Institutionsprofil for Parkvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsprofil for Parkvænget"

Transkript

1 Institutionsprofil for Parkvænget September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien Beskrivelse af Parkvænget Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

3 plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien De specialiserede socialpsykiatriske botilbud er primært rettet mod sindslidende, som har brug for særlig social støtte og rehabilitering og samtidig har visse behandlingsbehov. I den forstand er den specialiserede socialpsykiatri placeret mellem ren behandling og ren social indsats. Den specialiserede del af socialpsykiatrien er typisk karakteriseret ved: En målrettet indsats på baggrund af den enkelte sindslidendes aktuelle funktionsnedsættelse. En indsats hvor medarbejderne har specifikt kendskab til sindslidelser, så de kan medvirke til at de sindslidende lærer at leve med deres sindslidelse. En indsats hvor der lægges stor vægt på et rehabiliteringsaspekt, så den enkelte sindslidende får hjælp til mestring af egne symptomer og får mulighed for at tage vare på eget liv. En indsats hvor medarbejderne har forståelse for og kan håndtere forskellige symptomer og sygdomsbilleder, og i forlængelse heraf er i stand til at kombinere behandlingsaspektet og rehabiliteringsaspektet. De specialiserede socialpsykiatriske botilbud skal sikre et opfølgende socialt tilbud efter indlæggelse, og dermed medvirke til, at færdigbehandlede patienter kan udskrives fra behandlingspsykiatrien. Tilstedeværelsen af specialiserede socialpsykiatriske botilbud modvirker dermed, at færdigbehandlede patienter optager behandlingskapacitet i sygehusene. De specialiserede botilbud medfører endvidere, at den sengebaserede psykiatriske behandling kan bygges op omkring korte fokuserede indlæggelser. Samtidig har medarbejderne i botilbuddene de bedste forudsætninger for at kunne forstå og handle på de symptomer og behov, som den enkelte sindslidende har efter endt indlæggelse. Brugerne i den specialiserede socialpsykiatri kan således fortsat modtage behandling under ophold i botilbuddene, således at der undgås et brud i indsatsen overfor den enkelte sindslidende. Rummeligheden og rehabiliteringsarbejdet i de specialiserede socialpsykiatriske botilbud kombineret med samarbejdet med behandlingspsykiatrien reducerer ikke alene problematikken omkring langvarige genindlæggelser, men medvirker til at forberede denne gruppe af sindslidende på endnu mindre indgribende tilbud. For nogle beboeres vedkommende er perspektivet så vidtgående, at de specialiserede botilbud tjener som udslusning til mindre krævende boformer (f.eks. til eget hjem med bostøtte). 2. Beskrivelse af Parkvænget Det socialpsykiatriske botilbud Parkvænget er ejet af Københavns Amt og er en døgninstitution for alment sindslidende i alderen fra ca 20 år og til livet slutter. Botilbuddet drives i dag efter 92 i lov om social service (med den nye servicelov 108). Med kommunalreformen overføres driftsansvaret for Parkvænget umiddelbart til Hovedstadsregionen. Glostrup Kommune kan dog vælge at hjemtage Parkvænget, jf. 190 i den nye lov om social service. 4

5 Der er plads til 56 beboere fra kommuner i Københavns Amt. 14 pladser er forbeholdt beboere med gerontopsykiatrisk lidelse. Boligerne er placeret i 4 boenheder, hver med 14 boliger. Botilbudet Parkvænget er indrettet i et tidligere plejehjem med megen plads indendøre og en stor velanlagt have. Hver beboer har sin egen bolig, med skabsforgang og eget badeværelse. Der er fælles køkkenalrum, dagligstuer, havestue, spisestue, vaskeri og mulighed for deltagelse i mange aktiviteter. Huset er indrettet med flere etager forbundet med såvel trapper som elevatorer. Beboerne får maden serveret fra husets store fælles køkken, men med mulighed for at lave mindre spisefællesskaber. Kosten planlægges efter beboernes ønsker og behov. Rengøringen i egen bolig aftales med den enkelte efter behov og evner. Fællesarealer rengøres af husets husassistenter. Hverdagen for beboerne er tilrettelagt med daglige gøremål i egen bolig, gøremål og møder i den boenhed man bor i, samt aktiviteter af sportslig eller kreativ karakter i eller udenfor Parkvænget. Parkvænget udgør et mellemspecialiseret/mindre specialiseret botilbud. Beboergruppen omfatter overvejende personer med en svær sindslidelse (f.eks. skizofreni). Nogle få har en gerontopsykiatrisk lidelse. Fælles for beboerne er et behov for støtte, omsorg, aktivering og vejledning til at klare en hverdag præget af mange års sindslidelse. I det daglige samarbejde med beboerne arbejdes der målrettet ud fra den enkeltes behov og ønsker. Målsætningen for arbejdet er at skabe udvikling for den enkelte gennem relationsarbejdet og rehabilitering. Holdingen i Parkvænget er, at den enkelte vokser og udvikler sig gennem ansvar, mulighed for at træffe valg og indvolvering i eget liv. Beboere i Parkvænget kan i princippet bo der så længe de ønsker, men med afsæt i målsætningen arbejdes der på at give den enkelte et liv med mindre indgribende foranstaltninger. Målet for den enkelte er derfor at vurdere og sætte mål for et liv, hvor egne ressourcer i højere grad udnyttes. Arbejdet organiseres i et samarbejde mellem beboer og personale omkring handleplan og beboeraftale. Den psykiatriske behandling i Parkvænget varetages af fast tilknyttede psykiatere fra Københavns Amts behandlingspsykiatri. Beboerne kan efter ønske blive tilset af psykiateren, når denne er i huset. Øvrig behandling forgår via beboerens egen læge udenfor Parkvænget. Beboere i Parkvænget har mulighed for at gøre brug af stedets mange aktivitetstilbud, som omfatter motionscenter, kreative kursustilbud (glasfremstilling, smykker, læder, maleri, pc o.m.a.). Derudover kan der skabes kontakt til aktiviteter udenfor Parkvænget f.eks. i kommunalt regi, andre amtslige tilbud, beskyttet beskæftigelse, aftenskole o.lign. Parkvænget renoveres og vedligeholdes løbende. Beboernes boliger renoveres som minimum hvert 5. år og tilses løbende for at imødekomme aktuelle behov. Parkvænget blev i forbindelse med åbningen i 2001 renoveret og er efterfølgende blevet yderligere forbedret. Parkvænget fremtræder lyst og imødekommende. Seneste bygningstilsyn: den 15. juli

6 3. Kapacitet og belægning På Parkvænget er der normeret med 56 døgnpladser. I tabel 3.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 3.1: Belægning på Parkvænget i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 56 55,1 98,4% I tabel 3.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 3.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Beliggenheds kommune: Glostrup 2,0 Ballerup 6,0 Brøndby 7,2 Dragør 1,0 Gentofte 2,0 Gladsaxe 2,1 Herlev 3,3 Albertslund 1,7 Hvidovre 3,9 Høje-Taastrup 2,8 Ledøje-Smørum 1,0 Lyngby-Taarbæk 3,1 Rødovre 9,7 Søllerød 1,0 Ishøj 1,5 Tårnby 2,8 Vallensbæk 1,0 Værløse 2,0 Københavns Amt i alt 54,1 Hørsholm (Frederiksborg Amt) 1,0 6

7 4. Personale og økonomi I tabel 4.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Parkvænget, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 4.1: Samlede budget og forbrug på Parkvænget kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt I tabel 4.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 4.2: Personalegrupper på Parkvænget 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 2,3 Pædagogisk personale 15,2 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 2,7 Sygepl. Personale 2,0 Plejepersonale 31,8 Pedel og teknisk personale 2,0 Andet personale, herunder køkken 12,6 I alt 69,6 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 4.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 4.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 65,7 Tjenestemands ansatte 3,0 Vikarer 0,9 I alt 69,6 Tabel 4.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 4.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn

8 5. Venteliste Ventelisten til de psykiatriske botilbud i Københavns Amt opgøres på overordnet målgruppe og kun meget sjældent på det enkelte botilbud. Pr. 30. juni 2005 var der følgende på venteliste: 1 person til en gerontoafdeling 27 personer til amtets øvrige psykiatriske botilbud, heraf: 3 til Lunden/Pilekrogen 1 til Måløvgård. 8

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax:

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere