DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej Tureby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby"

Transkript

1 DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej Tureby 19. marts 2010 Sag /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget en undersøgelse af den afgivne vurderingsberetning af 31. oktober 2008 for K ApS, jf. Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 37. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmodede i brev af 31. august 2009 om revisors arbejdspapirer på erklæringsopgaven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 29. september 2009 modtaget kopi af revisors arbejdspapirer, der ligger til grund for den afgivne vurderingsberetning. ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved brev af 18. december 2009 fremsendt et høringsbrev til registreret revisor Merete Leth med anmodning om at fremkomme med bemærkninger til sagen. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved brev af 25. januar 2010 og mail af 31. januar 2010 modtaget revisors svar på høringsbrevet. Revisors kommentarer til høringsbrevet er indarbejdet i afgørelsen nedenfor. Afgørelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal i medfør af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 40, nr. 1 påtale, at det udførte arbejde og den efterfølgende afgivelse af vurderingsberetningen af 31. oktober 2008 for kapitalforhøjelsen på kr. i K ApS, ikke er i overensstemmelse med revisorloven. Påtalen er begrundet i, at registreret revisor Merete Leth ikke har efterlevet god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 2 ved afgivelsen af vurderingsberetningen af 31. oktober 2008 for kapitalforhøjelsen på kr. i K ApS. A var medlem af ledelsen i alle tre selskaber, og dette medførte en forøget risiko for fejlinformation på erklæringsopgaven, hvorved registreret revisor Merete Leth skulle have foretaget yderligere arbejdshandlinger for at sikre et tilstrækkeligt og egnet bevis for eksistensen af vurderingsberetningens omhandlede aktiv. Registreret revisor Merete Leth skulle have søgt bekræftelse hos ledelsen i D A/S for, at B på vegne af D A/S havde den tilstrækkelige bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen af 13. oktober 2008 med C ApS.

2 2/13 Påtalen er ligeledes begrundet i, at registreret revisor Merete Leth burde have taget forbehold i vurderingsberetningen for, at der forelå usikkerhed om fordringens eksistens, jf. erklæringsbekendtgørelsens 15, stk. 1. Denne afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt dig, jf. revisorlovens 51, stk. 1. Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, såfremt du får medhold i din klage. Sagsfremstilling og begrundelse 1) Faktiske forhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nægtelse af registrering af kapitalforhøjelse i K ApS Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nægtede i mail af 19. februar 2009 at registrere en kapitalforhøjelse i K ApS. Kapitalforhøjelsen beløb sig til kr., hvorefter anpartskapitalen i selskabet ville udgøre kr. Kapitalforhøjelsen skulle gennemføres ved, at C ApS indskød en fordring på D A/S på ,19 kr. i K ApS mod at få anparter i selskabet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begrundede registreringsnægtelsen med, at der var skabt tvivl om grundlaget for kapitalforhøjelsen, idet debitor, D A/S, bestred fordringens eksistens. Advokat E har i brev af 15. december 2008 på vegne af B oplyst, at overdragelsesaftalen mellem C ApS og D A/S ikke er underskrevet af tegningsberettigede personer i henhold til selskabets tegningsregel. Erhvervsankenævnets kendelse af registreringsnægtelsen Erhvervsankenævnet stadfæstede Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse i kendelse af 24. november 2009, j.nr Erhvervsankenævnet begrunder stadfæstelsen med følgende: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtog inden registreringen af den anmeldte kapitalforhøjelse en indsigelse fra kuratellet for C ApS under konkurs om, at debitor til den fordring, som danner grundlag for C ApS tegning af nye anparter, ikke vedstår aftalen, der ligger til grund for fordringen. Efter kuratellets vurdering var der derfor tvivl om fordringens eksistens og værdi. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har herefter hos den revisor, som har udarbejdet vurderingsberetningen af appor-

3 3/13 tindskuddet, søgt oplyst, om den fra kuratellet fremkomne oplysning ændrer ved revisors konklusion i vurderingsberetningen. Forelagt kuratellets oplysninger er revisor ikke fremkommet med bemærkninger. Som sagen foreligger oplyst for ankenævnet ses anmelder heller ikke at have foretaget sig yderligere for at få tilvejebragt en fornyet vurdering fra revisor. På denne baggrund tiltræder ankenævnet, at styrelsen på det foreliggende grundlag ikke har kunnet afgøre, hvorvidt der eksisterer en fordring og dermed om der har kunnet foretages en kapitalforhøjelse på grundlag heraf. Overdragelsesaftale mellem C ApS og D A/S Det fremgår af overdragelsesaftalen, at D A/S skulle overtage lejemålet og erhverve al inventar og EDB fra C ApS. Den samlede overdragelsessum, inkl. forudbetalt husleje, beløb sig til ,19 kr. inklusiv moms. C A/S kunne ifølge aftalen uden D A/S samtykke frit overdrage samtlige rettigheder i henhold til overdragelsesaftalen til F ApS og dets tilhørende datterselskaber. Overtagelsesdagen for lejemålet og Edb-udstyret var den 13. oktober 2008, og betalingen skulle afregnes senest 30 dage netto efter datoen for overdragelsesaftalens underskrivelse. Overdragelsesaftalen er underskrevet den 13. oktober A har underskrevet på vegne af C ApS, og B har underskrevet på vegne af D A/S. C ApS har den 13. oktober 2008 udstedt faktura til D A/S, der omfatter det aftalte overdragelsesbeløb, og af fakturaen fremgår også, at betalingen skal ske netto kontant. Tegningsreglerne og ledelsesregistreringerne i D A/S Det fremgår af punkt 11 i vedtægterne for D A/S af 21. maj 2007, der også var gældende den 13. oktober 2008, at selskabets tegningsregel er: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem og en direktør. Selskabets vedtægter og oplysninger om tegningsregel er offentlige tilgængelige på Det fremgår af en fuldstændig udskrift for D A/S, at pr. 13. oktober 2008 var A bestyrelsesformand i D A/S, og B var næstformand i D

4 4/13 A/S. B udtrådte af selskabets bestyrelse den 31. oktober 2008 og indtrådte som administrerende direktør samme dag. Der er ikke i sagen fremlagt dokumentation for, at direktionen i D A/S havde bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftaler af ovennævnte karakter. Referat af bestyrelsesmøde i D A/S den 21. oktober 2008 Registreret revisor Merete Leth har den 31. januar 2010 fremsendt kopi af referat af bestyrelsesmøde i D A/S den 21. oktober 2008 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af bestyrelsesreferatet fremgår følgende (i uddrag): [Bestyrelsesreferatet er anonymiseret, idet D A/S har kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked. Det kan af hensyn til offentliggørelsen oplyses, at A ansatte B som administrerende direktør den 13. oktober 2008, og bestyrelsen godkendte ansættelsen på bestyrelsesmødet den 21. oktober Det fremgår tillige af bestyrelsesreferatet, at B informerede bestyrelsesmedlemmerne om, at D A/S havde indgået den omtalte overdragelsesaftale mellem D A/S og C ApS den 13. oktober B skulle drøfte overdragelsesaftalen med D A/S bankforbindelse.] Overdragelsesaftale mellem K ApS og C ApS I henhold til overdragelsesaftalen erhvervede K ApS faktura af 13. oktober 2008 af C ApS. Købesummen skulle berigtiges ved, at C ApS tegnede anparter i K ApS for et pålydende beløb på kr. til kurs 100,084. Overdragelsesaftalen er underskrevet den 31. oktober 2008, og A har underskrevet aftalen på vegne af både K ApS og C ApS. As ledelseshverv i de tre selskaber A var ledelsesmedlem i alle tre omtalte selskaber i perioden 13. oktober oktober A var bestyrelsesmedlem i D A/S i perioden 2. juni februar A var tillige direktør i D A/S i perioden 12. januar februar A var direktør i C ApS i perioden 26. februar november 2008, og A har været direktør i K ApS siden 13. oktober 2008, samme dag som selskabet blev stiftet.

5 5/13 Vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Registreret revisor Merete Leth afgav vurderingsberetningen på den registreringsnægtede kapitalforhøjelse: Til Anpartshaverene i K ApS Indledning Direktionen har i henhold til Anpartsselskabslovens 9 udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd jf. Anpartsselskabslovens 7, i forbindelse med selskabets erhvervelse, indenfor 24 måneder efter registreringen af selskabets stiftelse. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i overensstemmelse med aktieselskabslovens 6b og Anpartsselskabslovens 7. Aktiverne overdrages på vilkår, der er aftalt mellem køber og sælger. Direktionen har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder vederlagets rimelighed, og har erklæret sig herom i denne vurderingsberetning. Det er vor opgave som vurderingsmænd at udtale os om, hvorvidt værdien af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelse af erhvervelsen Erhvervelsen består af faktura af 13. oktober 2008 mellem C ApS og D A/S stor kr ,19 skriver tremillionerfemhundredeottiottetuseindeogseksten 00/100. Fakturaen er i overensstemmelse med overdragelsesaftalen af lejemål, inventar, edb, depositum og forudbetalt husleje mellem C ApS og D A/S af 13. Oktober Værdien heraf ansættes til kurs 100. Vederlag for erhvervelsen Fordringen erhverves i forbindelse med kapitalforhøjelse i K ApS, hvor kapitalen forhøjes fra kr med kr ,- til kr Kapitalforhøjelsen sker til kurs 100, Det udførte arbejde Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringsopgaver med sikkerhed (RS3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vor konklusion.

6 6/13 Arbejdet har omfattet gennemgang af direktionens redegørelse jf. aktieselskabslovens 6 b og c og Anpartsselskabslovens 7 og 9. Konklusion Det er vor opfattelse, at den ansatte værdi af erhvervelserne mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes, med tillæg af overkurs. Vurderingsberetningen er underskrevet af registreret revisor Merete Leth den 31. oktober Revisors udførte arbejde på vurderingsberetningen Registreret revisor Merete Leth udarbejdede accept af kundeforholdet, herunder foretog hun en uafhængighedsvurdering og stillingtagen til kundens integritet mv. Revisor har i dokumentet Særlige erklæringer vurderet, at opgaven er tilstrækkeligt oplyst, og det er påset, at alle væsentlige oplysninger er modtaget og indgået i overvejelserne i forbindelse med udførelsen af opgaven. Revisor har desuden påset, at oplysningerne fremtræder uden indre modsætninger og vurderes ikke at være fejlbehæftede. Revisor har i dokumentet Arbejdets udførelse beskrevet de arbejdshandlinger, der er udført og resultatet heraf: 1. Overdragelse gennemgået, anført købesum stemmer til faktura, aftalen er korrekt underskrevet og alle sider er signeret. 2. Faktura korrekt udstedt og eftertalt stemmer. 3. Der er modtaget kontokort med underliggende bilag, der stikprøvevist er gennemgået og fundet ok. Sælger har erhvervet det modtagne. 4. Lejekontrakt og udlejers repr. Advf. F har bekræftet overdragelsen af lejemålet på uændrede vilkår til D A/S. 5. Overdragelsesaftale er gennemlæst, anførte beløb stemmer og aftalen er korrekt underskrevet. 6. Udover denne fysiske gennemgang er afholdt møde med A for en drøftelse og gennemgang af sagen. A er bestyrelsesformand i D A/S. Konklusion: Det indhentede materiale og vort arbejde hermed har ikke givet anledning til bemærkninger. Erklæring kan afgives. 2) Revisors kommentarer Vedrørende den indgåede overdragelsesaftale

7 7/13 Det er registreret revisor Merete Leths opfattelse, at der blev indgået en ubetinget overdragelsesaftale den 13. oktober Hertil påpeges det i høringssvaret, at såfremt B mener, at der var tale om en betinget aftale, der krævede godkendelse af såvel bestyrelsen som bankforbindelsen, er det uforstående, at der ikke af overskriften fremgår Betinget overdragelsesaftale, og at aftalen ikke indeholder de betingelser, der gøres gældende i de fremlagte anbringender. Registreret revisor Merete Leth fremfører desuden, at det ikke fremgår klart af bestyrelsesreferatet, at overdragelsesaftalen var betinget af bankforbindelsens godkendelse. Vedrørende tegningsreglerne og ledelsesregistreringerne i D A/S Registreret revisor Merete Leth er uenig med styrelsen i, at tegningsreglerne i forbindelse med underskrivelsen af overdragelsesaftalen ikke var opfyldte. Hertil fremføres det, at en aftale af den pågældendes størrelsesorden i et større børsnoteret selskab om handel af edb-udstyr, møbler og overtagelse af lejemål ikke kræver, at en ubetinget overdragelsesaftale skal underskrives efter tegningsreglerne Registreret revisor Merete Leth oplyser desuden, at B blev ansat den 13. oktober 2008 som administrerende direktør i D, om end selve registreringen af ansættelsen først sker efterfølgende. Anmeldelsen blev formentlig foretaget af E, der tillige var bestyrelsesmedlem i D og fra bl.a. bestyrelsesmødet var vidende om, at B blev ansat allerede den 13. oktober ) Retligt grundlag og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering Vedrørende overdragelsesaftalen mellem D A/S og C ApS samt tegningsreglerne i D A/S Det fremgår af aktieselskabslovens 51, stk. 1, at bestyrelsen skal ansætte en direktion bestående af et til tre medlemmer, medmindre vedtægterne kræver en større direktion. Det fremgår af aktieselskabslovens 54, stk. 2, at direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Det fremgår af aktieselskabslovens 60, stk. 1, at medlemmer af bestyrelsen og af direktionen repræsenterer selskabet udadtil.

8 8/13 Det fremgår af aktieselskabslovens 60, stk. 2, at selskabet forpligtes ved retshandler, som på selskabets vegne indgås af den samlede bestyrelse eller et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. Det fremgår af aktieselskabslovens 60, stk. 3, at den tegningsret, som efter stk. 2 tilkommer det enkelte medlem af bestyrelsen eller af direktionen kan i vedtægterne begrænses således, at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af en eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening. Det fremgår af aktieselskabslovens 61, stk. 1, nr. 1, at en retshandel, der er indgået på selskabets vegne af nogen, der efter 60 har tegningsret, forpligter selskabet, medmindre de tegningsberettigede har handlet i strid med de begrænsninger i deres beføjelser, som er fastsat i aktieselskabsloven. Ifølge tegningsreglerne kunne D A/S kun forpligtes til at opfylde overdragelsesaftalen, såfremt bestyrelsesformanden eller næstformanden i bestyrelsen i forening med enten to andre bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og en direktør underskrev aftalen. Overdragelsesaftalen er imidlertid kun underskrevet af næstformanden for bestyrelsen i D A/S, B. Bestyrelsesformanden i D A/S, A, har desuden underskrevet aftalen, men på vegne af modparten, C ApS. De vedtægtsbestemte tegningsregler i D A/S var derfor ikke opfyldte, da B underskrev overdragelsesaftalen på vegne af D A/S. Det fremgår desuden ikke af bestyrelsesreferatet, at bestyrelsen i D A/S godkendte den indgåede overdragelsesaftale mellem D A/S og C ApS på bestyrelsesmødet den 21. oktober Det fremgår alene af referatet, at B informerede bestyrelsen om, at der var indgået en lejeaftale, således at D A/S overtog C ApS lejemål mm. Hvorvidt overdragelsesaftalen var gyldigt indgået afhænger i så fald af, om direktionen i D A/S havde en særlig bemyndigelse af bestyrelsen til at kunne indgå pågældende retshandler, jf. aktieselskabslovens 54, stk. 2. Registreret revisor Merete Leth har ikke fremlagt dokumentation for, at B havde en sådan bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen mellem D A/S og C ApS den 13. oktober 2008, på vegne af D A/S. Desuden tiltrådte B tidligst som administrerende direktør i D A/S den 21. oktober 2008, jf. aktieselskabslovens 51, stk. 1. En ansættelse af en direktør i et aktieselskab kræver bestyrelsens godkendelse, og den godkendelse blev først givet den 21. oktober 2008 på det pågældende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesformanden, A, kunne ikke alene i henhold til aktieselskabsloven ansætte B som direktør i D A/S.

9 9/13 Registreret revisor Merete Leth har ikke fremlagt anden dokumentation for, at B havde en bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen den 13. oktober Vedrørende planlægningen og det udførte arbejde på vurderingsberetningen Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af erklæringsopgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne, jf. revisorlovens 16, stk. 1. RS 3000 fastlægger de faglige normer, revisor må forventes at efterleve ved afgivelse af vurderingsberetninger, og udfylder derfor god revisionsskik på området. Det fremgår af RS 3000, afsnit 3, at revisionsstandarden er udformet til generel anvendelse på andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger, der omfattes af specifikke revisionsstandarder. Selvom revisionsstandarderne om revision og review af historiske finansielle oplysninger ikke gælder for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, kan de alligevel vejlede revisor. Det fremgår af RS 3000, afsnit 12, at revisor skal planlægge opgaven, så den udføres effektivt. Det fremgår af RS 3000, afsnit 14, at revisor skal planlægge og udføre en erklæringsopgave med sikkerhed under udvisning af professionel skepsis med erkendelse af, at der kan være omstændigheder, der medfører, at emneindholdet indeholder væsentlig fejlinformation. Det fremgår af RS 3000, afsnit 15, at revisor skal opnå en tilstrækkelig forståelse af erklæringsemnet og andre omstændigheder ved opgaven til at vurdere risikoen for, at emneindholdet indeholder væsentlig fejlinformation, og til at planlægge og udføre yderligere bevisindsamling. Det fremgår af RS 3000, afsnit 22, at revisor skal overveje væsentlighed og opgaverisiko ved planlægning og udførelse af en erklæringsopgave med sikkerhed. Det fremgår af RS 3000, afsnit 24, at revisor skal reducere opgaverisikoen til et acceptabelt lavt niveau efter omstændighederne.

10 10/13 Det fremgår af RS 315, afsnit 100, at revisor skal identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation bl.a. på revisionsmålsniveau for transaktionstyper. Det fremgår af RS 315, afsnit 108, at som en del af risikovurderingen skal revisor fastlægge, hvilke af de identificerede risici der efter revisor bedømmelse er risici, der kræver særlig revisionsovervejelse. Det fremgår af RS 330, afsnit 7, at revisor skal udforme og udføre yderligere revisionshandlinger, hvis art, tidsmæssig placering og omfang er reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau. Det fremgår af RS 550, afsnit 2, at revisor skal udføre handlinger, der er planlagt til at tilvejebringe tilstrækkeligt og egnet bevis om ledelsens identifikation af og oplysning om nærtstående parter og effekten af transaktioner med nærtstående parter, som er væsentlige for regnskabet. Det fremgår af RS 550, afsnit 3, at på grund af den grad af usikkerhed, der er forbundet med revisionsmål om fuldstændighed vedrørende nærtstående parter, vil de revisionshandlinger, der fremgår af RS 550, give tilstrækkelig og egnet revisionsbevis om disse revisionsmål, medmindre revisor identificerer forhold, som forøger risikoen for væsentlig fejlinformation ud over det, der normalt forventes, eller indikerer, at væsentlig fejlinformation omkring nærtstående parter forekommer. Når der er en indikation af sådanne forhold, skal revisor udføre tilpassede, udvidede eller yderligere revisionshandlinger, som er hensigtsmæssige under de gældende omstændigheder, jf. RS 550, afsnit 3, sidste pkt. Ved eksistensen af nærtstående parter og transaktioner mellem sådanne skal revisor være opmærksom på bl.a., at kilden til revisionsbevis påvirker revisors vurdering af deres pålidelighed. Generelt kan en større grad af sikkerhed tilknyttes revisionsbevis, der er tilvejebragt eller udarbejdet af ikke-nærtstående parter, jf. RS 550, afsnit 6. Når revisor undersøger identificerede transaktioner med nærtstående parter, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om disse transaktioner er blevet behørigt registreret og oplyst, jf. RS 550, afsnit 13. Det fremgår af RS 550, afsnit 14, at da der kun i begrænset omfang kan opnås egnet revisionsbevis om transaktioner mellem nærtstående parter, overvejer revisor at udføre revisionshandlinger, såsom at indhente bekræftelse fra eller drøfte oplysninger med personer, der er associeret med transaktionen.

11 11/13 B blev af A ansat som den administrerende direktør i D A/S den 13. oktober 2008 og underskrev overdragelsesaftalen mellem D A/S og C ApS på vegne af D A/S, selvom A ikke alene i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser kunne ansætte B. Samme dag blev K ApS stiftet, og A blev indsat som direktør i selskabet. Den 31. oktober 2008 underskrev A overdragelsesaftalen mellem C ApS og K ApS på vegne af begge parter, og den indgåede aftale om overtagelse af huslejemålet mm. mellem D A/S og C ApS blev anvendt som indskudskapital i forbindelse med kapitalforhøjelsen i K ApS. Overdragelsesaftalen blev underskrevet af A på vegne af begge selskaber. As involvering i den øverste ledelse i alle tre selskaber og det faktum, at han ansatte B som den administrerende direktør i D A/S, selvom han ikke havde beføjelserne hertil efter aktieselskabsloven, indikerer, at der forelå en forøget en risiko for væsentlig fejlinformation på erklæringsopgaven. Overdragelsesaftalerne mellem D A/S og C ApS samt mellem C ApS og K ApS indikerer ligeledes at der er foretaget en transaktion mellem nærtstående parter. Transaktioner mellem nærtstående parter medfører en risiko for, at opgaven indeholder væsentlig fejlinformation. Revisor skal derfor i disse tilfælde foretage yderligere arbejdshandlinger for at nedbringe risikoen for væsentlig fejlinformation i opgaven. I den sammenhæng skal revisor anvende de øvrige revisionsstandarder som vejledning til at identificere og reagere på den forøgede risiko, der opstår ved transaktioner med nærtstående parter. I denne sag kunne en henvendelse til de øvrige ledelsesmedlemmer i D A/S have afdækket og sikret revisor den tilstrækkelige dokumentation for, om der var indgået en endelig aftale, og om B havde den tilstrækkelige bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen på vegne af D A/S. Det fremgår af revisors arbejdspapirer, at revisor har afholdt møde med A, der var bestyrelsesformand i D A/S på erklæringstidspunktet. Det fremgår imidlertid ikke af arbejdspapirerne, om revisor har fået bekræftet de oplysninger, der er givet af A på mødet fra anden side, eksempelvis ved en henvendelse til den øvrige ledelse i D A/S. Det fremgår heller ikke af arbejdspapirerne, at tegningsreglerne for D A/S blev gennemgået, idet dette i så fald burde have resulteret en undersøgelse af, om B havde den tilstrækkelige bemyndigelse til at indgå overdragelsesaftalen på vegne af D A/S.

12 12/13 Registreret revisor Merete Leth har af disse grunde ikke foretaget de nødvendige yderligere arbejdshandlinger forud for afgivelsen af vurderingsberetningen for K ApS, for at afdække den usikkerhed, der eksisterede med hensyn til Bs bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen på vegne af D A/S. Vedrørende den afgivne vurderingsberetning Ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, skal revisor tage forbehold i erklæringen, hvis usikkerheder ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig, jf. erklæringsbekendtgørelsens 15, stk. 1, 2. pkt. Registreret revisor Merete Leth afgav, som nævnt ovenfor, den 31. oktober 2008 en vurderingsberetning for kapitalforhøjelsen i K ApS. Kapitalforhøjelsen skulle gennemføres ved, at C ApS indskød en fordring på D A/S på ,19 kr. i K ApS mod at få anparter i selskabet. På baggrund af de ovenstående forhold, er det styrelsens vurdering, at revisor skulle have afgivet et forbehold i vurderingsberetningen om, at der forelå usikkerhed omkring fordringens eksistens, idet det er omtvistet, hvorvidt B havde bemyndigelse til at underskrive overdragelsesaftalen mellem C A/S og D A/S. Afslutning Styrelsen offentliggør denne afgørelse, jf. revisorlovens 41, idet sagen indeholder sådanne principielle eller konkrete omstændigheder, der kunne tale for en offentliggørelse. Afgørelsen vil blive anonymiseret mht. en række oplysninger om de faktiske forhold i sagen. Kopi af den tekst, der vil blive offentliggjort, er vedlagt denne afgørelse. Offentliggørelsen er begrundet i, at sagen indeholder principielle udtalelser om revisors arbejdshandlinger, når der foreligger transaktioner mellem nærtstående parter, som medfører en forøget risiko for væsentlig fejlinformation i erklæringsopgaven.

13 13/13 Såfremt du har eventuelle spørgsmål eller kommentarer til dette brev er du velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Allan Vestergaard Fuldmægtig Tlf. direkte E-post

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere