke potentielle risici patienterne bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med behandlingen. Samtidig har patientorganisationerne et netværk til formidling af den målrettede information. Ved at engagere sig kan patientorganisationerne aktivt sikre, at deres medlemsgruppe får vigtig målrettet viden. Der er langt større sandsynlighed for at denne viden rent faktisk når frem til den enkelte patient, hvis patientorganisationerne benytter deres netværk, end ved at benytte sundhedsvæsenets almindelige generelle informationskanaler. 13

14 Hvorfor patientsikkerhed? Lov om patientsikkerhed Sundhedspersonalet rapporteringspligt Sygehusejerne handlepligt Sundhedsstyrelsen formidlingspligt I 2004 trådte Lov om patientsikkerhed i kraft. Lov om patientsikkerhed har skabt et legalt fundament for det lærende system, fordi loven muliggør arbejde med fejl uden samtidig at sanktionere (straffe). Loven gør det obligatorisk for sundhedspersonale på landets (offentlige) sygehuse at rapportere om de utilsigtede hændelser og fejl, de får kendskab til via deres arbejde. Amtskommunerne og H:S, fremover Regionerne, er forpligtede til at analysere hændelserne og iværksætte forbedringstiltag. Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at formidle viden, der har generel betydning for patientsikkerheden. Det nationale niveau vil først og fremmest bidrage til at øge sikkerheden gennem formidling af den viden, de rapporterede hændelser giver, fx på baggrund af handlingsanvisninger fra årsagsanalyser. På denne måde vil rapporterne danne grundlag for at udpege risikoområder og udvikle retningslinier og tiltag, der kan modarbejde at de samme fejl gentages. 14

15 Hvorfor patientsikkerhed? Patientsikkerhed prioriteres på den politiske dagsorden Næste skridt er patientrapportering Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelse anbefaler at også patienterne skal kunne rapportere hændelser til det lærende system, da patienternes viden er uvurderlig til identifikation af faktiske og potentielle risici. Folketinget vil i folketingssamlingen 2006/2007 tage stilling til indførelse af patientrapportering. Såfremt forslaget vedtages står sundhedsvæsenets parter overfor en kæmpe informationsopgave, så patienter og pårørende får at vide hvad, hvordan og hvorfor de kan rapportere. Samtidig er patientsikkerhed og patientinvolvering et område i udvikling og ligger generelt højt på den politiske dagsorden. Der er derfor gode muligheder for indflydelse på både form og indhold i feltet patientsikkerhed patientinvolvering. To størrelser der ofte går hånd i hånd. 15

16 Hvorfor patientsikkerhed En organisatorisk win-win strategi Opfyld medlemmernes forventninger Gør en forskel Få indflydelse Patienterne kan som udgangspunkt forvente at sundhedsvæsenet er sikkert men nogle patienter oplever fejl på egen krop eller som pårørende. Derfor kan de også have en berettiget forventning om, at dette er et område deres organisation ved noget om og kan hjælpe dem med. Og organisationerne kan gøre en markant forskel for deres medlemsgruppe! Endelig kan organisationerne opnå indflydelse på patientsikkerhedsarbejdet, fordi arbejdet med patientsikkerhed endnu er i sin vorden. 16

17 Hvordan? Informer om patientsikkerhed Via frivillige Via medlemsblade Via hjemmesider Og.. Læringssættets undervisningsdel kan med fordel bruges som inspiration eller direkte til at holde oplæg for medlemmerne via organisationens eksisterende netværk, frivillige etc. Endvidere kan man via gratis bestille redskaber som f.eks. Patientens bog og 10 gode råd til brug for sine medlemmer. Trygpatient er et projekt Dansk Selskab for Patientsikkerhed laver i samarbejde med Trygfonden. 17

18 Hvordan? Identificer særlige risikoområder for organisationens medlemsgruppe Gør det let, at gøre det rigtige! Nogle patientsikkerhedsproblemer er generelle forstået på den måde, at alle patienter udsættes for risiko for navneforveksling mv. Herudover vil de enkelte sygdomsfelter ofte indebære at patienter med disse sygdomme udsættes for risici, der er særligt aktuelle for denne gruppe patienter. Dette kan f.eks. Være, at gigtpatienter der er i behandling med methotrexat, som kun skal tages én gang om ugen, risikerer at få administreret methotrexat hver dag. Det er derfor vigtigt at informere denne patientgruppe herom og give patienterne redskaber der gør det let at gøre det rigtige. For methotrexat kan det f.eks. være at lave klistermærker til pilleglasset, så patienten kan skrive hvilken fast ugedag medicinen tages. Patientorganisationerne kan også opsamle deres medlemmers erfaringer og dermed etablere et vidensgrundlag for indflydelse på patientsikkerhedsarbejdets rammer, indhold mv. og derigennem gøre det lettere for deres medlemmer. 18

19 Hvordan? Integrer patientsikkerhed i det arbejde organisationen allerede udfører Man kan kun opnå et patientsikkert sundhedsvæsen ved at alle parter i sundhedsvæsenet giver patienternes sikkerhed en tanke og et hensyn i de beslutninger der træffes. Det er derfor vigtigt, at også patientorganisationerne tænker patientsikkerhed ind i de aktiviteter der planlægges, i informationen til medlemsgrupperne og i det politiske arbejde organisationen udfører. Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver elektroniske nyhedsbreve man frit kan abonnere på, ligesom der arrangeres konferencer mv. Se for yderligere information. Hjemmesiden oplyser om patientsikkerhed og her kan man gratis bestille dette læringssæt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside for rapporteringssystemet kan også være en god kilde til yderligere information. Her udsendes Obs meddelelser om særlige risici, nyhedsbreve og årsrapporter. 19

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter Årsberetning 2012 Læringsaktiviteter Titel: DPSD årsberetning 2012 Bilag, læringsaktiviteter Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere