Beretning om Østjyllands Politis virke i februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012"

Transkript

1 Beretning om Østjyllands Politis virke i februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens krav og muligheder, med ensartet høj faglig kvalitet overalt i kredsen og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet. Østjyllands Politi tilstræber til stadighed den bedst mulige udnyttelse af de til rådighed værende kompetencer og ressourcer, og det har i 2011 været nødvendigt at fortsætte den stramme økonomisk styring af politikredsen, både administrativt og operativt. I efteråret 2011 er der - som følge af den økonomiske situation samt effektiviseringsprocessen i dansk politi således truffet beslutning om afskedigelse af 28 administrative medarbejdere ved Østjyllands Politi, ligesom der er indgået aftale med 5 medarbejdere om frivillige fratrædelsesordninger. Denne beretning omhandler en række centrale elementer i Østjyllands Politis arbejde og udvikling gennem 2011, og den består af følgende afsnit: Organiseringen af Østjyllands Politi Strategi og mål Kontakten med lokalsamfundet Det kriminalitetsforebyggende og præventive arbejde Kriminalitetsbilledet Rocker- og bandeindsatsen Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Trafiksikkerheden og indsatsen på færdselsområdet Indsatsen mod større økonomisk kriminalitet Østjyllands Politis øvrige indsatser og resultater Prostitutionens bagmænd Responstid Status ved indgangen til 2012

2 Organiseringen af Østjyllands Politi Østjyllands Politi blev etableret den 1. januar 2007 og omfatter Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner. Politikredsens hovedstation er beliggende i Aarhus. Side 2 I februar 2011 blev landpolitistationerne i Syddjurs Kommune (Rønde, Hornslet og Kolind) samlet i én ny nærpolitistation, der er placeret på Hovedgaden i Rønde i lokaler, der deles med kommunens Borgerservice. Dette er medvirkende til at sikre et tæt samarbejde mellem politiet, kommunen og andre samarbejdspartnere i lokalområdet, ligesom etableringen af nærpolitistationen styrker fleksibiliteten i løsningen af de politimæssige opgaver i nærpolitistationens område. Der er gennemført to flytninger af nærpolitistationer. Nærpolitiet i Ebeltoft har nu til huse på Ebeltoft Rådhus og nærpolitiet i Odder er flyttet til Rådhusgade 40. I efteråret 2011 blev de syv tidligere 112-alarmcentraler erstattet af to nye landsdækkende alarmcentraler, hvoraf den ene er placeret i Østjyllands Politi, på politigården i Aarhus. Dette indebærer, at 112-Alarmcentralen i Aarhus fremover modtager nødopkald fra alle dele af landet. Strategi og mål Politikredsen har i 2011 blandt som led i den politiske aftale for 2011 om politiet opstillet følgende prioriterede mål for politikredsen: 1. Bekæmpelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. 2. Særlig indsats mod indbrud i beboelse. 3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. 4. Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder. Der er i forbindelse hermed udarbejdet specifikke planer for politiindsatsen i Gellerup og Bispehaven. 5. Fastholdelse af hurtige responstider. 6. Borgerne skal hurtigt kunne komme i telefonisk kontakt med politiet. Således skal mindst 90 procent af alle opkald til politikredsens servicecenter være besvaret inden for 2 minutter. 7. Vejkontrol med køre- og hviletidsbestemmelser 8. Konfliktrådsbehandling. Som yderligere lokale indsatsområder har Østjyllands Politi opstillet mål om tryghed i nattelivet samt mål for indsatsen mod indbrudstyverier i fritidshuse i Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor der tidligere har været problemer med forholdsvis mange indbrud. Østjyllands Politi har derudover naturligvis haft fokus på en lang række andre kriminalitetsområder, herunder bl.a. indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Strategi og indsats evalueres løbende og tilpasses, således at indsatsen til stadighed er målrettet og effektiv.

3 Kontakten til lokalsamfundet Kontakten til og samarbejdet med lokalsamfundet er et centralt element i Østjyllands Politis kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsats. Side 3 Helt overordnet er kontakten mellem politikredsen og lokalsamfundet forankret i Kredsrådet for Østjyllands Politi, der består af politidirektøren og borgmestrene i de syv kommuner, som Østjyllands Politi dækker. Kredsrådet vedtager hvert år en overordnet samarbejdsplan, der beskriver samarbejdet mellem på den ene side politiet og på den anden side kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og andre lokale samarbejdspartnere og interessenter. Det mere praksisorienterede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet om kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse er forankret i de i alt 9 Lokalråd, der er oprettet i Østjyllands politikreds. I 2011 er samarbejdet mellem kommunerne og Østjyllands Politi blevet yderligere udbygget og forankret gennem udvikling af det eksisterende samarbejde samt prioritering af nye områder. Samarbejde omkring forebyggelse af kriminalitet havde tidligere primært fokus på unge under 18 år. Dette fokus er stadig væsentligt, men det er i 2011 blevet suppleret med indsatser, som også har fokus på unge over 18 år. I den forbindelse er samarbejdet blevet styrket i forhold til kriminalforsorgen, regionen og kommunernes beskæftigelsesforvaltninger. I Østjyllands politikreds er der etableret PSP-samarbejder i samtlige kommuner, og PSParbejdet er forankret i Lokalpolitiet, hvor linjechefen for Lokalpolitiet sammen med de tre lokalpolitiledere fra Aarhus, Randers og Grenaa varetager den overordnede og tværgående koordinering af arbejdet. Også lokalt er PSP-samarbejdet forankret hos lokalpolitiet, og på hver lokalpolitistation er der udpeget en formand/tovholder, der sammen med kommunerne står for afviklingen af møderne i PSP-udvalgene. Region Midt indgår i samtlige PSP-udvalg dog er Region Syddanmark repræsenteret i PSP-udvalget i Odder kommune. Der er ligeledes tilknyttet en repræsentant for Kriminalforsorgen til PSP-samarbejdet. Det kriminalitetsforebyggende og præventive arbejde På baggrund af regeringens rammemodel, vedtog Kredsrådet i foråret 2011, Exit-program Østjylland, målrettet personer, som er involveret i organiseret kriminalitet. Der er nedsat en styregruppe og en Exit enhed, som har etableret et netværk, der omfatter alle relevante aktører i Østjylland. Der er udarbejde en håndbog, som beskriver procedure og muligheder for at indgå aftaler med enkeltpersoner, der ønsker at forlade organiseret kriminalitet. Status ved udgangen af 2011 er, at flere personer er blevet visiteret til Exit, men ikke fundet egnet til at indgå i programmet. Med udgangen af 2011 er 6 personer i færd med at blive visiteret, med henblik på at vurdere deres motivation og egnethed til at indgå en kontrakt.

4 Sidst i 2011 blev omfattende drøftelser om, Ungesamråd i Østjylland afsluttet. En model med opstart som projekt blev vedtaget, og målgruppen blev udpeget til at være unge under 18 år som forventes idømt ubetinget fængsel eller ungdomssanktion. De kommunale midler blev samlet hos politiet, således at Østjyllands Politi pr. 1 januar 2012 kunne ansætte en projektleder. De første sager er visiteret til ungesamrådet. Side 4 Samarbejdet mellem Aarhus kommune og Østjyllands Politi vedrørende forebyggelse af radikalisering og ekstremisme af religiøse eller politiske årsager, indhøstede i 2011 erfaringer fra et mentorprogram, erfaringer der ser meget lovende ud. De øvrige kommuner deltog sammen med politiet i et seminar afholdt af Socialministeriet og PET med henblik på udbredelse af indsatsten, således at den omfatter alle kommuner i politikredsen. PET har bevilget kr som støtte til udbredelse af indsatsen. Efter politi- og kommunalreformen vedtog Kredsrådet et projekt vedrørende Fælles Kompetenceudvikling. Siden er der afholdt en række temadage og møder, hvor medarbejdere fra såvel kommuner og politi, har haft mulighed for at få ny viden og deltage i drøftelser af, hvordan kriminalitetsforebyggelsen kan styrkes. En række initiativer er sat i gang på denne baggrund, og i efteråret blev afholdt visionsdag med henblik på hvorledes Fælles kompetenceudvikling kan overgå til drift. På baggrund heraf fremsættes et forslag til Kredsrådet i 2012, hvor navnet fremover vil være SSP Østjylland. Dette samarbejde vil i 2012 sætte fokus på unge og alkohol, kommunikation og råd til forældre samt konfliktmægling. Det vil blandt andet ske via de arrangementer der afholdes for de tildelte midler. Social pejling er i løbet af de sidste tre år blevet fast forankret i femte eller sjette klasse på skolerne i seks af de syv østjyske kommuner. Projektet har opnået det forventede omfang ved udgangen af 2011, således at den fortsatte udvikling vil gå i retning af udbredelser til privatskoler, evaluering af effekten og nye initiativer til andre aldersgrupper. I forbindelse med afslutning af Rigspolitiets bandeprojekt medio 2011 er der fremkommet ny viden om forebyggelse af bandekriminalitet. Forskningen peger på, at det ikke er muligt at identificere og adskille unge, som bliver kriminelle, fra unge som bliver bandemedlemmer. På den baggrund vil det være relevant at evaluere strukturen og grundlaget for de etablerede banderåd. Et centralt emne som har været drøftet i alle lokalråd i 2011, er konfliktforståelse, konfliktmægling og konflikthåndtering. Der er iværksat elevmægling både som en permanent ordning og som forsøg på flere skoler. Østjyllands Politi har afholdt 3 kurser af en uges varighed, hvor 74 medarbejdere fra kommuner og politi har tilegnet sig kompetencer til at håndtere konflikter og gennemføre mæglinger. Drøftelserne i lokalrådene vedrørende strategi samt kompetencer hos medarbejderne, medfører at konflikthåndtering og mægling anvendes i stigende grad, hvilket også en indflydelse på Konfliktråd. Gerningsmænd

5 og forurettede har i knap 300 sager fået tilbud om Konfliktråd og der er gennemført 47 mæglinger i Side 5 Under overskrifterne Byens Natteliv og Nattelivet i Østjylland er samarbejdet mellem kommuner, bevillingsnævn, politi og restauratører blevet væsentligt styrket i Det har medført en bedre dialog og øget fokus på emner som narkotika, vold og kriminalitet samt ansvarlig udskænkning. Østjyllands Politi har i den anledning forøget patruljeringen om natten til også at omfatte fodpatruljer i nattelivet. Kriminalitetsbilledet I 2011 modtog Østjyllands Politi i alt anmeldelser om overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 2,2% i forhold til anmeldelser i På landsplan er der et lille fald på -0,33% i antal anmeldelser i 2011 sammenlignet med Anmeldelser om tyveri af cykler og knallerter indgår ikke i disse tal. Nedenstående skema viser udviklingen på en række udvalgte borgervendte kriminalitetsområder i Østjyllands politikreds og på landsplan. Det skal bemærkes, at kategorien Indbrud i beboelse ved denne opgørelse udelukkende omfatter indbrud i villa, værelse, lejlighed og landejendom, hvor kategorien de tidligere år har omfattet flere typer anmeldelser. Fig. 1: Udviklingen i visse borgervendte kriminalitetstyper (antal anmeldelser) BORGERVENDT KRIMINALITET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS Udvikling Udvikling på landsplan Vold % -1% Hærværk % -7% Indbrud i beboelse % 2% Røveri % -3% Tyveri fra personbil % -14% Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Fordelingen i 2011 af disse borgervendte kriminalitetsformer mellem politikredsens kommuner fremgår af nedenstående skema. Procent-angivelserne viser kommunens andel af det samlede antal anmeldelserne for pågældende type kriminalitet. Procenttallet i parentes er kommunens andel i 2010.

6 Fig. 2: Den borgervendte kriminalitets fordeling i kommunerne udvalgte sagstyper (antal anmeldelser) FORDELINGEN AF UDVALGTE TYPER BORGERVENDT KRIMINALITET I KOMMUNERNE Side 6 Vold Røveri Indbrud i beboelse Hærværk Tyveri fra personbil Århus 65% (60%) 82% (84%) 62% (60%) 62% (61%) 78% (75%) Randers 18% (24%) 6% (9%) 17% (17%) 19% (18%) 10% (11%) Norddjurs 6% (5%) 3% (2%) 4% (5%) 5% (6%) 2% (2%) Syddjurs 3% (5%) 3% (<1%) 7% (7%) 5% (7%) 4% (5%) Favrskov 5% (4%) 3% (<1%) 8% (8%) 5% (5%) 3% (4%) Odder 2% (2%) 2% (3%) 2% (3%) 3% (2%) 2% (2%) Samsø (<1%) (<1%) (0%) (0%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Rocker- og bandeindsatsen Østjyllands Politi har også i 2011 prioriteret indsatsen mod rocker- og bandemiljøet højt. Der er i samarbejde med kommunerne, Kriminalforsorgen og SKAT gennemført en bredspektret og helhedsorienteret indsats med fokus på hindring af rekruttering til rocker- og bandemiljøet, overvågning, efterforskning, beslaglæggelse af besiddelser og økonomiske midler samt tilbud om exit-programmer til rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade miljøet. Østjyllands Politi overvågede ved udgangen af 2011 ca.140 personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. I 2011 lykkedes det rockergruppen Bandidos at skaffe sig klublokaler i Raasted uden for Randers. Denne indflytning er dog forløbet uden medfølgende voldelige konflikter mellem grupperingerne i lokalområdet. I forbindelse med afholdelsen af Mosten Raceday 2011 meddelte Østjyllands Politi - på baggrund af aktuelle spændinger i rocker- og bandemiljøet med udspring i Syd- og Sønderjylland - et forbud mod, at rocker- og bandemedlemmer indfandt sig til arrangementet med henblik på at sikre tryghed og sikkerhed for øvrige deltagere. Arrangementet blev gennemført som en festlig begivenhed til både arrangørernes og deltagerens fulde tilfredshed. Østjyllands Politi har været synligt til stede ved alle kendte rockerarrangementer i politikredsen dels for at overvåge miljøet, dels for at hindre rekruttering af unge til miljøet og dels for at skabe tryghed hos omkringboende. Østjyllands Politi har i forbindelse med overvågning af rocker- og bandemiljøet foretaget mere end kontroller af enkeltpersoner med relationer til miljøet. En 25-årig mand fra Aarhus Vest blev i april måned 2011 udsat for et groft overfald med køller af personer fra AK81, som er en støttegruppe for Hells Angels. Overfaldet var be-

7 grundet i en personlig konflikt, men havde potentiale til at udvikle sig til en reel rockerog bandekonflikt mellem personer med relationer til kriminelle grupperinger i Aarhus Vest og rockergruppen Hells Angels. En omfattende politiindsats forhindrede dog eskalering af konflikten, og 4 medlemmer fra AK81 blev i september måned 2011 idømt fængselsstraffe for overfaldet. I forbindelse med gennemførelsen af retsmøderne etablerede Østjyllands Politi i et forebyggende øjemed for første gang visitationszone i den indre bydel af Aarhus. Der blev gennemført en lang række visitationer af fremmødte personer, men ingen personer blev fundet i besiddelse af våben eller knive. Det er vurderingen, at visitationszonen var et godt redskab og havde en præventiv effekt i forhold til personer, som ønskede at markere sig ved retsmøderne. Side 7 Der har heller ikke i 2011 været skyderier i det offentlige rum med relationer til rockerog bandemiljøet i Østjylland. Østjyllands Politi har i 2011 haft fokus på internationalt politisamarbejde og den grænseoverskridende kriminalitet. Der er på denne baggrund iværksat flere større efterforskninger i et tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter og andre europæiske politimyndigheder. Som tidligere nævnt godkendte Kredsrådet i marts måned 2011 en lokal rammemodel for etablering af et EXIT-program i Østjylland for rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade miljøet. EXIT-organisationen i Østjylland er etableret i et tæt samarbejde mellem politiet, kommunerne, kriminalforsorgen og SKAT. Rocker- og bandemedlemmer kan inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer få tilbud om bl.a. bolig, beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling m.m. med henblik på en ny start. Østjyllands Politi har i samme anledning etableret en rocker- og banderådgivning, som dels kan vejlede rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af miljøet, og som dels kan vejlede forældre og pårørende til unge, der er udsat for repressalier fra rocker- og bandemiljøet. Østjyllands Politi afholdt i august 2011 et rocker- og bandeseminar i Musikhuset i Aarhus med fokus på den fælles, tværgående myndighedsindsats. Der var ca. 150 deltagere fra kommunerne, SKAT, kriminalforsorgen, politiet og andre samarbejdspartnere i den samlede indsats. Det overvejes bl.a. på baggrund af mange positive tilkendegivelser at gentage et sådant fælles seminar på et senere tidspunkt for at fastholde fokus på den helhedsorienterede og fælles myndighedsindsats. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Den politimæssige indsats rettet mod forebyggelse og opklaring af indbrud i private hjem har været højt prioriteret hos Østjyllands Politi i Effektive virkemidler har blandt andet været regeringens udvidelse af muligheden for at nægte aktive indbrudstyve udgang fra kriminalforsorgens institutioner. Udvidelsen betyder, at politiet i samarbejde med

8 kriminalforsorgen, kan holde den dømte indbrudstyv i fængslet, ikke bare i julen, men i alle de ferieperioder, hvor der typisk begås flest indbrud. Side 8 Østjyllands Politi har i 2011 nedsat en lokal følgestab for indbrud i privat beboelse. Den lokale stab har deltagelse af alle relevante afdelinger hos Østjyllands Politi. Herunder anklagemyndighed, politiafdelinger og relevante administrative sektioner. Staben fungerer som tænketank og udvikler af nye tiltag i kampen mod indbrudstyvene. Herunder udvikling af patruljeoplæg til det kørende beredskab, pjecer til omdeling hos naboer i forbindelse med gerningsstedsundersøgelser, koordinerede indsatser, pressestrategi, kommunikationsstrategi etc. I 2011 er det endvidere i flere tilfælde lykkedes for anklagemyndigheden at udnytte den generelt hårdere kurs fra domstolene rettet imod indbrudstyve til at få varetægtsfængslet kendte indbrudstyve for forsøg på indbrud. Det betyder i praksis, at en kendt indbrudstyv der træffes i besiddelse af indbrudsværktøj på et sted, hvor han ikke umiddelbart har et ærinde kan fængsles for forsøg på indbrud. Som det fremgår af nedenstående tabel, er det - den høje prioritet til trods - samlet set ikke lykkedes, at fastholde de foregående års positive udvikling på området. Det er således kun i Norddjurs og Odder kommuner, der ikke er sket en stigning i antallet af indbrud i private hjem. Fig. 3: Udvikling i antal indbrud i privat beboelse INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE Udvikling Østjyllands Politi ,5% Århus ,7% Randers ,5% Norddjurs ,6% Syddjurs ,9% Favrskov ,6% Odder ,2% Samsø ,7% Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater For at imødegå udviklingen i antallet af indbrud, vil Østjyllands Politi i 2012 fortsætte den analytiske personrelaterede efterforskning imod de organiserede indbrudstyve.

9 Indsatsen mod hælerledet. Det er en almindelig erfaring, der tillige bekræftes gennem konkrete efterforskninger, at der også i Østjylland er et særdeles lukrativt marked for afsætning af tyvekoster herunder ikke mindst designermøbler og designerlamper. Der er ingen tvivl om, at dette hælermarked i høj grad bidrager til at holde tyvene i gang og skabe en organisering og professionalisering på indbrudsområdet. Østjyllands Politi fortsatte i 2011 den intensiverede efterforskning mod hælerne og de privatpersoner, der aftager de stjålne effekter. Indsatsen blev i 2011 udbygget med et endnu tættere samarbejde med de professionelle auktionshuse og konkrete efterforskninger mod annoncører på diverse salgssites på internettet. Side 9 Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Østjyllands Politi indgår i et fagligt stærkt samarbejde med Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Center for Voldtægtsofre, Retsmedicinsk Institut og kommunerne med fokus på en koordineret og helhedsorienteret indsats med barnet i centrum. Dette samarbejde er i 2011 yderligere blevet udviklet og udbygget med et koordinerende ledelsesforum med henblik på at imødegå organisatoriske eller faglige barrierer og for løbende at udvikle og forbedre myndighedssamarbejdet. Trafiksikkerheden og indsatsen på færdselsområdet Trafiksikkerheden er et vigtigt samfundsanliggende, og den betydelige politimæssige indsats og kontrol er derfor fortsat og på visse punkter intensiveret i Blandt andet har Østjyllands Politi i højere grad end tidligere prioriteret at sætte ind i områder, hvor borgerne bl.a. på grund af færdselsforholdene har følt sig utrygge. Derudover har Østjyllands Politi i 2011 i et tæt samarbejde med bl.a. vejmyndigheder og færdselssikkerhedsudvalg haft fokus på kampagner for øget trafiksikkerhed. Der blev i et konstruktivt samarbejde afviklet kampagner og kontroller rettet mod bl.a. færden ved skoler, cyklister/knallerter, spiritus- og narkopåvirket kørsel, hastighedsovertrædelser og som noget nyt også uopmærksomhed i trafikken. Særlig synlig var kampagnen "Så kør dog ordentlig", der satte fokus på trafikantens ansvar. Kampagnen, der blev afviklet over 2 uger, blev gennemført i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, flere kommuner samt TV2 Østjylland og Danmarks Radio, P4 Østjylland Østjyllands Politi har i 2011 desuden medvirket ved gennemførelse af kørekurser for unge, der netop har erhvervet kørekort, uddannelse af læger i relation til sagsbehandling ved kørekortfornyelse, og ved kurser og informationsmøder for ældre, der ønsker at vedligeholde deres færdigheder for sikker adfærd i trafikken. Kombinationen af kampagne og kontrolindsats vurderes at have øget sikkerheden i trafikken, og resultatet af denne indsats kan blandt andet måles i antallet af færdselsuheld og i antallet af alvorligt kvæstede og dræbte i trafikken.

10 Fig. 4: Antal færdselsuheld og dræbte/tilskadekomne i trafikken FÆRDSELSUHELD OG ANTAL DRÆBTE/ALVORLIGT TILSKADEKOMNE I TRAFIKKEN I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS Side Udvikling Udvikling landsplan Uheld i alt % 0% Uheld med personskade % 1% Antal tilskadekomne i alt % -5% Heraf alvorligt tilskadekomne % 3% Antal dræbte % -15% Kilde: Rigspolitiets nationale færdselscenter Transportministeriet iværksatte i 2010 via Vejdirektoratet og i et samarbejde med de kommunale vejmyndigheder og politiet et projekt med udvidet dødsulykkes statistik. Projektet omfatter to hovedelementer: Besigtigelse af ulykkessteder, hvor der er sket dødsulykker, samt yderligere dataindsamling og analyse af ulykkerne. Den første årsrapport med tværgående analyse af alle dødsulykker er udsendt i oktober Projektet har givet såvel vejmyndighederne som politiet en mulighed for hurtig opfølgning på de alvorligste ulykker. Fig. 5: Sigtelser for overtrædelse af færdselsloven fordeling i kommunerne SIGTELSER FOR OVERTRÆDELSE AF FÆRDSELSLOVEN FORDELT PÅ KOMMUNER Udvikling Aarhus % Randers % Norddjurs % Syddjurs % Favrskov % Odder % Samsø % Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Indsats mod større økonomisk kriminalitet Østjyllands Politi har som et led i politiets overordnede strategiplan igennem en årrække intensiveret indsatsen mod større økonomisk kriminalitet. Der har siden reformen været et

11 mindre efterslæb på en række straffeskattesager, hvor der nu er indledt efterforskning og sikret fremdrift i alle sager. Det vurderes, at omfanget af de skattestraffesager som Østjyllands Politi har efterforsket, svarer til omkring 400 mio. kr., der er udeholdt fra beskatning. Side 11 Politikredsen har stor fokus på løbende kompetenceudvikling af efterforskere og tilgang af nye medarbejdere til afdelingen for økonomisk kriminalitet for at sikre kvalitet og produktivitet i forhold til dette særlige kriminalitetsområde. Kompetenceudviklingen er bl.a. sket i samarbejde med private advokatvirksomheder, SKAT og Aarhus Universitet. Østjyllands Politis øvrige indsatser og resultater: Prostitutionens bagmænd Kvindehandel, herunder udnyttelse af personer i prostitutionsmiljøet har igennem en længere årrække været et indsatsområdet for Dansk Politi. Indsatsen har i høj grad været styret af centrale målsætninger, men der blev i 2011 givet politikredsene en større frihed til at tilrettelægge en indsats med afsæt i lokale forhold og lokale udfordringer på området. Østjyllands Politi har på denne baggrund og i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Randers Kommune, SKAT og Center Mod Menneskehandel udviklet en ny lokal indsatsmodel, hvor der i fællesskab er udpeget nogle bordelvirksomheder som mål for en fælles indsats med forskellige metodemæssige tilgange. Der er på baggrund af dette samarbejde iværksat nogle konkrete efterforskninger. Østjyllands Politi har derudover gennemført en række kontrolbesøg på flere bordeller i Østjylland bl.a. i forbindelse med indsatsen Tryg i kommunen. Responstiden Responstiden er en væsentlig indikator for politiets fokus på en hurtig og effektiv service overfor borgerne. Responstiden omfatter tiden fra modtagelsen af alarmopkaldet til politiet er fremme på stedet. Målingen udføres kun på opkald til alarmcentralerne (112) og kun på bestemte gerningstyper så som overfald og slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri og indbrud. Fig. 7: Responstiden RESPONSTID Østjyllands Politi 08:25 07:57 08:28 08:22 07:48 Landsgennemsnit 10:29 09:38 09:20 09:00 08:32 Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater

12 Det er et af politikredsens faste fokusområder, at være hurtigt fremme når borgerne ringer 112 for at få hjælp fra politiet. Det er derfor meget tilfredsstillende at Østjyllands Politi generelt leverer en af landes korteste responstider, således også i 2011, hvor Østjyllands Politi i gennemsnit var fremme på uhelds- eller gerningsstedet efter 7 minutter og 48 sekunder. Side 12 Status ved indgangen til er det første år i den nye politiske aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi Aftalen sætter de overordnede rammer også for Østjyllands Politis virke de kommende år, men især to aspekter i flerårsaftalen berører Østjyllands Politi direkte: Der er oprettet en ny fleksibel bande task force i Vestdanmark, som skal samordne indsatsen mod rocker/bande kriminaliteten og indbrudsindsatsen mellem politikredsene i Jylland/Fyn. Østjyllands Politi har afgivet 11 medarbejdere til denne særlige task force, der ledes fra Sydøstjyllands Politi. Politiindsatsen i de særligt udsatte boligområder skal styrkes, så kriminaliteten nedbringes, og trygheden for beboerne øges. Rammerne for Østjyllands Politis indsats fastsættes i politikredsens resultatkontrakt, som indgås med Rigspolitichefen og Rigsadvokaten. Aftalen, der forventes at foreligge i sin endelige form senest den 1. april 2012, vil indeholde både fælles landsdækkende mål, mål tilpasset den enkelte politikreds og lokalt fastsatte mål for såvel politiet som for den lokale anklagemyndighed. Det ligger dog fast, at en lang række af målene fra 2011 vil blive videreført i 2012, og at målkravene for 2012 blandt andet vil fokusere på Nedbringelse af den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet Konsekvent efterforskning og retsforfølgelse af rocker- og bandemedlemmer Reduktion af antallet af indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hælerivirksomhed Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder Kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Gennemførelse af konfliktråd. Derudover sætter de økonomiske rammer for politiets virke fokus på, at vi skal bruge pengene effektivt. Det betyder, at vi skal have styr på økonomien, vi skal gennemføre effektiviseringsprocessen, og vi skal samtidig fortsat levere gode politi- og anklagefaglige resultater.

13 Østjyllands Politi skal blive en mere effektiv organisation, og blive endnu bedre til at udnytte vores ressourcer. Det betyder, at politikredsen på alle niveauer skal tilrettelægge arbejdet, så alle unødige sagsgange, sagsbehandlingsskridt og dobbeltarbejde undgås. Side 13 Det er en meget stor udfordring, men samtidig en udfordring, som svarer til det andre offentlige og private virksomheder står overfor i disse år. Der er tale om en udfordring, som Østjyllands Politi både skal og kan løse. - o 0 o -

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008

Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 POLITIDIREKTØREN 31. januar 2009 Redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i 2008 Indledning Efter de omfattende Politireform-projektarbejder i 2006 og 2007 overgik Østjyllands Politi til sin nye organisering

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014

Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 Referat af kredsrådsmøde den 9. september 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover deltog byrådsmedlem Camilla

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014

Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 Referat af kredsrådsmøde den 11. november 2014 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jacob Bundsgaard, borgmester Nils Borring, borgmester Claus Wistoft og borgmester Uffe Jensen. Derudover

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet.

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet. Justitsministeriet Dato: 9. oktober 2008 Dok.: FRM40809 Sagnr.: 2008-154-0151 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C, D, E og F fra Folketingets Retsudvalg (Alm.

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Vision og overordnede mål 2 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte, utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3 Vold

Læs mere

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012

Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Samarbejdsplan for Københavns Politikreds 2012 Indledning 2012 vil for Københavns Politis vedkommende være karakteriseret ved at være et ganske særligt krævende år i forhold til den økonomiske ramme, der

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 15. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 04/2009 Sted : Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg Dato : 3. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Per Bennekov,

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia. November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen Den 4. november 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere