RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN"

Transkript

1 RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge offentlige fritidsfaciliteter Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013

2 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING HVEM KAN SØGE? SELVBETJENING VEDTÆGTER BESTYRELSENS ANSVAR REVISIONSKRAV STIKPRØVEKONTROL TILBAGEBETALING OG UDELUKKELSE FRA TILSKUD TILSKUD TIL AFTENSKOLER UDELADT HER DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE OM STØTTE TIL DET FOLKEOPLYSENDE FORENINGSLIV KRAV TIL FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER AFGRÆNSNING AF ANSØGERE TILSKUD TIL AKTIVITETER MED BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UDELADT HER LÅN AF OFFENTLIGE FRITIDSFACILITETER OM LÅN AF OFFENTLIGE FACILITETER HVEM KAN SØGE? UDSTYR OG INDRETNING PÅ FACILITETERNE ANSVAR OG REGLER FOR LÅN AF FACILITETEN HVORDAN FORDELES TIDER PÅ FACILITETER? GEBYR ANSØGNING OG SVAR REVISIONSINSTRUKS UDELADT HER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET REGLER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING VALGPROCEDURER VEJLEDNING REGLER OM FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS VIRKSOMHED

3 INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Kommune afsætter hvert år midler til frivillige folkeoplysende foreninger. Midlerne er med til at sikre gode rammer og vilkår for foreningsarbejdet. Disse retningslinier beskriver tilskudsmulighederne og kravene til ansøgninger. Retningslinierne er godkendt i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 og træder i kraft fra den 1. januar Hvem kan søge? Folkeoplysende foreninger med hjemsted i Københavns Kommune kan søge støtte. Der er en række krav, som foreningen skal opfylde for at kunne få tilskud. Kravene står beskrevet i retningsliniernes kapitel 1. Der kan søges støtte inden for tre områder 1. Aftenskoleområdet: Her kan I søge tilskud til lærer- og lederløn, specielt udstyrede lokaler samt få tilskud til nedsættelse af kursuspriser for bl.a. pensionister og studerende. Det kræver, at I er en godkendt folkeoplysende forening, der tilbyder undervisning, debatskabende aktiviteter, studiekredse, foredrag eller lignende for voksne og for voksne og børn sammen. Kapitel 2 beskriver tilskudsmulighederne for aftenskoler. 2. Børn og unge: Når I er en godkendt folkeoplysende forening, der tilbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan I søge tilskud til disse medlemmer. I kan også søge tilskud til lederkurser for jeres frivillige ledere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer samt støtte til drift af egne lokaler. Kapitel 4 beskriver tilskudsmulighederne til børn og unge. 3. Lån af offentlige fritidsfaciliteter: Som godkendt folkeoplysende forening kan I gratis låne offentlige faciliteter til jeres foreningsaktiviteter. Der er mulighed for at låne lokaler på skoler efter skoletid (musiklokale, gymnastiksale, klasselokaler mm.), i kulturhuse, idræts- og svømmehaller og på udearealer som fx fodboldbaner. Kapitel 5 beskriver reglerne for lån af offentlige fritidsfaciliteter. 3

4 Retningslinier Vejledning 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE I det følgende afsnit beskrives de overordnede rammer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune. Her kan man bl.a. læse om, hvilke foreninger der kan søge støtte, foreningers ansvar over for kommunen og krav til foreningens vedtægter. 1.1 STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter hvert år midler til folkeoplysning og kan afsætte midler til særlige formål. Folkeoplysningsudvalget fordeler midler til de folkeoplysende foreninger. Foreninger kan søge kommunal støtte til: a) Folkeoplysende voksenundervisning (fx aftenskoler) b) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreninger kan ikke få tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. 1.2 HVEM KAN SØGE? For at søge støtte skal foreningen være etableret som en folkeoplysende forening. En folkeoplysende forening er 1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v. 2. en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Det er folkeoplysningsudvalget, der afgør om en forening er folkeoplysende og godkender foreningen. Den folkeoplysende voksenundervisning foregår typisk i aftenskoler eller lignende foreninger med undervisning for voksne. Der tilbydes undervisning, studiekredse, foredrag og debatskabende aktiviteter for voksne over 18 år og for børn og voksne sammen. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde tilbyder aktiviteter for børn og unge. Fx idræt, spejder, kultur, samt aktiviteter på mellemfolkeligt, religiøst eller idépolitisk grundlag. Disse foreninger opdeles typisk i to: a) Børne- og ungeforeninger med medlemmer under 25 år b) Lokaleforeninger (låner offentlige faciliteter) En forening vil primært tilbyde enten voksenundervisning eller frivilligt foreningsarbejde for børn og unge. 4

5 Retningslinier Vejledning 1.3 SELVBETJENING Kultur- og Fritidsforvaltningen tilstræber et højt selvbetjeningsniveau via og interbook.kk.dk Alle foreninger, der søger om godkendelse, får tildelt et foreningsnummer, der identificerer foreningen. Foreningsnummeret skal oplyses, når der søges om tilskud og/eller faciliteter. Foreninger skal altid benytte foreningsnummeret under selvbetjeningen. Det samme gælder, hvis der tages kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hvis foreningen har glemt/mistet sit foreningsnummer, kontaktes forvaltningen pr. eller telefon For spørgsmål vedrørende aftenskoler: For spørgsmål vedrørende børne- og ungeforeninger: 1.4 VEDTÆGTER Foreninger, der søger godkendelse efter folkeoplysningsloven, skal have et sæt vedtægter. Vedtægter skal indeholde oplysninger om: a) Foreningens formål Formålet bør beskrive ikke alene foreningens aktiviteter, men også de værdier, der ligger til grund for foreningens organisering og aktiviteternes tilrettelæggelse. Det folkeoplysende formål er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet. b) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer Foreningen skal være demokratisk opbygget. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt medlemmerne og varetager medlemmernes interesse mellem generalforsamlingerne. Vedtægterne bør indeholde en bestemmelse om, hvor mange bestyrelsesmøder der mindst skal afholdes årligt. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er forskelligt fra forening til forening. Det er dog et krav, at folkeoplysende foreninger mindst har 3 bestyrelsesmedlemmer, og aftenskoler mindst har 5 bestyrelsesmedlemmer. 5

6 Retningslinier Vejledning Nogle foreninger foretrækker 2 års valgperioder, der er forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen fordeler normalt posterne imellem sig. I nogle foreninger er de enkelte bestyrelsesposter på valg separat. c) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningen skal vælge en revisor, der godkender foreningens regnskab. Revisor bør ikke være medlem af bestyrelsen. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. d) Foreningens hjemsted Foreninger, der søger tilskud i Københavns Kommune, skal have hjemsted og have deres primære aktiviteter/undervisning i København. e) Betingelser for medlemskab Vedtægter skal beskrive, hvordan nye medlemmer optages i foreningen. Foreningen/undervisningen skal som udgangspunkt være åben for alle. Bestemmelser om eksklusion af foreningen skal fremgå af vedtægten og normalt godkendes af generalforsamlingen. f) Tegningsret for foreningen Tegningsret forstås som retten til at skrive under på vegne af foreningen. Dette er typisk formanden og kassereren i fællesskab. For at lette administrationen i det daglige, kan der tilføjes, at kassereren alene kan skrive under ved mindre beløb fx under kr. g) Procedure for vedtægtsændringer Det er kun generalforsamlingen, der kan ændre foreningens vedtægter. I vedtægterne skal der stå, hvilket flertal der skal til for at ændre vedtægterne. Fx almindeligt stemmeflertal, 2/3 af stemmerne eller andre stemmetal, og om ændringsforslag skal varsles på forhånd. h) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Foreningens formue skal tilfalde almennyttige formål ved dens opløsning. Hvis foreningen opløses, skal en eventuel formue doneres til et almennyttigt formål. Det kan for eksempel være en forening, en organisation eller et projekt. 6

7 Retningslinier Vejledning 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse retningslinjer samt eventuelle øvrige betingelser for det konkrete tilskud. b) Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan anses som forsætlig eller uagtsom. Foreningens bestyrelse har ansvar for at dokumentere, at den har efterlevet bestemmelserne fastsat i retningslinjer og folkeoplysningsloven. Foreningens bestyrelse kan stilles økonomisk til ansvar, hvis der gives forkerte oplysninger om foreningens forhold ved offentlige meddelelser, i beretninger og/eller i regnskabsopgørelser, eller hvis der mod bedre vidende gives forkerte oplysninger om foreningens økonomiske forhold. c) Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud. d) At aflevere relevant materiale inden for de fastsatte frister. e) At afgive alle oplysninger vedrørende foreningens forhold, som Københavns Kommune anmoder om til brug for oplysning om virksomhed efter folkeoplysningsloven. Foreningen kan vælge i sine vedtægter at have en bestemmelse om, at foreningen kun hæfter for sine forpligtelser med sin formue, således at ingen medlemmer - heller ikke bestyrelsen kautionerer personligt for foreningens forpligtelser, med mindre, der er foretaget en retsstridig handling. Foreningens bestyrelse har ansvar for at aflevere relevant materiale indenfor de fastsatte frister. Har forvaltningen brug for oplysninger udover de, der indgår i de årlige frister for ansøgning og regnskab mv., er det bestyrelsens pligt at aflevere det efterspurgte materiale til den frist, der er sat. f) At overholde regler for brug af anviste kommunale faciliteter. Foreningens bestyrelse har ansvar for at overholde regler for brugen af de kommunale faciliteter. g) Løbende at oplyse korrekt og opdateret information og kontaktoplysninger for foreningen, herunder valg af kontaktperson. Foreningens bestyrelse skal altid sørge for, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har de korrekte informationer og 7

8 Retningslinier h) At afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Vejledning kontaktoplysninger for foreningen, herunder kontaktperson. Dette sikrer, at forvaltningen altid kan komme i kontakt med foreningen. Ændringer i oplysninger skal fremsendes skriftligt til Kultur- og Fritidsforvaltningen pr. til Hvis kontaktpersonen er bortrejst, sygemeldt el. lign. i en længere periode, kan der oprettes en midlertidig kontaktperson. Dette skal også foregå skriftligt, gerne gennem opdatering af relevant elektronisk system. 1.6 REVISIONSKRAV Foreningen skal sikre, at folkeoplysningslovens krav om revision er opfyldt Se også kapitel 6. Generalforsamlingen vælger en eller flere revisorer, der skal kontrollere bestyrelsen og kassererens arbejde. Revisoren skal som minimum revidere årsregnskabet. Ud over det, kan revisoren udføre løbende kontrol og kritisk revision. Hvis foreningen har modtaget et tilskud på kr. eller mere, er der krav om at benytte en registreret eller statsautoriseret revisor. Ellers kan foreningens generalforsamling frit vælge en revisor blandt foreningens almindelige medlemmer eller eksternt. Revisor skal dog være myndig og uafhængig af foreningens bestyrelse samt selvfølgelig kunne læse og forstå et regnskab. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et tjekskema, som revisoren bør benytte til at kontrollere, at alle relevante oplysninger tjekkes. Revisortjekskemaet findes på 1.7 STIKPRØVEKONTROL Kultur- og Fritidsforvaltningen kan til enhver tid indkalde regnskab for modtaget tilskud samt dokumentation for, at virksomheden gennemføres efter reglerne, herunder folkeoplysningslovens formålsbestemmelser. Foreninger, der modtager tilskud efter disse retningslinier, skal aflevere dokumentation til Kultur- og Fritidsforvaltningen kan til enhver tid foretage stikprøvekontrol, hvor materiale, der ligger til grund for ansøgning, kontrolleres. Det kan fx være medlemslister, bevis for medlemsbetaling, udbetaling af lærerløn, ansættelseskontrakter, tro- 8

9 Retningslinier Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis det forlanges. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan til enhver tid foretage varslede og uvarslede tilsyn hos foreningerne. Vejledning og loveerklæringer o. lign. Stikprøvekontrol sker i praksis ved, at foreningen kontaktes telefonisk eller skriftligt af Kultur- og Fritidsforvaltningen, der informerer om, hvilket materiale foreningen skal indsende. Ved et varslet tilsyn laves en aftale om besøg mellem foreningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ved et uvarslet tilsyn foretager Kultur- og Fritidsforvaltningen uanmeldte besøg i foreningen. Ved begge former for tilsyn vil indholdet af tilsynet bero på en vurdering af den konkrete forening. Der kan for eksempel føres tilsyn med indhold, organisering og form for aktiviteterne og undervisningen samt økonomiske forhold. 1.8 TILBAGEBETALING OG UDELUKKELSE FRA TILSKUD Uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt til det forventede formål skal tilbagebetales. Tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, hvis der er sket en retsstridig handling. Foreningen skal senest i forbindelse med regnskabsaflæggelse betale tilbage når: a) Der er uforbrugte midler b) Når tilskuddet er anvendt til andre formål end det forventede. Folkeoplysningsudvalget kan udelukke en forening fra tilskud, kræve tilbagebetaling af tilskud eller nægte offentlige lokaler i en nærmere fastsat periode, hvis: a) Foreningen ikke benytter bevilget tilskud efter de fastsatte regler b) Foreningen ikke indsender regnskab og tilskudsafregning c) Foreningen ikke overholder ordensregler i tildelte offentlige lokaler d) Foreningen på anden måde tilsidesætter Folkeoplysningsudvalgets afgørelser 9

10 Retningslinier e) Foreningen har gæld til Københavns Kommune, som der ikke er lavet aftale om afvikling af Vejledning 10

11 Retningslinier Vejledning 2. TILSKUD TIL AFTENSKOLER UDELADT HER Retningslinier Vejledning 3. DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I det følgende afsnit beskrives rammerne for støtte til de frivillige folkeoplysende foreninger. Her kan man læse om krav til foreninger. 3.1 OM STØTTE TIL DET FOLKEOPLYSENDE FORENINGSLIV Københavns Kommune støtter det folkeoplysende foreningsliv ved gratis at udlåne faciliteter og ved at give økonomisk støtte til foreninger med aktiviteter med børn og unge under 25 år. Københavns Kommune støtter det folkeoplysende foreningsliv på forskellige måder. Godkendte folkeoplysende foreninger kan gratis låne offentlige faciliteter til foreningsaktiviteter se afsnit 5. Der kan søges økonomisk tilskud til aktiviteter med børn og unge under 25 år, herunder til drift af egne eller lejede aktivitetslokaler samt lederkurser se afsnit KRAV TIL FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal: a) have vedtægter, hvor formålet er beskrevet a) Formålet skal ligge inden for det overordnede formål for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og 11

12 Retningslinier Vejledning til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. b) tilbyde folkeoplysende aktiviteter b) En folkeoplysende aktivitet er kendetegnet ved, at det foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring. c) have en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling med mindst 3 medlemmer d) være demokratisk opbygget e) som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål f) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer c+d)foreningen skal være demokratisk opbygget, og generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne direkte deltager i beslutningsprocessen. Generalforsamlingen skal indkaldes i god tid, så alle medlemmer har mulighed for at deltage, typisk mindst 14 dage. Generalforsamlingen vil typisk ligge i starten af året (første kvartal) umiddelbart efter, at årsregnskabet for året før er afsluttet og revideret. e) En frivillig folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig dens formål. Hvis man ønsker at lave yderligere begrænsninger, skal de være objektive og saglige. Foreningen må fx gerne være kun for kvinder eller for bestemte aldersgrupper, men foreningen må ikke sætte krav om nationalitet, religion, etnicitet eller medlemskab af anden forening. f) Ifølge folkeoplysningsloven skal der være mindst fem betalende medlemmer for at lave en forening. En forening skal bygge på aktivt medlemskab, dvs. at hovedparten af medlemmerne skal betale kontingent og deltage aktivt i foreningen. Der må dog gerne være passive medlemmer og æresmedlemmer. g) være hjemmehørende i Københavns Kommune g) Foreninger, der søger tilskud i Københavns Kommune, skal have hjemsted og gennemføre foreningens primære aktiviteter i Københavns Kommune. Foreningens medlemmer må gerne deltage i enkeltstående arrangementer som turneringer, kurser, stævner, workshops og lignende andre steder i Danmark. Foreninger må gerne have enkelte medlemmer, der bor i andre 12

13 Retningslinier Vejledning kommuner, og der kan også søges tilskud til disse, hvis de er under 25 år. Afgørelsen af, om en forening er hjemmehørende i Københavns Kommune beror på en konkret vurdering af medlemmernes bopæl og hvor aktiviteterne foregår. h) have faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter h) Faste aktiviteter forstås som aktiviteter for en fast medlemsskare, som betaler kontingent og deltager aktivt i aktiviteterne. Aktiviteterne skal være kontinuerlige, fx hver uge. Det er Folkeoplysningsudvalget, der foretager en konkret vurdering i hver enkelt sag. Praksis viser, at langt de fleste godkendte foreninger har mindst 12 folkeoplysende aktiviteter om året. Der gives ikke støtte til enkeltstående arrangementer, men foreninger må gerne lave enkeltstående arrangementer ved siden af deres kontinuerlige aktiviteter. i) ikke være oprettet eller drevet med et kommercielt formål i) Foreningen må ikke være oprettet med det formål at skabe et økonomisk overskud til bestemte personer. Et eventuelt overskud skal bruges inden for foreningens rammer AFGRÆNSNING AF ANSØGERE Foreninger, hvis hovedformål er hobbybetonet, fagligt, sygdomsbekæmpende, varetagelse af patientinteresser, afholdelse af religiøse handlinger og ceremonier, service eller fester og andet socialt samvær, hvor aktiviteterne er uden videre formål, anses ikke som folkeoplysende i Københavns Kommune. 4. TILSKUD TIL AKTIVITETER MED BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UDELADT HER 13

14 5. LÅN AF OFFENTLIGE FRITIDSFACILITETER I det følgende afsnit beskrives rammerne for lån af offentlige faciliteter. Her kan man bl.a. læse om, hvem der kan søge, hvad der kan søges, og hvordan man søger. 5.1 OM LÅN AF OFFENTLIGE FACILITETER Selvbetjening Kultur- og Fritidsforvaltningen tilstræber et højt selvbetjeningsniveau via og interbook.kk.dk Alle foreninger, der søger om godkendelse, får tildelt et foreningsnummer, der identificerer foreningen. Foreningsnummeret skal oplyses, når der søges om eller faciliteter. Foreninger skal altid benytte foreningsnummeret under selvbetjeningen. Det samme gælder, hvis der tages kontakt til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hvis foreningen har glemt/mistet sit foreningsnummer, kontaktes forvaltningen pr. eller telefon Offentlige institutioner og idrætsanlæg Kultur- og Fritidsforvaltningen anviser ledige offentlige faciliteter på skoler og idrætsanlæg (herunder idrætshaller, andre haller og udendørsanlæg) m.v. Offentlige institutioner På offentlige institutioner (skoler, gymnasier m.m.) foregår udlånet i eftermiddags- og aftentimerne hverdage og weekender. I hverdagene som udgangspunkt efter kl Det er ikke alle skoler og gymnasier, der har weekendåbent. Idrætsanlæg Foreninger kan søge tider til deres aktiviteter på idrætsanlæg. Udlånet foregår i anlæggenes åbningstid. Skoler, gymnasier og offentlige institutioner har kun adgang til idrætsanlæggene efter kl , hvis der er ledig tid. Åbningstider fastsættes af de enkelte anlæg. Se oversigt over idrætsanlæg på 14

15 5.2 HVEM KAN SØGE? Frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der opfylder folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser. Det er ikke en betingelse, at foreningen/aftenskolen får tilskud til undervisningen eller aktiviteten. Foreninger, der ikke har søgt faciliteter i de sidste to sæsoner, skal godkendes igen. Paraplyorganisationer kan søge om at låne offentlige faciliteter til fællesarrangementer for medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune. Offentlige institutioner, der tilbyder fritidsaktiviteter på skoler, gymnasier og institutioner i dagtimerne. I Københavns Kommune kan frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler låne kommunens faciliteter (fx idrætsanlæg, kulturhuse, skolefaciliteter, svømmehaller m.m.) til deres aktiviteter og undervisning. Foreninger, der ikke har søgt faciliteter i de sidste to sæsoner, skal indsende: vedtægter referat fra sidste generalforsamling (underskrevet af referent og dirigent) ansøgningsskema findes på erklæring om indhentelse af børneattester findes på Unioner og forbund Unioner og forbund skal hvert år søge turneringstider til afvikling af turneringskampe efter de fastsatte frister. Desuden skal unioner og forbund én gang årligt aflevere en opgørelse over forbruget af turneringstimer. Opgørelsen danner grundlag for næste års tildeling af turneringstider. Unioner og forbund skal ved ansøgning angive, hvor mange turneringstider der søges (kvantum). Desuden skal unioner og forbund én gang årligt aflevere en opgørelse over forbruget af turneringstimer. Opgørelsen danner grundlag for næste års tildeling af turneringstider. 15

16 Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for ansøgning. Kultur- og Fritidsforvaltningen reserverer tider til stævner og turneringer på idrætsanlæggene. Nye foreninger og klubber, der ønsker at deltage i turneringer skal søge direkte hos unionen/forbundet. I indendørsfaciliteter tildeles der tider i weekender. I udendørsfaciliteter tildeles der tider hele ugen. 5.3 UDSTYR OG INDRETNING PÅ FACILITETERNE Faciliteterne kan lånes gratis med a) el og varme b) rengøring og c) nødvendigt udstyr Indretning Faciliteter, der har en anden primær brug, kan lånes gratis med indretning og udstyr, der eksisterer til daglig. Foreninger, der har særlige behov til udstyr og indretning, skal tage direkte kontakt til faciliteten for at lave en individuel aftale. Der kan fx være bestilling af stoleopsætning ved større arrangementer, hvor stolene ikke allerede er opsat i lokalet. 5.4 ANSVAR OG REGLER FOR LÅN AF FACILITETEN Bruger har ansvar for lån af faciliteten a) Faciliteterne benyttes på eget ansvar, og kommunen påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager. b) Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for Københavns Kommune for brugen af faciliteterne. c) Hvis foreningen ikke overholder de fastsatte ordensregler, kan foreningen pådrage sig erstatningsansvar. Bassinprøve Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller krav om uddannelse i Ordensregler for lån af skoler og gymnasier fastsættes af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Ordensregler for lån af idrætsanlæg og kulturhuse fastsættes af de enkelte anlæg og kulturhuse. Aktiviteter i svømmehallerne sker på foreningens eget ansvar og 16

17 svømmeopsyn (bassinprøve) hos folkeoplysende foreninger, der låner svømmehaller. Der skal være mindst én holdleder med bestået opsynsprøve, hver gang foreningen bruger den lånte svømmehal. Foreninger, der ikke består bassinprøven, får inddraget tiden i svømmehallen. skal ske under ledelse af en person med gyldig bassinprøve. Det vil sige, at der skal være mindst et livredderkvalificeret opsyn på bassinkanten med kendskab til lokale forhold. Hvis dette ikke er tilfældet, kan anlægget ikke benyttes, og personalet har ret til at afvise foreningen. Før sæsonstart i august afholder Kultur- og Fritidsforvaltningen/Team Bade bassinprøver. En bassinprøve er gyldig i et år, og det bevis, der udstedes, skal bæres synligt i svømmehallen. Overnatning Der udlånes ikke offentlige faciliteter til overnatning. Fester Der udlånes ikke offentlige faciliteter til at afholde fester. Ferier og weekender Kultur- og Fritidsforvaltningen kan ved særlige forhold samle anvisningen af offentlige faciliteter geografisk og i kortere åbningsintervaller. Her skal der tages hensyn til, at deltagerne får rimelige transportafstande til faciliteten. Tilladelse til lån af faciliteter kan inddrages Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter sanktioner for misligholdelse af tider og overtrædelse af ordensregler. Overnatning Foreninger, der ønsker mulighed for overnatning i offentlige faciliteter, skal selv lave aftale med den pågældende institution. Fester Foreninger kan dog låne faciliteter til kulturelle arrangementer. Kulturelle arrangementer defineres som særarrangementer, hvor aktiviteterne har relation til foreningens formål. Foreninger, der ønsker mulighed for at låne faciliteter til fester, skal selv lave aftale med den pågældende institution. Ferier og weekender Ved særlige forhold forstås ferieperioder, weekender og tidspunkter på døgnet, hvor de offentlige faciliteter ikke udnyttes fuldt ud. Afbud fra stævne/ turneringstimer Unioner, forbund eller foreninger skal skriftligt melde afbud for tildelte stævne/turneringstimer. Afbuddet skal ske direkte til faciliteten. Hvis der meldes afbud fra tre planlagte 17

18 Kultur- og Fritidsforvaltningen kan efter skriftligt advarsel inddrage foreningens tilladelse til at låne faciliteten. Tilladelse til lån af faciliteter inddrages når: 1. Det flere gange konstateres, at faciliteterne ikke udnyttes i rimeligt omfang (misligholdes) En tid opfattes som misligholdt når: - Deltagerantallet er under minimum. - Aflysning sker mindre end 48 timer før. - Udeblivelse sker uden afmelding. Dette tæller for dobbelt udeblivelse. - Faciliteten benyttes til andet end det ansøgte/andre personer end tildelt. - Der bruges harpiks i en ikke-harpikshal. - En aktivitetstime misligholdes/aflyses mere end 8 gange inden for en sæson. 2. Foreningen ikke overholder ordensregler i de tildelte faciliteter aktiviteter, skal det dog indberettes direkte til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Faciliteten skal modtage afbuddet senest 19 dage før arrangementet. Unioner og forbund, der ikke overholder afbudsfristen, skal betale et gebyr på 300 kr. pr. ikke benyttet time. Unioner og forbund, der udebliver/afmelder minimum 3 sammenhængende stævne/turneringstimer faktureres 300 kr. pr. ikke benyttet time. 5.5 HVORDAN FORDELES TIDER PÅ FACILITETER? Ved fordelingen af faciliteter tager Kultur- og Fritidsforvaltningen hensyn til flere forhold. De overordnede trin i fordelingen er: 1. Indhold. 2. Nærhed. 3. Helhed. Faciliteter prioriteres til bestemte aktiviteter Ved flere ansøgere til samme facilitet vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen, om den ansøgte facilitet er særlig egnet til den pågældende aktivitet. Brugergrupper med aktiviteter hele året prioriteres højere end brugere Eksempelvis kan en undervandsrugbyklub prioriteres højere end andre aktiviteter i svømmehaller, hvor vanddybden gør svømmehallen særligt egnet til denne aktivitet. 18

19 med sæsonbetonede aktiviteter. Optimal udnyttelse af faciliteten Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter en minimumsgrænse for antal deltagere pr. aktivitet og kan fastsætte maximal længde af træningspas. For at sikre optimal udnyttelse af faciliteten fastsættes en minimumgrænse for antal deltagere pr. aktivitet. Minimum antal deltagere pr. træningspas: Gymnastiksale: 10 deltagere Samtlige haller: 12 deltagere I særlige tilfælde kan der dispenseres for minimumskravet (fx handicap eller særlige idrætsgrene). Minimumskrav i svømmehaller Minimumskrav til deltagerantal pr. time Svømning store bassiner: = 3 pr.bane) Svømning - lille bassin: Sundby og Emdrup Frankrigsgade og Øbro-Hallen: Livredning: Finne- og apparatsvømning: = 2 pr. bane) Vandpolo: Undervandsrugby: Sportsdykning: Fridykning: Handicapsvømning: Udspring: Kajakpolo: 4 pr. bane (elite-svømmere 14 i helt og 7 i ½ bassin 8 i helt og 4 i ½ bassin 4 pr. bane 3 pr. bane (elite-svømmere 14 pr. bassin 14 pr. bassin 14 pr. bassin 14 pr. bassin 12 pr. bassin 12 pr. bassin 12 pr. bassin 19

20 Synkronsvømning: bassin) 10 pr. bassin (elite 7 pr. Offentlige institutioner Ansøgninger fra offentlige institutioner prioriteres højt i dagtimerne. Efter kl prioriteres institutionsaktiviteter på samme måde som foreningsaktiviteter. Prioriteret tidsrum Foreninger med aktiviteter for børn og unge under 18 år har fortrinsret til faciliteter i tidsrummet kl Prioritering efter målgruppe Ved anvisning af faciliteter prioriteres følgende grupper: 1. aktiviteter/undervisning af handicappede, hvor aktiviteten stiller særlige krav til faciliteten 2. aktiviteter med børn og unge under 19 år 3. aktiviteter for unge mellem år 4. folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler) 5. eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med Team Copenhagen 6. aktiviteter med voksne i foreninger med børn og unge 7. aktiviteter for voksne Læs mere på 20

21 8. paraplyorganisationer der skal afholde fællesarrangementer for medlemsforeninger hjemmehørende i Københavns Kommune 9. Foreninger og projekter der er støttet af Københavns Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Kriterier ved ligestillede ansøgere Følgende kriterier træder i kraft, når der er flere ligestillede ansøgere. 1. Nærhedsprincippet Kultur- og Fritidsforvaltningen tager hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. 2. Hensynet til helheden i foreninger Kultur- og Fritidsforvaltningen tager hensyn til helheden i foreninger ved at samle foreningens aktiviteter (børne- og voksen) i samme facilitet eller i faciliteter nær hinanden. 3. Tidligere brugere Hvis alt andet er lige mellem to ansøgere i forhold til prioritering og kriterier, prioriterer Kultur- og Fritidsforvaltningen brugere med samme tid i sidste sæson først. Ansøgning uden for fristerne Ansøgninger uden for fristerne behandles løbende. Kultur- og Fritidsforvaltningen anviser tider efter først-til-mølleprincippet. 1. Nærhedsprincippet Aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet prioriteres højere end aktiviteter uden tilknytning. 2. Hensynet til helheden i foreninger Målet er at øge foreningens mulighed for at skabe helhed, der fremmer rammerne for socialt samvær enten i klubfaciliteter eller på anlæggene. 3. Tidligere brugere Målet er at skabe tilgodese foreninger, som havde samme tid som sidste år, hvis alt andet er lige mellem to ansøgere. Ansøgning uden for fristerne Foreninger kan indsendes ansøgninger om lån af faciliteter efter fristerne. Disse ansøgninger behandles løbende og tider anvises uden for prioritering og kriterier. Brugerbestyrelser På idrætsanlæggene høres brugerbestyrelserne, inden den endelige fordeling foretages af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Brugerbestyrelser på idrætsanlæg I Københavns Kommune er der etableret brugerbestyrelser på en række idrætsanlæg. 21

22 5.6 GEBYR Der kan, jvf. folkeoplysningslovens 22, opkræves gebyrer ved brug af anviste lokaler. Gebyrets størrelse fastsættes af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.7 ANSØGNING OG SVAR Ansøgningsfrister Ansøgningsfristerne fastsættes af Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan efter fristerne søge på resttider, dvs. tider der efter fordelingsrunden stadig er ledige. Disse ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer. Ansøgningsfrister offentliggøres på og via Planlægnings elektroniske nyhedsbrev. Ansøgning for offentlige faciliteter er to-årig, og der er to ansøgningsfrister: Indendørsfaciliteter: den 1. februar 2013 kl Ansøgning 1. februar 2013 gælder for perioderne: september maj 2014 september maj 2015 I forhold til ovenstående sæsonperioder, er der afvigelser på enkelte faciliteter. Der henvises til Der kan forventes svar på ansøgning i starten af maj Kunstgræs- og grusbaner samt udendørsfaciliteter: den 2. september 2013 kl Ansøgning 2. september 2013 gælder for perioderne: Kunst- og grusbaner: november 2013 marts 2014 november 2014 marts 2015 Udendørsfaciliteter: april 2014 oktober 2014 april 2015 oktober

23 Krav til ansøgning Kultur- og Fritidsforvaltningen fastsætter formkrav for ansøgning om faciliteter og ansøgere skal følge ansøgningskrav for området. Der kan forventes svar i slutningen af september 2013 for kunst- og grusbaner, og der kan forventes svar for udendørsfaciliteter i november Resttider Ansøgere på resttider kan normalt forvente svar i løbet af otte arbejdsdage. Godkendte foreninger ansøger elektronisk via I forbindelse med ansøgning skal der indsendes: Erklæring om indhentelse af børneattest, som findes på Nye foreninger og foreninger, der ikke har søgt de sidste 2 sæsoner skal indsende: Vedtægter godkendt på generalforsamling Referat fra sidste generalforsamling underskrevet af referent og dirigent. Ansøgningsskema - findes på Erklæring om indhentelse af børneattest, som findes på Løbende ændringer, aflysninger m.m. Foreninger skal selv foretage løbende ændringer og aflysninger via 23

24 6. REVISIONSINSTRUKS UDELADT HER 7. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I det følgende afsnit beskrives reglerne for Folkeoplysningsudvalget. 7.1 REGLER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Folkeoplysningsudvalget varetager de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer og retningslinier, som fastsættes af Borgerrepræsentationen. Reglerne for Folkeoplysningsudvalget følger folkeoplysningslovens FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS SAMMENSÆTNING Folkeoplysningsudvalget består af 21 medlemmer samt 3 tilforordnede o 7 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation blandt forsamlingens medlemmer o 7 medlemmer repræsenterer foreninger, der fortrinsvis organiserer folkeoplysende voksenundervisning o 7 medlemmer repræsenterer foreninger, der fortrinsvis organiserer det frivillige foreningsarbejde o De 3 tilforordnede er: 2 repræsentanter udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer, København samt en repræsentant fra Københavns Kommunes Ungdomsskole Medlemmer udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted. For hvert medlem vælges en suppleant. Hvis et medlem udtræder i valgperioden, indtræder Fordeling af pladser blandt foreningsrepræsentanter: idræt 4 personer, spejder 1 person, kultur 2 personer 24

25 suppleanten. Denne deltager også i møder ved almindeligt forfald. Udvalget konstituerer sig selv med valg af formand og næstformand. Folkeoplysningsudvalget kan udpege en tilforordnet, der repræsenterer de selvorganiserede aktiviteter. Funktionsperioden besluttes i forbindelse med udpegningen. 7.3 VALGPROCEDURER VEJLEDNING Der afholdes valg/opstillingsmøde umiddelbart efter hvert kommunevalg til godkendelse i Borgerrepræsentationen senest 1. april det efterfølgende år. På mødet kan repræsentanter for foreninger, der har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler til folkeoplysning i Københavns Kommune i det seneste år op til datoen, deltage. Hver forening kan deltage med én repræsentant. Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder til valg-/opstillingsmøde med 14 dages varsel. Deltagerne opdeles i 2 valggrupper: Den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter foreninger, der har modtaget støtte til folkeoplysende voksenundervisning. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter foreninger, der modtager støtte til aktiviteter for børn og unge, samt foreninger, der alene får stillet vederlagsfrie ledige offentlige lokaler til rådighed. Der er fri opstilling og ingen begrænsning for antal af kandidater. Der afholdes en vejledende afstemning i de 2 valggrupper. Hver repræsentant kan afgive op til 7 navne på sin stemmeseddel. Efter den vejledende afstemning spørges forsamlingen, om de 7 valgte personer kan indstilles enstemmigt til Borgerrepræsentationen. Hvis der opnås enighed, er de pågældende valgt. Hvis der ikke opnås enighed, udpeger Borgerrepræsentationen på grundlag af de indstillinger, der fremkommer på mødet, det nye Folkeoplysningsudvalg. Når den vejledende afstemning om medlemmerne har fundet sted, gentages proceduren for Der må gerne deltage flere personer fra samme forening men der udleveres kun ét sæt stemmesedler pr. forening. Under selve afstemningen må der kun deltage én repræsentant fra foreningen. Dette skal informeres ud til foreninger ved tilmeldingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan godt opstilles kandidater in absentia. Foreninger skal for god ordens skyld medbringe skriftlig meddelelse om dette. 25

26 suppleanternes vedkommende. Der er tale om personlige suppleanter. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller resultatet af valget til Borgerrepræsentationen. 7.4 REGLER OM FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS VIRKSOMHED Folkeoplysningsudvalget udøver sin virksomhed i møder Såfremt samtlige medlemmer er enige heri, kan enkelte sager afgøres ved cirkulation blandt udvalgets medlemmer Udvalgets formand indkalder til møde. 3 medlemmer kan forlange udvalget indkaldt til møde med angivelse af dagsorden Der afholdes møde mindst 4 gange årligt Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden til medlemmerne Udvalgets formand leder møderne Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl Udvalget kan ved enighed delegere kompetence til at behandle bestemte sager til formanden Der føres referat af udvalgets møder Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til støtte for sit arbejde. Arbejdsgrupperne har alene en rådgivende funktion som led i forberedelsen af sager til Folkeoplysningsudvalget Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden Folkeoplysningsvalget udarbejder forslag til kommunens folkeoplysningspolitik Folkeoplysningsudvalget har hørings- og udtaleret vedrørende kommunens budget på folkeoplysningsområdet. 26

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger

Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger November 2016 Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast www.ikast-brande.dk/borger/erhverv-og-fritid

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter Vedtægter Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 4 3 FORENINGENS DRIFT... 5 4 MEDLEMMER... 6 5 KONTINGENT... 7 6 GENERALFORSAMLING... 8 7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Læs mere