Institutionsprofil for Herberget Overførstergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsprofil for Herberget Overførstergården"

Transkript

1 Institutionsprofil for Herberget Overførstergården September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Herberget Overførstergården Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. 2

3 Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Herberget Overførstergården Herberget Overførstergården drives af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Overførstergården, der har indgået en driftsaftale med Københavns Amt. Driftsaftalen beskriver formålet, økonomiske forhold, tilsynsforpligtelse m.m. Herberget Overførstergården har til huse i en ejendom, som ejes af Københavns Amt. Herberget er et botilbud til enlige eller par fra 18 år til 67 år. Botilbuddet drives efter 94 i Lov om Social Service (efter ). Driftsaftalen med Overførstergården overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage driftsaftalen (jf. Lov om social service 190). Overførstergården er et mellemspecialiseret tilbud. Overførstergården er normeret til 23 pladser, 19 i herbergsregi og 4 i udslusningsafdelingen. Der optages borgere fra hele landet.. De fleste kommer dog fra de omliggende kommuner i Københavns Amt og fra Københavns kommune. Borgerne kan henvende sig selv, blive henvist af sagsbehandler, læge eller andre offentlige myndigheder. Optagekompetencen er i henhold til lovgivningen udlagt til forstanderen. Ved visiteringen foretages en vurdering af, om borgeren vil få et udbytte af opholdet på botilbuddet, eller om borgeren skal visiteres til andre tilbud. Herberget Overførstergården er indrettet i en stor, ældre patriciervilla, der ligger smukt i en stor park i Gentofte. Udslusningsafdelingen er indrettet i den tidligere forstanderbolig. Der er 7 dobbeltværelser og 5 enkeltværelser. I udslusningsboligen er der 4 enkeltværelser. Der er fælles spisestue, dagligstue med musikanlæg, kombineret billard og TV-stue, kælderrum med solarium og mulighed for styrketræning, køkken, 5 fælles badeværelser og vaskerum. Herberget Overførstergården er et midlertidigt botilbud for mænd og kvinder, der på grund af forskellige sociale problemer, specielt alkoholproblemer, ikke har nogen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Overførstergården modtager ikke aktive stofmisbrugere, og man skal være i behandling eller være velbehandlet, hvis man har psykiatriske problemer. Man kan møde mennesker fra alle lag i samfundet. Fælles for dem er, at de har været ude for en række af sociale begivenheder f.eks. skilsmisse, mistet arbejde, lukning af selvstændig virksomhed og andet, ofte kombineret med overdrevent alkoholforbrug, tab af bolig, familie og netværk. For mange gælder det, at de har brug for medicinsk, psykoterapeutisk eller alkoholbehandling. Fælles er også ønsket om at gøre noget ved egen situation. Som følge heraf har de brug for et midlertidigt botilbud, hvor de under trygge forhold kan restituere sig for derigennem at kunne vende tilbage til så normal en tilværelse som muligt. Et karakteristikum er, at de fleste ved ankomsten er i en dårlig forfatning såvel psykisk som fysisk og et meget lavt selvværd, således at de ud over ovenstående, har behov for regelmæssighed i deres dagligdag, det gælder forplejning, døgnrytme og fysisk genoptræning, ligesom der er et udpræget behov for oprydning i deres økonomiske situation. Det gennemgående er, at de har ønsket om at genvinde værdigheden, et begreb der ofte kan være vanskeligt at forholde sig til, men der er her tale om det enkelte menneskes selvrespekt og ønsket om at være sig selv bekendt. 4

5 Som en del af pædagogikken sørger personalet sammen med beboere for den daglige rengøring i huset, lige som haven også holdes i fællesskab. Madlavningen laves af køkkenleder med hjælp fra nogle beboere. Beboerne skal selv sørge for rengøring af eget værelse. Hverdagen er struktureret med individuelle samtaler, diverse møder, aktiviteter på faste dage, og måltider og kaffe serveres på faste tidspunkter. Der er etableret et beboerråd, som har indflydelse på forskellige forhold på botilbudet. Herberget tilbyder ud over det helt basale som en seng at sove i, ligeledes ernæringsrigtig forplejning og mulighed for personlig hygiejne. Et af målene er at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje på botilbudet eller udenfor. Inden for 1 måned efter indflytning udarbejdes en gensidig forpligtende handleplan mellem kommunen, borgeren og botilbudet. I handleplanen opstilles målet for opholdet mere detaljeret. Handleplanerne udarbejdes med udgangspunkt i beboerens ønsker, behov og realistiske muligheder. I tilknytning til herberget kan gives tilbud om ophold i udslusningsbolig til beboere der har behov for botræning, inden de flytter i egen bolig, dog maximum for en periode på 6 måneder. I forbindelse med udflytning fra henholdsvis herberg eller udslusningsbolig gives et tilbud om efterværn. Tilbudet om efterværn er baseret på en skriftlig gensidigt forpligtende kontrakt/handleplan. Efterværnssarbejdet udføres i en vekselvirkning i brugerens eget hjem og på institutionen. Funktionen kan bestå af flere af følgende elementer: Praktiske gøremål i eller uden for boligen - almindelig rådgivning og vejledning, herunder økonomi - etablering af kontakt til familie, venner, fritidsaktiviteter - job/uddannelse - støtte til at holde sig ude af misbrug. Derudover har Overførstergården at haveservicefirma, hvor beboerne kan få optræning inden for specielt havesektoren. Overførstergården tilbyder ud over kerneydelserne desuden støtte og vejledning til uddannelse, efteruddannelse for at fastholde og skaffe brugeren ordinære såvel som skåne- / flexjob. Ligeledes arbejdes der på at styrke samarbejdet med behandlingsinstitutioner, intensivere efterbehandlingen af en egentlig alkoholbehandling i et forpligtende samarbejde mellem kommunen behandlingsinstitutionen, brugeren og herberget Overførstergården har endvidere etableret en netværksklub for tidligere beboere, med dem som centrale aktører. Overførstergården bruges som reservehjem og ikke formaliseret efterværn af et betragteligt antal tidligere beboere såvel i hverdagen som i højtiderne. Beboerne kommer anmeldt og uanmeldt, og Overførstergården fungerer her som støtte/rådgivning mod tilbagefald i forhold til deres psykiske og eller sociale problemstillinger. Endvidere er vi sparringspartner i forhold til deres omverden. Seneste bygningssyn var i Der vil blive gennemført nyt bygningssyn inden udgangen af november Kapacitet og belægning På Overførstergården er der normeret 23 døgnpladser, heraf 4 udslusningspladser 1. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. 1 Ved en fejl var de 4 udslusningspladser ikke nævnt i kommuneprofilen for Gentofte Kommune. 5

6 Tabel 2.1: Belægning på Overførstergården i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Forbrug af helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Pladstype 23 22,8 99,1 % I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra beboerens tidligere opholdskommunes placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser fordelt på kommuner* Kommuner Region Hovedstaden Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Gentofte 3,0 Albertslund 1,1 Ballerup 0,1 Brøndby 0,6 Gladsaxe 0,1 Glostrup 0,4 Herlev 0,5 Hvidovre 0,7 Høje-Tåstrup 0,6 Ishøj 0,3 Lyngby-tårbæk 1,4 Rødovre 1,6 Søllerød 0,8 Værløse 0,3 Københavns Amt i alt 11,5 Frederiksberg 0.2 København 9,1 Græsted-Gilleleje Helsingør Hørsholm Stenlille Frederiksborg Amt 0,6 Lunderskov (Vejle Amt) Greve (Roskilde Amt) Næstved (Storstrøms Amt) Køge (Roskilde Amt) Roskilde (Roskilde Amt) Stubbekøbing (Storstrøms Amt) Århus (Århus Amt) Haderslev (Sønderjyllands Amt) Nr. Snede (Vejle Amt) Andre regioner i alt 1,7 * Det er beboerens tidligere opholdskommune, der er opgjort Øvrige 6

7 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Overførstergården, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Overførstergården kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter 0 0 Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Overførstergården 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 3 Pædagogisk personale 7 Plejepersonale 2 Andet personale, herunder køkken 2 I alt 14 I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 13 Tjenestemands ansatte 0 Vikarer 1 I alt 14 Takster Der er ikke takster på hjemløseområdet. Overførstergården finansieres med 50 % fra amtet og 50 % fra staten. 4. Venteliste Der er ikke venteliste til Overførstergården. Borgeren optages ved henvendelse, såfremt der er plads og den pågældende falder indenfor målgruppen, og ellers viderehenvises den pågældende til andet relevant tilbud. 7

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Cathrinegården Institutionsprofil for Cathrinegården September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Cathrinegården...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Blindenetværket...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7

Læs mere

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden Beskyttet beskæftigelse samt afklaring & vejledning November 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 2 1. Beskrivelse af Erhvervscenter Espelunden...

Læs mere

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Institutionsprofil for Sofieskolen

Institutionsprofil for Sofieskolen Institutionsprofil for Sofieskolen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Sofieskolen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.

Læs mere

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere...4 2.

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Forsorgshjemmet Vibohøj Stabiliseringsophold Tilbuddets navn og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Socialpsykiatrisk Handleplan

Socialpsykiatrisk Handleplan Socialpsykiatrisk Handleplan Juli 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Hvorfor en socialpsykiatrisk handleplan?... 3 1.1 Projektgruppen... 4 2 Kommunens overordnede Handicap- og Psykiatripolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Frederiksværk Krisecenter

Frederiksværk Krisecenter Frederiksværk Krisecenter Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledning... 1 2 Fakta om Frederiksværk Krisecenter... 4 2.1 Fysiske rammer... 4 2.2 Lovgrundlag... 4 2.3 Målgruppe... 5

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven

Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven) Vejledning om servicelovens formål og generelle

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07 Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby

Læs mere