HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN"

Transkript

1 JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED

2 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA, REGION HOVEDSTADEN OG LOKALBANEN JULI 2014 PROJEKTNR.: A DOKUMENTNR.: JSE VERSION: 3 UDGIVELSESDATO: 1. JULI 2014 UDARBEJDET: JSE KONTROLLERET: JACH GODKENDT: JSE FOTOS : LOKALBANEN

3 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 3 INDHOLD 1 INDLEDNING 4 2 VISIONSPLANEN 6 3 PLANENS LOGIK 9 4 PLANENS DELELEMENTER ETAPE 1: DRIFTSUDVIDELSER ETAPE 2: UDVIKLING AF LILLE NORD HILLERØD STATION OG HILLERØD SYD ETAPE 3: UDVIKLING GRIBSKOVBANEN OG HORNBÆKBANEN NY LYNGBY LOKAL ST NYE STATIONER SAMMENHÆNG MED BUSBETJENINGEN 14 5 PLANENS PROJEKTER HILLERØD ST HILLERØD SYD HILLERØD ØST KVISTGÅRD KRYDSNING GRIBSKOV HELSINGØR ST NY LYNGBY LOKAL KRONBORG NØRRE HERLEV HELSINGE NORD APPERUP NEDLÆGGELSE AF STANDNINGSSTEDER 23 6 MATERIELBEHOV 24 7 STATIONSUDVIKLING 26 8 ØKONOMI 29

4 4 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder en overordnet handlingsplan for udviklingen af lokalbanerne i Nordsjælland med udgangspunkt i Visionsplanen (marts 2012). Handlingsplanen er en konkretisering af Visionsplanen, en plan for at omsætte visionen til virkelighed. Udgangspunktet for Visionsplanen er regeringens målsætning om at antallet af passagerer skal fordobles i 2030 i forhold til 2008, dvs. øge passagertallet fra ca 4,9 mio./år til ca 10 mio./år. I 2013 var passagertallet 6,6 mio., dvs. at 33 % af målet er nået. Handlingsplanen er første skridt i virkeliggørelse af Visionsplanen fra vision til virkelighed. Rapporten udgør et beslutningsgrundlag for Region Hovedstaden til at igangsætte forundersøgelser omkring anlægsprojekter, der er grundlaget for Visionsplanens primære målsætning om udvidelser af udbuddet. Visionen "Der skal være en bus til hvert tog og et tog til hver bus" er fastholdt og udbygget i de justeringer, der er foretaget i handlingsplanen. Handlingsplanen vedrører ligesom Visionsplanen alene grundproduktet. Der er således ikke defi neret projekter for udvikling af passagerinformation, salgsorganisation og markedsføring. På et enkelt område bevæger handlingsplanen sig dog en lille smule udenfor grundproduktet. Der er således i forbindelse med udviklingen af handlingsplanen som eksempler også kigget nærmere på mulighederne for udvikling af stationernes nærområder med henblik på at integrere lokalbanerne yderligere i de lokale samfund banerne betjener, og ad denne vej tiltrække fl ere passagerer. Disse passagerer er dog ikke medregnet i planens vurdering af passagertilvæksten. Udvikling af stationernes nærområder ligger udenfor Lokalbanens primære aktivitet, men Lokalbanen kan i kraft af sin rolle som ejer af nogle arealer omkring stationerne være aktiv medspiller i udviklingen af områderne. Udover ønsket om en fordobling af passagertallet var udgangspunktet for Visionsplanen et ønske om at understøtte kendte projekter og politiske beslutninger: nyt superhospital syd for Hillerød planer for ombygning af Hillerød st. etablering af letbanen i Ring 3 stor ombygning af Helsingør st. inklusiv busterminal, der vil optimere skift mellem bus og tog. Herudover gennemførtes forud for opstillingen af Visionsplanen en undersøgelse blandt borgerne i lokalbanernes betjeningsområde med henblik på at fastlægge hvad der skal til for at tiltrække fl ere passagerer. Konklusionen var, at hvis der skal tiltrækkes fl ere passagerer skal der specielt fokuseres på at:

5 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5 Kerneproduktet (rejsetid + frekvens) skal forbedres yderligere Nærhed til stationerne skal øges Der skal satses på pendling mod (og gennem) Hillerød og Helsingør Integrationen med den øvrige kollektive trafik skal styrkes og mulighederne for at pendle mod København dermed også forbedres Kendskabet til Lokalbanen skal forbedres gennem markedsføring og attraktive tilbud Information for den enkelte passager skal forbedres i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder Den høje kundetilfredshed skal fastholdes Visionsplanens forslag og dermed handlingsplanen er fokuseret på de fi re første punkter. Mio. passagerer pr. år UDVIKLING I PASSAGERTAL 2,0 Frederiksværk 1,8 Gribskov 1,6 1,4 Lille Nord 1,2 1,0 Hornbæk 0,8 0,6 Nærum 0,4 0,2 0,

6 6 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 2. VISIONSPLANEN I Visionsplanen er opstillet forslag til tiltag, der kan føre Lokalbanen mod det overordnede mål om en fordobling af passagertallet frem til 2030: Fortsat udbygge det sammenhængende R-net bestående af lokalbanerne og udvalgte buslinjer i Nordsjælland. Hovedideen bag nettet er 'bus til hvert tog og tog til hver bus' i knudepunkterne i nettet. I hele nettet skal der for nærværende være ½-times drift på hverdage kl til kl Udvidelse af perioden med ½-times drift i R-nettet (lokalbaner og busser). Etablere hurtig tog på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Erfaringerne med hurtig tog på Frederiksværkbanen har været så positive, at samme model foreslås indført på de øvrige banestrækninger. Dette er en forbedring i forhold til Visionsplanen, hvor der ikke er foreslået hurtig tog på Lille Nord og på Gribskovbanens gren til Gilleleje. Etablering af ny station Hillerød Syd på Frederiksværkbanen og S-banen ved det nye regionshospital. Gennemkørsel på Hillerød st. mellem banerne nord for Hillerød og Frederiksværkbanen og derved skabe forbindelse mellem Hillerød Syd (det nye regionshospital) og oplandet langs banerne nord for Hillerød. Udvikling af Helsingør st. med henblik på at samle Lokalbanens tog ved busterminalen i stationens nordvestlige side. Projektet skal ses i sammenhæng med kommunens ønske om at udvikle Helsingør st til et rejsecenter. Etablering eller genåbning af krydsningssteder ved: - Hillerød Øst (ny station m krydsning) - Helsingør (krydsning på station) - i Gribskov (ny krydsning) - Kvistgård (genetablering af krydsning på station) Udvikling af banens standsningssteder og erstatning af eksisterende standsningssteder med nye, der ligger i områder med flere potentielle kunder: - Nørre Herlev (i stedet for Brødeskov) - Helsinge Nord (i stedet for Laugø) - Apperup (i stedet for Skibstrup) - Kronborg v. Kulturværftet (ny) - Hillerød Syd ved det nye Regionshospital (ny) - Hillerød Øst ved Prinsens Vænge (ny) Herudover skal adgangsveje og parkeringsforhold udvikles omkring de enkelte stationer, således at stationerne i højere grad integreres i lokalsamfundene.

7 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 7 Ledige arealer omkring stationerne og evt. ledige lokaler i stationerne kan udvikles til fritidsformål, indkøbsmuligheder eller lignende, der kan bringe liv til områderne. Et eksempel herpå er Gørløse, hvor den gamle stationsbygning er blevet revet ned og perronforhold og busterminal moderniseret. I umiddelbar nærhed er etableret et nyt supermarked og der bliver dermed skabt liv omkring standsningsstedet. Sammenkædning af Nærumbanen og letbanen på Ring 3. Enten ved at etablere standsningssteder så tæt på krydsningspunktet mellem de to baner ved Klampenborgvej som muligt. Eller ved at de to baner kobles sammen, således at Nærumbanens del nord for Klampenborgvej bliver en del af letbanen.

8 8 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

9 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 9 3. PLANENS LOGIK Et centralt element for at nå målsætningen om 100 % fl ere passagerer er ombygningen af Hillerød Station og etablering af nye krydsningsstationer. Etableringen af gennemkørselsmuligheden på Hillerød st. er ikke en nødvendig forudsætning for at der kan etableres tre tog i timen på banerne nord for Hillerød, men det er en forudsætning for at der kan skabes direkte forbindelser mellem disse banestrækninger til Hillerød Syd og det nye hospital. Tilsvarende er krydsningsspor og vendespor på stationen ved Hillerød Syd en forudsætning for at stort set alle tog fra banerne nord for Hillerød kan føres videre til Hillerød Syd. Nye krydsningsstationer i Gribskov, Hillerød Øst, Helsingør og genetablering af krydsningsmuligheden i Kvistgård er elementer, der er forudsætninger for at driften kan udvides til tre tog i timen på de tre baner nord for Hillerød i lighed med Frederiksværkbanen, der allerede har tre tog i timen i dag. Tidsrækkefølgen i planen er central for at den foreslåede samlede driftsudvidelse på banerne kan være på plads, når det nye hospital i Hillerød slår dørene op. Specielt etablering af nye krydsningsmuligheder på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen er vigtige for at udvide driften på disse strækninger og dermed kunne give et tilbud svarende til det der allerede i dag fi ndes på Frederiksværkbanen med tre tog i timen og hurtigtog.

10 10 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 4. PLANENS DELELEMENTER Delelementernes tidsmæssige placering er vist i fi guren herunder. ETAPE Lyngby lokal st Nye stationer Driftsudvidelser Forundersøgelse Kvistgård og Hillerød Øst Genetablerere krydsning Kvistgård Ny station Hillerød Øst Køreplanudvidelse Lille Nord Ombygning Hillerød St. Ny station Hillerød Syd Forundersøgelse Ny krydsning og Helsingør Ny krydsningsstation i Gribskov Ombygning Helsingør St. Ny køreplan Gribskov- og Hornbækbanerne Forundersøgelse Etablering Ny station Nr. Herlev Ny station Helsinge Nord Ny station Kronborg Ny station Apperup Materielanskaffelse 2 8 SIGNATURFORKLARING Projektering/etablering Ibrugtagning Uddannelse/anskaffelse Igangsætning Åbning nyt sygehus 4.1 ETAPE 1: DRIFTSUDVIDELSER Planens første etape omfatter de foreslåede udvidelser af de nuværende køreplanperioder med ½-times drift: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornhækbanen og Lille Nord: Perioden med 30 minutters drift på hverdag udvides til ca. kl Der etableres 30 minutters drift på lørdage i butikkernes åbningstid Der etableres 30 minutters drift søndag i dagtimerne i skolernes sommerferie. Nærumbanen: Der etableres 10 minutters drift i samme periode som S-togene har det. Etape 1 kræver en udvidelse af antallet af lokomotivførere. Etapen kræver ikke ekstra togmateriel. R-bussernes driftsperioder skal justeres tilsvarende, så R-nettets (lokalbanetog og R-busser) sammenhæng fastholdes. Dette er dog ikke en del af denne handlingsplan. Det skønnes at 1. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,5 mio. passagerer pr. år.

11 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN ETAPE 2: UDVIKLING AF LILLE NORD Planens anden etape omfatter udvikling af Lille Nord: Genetablering af krydsningsmulighed i Kvistgård. Etablering af nyt standsningssted og krydsningsstation Hillerød Øst ved Prinsens Vænge i Hillerød. Ny køreplan på Lille Nord med to hurtigtog pr. time uden stop i Grønholt, Kratbjerg og Langerød og et stoptog pr. time, der standser ved alle stationer i dagtimerne. Denne etape indledes med et forberedende arbejde omfattende forundersøgelser og drøftelser med planmyndigheder. Som en meget tidlig aktivitet skal afklares hvorvidt projektet vedr. Hillerød Øst kræver en VVM-redegørelse eller inddragelse af miljømyndigheder. Udvidelse af driften kræver et ekstra togsæt i køreplanen samt et ekstra togsæt til udvidelse af kapaciteten af de togsæt der i dag er i drift på Lille Nord (forstærkning),. Forstærkningen anvendes til at rumme den vækst i passagerer, som driftsudvidelsen forventes at medføre. I alt et øget forbrug på to togsæt. Herudover må forventes en mindre udvidelse i antallet af lokomotivførere. En udvidelse af køreplanen på Lille Nord sættes i drift i december Det skønnes at 2. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,4 mio. passagerer/ år. 4.3 HILLERØD STATION OG HILLERØD SYD Etablering af gennemkørsel på Hillerød st. samt etablering af Hillerød Syd ved det nye Regionshospital er Visionsplanens centrale projekter. Hillerød Syd åbner mulighed for at betjene den store nye arbejdsplads samt det store rejsemål for patienter og besøgende. Gennemkørsel på Hillerød st. giver mulighed for at togene fra Gribskovbanen, Lille Nord, og Hornbækbanen kan køre direkte til Hillerød Syd. Gennemkørslen giver også mulighed for direkte tog-forbindelser på tværs af Nordsjælland mellem Hundested/Frederiksværk og Helsingør samt Gilleleje/Tisvilde. Delen af begge projekter ligger udenfor handlingsplanens rammer, da de vedrører Banedanmarks anlæg. Lokalbanen/Region Hovedstaden skal dog i et vist omfang bidrage til egne anlæg. Det skønnes at etableringen af gennemkørsel i Hillerød samt etablering af Hillerød Syd vil betyde en tilvækst på omkring 0,6 mio. passagerer/år.

12 12 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 4.4 ETAPE 3: UDVIKLING AF GRIBSKOVBANEN OG HORNBÆKBANEN Planens tredje etape omfatter udvikling af Gribskovbanen og Hornbækbanen. Lang krydsning i Gribskov. Længere krydsningsspor i Gribskov syd for Gribsø. Den lange krydsning gør det muligt, at et og/eller to tog i den ene retning kan krydse et og/eller to tog i den anden, hvilket er en forudsætning for tre tog i timen på både Gilleleje og Tisvildelejebanen. Helsingør st. Udvikling af Helsingør st. så det bliver muligt at krydse to tog fra Hornbækbanen på stationen, hvilket er en forudsætning for den ny køreplan med tre tog i timen på Hornbækbanen. Ny køreplan på Gribskovbanen og Hornbækbanen: - På strækningerne til Gilleleje og Tisvildeleje etableres et tog, der standser ved alle stationer pr. time i dagtimerne og to hurtigtog. De hurtige tog standser ikke i Duemose, Saltrup, Kagerup, Gribsø og Slotspavillonen. Standsningsstedet ved Pårup nedlægges. - På Tisvildegrenen kører de hurtige tog uden stop mellem Hillerød og Helsinge, men stopper ved alle stationer mellem Helsinge og Tisvilde. Toget, der standser ved alle stationer kører kun mellem Hillerød og Helsinge. - På Hornbækbanen etableres to tog, der standser ved alle stationer pr. time i dagtimerne og et hurtig tog. Det hurtige tog standser ikke ved Horneby Sand, Karinebæk, Saunte, Skibstrup, Højstrup og Kronborg. Standsningsstederne ved Søborg og Kildekrog nedlægges. Denne etape indledes ligesom etape 2 med et forprojekt, der skal afdække behovet for drøftelser med planmyndigheder og VVM. Projektet i Helsingør er en del af et større projekt omkring udvikling af Helsingør st. og busterminalen samt udvikling af rejsecenter Helsingør. Her er der mange aktører i spil Banedanmark, Helsingør Kommune, Movia, Lokalbanen, DSB Øresund, Scandlines, lokale interessenter, m.fl. Her er der også behov for at sætte planlægningsprocessen i gang hurtigt i lighed med etableringen af krydsningsstationen i Gribskov for at have projektet gennemført samtidig med at Hillerød st. og Hillerød Syd åbner, så det bliver muligt at sætte Visionsplanens grundidé om tre tog i timen på banerne i værk på Hornbækbanen.

13 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 13 Udvidelse af driften i etape 3 kræver yderligere tre togsæt i drift samt yderligere fem togsæt til forstærkning (kapacitetsudvidelse på eksisterende afgange til den forventede stigning i passagertallet). Denne etape vil kræve en udvidelse af antallet af lokomotivførere. Det skønnes at 3. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,6 mio. fl ere passagerer/år. 4.5 NY LYNGBY LOKAL ST. Visionsplanen rummer et forslag om enten at etablere en ny Lyngby Lokal station ved Klampenborgvej og nedlægge den nuværende samt standsningsstedet ved Nørgaardsvej alternativt etablere en direkte forbindelse mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3. I det sidste tilfælde bør Nærumbanen integreres som en del af letbanen. VVM-processen omkring Letbanen på Ring 3 er i gang, hvorfor det i tilknytning til den skal afklares om der skal etableres et bedre omstigningspunkt mellem de to baner eller om de skal kobles sammen. Et nyt standsningspunkt vil kunne etableres indenfor en kort årrække. En egentlig sammenkobling af de to baner vil skulle etableres i tilknytning til letbanens tidsplan. Letbanen forventes i drift i Det skønnes at en tættere sammenhæng mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3 vil medføre omkring 0,2 mio. fl ere passagerer/år. 4.6 NYE STATIONER De øvrige tiltag i Visionsplanen, der omfatter etablering af nye eller fl ytning af standsningssteder kan gennemføres på vilkårlige tidspunkter i planperioden. Disse projekter er ikke direkte afhængige af øvrige projekter i handlingsplanen. Projekterne er: Nyt standsningssted, Kronborg (v. Kulturværftet) Nyt standsningssted, Nørre Herlev Nyt standsningssted, Helsinge Nord Nyt standsningssted, Apperup

14 14 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN Visse af disse anlæg vil fordre lukning/nedlæggelse af andre standsningssteder, da der er en sammenhæng til de estimerede passagertal samt driftsoplægget. KRONBORG Et standsningssted ved Kronborg kan i princippet etableres så hurtigt som muligt. Kulturværftet og det nye søfartsmuseum er åbnet og den nye adgangsvej til Kronborg er etableret. Stationens etablering afhænger dog af om den kan udformes på en måde, så perronen ikke virker skæmmende på udsigten fra havneområdet mod Kronborg og Søfartsmuseet. NØRRE HERLEV Flytning af nuværende Brødeskov st. til Nørre Herlev kan i princippet også iværksættes hurtigt. Det skal dog først afklares om etablering af et standsningssted på den valgte lokalitet kræver udarbejdelse af lokalplanforslag ligesom der kan være arealmæssige forhold som skal afklares. HELSINGE NORD Der er udarbejdet lokalplan for området, der reserverer et areal til etablering af det nye standsningssted. Etableringstidspunktet bør afstemmes med planerne for udbygning af området, stationen skal betjene. Stationen må af hensyn til nye beboeres transportvaner gerne være på plads inden de første nye beboere fl ytter ind. APPERUP Apperup skal erstatte Skibstrup. Forud for en etablering af Apperup skal arealforhold undersøges nærmere, ligesom kommunens planer for udvikling af området vest for Skibstrup skal kortlægges. I forhold til de øvrige projekter i handlingsplanen er der ingen bindinger. De nye standsningssteder skønnes i alt at give en tilvækst på omkring 0,3 mio. passagerer pr. år. 4.7 SAMMENHÆNG MED BUSBETJENINGEN Lokalbaner og R-busser udgør i dag et sammenhængende net i Nordsjælland med 30 minutters drift med korrespondancer med korte overgangstider mellem tog og busser i en række knudepunkter. Sammenhængen mellem busser og tog udvikles fortsat med de nye køreplaner med udvidet drift på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Køreplanskitserne, der er udarbejdet som grundlag for handlingsplanen fastholder eller forbedrer de nuværende korrespondancer med korte overgangstider mellem bus og tog. Derudover bliver der mulighed for at skabe nye korrespondancer mellem linje 340 (Espergærde-Kvistgård-Tikøb-Hornbæk) og Lille Nord i Kvistgård, linje 390R i Tikøb og Hornbækbanen i Hornbæk. Linje 340 foreslås samtidig udviklet til R-linje (etablering af 30 minutters drift mm).

15 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN PLANENS PROJEKTER I dette afsnit er de enkelte anlægsprojekter, der er forudsætninger for udviklingen af driften, som foreslået i Visionsplanen, beskrevet lidt nærmere. Lokalbanens anlægsomkostninger i forbindelse med de enkelte projekter er endvidere vurderet på et overordnet niveau. Anlægsomkostningerne omfatter således ikke eventuelle arealanskaffelser, tiltag ved evt. blød bund, bortskaffelse af forurenet jord, fredskov, VVM mv. Der er regnet med en standardpris på kr. 3,7 mio. ved etablering af nyt standsningssted og 0,5 mio kr. til nedlæggelse af eksisterende. De angivne beløb er ekskl. moms. 5.1 HILLERØD ST Projektet omfatter etablering af gennemkørsel for Lokalbanens tog, således at tog fra Lille Nord og Gribskovbanen kan føres videre ad Frederiksværkbanen til den nye station ved Hillerød Syd og Frederiksværk og Hundested og dermed skabe baneforbindelse på tværs af Nordsjælland. Banedanmark projekterer projektet, der derfor falder delvist udenfor Lokalbanens handlingsplan. Projektet er dog en væsentlig forudsætning for at nå målene for Lokalbanens udvikling. Region Hovedstadens/Lokalbanens omkostninger til etablering af sikringsanlæg på stationen og integrering af dette i eksisterende anlæg udgør ca. 48 mio. kr. Udover omkostninger til sikringsanlæg må det forventes at Region Hovedstaden/ Lokalbanen skal bidrage yderligere til projektets realisering.

16 16 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.2 HILLERØD SYD Ny station syd for Hillerød, hvor S-banen fra København og Frederiksværkbanen mødes. Stationen ligger i kort afstand fra det nye regionshospital i Hillerød og sammen med gennemkørslen i Hillerød vil den nye station give borgere i Nordsjælland mulighed for at benytte Lokalbanens tog (og S-banen) til at komme til og fra sygehuset. Stationen forventes endvidere betjent med en række buslinjer.

17 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 17 Banedanmark gennemfører projektet, der derfor delvist falder udenfor Lokalbanens handlingsplan. Projektet er dog en væsentlig forudsætning for at nå målene for Lokalbanens udvikling. Region Hovedstadens/Lokalbanens andel af anlægsomkostningerne er skønnet til ca. 47 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges. 5.3 HILLERØD ØST Ny station på Lille Nord beliggende ved Prinsens Vænge. Stationen etableres som krydsningsstation. Krydsning her er en forudsætning for at kunne etablere en køreplan med tre tog i timen på Lille Nord. Stationen betjener boligområderne omkring Platanhaven, Aspehaven og Bolværket mm. Det kan endvidere overvejes om buslinje 307, der kører ad Jespervej, skal føres forbi stationen, så beboerne i Nødebo får en kortere og hurtigere forbindelse til banenettet end i dag, hvor linje 307 kører til Hillerød st. Anlægsomkostningerne ved etablering af Hillerød Øst skønnes at være omkring 30 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges.

18 18 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.4 KVISTGÅRD Det har tidligere været muligt at foretage krydsning af to tog på Kvistgård station. Denne krydsningsmulighed genetableres for at etablere mulighed for at køre med tre tog i timen på Lille Nord. Anlægsomkostningerne ved at genskabe krydsningsmuligheden i Kvistgård skønnes at være omkring 25 mio. kr. 5.5 KRYDSNING GRIBSKOV For at give mulighed for at køre med både tre tog i timen på Gribskovbanens Tisvildegren og Gilleleje gren, samt Hornbækbanen og samtidig opretholde en forskydning af togene, der sikrer gode forbindelser med korte overgangstider til busser både i Helsinge, Gilleleje og Græsted etableres en ny krydsningsstrækning i Gribskov syd for det nuværende Gribsø trinbræt. Krydsningsstrækningen skal være så lang (ca 2 km), at det er muligt at to tog i hver retning kan krydse hinanden på strækningen.

19 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 19 Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 42 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges mere præcist. 5.6 HELSINGØR ST Helsingør Kommune har et ønske om at ændre udformningen af området omkring stationen og busterminalen. Herudover samles Lokalbanens tog i området mellem busterminalen og Kystbanens spor og der etableres mulighed for at to tog på Hornbækbanen kan krydse hinanden på stationen, hvilket er en forudsætning for at der kan etableres en køreplan på Hornbækbanen og Gribskovbanens Gillelejegren med tre tog i timen. Etableringen af Helsingør station som krydsningsstation åbner mulighed for på et senere tidspunkt at gøre det muligt at togene fra Hornbækbanen kan fortsætte ad Lille Nord Hornbækbanen - dobbelt togsæt Lille Nord - dobbelt togsæt Hornbækbanen - enkelt togsæt Perron forbindelse!? Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 30 mio. kr. for Lokalbanens del. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges mere præcist. 5.7 NY LYNGBY LOKAL Det er i Visionsplanen foreslået, at der etableres en kobling mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3, der krydser hinanden ved Klampenborgvej. Koblingen kan enten etableres som et fælles standsningssted, hvor standsningsstederne Lyngby Lokal og Nørgaardsvej lægges sammen til en ny placering ved Klampenborgvej eller ved at de to baner kobles direkte, så Nærumbanen bliver en afgrening på Letbanen. I handlingsplanen er taget udgangspunkt i, at der etableres et nyt standsningssted på Nærumbanen ved Klampenborgvej (og tilsvarende et på Letbanen) så omstigning mellem de to baner kan foretages med så kort gangvej som muligt. De to nuværende standsningssteder Lyngby Lokal og Nørregaardsvej på Nærumbanen nedlægges.

20 20 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 7 mio. kr. (Alene Lokalbanedelen).

21 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN KRONBORG Nyt standsningssted ved Kulturværftet og Kronborg i Helsingør. Ved standsningsstedet etableres perron. evt. udformet som to punktperroner, der svarer til dørenes placering i hvert togsæt. PERRONER Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 3,5 mio. kr.

22 22 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.9 NØRRE HERLEV Nyt standsningssted i Nørre Herlev i stedet for standsningsstedet Brødeskov, der ligger isoleret i forhold til Nr. Herlev by som standsningsstedet betjener i dag. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted Anlægsomkostningerne inkl. nedlæggelse af perron ved Brødeskov skønnes at være omkring 4,2 mio. kr HELSINGE NORD I forbindelse med udvikling af nyt boligområde nord for Helsinge foreslås etableret nyt standsningssted på Gribskovbanens Tisvildegren i Helsinge Nord. Standsningsstedet erstatter det nuværende Laugø, der er placeret ca. 800 meter længere mod nord. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted NYT BOLIGOMRÅDE Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 4,2 mio. kr. inkl. nedlæggelsen af Laugø trinbræt.

23 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN APPERUP Nyt standsningssted i Apperup v. Møllevej i nærheden af den tæt-lave bebyggelse ved Møllestenen, Krondrevet og Broloftet. Standsningsstedet erstatter Skibstrup, der ligger i udkanten af Ålsgårde omgivet af marker på tre sider. Forud for en etablering af Apperup skal arealforhold undersøges nærmere, ligesom kommunens planer for udvikling af området vest for Skibstrup skal kortlægges. Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 4,2 mio. kr. inkl. nedlæggelse af Skibstrup Trinbræt. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted 5.12 NEDLÆGGELSE AF STANDNINGSSTEDER De nye køreplaner for Gribskovbanen og Hornbækbanen forudsætter nedlæggelse af standsningssteder ved Pårup, Søborg og Kildekrog, der alle i dag har meget lav benyttelse. Omkostningerne ved at nedlægge disse standsningssteder skønnes at være ca 1,5 mio kr.

24 24 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 6. MATERIELBEHOV Etaperne i handlingsplanen for lokalbanerne medfører øget drift og derfor i nogle at etaperne et øget materielbehov. Oversigten herunder indeholder antallet af togsæt, der indgår i køreplanen samt forstærkningssæt. Forstærkningssættene anvendes på afgange, hvor et togsæt ikke er tilstrækkeligt, og hvor ekstra togsæt er nødvendige for at give tilstrækkelig kapacitet. Der er ikke medtaget et eventuelt behov for yderligere reservesæt. I dagens situation er der fi re reservesæt til driften på banerne i Nordsjælland. Tabel 6.1 Materielbehov opgjort i antal togsæt* ETAPE NUVÆRENDE FORBRUG ETAPE 1 FRA PRIMO 2016 ETAPE 2 FRA ULTIMO 2017 ETAPE 3 FRA PRIMO 2020 Materielbehov Forstærkning I alt * Vurderingen af antallet af togsæt er foretaget af Lokalbanen. I planens 1. etape, der omfatter udvidelser af driften aften og weekend er der ikke behov for ekstra materiel. I planens 2. etape, der omfatter udvidet drift på Lille Nord er der et behov for yderligere et togsæt i drift og et ekstra togsæt til forstærkning. I planens 3. etape, der omfatter udvidet drift på Gribskovbanen og Hornbækbanen er der behov for yderligere tre togsæt i drift og to ekstra togsæt til forstærkning. Herudover vurderes det at der fra færdiggørelsen af etape 3 (primo 2020) vil være et yderligere behov for tre ekstra togsæt til at håndtere væksten i passagertallet på de afgange, hvor der vil være behov for indsættelse af ekstra materiel. Der er således vurderet, at der er et behov for udvidelse af antallet af togsæt fra de nuværende 21 i drift til 31 til at håndtere væksten i passagertallet på omkring 100% fra 2008 (50% fra 2013). Denne vækst svarer til en materiel forøgelse på 48%.

25 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 25

26 26 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 7. STATIONSUDVIKLING Der er i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen arbejdet med, hvordan områderne omkring Lokalbanens stationer kan udvikles med henblik på at integrere stationerne bedst muligt med byerne, de er placeret i og således at stationerne og banen dermed bliver et større aktiv i lokalområdet. Tanken er at der gennem en større integration af lokalbanerne i området opnås en større brug af banerne og de tilknyttede buslinjer. Det er ikke Lokalbanens opgave alene at udvikle områderne omkring stationerne. Dette skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og andre interessenter i områderne omkring stationerne. Lokalbanen ejer imidlertid en del arealer ved mange stationer og bliver derved en væsentlig medspiller i lokale udviklingsprojekter. Samtidig har Lokalbanen en ikke uvæsentlig interesse i at der bliver skabt liv og dermed tryghed omkring stationerne. I forbindelse med handlingsplanen er der derfor kigget nærmere på fi re stationer med henblik på at udarbejde nogle ideer til, hvordan stationerne kunne udvikles. De fi re stationer er udvalgt ud fra tre kriterier: Udvikling af Park & Ride Opgradering af adgangsforhold Udvikling af detailhandel eller lignende I bilag til rapporten er vist, hvordan områderne omkring de udvalgte stationer kan udvikles. Tankerne i bilaget skal tages som ideer og ikke som færdige forslag, da de ikke eller kun i begrænset omfang har været drøftet med kommuner og lokale interessenter. De fi re stationer, der er vurderet nærmere i bilaget er: Frederiksværk Ølsted Godhavn Gilleleje Øst

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Flere passagerer i Nordsjælland

Flere passagerer i Nordsjælland Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Lokalbaneplan 2012-2025. Visioner for Lokalbanen 2012-2025

Lokalbaneplan 2012-2025. Visioner for Lokalbanen 2012-2025 Visioner for Lokalbanen 2012-2025 1 Udgivet marts 2012 af: Trafikselskabet Movia Tekst og layout: COWI A/S Foto: Lokalbanen A/S Tryk: COWI A/S Udgave: 2 Oplag: 200 ISBN: 978-87-994138-3-6 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Trafikdage i Aalborg 2016 Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Supersygehus i Hillerød og visionen for de nordsjællandske baner Jakob Skovgaard Villien,

Læs mere

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB)

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB) Gyldig fra 8. januar 2018 Aften alle dage Gyldig fra 8. januar 2018 Evening all days Kalundborg Fyn og Jylland Nykøbing F Hundested Havn Hundested Vibehus Østerbjerg Dysseklide Hvalsø Lejre Viby Sjælland

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

940R "Hornbækbanen" Gilleleje - Helsingør: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Hornbækbanen 940R Gilleleje - Helsingør Gyldig fra 10. december 2017 Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.59-19.59 20.29-23.29 10 Gilleleje afg. 4.59 29 59 29 10 Gilleleje Øst 5.00 30 00 30 10 Stæremosen

Læs mere

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Rapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 2.1 Formål 6 2.2 Baggrund 7 2.3 Beskrivelse af scenarier

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT STATIONSUDVIKLING, LOKALBANERNE NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA OG LOKALBANEN JUNI 2014 PROJEKTNR.: A051242-001 DOKUMENTNR.: 01

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

960R "Gribskovbanen" Hillerød - Tisvildeleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

960R "Gribskovbanen" Hillerød - Tisvildeleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Gribskovbanen Gyldig fra 10. december 2017 960R Hillerød - Tisvildeleje Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.50-19.50 20.20-23.20 9 Hillerød afg. 50 20 20 9 Slotspavillonen 53 23 23 19 Gribsø A 57

Læs mere

Opgradering af Hillerød Station. April Afrapportering

Opgradering af Hillerød Station. April Afrapportering Opgradering af Hillerød Station April 2015 Afrapportering 2 Opgradering af Hillerød station afrapportering Baggrund Borgmestrene fra de fem nordsjællandske kommuner; Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND

LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND OPGRADERING AF HILLERØD STATION S TYRK DEN KOL- LEKTIVE TRAFIK I NORDSJÆLLAND? December 2015 2 Ombygning af Station Ombygning af Station /3 HILLERØD STATION BAGGRUND spor sammenbygges her Transportministeren

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

950R "Gribskovbanen" Hillerød - Gilleleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

950R "Gribskovbanen" Hillerød - Gilleleje: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Gribskovbanen Gyldig fra 10. december 2017 950R Hillerød - Gilleleje Takstzone Mandag - fredag Faste minuttal 5.59-19.29 19.59-22.59 9 Hillerød afg. 59 29 59 9 Slotspavillonen 02 18 Kagerup 08 38 08 18

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Ombygning af Stationspladsen i Frederiksværk 2. Resumé Projektet består i en omlægning af Stationspladsen i Frederiksværk, i et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Kommune,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Indholdsfortegnelse 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og Forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 2. Lokalbaneplan 2006-2015 3. Strategi for jordforurening 4. Renovering

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Projektleder Pernille Jørgensen HUR Trafik 1. Baggrund Den 15. december 2000 blev loven om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg 1. Fremtidig trafikering - samdrift med den statslige strækning Den fremtidige trafikering forudsætter,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere