Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 2004

2 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen Peter T. Petersen

3 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen Udarbejdet af: Civilingeniør Peter T. Petersen, Arbejdsmiljøinstituttet Udgiver: Viden- og dokumentationsenheden Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S URL: Emneord: forebyggelse, metode, sundhedsfremme, arbejdsplads, sundhedsprofiler Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: Elektronisk ISBN: Format: pdf Denne rapport citeres således: Petersen, Peter T Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen København: Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen 2004 Rapporten kan hentes på Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 3

4 Indhold Forord 5 1 Emne 6 2 Målgruppe 7 3 Forebyggelsesmiljøer hvor metoden kan anvendes 8 4 Beskrivelse af Individuelle Sundhedsprofiler älsoprofilbedömning (PB) Personlige Sundhedsprofiler (PSP) PreCard A ealth Risk Appraisal Andre typer af personlige sundhedsprofiler 12 5 Dokumentation for metodens effekt og vurdering af dokumentationen vilke helbredsmæssige effekter kan der forventes? Dansk litteratur og resultater International litteratur og resultater 16 6 Barrierer for anvendelse 19 7 Sidegevinster og afledte effekter 20 8 Organisation 21 9 Etik Afslutning Referencer Søgestrategier Links Forfattere 30 Bilag 1. Personlige sundhedsprofiler (PSP), detaljeret beskrivelse 31 Bilag 2. Oversigt over anvendte studier 37 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 4

5 Forord Danskerne tilbringer mange timer på arbejdet. Derfor er der et stort potentiale i at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. I denne rapport sammenfattes den aktuelle viden om effekter af en af de metoder, der har vundet udbredelse i dette arbejde, nemlig personlige sundhedsprofiler. Rapporten viser, at der kun findes relativt få studier af rimelig kvalitet, der direkte har undersøgt effekten af personlige sundhedsprofiler, og mange af disse studier er kendetegnet ved relativt små kohorter og korte tidshorisonter. På den baggrund kan det konkluderes, at der generelt er sparsom viden om, hvorvidt personlige sundhedsprofiler og de andre beslægtede metoder har direkte effekt på sundhedsadfærden og sundhedsvariable. Enkelte studier tyder dog på, at profilerne kan øge medarbejdernes opmærksomhed på risikofaktorer, og at det måske kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø i positiv retning. Nogle studier har omhandlet mere omfattende sundhedsfremmearbejde på arbejdspladsen, hvori sundhedsprofiler er et af elementerne. Disse studier tyder på, at sådanne interventioner kan have sundhedsmæssige effekter, og at de mere brede interventioner kan mindske sygefravær og reducere sygdomsrelaterede udgifter. Generelt peges der i rapporten på, at der er behov for mere viden på området, herunder undersøgelser med gode kontrollerede designs og undersøgelser med længere tidshorisonter. Rapporten er skrevet af cand. polyt. Peter T. Petersen, Arbejdsmiljøinstituttet for Sundhedsstyrelsens Videnog dokumentationsenhed. Viden- og dokumentationsenheden formidler viden om effekter af metoder til forebyggelse og sundhedsfremme, og rapporten indgår i en serie af publikationer om metoder til forebyggelse, der kan læses i Metodekataloget på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk/metodekataloget). Finn Børlum Kristensen Centerchef Oktober 2004 Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 5

6 1 Emne Formålet med denne rapport er at give et overblik over erfaringerne med at anvende individuelle sundhedsprofiler som metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen, samt hvilke effekter metoden har haft nationalt og internationalt. I denne rapport omfatter begrebet sundhedsfremme tillige forebyggelse. Der tages udgangspunkt i følgende definitioner (1): Sundhedsfremme: Sundhedsfremme markerer den proces, hvor sundheden stimuleres ved træning, aktivering, organisering og lignende positive foranstaltninger, der styrker sundheden hos individ, gruppe og samfund. Sundhedsfremmende stimulation er relevant på alle niveauer af sundhed, også ved handicap og sygdom. Forebyggelse: Den foranstaltning eller proces, hvorved et bestemt uønsket fænomen forhindres, hæmmes eller reduceres. Formålet med at anvende individuelle sundhedsprofiler på arbejdspladsen er at inspirere og medvirke til sundhedsfremme blandt de ansatte, så arbejdsstyrken kan holde sig sund og rask hele livet. Arbejdspladsen anses for at være en velegnet platform for sundhedsfremme. Arbejdsstyrkens sundhedsprofil har ændret sig i takt med, at arbejdsmarkedet har ændret sig. En stigende andel har stillesiddende arbejde og manglende motion både i arbejde og fritid, der sammen med andre livsstilsfaktorer har en stor indflydelse på helbredet. Yderligere er der sket det, at diverse sundhedskampagner virker på nogle grupper, men ikke på andre f.eks. er sundhedskløften mellem ufaglærte og personer med lang uddannelse stigende (2, 3, 4, 5). Sundhedsfremme på arbejdspladsen er ikke et entydigt begreb. Luxembourg Deklarationen (6) definerer begrebet som:»den kombinerede effekt af arbejdsgivernes, arbejdstagernes og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning«. Elementer i begrebet er således arbejdsmiljø, arbejdets organisering samt livsstilsfaktorer, men vægtningen er ikke nødvendigvis ligeligt fordelt. En af metoderne til at arbejde med sundhedsfremme herunder forebyggelse er individuelle sundhedsprofiler. Effekterne af at anvende de forskellige former for individuelle sundhedsprofiler beskrives i denne rapport på baggrund af den foreliggende dokumentation for effekterne i Danmark og i udlandet. Den mest velbeskrevne metode i Danmark med hensyn til effekt er metoden Personlige Sundhedsprofiler (PSP), hvorfor der er lagt større vægt på denne metode. Derudover beskrives erfaringerne med beslægtede metoder såsom PRE- CARD A samt ealth Risk Appraisal og älsoprofilbedömning. Sidstnævnte anvendes i henholdsvis USA og Sverige. Sammenlignet med Sverige og USA, hvor sundhedsfremme på arbejdspladsen gennem de sidste tre årtier er blevet stadig mere udbredt, er det fortsat en relativt ny praksis i Danmark men den demografiske udvikling samt den danske befolknings aktuelle livsstil og samfundets øgede fokus på sundhed taler for, at der ikke er tale om et midlertidigt fænomen. Incitamenter i skikkelse af arbejdsmiljøcertifikater, reduktion af sygefravær, inddragelse af sygefravær i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger m.m. vil efter al sandsynlighed medvirke til yderligere at skærpe arbejdspladsernes interesse for sundhed og sundhedsfremme. Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 6

7 2 Målgruppe Målgruppen for sundhedsfremme på arbejdspladsen herunder udarbejdelse af individuelle sundhedsprofiler er potentielt alle ansatte på arbejdsmarkedet. Men de hidtidige erfaringer tyder på, at de der vælger at deltage i arbejdspladsernes sundhedsfremmeindsatser, ikke nødvendigvis altid er dem med det største behov for livsstilsændringer, og at sundhedsfremme på arbejdspladsen skal tilpasses arbejdsmarkedets forskellige segmenter i erkendelse af, at adgangen til f.eks. de ufaglærte grupper på arbejdsmarkedet hidtil ikke har været særligt udbredt og/eller vellykket (2, 3, 4, 5). Et større forskningsprojekt blandt buschauffører i ovedstadsområdet SundBus har dog vist, at når alle parter arbejder sammen om sundhedsfremme, og indsatsen er integreret, så kan det lade sig gøre at ændre både arbejdsmiljø og livsstil (7). Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 7

8 3 Forebyggelsesmiljøer hvor metoden kan anvendes Under forudsætning af, at arbejdspladsen er indstillet på at anvende den nødvendige tid, som sundhedsfremmeindsatser kræver, og velvidende at det ikke nødvendigvis er alle ansatte, der kan eller vil involveres i den enkelte arbejdsplads sundhedsfremmende initiativer, anses arbejdspladsen alligevel for at være et velegnet forum for sundhedsfremmeprogrammer af bl.a. følgende grunde: a) arbejdspladserne giver adgang til en stor andel af den voksne befolkning, b) der er etableret effektive interne kommunikationskanaler, c) arbejdspladsen giver mulighed for stabil social støtte, d) miljøer, der promoverer sund adfærd, kan etableres, og endelig, e) det er bekvemt for de ansatte (8). idtil har anvendelsen af personlige sundhedsprofiler som metode til sundhedsfremme været forbeholdt arbejdspladserne og dermed den arbejdende voksne befolkning. Men i takt med at befolkningens generelle sundhedsprofil ændrer sig, sådan som det aktuelt sker i Danmark, er det ikke utænkeligt, at personlige sundhedsprofiler også vil finde anvendelse i f.eks. Folkeskolen i og med, at livsstilsrelaterede problemer i stigende omfang vedrører alle aldersgrupper. Det sidste illustreres af nye tal, der viser, at antallet af unge mænd, der bliver kasseret ved indkaldelse til session og værnepligt aldrig har været højere. For otte år siden blev kun 29 procent af en årgang kasseret, mens 39 procent af de over mænd, som i andet halvår af 2003 blev indkaldt til session, blev erklæret for uegnede til værnepligt (9). Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 8

9 4 Beskrivelse af Individuelle Sundhedsprofiler Sundhedsprofilbegrebet blev første gang introduceret i Danmark i 1980 erne, da der blev udarbejdet en sundhedsprofil på befolkningen i Fyns Amt for at beskrive sundhedsforholdene i området. Sådanne sundhedsprofiler benyttes stadig. F.eks. har Roskilde Amt i både 1995 og 2001 tegnet sundhedsprofiler af borgerne i amtet for at få information om udviklingen over tid og en indikation af, hvor der bør sættes ind for at forbedre sundheden og borgernes vilkår for at leve et sundt liv. Flere kommuner, f.eks. København og orsens, har ligeledes udarbejdet sundhedsprofiler flere gange. I Danmark er sundhedsprofilbegrebet siden hen blevet udvidet til også at omfatte individrettede typer af sundhedsprofiler, heriblandt Personlige Sundhedsprofiler (PSP), en metode, der er beslægtet, og som har fællestræk med flere af de øvrige individuelle sundhedsprofilmetoder, der beskrives i nærværende rapport. Individuelle sundhedsprofiler kan indgå som et led i en given arbejdsplads sundhedsfremmeindsats, men dette er ikke en selvfølge. De forskellige metoder til at tegne individuelle sundhedsprofiler kan anvendes til kortlægning og analyse af sundhedstilstanden på en arbejdsplads. Personlige sundhedsprofiler er ikke en patenteret metode, dvs. der er ikke tale om én ufravigelig fremgangsmåde, men snarere om metoder, der varierer afhængigt af udbyder og den enkelte arbejdsplads. I dag tilbydes udarbejdelse af personlige sundhedsprofiler af såvel private konsulentvirksomheder som offentlige centre. Når individuelle sundhedsprofiler indgår som et element i en sundhedsfremmeindsats på en arbejdsplads er formålet på den ene side at give den enkelte medarbejder mulighed for at gøre status over egen sundhed og trivsel (helst) med hjælp fra en professionel sundhedskonsulent samt at give medarbejderen et overblik over, hvor der er behov og motivation for at ændre sundhedstilstanden. På den anden side får arbejdspladsen et samlet billede af medarbejdernes sundhedstilstand ved at inddrage individuelle sundhedsprofiler og kan på den baggrund udarbejde en prioriteret handlingsplan for, hvilke sundhedsfremmende initiativer og interventioner, arbejdspladsen aktuelt bør initiere. Individuelle sundhedsprofiler er således et tilbud til arbejdspladsen, som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder. I det følgende beskrives forskellige metoder såvel danske som udenlandske til arbejdet med individuelle sundhedsprofiler i relation til sundhedsfremme på arbejdspladsen. Som det vil fremgå, er der flere fællestræk metoderne imellem. De væsentligste er: a) der indgår mindst én samtale, ofte to en indledende og en opfølgende hvorfor det kommunikative aspekt i metoden er helt afgørende og sundhedskonsulentens rolle følgelig central b) motivationen for at ændre adfærd forøges via sundhedsprofilernes synliggørelse af den enkeltes aktuelle helbredsmæssige tilstand samt fordelene ved en given adfærdsændring c) den enkelte skal selv opleve at have et problem med sin livsstil. 4.1 älsoprofilbedömning (PB) PB er en spørgeskemabaseret metode, som anvendes til at vurdere menneskers livsstil og helbred og til at få det enkelte individ til at tage ansvar for sin egen sundhed via positive sundhedsvaner. Det standardiserede spørgeskema består af ét A4 ark, der er copyrightbeskyttet. Derudover indgår en række tests, hvor især konditesten siges at give mange en helt ny indsigt i årsagerne til træthed, stress eller svigtende fysisk formåen (10). Spørgsmålene i PB kredser udelukkende om individet. Der er således ikke spørgsmål vedrørende selve arbejdspladsen og jobfunktionen udover spørgsmålene vedrørende hhv. oplevelsen af ensomhed og stress på arbejde. PB dækker fire områder: a) sundhedsvaner, b) social kompetence, c) selvvurderet helbred og d) en vurdering af omverdenen. Indledningsvis bruges PBværktøjet til at identificere og rådgive om eventuelle livsstilsændringer, den enkelte vil kunne drage fordel af at adoptere. En efterfølgende PB der ofte foretages efter et år konstaterer om den givne vejledning og den enkeltes indsats har medført ønskelige resultater. PB er således rettet mod det enkelte individ for at rådgive om ønskelige livsstilsændringer, og det er baseret på en antagelse om, at ethvert individ kan lære at tro på sig selv, tænke selvstændigt og træffe egne beslutninger Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 9

10 vedrørende adfærdsændringer. PB stimulerer en tovejskommunikation, som forfatterne kalder»metvetandegörende kommunikation«(11). Det teoretiske rationale der ligger til grund for älsoprofilbedömning er baseret på en teorimodel af Fishbein og Ajzen kaldet»the Theory of Reasoned Action«, der ser mennesket som en rationel behandler af tilgængelig information. En vedvarende adfærdsændring for den enkelte sker gennem en proces, hvor den nye information gradvist kan blive til en intention, som på længere sigt kan medføre en beslutning om en specifik adfærdsændring. PB baserer sig på en antagelse om, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og oplevelse af egen sundhed. For at der kan forventes en adfærdsændring med et varigt sigte, skal den enkelte selv opleve at have et problem med sin livsstil. I PB modellen er det tanken, at motivationen for at ændre adfærd forøges via sundhedsprofilens synliggørelse af fordelene ved en given adfærdsændring. Den personlige kontakt er således et centralt element i arbejdet med personlige sundhedsprofiler, ikke kun hvad angår PB, men også i andre metoder såsom de danske PSP samt PreCard A, og det amerikanske ealth Risk Appraisal (RA), som alle beskrives senere i rapporten. Sture Malmgren og Gunnar Andersson har udviklet PB, ligesom de har grundlagt OS älsoprofilinstitutet, der udbyder PB. Ifølge instituttets egne oplysninger er der, alene indenfor de sidste fem år, gennemført PBere om året i Sverige. Desuden tilbyder instituttet en diplomuddannelse i PB af fem ugers varighed personer fra praktisk taget alle Sveriges kommuner er blevet uddannet til»hälsoprofilbedömare«gennem de sidste 25 år, igen ifølge instituttets egne oplysninger (www.halsoprofil.net) I løbet af 90 erne har OS älsoprofilinstitutet suppleret PB med yderligere tre produkter: 1) Arbetsprofil, APB medansvar för arbetsklimaet, 2) Klimatprofil, KPB gruppansvar för arbetsklimaet, og 3) Ledarprofil, LPB ledarskap och ledningsklimat. En samlet pakke bestående af de fire profiler udbydes som OS MEGAprofil, hvilket afspejler, at OS älsoprofilinstitutet nu inddrager arbejdspladsens udvikling i deres sundhedsfremme koncept, og dermed tager afsæt i det brede sundhedsbegreb, der ikke bare handler om fravær af sygdom, men også om at etablere rammer der dækker den enkeltes fysiske, psykiske og sociale behov. Dermed arbejder OS älsoprofilinstitutet indenfor samme forståelsesramme som WO og Luxembourg Deklarationen i lighed med det danske PSP, der beskrives i det følgende. 4.2 Personlige Sundhedsprofiler (PSP) Nærværende beskrivelse tager udgangspunkt i den PSP, som er udviklet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen (NCSA)(12). Bag centeret står Sundhedsministeriet, Københavns Kommune, herunder Folkesundhed København, og Sønderjyllands Amt. Metoden er detaljeret beskrevet i Bilag 1. PSP metoden har oprindelig fundet inspiration i føromtalte svenske»älsoprofilbedömning«(pb) (11) (12: 16), og det teoretiske rationale der ligger til grund for PSP bygger således på det svenske älsoprofilbedömning, jvf. afsnit 4.1.1, samt Prochaska & DiClemente s forandringsteori, som indeholder»stages of Changes«modellen (13). Den bygger på den antagelse, at mennesker ikke ændrer deres indgroede vaner på én gang, men snarere bevæger sig over en række stadier, inden en varig ændring er gennemført. Mennesker, der søges påvirket med sundhedsoplysning, har meget forskellig motivation for at ændre deres adfærd fra en total mangel på interesse til at være højtmotiverede. Modellen opregner fem stadier i motivationen: 1) Før-overvejelse, 2) overvejelse, 3) forberedelse, 4) handling, og 5) fastholdelse. Endvidere siger modellen, at hvis det ikke lykkes for den enkelte at fastholde en adfærdsændring, er dette ikke ensbetydende med, at vedkommende er tilbage ved udgangspunktet, for der høstes erfaringer af hvert forsøg på at ændre adfærd, således at der er stadig større chance for at næste ændringsforsøg og i sidste ende fastholdelse lykkes. I forbindelse med PSP anvendes»stages of Changes«til at afdække på hvilket af de fem stadier, den enkelte deltager befinder sig samt til forklare, hvordan forandringsprocesser typisk forløber for derved at almengøre og afmystificere eventuelle tilbagefald. En PSP består af to frivillige sundhedssamtaler mellem den enkelte medarbejder og en sundhedskonsulent med sundhedsfaglig baggrund. En indledende samtale af times varighed og en opfølgningssamtale på 1 time ca. 4-6 måneder senere. Samtalerne foregår på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 10

11 Retningslinierne for samtalen i PSP er inspireret af modellen til»den motiverende samtale«(14). Den første samtale foregår som et interview, hvor sundhedskonsulenten styrer samtaleprocessen, men tager udgangspunkt i medarbejderens egne overvejelser, holdninger og ønsker. På denne måde forsøges der at lægge op til, at det bliver medarbejderen selv, der bestemmer sine indsatsområder. Samtaleskemaet er et struktureret spørgeskema, som indeholder tre overordnede kategorier: Arbejdsliv, familieliv og fritidsliv, hvorunder alle spørgsmål kan indordnes. Rækkefølgen af de overordnede kategorier er ikke givet på forhånd, men overvejes som led i planlægningen i samarbejde med arbejdspladsen. Spørgsmålene fokuserer på fysisk arbejdsmiljø, trivsel på arbejdspladsen, velbefindende, muskelgener, medicinforbrug, egenomsorg, motions-, kost-, ryge- og alkoholvaner, stress samt trivsel i fritiden (12: ). På baggrund af samtalen udformes til sidst en fremtidskontrakt, der dels har til formål at motivere den enkelte medarbejder til selv at deltage i de aktiviteter, som iværksættes på arbejdspladsen, dels at konkretisere, hvad arbejdspladsen kan gøre i forhold til livsstilsområderne og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsen får en samlet skriftlig tilbagemelding om, hvordan den generelle sundhedstilstand er, og hvilke sundhedsfremmende initiativer, der bør prioriteres, i overensstemmelse med det aktuelle behov, som opsummeringen af medarbejdernes individuelle PSP er har vist. Ca. et halvt år efter den første samtale gennemføres anden samtale, der med udgangspunkt i fremtidskontrakten gør status over, hvor der er sket ændringer. Når alle samtaler er gennemført, får virksomheden atter en skriftlig tilbagemelding i generaliseret og anonymiseret form, der giver arbejdspladsen mulighed for dels at vurdere effekterne af den hidtidige indsats, dels at overveje et eventuelt videre sundhedsfremme forløb. I Bilag 1 ses en oversigt over resultaterne af tre af NCSAs sundhedsfremmeprojekter, hvor PSP metoden er blevet anvendt. 4.3 PreCard A PreCard A (PREvention of CARDiovascular Disease) er et dialogorienteret grafisk computerprogram, der oprindeligt er udviklet til brug i almen praksis, men som siden 2001 også anvendes i en arbejdspladssammenhæng af jerteforeningen, hvorfor den er medtaget her. Som navnet indikerer, er det en metode, der primært er udviklet til at identificere personer, der er i risiko for hjertesygdomme fortsat den vestlige verdens befolknings primære dødsårsag (15).Programmet kan ved hjælp af indtastning af ti risikofaktorer, bl.a. vægt, blodtryk, kolesteroltal, arvelige dispositioner, rygning og alder, udregne en persons risiko for hjertesygdom samt den gevinst, der kan forventes, hvis personen lægger livsstilen om. Programmet viser, hvilken indsats, der vil give den største gevinst, og udskriver et personligt sundhedsråd ud fra patientens risikoprofil. Såvel risikovurdering, kurver, grafer som individuelle sundhedsanbefalinger udskrives, så den enkelte kan få det udleveret. Det er meningen, at PreCard A følges op af nye målinger og samtaler for at følge op på og vurdere den enkeltes udvikling. PreCard A er udarbejdet af Troels Thomsen, Center for Sygdomsforebyggelse på Amtssygehuset i Glostrup. Programmets simulation foretages på baggrund af data fra befolkningsundersøgelserne i Glostrup og Østerbro, tilsammen en cohorte på mennesker gennem en 10 års periode (16). Ifølge Bristol Meyers-Squibb, hvorfra programmet bestilles og efterfølgende kan installeres gratis, er PreCard A installeret hos praktiserende læger i Danmark, uden at det af den grund er ensbetydende med, at det benyttes. I en arbejdsplads sammenhæng anvender jerteforeningen PreCard A til at tegne sundhedsprofiler. PreCard A er hidtil blevet anvendt på 371 enkeltpersoner fordelt på 8, fortrinsvis akademiske, arbejdspladser af varierende størrelse (9-87 ansatte) siden 2001 (telefonisk henvendelse til Charlotte Munkholm, jerteforeningen, ). I jerteforeningens tilbud til arbejdspladsen er sundhedssamtaler med en specialuddannet sygeplejerske før og efter undersøgelsen et fast element. Første samtale varer ca. 45 minutter efterfulgt af en opfølgende samtale Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 11

12 af et kvarters varighed efter ca. to måneder. Ifølge jerteforeningens egne oplysninger har de ansattes deltagelse været ca. 75% ved første samtale faldende til under 50% af disse ved anden samtale. Derudover synes erfaringerne at indikere, at PreCard A fortrinsvis appellerer til kvinder, og at det ikke altid er dem, der tilsyneladende har mest brug for livsstilsændringer, der hidtil har meldt sig (telefonisk henvendelse til Charlotte Munkholm, jerteforeningen, ). PreCard A undersøgelsen kortlægger ti parametre, der ifølge jerteforeningen giver et godt billede af, hvordan den enkeltes risikoprofil ser ud. Testen indebærer bl.a. blodtryksmåling og blodprøver, herunder måling af kolesterol og blodsukker. Sygeplejersken forklarer resultatet af prøven med udgangspunkt i en computerudskrift af sundhedsprofilen og kan f.eks. med et tryk på et tastatur vise den pågældende, hvor meget vedkommende kan reducere sin risiko ved f.eks. et rygestop. Med andre ord kan det personlige sygdomsbillede ændre sig markant ved at justere på en enkelt faktor, og det er på denne visuelle baggrund, at forslag til ændringer i livsstil og til at forbedre egen sundhedstilstand bliver givet. Ifølge jerteforeningens oplysninger (telefonisk henvendelse til Charlotte Munkholm, jerteforeningen, ) er det ikke usædvanligt, at der er indtruffet ændringer i deltagernes vaner ved den anden samtale i henhold til den kontrakt, der blev indgået ved den første samtale. Men som sagt, er der et stort frafald ved den opfølgende samtale, og der er heller ingen viden om, om de livsstilsændringer, der konstateres ved den anden samtale, er blivende eller blot midlertidige. Samtalerne er fortrolige, men virksomheden får efterfølgende en anonym rapport, der viser, hvad der efter jerteforeningens mening skal til, for at virksomheden for alvor kan blive (mere) hjertevenlig. Den enkelte medarbejder kan ikke genkendes i rapporten. Der er således paralleller til de føromtalte personlige sundhedsprofilmetoder især PB. 4.4 ealth Risk Appraisal I litteraturen defineres ealth Risk Appraisal (RA) som en metode, der gør brug af epidemiologisk data til at udarbejde prognoser for individers overlevelseschancer, typisk indenfor en 10 års horisont. RA metoden indeholder tre komponenter: 1) et spørgeskema, 2) risiciberegninger samt 3) et pædagogisk budskab eller rapport (20). RA er således nært beslægtet med såvel den svenske älsoprofilbedömningen som PreCard A og i mindre omfang med PSP. Der er tale om en spørgeskemabaseret metode til at tegne individers sundhedsprofiler på baggrund af en række individuelle risikofaktorer. Men i modsætning til PB og PreCard A, består RA af forskellige spørgsmål afhængigt af, hvilken kontekst RA indgår i. F.eks. indgår et spørgsmål vedrørende brug af sikkerhedssele sammen med mere traditionelle spørgsmål vedrørende rygevaner m.m. i en RA gennemført blandt General Motors ansatte (21). RA indgår som en komponent i de fleste sundhedsfremmeprogrammer på arbejdspladserne i USA (17). En landsdækkende amerikansk survey fra 1992 viste, at 52% af arbejdspladserne med over 50 ansatte havde tilbudt deres medarbejdere en eller anden form for sundhedsfremmetilbud (18), og det har været en erklæret national målsætning i USA, at mindst 85% af arbejdspladserne med over 50 ansatte skulle have sundhedsfremme tilbud til deres ansatte i år 2000 (19). Dødelighedsprognoserne udregnes som regel ved hjælp af en computer og formidles i form af en»sundhedsalder«(health age), som beregnes ud fra den enkeltes sundhedsprofil og sammenlignes med den»opnåelige alder«(achievable age), som vedkommende ville kunne opnå, hvis ellers alle kontrollable risici faktorer var på deres optimum [ibid]. Selvom RA ofte anvendes som forkortelse for health risk assessment, henviser det formelt kun til førnævnte metode health risk appraisal medens begrebet health risk assessment faktisk dækker over hele processen på arbejdspladsen (orientering, screening, analyse, fortolkning, formidling, vejledning), hvori RA health risk appraisal kun indgår som ét element (screening) i forløbet. 4.5 Andre typer af personlige sundhedsprofiler I takt med at e-learning bliver en mere naturlig og udbredt måde at opkvalificere medarbejdere på, vil flere netbaserede sundhedstjenester givetvis blive etableret med tiden. Sådanne tilbud findes allerede i Danmark, Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 12

13 f.eks. hos Vitao ApS (http://www.vitao.dk) og i form af Progressor s Sund Livsstil e-learning program (http:// I disse tilbud er der i sagens natur begrænset personlig kontakt med sundhedsfagligt personale, hvilket er opsigtsvækkende, oplysningernes karakter og deres mulige konsekvenser for den enkelte taget i betragtning. Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 13

14 5 Dokumentation for metodens effekt og vurdering af dokumentationen 5.1 vilke helbredsmæssige effekter kan der forventes? ele ideen med individuelle sundhedsprofiler er at forbedre den enkeltes sundhed. vis den helbredsmæssige effekt af sundhedsprofilerne virkelig skulle dokumenteres, så ville det kræve meget store undersøgelser, hvor tusinder af personer blev fulgt i mange år, efter deres helbredsprofil var målt. ermed kunne det så dokumenteres, om de havde en nedsat sygelighed og dødelighed i forhold til personer, der ikke havde fået målt deres sundhedsprofil. Dette er både dyrt og vanskeligt. I stedet kan man undersøge, om målingen af den individuelle sundhedsprofil giver anledning til, at personerne på kort sigt ændrer adfærd og/eller måske får færre symptomer og gener. vis dette sker, så kan vi måske forvente, at det på længere sigt vil forbedre helbredet. Oversigterne i bilag 1 og 2 viser en opgørelse over hvilke helbredsmæssige effekter, der typisk har været i fokus i den fundne danske og udenlandske litteratur, inden for de undersøgte projekters tidsrammer. De personlige sundhedsprofilmetoder der er tale om i hhv. de danske og udenlandske opgørelser er hhv. PSP og RA. Det ses, at helbredsparametrene der gennemgående søges påvirket via de forskellige sundhedsfremmeindsatser i såvel Danmark som udlandet er: Vægt (BMI), blodtryk, motionsvaner, kondition, stress(hypertension), kostvaner, rygevaner samt alkoholvaner. I Danmark medtages der desuden mindre håndfaste parametre så som trivsel på arbejdspladsen, velbefindende og livskvalitet. Også fysisk arbejdsmiljø, muskelgener og medicinforbrug optræder som parametre i Danmark, mens anvendelse af sikkerhedssele omvendt udelukkende optræder i den amerikanske litteratur, ligesom fokus på kolesterol (17, 22). Korte tidshorisonter kendetegner mange af studierne af sundhedsfremmeforløbene i den fundne litteratur, og dette kan være medvirkende til, at konklusionerne med hensyn til effekterne (og deres varighed) af disse indsatser gennemgående er tentative, f.eks.:»ealth Risk Appraisal (RA) remains one of the most widely used health promotion tools despite only equivocal (adj. tvetydig; dobbelttydig; tvivlsom; usikker; uklar) evidence for its effectiveness.«(23) Desuden er der også iagttagelser, som drejer sig om, hvorvidt, dem, der rent faktisk deltager i sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladserne, også er dem, der objektivt set har mest brug for det. sådanne observationer er gjort i Danmark (jf ) og kommer også til udtryk i udenlandsk litteratur, f.eks.:»ra nonresponders were younger, less educated, smoked and drank alcohol more, and used seat belts less often than RA respondents.«(nice & Woodruff, 1990, i (17)) Endelig er der sammesteds (17) også en interessant pointe vedrørende, om målingen af effekterne af RA på ændret adfærdi virkeligheden ikke er fejlslået, når RA rent faktisk snarere øger opmærksomheden på risicifaktorer hos deltagerne:»it is important to recognize, however, that behaviour change is not the typical objective of RA within the context of a comprehensive health promotion process. Rather, RA objectives focus on health-related outcomes in the early stages of the change process, such as increased awareness of risks and commitment to change. [...]... if the objectives of RA focus on prebehavioral health outcomes, then evaluating the effects of RA on behavior change may be misguided.«(17: 506) Med ovenstående kommentarer in mente, vil dette afsnit gennemgå den danske og udenlandske dokumentation. 5.2 Dansk litteratur og resultater Egentlig videnskabelig dokumentation vedrørende effekterne af at anvende personlige sundhedsprofilmetoder i forbindelse med sundhedsfremme forløb på danske arbejdspladser findes strengt taget ikke. Derfor er evidensen for de helbredsmæssige effekter af personlige sundhedsprofilmetoder sparsom. Individuelle sundhedsprofiler en metode til sundhedsfremme på arbejdspladsen 14

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Vejen til nye gode vaner Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, 2012 Yderligere

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 2005 Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme Torben Bechmann Jensen Telefonrådgivning som metode til forebyggelse

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE

- en baggrundsrapport IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE - en baggrundsrapport 2010 IMPLEMENTERINGSFORSKNING OM FOREBYGGELSE Implementeringsforskning om forebyggelse en baggrundsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Louise Paulsen Rønnov og Bella Marckmann,

Læs mere

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen Sådan kan kommunen leve op til sit nye myndighedsansvar Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Sådan kan kommunen leve

Læs mere

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME 4 ABSTRACT 6 INDLEDNING 8 PROBLEMBAGGRUND 10 Overordnede overvejelser 10 Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14 Ergoterapeutiske overvejelser

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Kim Rose Olsen Betina Højgaard Charlotta Pisinger Dorte Gyrd-Hansen Hanne Tønnesen Henrik Hauschildt Juhl Marie

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet 2004 Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet Jytte Poulsen Borgerinddragelse

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Evaluering af projekt Sunde Familier

Evaluering af projekt Sunde Familier Evaluering af projekt Sunde Familier Af: L.F. Thing UCSF ISBN: 87-90769-03-1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Forord 4 Introduktion 5 KAPITEL 1 6 En beskrivelse af Sunde Familier 6 1.1. Baggrund 6 1.2. Formål

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige -

ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - ALKOHOLBEHANDLINGSINDSATSEN I DANMARK - sammenlignet med Sverige - Center for Rusmiddelforskning Center for Alkoholforskning Mads Uffe

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere