HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN"

Transkript

1 JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED

2 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA, REGION HOVEDSTADEN OG LOKALBANEN JULI 2014 PROJEKTNR.: A DOKUMENTNR.: JSE VERSION: 3 UDGIVELSESDATO: 1. JULI 2014 UDARBEJDET: JSE KONTROLLERET: JACH GODKENDT: JSE FOTOS : LOKALBANEN

3 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 3 INDHOLD 1 INDLEDNING 4 2 VISIONSPLANEN 6 3 PLANENS LOGIK 9 4 PLANENS DELELEMENTER ETAPE 1: DRIFTSUDVIDELSER ETAPE 2: UDVIKLING AF LILLE NORD HILLERØD STATION OG HILLERØD SYD ETAPE 3: UDVIKLING GRIBSKOVBANEN OG HORNBÆKBANEN NY LYNGBY LOKAL ST NYE STATIONER SAMMENHÆNG MED BUSBETJENINGEN 14 5 PLANENS PROJEKTER HILLERØD ST HILLERØD SYD HILLERØD ØST KVISTGÅRD KRYDSNING GRIBSKOV HELSINGØR ST NY LYNGBY LOKAL KRONBORG NØRRE HERLEV HELSINGE NORD APPERUP NEDLÆGGELSE AF STANDNINGSSTEDER 23 6 MATERIELBEHOV 24 7 STATIONSUDVIKLING 26 8 ØKONOMI 29

4 4 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder en overordnet handlingsplan for udviklingen af lokalbanerne i Nordsjælland med udgangspunkt i Visionsplanen (marts 2012). Handlingsplanen er en konkretisering af Visionsplanen, en plan for at omsætte visionen til virkelighed. Udgangspunktet for Visionsplanen er regeringens målsætning om at antallet af passagerer skal fordobles i 2030 i forhold til 2008, dvs. øge passagertallet fra ca 4,9 mio./år til ca 10 mio./år. I 2013 var passagertallet 6,6 mio., dvs. at 33 % af målet er nået. Handlingsplanen er første skridt i virkeliggørelse af Visionsplanen fra vision til virkelighed. Rapporten udgør et beslutningsgrundlag for Region Hovedstaden til at igangsætte forundersøgelser omkring anlægsprojekter, der er grundlaget for Visionsplanens primære målsætning om udvidelser af udbuddet. Visionen "Der skal være en bus til hvert tog og et tog til hver bus" er fastholdt og udbygget i de justeringer, der er foretaget i handlingsplanen. Handlingsplanen vedrører ligesom Visionsplanen alene grundproduktet. Der er således ikke defi neret projekter for udvikling af passagerinformation, salgsorganisation og markedsføring. På et enkelt område bevæger handlingsplanen sig dog en lille smule udenfor grundproduktet. Der er således i forbindelse med udviklingen af handlingsplanen som eksempler også kigget nærmere på mulighederne for udvikling af stationernes nærområder med henblik på at integrere lokalbanerne yderligere i de lokale samfund banerne betjener, og ad denne vej tiltrække fl ere passagerer. Disse passagerer er dog ikke medregnet i planens vurdering af passagertilvæksten. Udvikling af stationernes nærområder ligger udenfor Lokalbanens primære aktivitet, men Lokalbanen kan i kraft af sin rolle som ejer af nogle arealer omkring stationerne være aktiv medspiller i udviklingen af områderne. Udover ønsket om en fordobling af passagertallet var udgangspunktet for Visionsplanen et ønske om at understøtte kendte projekter og politiske beslutninger: nyt superhospital syd for Hillerød planer for ombygning af Hillerød st. etablering af letbanen i Ring 3 stor ombygning af Helsingør st. inklusiv busterminal, der vil optimere skift mellem bus og tog. Herudover gennemførtes forud for opstillingen af Visionsplanen en undersøgelse blandt borgerne i lokalbanernes betjeningsområde med henblik på at fastlægge hvad der skal til for at tiltrække fl ere passagerer. Konklusionen var, at hvis der skal tiltrækkes fl ere passagerer skal der specielt fokuseres på at:

5 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5 Kerneproduktet (rejsetid + frekvens) skal forbedres yderligere Nærhed til stationerne skal øges Der skal satses på pendling mod (og gennem) Hillerød og Helsingør Integrationen med den øvrige kollektive trafik skal styrkes og mulighederne for at pendle mod København dermed også forbedres Kendskabet til Lokalbanen skal forbedres gennem markedsføring og attraktive tilbud Information for den enkelte passager skal forbedres i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder Den høje kundetilfredshed skal fastholdes Visionsplanens forslag og dermed handlingsplanen er fokuseret på de fi re første punkter. Mio. passagerer pr. år UDVIKLING I PASSAGERTAL 2,0 Frederiksværk 1,8 Gribskov 1,6 1,4 Lille Nord 1,2 1,0 Hornbæk 0,8 0,6 Nærum 0,4 0,2 0,

6 6 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 2. VISIONSPLANEN I Visionsplanen er opstillet forslag til tiltag, der kan føre Lokalbanen mod det overordnede mål om en fordobling af passagertallet frem til 2030: Fortsat udbygge det sammenhængende R-net bestående af lokalbanerne og udvalgte buslinjer i Nordsjælland. Hovedideen bag nettet er 'bus til hvert tog og tog til hver bus' i knudepunkterne i nettet. I hele nettet skal der for nærværende være ½-times drift på hverdage kl til kl Udvidelse af perioden med ½-times drift i R-nettet (lokalbaner og busser). Etablere hurtig tog på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Erfaringerne med hurtig tog på Frederiksværkbanen har været så positive, at samme model foreslås indført på de øvrige banestrækninger. Dette er en forbedring i forhold til Visionsplanen, hvor der ikke er foreslået hurtig tog på Lille Nord og på Gribskovbanens gren til Gilleleje. Etablering af ny station Hillerød Syd på Frederiksværkbanen og S-banen ved det nye regionshospital. Gennemkørsel på Hillerød st. mellem banerne nord for Hillerød og Frederiksværkbanen og derved skabe forbindelse mellem Hillerød Syd (det nye regionshospital) og oplandet langs banerne nord for Hillerød. Udvikling af Helsingør st. med henblik på at samle Lokalbanens tog ved busterminalen i stationens nordvestlige side. Projektet skal ses i sammenhæng med kommunens ønske om at udvikle Helsingør st til et rejsecenter. Etablering eller genåbning af krydsningssteder ved: - Hillerød Øst (ny station m krydsning) - Helsingør (krydsning på station) - i Gribskov (ny krydsning) - Kvistgård (genetablering af krydsning på station) Udvikling af banens standsningssteder og erstatning af eksisterende standsningssteder med nye, der ligger i områder med flere potentielle kunder: - Nørre Herlev (i stedet for Brødeskov) - Helsinge Nord (i stedet for Laugø) - Apperup (i stedet for Skibstrup) - Kronborg v. Kulturværftet (ny) - Hillerød Syd ved det nye Regionshospital (ny) - Hillerød Øst ved Prinsens Vænge (ny) Herudover skal adgangsveje og parkeringsforhold udvikles omkring de enkelte stationer, således at stationerne i højere grad integreres i lokalsamfundene.

7 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 7 Ledige arealer omkring stationerne og evt. ledige lokaler i stationerne kan udvikles til fritidsformål, indkøbsmuligheder eller lignende, der kan bringe liv til områderne. Et eksempel herpå er Gørløse, hvor den gamle stationsbygning er blevet revet ned og perronforhold og busterminal moderniseret. I umiddelbar nærhed er etableret et nyt supermarked og der bliver dermed skabt liv omkring standsningsstedet. Sammenkædning af Nærumbanen og letbanen på Ring 3. Enten ved at etablere standsningssteder så tæt på krydsningspunktet mellem de to baner ved Klampenborgvej som muligt. Eller ved at de to baner kobles sammen, således at Nærumbanens del nord for Klampenborgvej bliver en del af letbanen.

8 8 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

9 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 9 3. PLANENS LOGIK Et centralt element for at nå målsætningen om 100 % fl ere passagerer er ombygningen af Hillerød Station og etablering af nye krydsningsstationer. Etableringen af gennemkørselsmuligheden på Hillerød st. er ikke en nødvendig forudsætning for at der kan etableres tre tog i timen på banerne nord for Hillerød, men det er en forudsætning for at der kan skabes direkte forbindelser mellem disse banestrækninger til Hillerød Syd og det nye hospital. Tilsvarende er krydsningsspor og vendespor på stationen ved Hillerød Syd en forudsætning for at stort set alle tog fra banerne nord for Hillerød kan føres videre til Hillerød Syd. Nye krydsningsstationer i Gribskov, Hillerød Øst, Helsingør og genetablering af krydsningsmuligheden i Kvistgård er elementer, der er forudsætninger for at driften kan udvides til tre tog i timen på de tre baner nord for Hillerød i lighed med Frederiksværkbanen, der allerede har tre tog i timen i dag. Tidsrækkefølgen i planen er central for at den foreslåede samlede driftsudvidelse på banerne kan være på plads, når det nye hospital i Hillerød slår dørene op. Specielt etablering af nye krydsningsmuligheder på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen er vigtige for at udvide driften på disse strækninger og dermed kunne give et tilbud svarende til det der allerede i dag fi ndes på Frederiksværkbanen med tre tog i timen og hurtigtog.

10 10 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 4. PLANENS DELELEMENTER Delelementernes tidsmæssige placering er vist i fi guren herunder. ETAPE Lyngby lokal st Nye stationer Driftsudvidelser Forundersøgelse Kvistgård og Hillerød Øst Genetablerere krydsning Kvistgård Ny station Hillerød Øst Køreplanudvidelse Lille Nord Ombygning Hillerød St. Ny station Hillerød Syd Forundersøgelse Ny krydsning og Helsingør Ny krydsningsstation i Gribskov Ombygning Helsingør St. Ny køreplan Gribskov- og Hornbækbanerne Forundersøgelse Etablering Ny station Nr. Herlev Ny station Helsinge Nord Ny station Kronborg Ny station Apperup Materielanskaffelse 2 8 SIGNATURFORKLARING Projektering/etablering Ibrugtagning Uddannelse/anskaffelse Igangsætning Åbning nyt sygehus 4.1 ETAPE 1: DRIFTSUDVIDELSER Planens første etape omfatter de foreslåede udvidelser af de nuværende køreplanperioder med ½-times drift: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornhækbanen og Lille Nord: Perioden med 30 minutters drift på hverdag udvides til ca. kl Der etableres 30 minutters drift på lørdage i butikkernes åbningstid Der etableres 30 minutters drift søndag i dagtimerne i skolernes sommerferie. Nærumbanen: Der etableres 10 minutters drift i samme periode som S-togene har det. Etape 1 kræver en udvidelse af antallet af lokomotivførere. Etapen kræver ikke ekstra togmateriel. R-bussernes driftsperioder skal justeres tilsvarende, så R-nettets (lokalbanetog og R-busser) sammenhæng fastholdes. Dette er dog ikke en del af denne handlingsplan. Det skønnes at 1. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,5 mio. passagerer pr. år.

11 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN ETAPE 2: UDVIKLING AF LILLE NORD Planens anden etape omfatter udvikling af Lille Nord: Genetablering af krydsningsmulighed i Kvistgård. Etablering af nyt standsningssted og krydsningsstation Hillerød Øst ved Prinsens Vænge i Hillerød. Ny køreplan på Lille Nord med to hurtigtog pr. time uden stop i Grønholt, Kratbjerg og Langerød og et stoptog pr. time, der standser ved alle stationer i dagtimerne. Denne etape indledes med et forberedende arbejde omfattende forundersøgelser og drøftelser med planmyndigheder. Som en meget tidlig aktivitet skal afklares hvorvidt projektet vedr. Hillerød Øst kræver en VVM-redegørelse eller inddragelse af miljømyndigheder. Udvidelse af driften kræver et ekstra togsæt i køreplanen samt et ekstra togsæt til udvidelse af kapaciteten af de togsæt der i dag er i drift på Lille Nord (forstærkning),. Forstærkningen anvendes til at rumme den vækst i passagerer, som driftsudvidelsen forventes at medføre. I alt et øget forbrug på to togsæt. Herudover må forventes en mindre udvidelse i antallet af lokomotivførere. En udvidelse af køreplanen på Lille Nord sættes i drift i december Det skønnes at 2. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,4 mio. passagerer/ år. 4.3 HILLERØD STATION OG HILLERØD SYD Etablering af gennemkørsel på Hillerød st. samt etablering af Hillerød Syd ved det nye Regionshospital er Visionsplanens centrale projekter. Hillerød Syd åbner mulighed for at betjene den store nye arbejdsplads samt det store rejsemål for patienter og besøgende. Gennemkørsel på Hillerød st. giver mulighed for at togene fra Gribskovbanen, Lille Nord, og Hornbækbanen kan køre direkte til Hillerød Syd. Gennemkørslen giver også mulighed for direkte tog-forbindelser på tværs af Nordsjælland mellem Hundested/Frederiksværk og Helsingør samt Gilleleje/Tisvilde. Delen af begge projekter ligger udenfor handlingsplanens rammer, da de vedrører Banedanmarks anlæg. Lokalbanen/Region Hovedstaden skal dog i et vist omfang bidrage til egne anlæg. Det skønnes at etableringen af gennemkørsel i Hillerød samt etablering af Hillerød Syd vil betyde en tilvækst på omkring 0,6 mio. passagerer/år.

12 12 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 4.4 ETAPE 3: UDVIKLING AF GRIBSKOVBANEN OG HORNBÆKBANEN Planens tredje etape omfatter udvikling af Gribskovbanen og Hornbækbanen. Lang krydsning i Gribskov. Længere krydsningsspor i Gribskov syd for Gribsø. Den lange krydsning gør det muligt, at et og/eller to tog i den ene retning kan krydse et og/eller to tog i den anden, hvilket er en forudsætning for tre tog i timen på både Gilleleje og Tisvildelejebanen. Helsingør st. Udvikling af Helsingør st. så det bliver muligt at krydse to tog fra Hornbækbanen på stationen, hvilket er en forudsætning for den ny køreplan med tre tog i timen på Hornbækbanen. Ny køreplan på Gribskovbanen og Hornbækbanen: - På strækningerne til Gilleleje og Tisvildeleje etableres et tog, der standser ved alle stationer pr. time i dagtimerne og to hurtigtog. De hurtige tog standser ikke i Duemose, Saltrup, Kagerup, Gribsø og Slotspavillonen. Standsningsstedet ved Pårup nedlægges. - På Tisvildegrenen kører de hurtige tog uden stop mellem Hillerød og Helsinge, men stopper ved alle stationer mellem Helsinge og Tisvilde. Toget, der standser ved alle stationer kører kun mellem Hillerød og Helsinge. - På Hornbækbanen etableres to tog, der standser ved alle stationer pr. time i dagtimerne og et hurtig tog. Det hurtige tog standser ikke ved Horneby Sand, Karinebæk, Saunte, Skibstrup, Højstrup og Kronborg. Standsningsstederne ved Søborg og Kildekrog nedlægges. Denne etape indledes ligesom etape 2 med et forprojekt, der skal afdække behovet for drøftelser med planmyndigheder og VVM. Projektet i Helsingør er en del af et større projekt omkring udvikling af Helsingør st. og busterminalen samt udvikling af rejsecenter Helsingør. Her er der mange aktører i spil Banedanmark, Helsingør Kommune, Movia, Lokalbanen, DSB Øresund, Scandlines, lokale interessenter, m.fl. Her er der også behov for at sætte planlægningsprocessen i gang hurtigt i lighed med etableringen af krydsningsstationen i Gribskov for at have projektet gennemført samtidig med at Hillerød st. og Hillerød Syd åbner, så det bliver muligt at sætte Visionsplanens grundidé om tre tog i timen på banerne i værk på Hornbækbanen.

13 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 13 Udvidelse af driften i etape 3 kræver yderligere tre togsæt i drift samt yderligere fem togsæt til forstærkning (kapacitetsudvidelse på eksisterende afgange til den forventede stigning i passagertallet). Denne etape vil kræve en udvidelse af antallet af lokomotivførere. Det skønnes at 3. etape vil betyde en tilvækst på omkring 0,6 mio. fl ere passagerer/år. 4.5 NY LYNGBY LOKAL ST. Visionsplanen rummer et forslag om enten at etablere en ny Lyngby Lokal station ved Klampenborgvej og nedlægge den nuværende samt standsningsstedet ved Nørgaardsvej alternativt etablere en direkte forbindelse mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3. I det sidste tilfælde bør Nærumbanen integreres som en del af letbanen. VVM-processen omkring Letbanen på Ring 3 er i gang, hvorfor det i tilknytning til den skal afklares om der skal etableres et bedre omstigningspunkt mellem de to baner eller om de skal kobles sammen. Et nyt standsningspunkt vil kunne etableres indenfor en kort årrække. En egentlig sammenkobling af de to baner vil skulle etableres i tilknytning til letbanens tidsplan. Letbanen forventes i drift i Det skønnes at en tættere sammenhæng mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3 vil medføre omkring 0,2 mio. fl ere passagerer/år. 4.6 NYE STATIONER De øvrige tiltag i Visionsplanen, der omfatter etablering af nye eller fl ytning af standsningssteder kan gennemføres på vilkårlige tidspunkter i planperioden. Disse projekter er ikke direkte afhængige af øvrige projekter i handlingsplanen. Projekterne er: Nyt standsningssted, Kronborg (v. Kulturværftet) Nyt standsningssted, Nørre Herlev Nyt standsningssted, Helsinge Nord Nyt standsningssted, Apperup

14 14 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN Visse af disse anlæg vil fordre lukning/nedlæggelse af andre standsningssteder, da der er en sammenhæng til de estimerede passagertal samt driftsoplægget. KRONBORG Et standsningssted ved Kronborg kan i princippet etableres så hurtigt som muligt. Kulturværftet og det nye søfartsmuseum er åbnet og den nye adgangsvej til Kronborg er etableret. Stationens etablering afhænger dog af om den kan udformes på en måde, så perronen ikke virker skæmmende på udsigten fra havneområdet mod Kronborg og Søfartsmuseet. NØRRE HERLEV Flytning af nuværende Brødeskov st. til Nørre Herlev kan i princippet også iværksættes hurtigt. Det skal dog først afklares om etablering af et standsningssted på den valgte lokalitet kræver udarbejdelse af lokalplanforslag ligesom der kan være arealmæssige forhold som skal afklares. HELSINGE NORD Der er udarbejdet lokalplan for området, der reserverer et areal til etablering af det nye standsningssted. Etableringstidspunktet bør afstemmes med planerne for udbygning af området, stationen skal betjene. Stationen må af hensyn til nye beboeres transportvaner gerne være på plads inden de første nye beboere fl ytter ind. APPERUP Apperup skal erstatte Skibstrup. Forud for en etablering af Apperup skal arealforhold undersøges nærmere, ligesom kommunens planer for udvikling af området vest for Skibstrup skal kortlægges. I forhold til de øvrige projekter i handlingsplanen er der ingen bindinger. De nye standsningssteder skønnes i alt at give en tilvækst på omkring 0,3 mio. passagerer pr. år. 4.7 SAMMENHÆNG MED BUSBETJENINGEN Lokalbaner og R-busser udgør i dag et sammenhængende net i Nordsjælland med 30 minutters drift med korrespondancer med korte overgangstider mellem tog og busser i en række knudepunkter. Sammenhængen mellem busser og tog udvikles fortsat med de nye køreplaner med udvidet drift på Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Køreplanskitserne, der er udarbejdet som grundlag for handlingsplanen fastholder eller forbedrer de nuværende korrespondancer med korte overgangstider mellem bus og tog. Derudover bliver der mulighed for at skabe nye korrespondancer mellem linje 340 (Espergærde-Kvistgård-Tikøb-Hornbæk) og Lille Nord i Kvistgård, linje 390R i Tikøb og Hornbækbanen i Hornbæk. Linje 340 foreslås samtidig udviklet til R-linje (etablering af 30 minutters drift mm).

15 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN PLANENS PROJEKTER I dette afsnit er de enkelte anlægsprojekter, der er forudsætninger for udviklingen af driften, som foreslået i Visionsplanen, beskrevet lidt nærmere. Lokalbanens anlægsomkostninger i forbindelse med de enkelte projekter er endvidere vurderet på et overordnet niveau. Anlægsomkostningerne omfatter således ikke eventuelle arealanskaffelser, tiltag ved evt. blød bund, bortskaffelse af forurenet jord, fredskov, VVM mv. Der er regnet med en standardpris på kr. 3,7 mio. ved etablering af nyt standsningssted og 0,5 mio kr. til nedlæggelse af eksisterende. De angivne beløb er ekskl. moms. 5.1 HILLERØD ST Projektet omfatter etablering af gennemkørsel for Lokalbanens tog, således at tog fra Lille Nord og Gribskovbanen kan føres videre ad Frederiksværkbanen til den nye station ved Hillerød Syd og Frederiksværk og Hundested og dermed skabe baneforbindelse på tværs af Nordsjælland. Banedanmark projekterer projektet, der derfor falder delvist udenfor Lokalbanens handlingsplan. Projektet er dog en væsentlig forudsætning for at nå målene for Lokalbanens udvikling. Region Hovedstadens/Lokalbanens omkostninger til etablering af sikringsanlæg på stationen og integrering af dette i eksisterende anlæg udgør ca. 48 mio. kr. Udover omkostninger til sikringsanlæg må det forventes at Region Hovedstaden/ Lokalbanen skal bidrage yderligere til projektets realisering.

16 16 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.2 HILLERØD SYD Ny station syd for Hillerød, hvor S-banen fra København og Frederiksværkbanen mødes. Stationen ligger i kort afstand fra det nye regionshospital i Hillerød og sammen med gennemkørslen i Hillerød vil den nye station give borgere i Nordsjælland mulighed for at benytte Lokalbanens tog (og S-banen) til at komme til og fra sygehuset. Stationen forventes endvidere betjent med en række buslinjer.

17 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 17 Banedanmark gennemfører projektet, der derfor delvist falder udenfor Lokalbanens handlingsplan. Projektet er dog en væsentlig forudsætning for at nå målene for Lokalbanens udvikling. Region Hovedstadens/Lokalbanens andel af anlægsomkostningerne er skønnet til ca. 47 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges. 5.3 HILLERØD ØST Ny station på Lille Nord beliggende ved Prinsens Vænge. Stationen etableres som krydsningsstation. Krydsning her er en forudsætning for at kunne etablere en køreplan med tre tog i timen på Lille Nord. Stationen betjener boligområderne omkring Platanhaven, Aspehaven og Bolværket mm. Det kan endvidere overvejes om buslinje 307, der kører ad Jespervej, skal føres forbi stationen, så beboerne i Nødebo får en kortere og hurtigere forbindelse til banenettet end i dag, hvor linje 307 kører til Hillerød st. Anlægsomkostningerne ved etablering af Hillerød Øst skønnes at være omkring 30 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges.

18 18 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.4 KVISTGÅRD Det har tidligere været muligt at foretage krydsning af to tog på Kvistgård station. Denne krydsningsmulighed genetableres for at etablere mulighed for at køre med tre tog i timen på Lille Nord. Anlægsomkostningerne ved at genskabe krydsningsmuligheden i Kvistgård skønnes at være omkring 25 mio. kr. 5.5 KRYDSNING GRIBSKOV For at give mulighed for at køre med både tre tog i timen på Gribskovbanens Tisvildegren og Gilleleje gren, samt Hornbækbanen og samtidig opretholde en forskydning af togene, der sikrer gode forbindelser med korte overgangstider til busser både i Helsinge, Gilleleje og Græsted etableres en ny krydsningsstrækning i Gribskov syd for det nuværende Gribsø trinbræt. Krydsningsstrækningen skal være så lang (ca 2 km), at det er muligt at to tog i hver retning kan krydse hinanden på strækningen.

19 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 19 Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 42 mio. kr. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges mere præcist. 5.6 HELSINGØR ST Helsingør Kommune har et ønske om at ændre udformningen af området omkring stationen og busterminalen. Herudover samles Lokalbanens tog i området mellem busterminalen og Kystbanens spor og der etableres mulighed for at to tog på Hornbækbanen kan krydse hinanden på stationen, hvilket er en forudsætning for at der kan etableres en køreplan på Hornbækbanen og Gribskovbanens Gillelejegren med tre tog i timen. Etableringen af Helsingør station som krydsningsstation åbner mulighed for på et senere tidspunkt at gøre det muligt at togene fra Hornbækbanen kan fortsætte ad Lille Nord Hornbækbanen - dobbelt togsæt Lille Nord - dobbelt togsæt Hornbækbanen - enkelt togsæt Perron forbindelse!? Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 30 mio. kr. for Lokalbanens del. Projektet skal dog igennem en detailprojektering før det endelige anlægsbudget kan fastlægges mere præcist. 5.7 NY LYNGBY LOKAL Det er i Visionsplanen foreslået, at der etableres en kobling mellem Nærumbanen og Letbanen på Ring 3, der krydser hinanden ved Klampenborgvej. Koblingen kan enten etableres som et fælles standsningssted, hvor standsningsstederne Lyngby Lokal og Nørgaardsvej lægges sammen til en ny placering ved Klampenborgvej eller ved at de to baner kobles direkte, så Nærumbanen bliver en afgrening på Letbanen. I handlingsplanen er taget udgangspunkt i, at der etableres et nyt standsningssted på Nærumbanen ved Klampenborgvej (og tilsvarende et på Letbanen) så omstigning mellem de to baner kan foretages med så kort gangvej som muligt. De to nuværende standsningssteder Lyngby Lokal og Nørregaardsvej på Nærumbanen nedlægges.

20 20 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 7 mio. kr. (Alene Lokalbanedelen).

21 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN KRONBORG Nyt standsningssted ved Kulturværftet og Kronborg i Helsingør. Ved standsningsstedet etableres perron. evt. udformet som to punktperroner, der svarer til dørenes placering i hvert togsæt. PERRONER Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 3,5 mio. kr.

22 22 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 5.9 NØRRE HERLEV Nyt standsningssted i Nørre Herlev i stedet for standsningsstedet Brødeskov, der ligger isoleret i forhold til Nr. Herlev by som standsningsstedet betjener i dag. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted Anlægsomkostningerne inkl. nedlæggelse af perron ved Brødeskov skønnes at være omkring 4,2 mio. kr HELSINGE NORD I forbindelse med udvikling af nyt boligområde nord for Helsinge foreslås etableret nyt standsningssted på Gribskovbanens Tisvildegren i Helsinge Nord. Standsningsstedet erstatter det nuværende Laugø, der er placeret ca. 800 meter længere mod nord. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted NYT BOLIGOMRÅDE Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 4,2 mio. kr. inkl. nedlæggelsen af Laugø trinbræt.

23 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN APPERUP Nyt standsningssted i Apperup v. Møllevej i nærheden af den tæt-lave bebyggelse ved Møllestenen, Krondrevet og Broloftet. Standsningsstedet erstatter Skibstrup, der ligger i udkanten af Ålsgårde omgivet af marker på tre sider. Forud for en etablering af Apperup skal arealforhold undersøges nærmere, ligesom kommunens planer for udvikling af området vest for Skibstrup skal kortlægges. Anlægsomkostningerne skønnes at være omkring 4,2 mio. kr. inkl. nedlæggelse af Skibstrup Trinbræt. Nedlagt standsningssted Nyt standsningssted 5.12 NEDLÆGGELSE AF STANDNINGSSTEDER De nye køreplaner for Gribskovbanen og Hornbækbanen forudsætter nedlæggelse af standsningssteder ved Pårup, Søborg og Kildekrog, der alle i dag har meget lav benyttelse. Omkostningerne ved at nedlægge disse standsningssteder skønnes at være ca 1,5 mio kr.

24 24 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 6. MATERIELBEHOV Etaperne i handlingsplanen for lokalbanerne medfører øget drift og derfor i nogle at etaperne et øget materielbehov. Oversigten herunder indeholder antallet af togsæt, der indgår i køreplanen samt forstærkningssæt. Forstærkningssættene anvendes på afgange, hvor et togsæt ikke er tilstrækkeligt, og hvor ekstra togsæt er nødvendige for at give tilstrækkelig kapacitet. Der er ikke medtaget et eventuelt behov for yderligere reservesæt. I dagens situation er der fi re reservesæt til driften på banerne i Nordsjælland. Tabel 6.1 Materielbehov opgjort i antal togsæt* ETAPE NUVÆRENDE FORBRUG ETAPE 1 FRA PRIMO 2016 ETAPE 2 FRA ULTIMO 2017 ETAPE 3 FRA PRIMO 2020 Materielbehov Forstærkning I alt * Vurderingen af antallet af togsæt er foretaget af Lokalbanen. I planens 1. etape, der omfatter udvidelser af driften aften og weekend er der ikke behov for ekstra materiel. I planens 2. etape, der omfatter udvidet drift på Lille Nord er der et behov for yderligere et togsæt i drift og et ekstra togsæt til forstærkning. I planens 3. etape, der omfatter udvidet drift på Gribskovbanen og Hornbækbanen er der behov for yderligere tre togsæt i drift og to ekstra togsæt til forstærkning. Herudover vurderes det at der fra færdiggørelsen af etape 3 (primo 2020) vil være et yderligere behov for tre ekstra togsæt til at håndtere væksten i passagertallet på de afgange, hvor der vil være behov for indsættelse af ekstra materiel. Der er således vurderet, at der er et behov for udvidelse af antallet af togsæt fra de nuværende 21 i drift til 31 til at håndtere væksten i passagertallet på omkring 100% fra 2008 (50% fra 2013). Denne vækst svarer til en materiel forøgelse på 48%.

25 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 25

26 26 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN 7. STATIONSUDVIKLING Der er i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen arbejdet med, hvordan områderne omkring Lokalbanens stationer kan udvikles med henblik på at integrere stationerne bedst muligt med byerne, de er placeret i og således at stationerne og banen dermed bliver et større aktiv i lokalområdet. Tanken er at der gennem en større integration af lokalbanerne i området opnås en større brug af banerne og de tilknyttede buslinjer. Det er ikke Lokalbanens opgave alene at udvikle områderne omkring stationerne. Dette skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og andre interessenter i områderne omkring stationerne. Lokalbanen ejer imidlertid en del arealer ved mange stationer og bliver derved en væsentlig medspiller i lokale udviklingsprojekter. Samtidig har Lokalbanen en ikke uvæsentlig interesse i at der bliver skabt liv og dermed tryghed omkring stationerne. I forbindelse med handlingsplanen er der derfor kigget nærmere på fi re stationer med henblik på at udarbejde nogle ideer til, hvordan stationerne kunne udvikles. De fi re stationer er udvalgt ud fra tre kriterier: Udvikling af Park & Ride Opgradering af adgangsforhold Udvikling af detailhandel eller lignende I bilag til rapporten er vist, hvordan områderne omkring de udvalgte stationer kan udvikles. Tankerne i bilaget skal tages som ideer og ikke som færdige forslag, da de ikke eller kun i begrænset omfang har været drøftet med kommuner og lokale interessenter. De fi re stationer, der er vurderet nærmere i bilaget er: Frederiksværk Ølsted Godhavn Gilleleje Øst

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT

JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT STATIONSUDVIKLING, LOKALBANERNE NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA OG LOKALBANEN JUNI 2014 PROJEKTNR.: A051242-001 DOKUMENTNR.: 01

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur

Kollektiv transport til Hillerød og Hvidovre hospitaler - I lyset af ny hospitalsstruktur Bilag 1 - Side -1 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Bilag 1 - Side -2 af 87 - I lyset af ny hospitalsstruktur September 2014 Dato: 26.09.2014 Notatnummer: 2084251.01 Rev: 4 Udarbejdet

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Udkast til Busplan for Fredensborg Kommune 2008-2011

Udkast til Busplan for Fredensborg Kommune 2008-2011 Udkast til Busplan for Fredensborg Kommune 2008-2011 108196-157600 September 2007 Busplan for Fredensborg Kommune 2008-2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1 Indledning 2 1.1 Busplanen 2 1.2

Læs mere

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Johnny.Christensen@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Anders.H.Kaas@Atkinsglobal.com Atkins Danmark A/S 1. Baggrund

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere