MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder"

Transkript

1 Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere vision og strategi. Forretningsforståelse, økonomistyring og evnen til at analyse marked og konkurrenter. FT1010 Ledelse Evnen til at udføre personaleledelse. Evnen til at motivere, coache og rådgive medarbejdere i hverdagen. Evnen til at uddelegere ansvar, gennemføre medarbejdersamtaler, udvikle medarbejdere og skabe resultater gennem medarbejdere. FT1020 Kommunikation Evnen til at kommunikere og formidle budskaber og information. Kommunikation omfatter skriftlige og mundtlige kompetencer samt evnen til at lytte. FT1030 Forhandling Evnen til at forberede og gennemføre forhandlinger professionelt og med optimale resultater. Evnen til at håndtere problemløsning og konfliktløsning. FT1040 Samarbejde Evnen til at samarbejde med kollegaer og skabe resultater sammen med andre. Evnen til at skabe kontakt og gensidig tillid. FT1050 Adfærd Være kulturelt rummelig og respektere forskelligheder hos kolleger og samarbejdspartnere. FT1060 Analytisk Evnen til at forholde sig kritisk og reflekterende til den konkrete virksomhedspraksis, efter en teoretisk viden og praktisk erfaring. Evnen til problemerkendelse og problemløsning. FT1070 Planlægning Evnen til at prioritere og planlægge ressource tid, til at arbejde struktureret og styre andre ressourcer. Evnen til at gennemføre effektive møder. FT1080 Performance Evnen til at arbejde målorienteret, proaktivt og skabe resultater. FT1090 Læring Evnen til at tilegne sig relevant viden og anvende denne i praksis. Evnen til at implementere innovative Skill-catalog-1-da.doc 1

2 processer og procedurer. Evnen til at udvikle kompetencer i takt med omgivelsernes krav. FT1100 Teknologi Evnen til at anvende og udnytte teknologi. FT1110 Kunder Evnen til at vedligeholde kundeinformation, servicere kunder og sælge til kunder. Færdighedsniveautype For alle færdigheder i importfilen anvendes samme færdighedsniveautype, navngivet Niveau. Niveau indeholder følgende niveauer: Id Beskrivelse Notat Normfaktor 1 Begynder Er begynder, har meget begrænset kendskab til og slet ingen 1 rutine med emnet. 2 Let øvet Er let øvet og har begrænset kendskab til emnet. 2 3 Rutineret Er rutineret med godt kendskab til emnet. 3 4 Selvstændig Er selvstændig, har stort kendskab til og megen rutine med 4 emnet. 5 Ekspert Er ekspert i emnet, og kan lære fra sig om emnet. 5 Færdigheder Type: FT-1000 Forretning F Strategi Er visionær. Kan udvikle strategier. Tilpasser strategien i forhold til ændrede konditioner. Forstår organisationens styrker og svagheder. Kan analysere strategier, og vurdere strategiske resultater. F Strategiimplementering Forstår mekanismer og faldgruber i en strategiimplementeringsproces. Kan omsætte strategi til operationelle mål, handlinger og resultater. Anvender et målstyringssystem. F Økonomistyring Kan forstå og gennemskue regnskaber, og analysere nøgletal. Har indsigt i økonomistyring i form af budgettering, investering og likviditetsstyring. Evner at arbejde med økonomi som ledelses- og styringsredskab. Skill-catalog-1-da.doc 2

3 F Forretningsforståelse Forstår forretningsimplikationer og beslutninger. Demonstrerer viden om marked og konkurrenter. Kan analysere marked og kunder. Identificerer eksterne trusler og muligheder. Type: FT-1010 Ledelse F Motivation Kan motivere og skabe engagement hos den enkelte medarbejder. F Coaching Kan analysere den enkelte medarbejders kompetenceniveau og behov for udvikling. Kan analysere den enkelte medarbejders ledelsesbehov og tilpasse egen ledelse til den enkelte medarbejder. Kan coache den enkelte medarbejder i dennes kompetenceudvikling. Er synlig og til rådighed for medarbejderne. Fremmer udviklingen af medarbejdernes færdigheder. Følger op og faciliterer i nødvendigt omfang. F Autoritet Har gennemslagskraft. Bliver hørt med respekt. Har autoritet. Træffer selvstændige beslutninger. Er engageret. Udviser handlekraft. F Ansvarsdelegering Involverer medarbejdere i planlægningen. Kan uddelegere arbejdsansvar og autoritet. Matcher ansvar til rette personer. Sætter forventninger til personer, der får uddelegeret ansvar. Sikrer sig opbakning og forståelse fra medarbejderne. F Medarbejdersamtaler Kan planlægge, strukturere og gennemføre samtaler. Kan styre samtaler, og opnå en god balance mellem struktur og spontanitet. Sikrer en positiv stemning. Får egne budskaber igennem. Håndterer konflikter og akut opståede problemstillinger. F Ris og ros Håndterer at give berettiget kritik til medarbejdere, og gør det rettidigt. Påskønner resultater. Gør sig altid forståelig med fyldestgørende informationer. Har det nødvendige indblik til at give specifikke Skill-catalog-1-da.doc 3

4 eksempler, når det er påkrævet. Skaber dialog med medarbejderen, og sikrer sig at medarbejderen forstår situationen. Giver konstruktiv feedback og bygger tillid. Type: FT1020 Kommunikation F Mundtlig fremstilling Taler klart og tydeligt. Evner til at forklare idéer og tanker verbalt. Anvender et passende sprog. F Skriftlig fremstilling Skriver klart og informativt. Evner til at forklare idéer og tanker skriftligt. Præsenterer information på en klar og struktureret måde. F Aktiv lytning Udviser generelt gode lytte- og forståelsesegenskaber. Er god til at lytte og skabe en ligeværdig dialog. F Præsentation Er god til at præsentere et budskab, så modtagerne forstår det budskab, der sendes. Behersker kropssprogets betydning ved præsentationer. Taler klart og overbevisende. F Informationsniveau Holder andre godt og tilstrækkeligt informeret. Type: FT1030 Forhandling F Forhandling Kan forberede og gennemføre gode og professionelle forhandlinger. Opnår forhandlingsresultater. Er i stand til at opnå en forhandlingsløsning til gavn for virksomheden, sig selv og forhandlingspartneren. F Problemløsning Identificerer problemer rettidigt. Kan analysere og forstå information, der er relevant for forståelse og løsning af problemer. Er kreativ og udvikler alternative løsninger, når det er påkrævet i en problemsituation. Arbejder godt i situationer, hvor der opstår problemer i et team. F Konfliktløsning Kan konfrontere svære situationer og løse konflikter. Skill-catalog-1-da.doc 4

5 Kan gennemføre vanskelige samtaler. Udviser indsigt i hvordan en konflikt optår, og hvordan den kan styres. Er bekendt med sit eget reaktionsmønster. Er åben og ærlig. Stiller krav og siger fra, når det er nødvendigt. Type: FT1040 Samarbejde F Teamwork Evner til at skabe samarbejde og gensidig tillid. Skaber balance mellem team ansvar og individuelle ansvar. Bidrager til en positiv teamånd. Evner at skabe resultater i samarbejde med andre. Prioriterer teamsucces frem for egne interesser. F Social kompetence Kan samarbejde med kollegaer (medarbejdere, ledere). Respekterer og giver plads til andre. Besidder en stor indlevelsesevne. Er opmærksom og betænksom. Type: FT1050 Adfærd F Loyalitet Er loyal over for virksomheden. Omtaler ikke virksomheden, ledelsen, struktur eller produkter negativt eller skadeligt for virksomhedens omdømme, over for kunder eller forretningsforbindelser. F Omgangstone og fremtoning Respekterer kollegaer, og har en god omgangstone med kollegaer. Udviser en god og professionel fremtoning over for kunder og leverandører. F Beslutningsevne Evner at træffe selvstændige og rettidige beslutninger, der ligger inden for egne beføjelser. Involverer relevante personer i beslutningsprocesser. F Kvalitetsbevist Demonstrerer akkuratesse og grundighed. Er fortaler for kvalitet og ønsker at forbedre kvalitet. F Omstillingsevne Tilpasser sig organisationsændringer og forandringer i arbejdsmiljøet. Er åben over for nye strukturer, og tager nye metoder Skill-catalog-1-da.doc 5

6 og procedurer i anvendelse. Ser muligheder frem for problemer. F Proaktiv Arbejder proaktivt, og har en proaktiv holdning til jobbet. Er hele tiden på forkant med udviklingen. Udviser en proaktiv adfærd, der skaber resultater. F Etik Arbejder etisk med helheden for øje. Behandler kollegaer og forretningsrelationer med respekt. F Tillid og troværdighed Indgyder tillid hos andre. Er troværdig. F Ambassadør Opretholder organisatoriske værdier. Er ambassadør for virksomheden. Type: FT1060 Analytisk F Dataopsamling Indhenter/opsamler og undersøger relevante data. F Kompleksitet Kan analysere relevante data og forstå relevant, kompleks og anderledes information. F Anvendelse Kan komplementere viden og færdigheder med opsamlet og analyseret information. Anvender intuition og erfaring til at komplementere information (data, materiale). F Design Kan designe processer og procedurer. Type: FT1070 Planlægning F Planlægning Kan planlægge og prioritere opgaver rigtigt. Udnytter sin tid og ressource effektivt. Arbejder proaktivt. Er organiseret og arbejder struktureret. F Mødeteknik Kan tilrettelægge og afholde effektive møder. Er en aktiv mødedeltager. F Mødetid Overholder mødetider og aftaler. F Projektstyring Kan styre sine projekter i relation til ledelse, Skill-catalog-1-da.doc 6

7 projektdeltagere og interessenter. Kan styre tid, ressourcer og økonomi. Kan planlægge, udarbejde projektplan og fastlægge roller. Gennemfører projekter til tiden og efter budget. Giver struktureret information om fremdrift og forandringer. Kan skabe en projektkultur. Type: FT1080 Performance F Performance Kan sætte og opnå udfordrende, men realistiske mål. Arbejder fokuseret på at nå sine mål og aktiviteter til tiden, med rette kvalitet og resultat. Er ihærdig og overkommer forhindringer undervejs. F Målsætning Kan formulere målbare, realistiske og tidsafgrænsede mål. Kan planlægge aktiviteter og handlinger som middel til at nå sine mål. F Feedback Accepterer kritik og feedback. Anvender feedback på en konstruktiv måde. F Arbejdspres Håndterer pres og stressede situationer. Type: FT1090 Læring F Innovation Er kreativ og tænker originalt. Er idérig. Evner hurtigt at sætte sig ind i nyt stof. Evner at skabe et undersøgende miljø. F Processer Evner at skabe sammenhænge. Udvikler forslag til forbedring af arbejdsprocesser og arbejdsmiljø. Kan implementere innovative processer og procedurer. F Job færdigheder Kompetent inden for relaterede jobkrav. Holde sig orienteret med eksisterende jobkrav, og tilfører nye færdigheder, der matcher nye jobkrav. Viser forståelse for hvordan jobansvar og arbejdsopgaver relaterer sig til andre job. Skill-catalog-1-da.doc 7

8 Type: FT1100 Teknologi F Teknologi Anvender ny teknologi i overensstemmelse med virksomhedens IT strategi. Holder sig ajour med og udvikler nye teknologiske færdigheder. Anvender og udnytter teknologi til at forbedre produktiviteten. Type: FT1110 Kunder F Kundepleje Besvarer og responderer rettidigt på kundernes behov og forespørgsler. Yder højt kunde serviceniveau. Imødekommer løfter og forpligtelser over for kunder. Anvender feedback fra kunder til at forbedre serviceniveauet. Skaber kundetilfredshed. F Kundeinformationer Vedligeholder kundeinformationer og sikrer at aktiviteter og aftaler altid er opdateret. F Kundekonfliktsituationer Håndterer svære og følelsesladede kundesituationer. F Serviceforbedring Er kreativ og innovativ omkring forbedringer af serviceniveauet. F Salgskompetencer Kan sælge og initiere nye kontakter. Når sine slagsmål. Skill-catalog-1-da.doc 8

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere