Beretning om Østjyllands Politis virke i februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012"

Transkript

1 Beretning om Østjyllands Politis virke i februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens krav og muligheder, med ensartet høj faglig kvalitet overalt i kredsen og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet. Østjyllands Politi tilstræber til stadighed den bedst mulige udnyttelse af de til rådighed værende kompetencer og ressourcer, og det har i 2011 været nødvendigt at fortsætte den stramme økonomisk styring af politikredsen, både administrativt og operativt. I efteråret 2011 er der - som følge af den økonomiske situation samt effektiviseringsprocessen i dansk politi således truffet beslutning om afskedigelse af 28 administrative medarbejdere ved Østjyllands Politi, ligesom der er indgået aftale med 5 medarbejdere om frivillige fratrædelsesordninger. Denne beretning omhandler en række centrale elementer i Østjyllands Politis arbejde og udvikling gennem 2011, og den består af følgende afsnit: Organiseringen af Østjyllands Politi Strategi og mål Kontakten med lokalsamfundet Det kriminalitetsforebyggende og præventive arbejde Kriminalitetsbilledet Rocker- og bandeindsatsen Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Trafiksikkerheden og indsatsen på færdselsområdet Indsatsen mod større økonomisk kriminalitet Østjyllands Politis øvrige indsatser og resultater Prostitutionens bagmænd Responstid Status ved indgangen til 2012

2 Organiseringen af Østjyllands Politi Østjyllands Politi blev etableret den 1. januar 2007 og omfatter Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner. Politikredsens hovedstation er beliggende i Aarhus. Side 2 I februar 2011 blev landpolitistationerne i Syddjurs Kommune (Rønde, Hornslet og Kolind) samlet i én ny nærpolitistation, der er placeret på Hovedgaden i Rønde i lokaler, der deles med kommunens Borgerservice. Dette er medvirkende til at sikre et tæt samarbejde mellem politiet, kommunen og andre samarbejdspartnere i lokalområdet, ligesom etableringen af nærpolitistationen styrker fleksibiliteten i løsningen af de politimæssige opgaver i nærpolitistationens område. Der er gennemført to flytninger af nærpolitistationer. Nærpolitiet i Ebeltoft har nu til huse på Ebeltoft Rådhus og nærpolitiet i Odder er flyttet til Rådhusgade 40. I efteråret 2011 blev de syv tidligere 112-alarmcentraler erstattet af to nye landsdækkende alarmcentraler, hvoraf den ene er placeret i Østjyllands Politi, på politigården i Aarhus. Dette indebærer, at 112-Alarmcentralen i Aarhus fremover modtager nødopkald fra alle dele af landet. Strategi og mål Politikredsen har i 2011 blandt som led i den politiske aftale for 2011 om politiet opstillet følgende prioriterede mål for politikredsen: 1. Bekæmpelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet. 2. Særlig indsats mod indbrud i beboelse. 3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer. 4. Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder. Der er i forbindelse hermed udarbejdet specifikke planer for politiindsatsen i Gellerup og Bispehaven. 5. Fastholdelse af hurtige responstider. 6. Borgerne skal hurtigt kunne komme i telefonisk kontakt med politiet. Således skal mindst 90 procent af alle opkald til politikredsens servicecenter være besvaret inden for 2 minutter. 7. Vejkontrol med køre- og hviletidsbestemmelser 8. Konfliktrådsbehandling. Som yderligere lokale indsatsområder har Østjyllands Politi opstillet mål om tryghed i nattelivet samt mål for indsatsen mod indbrudstyverier i fritidshuse i Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor der tidligere har været problemer med forholdsvis mange indbrud. Østjyllands Politi har derudover naturligvis haft fokus på en lang række andre kriminalitetsområder, herunder bl.a. indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Strategi og indsats evalueres løbende og tilpasses, således at indsatsen til stadighed er målrettet og effektiv.

3 Kontakten til lokalsamfundet Kontakten til og samarbejdet med lokalsamfundet er et centralt element i Østjyllands Politis kriminalitetsbekæmpende og forebyggende indsats. Side 3 Helt overordnet er kontakten mellem politikredsen og lokalsamfundet forankret i Kredsrådet for Østjyllands Politi, der består af politidirektøren og borgmestrene i de syv kommuner, som Østjyllands Politi dækker. Kredsrådet vedtager hvert år en overordnet samarbejdsplan, der beskriver samarbejdet mellem på den ene side politiet og på den anden side kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og andre lokale samarbejdspartnere og interessenter. Det mere praksisorienterede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet om kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse er forankret i de i alt 9 Lokalråd, der er oprettet i Østjyllands politikreds. I 2011 er samarbejdet mellem kommunerne og Østjyllands Politi blevet yderligere udbygget og forankret gennem udvikling af det eksisterende samarbejde samt prioritering af nye områder. Samarbejde omkring forebyggelse af kriminalitet havde tidligere primært fokus på unge under 18 år. Dette fokus er stadig væsentligt, men det er i 2011 blevet suppleret med indsatser, som også har fokus på unge over 18 år. I den forbindelse er samarbejdet blevet styrket i forhold til kriminalforsorgen, regionen og kommunernes beskæftigelsesforvaltninger. I Østjyllands politikreds er der etableret PSP-samarbejder i samtlige kommuner, og PSParbejdet er forankret i Lokalpolitiet, hvor linjechefen for Lokalpolitiet sammen med de tre lokalpolitiledere fra Aarhus, Randers og Grenaa varetager den overordnede og tværgående koordinering af arbejdet. Også lokalt er PSP-samarbejdet forankret hos lokalpolitiet, og på hver lokalpolitistation er der udpeget en formand/tovholder, der sammen med kommunerne står for afviklingen af møderne i PSP-udvalgene. Region Midt indgår i samtlige PSP-udvalg dog er Region Syddanmark repræsenteret i PSP-udvalget i Odder kommune. Der er ligeledes tilknyttet en repræsentant for Kriminalforsorgen til PSP-samarbejdet. Det kriminalitetsforebyggende og præventive arbejde På baggrund af regeringens rammemodel, vedtog Kredsrådet i foråret 2011, Exit-program Østjylland, målrettet personer, som er involveret i organiseret kriminalitet. Der er nedsat en styregruppe og en Exit enhed, som har etableret et netværk, der omfatter alle relevante aktører i Østjylland. Der er udarbejde en håndbog, som beskriver procedure og muligheder for at indgå aftaler med enkeltpersoner, der ønsker at forlade organiseret kriminalitet. Status ved udgangen af 2011 er, at flere personer er blevet visiteret til Exit, men ikke fundet egnet til at indgå i programmet. Med udgangen af 2011 er 6 personer i færd med at blive visiteret, med henblik på at vurdere deres motivation og egnethed til at indgå en kontrakt.

4 Sidst i 2011 blev omfattende drøftelser om, Ungesamråd i Østjylland afsluttet. En model med opstart som projekt blev vedtaget, og målgruppen blev udpeget til at være unge under 18 år som forventes idømt ubetinget fængsel eller ungdomssanktion. De kommunale midler blev samlet hos politiet, således at Østjyllands Politi pr. 1 januar 2012 kunne ansætte en projektleder. De første sager er visiteret til ungesamrådet. Side 4 Samarbejdet mellem Aarhus kommune og Østjyllands Politi vedrørende forebyggelse af radikalisering og ekstremisme af religiøse eller politiske årsager, indhøstede i 2011 erfaringer fra et mentorprogram, erfaringer der ser meget lovende ud. De øvrige kommuner deltog sammen med politiet i et seminar afholdt af Socialministeriet og PET med henblik på udbredelse af indsatsten, således at den omfatter alle kommuner i politikredsen. PET har bevilget kr som støtte til udbredelse af indsatsen. Efter politi- og kommunalreformen vedtog Kredsrådet et projekt vedrørende Fælles Kompetenceudvikling. Siden er der afholdt en række temadage og møder, hvor medarbejdere fra såvel kommuner og politi, har haft mulighed for at få ny viden og deltage i drøftelser af, hvordan kriminalitetsforebyggelsen kan styrkes. En række initiativer er sat i gang på denne baggrund, og i efteråret blev afholdt visionsdag med henblik på hvorledes Fælles kompetenceudvikling kan overgå til drift. På baggrund heraf fremsættes et forslag til Kredsrådet i 2012, hvor navnet fremover vil være SSP Østjylland. Dette samarbejde vil i 2012 sætte fokus på unge og alkohol, kommunikation og råd til forældre samt konfliktmægling. Det vil blandt andet ske via de arrangementer der afholdes for de tildelte midler. Social pejling er i løbet af de sidste tre år blevet fast forankret i femte eller sjette klasse på skolerne i seks af de syv østjyske kommuner. Projektet har opnået det forventede omfang ved udgangen af 2011, således at den fortsatte udvikling vil gå i retning af udbredelser til privatskoler, evaluering af effekten og nye initiativer til andre aldersgrupper. I forbindelse med afslutning af Rigspolitiets bandeprojekt medio 2011 er der fremkommet ny viden om forebyggelse af bandekriminalitet. Forskningen peger på, at det ikke er muligt at identificere og adskille unge, som bliver kriminelle, fra unge som bliver bandemedlemmer. På den baggrund vil det være relevant at evaluere strukturen og grundlaget for de etablerede banderåd. Et centralt emne som har været drøftet i alle lokalråd i 2011, er konfliktforståelse, konfliktmægling og konflikthåndtering. Der er iværksat elevmægling både som en permanent ordning og som forsøg på flere skoler. Østjyllands Politi har afholdt 3 kurser af en uges varighed, hvor 74 medarbejdere fra kommuner og politi har tilegnet sig kompetencer til at håndtere konflikter og gennemføre mæglinger. Drøftelserne i lokalrådene vedrørende strategi samt kompetencer hos medarbejderne, medfører at konflikthåndtering og mægling anvendes i stigende grad, hvilket også en indflydelse på Konfliktråd. Gerningsmænd

5 og forurettede har i knap 300 sager fået tilbud om Konfliktråd og der er gennemført 47 mæglinger i Side 5 Under overskrifterne Byens Natteliv og Nattelivet i Østjylland er samarbejdet mellem kommuner, bevillingsnævn, politi og restauratører blevet væsentligt styrket i Det har medført en bedre dialog og øget fokus på emner som narkotika, vold og kriminalitet samt ansvarlig udskænkning. Østjyllands Politi har i den anledning forøget patruljeringen om natten til også at omfatte fodpatruljer i nattelivet. Kriminalitetsbilledet I 2011 modtog Østjyllands Politi i alt anmeldelser om overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 2,2% i forhold til anmeldelser i På landsplan er der et lille fald på -0,33% i antal anmeldelser i 2011 sammenlignet med Anmeldelser om tyveri af cykler og knallerter indgår ikke i disse tal. Nedenstående skema viser udviklingen på en række udvalgte borgervendte kriminalitetsområder i Østjyllands politikreds og på landsplan. Det skal bemærkes, at kategorien Indbrud i beboelse ved denne opgørelse udelukkende omfatter indbrud i villa, værelse, lejlighed og landejendom, hvor kategorien de tidligere år har omfattet flere typer anmeldelser. Fig. 1: Udviklingen i visse borgervendte kriminalitetstyper (antal anmeldelser) BORGERVENDT KRIMINALITET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS Udvikling Udvikling på landsplan Vold % -1% Hærværk % -7% Indbrud i beboelse % 2% Røveri % -3% Tyveri fra personbil % -14% Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Fordelingen i 2011 af disse borgervendte kriminalitetsformer mellem politikredsens kommuner fremgår af nedenstående skema. Procent-angivelserne viser kommunens andel af det samlede antal anmeldelserne for pågældende type kriminalitet. Procenttallet i parentes er kommunens andel i 2010.

6 Fig. 2: Den borgervendte kriminalitets fordeling i kommunerne udvalgte sagstyper (antal anmeldelser) FORDELINGEN AF UDVALGTE TYPER BORGERVENDT KRIMINALITET I KOMMUNERNE Side 6 Vold Røveri Indbrud i beboelse Hærværk Tyveri fra personbil Århus 65% (60%) 82% (84%) 62% (60%) 62% (61%) 78% (75%) Randers 18% (24%) 6% (9%) 17% (17%) 19% (18%) 10% (11%) Norddjurs 6% (5%) 3% (2%) 4% (5%) 5% (6%) 2% (2%) Syddjurs 3% (5%) 3% (<1%) 7% (7%) 5% (7%) 4% (5%) Favrskov 5% (4%) 3% (<1%) 8% (8%) 5% (5%) 3% (4%) Odder 2% (2%) 2% (3%) 2% (3%) 3% (2%) 2% (2%) Samsø (<1%) (<1%) (0%) (0%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) (<1%) Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Rocker- og bandeindsatsen Østjyllands Politi har også i 2011 prioriteret indsatsen mod rocker- og bandemiljøet højt. Der er i samarbejde med kommunerne, Kriminalforsorgen og SKAT gennemført en bredspektret og helhedsorienteret indsats med fokus på hindring af rekruttering til rocker- og bandemiljøet, overvågning, efterforskning, beslaglæggelse af besiddelser og økonomiske midler samt tilbud om exit-programmer til rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade miljøet. Østjyllands Politi overvågede ved udgangen af 2011 ca.140 personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. I 2011 lykkedes det rockergruppen Bandidos at skaffe sig klublokaler i Raasted uden for Randers. Denne indflytning er dog forløbet uden medfølgende voldelige konflikter mellem grupperingerne i lokalområdet. I forbindelse med afholdelsen af Mosten Raceday 2011 meddelte Østjyllands Politi - på baggrund af aktuelle spændinger i rocker- og bandemiljøet med udspring i Syd- og Sønderjylland - et forbud mod, at rocker- og bandemedlemmer indfandt sig til arrangementet med henblik på at sikre tryghed og sikkerhed for øvrige deltagere. Arrangementet blev gennemført som en festlig begivenhed til både arrangørernes og deltagerens fulde tilfredshed. Østjyllands Politi har været synligt til stede ved alle kendte rockerarrangementer i politikredsen dels for at overvåge miljøet, dels for at hindre rekruttering af unge til miljøet og dels for at skabe tryghed hos omkringboende. Østjyllands Politi har i forbindelse med overvågning af rocker- og bandemiljøet foretaget mere end kontroller af enkeltpersoner med relationer til miljøet. En 25-årig mand fra Aarhus Vest blev i april måned 2011 udsat for et groft overfald med køller af personer fra AK81, som er en støttegruppe for Hells Angels. Overfaldet var be-

7 grundet i en personlig konflikt, men havde potentiale til at udvikle sig til en reel rockerog bandekonflikt mellem personer med relationer til kriminelle grupperinger i Aarhus Vest og rockergruppen Hells Angels. En omfattende politiindsats forhindrede dog eskalering af konflikten, og 4 medlemmer fra AK81 blev i september måned 2011 idømt fængselsstraffe for overfaldet. I forbindelse med gennemførelsen af retsmøderne etablerede Østjyllands Politi i et forebyggende øjemed for første gang visitationszone i den indre bydel af Aarhus. Der blev gennemført en lang række visitationer af fremmødte personer, men ingen personer blev fundet i besiddelse af våben eller knive. Det er vurderingen, at visitationszonen var et godt redskab og havde en præventiv effekt i forhold til personer, som ønskede at markere sig ved retsmøderne. Side 7 Der har heller ikke i 2011 været skyderier i det offentlige rum med relationer til rockerog bandemiljøet i Østjylland. Østjyllands Politi har i 2011 haft fokus på internationalt politisamarbejde og den grænseoverskridende kriminalitet. Der er på denne baggrund iværksat flere større efterforskninger i et tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter og andre europæiske politimyndigheder. Som tidligere nævnt godkendte Kredsrådet i marts måned 2011 en lokal rammemodel for etablering af et EXIT-program i Østjylland for rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade miljøet. EXIT-organisationen i Østjylland er etableret i et tæt samarbejde mellem politiet, kommunerne, kriminalforsorgen og SKAT. Rocker- og bandemedlemmer kan inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer få tilbud om bl.a. bolig, beskæftigelse, uddannelse, misbrugsbehandling m.m. med henblik på en ny start. Østjyllands Politi har i samme anledning etableret en rocker- og banderådgivning, som dels kan vejlede rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af miljøet, og som dels kan vejlede forældre og pårørende til unge, der er udsat for repressalier fra rocker- og bandemiljøet. Østjyllands Politi afholdt i august 2011 et rocker- og bandeseminar i Musikhuset i Aarhus med fokus på den fælles, tværgående myndighedsindsats. Der var ca. 150 deltagere fra kommunerne, SKAT, kriminalforsorgen, politiet og andre samarbejdspartnere i den samlede indsats. Det overvejes bl.a. på baggrund af mange positive tilkendegivelser at gentage et sådant fælles seminar på et senere tidspunkt for at fastholde fokus på den helhedsorienterede og fælles myndighedsindsats. Indsatsen mod indbrud i privat beboelse Den politimæssige indsats rettet mod forebyggelse og opklaring af indbrud i private hjem har været højt prioriteret hos Østjyllands Politi i Effektive virkemidler har blandt andet været regeringens udvidelse af muligheden for at nægte aktive indbrudstyve udgang fra kriminalforsorgens institutioner. Udvidelsen betyder, at politiet i samarbejde med

8 kriminalforsorgen, kan holde den dømte indbrudstyv i fængslet, ikke bare i julen, men i alle de ferieperioder, hvor der typisk begås flest indbrud. Side 8 Østjyllands Politi har i 2011 nedsat en lokal følgestab for indbrud i privat beboelse. Den lokale stab har deltagelse af alle relevante afdelinger hos Østjyllands Politi. Herunder anklagemyndighed, politiafdelinger og relevante administrative sektioner. Staben fungerer som tænketank og udvikler af nye tiltag i kampen mod indbrudstyvene. Herunder udvikling af patruljeoplæg til det kørende beredskab, pjecer til omdeling hos naboer i forbindelse med gerningsstedsundersøgelser, koordinerede indsatser, pressestrategi, kommunikationsstrategi etc. I 2011 er det endvidere i flere tilfælde lykkedes for anklagemyndigheden at udnytte den generelt hårdere kurs fra domstolene rettet imod indbrudstyve til at få varetægtsfængslet kendte indbrudstyve for forsøg på indbrud. Det betyder i praksis, at en kendt indbrudstyv der træffes i besiddelse af indbrudsværktøj på et sted, hvor han ikke umiddelbart har et ærinde kan fængsles for forsøg på indbrud. Som det fremgår af nedenstående tabel, er det - den høje prioritet til trods - samlet set ikke lykkedes, at fastholde de foregående års positive udvikling på området. Det er således kun i Norddjurs og Odder kommuner, der ikke er sket en stigning i antallet af indbrud i private hjem. Fig. 3: Udvikling i antal indbrud i privat beboelse INDBRUD I PRIVAT BEBOELSE Udvikling Østjyllands Politi ,5% Århus ,7% Randers ,5% Norddjurs ,6% Syddjurs ,9% Favrskov ,6% Odder ,2% Samsø ,7% Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater For at imødegå udviklingen i antallet af indbrud, vil Østjyllands Politi i 2012 fortsætte den analytiske personrelaterede efterforskning imod de organiserede indbrudstyve.

9 Indsatsen mod hælerledet. Det er en almindelig erfaring, der tillige bekræftes gennem konkrete efterforskninger, at der også i Østjylland er et særdeles lukrativt marked for afsætning af tyvekoster herunder ikke mindst designermøbler og designerlamper. Der er ingen tvivl om, at dette hælermarked i høj grad bidrager til at holde tyvene i gang og skabe en organisering og professionalisering på indbrudsområdet. Østjyllands Politi fortsatte i 2011 den intensiverede efterforskning mod hælerne og de privatpersoner, der aftager de stjålne effekter. Indsatsen blev i 2011 udbygget med et endnu tættere samarbejde med de professionelle auktionshuse og konkrete efterforskninger mod annoncører på diverse salgssites på internettet. Side 9 Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn Østjyllands Politi indgår i et fagligt stærkt samarbejde med Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Center for Voldtægtsofre, Retsmedicinsk Institut og kommunerne med fokus på en koordineret og helhedsorienteret indsats med barnet i centrum. Dette samarbejde er i 2011 yderligere blevet udviklet og udbygget med et koordinerende ledelsesforum med henblik på at imødegå organisatoriske eller faglige barrierer og for løbende at udvikle og forbedre myndighedssamarbejdet. Trafiksikkerheden og indsatsen på færdselsområdet Trafiksikkerheden er et vigtigt samfundsanliggende, og den betydelige politimæssige indsats og kontrol er derfor fortsat og på visse punkter intensiveret i Blandt andet har Østjyllands Politi i højere grad end tidligere prioriteret at sætte ind i områder, hvor borgerne bl.a. på grund af færdselsforholdene har følt sig utrygge. Derudover har Østjyllands Politi i 2011 i et tæt samarbejde med bl.a. vejmyndigheder og færdselssikkerhedsudvalg haft fokus på kampagner for øget trafiksikkerhed. Der blev i et konstruktivt samarbejde afviklet kampagner og kontroller rettet mod bl.a. færden ved skoler, cyklister/knallerter, spiritus- og narkopåvirket kørsel, hastighedsovertrædelser og som noget nyt også uopmærksomhed i trafikken. Særlig synlig var kampagnen "Så kør dog ordentlig", der satte fokus på trafikantens ansvar. Kampagnen, der blev afviklet over 2 uger, blev gennemført i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, flere kommuner samt TV2 Østjylland og Danmarks Radio, P4 Østjylland Østjyllands Politi har i 2011 desuden medvirket ved gennemførelse af kørekurser for unge, der netop har erhvervet kørekort, uddannelse af læger i relation til sagsbehandling ved kørekortfornyelse, og ved kurser og informationsmøder for ældre, der ønsker at vedligeholde deres færdigheder for sikker adfærd i trafikken. Kombinationen af kampagne og kontrolindsats vurderes at have øget sikkerheden i trafikken, og resultatet af denne indsats kan blandt andet måles i antallet af færdselsuheld og i antallet af alvorligt kvæstede og dræbte i trafikken.

10 Fig. 4: Antal færdselsuheld og dræbte/tilskadekomne i trafikken FÆRDSELSUHELD OG ANTAL DRÆBTE/ALVORLIGT TILSKADEKOMNE I TRAFIKKEN I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS Side Udvikling Udvikling landsplan Uheld i alt % 0% Uheld med personskade % 1% Antal tilskadekomne i alt % -5% Heraf alvorligt tilskadekomne % 3% Antal dræbte % -15% Kilde: Rigspolitiets nationale færdselscenter Transportministeriet iværksatte i 2010 via Vejdirektoratet og i et samarbejde med de kommunale vejmyndigheder og politiet et projekt med udvidet dødsulykkes statistik. Projektet omfatter to hovedelementer: Besigtigelse af ulykkessteder, hvor der er sket dødsulykker, samt yderligere dataindsamling og analyse af ulykkerne. Den første årsrapport med tværgående analyse af alle dødsulykker er udsendt i oktober Projektet har givet såvel vejmyndighederne som politiet en mulighed for hurtig opfølgning på de alvorligste ulykker. Fig. 5: Sigtelser for overtrædelse af færdselsloven fordeling i kommunerne SIGTELSER FOR OVERTRÆDELSE AF FÆRDSELSLOVEN FORDELT PÅ KOMMUNER Udvikling Aarhus % Randers % Norddjurs % Syddjurs % Favrskov % Odder % Samsø % Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater Indsats mod større økonomisk kriminalitet Østjyllands Politi har som et led i politiets overordnede strategiplan igennem en årrække intensiveret indsatsen mod større økonomisk kriminalitet. Der har siden reformen været et

11 mindre efterslæb på en række straffeskattesager, hvor der nu er indledt efterforskning og sikret fremdrift i alle sager. Det vurderes, at omfanget af de skattestraffesager som Østjyllands Politi har efterforsket, svarer til omkring 400 mio. kr., der er udeholdt fra beskatning. Side 11 Politikredsen har stor fokus på løbende kompetenceudvikling af efterforskere og tilgang af nye medarbejdere til afdelingen for økonomisk kriminalitet for at sikre kvalitet og produktivitet i forhold til dette særlige kriminalitetsområde. Kompetenceudviklingen er bl.a. sket i samarbejde med private advokatvirksomheder, SKAT og Aarhus Universitet. Østjyllands Politis øvrige indsatser og resultater: Prostitutionens bagmænd Kvindehandel, herunder udnyttelse af personer i prostitutionsmiljøet har igennem en længere årrække været et indsatsområdet for Dansk Politi. Indsatsen har i høj grad været styret af centrale målsætninger, men der blev i 2011 givet politikredsene en større frihed til at tilrettelægge en indsats med afsæt i lokale forhold og lokale udfordringer på området. Østjyllands Politi har på denne baggrund og i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, Randers Kommune, SKAT og Center Mod Menneskehandel udviklet en ny lokal indsatsmodel, hvor der i fællesskab er udpeget nogle bordelvirksomheder som mål for en fælles indsats med forskellige metodemæssige tilgange. Der er på baggrund af dette samarbejde iværksat nogle konkrete efterforskninger. Østjyllands Politi har derudover gennemført en række kontrolbesøg på flere bordeller i Østjylland bl.a. i forbindelse med indsatsen Tryg i kommunen. Responstiden Responstiden er en væsentlig indikator for politiets fokus på en hurtig og effektiv service overfor borgerne. Responstiden omfatter tiden fra modtagelsen af alarmopkaldet til politiet er fremme på stedet. Målingen udføres kun på opkald til alarmcentralerne (112) og kun på bestemte gerningstyper så som overfald og slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri og indbrud. Fig. 7: Responstiden RESPONSTID Østjyllands Politi 08:25 07:57 08:28 08:22 07:48 Landsgennemsnit 10:29 09:38 09:20 09:00 08:32 Kilde: Statistik Politi/Indsats og resultater

12 Det er et af politikredsens faste fokusområder, at være hurtigt fremme når borgerne ringer 112 for at få hjælp fra politiet. Det er derfor meget tilfredsstillende at Østjyllands Politi generelt leverer en af landes korteste responstider, således også i 2011, hvor Østjyllands Politi i gennemsnit var fremme på uhelds- eller gerningsstedet efter 7 minutter og 48 sekunder. Side 12 Status ved indgangen til er det første år i den nye politiske aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi Aftalen sætter de overordnede rammer også for Østjyllands Politis virke de kommende år, men især to aspekter i flerårsaftalen berører Østjyllands Politi direkte: Der er oprettet en ny fleksibel bande task force i Vestdanmark, som skal samordne indsatsen mod rocker/bande kriminaliteten og indbrudsindsatsen mellem politikredsene i Jylland/Fyn. Østjyllands Politi har afgivet 11 medarbejdere til denne særlige task force, der ledes fra Sydøstjyllands Politi. Politiindsatsen i de særligt udsatte boligområder skal styrkes, så kriminaliteten nedbringes, og trygheden for beboerne øges. Rammerne for Østjyllands Politis indsats fastsættes i politikredsens resultatkontrakt, som indgås med Rigspolitichefen og Rigsadvokaten. Aftalen, der forventes at foreligge i sin endelige form senest den 1. april 2012, vil indeholde både fælles landsdækkende mål, mål tilpasset den enkelte politikreds og lokalt fastsatte mål for såvel politiet som for den lokale anklagemyndighed. Det ligger dog fast, at en lang række af målene fra 2011 vil blive videreført i 2012, og at målkravene for 2012 blandt andet vil fokusere på Nedbringelse af den utryghedsskabende, borgerrettede kriminalitet Konsekvent efterforskning og retsforfølgelse af rocker- og bandemedlemmer Reduktion af antallet af indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hælerivirksomhed Intensiveret indsats i de mest belastede by- og boligområder Kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Gennemførelse af konfliktråd. Derudover sætter de økonomiske rammer for politiets virke fokus på, at vi skal bruge pengene effektivt. Det betyder, at vi skal have styr på økonomien, vi skal gennemføre effektiviseringsprocessen, og vi skal samtidig fortsat levere gode politi- og anklagefaglige resultater.

13 Østjyllands Politi skal blive en mere effektiv organisation, og blive endnu bedre til at udnytte vores ressourcer. Det betyder, at politikredsen på alle niveauer skal tilrettelægge arbejdet, så alle unødige sagsgange, sagsbehandlingsskridt og dobbeltarbejde undgås. Side 13 Det er en meget stor udfordring, men samtidig en udfordring, som svarer til det andre offentlige og private virksomheder står overfor i disse år. Der er tale om en udfordring, som Østjyllands Politi både skal og kan løse. - o 0 o -

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Rockere og bander 2014

Rockere og bander 2014 Rockere og bander 2014 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2014...3 2.1. Nøgletal fra 2014...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere