revisionspligten for visse små virksomheder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revisionspligten for visse små virksomheder)"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven) (Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder) I oversigten samt i lovforslaget om de selskabsretlige ændringer er foreslåede ændringer, der udelukkende er en konsekvens af den foreslåede reduktion af revisionspligten, understreget. Som eksempel kan nævnes lovforslagets 1, nr. 1.

2 AKTIESELSKABSLOVEN Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 1, nr. 1 4, stk. 1 Ændringen vedrører optagelse af revisoroplysninger i vedtægterne. 1, nr. 2 1, nr. 3 1, nr. 4 6, stk. 1 Det foreslås, at vedtægterne for et selskab kun skal indeholde revisoroplysninger, hvis selskabet er underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning. Ændringerne vedrører, hvornår der er krav om udarbejdelse af vurderingsberetning ved stiftelser og kapitalforhøjelser. 1, nr Det foreslås, at det hidtidige særlige danske krav om, at der også skal udarbejdes en vurderingsberetning, hvis selskabet i forbindelse med stiftelsen eller kapitalforhøjelsen skal overtage sådanne andre værdier end kontanter på anden måde end mod vederlag i aktier, ophæves. 1, nr. 5 6 a, stk. 2 Ændringerne vedrører åbningsbalancen, Det foreslås, at kravet om revision o.l. udgår af bestemmelserne.

3 1, nr. 7 1, nr , stk e, stk. 6 Ændringen vedrører fremlæggelse af dokumenter ved kapitalforhøjelser samt ved fusioner og spaltninger. Det foreslås, at aktionærerne fremover kan samtykke i, at de pågældende 1, nr e, stk. 6 dokumenter ikke skal fremlægges for aktionærerne forud for generalforsamlingen. Der skal være indhentet tilladelse fra hver enkelt aktionær. Der foreslås desuden nogle få konsekvensrettelser som følge af revisionspligtens foreslåede reduktion for 1, nr a, stk. 2 Ændringen vedrører kapitalforhøjelser ved gældskonvertering. Det foreslås, at der ikke længere skal udarbejdes en revisorerklæring ved kapitalforhøjelser i aktieselskaber, der sker ved gældskonverteringer, idet der alene er tale om en bogføringsmæssig konstatering. Derudover foreslås det, at samtlige selskabets aktionærer kan samtykke i, at bestyrelsens redegørelse og de eventuelt udarbejdede dokumenter ikke skal fremlægges til eftersyn for aktionærerne forud for generalforsamlingen. Der skal være indhentet tilladelse fra hver enkelt aktionær. 1, nr , stk. 3 Ændringen vedrører tegning af aktier. Det foreslås, at aktionærer og de efter generalforsamlingsbeslutningen tegningsberettigede fremover altid skal kunne tegne aktier i generalforsamlingsprotokollen. 1, nr. 12 1, nr , stk. 2 (ny) Ændringen vedrører kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsaktier. Det foreslås, at et selskab kan anvende overskud optjent i det indeværende regnskabsår til udstedelse af fondsanparter, hvis disse beløb ikke er uddelt, forbrugt eller bundet, samt at selskabet kan anvende reserver, der var bundne på statusdagen, men som efterfølgende er blevet frigjorte, samt frie reserver, der er opstået i det indeværende regnskabsår, til udstedelse af fondsaktier. Fondsaktier betyder, at frie midler bindes som selskabskapital.

4 1, nr a, stk. 2 Ændringen vedrører kontrollen af tilstedeværelsen af, at de bundne reserver, herunder anpartskapitalen, er til stede efter en kapitalnedsættelse Det foreslås, at det hidtidige krav om en erklæring fra uvildig vurderingsmand afskaffes, og at det fremover er bestyrelsens ansvar, at der efter kapitalnedsættelsen er dækning for selskabets anpartskapital og øvrige bundne reserver. 1, nr a, stk. 4 (ny) Ændringen vedrører kapitalnedsættelser til dækning af underskud. 1, nr. 16 1, nr. 14 1, nr. 17 Det foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hidtidige praksis tydeliggøres i bestemmelsens ordlyd. Det foreslås således, at det fremover kommer til at fremgå direkte af bestemmelsens ordlyd, at der ved kapitalnedsættelser til dækning af underskud er krav om en revisorerklæring. 46 Ændringen vedrører kapitalnedsættelser til udbetaling. Det foreslås: - Kravet om proklama ophæves, da krav om tilsvarende offentliggørelse. - Ophævelse af det hidtidige krav om, at anmeldelse om kapitalnedsættelsen skal vedlægges en af bestyrelsen og revisor underskrevet erklæring, i stedet bestyrelsesansvar for at anmeldte krav er betalt, eller at der er stillet betryggende sikkerhed herfor. 1, nr b Ændringen vedrører bestyrelsens og direktionens oplysningspligt over for selskabets revisor. Det foreslås, at oplysningspligten gælder i forhold til enhver revisor, som erklærer sig om selskabets forhold.

5 1, nr a Ændringen vedrører moderselskabers oplysningspligt over for datterselskaber Det foreslås, at den lovbestemte oplysningspligt ophæves, da den bl.a. er diskriminerende over for koncerner med danske moderselskaber.. 1, nr , stk. 3 Ændringen vedrører skriftlige bestyrelsesmøder. 1, nr. 21 1, nr. 28 1, nr. 22 1, nr , stk. 6 72, stk. 2 1, nr , stk l, stk b, stk Der foreslås en præcisering af den gældende bestemmelse. Ændringen vedrører forelæggelsen af revisionsprotokollen for ledelsen m.v. visse små virksomheder og den afledte ændring af revisorloven, som betyder, at revisor ikke altid skal udarbejde en revisionsprotokol. Det foreslås, at pligten kun gælder, hvis der pligtmæssigt eller frivilligt er udarbejdet en revisionsprotokol. Ændringen vedrører offentliggørelse af selskabsoplysninger. Der foreslås en tydeliggørelse af gældende ret. 1, nr. 23 1, nr , stk. 1 Ændringen vedrører aktionærernes beslutningsforum. Det foreslås, at aktionærerne fremover i enighed kan beslutte at træffe beslutninger på anden vis end på en fysisk generalforsamling. Der skal være indhentet tilladelse fra hver enkelt aktionær.

6 1, nr. 26 1, nr. 30 1, nr. 31 1, nr. 41 1, nr. 43 1, nr. 46 1, nr. 49 1, nr. 50 1, nr. 51 1, nr. 73 1, nr. 27 1, nr. 32 1, nr. 33 1, nr. 34 1, nr. 39 1, nr , stk.1 73, stk. 6 76, stk , stk a, stk , stk a, stk , stk , stk. 1 72, stk a, stk a, stk a, stk , stk. 2 Ændringerne vedrører årsrapporten, mellembalancen ved ekstraordinært udbytte, det afsluttende likvidationsregnskab. Det foreslås, at kravet om revision o.l. udgår af en række af bestemmelserne. I en række af bestemmelserne præciseres det, at der kun er krav om revision, hvis selskabet er underlagt revisionspligt. Ændringerne vedrører revisor ret til at indkalde til generalforsamling, revisor ret og pligt til at være til stede på generalforsamlingen, revisors besvarelse af spørgsmål om årsrapporten samt revisors ret og pligt til at være til stede på bestyrelsesmøder m.v. Det forslås, at kun revisorer, der er valgt på en generalforsamling til at revidere årsrapporten for et selskab, har disse rettigheder og pligter.

7 1, nr , stk. 2 Ændringen vedrører indkaldelse til generalforsamling i selskaber med ihændehaveraktier. 1, nr. 35 1, nr. 6 1, nr. 37 1, nr. 38 1, nr. 46 1, nr. 59 1, nr. 71 1, nr. 75 Det foreslås, at den foreskrevne offentlige indkaldelse fremover skal ske ved en meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. 82, stk. 1 Ændringen vedrører valg af revisor. Det foreslås, at generalforsamlingen kun skal vælge en revisor, hvis selskabets årsrapport enten frivilligt eller som følge af årsregnskabsloven eller anden lovgivning skal revideres. Det er endvidere kun disse revisorer, der skal og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 1, nr , stk. 5 (ny) Ændringen vedrører revisors rettigheder og pligter i henhold til aktieselskabsloven. Det foreslås, at enhver revisor, som udgangspunkt er underlagt lovens rettigheder og pligter. Lovteksten sondrer dog i visse tilfælde mellem revisorer, der reviderer selskabets årsrapport, og som er valgt af generalforsamlingen, og andre revisorer.

8 1, nr a, stk. 1 og 2 Ændringen vedrører uddeling af ekstraordinært udbytte. Det foreslås, at det bliver muligt for generalforsamlingen at give bestyrelsen en stående bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen skal udelukkende sættes ind i vedtægterne den første gang, der træffes beslutning om ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen kan herefter blive stående i vedtægterne, indtil generalforsamlingen træffer beslutning om, at bestyrelsen ikke længere skal være bemyndiget til at uddele ekstraordinært udbytte. Aktionærerne kan på ethvert tidspunkt rejse krav herom. Endvidere opretholdes de særlige betingelser for ekstraordinært udbytte, der dog på enkelte punkter ændres som konsekvens af den foreslåede reduktion af revisionspligten. 1, nr , stk. 2 Ændringen vedrører, hvad der kan uddeles som ekstraordinært udbytte. Det foreslås en præcisering. 1, nr Ændringen vedrører det indledende likvidationsregnskab Det foreslås, at det indledende likvidationsregnskab afskaffes, da det afsluttende likvidationsregnskab giver alle nødvendige oplysninger. 1, nr. 48 1, nr , stk. 1 og 2 Ændringen vedrører likvidationer Det foreslås, at kravet om proklama ophæves, da der i dag sker to offentliggørelser med det samme formål. 1, nr , stk. 1 Ændringen vedrører genoptagelser. Det foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hidtidige praksis tydeliggøres i bestemmelsens ordlyd. 1, nr a (ny) Ændringen vedrører opløsning af aktieselskaber. Det foreslås, at der indføres mulighed for opløsning af aktieselskaber via en erklæring fra aktionærerne, der skal suppleres med en erklæring fra ToldSkat. En tilsvarende regel gælder allerede for anpartsselskaber.

9 1, nr. 55 1, nr b, stk. 2 Ændringen vedrører fusionsregnskabet. Det foreslås, at det særlige danske krav om et fusionsregnskab ophæves. Kravet er en barriere for danske virksomheders deltagelse i grænseoverskridende virksomhedssammenslutninger, og den oprindelige begrundelse for kravet er ikke længere aktuel. Forslaget vil omfatte både aktie- og anpartsselskaber, da anpartsselskabsloven henviser til aktieselskabslovens regler herom. Endvidere foreslås en enkelt konsekvensændring med hensyn til mellembalancen som følge af revisionspligtens foreslåede reduktion for 1, nr c, stk. 1 Ændringen vedrører vederlagserklæringen ved fusion. 1, nr. 60 1, nr. 62 1, nr i, stk k 136 a, stk. 2 Der foreslås en præcisering. Ændringerne vedrører fusions- og spaltningsreglerne. Der foreslås nogle få redaktionelle ændringer 1, nr b, stk. 4 1, nr j Ændringen vedrører de såkaldte lodrette fusioner. Det foreslås i overensstemmelse med EU-reglerne, at hvis et aktieselskab opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet aktieselskab, der ejer mindst 90 % af aktiekapitalen i det ophørende selskab, kan beslutning om fusion i det ophørende selskab fremover også træffes af bestyrelsen. Minoritetsaktionærerne vil være beskyttet af, at 5 pct. af kan stille krav om, at beslutningen skal træffes af generalforsamlingen. Der foreslås endvidere nogle få redaktionelle ændringer.

10 1, nr Ændringen vedrører, hvis en spaltning skal ske til nogle nye selskaber, der endnu ikke eksisterer, men som vil opstå, hvis en anden påtænkt spaltning eller fusion gennemføres. Af hensyn til blandt andet kreditorerne foreslås det, at hvis et eller flere af de modtagende selskaber i en spaltning opstår som led i anden spaltning eller fusion, der ikke er gennemført, skal dette fremgå af spaltningsplanen. Det foreslås endvidere, at en spaltning til nye modtagende selskaber, der opstår som led i en anden spaltning eller fusion, skal gennemføres og anmeldes til Erhvervsog Selskabsstyrelsen i umiddelbar forlængelse af den spaltning eller fusion, som de nye selskaber opstår som led i. 1, nr. 65 1, nr b, stk. 2 Ændringen vedrører spaltningsregnskabet. Med samme begrundelse som forslaget om ophævelse af fusionsregnskabet foreslås det, at kravet om et spaltningsregnskab ophæves. Forslaget vil omfatte både aktie- og anpartsselskaber, da anpartsselskabsloven henviser til aktieselskabslovens regler herom. Endvidere foreslås en enkelt konsekvensændring med hensyn til mellembalancen som følge af revisionspligtens foreslåede reduktion for 1, nr b, stk. 5 (ny) Ændringen vedrører vurderingsberetning om apportindskud ved spaltning. Det foreslås, at kravet om en vurderingsberetning om apportindskud fremover ikke skal finde anvendelse, hvis de modtagende eksisterende selskaber eller de nye selskaber er anpartsselskaber. Forslaget vil omfatte spaltning af både aktieog anpartsselskaber, da anpartsselskabsloven henviser til aktieselskabslovens regler herom. 1, nr c, stk. 1 Ændringen vedrører vederlagserklæringen ved spaltning. Der foreslås en præcisering. 1, nr j Ændringen vedrører de såkaldte lodrette spaltninger. Der foreslås nogle få redaktionelle ændringer.

11 1, nr , stk. 5 (ny) Det foreslås, at der indsættes en hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om brug af styrelsens edb-systemer til indsendelse af meddelelser til offentliggørelse i Statstidende samt om indsendelse af meddelelser til bekendtgørelse i styrelsens edb-informationssystem, herunder om hvorvidt indsendelsen kan eller skal ske elektronisk. Forslaget skal skabe mulighed for samlet indberetning af og adgang til alle selskabsoplysninger 1, nr a Ændringen vedrører Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ret til at kræve indsendelse af bevis for at anmeldelser eller registreringer er lovligt foretaget. Det foreslås, at rækkevidden af bestemmelsen præciseres, således at Erhvervsog Selskabsstyrelsen i visse særlige konkrete tilfælde kan anmode om indsendelse af en revisorerklæring for, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. 1, nr b (ny) Ændringen vedrører oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf.

12 ANPARTSSELSKABSLOVEN Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 2, nr. 1 2, nr. 3 4, stk. 1 Ændringen vedrører afholdelse af stiftelsesomkostninger. Det foreslås, at anpartsselskaber får mulighed for at afholde stiftelsesomkostninger, selvom de er stiftet til kurs 100. Dette er allerede tilladt for aktieselskaber. 2, nr. 2 5 Ændringen vedrører optagelse af revisoroplysninger i vedtægterne. Det foreslås, at vedtægterne for et selskab kun skal indeholde revisoroplysninger, hvis selskabet er underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

13 2, nr. 4 2, nr. 19 2, nr. 5 2, nr Ændringerne vedrører udarbejdelse af vurderingsberetning om apportindskud. Det foreslås ligesom for aktieselskaber, at det hidtidige særligt danske krav om, at der også skal udarbejdes en vurderingsberetning, hvis selskabet i forbindelse med stiftelsen eller kapitalforhøjelsen skal overtage sådanne andre værdier end kontanter på anden måde end mod vederlag i aktier, ophæves. Det foreslås endvidere, at ledelsen - og ved stiftelser også stifterne - selv får mulighed for at udarbejde vurderingsberetningen om apportindskud, mod at ledelsesmedlemmerne og majoritetsanpartshaveren til gengæld hæfter for indskuddets værdi. Der skal fortsat udarbejdes en vurderingsberetning, så grundlaget for vurderingen er dokumenteret, og der således i tilfælde af misbrug kan gøres ansvar gældende. Endelig foreslås en konsekvensændring som følge af den foreslåede reduktion af revisionspligten for 2, nr. 6 13, stk. 2 Ændringerne vedrører tegning af anparter ved modregning af fordring. 2, nr. 8 2, nr. 46 2, nr. 47 Det foreslås, at det hidtidige forbud mod tegning af anparter ved modregning af fordringer ophæves. Efter aktieselskabsloven er en sådan modregning allerede tilladt. 19 a (ny) Ændringerne vedrører afholdelsen af bestyrelsesmøder. Det foreslås, at der indføres mulighed for afholdelse af elektroniske og skriftlige bestyrelsesmøder. 2, nr a Ændringen vedrører ledelsens oplysningspligt over for selskabets revisor. Det foreslås, at oplysningspligten gælder i forhold til enhver revisor, som erklærer sig om selskabets forhold.

14 2, nr , stk. 1 og 2 Ændringen vedrører forelæggelsen af revisionsprotokollen for ledelsen. visse små virksomheder og den afledte ændring af revisorloven, som betyder, at revisor ikke altid skal udarbejde en revisionsprotokol. Det foreslås, at pligten kun gælder, hvis der pligtmæssigt eller frivilligt er udarbejdet en revisionsprotokol. 2, nr , stk. 3 Ændringen vedrører revisors rettigheder og pligter i henhold til anpartsselskabsloven. Det foreslås, at enhver revisor, som udgangspunkt er underlagt lovens rettigheder og pligter. Lovteksten sondrer dog i visse tilfælde mellem revisorer, der reviderer selskabets årsrapport, og som er valgt af anpartshaverne, og andre revisorer. 2, nr , stk. 3 Ændringen vedrører revisors pligt til at underrette Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis han fratræder m.v. 2, nr. 14 2, nr. 7 2, nr. 13 2, nr. 18 2, nr. 45 2, nr. 46 Det foreslås, at meddelelsespligten kun omfatter anpartshavervalgte revisorer, der skal revidere årsrapporten. 28 a og 28 b (nye) Ændringen vedrører anpartshavernes beslutningsforum og dokumentudvekslingen. Det foreslås, at der indføres mulighed for elektroniske generalforsamlinger og elektronisk dokumentudveksling.

15 2, nr. 14 2, nr. 38 2, nr. 39 2, nr c (ny) Ændringen vedrører valg af revisor. 2, nr. 15 2, nr. 21 2, nr. 23 2, nr. 24 2, nr , stk a, stk. 3 Det foreslås, at anpartshaverne kun skal vælge en revisor, hvis selskabets årsrapport enten frivilligt eller som følge af årsregnskabsloven eller anden lovgivning skal revideres. Det er endvidere kun disse revisorer, der skal og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ændringerne vedrører årsrapporten, mellembalancen ved uddeling af ekstraordinært udbytte, afsluttende likvidationsregnskab 2, nr , stk. 2 Det foreslås, at kravet om revision o.l. udgår af bestemmelserne. 2, nr a, stk. 4 2, nr. 38 2, nr. 16 2, nr , stk. 3 29, stk. 4 Ændringerne vedrører revisor ret og pligt til at være til stede på generalforsamlingen samt revisors besvarelse af spørgsmål om årsrapporten. Det forslås, at kun revisorer, der er valgt af anpartshaverne til at revidere årsrapporten for et selskab, har disse rettigheder og pligter.

16 2, nr , stk. 1 Ændringen vedrører kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsanparter. Det foreslås, at et selskab kan anvende overskud optjent i det indeværende regnskabsår til udstedelse af fondsanparter, hvis disse beløb ikke er uddelt, forbrugt eller bundet, samt at selskabet kan anvende reserver, der var bundne på statusdagen, men som efterfølgende er blevet frigjorte, samt frie reserver, der er opstået i det indeværende regnskabsår, til udstedelse af fondsanparter. Fondsanparter betyder, at frie midler bindes som selskabskapital. 2, nr a, stk. 1 og 2 Ændringen vedrører uddeling af ekstraordinært udbytte. Det foreslås, at det bliver muligt for anpartshaverne at give ledelsen en stående bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen skal udelukkende sættes ind i vedtægterne den første gang, der træffes beslutning om ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen kan herefter blive stående i vedtægterne, indtil anpartshaverne træffer beslutning om, at bestyrelsen ikke længere skal være bemyndiget til at uddele ekstraordinært udbytte. Anpartshaverne kan på ethvert tidspunkt rejse krav herom. Endvidere opretholdes de særlige betingelser for ekstraordinært udbytte, der dog på enkelte punkter ændres som konsekvens af den foreslåede reduktion af revisionspligten. 2, nr , stk. 2 Ændringen vedrører, hvad der kan uddeles som ekstraordinært udbytte. Der foreslås en præcisering. 2, nr , stk. 4 (ny) Ændringen vedrører kontrollen af tilstedeværelsen af, at de bundne reserver, herunder anpartskapitalen, er til stede efter en kapitalnedsættelse Det foreslås, at det hidtidige krav om en erklæring fra uvildig vurderingsmand afskaffes, og at det fremover er ledelsens ansvar, at der efter kapitalnedsættelsen er dækning for selskabets anpartskapital og øvrige bundne reserver. 2, nr , stk. 7 Ændringen vedrører kapitalnedsættelser til dækning af underskud. Det foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hidtidige praksis tydeliggøres i bestemmelsens ordlyd.

17 2, nr. 29 2, nr. 27 Ændringen vedrører kapitalnedsættelser til udbetaling. Det foreslås: - Kravet om proklama ophæves, da krav om tilsvarende offentliggørelse - Ophævelse af det hidtidige krav om, at anmeldelse om kapitalnedsættelsen skal vedlægges en af ledelsen og revisor underskrevet erklæring, i stedet ledelsesansvar for at anmeldte krav er betalt, eller at der er stillet betryggende sikkerhed herfor. 2, nr Ændringen vedrører kapitaltab Det foreslås, at ledelsen i et selskab med kapitaltab fremover udelukkende skal redegøre for selskabets økonomiske stilling overfor anpartshaverne og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning. Kravet om budgetter m.v. foreslås ophævet. Kapitaltabsgrænsen foreslås samtidigt forhøjet fra 40 til 50%. Forslaget indebærer, at regler tilsvarende aktieselskabslovens også kommer til at gælde for anpartsselskaber. 2, nr Ændringen vedrører det indledende likvidationsregnskab Det foreslås, at det indledende likvidationsregnskab afskaffes, da det afsluttende likvidationsregnskab giver alle nødvendige oplysninger. 2, nr. 33 2, nr Ændringen vedrører likvidationer Det foreslås, at kravet om proklama ophæves, da der i dag sker to offentliggørelser med det samme formål. 2, nr Ændringen vedrører reasumption, hvilket vil sige genoptagelse af bobehandlingen. Der foreslås en præcisering. 2, nr , stk. 2 Ændringen vedrører genoptagelser. Det foreslås, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hidtidige praksis tydeliggøres i bestemmelsens ordlyd.

18 2, nr , stk. 4 (ny) Det foreslås, at der indsættes en hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om brug af styrelsens edb-systemer til indsendelse af meddelelser til offentliggørelse i Statstidende samt om indsendelse af meddelelser til bekendtgørelse i styrelsens edb-informationssystem, herunder om hvorvidt indsendelsen kan eller skal ske elektronisk. Forslaget skal skabe mulighed for samlet indberetning af og adgang til alle selskabsoplysninger 2, nr Ændringen vedrører Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ret til at kræve indsendelse af bevis for at anmeldelser eller registreringer er lovligt foretaget. Det foreslås, at rækkevidden af bestemmelsen præciseres, således at Erhvervsog Selskabsstyrelsen i visse særlige konkrete tilfælde kan anmode om indsendelse af en revisorerklæring for, at de økonomiske dispositioner i forbindelse med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. 2, nr a (ny) Ændringen vedrører oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf.

19 Lov om erhvervsdrivende virksomheder Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 3, nr Ændringen vedrører ophør af anmeldelsespligtige interessentskaber og kommanditselskaber. Det foreslås, at der indføres mulighed for sletning og genregistrering af anmeldelsespligtige interessentskaber og kommanditselskaber. 3, nr a (ny) Ændringen vedrører oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf. 3, nr a (ny) Ændringen vedrører opløsning af virksomheder med begrænset ansvar. Det foreslås, at der indføres mulighed for opløsning af virksomheder med begrænset ansvar via en erklæring fra virksomhedsdeltagerne, der skal suppleres med en erklæring fra ToldSkat. 3, nr. 5 3, nr a og 21 b (nye) Ændringen vedrører fusion og spaltning af virksomheder med begrænset ansvar. Det foreslås, at der indføres mulighed for, at virksomheder med begrænset ansvar kan fusionere og spalte.

20 Lov om erhvervsdrivende fonde Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 4, nr. 1 4, nr. 4 4, nr a (ny) Ændringen vedrører bestyrelsesmøder i erhvervsdrivende fonde. Det foreslås, at der indføres mulighed for afholdelse af skriftlige og elektroniske bestyrelsesmøder. 4, nr. 2 24, stk. 2 Ændringen vedrører moderfondes oplysningspligt over for datterselskaber Det foreslås, at den lovbestemte oplysningspligt ophæves. 4, nr a (ny) Ændringen vedrører oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf.

21 SE-loven Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 5, nr. 1 7, stk. 1 Ændringen vedrører SE-selskabers flytning af hjemsted. Det foreslås, at kravet om proklama ophæves, og at orienteringen til kreditorerne gives i forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af flytteplanen 5, nr. 2 8, stk. 4 Ændringen vedrører, hvilke bestemmelser i aktieselskabsloven der finder anvendelse på SE-selskaber med et ledelsesorgan og et tilsynsorgan (tostrenget ledelsessystem). Der foreslås en præcisering. 5, nr Ændringen vedrører oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf.

22 Lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven) Lovforslaget Afledte konsekvensændringer i lovforslag Bestemmelse i gældende lov Forslagets indhold 6, nr. 1 5, stk. 1 Ændringen vedrører juridiske personers CVR-nr. Der foreslås en præcisering. 6, nr. 2 11, stk. 5 Ændringen vedrører Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmel til at fastsætte regler om frivillig registrering. 6, nr a Der foreslås en præcisering. Diverse redaktionelle ændringer. 6, nr. 6 18, stk. 5 6, nr. 4 18, stk. 3 Ændringen vedrører opbevaring af oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register.. Ændringen skal sikre, at myndigheder og andre til enhver tid kan få adgang til oplysninger om stiftere og ledelse, der tidligere er offentliggjort. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet og sikre mulighed for efterforskning heraf. 6. nr. 5 18, stk. 3 Ændringen vedrører Økonomi- og Erhvervsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler. Det foreslås, at bemyndigelsen overføres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 619. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 7. maj 2000, med de ændringer, der følger af

Herved bekendtgøres lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 7. maj 2000, med de ændringer, der følger af Anpartsselskabsloven Lovbekg. nr. 10 af 09.01.2002 Kapitel 1 - Indledende bestemmelser Kapitel 2 - Anpartsselskabers stiftelse Kapitel 3 - Indbetaling af anpartskapital Kapitel 4 - Anparter og fortegnelsen

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber ANG nr 619 af 23/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016622 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anpartsselskaber

UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anpartsselskaber Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, juli 2006 Anordning nr. xxx UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anpartsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL AKTUEL SELSKABSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE SELSKABSRETLIGE FORHOLD MAJ 2004 Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber Folketinget har inden for det seneste

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

3Sa/s. Cvr.nr Vedtægter. Opdateret den 1. marts 2016

3Sa/s. Cvr.nr Vedtægter. Opdateret den 1. marts 2016 3Sa/s Cvr.nr. 12101449 Vedtægter Opdateret den 1. marts 2016 l. Selskabets navn er 3Sa/s. Dets hjemsted er Fredericia Kommune i Region Syddanmark. 2. Selskabets formål er handel. 3. Selskabets aktiekapital

Læs mere

Problemstillingen er relevant for SKAT, fordi der skattemæssigt er forskel på, om kapitalejerlånet ophører ved, at

Problemstillingen er relevant for SKAT, fordi der skattemæssigt er forskel på, om kapitalejerlånet ophører ved, at 19. april 2017 /MarReh, CarSor Sag 2017-227 Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter Erhvervsstyrelsen har modtaget en forespørgsel fra SKAT om en beskrivelse af de selskabsretlige krav til udlodning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere