Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem"

Transkript

1 Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: /1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni 2013 meddelt Silkeborg Kommune, at tilsynet delvist har afsluttet behandlingen af sagen om salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole. Sagen er indbragt til tilsynet af medlem af Silkeborg Byråd, Leif Lund, som er af den opfattelse, at Silkeborg Kommunes salg sker til underpris, og at salget skulle ske efter offentligt udbud. Statsforvaltningen udtaler, at Silkeborg Kommune lovligt kan støtte Silkeborg Efterskole. Silkeborg Kommune har derfor lovligt kunnet sælge ejendommen til efterskolen uden offentligt udbud. På baggrund af den meget betydelige forskel på den offentlige ejendomsvurdering af Marienlund Plejehjem, sammenholdt med, at effekturingen af salget, efter det oplyste, beror på, at skolen får solgt sin nuværende ejendom, rejser for Statsforvaltningen tvivl om, hvorvidt salget faktisk er udtryk for en støtte fra kommunen til skolen, og i bekræftende fald om de nævnte betingelser for kommunal anlægsstøtte er opfyldt ved det besluttede salg af Marienlund Plejehjem. Må det antages, at den besluttede salgspris for Marienlund Plejehjem er udtryk for markedsværdien, bortfalder problemstillingen. Statsforvaltningen beder derfor Silkeborg Kommune om yderligere at underbygge, at der reelt er så stor forskel på den offentlige ejendomsvurdering og den faktiske salgspris, for eksempel ved at fremsende eksempler på faktisk handlede, sammenlignelige ejendomme, der er solgt tilsvarende langt under den offentlige ejedomsvurdering, alternativt på anden måde underbygge holdbarheden af den vurdering kommunen allerede har foretaget. Kirsten Deichmann Rasmussen (00367) Sagsnr.: 13/3844 Silkeborg Kommune Organisation og Personale, Jura Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Silkeborg Kommunes supplerende oplysninger Statsforvaltningen nævner i sin begrundelse, jf. ovenfor, for at bede om yderligere oplysninger, at effektueringen af salget, efter det oplyste, beror på, at efterskolen får solgt sin nuværende ejendom. Silkeborg Kommune skal hertil oplyse, at handlen ikke er betinget af, at efterskolen får solgt deres nuværende ejendom af på Åhavevej. Skolen har blot svært ved at rejse den fornødne finansiering af købet på Gudenåvej medmindre, de har udsigt til at få frigivet midler via ejendommen på Åhavevej (låneoptagelse). I 2008 fik Silkeborg Kommune vurderet om- og udbygningsplaner for 6 plejecentre, herunder Marienlund Plejehjem. Rapporten fra rådgivende ingeniørfirma Niras er vedlagt. I rapporten vurderes det, at boligerne er utidssvarende med for små toiletter og dårlige interne forbindelser. Personalefaciliteterne er ringe og bygningsfløjen med det lukkede produktionskøkken henstår delvist ubenyttet. Teknisk er bygningen i god stand og i normal standard for en bygning, der er ca. 40 år gammel. I forhold til at skulle ombygge til nuværende standard, såvel indretnings- som arbejdsmiljømæssigt som teknisk, er bygningerne imidlertid ikke velegnede af flere grunde. Det vil være nødvendigt at sammenlægge flere boliger, hvorved bærende konstruktioner skal ændres i stort omfang (specielt også hvis der ønskes bygget en etage ovenpå). En total ombygning vil medføre krav om overholdelse af gældende Bygningsreglement og dermed krav om at overholde skærpede energikrav, hvilket er meget bekosteligt i en eksisterende bygning. Ingeniørfirmaet Niras vurderer, at det økonomisk set ikke vil være dyrere at bygge nyt end at totalmodernisere de eksisterende bygninger og anbefaler derfor at nedrive det eksisterende plejehjem og opføre et nyt stort plejecenter på grunden. Det forudsætter dog en ændring af lokalplanen. På baggrund heraf traf kommunen i forbindelse med budgetlægningen for 2011 beslutning om at nedlukke plejehjemmet og der blev afsat 3 mio. kr. til at dække nedrivningsomkostningerne. Forventningen var således, at kommunen selv ville bygge på grunden efter nedrivning af bygningerne. Kommunens ønsker om og planer for at etablere et nyt plejecenter i området var ikke bundet til netop Marienlundgrunden. Kommunen så derfor en oplagt mulighed for og interesse i at medvirke til at imødekomme skolens ønske om at blive i området på en egnet, centralt beliggende grund. Udgangspunktet for Silkeborg Kommunes overvejelser om salgsprisen for ejendommen ved salg til Silkeborg Efterskole var, som nævnt i tidligere svarbrev til Statsforvaltningen, at sælge ejendommen til markedsværdi og ikke at yde støtte til skolen ved at sælge ejendommen billigt. Side 2

3 Silkeborg Kommune så sig dog ikke i stand til selv at vurdere markedsværdien på ejendommen. Markedet for denne type ejendomme er ikke stort. Derfor indhentede kommunen en vurderingsrapport fra BR Erhvervsmægler A/S. Det er sædvanlig praksis i kommunen alene at indhente salgsprisvurderinger fra én lokal mægler. Kommunen har ikke på noget tidspunkt fundet anledning til at betvivle mæglernes kompetencer på området. Der er i tidligere brev til Statsforvaltningen redegjort nærmere for vurderingen og dens forudsætninger. Ejendomsmægleren vurderede ejendommens markedsværdi dels ud fra nuværende plangrundlag og dels ejendommens markedsværdi, såfremt der blev foretaget en ændring af plangrundlaget, således at ejendommen kan sælges som byggeretter til etageboligbyggeri. Mæglervurderingen viste, at salgsprisen for ejendommen pr. 11. oktober 2012 med uændret plangrundlag udgør 13,5 16 mio. kr. Hvis den tænkes solgt med ændret plangrundlag til etageboligbyggeri og uændret bebyggelsesprocent 40, skønnedes salgsprisen til mellem mio. kr. Herfra skal trækkes udgiften til nedrivning og rydning af arealet. Silkeborg Kommune har efter Statsforvaltningens anmodning om yderligere oplysninger bedt BR Erhvervsmægler A/S om at fremkomme med eksempler på faktisk handlede, sammenlignelige ejendomme, solgt tilsvarende under den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsmæglerens svar og udtalelse om forskellen i offentlig vurdering og faktiske handelspriser af 20. august 2013 er vedlagt. Ejendomsmægleren har fremfundet 7 eksempler på lokale erhvervsejendomme (det har dog ikke været muligt at finde direkte sammenlignelige) handlet indenfor de seneste 2 3 år under den offentlige ejendomsvurdering. Det viser en forskel i vurdering og pris fra minus 18,03 % til minus 58,04 % på denne type ejendomme. Forskellen i offentlig vurdering og faktiske handelspriser kan ifølge mægleren begrundes i flere faktorer, bl.a.: Svingende konjunkturer eksempelvis finanskrisen fra 2008, hvor effekten på de offentlige vurderinger ofte slår igennem i forhold til markedet, dette såvel i opgangs- som nedgangstider. Den enkelte ejendoms specifikke indretning forstået hvor en ejendom er opført til et konkret formål. Ved ophør af den pågældende virksomhed eller anvendelse, kan det være umuligt at få en tilsvarende virksomhed som bruger af ejendommen, f.eks. fordi denne type virksomhed ikke er aktuel længere p. g. a. udvikling i samfundet eller, at ejendommen ikke opfylder nutidige krav fra virksomheden eller myndighedskrav for at kunne benytte ejendommen. Side 3

4 Ejendomme, som har stået ubenyttet i længere tid, og måske ikke kan anvendes til samme formål som tidligere. En ombygning til andet formål, opdatering eller renovering vil ofte være meget omfattende økonomisk set og derfor ikke rentabel, hvilket medfører at ejendommens handelsværdi begrænses til at udgøre værdien som byggegrund. Som nævnt ovenfor kan ejendommens værdi for Silkeborg Kommune opgøres til grundens værdi. Herfra skal regnes udgifterne til nedrivning af ejendommen. Det skyldes, at istandsættelsesomkostninger til fortsat brug i opdateret stand overskrider værdien af et nybyggeri, jf. rapporten fra Niras. Denne rapport kan suppleres med en udtalelse fra Ejendomsstaben (kommunens egen afdeling for bygherrerådgivning), som udtaler, at det ikke giver mening at regne på at renovere Marienlund Plejehjem til Br 15 niveau. Det er en alt for dyr løsning at fortsætte i dette spor. Det kræver en bedre isolering af både vægge og tag samt etablering af bl.a. ventilationsanlæg og bedre varmestyring. Boligerne overholder ikke nye krav til handikaptoiletter m.v. Yderligere indeholder plejehjemmet miljøfarlige stoffer i bl.a. fliselim på alle badeværelser, asbestrør og anden omkostningskrævende emner, som først skal saneres inden en ombygning kan finde sted. Kopi af den interne mail vedlægges ligeledes. Alle disse forhold har naturligvis også indflydelse på en købers vurdering af en pris, uanset om køberen mener at kunne bruge og renovere bygningerne eller vil rive dem ned. Kommunen har derfor en helt klar forventning om, at disse forhold har indgået i efterskolens vurdering af prisen på 15 mio. kr. Den offentlige vurdering af grundværdien er på kr. pr. 1. oktober Som nævnt i tidligere brev til Statsforvaltningen foretages den offentlige ejendomsvurdering som udgangspunkt ud fra ejendommens størrelse, alder, stand og beliggenhed og bygger på faktiske salgspriser på ejendomme i det pågældende område oftest uden besigtigelse af den konkrete ejendom. Det betyder efter kommunens opfattelse bl.a., at der ikke umiddelbart indgår betragtninger/beregninger om udgifter til en ejendoms fortsatte anvendelse til formålet, herunder merudgifter som følge af ændrede lovkrav, som skal opfyldes ved renovering og ombygning, udgifter til udskiftning af miljøskadelige materialer og lignende. Ejendomsstaben henleder endvidere opmærksomheden på den for tiden verserende sag om validiteten i SKAT`s offentlige ejendomsvurderinger. Der er således tale om maskinelt fremskrevne vurderinger, der f.eks. ikke tager hensyn til om ejendommens indretning er tidssvarende i forhold til anvendelsen. Side 4

5 I den forbindelse skal det bemærkes, at kommunens ejendomsadministration sædvanligvis har fokus på at forholde sig til de offentlige ejendomsvurderinger på kommunens ejendomme. Det er fortsat kommunens vurdering, at salgsprisen på 15 mio. kr., som er den pris, der indgår i den principielle beslutning om salg af ejendommen til Silkeborg Efterskole, ligger inden for rammerne af et forventeligt niveau på en markedspris, jf. de af ejendomsmægleren angivne markedsprisvurderinger. Det er dermed også fortsat kommunens opfattelse, at der ikke er givet støtte til Silkeborg Efterskole. Det bemærkes, at behandlingen af en endelig købsaftale med skolen er sat i bero begrundet i den verserende sag hos Tilsynet. Venlig hilsen Hanne Bæk Olsen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør Side 5

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag.

I forlængelse af min mail af 28. maj 2015 vil jeg efter aftale med byrådsmedlem Teresa Jørgensen på ny rette henvendelse til Tilsynet i denne sag. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Statsforvaltningen Det kommunale tilsyn Sendt pr. mail: tilsynet@statsforvaltning.dk Poul Hvilsted Dir +45 3334

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Landdistrikternes Udviklingsfond

Landdistrikternes Udviklingsfond Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det: Kendelse af 6. september 2007 (J.nr. 2006-0006770). Forsikringsselskab påbudt at indsende dokumentation for fastsættelse af forsikringspræmien ud fra et begrundet skøn. Bekendtgørelse nr. 904 af 1. september

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere