GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1

2 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været særlig meget brug for at sige undskyld i Og fordi at ordet- trods behov- ikke brugt lige så hyppigt som tidligere. Mange af os har forgæves gået og ventet på disse ord fra de folketingsvalgte og Kommunernes landsforening. I 2014 var ordet Mobil Pay. Det kunne være fint hvis alle tillæg blev udbetalt straks, korrekt og med en smiley direkte på mobilen. Årets ord for 2015 vil jeg foreslå bliver Respekt i betydningen agtelse, anseelse, autoritet og ærbødighed for jeres arbejde. Når lærerne påpeger problemer, er det pure blevet afvist af undervisningsministeren - uden reel stillingtagen. Heller ikke i KL var man parate til at vedkende sig ansvaret. Der var/er ingen problemer med hverken arbejdstid eller mulighederne for at udfylde folkeskolereformen. Som en struds har man vendt ryggen til flere og flere meldinger fra det ganske land om stigende sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og begyndende lærerflugt eller mangel på kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Det er som de tre aber: ikke se, ikke høre og ikke tale. Det er blevet mere end antydet, at nu skulle vi lade være med at klynke og tage os sammen. Og Undervisningsministeren og KL tegner et billede af, at Danmarks Lærerforening modarbejdede Folkeskoleloven fordi vi ikke havde en aftale om arbejdstid. Hvilket på ingen måde har været tilfældet. DLF har flere gange påpeget, at der ikke er de fornødne rammer, som sikrer jeres mulighed for at give undervisningen den fornødne kvalitet. Hvordan kunne regering eller KL tro, at de ved at skabe mistillid til lærernes arbejde kunne fastholde engagementet? Det er mig en gåde. Hvordan kan man tro, at svaret på alle problemer er, at det er kommunernes ansvar eller det er skolelederen, der skal løse problemerne med eksempelvis den fornødne tid til forberedelse eller de manglende muligheder for at kunne samarbejde, hvis det reelt ikke er muligt? Politikerne i såvel Folketinget som i kommunerne må tage ansvaret på sig og sikre, at der er rammer til stede, for at den folkeskolereform, de har vedtaget, kan føres ud i livet. Flere timer til eleverne gør ingen sommer, hvis der ikke er mulighed for at forberede timerne. Det fører mig frem til at omtale forholdene i Lejre. Lejre Kort tid efter vores sidste generalforsamling indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en fælles forståelse af, hvordan arbejdstidslovens regler skulle administreres i dette skoleår. Den fælles forståelse blev indgået i et konstruktivt samarbejde med skolechefen, -ud fra det mandat, at Lejre Kommune ikke ønskede en fravigelse af lovens bestemmelser. For Lejre Lærerforening var det også vigtigt, at de få lovbestemte rettigheder/ værn indgik i papiret, herunder at den enkelte har ret til at få opgjort sin arbejdstid, fra man kommer til man går hjem. Der er således en fælles beskrivelse af, hvordan den enkelte skoleleder skal administrere i dette skoleår. Sagt meget diplomatisk er dette foregået forskelligt på de enkelte skoler. Der har været afholdt møder med skolechefen for at få afklaret problemstillinger som fx, at der skal holdes dialogmøder med den enkelte, og at for meget flekstid kan afvikles på hele dage. At få den fælles forståelse og udmeldingerne om disse effektueret på alle skoler har voldt problemer nogle steder. På mange områder er der plads til forbedring- også set i lyset af en evt. ny overenskomst. Af den fælles forståelse fremgår det tydeligt, at der skal være balance mellem ressourcer og opgaver. Alligevel viser tilbagemeldinger fra skolerne, at det ikke bliver oplevet sådan. Det er også klart, at det en del steder haltermed tid og mulighed for at mødes med kolleger. Det er samme toner fra hele landet. Som jeg har givet udtryk for i tidligere år, har vi en god dialog med Lejre Kommune. Lejre Lærerforening har derfor gjort opmærksom på disse problemstillinger på de indre linjer. Her havde vi god brug af de skemaer, som nogle af jer tog jer tid til at udfylde om jeres arbejdsdag. Per og jeg tog dem med til to møder med Mette Touborg før jul for at anskueliggøre for hende, hvad der ligger bag udsagn som: Jeg har ikke tid til at forberede mig, nu tilrettelægger og klargør jeg kun undervisningen. Der er ikke tid til at rette opgaver, så nu får eleverne færre opgaver. Der er ikke mulighed for at mødes og samarbejde For mig er der ingen tvivl om, at de skemaer gjorde indtryk på Mette Touborg. Og at effekten heraf er større end eksempelvis at skrive læserbreve. 2

3 Mette har fået en baggrundsviden, som hun kan bringe med sig i KL, hvor hun sidder i formandsskabet og er medlem af Løn- og Personaleudvalget. Det har også medført, at skolechefen, der også deltog i møderne, har meldt ud til skolelederne, at: 1. Skoleleder og TR skal tage en fælles drøftelse i LU om der er opgaver, der i dette skoleår kan nedprioriteres/ bortfalde. 2. Planlægningen eftergås og om muligt forbedres på skolerne. Det skal sikres, at der er fastsat tid til teamarbejdet på skolerne. Det burde være i gang på nuværende tidspunkt, men desværre er det ikke tilfældet på alle skoler. Som jeg sagde før, skal processen på skolerne forbedres, så der også kommer hurtig handling alle steder på de kommunale afklaringer. Ansvaret ligger på såvel kommunalt- som på skoleplan. Som nævnt har vi drøftet jeres arbejdsvilkår med skolechefen og borgmester Mette Touborg, ligesom vi også har haft et enkelt møde med Udvalget for Børn og Ungdom. I sammenligning med andre kredse i Danmarks Lærerforening, kan jeg med tilfredshed konstatere, at vi har en god dialog på alle niveauer. Primært via møder med skolechefen og i Centerudvalg for skoletilbud. Jeg har også den opfattelse, at tilliden bygger på gensidig respekt, heldigvis!. I budgetaftalen 2015 mellem de politiske partier var Lejre Lærerforening nævnt for at have medvirket positivt ved indførelsen af Folkeskolereformen. Det giver respekt, når I ude på skolen går positivt ind i arbejdet med Folkeskolereformen. I har formået at levere den daglige undervisning til eleverne, samtidig med at I har medvirket med jeres faglighed i forhold til Folkeskolereformen. Dette på trods af den utryghed og usikkerhed I har været i og stadig er i. Stor respekt for det. Udover den manglende tid til sammenhængende forberedelse og kurser, der først blev skemalagt ind i skoleåret, har det også været en stor opgave at finde ud af opgavefordelingen med pædagoger/ pædagogmedhjælpere om den understøttende undervisning. Samarbejdet har ofte været besværliggjort ved, at det er svært at finde samarbejdstid. Det har ført til stor frustration hos mange. Organiseringen af det samarbejde må og skal der tages bedre højde for, når næste skoleår planlægges. Kommunalbestyrelsen frigjorde midler over en treårig periode til indretning af de nødvendige arbejdspladser med mulighed for at anvende de afsatte tre mio. på en gang i Der blev igangsat et projekt, så de nødvendige arbejdspladser skulle være parate 1. august Desværre så virkeligheden på fire skoler meget anderledes ud og var i stor kontrast til de andre skoler. Leverancen eller etableringen af arbejdspladser var ikke i orden. På Osted skole blev de ansatte sendt hjem for delvis at kunne arbejde hjemme. På tre andre skoler blev der først i løbet af den første uge besluttet og iværksat en plan B. Det var en ganske uacceptabel start på et skoleår, hvor nerverne nok kunne sidde uden på tøjet. Og naturligvis ikke en acceptabel situation. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne var vi i løbende og god kontakt med skolechefen. Arbejdspladserne er nu etableret, og det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at have fokus på, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt fx med hensyn til retten til skærmbriller. Oprettelsen af arbejdspladser og den manglende tid og mulighed for forberedelse giver også arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det betyder, at nogle af jer simpelthen glemmer at holde de nødvendige pauser. I stedet for tid til lidt smalltalk og en kop kaffe sætter man sig på sin arbejdsplads for at kunne nå at forberede sig eller tjekke mails. Meget forståeligt, men ikke nødvendigvis godt for arbejdsmiljøet hverken for den enkelte eller skolen. OK 15 Efter de katastrofale forhandlinger sidst eller rettere mangel på samme, har det været en klar forventning, at regeringen tog kritikken fra ILO alvorligt. (et FN organ, der overvåger forholdene på arbejdsmarkedsområder). DLF rejste efter OK 13 med støtte fra FTF sag mod den danske regering. Hvilket gav en efterfølgende hård kritik af den danske regering. Afgørelsen var klar: Regeringen forstod ikke at holde armslængdeprincippet og fik blandet kasketterne som lovgiver og arbejdsgiver grundigt sammen. ILO slår klart fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgrebet, ikke var efter spillereglerne. ILO vil fremover overvåge at spillereglerne følges. 3

4 Det var en ganske alvorlig kritik for en socialdemokratisk regering, skulle man mene. Alligevel forlyder det, at Bjarne Corydon spillede med på sidelinjen eller som dukkefører igen, da dette års forhandlinger fandt sted. KL skulle ifølge forskellige kilder konsultere regeringen, inden OK forhandlingerne blev afsluttet søndag i uge 7. Inden forhandlingerne var det klart for alle: at Kl ikke kunne, ikke måtte eller ikke ville indgå en arbejdstidsaftale, hvor der ville ligge en ressourcebinding, fx i form af centralt aftalt tid til forberedelse eller et maksimalt undervisningstimetal. Vi kunne på den anden side i DLF ikke indgå en aftale, hvor det fremgik at vi nu skrev under på Lov en lov vi aldrig vil kunne skrive under på eller samtykke om. Den er og bliver politikernes ansvar. Søndag den 15. februar kom der hvid røg op af skorstenen: Der var indgået et forlig mellem arbejdsmarkedets parter på det kommunale område. Efter kredsstyrelsens opfattelse er der indgået et resultat, som vi vil opfordre,at man stemmer ja til. På lønsiden blev der opnået en sikring af reallønnen. Af bilag 1.1, som er underskrevet af parterne, fremgår det, at lokalaftaler nu er en mulighed. Hvilket KL indtil nu har modarbejdet. Med den nye aftale fastlægger KL og LC en hel række nye rammer for planlægningen af arbejdstiden, med særligt fokus på forberedelsestiden. Af væsentlige elementer kan nævnes: Når kommunalbestyrelsen fremover beslutter, hvor mange penge, der skal afsættes til folkeskolen, forpligtes politikerne nu til at sikre sig, at ledelsen på skolen kan leve op til folkeskoleloven. Dernæst skal skolelederne skal tage højde for, at lærerne skal kunne leve op til folkeskolelovens krav. De skal sætte tid på opgaverne, når opgaveoversigten gennemgås. Planlægningen skal sikre effektiv og sammenhængende tid til forberedelse. Og der skal være tid til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen. Der skal også være sammenhængende blokke til samarbejde om langsigtet planlægning og evaluering. Forberedelsestiden må som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Hvis det alligevel er nødvendigt at inddrage en lærers forberedelsestid, skal skoleledelsen vise, hvordan lærerne så får mulighed for at forberede sig. Der lægges op til, at læreren hver måned kan få en opgørelse over sin arbejdstid, og på baggrund af den kan der ske justering af opgaverne, så man hele tiden sikrer, at læreren kan løse sine opgaver kvalificeret. Nogle kalder det løse formuleringer og hensigter. Vi har i kredsstyrelsen valgt at have tillid til, at kommunerne vil leve op til de rammer, som deres interesseorganisation har skrevet under på. Vel vidende at der bliver stillet store krav til det kommunale samarbejde og til samarbejdet på skolerne om arbejdstiden. Nu ligger ansvaret i den enkelte kommune. Det bliver helt afgørende, at ledelsen på den enkelte skole kan og vil løse opgaven. Som betoncentralist havde jeg allerhelst set en overenskomst, der arbejdstidsmæssigt bandt kommunerne mere nagelfast og enslydende. Men realistisk set vil det nok være utopi med meldingerne fra Folketingets partier at bilde nogle ind, at man ville acceptere, at den lovbestemte arbejdstid blev ophævet, og at vi kunne få en aftale om arbejdstid, hvor eksempelvis der var et maximumstimetal på undervisning. Ligesom jeg heller ikke tror, at vi kan få forældrenes forståelse for, at vi kaster skolen ud i endnu en konflikt med et nej til overenskomsten. Hvis der bliver stemt ja ved den kommende urafstemning om overenskomstresultatet, vil der blive afholdt møder, hvor I vil få gennemgået den nye overenskomst. Vi skal hurtigt have afklaret, om der kan indgås en lokalaftale i Lejre Kommune, eller hvordan der i det fælles forståelsespapir kan tages højde for resultatet. Men en lokalaftale skal ikke indgås for enhver pris. Den må under ingen omstændigheder blive en fribillet til det grænseløse arbejde Ligesom en lokalaftale heller ikke må give køb på den enkeltes ret til at udføre sit arbejde på skolen. Det er min forventning, at der er såvel kommunalpolitisk vilje som vilje hos skolechefen til at leve op til de rammer, der er oplistet i forståelsesbilaget. Der er brug for, at vi fortsat har en selvstændig skolechefstilling. Lige nu ligger der et forslag om sammenlægning af center for skoletilbud og center for dagtilbud med kun en centerchef. Lejre Lærerforening tager i vores høringssvar afstand fra denne sammenlægning af stilling og struktur. Afgørelsen tages på Økonomiudvalgsmøde i marts. 4

5 TR- valg. Samspillet mellem arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og Lejre Lærerforening er også det næste år af afgørende betydning. I Lejre Lærerforening er tillidsrepræsentanten født medlem af kredsstyrelsen og er dermed med til at lægge politikken for alle lærere og børnehaveklasseledere i kommunen. Dermed har tillidsrepræsentanten også en vigtig fagpolitisk opgave at løse for alle ansatte. Hvis Ok 15 stemmes igennem, er det endnu vigtigere med stor opbakning på skolen. Tillidsrepræsentanterne bliver i endnu større grad de personer, der skal tale fællesskabets sag og sikre den enkeltes rettigheder. Herfra en kraftig opfordring til jer om at bakke op om det kommende valg af TR og TR suppleant. Valget skal være afholdt senest d. 25. marts. Jeres TR indkalder til mødet. Fremtidige opgaver for Lejre for kommunes skoler. Hvis nogen har håbet på lidt arbejdsro, må jeg desværre skuffe dem. På møde i udvalget for Børn og Ungdom blev 2015 indsatsområder vedtaget. Her kan fx nævnes: Skolestruktur som følge af faldende børnetal. Fortsat opfølgning på folkeskolereformen på skolerne. Udvikling af og implementering af Kompetenceudviklingsplan, så regeringens måltal om antallet af lærere med undervisningfagskompetence opfyldes. Inklusion både ift. regeringens måltal og Lejre Kommunes indsatsområde. Der skal desuden arbejdes med at nedbringe sygefraværet generelt i Lejre Kommune. Jeg har i såvel Hovedudvalg som Centerudvalg bakket op om planen for nærvær og fravær og kortlægning og forbedring af social kapital. Ud fra det synspunkt, at begge giver det nødvendige fokus på arbejdsmiljøet og muligheden for at forbedre det. Sygefraværet er højere i Lejre end på landsplan. Vi er nødt til at få en nærmere forklaring på, hvad den enkelte arbejdsplads kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet, så man ikke bliver syg af at være på arbejde. Det må aldrig blive en hetz mod de sygemeldte. Også her et stort ledelsesmæssigt ansvar. Jeg har desuden sagt, at det for mig at se er en win-winsituation at få nedbragt det arbejdsrelaterede sygefravær: jo flere vi er på arbejde, jo flere er vi også til at løse kerneopgaven. Desuden vil der så bruges færre penge til vikardækning penge der kan anvendes til andre formål. Hvis den sociale kapital forbedres, siger erfaringerne også, at arbejdsmiljøet forbedres. Og som en sidegevinst falder sygefraværet som regel, hvis det er arbejdsrelateret. Jeg vil understrege, at det ikke er hovedformålet med arbejdet med den sociale kapital, at nedbringe sygefraværet. Hovedudvalget vedtog, at vi ville have en kortlægning af den sociale kapital som et vigtigt arbejdsmiljøredskab, før drøftelserne om nedbringelse af sygefraværet var på tegnebrættet. Der er stor opmærksomhed fra Kommunalbestyrelsen på, hvordan det skal lykkes, når der arbejdes med disse områder. Der forestår også heren vigtig opgave for AMR, TR og ikke mindst ledelsen. Ønsker for fremtiden. Midt i de nævnte temaer må vi ikke glemme, hvorfor vi holder skole. Jeg vil citere Troels Mylenberg, der i en artikel i Fyns Amts Avis d. 13. januar skriver: Den danske skole har altid og skal altid være selve fundamentet i vore velfærdssamfund. Det skal være i den, vi lærer at blive demokratiske, dannede og oplyste mennesker Med indførelse af yderligere testning og måling, er vi desværre på vej til at indsnævre dannelsesbegrebet. Når politikkerne i den grad fokuserer på, at skolens slutresultat er uddannelse og ikke dannelse, går der vigtige værdier tabt. Og netop fordi det er så svært at spå om fremtidens samfund og hvilke erfaringer, viden og kompetencer, der er brug for, så er dannelsen endnu vigtigere. Det er den der holder sammen på det hele. Vi skal heller ikke glemme, hvorfor vi valgte at blive lærere og børnehaveklasseledere. Vi valgte et job der var fleksibelt, frit og krævede ansvarlighed af den enkelte. Det forudsætter stor tillid fra ledelsen og samfundet, der til gengæld får ansvarsfulde og engagerede lærere og børnehaveklasseledere. Når tilliden er væk, ryger engagementet. Et engagement, som vi ved, er altafgørende for at vi kan lykkes med vores opgave. Selv dronningen havde det med i sin nytårstale: Der er brug for lærere, der får det bedste op i os, sagde hun. Lad mig tilføje: Der er brug for beslutningstagere, der viser tillid til og respekt for lærere og børnehaveklasseledere. Og ikke mindst er der brug for beslutningstagere, der påtager sig ansvaret for de nødvendige rammer for, at vi kan lykkes med vores arbejde, Til gavn for de elever, som det hele drejer sig om. Og så er jeg ikke i tvivl om, at det igen vil være attraktivt at være lærer. 5

6 Ingen har gavn af, at der ikke er kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Vi skal have gode, veluddannede og engagerede unge kolleger ind på skolerne. Vi kan ikke bruge studenter og andre velmenende personer til at løfte og løse folkeskolens vigtige opgave. Jeg har i denne mundtlige beretning koncentreret mig om meget konkrete problemstillinger. Jeg kunne også have nævnt den daglige inklusionsindsats, som belaster arbejdsmiljøet. Eller opmærksomheden på offentlig ansattes ytringsfrihed. Heldigvis er der i Lejre kommune en opfattelse af, at du godt må ytre dig om kritiske forhold. Lejre Lærerforening er opmærksom er på at rådgive om at ytre sig som professionel bl.a. på de sociale medier. Jeg har bestræbt mig på at lægge op til en drøftelse af, hvordan fremtidens læreres og børnehaveklasselederes arbejdsvilkår skal udvikle sig, herunder ja eller nej til OK- aftalen og de lokale muligheder. Hermed overgiver jeg den mundtlige beretning sammen med den skriftlige beretning til generalforsamlingen. 6

7 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere