GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1

2 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været særlig meget brug for at sige undskyld i Og fordi at ordet- trods behov- ikke brugt lige så hyppigt som tidligere. Mange af os har forgæves gået og ventet på disse ord fra de folketingsvalgte og Kommunernes landsforening. I 2014 var ordet Mobil Pay. Det kunne være fint hvis alle tillæg blev udbetalt straks, korrekt og med en smiley direkte på mobilen. Årets ord for 2015 vil jeg foreslå bliver Respekt i betydningen agtelse, anseelse, autoritet og ærbødighed for jeres arbejde. Når lærerne påpeger problemer, er det pure blevet afvist af undervisningsministeren - uden reel stillingtagen. Heller ikke i KL var man parate til at vedkende sig ansvaret. Der var/er ingen problemer med hverken arbejdstid eller mulighederne for at udfylde folkeskolereformen. Som en struds har man vendt ryggen til flere og flere meldinger fra det ganske land om stigende sygefravær, dårligt arbejdsmiljø og begyndende lærerflugt eller mangel på kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Det er som de tre aber: ikke se, ikke høre og ikke tale. Det er blevet mere end antydet, at nu skulle vi lade være med at klynke og tage os sammen. Og Undervisningsministeren og KL tegner et billede af, at Danmarks Lærerforening modarbejdede Folkeskoleloven fordi vi ikke havde en aftale om arbejdstid. Hvilket på ingen måde har været tilfældet. DLF har flere gange påpeget, at der ikke er de fornødne rammer, som sikrer jeres mulighed for at give undervisningen den fornødne kvalitet. Hvordan kunne regering eller KL tro, at de ved at skabe mistillid til lærernes arbejde kunne fastholde engagementet? Det er mig en gåde. Hvordan kan man tro, at svaret på alle problemer er, at det er kommunernes ansvar eller det er skolelederen, der skal løse problemerne med eksempelvis den fornødne tid til forberedelse eller de manglende muligheder for at kunne samarbejde, hvis det reelt ikke er muligt? Politikerne i såvel Folketinget som i kommunerne må tage ansvaret på sig og sikre, at der er rammer til stede, for at den folkeskolereform, de har vedtaget, kan føres ud i livet. Flere timer til eleverne gør ingen sommer, hvis der ikke er mulighed for at forberede timerne. Det fører mig frem til at omtale forholdene i Lejre. Lejre Kort tid efter vores sidste generalforsamling indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en fælles forståelse af, hvordan arbejdstidslovens regler skulle administreres i dette skoleår. Den fælles forståelse blev indgået i et konstruktivt samarbejde med skolechefen, -ud fra det mandat, at Lejre Kommune ikke ønskede en fravigelse af lovens bestemmelser. For Lejre Lærerforening var det også vigtigt, at de få lovbestemte rettigheder/ værn indgik i papiret, herunder at den enkelte har ret til at få opgjort sin arbejdstid, fra man kommer til man går hjem. Der er således en fælles beskrivelse af, hvordan den enkelte skoleleder skal administrere i dette skoleår. Sagt meget diplomatisk er dette foregået forskelligt på de enkelte skoler. Der har været afholdt møder med skolechefen for at få afklaret problemstillinger som fx, at der skal holdes dialogmøder med den enkelte, og at for meget flekstid kan afvikles på hele dage. At få den fælles forståelse og udmeldingerne om disse effektueret på alle skoler har voldt problemer nogle steder. På mange områder er der plads til forbedring- også set i lyset af en evt. ny overenskomst. Af den fælles forståelse fremgår det tydeligt, at der skal være balance mellem ressourcer og opgaver. Alligevel viser tilbagemeldinger fra skolerne, at det ikke bliver oplevet sådan. Det er også klart, at det en del steder haltermed tid og mulighed for at mødes med kolleger. Det er samme toner fra hele landet. Som jeg har givet udtryk for i tidligere år, har vi en god dialog med Lejre Kommune. Lejre Lærerforening har derfor gjort opmærksom på disse problemstillinger på de indre linjer. Her havde vi god brug af de skemaer, som nogle af jer tog jer tid til at udfylde om jeres arbejdsdag. Per og jeg tog dem med til to møder med Mette Touborg før jul for at anskueliggøre for hende, hvad der ligger bag udsagn som: Jeg har ikke tid til at forberede mig, nu tilrettelægger og klargør jeg kun undervisningen. Der er ikke tid til at rette opgaver, så nu får eleverne færre opgaver. Der er ikke mulighed for at mødes og samarbejde For mig er der ingen tvivl om, at de skemaer gjorde indtryk på Mette Touborg. Og at effekten heraf er større end eksempelvis at skrive læserbreve. 2

3 Mette har fået en baggrundsviden, som hun kan bringe med sig i KL, hvor hun sidder i formandsskabet og er medlem af Løn- og Personaleudvalget. Det har også medført, at skolechefen, der også deltog i møderne, har meldt ud til skolelederne, at: 1. Skoleleder og TR skal tage en fælles drøftelse i LU om der er opgaver, der i dette skoleår kan nedprioriteres/ bortfalde. 2. Planlægningen eftergås og om muligt forbedres på skolerne. Det skal sikres, at der er fastsat tid til teamarbejdet på skolerne. Det burde være i gang på nuværende tidspunkt, men desværre er det ikke tilfældet på alle skoler. Som jeg sagde før, skal processen på skolerne forbedres, så der også kommer hurtig handling alle steder på de kommunale afklaringer. Ansvaret ligger på såvel kommunalt- som på skoleplan. Som nævnt har vi drøftet jeres arbejdsvilkår med skolechefen og borgmester Mette Touborg, ligesom vi også har haft et enkelt møde med Udvalget for Børn og Ungdom. I sammenligning med andre kredse i Danmarks Lærerforening, kan jeg med tilfredshed konstatere, at vi har en god dialog på alle niveauer. Primært via møder med skolechefen og i Centerudvalg for skoletilbud. Jeg har også den opfattelse, at tilliden bygger på gensidig respekt, heldigvis!. I budgetaftalen 2015 mellem de politiske partier var Lejre Lærerforening nævnt for at have medvirket positivt ved indførelsen af Folkeskolereformen. Det giver respekt, når I ude på skolen går positivt ind i arbejdet med Folkeskolereformen. I har formået at levere den daglige undervisning til eleverne, samtidig med at I har medvirket med jeres faglighed i forhold til Folkeskolereformen. Dette på trods af den utryghed og usikkerhed I har været i og stadig er i. Stor respekt for det. Udover den manglende tid til sammenhængende forberedelse og kurser, der først blev skemalagt ind i skoleåret, har det også været en stor opgave at finde ud af opgavefordelingen med pædagoger/ pædagogmedhjælpere om den understøttende undervisning. Samarbejdet har ofte været besværliggjort ved, at det er svært at finde samarbejdstid. Det har ført til stor frustration hos mange. Organiseringen af det samarbejde må og skal der tages bedre højde for, når næste skoleår planlægges. Kommunalbestyrelsen frigjorde midler over en treårig periode til indretning af de nødvendige arbejdspladser med mulighed for at anvende de afsatte tre mio. på en gang i Der blev igangsat et projekt, så de nødvendige arbejdspladser skulle være parate 1. august Desværre så virkeligheden på fire skoler meget anderledes ud og var i stor kontrast til de andre skoler. Leverancen eller etableringen af arbejdspladser var ikke i orden. På Osted skole blev de ansatte sendt hjem for delvis at kunne arbejde hjemme. På tre andre skoler blev der først i løbet af den første uge besluttet og iværksat en plan B. Det var en ganske uacceptabel start på et skoleår, hvor nerverne nok kunne sidde uden på tøjet. Og naturligvis ikke en acceptabel situation. På baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne var vi i løbende og god kontakt med skolechefen. Arbejdspladserne er nu etableret, og det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at have fokus på, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt fx med hensyn til retten til skærmbriller. Oprettelsen af arbejdspladser og den manglende tid og mulighed for forberedelse giver også arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det betyder, at nogle af jer simpelthen glemmer at holde de nødvendige pauser. I stedet for tid til lidt smalltalk og en kop kaffe sætter man sig på sin arbejdsplads for at kunne nå at forberede sig eller tjekke mails. Meget forståeligt, men ikke nødvendigvis godt for arbejdsmiljøet hverken for den enkelte eller skolen. OK 15 Efter de katastrofale forhandlinger sidst eller rettere mangel på samme, har det været en klar forventning, at regeringen tog kritikken fra ILO alvorligt. (et FN organ, der overvåger forholdene på arbejdsmarkedsområder). DLF rejste efter OK 13 med støtte fra FTF sag mod den danske regering. Hvilket gav en efterfølgende hård kritik af den danske regering. Afgørelsen var klar: Regeringen forstod ikke at holde armslængdeprincippet og fik blandet kasketterne som lovgiver og arbejdsgiver grundigt sammen. ILO slår klart fast, at forløbet omkring lockout og regeringsindgrebet, ikke var efter spillereglerne. ILO vil fremover overvåge at spillereglerne følges. 3

4 Det var en ganske alvorlig kritik for en socialdemokratisk regering, skulle man mene. Alligevel forlyder det, at Bjarne Corydon spillede med på sidelinjen eller som dukkefører igen, da dette års forhandlinger fandt sted. KL skulle ifølge forskellige kilder konsultere regeringen, inden OK forhandlingerne blev afsluttet søndag i uge 7. Inden forhandlingerne var det klart for alle: at Kl ikke kunne, ikke måtte eller ikke ville indgå en arbejdstidsaftale, hvor der ville ligge en ressourcebinding, fx i form af centralt aftalt tid til forberedelse eller et maksimalt undervisningstimetal. Vi kunne på den anden side i DLF ikke indgå en aftale, hvor det fremgik at vi nu skrev under på Lov en lov vi aldrig vil kunne skrive under på eller samtykke om. Den er og bliver politikernes ansvar. Søndag den 15. februar kom der hvid røg op af skorstenen: Der var indgået et forlig mellem arbejdsmarkedets parter på det kommunale område. Efter kredsstyrelsens opfattelse er der indgået et resultat, som vi vil opfordre,at man stemmer ja til. På lønsiden blev der opnået en sikring af reallønnen. Af bilag 1.1, som er underskrevet af parterne, fremgår det, at lokalaftaler nu er en mulighed. Hvilket KL indtil nu har modarbejdet. Med den nye aftale fastlægger KL og LC en hel række nye rammer for planlægningen af arbejdstiden, med særligt fokus på forberedelsestiden. Af væsentlige elementer kan nævnes: Når kommunalbestyrelsen fremover beslutter, hvor mange penge, der skal afsættes til folkeskolen, forpligtes politikerne nu til at sikre sig, at ledelsen på skolen kan leve op til folkeskoleloven. Dernæst skal skolelederne skal tage højde for, at lærerne skal kunne leve op til folkeskolelovens krav. De skal sætte tid på opgaverne, når opgaveoversigten gennemgås. Planlægningen skal sikre effektiv og sammenhængende tid til forberedelse. Og der skal være tid til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen. Der skal også være sammenhængende blokke til samarbejde om langsigtet planlægning og evaluering. Forberedelsestiden må som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Hvis det alligevel er nødvendigt at inddrage en lærers forberedelsestid, skal skoleledelsen vise, hvordan lærerne så får mulighed for at forberede sig. Der lægges op til, at læreren hver måned kan få en opgørelse over sin arbejdstid, og på baggrund af den kan der ske justering af opgaverne, så man hele tiden sikrer, at læreren kan løse sine opgaver kvalificeret. Nogle kalder det løse formuleringer og hensigter. Vi har i kredsstyrelsen valgt at have tillid til, at kommunerne vil leve op til de rammer, som deres interesseorganisation har skrevet under på. Vel vidende at der bliver stillet store krav til det kommunale samarbejde og til samarbejdet på skolerne om arbejdstiden. Nu ligger ansvaret i den enkelte kommune. Det bliver helt afgørende, at ledelsen på den enkelte skole kan og vil løse opgaven. Som betoncentralist havde jeg allerhelst set en overenskomst, der arbejdstidsmæssigt bandt kommunerne mere nagelfast og enslydende. Men realistisk set vil det nok være utopi med meldingerne fra Folketingets partier at bilde nogle ind, at man ville acceptere, at den lovbestemte arbejdstid blev ophævet, og at vi kunne få en aftale om arbejdstid, hvor eksempelvis der var et maximumstimetal på undervisning. Ligesom jeg heller ikke tror, at vi kan få forældrenes forståelse for, at vi kaster skolen ud i endnu en konflikt med et nej til overenskomsten. Hvis der bliver stemt ja ved den kommende urafstemning om overenskomstresultatet, vil der blive afholdt møder, hvor I vil få gennemgået den nye overenskomst. Vi skal hurtigt have afklaret, om der kan indgås en lokalaftale i Lejre Kommune, eller hvordan der i det fælles forståelsespapir kan tages højde for resultatet. Men en lokalaftale skal ikke indgås for enhver pris. Den må under ingen omstændigheder blive en fribillet til det grænseløse arbejde Ligesom en lokalaftale heller ikke må give køb på den enkeltes ret til at udføre sit arbejde på skolen. Det er min forventning, at der er såvel kommunalpolitisk vilje som vilje hos skolechefen til at leve op til de rammer, der er oplistet i forståelsesbilaget. Der er brug for, at vi fortsat har en selvstændig skolechefstilling. Lige nu ligger der et forslag om sammenlægning af center for skoletilbud og center for dagtilbud med kun en centerchef. Lejre Lærerforening tager i vores høringssvar afstand fra denne sammenlægning af stilling og struktur. Afgørelsen tages på Økonomiudvalgsmøde i marts. 4

5 TR- valg. Samspillet mellem arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og Lejre Lærerforening er også det næste år af afgørende betydning. I Lejre Lærerforening er tillidsrepræsentanten født medlem af kredsstyrelsen og er dermed med til at lægge politikken for alle lærere og børnehaveklasseledere i kommunen. Dermed har tillidsrepræsentanten også en vigtig fagpolitisk opgave at løse for alle ansatte. Hvis Ok 15 stemmes igennem, er det endnu vigtigere med stor opbakning på skolen. Tillidsrepræsentanterne bliver i endnu større grad de personer, der skal tale fællesskabets sag og sikre den enkeltes rettigheder. Herfra en kraftig opfordring til jer om at bakke op om det kommende valg af TR og TR suppleant. Valget skal være afholdt senest d. 25. marts. Jeres TR indkalder til mødet. Fremtidige opgaver for Lejre for kommunes skoler. Hvis nogen har håbet på lidt arbejdsro, må jeg desværre skuffe dem. På møde i udvalget for Børn og Ungdom blev 2015 indsatsområder vedtaget. Her kan fx nævnes: Skolestruktur som følge af faldende børnetal. Fortsat opfølgning på folkeskolereformen på skolerne. Udvikling af og implementering af Kompetenceudviklingsplan, så regeringens måltal om antallet af lærere med undervisningfagskompetence opfyldes. Inklusion både ift. regeringens måltal og Lejre Kommunes indsatsområde. Der skal desuden arbejdes med at nedbringe sygefraværet generelt i Lejre Kommune. Jeg har i såvel Hovedudvalg som Centerudvalg bakket op om planen for nærvær og fravær og kortlægning og forbedring af social kapital. Ud fra det synspunkt, at begge giver det nødvendige fokus på arbejdsmiljøet og muligheden for at forbedre det. Sygefraværet er højere i Lejre end på landsplan. Vi er nødt til at få en nærmere forklaring på, hvad den enkelte arbejdsplads kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet, så man ikke bliver syg af at være på arbejde. Det må aldrig blive en hetz mod de sygemeldte. Også her et stort ledelsesmæssigt ansvar. Jeg har desuden sagt, at det for mig at se er en win-winsituation at få nedbragt det arbejdsrelaterede sygefravær: jo flere vi er på arbejde, jo flere er vi også til at løse kerneopgaven. Desuden vil der så bruges færre penge til vikardækning penge der kan anvendes til andre formål. Hvis den sociale kapital forbedres, siger erfaringerne også, at arbejdsmiljøet forbedres. Og som en sidegevinst falder sygefraværet som regel, hvis det er arbejdsrelateret. Jeg vil understrege, at det ikke er hovedformålet med arbejdet med den sociale kapital, at nedbringe sygefraværet. Hovedudvalget vedtog, at vi ville have en kortlægning af den sociale kapital som et vigtigt arbejdsmiljøredskab, før drøftelserne om nedbringelse af sygefraværet var på tegnebrættet. Der er stor opmærksomhed fra Kommunalbestyrelsen på, hvordan det skal lykkes, når der arbejdes med disse områder. Der forestår også heren vigtig opgave for AMR, TR og ikke mindst ledelsen. Ønsker for fremtiden. Midt i de nævnte temaer må vi ikke glemme, hvorfor vi holder skole. Jeg vil citere Troels Mylenberg, der i en artikel i Fyns Amts Avis d. 13. januar skriver: Den danske skole har altid og skal altid være selve fundamentet i vore velfærdssamfund. Det skal være i den, vi lærer at blive demokratiske, dannede og oplyste mennesker Med indførelse af yderligere testning og måling, er vi desværre på vej til at indsnævre dannelsesbegrebet. Når politikkerne i den grad fokuserer på, at skolens slutresultat er uddannelse og ikke dannelse, går der vigtige værdier tabt. Og netop fordi det er så svært at spå om fremtidens samfund og hvilke erfaringer, viden og kompetencer, der er brug for, så er dannelsen endnu vigtigere. Det er den der holder sammen på det hele. Vi skal heller ikke glemme, hvorfor vi valgte at blive lærere og børnehaveklasseledere. Vi valgte et job der var fleksibelt, frit og krævede ansvarlighed af den enkelte. Det forudsætter stor tillid fra ledelsen og samfundet, der til gengæld får ansvarsfulde og engagerede lærere og børnehaveklasseledere. Når tilliden er væk, ryger engagementet. Et engagement, som vi ved, er altafgørende for at vi kan lykkes med vores opgave. Selv dronningen havde det med i sin nytårstale: Der er brug for lærere, der får det bedste op i os, sagde hun. Lad mig tilføje: Der er brug for beslutningstagere, der viser tillid til og respekt for lærere og børnehaveklasseledere. Og ikke mindst er der brug for beslutningstagere, der påtager sig ansvaret for de nødvendige rammer for, at vi kan lykkes med vores arbejde, Til gavn for de elever, som det hele drejer sig om. Og så er jeg ikke i tvivl om, at det igen vil være attraktivt at være lærer. 5

6 Ingen har gavn af, at der ikke er kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger. Vi skal have gode, veluddannede og engagerede unge kolleger ind på skolerne. Vi kan ikke bruge studenter og andre velmenende personer til at løfte og løse folkeskolens vigtige opgave. Jeg har i denne mundtlige beretning koncentreret mig om meget konkrete problemstillinger. Jeg kunne også have nævnt den daglige inklusionsindsats, som belaster arbejdsmiljøet. Eller opmærksomheden på offentlig ansattes ytringsfrihed. Heldigvis er der i Lejre kommune en opfattelse af, at du godt må ytre dig om kritiske forhold. Lejre Lærerforening er opmærksom er på at rådgive om at ytre sig som professionel bl.a. på de sociale medier. Jeg har bestræbt mig på at lægge op til en drøftelse af, hvordan fremtidens læreres og børnehaveklasselederes arbejdsvilkår skal udvikle sig, herunder ja eller nej til OK- aftalen og de lokale muligheder. Hermed overgiver jeg den mundtlige beretning sammen med den skriftlige beretning til generalforsamlingen. 6

7 7

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Kalundborg Lærerkreds. Generalforsamling. Torsdag d. 19. marts 2015.

Kalundborg Lærerkreds. Generalforsamling. Torsdag d. 19. marts 2015. Kalundborg Lærerkreds Generalforsamling Torsdag d. 19. marts 2015. 1 Mundtlig beretning Tillad mig, kære veninde og ven, at indlede denne bog med at udtrykke min beundring for og min hyldest til dig og

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN

FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN MEDARBEJDER FÆLLESSKAB OM FRAVÆRSINDSATSEN Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær taskforce arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Et typisk Task Force-forløb 4 Inddragelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere