Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia"

Transkript

1 Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning 2 3 Konklusion 4 4 Gennemførte forbedringer Lokalbaneplanen Den nuværende køreplan Kampagner og reklame 7 5 Samfundsmæssig udvikling 7 51 Kommunalreformen Befolkningsudvikling og alderssammensætning 8 53 Beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner Indregistrerede biler i Halsnæs og Hillerød kommuner 11 6 Passagerudviklingen Passagerudviklingen på lokalbanerne Variation af passagerer over året på Frederiksværkbanen Udviklingen på Frederiksværkbanen i kalenderåret Hurtigtog kontra normaltog Variation af påstigere over driftsdøgnet Påstigere på standsningsstederne Passagerudviklingen på buslinjerne i Nordsjælland Variation og udvikling af buspassagertal Passagerudvikling på busser i Nordsjælland Passagerudvikling på buslinjer i relation til Frederiksværkbanen 23 7 Kundetilfredshedsundersøgelse Generel tilfredshed på lokalbanerne Tilfredshed med den nye service på Frederiksværkbanen Kundernes anvendelse af transportmiddel til og fra toget 27 8 Regularitet på Frederiksværkbanen og S-toget Rettidighed Pålidelighed Kilder 32 Dokumentnr A Version 1 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt THMO KMM THMO

2 2 / 32 1 Baggrund og formål Frederiksværkbanen er blevet opgraderet til 100 km/t og fra køreplanskiftet januar 2009 er der indsat et ekstra tog på hverdage, således at der kører tre tog i dagtimerne i hver retning Det ekstra tog er et hurtigt tog, der kun standser ved de større stationer på strækningen Udover driftsudvidelsen er der foretaget modernisering af en række stationer Region Hovedstaden ønsker foretaget en evaluering af de gennemførte ændringer, herunder udviklingen i passagertallet på banen og busruter i banens influensområde, og en analyse af kundernes reaktion på de gennemførte ændringer Udviklingen i passagertallet sættes i relation til generelle samfundsmæssige forhold, som befolknings- og beskæftigelsesudvikling samt antal af indregistrerede personbiler Yderligere analyseres driftsforholdene på Frederiksværkbanen og på S-banen fra Hillerød Movia forventede, som følge af den nye køreplan, en fremgang i passagertallet fra 2008 til 2009 på 10 pct Evalueringen baseres på eksisterende data fra eksisterende dataindsamlingssystemer (Danmarks Statistik, automatiske tællinger i Lokalbanens tog og Movias busser, kundetilfredsheds- samt regularitetsmålinger) Dette notat indeholder resultaterne af evalueringen Evalueringen fokuserer på udviklingen fra 2007 til Sammenfatning Den kollektive trafikbetjening i Halsnæs og Hillerød kommuner er blevet bedre Fra 2007 til 2008 blev der på Frederiksværkbanen foretaget investeringer, dels til nyanlæg og nyt togmateriel, dels til driftsudvidelser De gennemførte forbedringer omfatter: Kortere rejsetid Nyt materiel Hurtigtog i dagtimerne mandag til fredag Bedre korrespondance Modernisering af en række standsningssteder En beskrivelse af forbedringerne fremgår af kapitel 3 I kapitel 4 er den samfundsmæssige udvikling beskrevet Passagerudviklingen for såvel lokalbanestrækningerne som busserne i Nordsjælland gennemgås i kapitel 5 Kapitel 6 og 7 indeholder en beskrivelse af kundernes tilfredshed med Lokalbanen med fokus på Frederiksværkbanen og driftsforholdene på Frederiksværkbanen såvel som S-togsstrækningen fra Hillerød

3 3 / 32 Passagertallet på Frederiksværkbanen er i perioden fra 2007 til 2008 steget fra til svarende til ca 13 pct og fra 2008 til 2009 steget fra til svarende til ca 16 pct Således, var passagertallet i 2009 knap 30 pct højere end i 2007 I 2006 udarbejdede HUR Trafik en lokalbaneplan, der lagde rammerne for, hvordan lokalbanerne i Hovedstadsområdet kunne bevare og udvikle det forretningsmæssige grundlag Analyserne i lokalbaneplanen forventer i hovedtræk, at forbedringer, der omfatter anlægsinvesteringer og driftsudvidelser fra 2006 til 2015, resulterer i stigninger i passagertallet på Frederiksværkbanen på 19 pct I forbindelse med forbedringerne frem mod 2015 og med udgangspunkt i passagertallet fra 2005, hvor passagertallet var 1,4 mio, er dette mål i dag halvvejs indfriet på Frederiksværkbanen Passagerudviklingen har altså med baggrund i passagertallet i 2007 haft et fald på knap i forhold til passagertallet i 2005, hvilket svarer til ca 16 pct Driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen har betydet, at flere buslinjer omkring banestrækningen har haft fremgang i antallet af passagerer Dette ses især på de buslinjer, der fungerer som tilbringere til Frederiksværkbanen - her er fremgangen på 4 pct De regionale buslinjer, der kører på tværs af banestrækningen og som lokalt fungerer som tilbringertrafik har også haft en større fremgang - væksten har her været på 5 pct Det var forventet, at driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen ville medfører en reduktion i passagertallet på de linjer, der kører parallelt med banestrækningen Overraskende har faldet på disse buslinjer kun været 2 pct I 2009 har Lokalbanen A/S foretaget en kundetilfredshedsundersøgelse i forbindelse med driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen Af denne fremgår det, at 39 pct af væksten i passagertallet kan tilskrives de samlede driftsudvidelser på Frederiksværkbanen Heraf tilskrives de 19 pct indsættelse af det nye hurtigtog og 21 pct tre afg/time 5 pct af væksten bunder i den forbedrede korrespondance mellem tog og tog samt tog og bus De syv højfrekvente stationer på Frederiksværkbanen (stationer med 3 afg/time og hurtigtog) står for langt størsteparten af påstigere på de 16 standsningssteder På trods af dette vælger passagererne ikke nødvendigvis hurtigtoget og en kortere rejsetid Total set har normaltogene, der standser ved samtlige stationer/trinbrætter tre gange så mange passagerer som hurtigtoget, men det skal ses i lyset af, der kører dobbelt så mange normaltog som hurtigtog Udviklingen i befolkningstallet og især en ændret alderssammensætning i Halsnæs og Hillerød kommuner kunne være med til at forklare væksten i passagertallet på Frederiksværkbanen Udviklingstendenserne fra hovedstadsområdet de sidste 10 år, hvor den kollektiv trafik kun lige har været i stand til at fastholde passagertallet, tyder dog på det langt fra er sikkert

4 4 / 32 3 Konklusion Nye tog, højere frekvens og kortere rejsetid, forbedrede korrespondancer med andre kollektive transportmidler samt kvalitetsforbedrede standsningssteder er alle forhold, der i større eller mindre omfang påvirker kundernes samlede tilfredshed med Frederiksværkbanen positivt samt har stor indflydelse på folks valg af Frederiksværkbanen som transportmiddel Analyserne i denne rapport peger direkte på, at høj frekvens og kortere rejsetid har stor betydning for både kundetilfredsheden og for udviklingen i passagertallet Ifølge kundetilfredshedsundersøgelsen vægtes frekvens og kortere rejsetid lige højt, men ses der alene på påstigertallene på normal- og hurtigtogene vælger flere passagerer at rejse med normaltog i dagtimerne Tages der forbehold for, at normaltogene kører med halvtimesdrift i modsætning til hurtigtogenes timedrift, er passagertallet omtrent det samme på de to typer af tog Det betyder, at begge typer af togafgange har sin berettigelse og opfylder forskellige behov hos Frederiksværkbanens kunder Korrespondancerne mellem tog og bus og især mellem Frederiksværkbanen og S-tog er blevet forbedret i takt med indførelse af ny køreplan, nyt togmateriel samt højere strækningshastighed Eventuelle forsinkelser kan indhentes som følge af bedre tilpasning af køreplanen, hvor de nye togs accelerationsevne og højere maksimalhastighed kan udnyttes optimalt Af kundetilfredshedsundersøgelsen fremgår det, at knap 5 pct af væksten på Frederiksværkbanen skyldes de forbedrede korrespondancer De buslinjer der fungerer som tilbringere til Frederiksværkbanen har haft en udvikling på 4-5 pct fra 2008 til 2009, hvilket er 1,5 gange højere end øvrige buslinjer i Nordsjælland Det viser, at samspillet og korrespondancerne mellem de forskellige kollektive transportformer har en ikke ubetydelig indflydelse på folks valg af den kollektive transport Region Hovedstaden blev med forbedringerne og driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen lovet en fremgang i passagertallet på 10 pct i perioden 2008 til 2009 Passagerfremgangen har i denne periode været på 16 pct, svarende til en stigning på passagerer 4 Gennemførte forbedringer Der er i perioden fra 2007 til 2008 investeret 50 mio kr på Frederiksværkbanens anlæg Derudover har der siden 11 januar 2009 været et hurtigtog på strækningen mellem Hillerød og Hundested De gennemførte forbedringer omtales i det følgende Højere strækningshastighed I forbindelse med ændret sporgeometri og opgradering af sikringsanlægget er strækningshastigheden øget fra 75 km/t til 100 km/t Der er foretaget sporjusteringer langs hele banen, men de væsentligste ændringer har været i kurverne Den overordnede sporgeometri er fastholdt, men overhøjder og overgangskurver er reguleret til den nye strækningshastighed I forbindelse med sporarbejdet er signalerne flyttet længere væk fra stationerne

5 5 / 32 Den ændrede strækningshastighed har betydet, at rejsetiden mellem Hundested og Hillerød er reduceret med ca 2-3 min i den almindelige køreplan (standsning alle steder), hvoraf den væsentligste reduktion er sket på strækningen mellem Frederiksværk og Hillerød Nyt materiel I 2006 blev der indsat nye togsæt på Frederiksværkbanen Coradia Lint 41-tog erstattede de tidligere Y- og IC2-tog Dette har medført, at komforten er øget væsentligt, idet ventilations og temperaturforholdene er forbedret samtidig med, at der er blevet bedre udsyn og overblik Derudover er passagerinformationen samt ind- og udstigningsforhold forbedret Hurtigtog Hurtigtoget mellem Frederiksværk og Hillerød blev indført i forbindelse med køreplanskiftet 11 januar 2009 Køreplanen er sammensat sådan, at hurtigtoget kun standser på syv ud af i alt 16 stationer: Hundested, Vibehus, Frederiksværk, Lille Kregme, Ølsted, Skævinge og Hillerød Hurtigtoget har betydet, at rejsetiden er reduceret fra hhv 49 og 51 min til hhv 38 og 39 min, afhængig af retningen, dvs en reduktion på hhv 11 og 12 min i forhold til den oprindelige køreplan Færre stop Enkelte standsningssteder havde før 2009 kun få daglige passagerer, hvilket betød, at Borupgård trinbræt i forbindelse med køreplanskiftet i januar 2009 blev nedlagt Nedlæggelsen af Borupgård trinbræt er en konsekvens af ønsket om øget hastighed og indførelse af hurtigtog Årsagen hertil er, at Frederiksværkbanen er enkeltsporet, og at tog i modsat retning kun kan krydse hinanden på enkelte krydsningsstationer Bedre korrespondance Korrespondancen mellem tog og buslinjer i Frederiksværkbanens opland er, især i Halsnæs Kommune, blevet bedre som følge af tilpasning af busdriften Derudover er korrespondancen imellem Frederiksværkbanen og S-toget på Hillerød station styrket vha ny køreplan, nyt togmateriel, højere strækningshastighed og indsættelsen af hurtigtog Køreplanen og de øvrige tiltag giver en højere regularitet som følge af bedre accelerationsevne og højere maksimalhastighed, hvor evt forsinkelser kan hentes ind igen Opgraderinger af en række stationer Tidligere havde de 16 stationer og trinbrætter et meget forskelligartet design og udseende, og vedligeholdelsen af stationerne varierede meget For at passagererne skal opleve de enkle standsningssteder mere ensartet, foretages der løbende moderniseringer af stationer og trinbræt I perioden fra 2007 til 2008 blev de fire standsningssteder Hanehoved, Dyssekilde, Østerbjerg og Ølsted renoveret

6 6 / 32 I dag har hver enkelt station/trinbræt læskure, bænke, papirkurve og informationstavler Nedlæggelse/omdannelse af ikke-sikre overkørsler De ikke-sikrede overkørsler langs hele banen er enten nedlagt eller omdannet til sikrede overgange Enkle steder er der etableret niveaufri skæring Som led i opgraderingen af sikringsanlægget blev der desuden etableret varslingsanlæg på de krydsningssteder på strækningen, hvor der er sporovergange til en perron 41 Lokalbaneplanen I 2006 fik det tidligere HUR Trafik udarbejdet en lokalbaneplan, der lagde rammerne for hvordan Lokalbanen i Hovedstadsområdet kunne bevare og udvikle det forretningsmæssige grundlag, herunder fortsat sikre sammenhæng i den kollektive trafik Samlet set lægger lokalbaneplanen op til markante forbedringer for kunderne, og forventningen med planen var, at der skulle tiltrækkes flere kunder De forbedringer, der er lagt op til i lokalbaneplanen, er stort set gennemført på Frederiksværkbanen Der er indsat nyt togmateriel, og strækningshastigheden langs hele banen er øget Der er med indførelsen af ny køreplan fra 2009 (med indsætning af hurtigtog) færre stop på afgange, der betjenes af hurtigtoget Et standsningssted er nedlagt Endelig har flere stationer/trinbrætter fået et designløft vha gennemgribende renovering og flere ikke-sikrede overskæringer er nedlagt eller omdannet til niveaufri overgang ved over- eller underføring Med planen var det hensigten, at frekvensen på Frederiksværkbanen skulle øges til 20-minutters drift i alle dagtimer på hverdage og halvtimesdrift om aftenen og i weekenden I stedet for 20-minutters drift på alle stationer er det valgt at lade et af de tre tog pr time være et hurtigtog Herved får syv af strækningens 16 stationer tre tog i timen (tilnærmet 20-minutters drift) De øvrige har halvtimesdrift på nær Grimstrup, hvor der er timedrift 411 Den nuværende køreplan I dag kører Frederiksværkbanens normaltog i dagtimerne (fra tidlig morgen til tidlig aften) med halvtimesdrift imellem Hillerød og Hundested Om aftenen (til midnat) køres der med et tog i timen Hundested Havn betjenes når færgen sejler De supplerende hurtigtog har som tidligt beskrevet færre stop og betjener strækningen mellem Hillerød og Hundested station fra tidlig morgen til tidlig aften Rejsetiden med normaltoget er 47 min mellem Hillerød og Hundested station, mens rejsetiden med hurtigtoget er 38 og 39 min, afhængig af retning, dvs 8-9 minutter hurtigere Der standses kun efter behov på de stationer, der alene betjenes af normaltoget bortset fra Melby, hvor normaltoget altid standser Lille-

7 7 / 32 Kregme betjenes både af normaltoget og hurtigtoget, men kun efter behov Derfor skal passagerer huske at tænde passagersignalet på perronen eller trykke stop i toget, når de skal af eller på ved disse stationer I weekenden samt på helligdage kører hurtigtogene ikke Der er halvtimesdrift lørdag i retning mod Hillerød i tidsrummet 9-17 samt i retning mod Hundested Resten af weekenden køres der med timedrift 412 Kampagner og reklame I forbindelse med indsættelse af hurtigtogene har Movia og Lokalbanen gjort en stor indsats for at kommunikere de generelle forbedringer ud til borgerne i de nordsjællandske kommuner Der blev iværksat reklamekampagner, og den lokale presse havde flere artikler om forandringerne/-forbedringerne Derudover blev der reklameret på siden af togene, og der var generel information på stationer og i tog samt i korresponderende busser 5 Samfundsmæssig udvikling Den samfundsmæssige udvikling i området omkring banen (Halsnæs og Hillerød kommuner) beskrives i det følgende Med udgangspunkt i tilgængelige data på Danmarks Statistiks hjemmeside (wwwstatistikbankendk) er udviklingen i befolkningens aldersfordeling og beskæftigelse samt antallet af indregistrerede personbiler analyseret i perioden Kommunalreformen 2007 I forbindelse med strukturreformen 1 januar 2007 blev kommunernes geografiske udstrækning ændret Før kommunesammenlægningen kørte Frederiksværkbanen gennem Hundested, Frederiksværk, Skævinge og Hillerød kommuner Hundested og Frederiksværk kommuner blev fra 2007 lagt sammen til Halsnæs Kommune Skævinge og Hillerød kommuner samt en del af Slangerup Kommune blev lagt sammen til Hillerød Kommune Dette har indflydelse på de dataudtræk, der er foretaget i perioderne og For at få sammenlignelige data før og efter 2007 er befolkningstallet, antallet af beskæftigede og indregistrerede personbiler i perioden fra korrigeret for de husstande i Slangerup Kommune, der fra 2007 blev lagt til Hillerød Kommune (560 husstande svarende til 13,9 pct af det samlede antal husstande i Slangerup Kommune ligger i dag i Hillerød Kommune) 13,9 pct af indbyggertallet, antallet af beskæftigede og indregistrerede personbiler i den tidligere Slangerup Kommune er i perioden fra 1997 til 2007 lagt til de tidligere Skævinge og Hillerød kommuner, som tilsammen i dag udgør Hillerød Kommune Det antages, at de 13,9 pct følger samme udvikling i befolkning, antallet af beskæftigede og indregistrerede personbiler som i Slangerup generelt

8 8 / Befolkningsudvikling og alderssammensætning Stigningen i antal indbyggere i både Halsnæs og Hillerød kommuner har i perioden fra 1997 til 2008 været højere end både Hovedstadsområdet og landet som helhed, jf figur 1 Væksten i Hillerød Kommune har været kraftigst fra Efter 2007 er væksten taget noget af, mest markant i Halsnæs Kommune Indeks (1997=100) Halsnæs Kommune Hillerød Kommune Hovedstadsområdet Hele landet Figur 1 Befolkningsudvikling (Danmarks Statistik, 2010) Note: Data fra hovedstadsområdet er medtaget til 2006 Sammenlignes udviklingen i aldersfordelingen fra 1998 til 2008 blandt brugere, der normalt benytter kollektiv trafik (15-24 år og ældre end 59 år) bemærkes det, at der samlet set har været en mindre tilvækst i aldersgrupperne, jf figur 2 Aldersgrupperne år og grupperne over 70 år er blevet større, mens gruppen år er blevet mindre Aldersgruppen år, der også er relativ hyppige brugere af kollektiv trafik er ligeledes steget markant I aldersgrupperne år kan der spores en større tilvækst, mens aldersgrupperne år og år er blevet mindre, jf figur 2

9 9 / Antal indbyggere År Figur 2 Udvikling i aldersfordeling i Halsnæs og Hillerød kommuner (Danmarks Statistik, 2010) Aldersgrupperne år og ældre end 59 år, som typisk betegnes for at udgøre en stor del af de samlede kunder i den kollektive trafik, udgjorde i 2009 ca halvdelen af de samlede brugere på Frederiksværkbanen, jf tabel 1 Denne aldersgruppe er steget markant de sidste fire år Således havde disse aldersgrupper en andel på 37 pct i 2006 og 2007 og 27 pct i 2008 Tabel 1 Aldersfordelingen blandt adspurgte brugere af Frederiksværkbanen i uge 40 (Lokalbanen A/S, ) Note: Børn interviews som hovedregel ikke Adspurgte brugere under 14 år år år år 60 - år Ubesvaret Respondenter Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct % 60 30% 38 19% 53 27% 43 22% 4 2% % % 23 22% 28 27% 43 42% 7 7% 2 2% % % 14 14% 19 19% 43 43% 23 23% 2 2% % % 40 20% 47 23% 74 37% 34 17% 3 1% % På grund af udviklingen i alderssammensætningen og den generelle tilvækst i befolkningen i Halsnæs og Hillerød kommuner kunne det forventes, at brugen af kollektiv trafik ville stige Det er dog langt fra sikkert, hvilket skal ses i lyset af den samlede kollektive trafik i hovedstadsområdet, på trods af tilvækst i befolkningen og større investeringer, kun lige har været i stand til at fastholde antallet af kunder, jf rapporten "Hvor blev de af?" (Cowi A/S, 2008)

10 10 / Beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner Befolkningens fordeling efter beskæftigelse findes ikke i Statistikbanken, men i stedet findes en fordeling efter socio-økonomisk status i 13 grupper Denne fordeling er "oversat" til værdierne i tabel 2 Grupperingen i antal beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner fremgår af figur 3 Tabel 2 Sammenhæng mellem kategorierne i dette notat og Statistikbanken Gruppering af beskæftigede Danmarks Statistiks klassifikation 1 Funktionær/mellemleder/leder/lærer/pæd Topledere Lønmodtagere højeste niveau Lønmodtager mellemniveau 2 Timelønnet (feks håndværker, ufaglært) Lønmodtagere grundniveau Lønmodtagere una 3 Selvstændig Selvstændige Medarbejdende ægtefælle 4 Under uddannelse Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Andre uden for arbejdsstyrken 5 Hjemmegående arbejdsløs mv Arbejdsløse Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 6 Pensionist Pensionister 7 Andet Andre lønmodtagere Udviklingen i antal beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner viser en stigning i de beskæftigelsesgrupper, som traditionelt bruger kollektiv trafik Antallet af pensionister og personer under uddannelse er vokset, og samtidig har gruppen af funktionær ansatte, mellemleder, leder, lærer og pædagoger siden 2004 været i kraftig vækst figur 3 Endelig er antallet af hjemmegående og arbejdsløse faldet med 43 pct Ses det i sammenhæng med den kundetilfredshedsundersøgelse Lokalbanen har foretaget i 2009, hvor rejser med arbejde og uddannelse står for 61 pct af de samlede antal rejser på Frederiksværkbanen, kunne det forventes at efterspørgslen på kollektiv trafik har været stigende siden 1997, jf tabel 3 Tendenserne fra hovedstadsområdet de sidste 10 år peger dog på, at dette ikke nødvendigvis er rigtigt, for selvom der har været en tilvækst i antal beskæftigede i Københavns Kommune fra 1994 til 2006 er efterspørgsel på kollektiv trafik ikke steget (Cowi A/S, 2008) Derimod er trafikarbejdet steget markant, hvorved efterspørgsel er steget på biltrafik På Frederiksværkbanen er der udover arbejde og uddannelse desuden mange, der har fritid som formål, hvilket sandsynligt skal ses i lyset af de mange fritidsrejser til natur, strand og skov i Halsnæs Kommune, jf tabel 3

11 11 / 32 Tabel 3 Formål med rejsen på Frederiksværkbanen (Lokalbanen A/S, 2009a) Arbejde Uddannelse Indkøb Fritid Andet Ubesvaret Respondenter Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct Antal Pct I alt 74 37% 48 24% 13 7% 57 29% 39 20% 2 1% % Indeks (1997=100) Funktionær/mellemleder/leder/lærer/pæd Selvstændig Hjemmegående arbejdssløs mv Andet Timelønnet (feks håndværker, ufaglært) Under uddannelse Pensionist Figur 3 Udvikling i antal beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner (Danmarks Statistik, 2010) 54 Indregistrerede biler i Halsnæs og Hillerød kommuner Udviklingen i antal af indregistrerede biler i Halsnæs og Hillerød kommuner følger udviklingen i Hovedstadsområdet, jf figur 4 Stigningen i de to kommuner og Hovedstadsområdet er stort set sammenfaldende - siden 1997 er bilejerskabet vokset med 30 pct Den større bilbestand må forventes at have en negativ påvirkning på antallet af kollektive trafikrejser i perioden fra 1997 til 2008

12 12 / Indeks 100 (1997=100) Halsnæs Kommune Hillerød Kommune Hovedstadsområdet Figur 4 Antal indregistrerede biler (Danmarks Statistik, 2010) Note: Kommunefordeling for 2004 foreligger ikke og data fra Hovedstadsområdet er medtaget til Passagerudviklingen Udviklingen i passagertallet på Frederiksværkbanen og på busserne i området analyseres på baggrund af de automatiske passagertællinger, der gennemføres kontinuerligt i en del af busserne og togene Lille Nord er pga kørsel med nødkøreplan på strækningen mellem Hillerød og Snekkersten taget ud af analysen (Nødkøreplanen skyldes manglende lokoførere i perioden) Gribskov- og Hornbækbanerne blev i januar 2008 delvis koblet sammen, således at rejsende ikke behøver at skifte tog i Gilleleje 61 Passagerudviklingen på lokalbanerne Frederiksværk- og Gribskovbanen er blandt de passagertungeste strækninger i Nordsjælland med mere end 5000 rejsende på en typisk hverdag I 2009 havde Frederiksværkbanen mere end 1,5 mio passagerer pr år, mens Gribskovbanen havde mere end 1,4 mio passagerer pr år, jf figur 5 og tabel 4 Passagertallet på Hornbæk- og Nærumbanerne er stort set ens (ca passagerer i 2009) Frederiksværkbanen benyttes altså mere end Gribskovbanen og dobbelt så meget som Hornbæk- og Nærumbanerne

13 13 / Frederiksværkbanen Gribskovbanen Hornbækbanen Nærumbanen Figur 5 Passagertal på lokalbanerne (Movia, 2008a) Tabel 4 Passagerudviklingen på lokalbanerne (Movia, 2008a) Strækning Udsving pct Frederiksværk (12,9%) Gribskov (7,8%) Hornbæk (0,0%) Nærum (-10,2%) Udsving pct (15,5%) (5,5%) (7,0%) (6,4%) Udsving pct (30,5%) (13,7%) (7,0%) (-4,4%) Fremgangen i passagertallet i perioden fra 2007 til 2009 har været størst og mest kontinuert på Gribskovbanen og Frederiksværkbanen, jf figur 6 Siden 2007 har Frederiksværkbanen oplevet en markant fremgang på 30 pct Gribskovbanen er sammensat af de to forgreninger mod hhv Gilleleje og Tisvildeleje Som det fremgår af tabel 5 kan stigningen i antal passagerer på Gribskovbanen primært henføres til Tisvildelejegrenen Det betyder, at væksten på Gribskov- og Hornbækbanerne ikke primært skyldes den samordnede drift fra 2008 på de to strækninger, men sandsynligvis skyldes det nye togmateriel, forbedrede korrespondancer med Kystbanen i Helsingør samt de generelle befolkningsmæssige udviklingstendenser i de nordsjællandske kommuner

14 14 / 32 Med udgangspunkt i 2007 har Hornbækbanen oplevet en fremgang på 7 pct, mens Nærumbanen har haft en mindre tilbagegang på ca 4 pct, jf figur 6, hvilket for Nærumbanens vedkommende primært skyldes problemer med at skabe en optimal korrespondance grundet S-togets ændrede køreplaner Indeks (2007 = 100) Gns Frederiksværkbanen Gribskovbanen Hornbækbanen Nærumbanen Figur 6 Passagerudviklingen på lokalbanerne (Movia, 2009a) Tabel 5 Passagerudvikling på Gribskovbanen (Movia, 2009a) Forgreninger Udsving Gildeleje (0,7%) Tisvildeleje (12,6%) Samlet (7,8%) Udsving (0,7%) (8,3%) (5,5%) Udsving (1,4%) (22,0%) (13,7%) 611 Variation af passagerer over året på Frederiksværkbanen For kollektiv nærtrafik gælder det generelt, at efterspørgslen er højest i vintermånederne Det skyldes oftest, at mange passagerer, der normalt cykler i sommer-, forårs- og efterårssæsonen, vælger bussen eller toget til, når vejret er køligere og nedbørsmængden større For kollektiv pendlertrafik kan det imidlertid være anderledes pga længere rejselængde, hvor cyklen ikke er et alternativ Dette er bla tilfældet på Frederiksværkbanen, jf figur 7 Frederiksværkbanen har flest passagerer i sommer- og efterårsmånederne (fra juni til oktober) Den laveste passagermængde ses i januar og februar måned Variationen stemmer godt sammen med kundetilfredshedsundersøgelsen, der viser, at fritidsrejserne står for 29 pct af de samlede antal rejser på stræknin-

15 15 / 32 gen, jf afsnit "Beskæftigede i Halsnæs og Hillerød kommuner" Flere vælger altså at rejse med Frederiksværkbanen, når formålet med rejsen er natur og skov i Halsnæs og Hillerød kommuner Det skal dog nævnes, at andelen af fritidsrejsende er et øjebliksbillede, da kundetilfredshedsundersøgelsen er udført i uge Gns passagertal Figur 7 Variation i passagertallet over året på Frederiksværkbanen (Movia, 2008a) Der ses nogle interessante udsving i passagertallet over året i perioden fra , jf tabel 6 Det skal bemærkes, at passagertallene i tabel 6 ikke er korrigeret for hvorledes helligdagene falder i de enkelte år

16 16 / 32 Tabel 6 Variation i passagertallet i perioden på Frederiksværkbanen (Movia, 2009a) Måned Udsving pct Udsving pct Udsving pct Jan % 12% 24% Feb % 13% 39% Mar % 35% 43% Apr % 31% 50% Maj % 19% 30% Jun % 9% 18% Jul % 14% 33% Aug % 23% 34% Sep % 17% 30% Okt % 5% 24% Nov % 5% 19% Dec % 9% 28% Sum % 16% 30% Stigningen i passagertallet fra 2007 til 2009 på 30 pct er fordelt på enkelte måneder, hvor stigningen har været markant og andre måneder, hvor stigningen har været knap så stor Således er det februar, marts og april måned, hvor stigningen i passagertallet har været størst, jf tabel 6 Den laveste fremgang er i juni og november måned 612 Udviklingen på Frederiksværkbanen i kalenderåret 2009 Passagerudviklingen på Frederiksværkbanen i løbet af 2009 tager udgangspunkt i det beregnede gennemsnit af påstigere på hverdage Udviklingen i antal påstigere pr hverdag er opgjort kvartalsvis i perioden 12 januar til 23 december 2009 (1 kvartal; 12 januar til 31 marts, 2 kvartal; 1 april til 30 juni, 3 kvartal; 1 juli til 30 september, 4 kvartal; 1 oktober til 23 december) Idet hurtigtoget først blev indført fra 11 januar 2009, har det kun været muligt at indsamle data for passagertællinger for et år Der er således risiko for, at udviklingen i antal påstigere i højere grad beskriver en sæsonbestemt variation over året end en egentlig udvikling

17 17 / Hurtigtog kontra normaltog Udviklingen i antal påstigere på hurtigtog i forhold til tog, der standser ved samtlige stationer, fremgår af figur 8 og tabel 7 Der er store variationer imellem kvartalerne, hvilket kunne forventes pga efterspørgslen på kollektiv trafik over året Fra 1 til 2 kvartal stiger antallet af passagerer på både normal- og hurtigtogene men falder derefter i 3 kvartal - stigningen (og reduktionen) er størst på hurtigtogene Fra 1 til 4 kvartal er stigningen på hhv normal- og hurtigtogene hhv 7 og 4 pct, jf figur Indeks (1 kvartal = 100) kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Normaltog Hurtigtog Figur 8 Udvikling i gns antal påstigere på Frederiksværkbanen pr hverdag for hurtigtog og tog, der standser ved samtlige stationer (2009) (Lokalbanen A/S, 2009b) Note: For sammenlignelighed for data imellem normal- og hurtigtog, er antallet af påstigere på normaltogene kun medtaget i det tidsrum hvor hurtigtogene er i drift Tabel 7 Gennemsnitligt antal påstigere på Frederiksværkbanen på en typisk hverdag i 2009 i det enkelte kvartal (1000 pr kvartal) (Lokalbanen A/S, 2009b) Note: For sammenlignelighed for data imellem normal- og hurtigtog, er antallet af påstigere på normaltogene kun medtaget i det tidsrum hvor hurtigtogene er i drift Togsystem 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Gns Normaltog, 1000 påstigere Indeks (100 = 1 kvartal) 3074, , , ,6 Hurtigtog, 1000 påstigere Indeks (100 = 1 kvartal) 908, , , , ,6 Gns, antal påstigere 3983,4 4305,6 4115,4 4220,6 4156,3 Udviklingen på de to togsystemer følger hinanden i de fire undersøgte kvartaler, men stigningen på togene, der standser ved samtlige stationer, er næsten dobbelt så høj som på hurtigtogene fra første til sidste kvartal Samlet har normaltogene ca 3 gange flere daglige påstigere end hurtigtogene Antallet af pas-

18 18 / 32 sagerer i togene skal ses i lyset af, at normaltogene har halvtimesdrift imod timedrift på hurtigtogene Antallet af normaltog er altså dobbelt så højt 614 Variation af påstigere over driftsdøgnet Efterspørgslen på Frederiksværkbanen er størst i morgen- og eftermiddagsspidstimerne (kl 7 til 8 samt kl 14 til 16), jf figur 9 Fra kl 7 til 8 er antallet af påstigere på normal- og hurtigtogene hhv 1300 og 550 Antallet af påstigere på normaltogene topper i tidsrummet fra kl 14 til 15, hvor godt 1400 stiger på normaltogene Hurtigtogenes variation over døgnet er knap så stor og derfor er største antal påstigere pr time om eftermiddagen kun lidt over Normaltog Hurtigtog Figur 9 Variation af antal påstigere pr time over driftsdøgnet på Frederiksværkbanen (2009) (Lokalbanen A/S, 2009b) 615 Påstigere på standsningsstederne Stationerne Hillerød og Frederiksværk bliver benyttet markant mere end de øvrige stationer/trinbrætter på Frederiksværkbanen, jf tabel 8 Med undtagelse af Lille Kregme er der desuden væsentligt flere påstigere på de stationer hvor hurtigtoget stopper end på de øvrige stationer

19 19 / 32 Tabel 8 Antal gns påstigere på strækningens standsningssteder 2009 (1000 pr kvartal) (Lokalbanen A/S, 2009b) Note: For sammenlignelighed for data imellem normal- og hurtigtog, er antallet af påstigere på normaltogene kun medtaget i det tidsrum hvor hurtigtogene er i drift Standsningssteder, hvor hurtigtoget standser, er angivet med fed/kursiv skrift 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Gns Andel Hillerød 1223, , , , ,15 32% Brødeskov 43,40 44,60 40,10 40,20 42,08 1% Gørløse 108,40 123,20 97,40 128,90 114,48 3% Skævinge 307,60 315,30 273,00 322,20 304,53 7% Grimstrup 2,50 5,00 7,80 4,60 4,98 0% Ølsted 233,20 238,50 221,90 242,90 234,13 6% Kregme 41,30 50,40 44,10 40,20 44,00 1% Lille Kregme 117,80 125,90 133,30 130,60 126,90 3% Frederiksværk 833,60 810,70 767,60 837,20 812,28 20% Hanehoved 79,10 85,00 72,60 83,70 80,10 2% Melby 154,60 174,10 175,70 162,20 166,65 4% Dyssekilde 108,50 133,20 130,10 127,70 124,88 3% Østerbjerg 24,90 28,10 29,10 28,90 27,75 1% Vibehus 355,50 345,10 300,60 347,00 337,05 8% Hundested 327,60 347,40 364,40 341,50 345,23 8% Hundested Havn 22,40 47,80 78,10 24,10 43,10 1% Sum 3983, , , , ,25 Udviklingen i antal påstigere på de stationer, hvor udbuddet er blevet bedre, er fra 1 til 4 kvartal ikke så markant, men udviklingen over årstiderne varierer forholdsvis meget, jf figur 10 Hillerød, Lille Kregme er blandt de stationer, hvor den procentvise fremgang i antal påstigere har været højest Hillerød har bla fået 11 pct flere påstigere i 2009 På stationerne Skævinge, Vibehus, Ølsted, og Frederiksværk er der ikke sket nogen væsentlig udvikling, men i 3 kvartal var der færre påstigere end de øvrige måneder

20 20 / 32 Indeks (1 kvartal = 100) _ kvartal 2_ kvartal 3_ kvartal 4_ kvartal Frederiksværk Hillerød Hundested Lille Kregme Skævinge Vibehus Ølsted Gns øvrige stationer Figur 10 Udviklingen af gns antal påstigere på standsningssteder, hvor det hurtige tog standser (2009) (Lokalbanen A/S, 2009b) Samlet set har der fra 1 kvartal til 4 kvartal i 2009 været en fremgang på 8 pct på de stationer, der fra 2007 til 2008 er blevet moderniseret, jf tabel 9 Udviklingen har været størst på Dyssekilde og Østerbjerg station og mindst på Ølsted og Hanehoved station Tabel 9 Udvikling af gns antal påstigere på moderniserede standsningssteder (2009) (Lokalbanen A/S, 2009b) Station 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal Dyssekilde Indeks (100 = 1 kvartal) 108, , , ,7 118 Hanehoved Indeks (100 = 1 kvartal) 79, , , ,7 106 Ølsted Indeks (100 = 1 kvartal) 233, , , ,9 104 Østerbjerg Indeks (100 = 1 kvartal) 24, , , ,9 116 Sum Indeks (100 = 1 kvartal) 445, , , ,2 108

21 21 / Passagerudviklingen på buslinjerne i Nordsjælland I området omkring Frederiksværkbanen kører ni buslinjer, hvoraf de to linjer 324 og 326 kører parallelt med banestrækningen (dog de fleste steder i betydelig afstand fra banen) Linjerne 319, 320 og 367 fungerer som tilbringerlinjer, mens de øvrige fire linjer 307, 325, 600S og 706 enten er regionale eller lokale buslinjer, der krydser Frederiksværkbanen, jf figur 11 Lokalt fungerer disse dog ligeledes som tilbringerlinjer til Frederiksværkbanen Figur 11 Buslinjer i området omkring Frederiksværkbanen 621 Variation og udvikling af buspassagertal Variationen af passagerer over året samt passagerudviklingen i de enkelte måneder i perioden fra 2007 til 2009 på de ni buslinjer i Frederiksværkbanens influensområde fremgår af figur 12 Samlet har der været en vækst på 2 pct fra 2007 til 2009 Brugen af bus er i modsætning til Frederiksværkbanen størst i vintermånederne og mindst i højsommeren Knap 60 pct færre benytter busserne i juli måned i forhold til en gennemsnitmåned i for- og efteråret

22 22 / Figur 12 Udvikling og variation af passagerer på buslinjer i lokalbanen influensnet 622 Passagerudvikling på busser i Nordsjælland Væksten af antal passagerer på buslinjer kørende i Frederiksværkbanens område har, sammenlignet med alle øvrige linjer i Nordsjælland, været 1,5 gange højere fra 2008 til 2009 Fra 2007 til 2008 var der for såvel buslinjer omkring Frederiksværkbanen som øvrige linjer i Nordsjælland nedgang i antallet af passagerer, jf figur 13 Fra 2008 var der dog en generel stigning i passagertallet Udsvingene har været mest markant på de buslinjer, der kører på Frederiksværkbanens influensområde, hvor stigningen fra 2008 til 2009 var 4 pct Indeks (2007 = 100) Buslinjer i Nordsjælland Buslinjer omkring Frederiksværkbanen Figur 13 Passagerudviklingen på buslinjer i Nordsjælland og omkring lokalbanen

23 23 / Passagerudvikling på buslinjer i relation til Frederiksværkbanen Det var forventet, at driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen ville medføre en reduktion i passagertallet på de linjer, der kører parallelt med banestrækningen og en stigning på de linjer, der fungerer som tilbringerlinjer Tilbringerlinjerne har netop oplevet en fremgang på 4 pct, mens de parallelle linjer har haft en nedgang på 2 pct, jf figur 14 Det er imidlertid overraskende, at faldet i passagertallet på parallellinjerne ikke er større i perioden, eftersom effekten fra driftsudvidelserne på Frederiksværkbanen kommer fra 2008 til 2009 De parallelle buslinjer har altså reduceret nedgangen fra 2008 til 2009 med 5 procentpoint i forhold til den negative udvikling fra 2007 til 2008 De buslinjer, som kører på tværs af banestrækningen, har været i vækst og har siden 2007 haft en fremgang på 5 procentpoint, jf tabel 10 Det kan af datamaterialet ikke spores om de enkelte øvrige buslinjer har været i vækst på de delstrækninger, der lokalt fungere som tilbringerlinjer Udviklingen i antal passagerer på buslinjer omkring Frederiksværkbanen skal ses på baggrund af, at buslinjerne i det tidligere HUR-område uden for Fingerbyen fra 2008 til 2009 har haft et mindre fald i passagertallet (-0,69%) Indeks (2007 = 100) Tilbringerlinjer Parallelle linjer Øvrige linjer Gns Figur 14 Passagerudviklingen på buslinjer, der kører parallelt eller som tilbringerlinjer til Frederiksværkbanen (Movia, 2009a)

24 24 / 32 Tabel 10 Passagerudviklingen for en gennemsnitlig måned på buslinjer i Frederiksværkbanens område samt for linjer i det tidl HUR-område uden for Fingerbyen 2008 og 2009 (Movia, 2009a) Udsving pct Udsving pct Tilbringer linjer 23156, , ,0-9% 4% Parallelle linjer 12325, , ,7-7% -2% Øvrige linjer , , ,4 0% 5% Total , , ,2-2% 4% HUR-området uden for Fingerbyen (linjegruppe 6) ,69% 7 Kundetilfredshedsundersøgelse 2009 Lokalbanen A/S foretager løbende undersøgelser af kundernes tilfredshed med lokalbanerne i Nordsjælland Den seneste undersøgelse er fra 2009 og indeholder i alt 600 svar fra respondenter fordelt på de fem lokalbaner På Frederiksværkbanen er der uddelt 200 spørgeskemaer som alle er besvaret Der er uddelt 100 spørgeskemaer på hver af de fire øvrige lokalbaner - alle spørgeskemaerne er bevaret Grunden til, der er ønsket dobbelt så mange antal besvarelser på Frederiksværkbanen skyldes et ønske om større datagrundlag i forbindelse med evaluering af driftsudvidelserne 71 Generel tilfredshed på lokalbanerne Respondenterne er generelt enten meget tilfredse eller tilfredse med servicen på de fem strækninger, jf figur 15 Antallet af respondenter, der enten er utilfredse eller meget utilfredse, ligger samlet på 1 pct Udviklingstendenserne på Frederiksværkbanen fra 2008 til 2009 viser, at andelen af respondenter, der er meget tilfredse er steget med 68 pct, jf tabel 11 Andelen, der er tilfredse, er faldet med 14 pct og andelen af respondenter, der svarer "både/og", er faldet med 67 pct - men her skal der tages forbehold for de få svar, hvilket gør resultatet let påvirkeligt for store udsving Den generelle udvikling er, at tilfredsheden er steget væsentligt på Frederiksværkbanen fra 2008 til 2009

25 25 / 32 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds Meget Ved ikke Ubesvaret utilfreds Frederiksværkbanen Gribskovbanen Hornbækbanen Lille Nord Nærumbanen Figur 15 Generel tilfredshed med lokalbanerne i Nordsjælland 2009 (Lokalbanen A/S, 2009a) Tabel 11 Generel tilfredshed med Frederiksværkbanen 2008 og2009 (Lokalbanen A/S, 2008), (Lokalbanen A/S, 2009a) Udsving pct Kvalitetsindeks Antal svar Pct Antal svar Pct Pct Meget tilfreds % 73 37% 68% Tilfreds % % -14% Både/og 3 9 9% 6 3% -67% Utilfreds 2 1 1% 2 1% 0% Meget utilfreds 1 0 0% 0 0% 0 % Ved ikke 0 0% 2 1% - Ubesvaret 3 3% 6 3% - I alt % % 0% Gns for kvalitetsindeks 4,12 4,33

26 26 / Tilfredshed med den nye service på Frederiksværkbanen De respondenter som har fået spørgeskema for Frederiksværkbanen, er udover de generelle forhold, blevet spurgt om deres syn på/tilfredshed med det øgede udbud på strækningen Først inddeltes svarerne i tre grupper: 1 "Jeg er ny kunde og er først begyndt at køre med Frederiksværkbanen efter den 11 januar 2009" 2 "Jeg kørte også med Frederiksværkbanen før den 11 januar 2009, men kører nu oftere end før" 3 "Jeg er hverken ny kunde eller kører oftere end før" Hvis respondenterne tilhørte 1 eller 2 gruppe, skulle de endvidere angive årsagen til, at de var ny kunde eller rejser oftere end før 11 januar 2009 Svarmulighederne var følgende: Pga den nye hurtigtogsafgang Pga at der nu er tre tog i timen Pga de forbedrede forbindelser med busser og tog samt mellem tog Anden årsag (svarene er ikke kodet) 39 pct af de adspurgte, der har svaret, er enten nye kunder eller rejser oftere end før, jf tabel 12 For 56 pct af respondenterne har den forbedrede drift på strækningen ikke haft nogen indflydelse på rejsemængde Tabel 12 Motiv for at vælge toget (Lokalbanen A/S, 2009a) I alt Antal Pct Jeg er ny kunde og er først begyndt at kører med Frederiksværkbanen efter den 11 januar 2009 Jeg kørte også med Frederiksværkbanen før den 11 januar 2009, men kører nu oftere end før 16 8% 61 31% Jeg er hverken ny kunde eller kører oftere end før % Ubesvaret 11 6% I alt % For de passagerer, der enten er nye kunder eller nu rejser oftere, har 19 pct svaret, at det alene skyldes det nye hurtigtog - 21 pct svarer, at det skyldes den øgede frekvens i hverdagene, jf tabel 13 Den forbedrede korrespondance som

27 27 / 32 både dækker over skift mellem Frederiksværkbanen og bus samt mellem Frederiksværkbanen og S-tog har betydning for 5 pct af passagererne Korrespondancen har især stor betydning for de pendlere, der rejser mellem Frederiksværkbanen og S-togsstrækningen til/fra Hillerød Knap halvdelen af respondenterne svarer, at den øgede brug af Frederiksværkbanen har en anden årsag end dem, der er angivet i spørgeskemaet, jf tabel 13 Tabel 13 Årsag til øget brug eller nye kunder (Lokalbanen A/S, 2009a) I alt Antal svar Pct Pga den nye hurtigtogsafgang 15 19% Pga at der nu er 3 tog i timen på hverdage 16 21% Pga de forbedrede forbindelser med busser og tog samt mellem tog 4 5% Anden årsag 37 48% Ubesvaret 5 6% I alt % 73 Kundernes anvendelse af transportmiddel til og fra toget På Frederiksværkbanen ankommer 45 pct af de rejsende til stationen til fods og 23 pct med cykel, mens øvrige kollektive transportmidler som bus og S-tog tilsammen står for 40 pct, jf tabel 14 Bilen benyttes af under 10 pct, når passagerer skal til toget Fordelingen af transportmidler fra Frederiksværkbanen viser nogenlunde samme billede 48 pct foretages via gang og 43 pct skal videre med andre kollektive transportmidler Generelt er der en høj andel af lette trafikanter til og fra Frederiksværkbanen Yderligere foretager mange skift til og fra bus og S-tog, ikke mindst mellem lokalbanen og S-toget

28 28 / 32 Tabel 14 Anvendelse af transportmiddel til/fra Frederiksværkbanen (Lokalbanen A/S, 2009a) Note: En respondent kan angive flere transportmidler Hvordan kom du til dette tog? Hvordan kommer du videre fra dette tog? Antal svar Pct Antal svar Pct Gang 89 45% 96 48% Cykel 45 23% 23 12% Bil 16 8% 13 7% Bus 23 12% 28 14% Knallert/Scooter 3 2% 1 1% S-tog 44 22% 50 25% Tog 9 5% 3 2% Færge 2 1% 4 2% Andet 3 2% 5 3% Ubesvaret 2 1% 3 2% I alt % % Respondenter Udviklingen i anvendt transportmiddel til og fra Frederiksværkbanen fra 2008 til 2009 fremgår af tabel 15 Blandt flere transportmidler ses meget store udsving, men i hovedparten af tilfældene skal der tages forbehold for, at datagrundlaget varierer meget imellem de to år og derfor ikke er retvisende ved sammenligning Dette skyldes, at ca dobbelt så mange respondenter har afgivet svar i 2009 Eksempelvis er der procentvis sket en fordobling i anvendelse af knallert/scooter, men den store ændring kan sagtens skyldes stor usikkerhed på de få svar (hhv 1 og 3) Ses der på udvikling i brugen af busser - med forbehold for datagrundlagets størrelse - bemærkes det, at brugen af bus til stationerne er halvanden gange større i 2009, jf tabel 15 I forbindelse med passagerernes afstigning svarer 27 pct flere, at de anvender bus Den øgede brug kan med forsigtighed tolkes som en konsekvens af forbedret korrespondance mellem bus og tog Der er desuden væsentlig flere skift mellem Frederiksværkbanen og S-tog i 2009 end i 2008, og omvendt væsentlig færre skift mellem Frederiksværkbanen og cykel

29 29 / 32 Udover at tage forbehold for datagrundlagets størrelse skal udviklingen generelt tolkes med forsigtighed, da forskellige vejrforhold på undersøgelsestidspunktet (uge 40) kan medvirke til en anden brug af transportmidler Tabel 15 Udvikling i anvendelse af transportmiddel til/fra Frederiksværkbanen (Lokalbanen A/S, 2008), (Lokalbanen A/S, 2009a) Note: Respondenter kan have angivet flere transportmidler end ét Parenteserne angiver andelen af det samlede antal svar Hvordan kom du til dette tog Hvordan kommer du videre fra dette tog Procentpoint Udsving i pct Procentpoint Udsving i pct Gang 49 (48%) 89 (45%) -3% -6% 47 (46%) 96 (48%) 2% 4% Cykel 28 (27%) 45 (23%) -4% -15% 22 (21%) 23 (12%) -9% -43% Bil 7 (7%) 16 (8%) 1% 14% 3 (3%) 13 (7%) 4% 133% Bus 8 (8%) 23 (12%) 4% 50% 11 (11%) 28 (14%) 3% 27% Knallert/ Scooter 1 (1%) 3 (2%) 1% 100% 1 (1%) 1 (1%) 0% 0% S-tog 11 (11%) 44 (22%) 11% 100% 19 (18%) 50 (25%) 7% 39% Tog 4 (4%) 9 (5%) 1% 25% 3 (3%) 3 (2%) -1% -33% Færge 3 (3%) 2 (1%) -2% -67% 0 ( %) 4 (2%) - - Andet 5 (5%) 3 (2%) -3% -60% 4 (4%) 5 (3%) -1% -25% Ubesvaret 1 (1%) 2 (1%) 0% 0% 2 (2%) 3 (2%) 0% 0% I alt 117 (114%) 236 (118%) 4% 4% 112 (109%) 226 (113%) 4% 4% Respondenter

30 30 / 32 8 Regularitet på Frederiksværkbanen og S-toget På baggrund af Lokalbanens og DSB S-togs kontinuerte registreringer af regulariteten på de respektive strækninger, er Frederiksværkbanen og S-togs Nordbanen driftsforhold analyseret for 2008 og 2009 Det der er relevant i forbindelse med regulariteten er at fokusere på den kundeoplevede regularitet, dvs regularitet inkl, eksterne forhold hvor forhold som skyldes forsinkelser der ikke kun er forårsaget af Lokalbanen og DSB S-tog (vejrlig, ulykker og infrastrukturproblemer såsom defekte signaler og spor) medregnes Regulariteten dækker over to forskellige opgørelser, dels rettidighed, dvs hvor præcise togene kører, dels pålidelighed, dvs hvor stor en del af togdriften der er gennemført 81 Rettidighed Rettidigheden på Frederiksværkbanen varierer forholdsvis meget i 2008 og 2009, ikke mindst i løbet af sommermånederne, jf figur 16 I 2008 forekommer der desuden en nedgang i september måned Analyseres driftsforholdene på S- togs Nordbanen, er billedet et andet Det har generelt en mere jævn fordeling i 2008, og i 2009 er rettidigheden fra februar til august højere end 96 pct Fra september til november måned 2009 falder rettidigheden over 8 pct, således at knap hver tiende afgang/ankomst har forsinkelser Udsvingene af rettidigheden på Frederiksværkbanen i løbet af sommermånederne kan skyldes forhold som mange rejsende med cykler og barnevogne samt sporarbejder, med det resultat, at hastigheden skal nedsættes på strækningen 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% Rettidige lokaltog 2008 Rettidige lokaltog 2009 Rettidige S-tog 2008 Rettidige S-tog 2009 Figur 16 Driftsforhold på Frederiksværkbanen (Movia, 2008), (Movia, 2009b), (DSB S-tog, 2008), (DSB S-tog, 2009) Note: Rettidigheden for såvel Frederiksværkbanen som S-tog er inklusive eksterne forhold

31 31 / Pålidelighed Udsvingene af planlagte afgange, der er gennemført variere forholdsvist meget på S-togs Nordbanen Ikke mindst i 2009, hvor antallet af aflyste tog steg - således faldt antallet af planlagte afgange, der blev gennemført 8 pct de sidste to måneder af året, jf figur 17 Pålideligheden på Frederiksværkbanen er god I 2009 var pålideligheden 100 pct og i 2008 var den i gennemsnit 99,8 pct 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% Pålidelige S-tog 2008 Pålidelige S-tog 2009 Pålidelige lokaltog 2008 Pålidelige lokaltog 2009 Figur 17 Driftsforhold på Frederiksværkbanen (Movia, 2008), (Movia, 2009b), (DSB S-tog, 2008), (DSB S-tog, 2009) Note: Pålideligheden for såvel Frederiksværkbanen som S-tog er inklusive eksterne forhold

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Frederiksværkbanen Gyldig fra 10. december 2017 920R Hillerød - Hundested Takstzone Lørdag 5.59-8.59 9.59-17.59 18.59-22.59 9 Hillerød afg. 59 59 29 59 0.19 82 Brødeskov 02 02 32 02 0.22 93 Gørløse 07

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Indholdsfortegnelse 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og Forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 2. Lokalbaneplan 2006-2015 3. Strategi for jordforurening 4. Renovering

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Flere passagerer i Nordsjælland

Flere passagerer i Nordsjælland Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Trafikdage i Aalborg 2016 Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Supersygehus i Hillerød og visionen for de nordsjællandske baner Jakob Skovgaard Villien,

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere