Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm"

Transkript

1 Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af Dalby lokaludvalg Lone Nørgaard, medlem af skolebestyrelsen på Hindsholmskolen Mette Sander, medlem af skolebestyrelsen på Hindsholmskolen Maj-Britt Christensen, leder af SFO-Solsikken Jesper Bech Madsen, viceskoleinspektør på Hindsholmskolen. Denne arbejdsgruppe tager udgangspunkt i én samlet skole på Hindsholm, beliggende i Dalby og et Børnecenter i Mesinge. Vi har valgt at prioritere skoledelen, da det er her vi har vores reference og dermed den største indsigt. Overordnet mål. Et trygt helhedsforløb for børn fra kl. Gøre skolen i Dalby til et naturligt 1. valg, når forældrene skal vælge skole til deres børn. Gøre skolen i Dalby til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne (pædagoger og lærere) En skole der skaber faglige udfordringer for både børn og ansatte, og som kan imødekomme de stadig stigende krav til faglighed. For at kunne leve op til det, kræver det en skole af en vis størrelse og hermed skabe større bredde og dynamik blandt de ansatte. Et trygt helhedsforløb for de 0-6 årige. Et dagpasningstilbud, hvor man kan yde en målrettet indsats for at ruste barnet til at begå sig i livet nu og fremover. Konkrete mål: En skole samlet på én matrikel beliggende på Hindsholmsskolens nuværende adresse med tilhørende SFO og juniorklub. Specialklassen/loftklassen flyttes til en af kommunens større skoler, hvor der er mulighed for at tilbyde det mest optimale miljø for børnene. Det gælder både de pædagogiske og fysiske rammer. Et større specialklassetilbud med flere elever gør det muligt at sammensætte børnene i mindre grupper, som tilgodeser de enkelte elevers behov. Et dagpasningstilbud for de 0-6 årige i de lokaler, som nu huser Mesinge skole. Tilbuddet er for hele Hindsholm. F.eks. børnehave, samlingssted for dagplejerne og vuggestue. Udnytte lejemålet af Bøgebjerg til f.eks. naturskole for alle daginstitutioner og skoler i hele kommunen, lejrskole, afholdelse af kursusvirksomhed. 1

2 Organisering: 0-3 årige: Dagplejetilbud med tilknytning til børnecenter i Mesinge. Vuggestue i Mesinge 3-6 årige: Børnehave i Mesinge 6-16 årige: Skole fra kl. på Hindsholmskolen. Ledelse: Børnecenter i Mesinge: En leder for hele enheden + souschef(er). Skolen ved Hindsholmskolen: En skoleleder, viceskoleinspektør + ledelse af SFO. Medarbejdere: Pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnecentret. Pædagoger i SFO og indskolingen. Pædagogerne deltager i indskolingssamarbejdet. Lærere i skoledelen på en matrikel. Ansættelse på flere matrikler gør hverdagen stressende for de ansatte. I forhold til overenskomsten er det fordyrende, da der skal udbetales tillæg for delt tjeneste, samtidig med at der skal gives tid til transport mellem 2 matrikler. Generelt er det et udbredt ønske blandt lærerne kun at være ansat på en matrikel. Særlige karakteristika: Stor faglig kompetence blandt de ansatte i både pasningstilbuddet og skoledelen. Kontinuitet og kvalitet i hverdagen for barnet/eleven. Kvalitet i den overgang, som barnet møder. Børnene møder kun ét naturligt skifte mellem børnehave og skole. En attraktiv arbejdsplads for lærerne i en tid, hvor der er lærermangel. Gælder også fastholdelse af nuværende lærerstab og pædagogerne. Helhedsskolen styrker de sociale kompetencer på tværs af klasse/aldersgrupper, som giver mulighed for tværfaglige projekter. Ved at styrke én skole på Hindsholm, giver det mulighed for at rumme flest mulige børn fra nærmiljøet på tværs af alder, faglige og sociale kompetencer. Ved at samle tilbuddet for børnene fra 0-16 år i 2 centrale enheder, giver det en god og tryg barndom med sammenhæng og kontinuitet. Samtidig skaber det overskuelighed for forældrene (Den røde tråd). En optimal løsning for de åriges muligheder efter skoletid vil være, at bibeholde en juniorklub i tilknytning til skolen i Dalby. Overgangen mellem skoleliv og fritidsliv gøres nemmere og mere tilgængeligt for alle unge, ved at have skolen samlet på en matrikel med en idrætshal og mulighed for udendørsfaciliteter (fodbold, håndbold, gymnastik, skydning osv.) Derudover er der i 2

3 Dalby tilbud om bl.a. korskole og spejder, som typisk ligger i forbindelse med skoledagen. Forudsætninger: Børnetal: Ved en analyse af det samlede elevtal på Hindsholm viser det sig, at børnetallet på længere sigt falder. Ved at sammenlægge skolerne til en skole, vil det betyde, at der på nogle årgange kun vil være en klasse, og derved mulighed for at udnytte resurserne bedst muligt, hvis skolen er samlet på en matrikel. Fra 2011 viser prognosen, at det faldende børnetal i området slår igennem og derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt, at have en delt skole på to matrikler. Det vil bl.a. betyde, at en indskolingsafdeling i 2014 kun vil være på 4 klasser. På børnepasningsområdet er tendensen den samme. For de 0-2 årige falder antallet af børn fra 2006 til 2011 fra 77 børn til 62 børn. Antallet af 3-5 årige falder fra 98 i 2006 til 67 børn i Det vil betyde, at der i 2011 er 67 børn der har brug for børnehavepasning. Det er hverken pædagogisk eller økonomisk hensigtsmæssigt at drive 2 børnehaver på baggrund af så lavt et børnetal. Se vedhæftede bilag med tal fra Danmarks statistik. Bygningsrammen: Ved at etablere en samlet skole på Hindsholmskolen fra skoleåret 2008/2009 vil det betyde, at der skal etableres 5 nye klasselokaler. Evt. 4 klasselokaler, hvis man renoverer 1. salen på SFO. De nye klasselokaler kan etableres i forlængelse af Biblioteksfløjen og overbygningsfløjen, eller som en pavillon/barak beliggende på Gretes grund. Derudover vil det være nødvendigt med en udvidelse af lærerværelses- og kontorfaciliteter. Dette kan gøres ved at udvide på græsarealerne langs med lærerværelset/kontorerne. I forhold til bygningen på Mesinge skole, vil det kræve en tilpasning/renovering af de nuværende lokaler for at rumme et Børnecenter. Udfordringer: En af de største udfordringer bliver, at sammenlægge to skolekulturer til én harmonisk enhed. Denne udfordring kan til dels imødekommes ved at samle skolen på én matrikel. To enheder vil have meget svært ved at skabe en fælles identitet. Den samme udfordring gælder ved sammenlægning af 2 børnehaver i Mesinge. Uanset hvilken model, der vælges, vil denne udfordring kræve tid og resurser for at lykkes. Foreløbig konklusion: Planen skal danne ramme for et børnepasningstilbud og en skole, som er bæredygtig i fremtiden, så der vil være et kvalitativt skolemiljø på Hindsholm, der tilgodeser både børn, forældre og ansatte. 3

4 Gennemførelse af strukturen: Hvornår: Vi forventer, at planen for skolestrukturen for Hindsholm træder i kraft pr. 1/ Vores skitserede forslag til plan for skole og daginstitution anbefaler vi træder fuldt og helt i kraft pr. samme dato. Det vil som minimum kræve, 1 at der på Hindsholmskolen etableres 4 klasselokaler i forbindelse med det eksisterende byggeri + ombygning af 1. sal på SFO. 2 ombygning af Mesinge skole for at rumme én børnehave og vuggestue. Konsekvenser: 1 Den kollektive transport på Hindsholm skal omlægges, så den passer til de 2 institutioner (børnehave i Mesinge og skole i Dalby). 2 Lokalsamfundet på Hindsholm skal vænne sig til, at skole- og pasningstilbud ændrer karakter. 3 På kort sigt, er det en økonomisk udgift for kommunen, at tilrette de eksisterende struktur til denne nye model. På længere sigt er det en investering i fremtiden for lokalområdet Hindsholm, og dermed hele Kerteminde kommune. 4 For de ansatte i de berørte institutioner vil det være en krævende arbejdsproces, at blive sammenlagt til en organisation. Her skal man i fællesskab være med til at opbygge en ny kultur i henholdsvis skole, SFO og daginstitution. 5 Konsekvenser for børnene/eleverne og forældrene har vi beskrevet under punktet Særlige karakteristika Økonomiske konsekvenser: Ved at samle al skoleaktivitet i Dalby, vil det kræve en tilbygning. Tilbygning kan være i form af permanent byggeri eller opstilling af pavillon. Ved en permanent tilbygning foreslår vi en fløj bygget sammen med nuværende biblioteksfløj og overbygning. Det vil betyde, at Gretes grund skal inddrages, således at bussløjfen flyttes ind på Gretes grund. (se skitsetegning). Der skal bygges 4 klasselokaler á 60 m2 240 m2 1 fællesareal 160 m2 i alt 400 m2 Den vejledende pris pr m2 til bygning af folkeskole er iflg. V&S Byggedata A/S ca ,- kr. pr. m2: 3,6 mil kr. for tilbygning. Derudover kræves det at 1. sal på SFO renoveres: ca. 1 mil kr. Udbygning af lærer- og kontorfaciliteter: ca. 0,5 mil kr. I alt for tilpasning af nuværende bygningsramme i Dalby: ca. 5,1 mil kr. Alternativt til permanent byggeri kan der opstilles pavilloner på Gretes grund. Prisen pr. m2 for opstilling af pavilloner er iflg. Stampe Knudsen A/S 4

5 8.000,- kr. pr. m2. Med udgangspunkt i samme antal m2 som ved permanent byggeri vil prisen være 3,2 mil kr. for pavilloner alene. Den samlede pris for ombygning med pavilloner er 4,7 mil kr. Det betyder, at besparelsen ved opsætning af pavillon i forhold til permanent byggeri er ,- kr. Pr. m2 er besparelsen kr ,-. Projektet kræver naturligvis en detailplanlægning, og det kan naturligvis diskuteres, hvor store skal klasselokalerne være, hvor mange fællesarealer skal der være osv. Der skal laves en plan for renovering af Mesinge skole, så den tilpasses behovet for børnepasning henholdsvis børnehave, vuggestuegruppe og samlingssted for dagplejen. Sammen med sådan en plan, skal økonomien belyses. Det arbejde har vi ikke set os i stand til at lave beregninger på. Hvis der skal etableres vuggestueafdeling, skal der bl.a. laves nye toiletter/bad med pusleplads og hæve/sænkeborde, krybberum og alderssvarende legeplads. Hvis man vælger at etablere en skole fordelt på 2 matrikler, skal man være opmærksom på, at i henhold til overenskomsten på lærerområdet skal lærere, der er ansat på 2 eller flere matrikler, have et løntillæg, ekstra tid og kørsel betalt. Omfanget af dette afhænger af antallet af lærere, som skal undervise på begge matrikler, og det kan først gøres op, ved en evt. planlægning af nyt skoleår. I forhold til ledelse af en skole med 2 matrikler kræves det, at der er 2 afdelingsledere/viceskoleinspektør og 1 skoleleder. Ved sammenlægning af skolerne til en matrikel vil man umiddelbart kunne spare lønkroner på ledelsessiden, da der vil være brug for 1 skoleleder og 1 viceskoleinspektør. Ligeledes vil der i børnehaveregi kunne spares på lønkroner ved sammenlægning til en matrikel. Ved at sammenlægge 2 eller flere arbejdskulturer, er det vigtigt at prioritere, at der skabes økonomiske rammer til personalegrupperne, således de kan udvikle en fælles identitet. Det gælder på dagpasningsområdet og på skoledelen. 5

6 Konklusion: Det er vigtigt at fremtidssikre lokalområderne i en kommune, hvis man ønsker, at der stadig skal være attraktivt at bo. En samlet skole vil sikre et fagligt og pædagogisk miljø, som vil være til gavn for både børn, ansatte og forældre. Fremtidens skole skal have en tilpas størrelse for at sikre gode lærere, og et dynamisk undervisningsmiljø: Fagligheden er et vigtigt parameter i diskussionen om skolestørrelser: såvel nationalt som internationalt peger alt i retning af, at større skoler er fagligt bedre. På en større skole, er der flere kollegiale muligheder og dynamik. På mange af de små lukningstruede skoler, er det vanskeligt at få en ny lærer der har liniefag, og uddannet i lige nøjagtig det, man har behov for. Det skaber problemer. Større steder har på flere planer mere rummelighed. Det lyder måske naturstridigt, men vi kan påvise det sort på hvidt: Jo mindre skolen er, desto flere elever bliver udskilt til specialskoler og specialundervisning Alle citater er fra professor ved Danmarks pædagogiske Universitet Niels Egelund, Politiken den 17/ Ved at etablere en skole i Dalby og et stærkt dagpasningstilbud i Mesinge, er der mulighed for udvikling i lokalområdet Hindsholm, og på længere sigt tiltrække nye borgere til området. 6

7 Bilag: Elevtalsprognose for Hindsholm Klasse og elevprognose Hindsholmskolen Årstal kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Klasse og elevtalsprognose Mesinge kl kl kl kl kl kl kl I alt Klasser Elevtal for Dalby-Mesinge kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Kl. i alt

8 I talmaterialet er der ikke taget hensyn til specialklassen. OBS! klasser i klasser i klasser i klasser i Antallet af klasselokaler på Hindsholmskolen 13 (evt. 14) Det forudsætter at: Renovere 1. sal over SFO til ekstra lokale Håndarbejde er i barak Musik er i barak Inddragelse af lok. 5 (whiteboard) Befolkningsprognose - oversigt Hindsholm Mesinge I alt Udvikling Dagplejebørn årige Børnehave årige 8

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Vi lytter til forskerne og gør det der virker

Vi lytter til forskerne og gør det der virker Vi lytter til forskerne og gør det der virker Radikale Venstre fremlægger nu vores bud på en ny skolestruktur i Randers Kommune. Vi lytter til forskerne, og gør det der bedst virker på børnene. Indledningsvis

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere