Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 Dokumentnr R-01 Version 2 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JASB EBE EBE

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 11 Formål 2 12 Datagrundlag 3 2 Varmegrundlag 4 21 Befolkningstal 4 22 Nuværende varmebehov 5 23 Fremtidigt varmebehov 14 3 Varmeforsyning Varmeproduktions- og forsyningsselskaber Fjernvarme- og naturgasnet Fjernvarmeproduktion Blokvarmeproduktion Lokale resurser Brændselsforbrug og CO 2 -udledning 45 4 Eksisterende varmeplaner Varmeplaner og områdeafgrænsninger Kommuneplan 52 5 Fremtidsperspektiver Varmebesparelser Varmeforsyning 56 6 Det videre forløb 61 7 Sammenfatning 62 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Metode for BBR-analyse Bilag 2: Metode for CO 2 -beregning Bilag 3: Eksisterende varmeplangrundlag

4 2 1 Baggrund og formål Frederikssund Kommune er varmeplanmyndighed, og det er kommunen, der skal godkende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg, som varmeproduktions- og forsyningsselskaber fremsætter 1 Kommunen kan bede produktions-/forsyningsselskaberne om at fremsætte givne projektforslag for kollektiv varmeforsyning og kan angive tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning Kommunen har således en central rolle i forhold til udformningen af den fremtidige varmeforsyning I varmeforsyningsplanlægningen er der tre overordnede hensyn, som skal afbalanceres: Økonomi, forsyningssikkerhed og miljø For at kommunen kan støttes i myndighedsbehandlingen og kan sikre en hensigtsmæssig udvikling på varmeforsyningsområdet, er det vigtigt, at kommunen udarbejder en strategi for varmeforsyningen En varmeforsyningsstrategi angiver kommunens målsætninger og retningslinjer for den fremtidige varmeforsyning og udformes i tæt dialog med varmeproduktions- og forsyningsselskaberne i kommunen Frederikssund Kommune påbegyndte i februar 2010 et projekt vedrørende udarbejdelse af en samlet varmeforsyningsstrategi for kommunen I denne statusrapport gennemgås den nuværende varmeforsyningssituation Med baggrund heri skitseres fremtidsperspektiverne for varmeforsyningen i kommunen 11 Formål Det overordnede formål med projektet er at etablere et grundlag for, at Frederikssund Kommune kan administrere i forhold til varmeforsyningsloven I rapporten analyseres den nuværende varmeforsyningssituation for Frederikssund Kommune, og fremtidsperspektiverne skitseres Formålet med gennemgangen er: At danne overblik over den tidligere planlægning på området 1 I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr 1295 af 13/12/2005)

5 3 At skabe et grundlag for fremtidige beslutninger inden for varmeplanlægning At støtte kommunen i myndighedsbehandling inden for varmeforsyningsområdet At danne basis for overvejelser omkring fremtidsperspektiverne for kommunens varmeforsyning At etablere et grundlag for dialog mellem kommuneplanlæggere, politikere samt fjernvarmeforsyningsselskaber og andre interessenter omkring den fremtidige varmeforsyning i kommunen At udgøre et fundament for opstilling og opfyldelse af kommunens målsætninger inden for varmeforsyningsområdet 12 Datagrundlag Gennemgangen af varmeforsyningssituationen er baseret på følgende tilgængelige data: Delvarmeplaner for de gamle kommuner, der i dag hører under Frederikssund Kommune Regionale data og geografiske kort fra kommunen samt fra Energistyrelsen Kort over fjernvarme- og naturgasnettene i kommunen Udtræk af data fra BBR fordelt på byer, som er anvendt til beregning af varmebehov fordelt på forskellige opvarmningsformer Oplysninger vedrørende nuværende og fremtidige forsyningsforhold indsamlet på afholdte møder med fjernvarmeforsyningsselskaber Anlægsdata for kollektive varmeforsyningsanlæg mv modtaget fra fjernvarmeselskaberne i kommunen på de afholdte møder Data for varmeproduktion og nettab for kollektive varmeforsyningsanlæg samt data for naturgasforbrug fordelt på veje i kommunen

6 4 2 Varmegrundlag I dette kapitel gennemgås det nuværende og fremtidige varmegrundlag i Frederikssund Kommune, fordelt geografisk og på opvarmningsformer 21 Befolkningstal Det samlede indbyggertal for Frederikssund Kommune samt for de største byer i kommunen er angivet i Tabel 21 Som det ses, bor omkring 70 % af indbyggere i kommunens 5 største byer I alt omkring 87 % af befolkningen i kommunen bor i byer med mere end 200 indbyggere Tabel 21 Indbyggerstatistik for Frederikssund Kommune for de større byer i kommunen Sommerhusområder er markeret med '(SOM)' By Befolkningstal 2010* Andel Frederikssund % Slangerup ,2 % Jægerspris ,2 % Skibby ,1 % Kulhuse (SOM) 933 2,1 % Skuldelev 893 2,0 % Gerlev 788 1,8 % Store Rørbæk 577 1,3 % Over Dråby Strand (SOM) 454 1,0 % Vellerup (delvist SOM) 443 1,0 % Kyndby Huse 359 0,8 % Dalby 315 0,7 % Jørlunde 305 0,7 % Sønderby (delvist SOM) 299 0,7 % Kyndby 267 0,6 % Ferslev 259 0,6 % Landerslev 255 0,6 % Venslev 250 0,6 % Dalby Huse (SOM) 247 0,6 % Lyngerup 235 0,5 % Total for ovenstående byer ,1 % Resterende del af Kommune ,9 % Frederikssund kommune i alt ,0 % * Kilde: Danmarks Statistik, folketal pr 1 januar 2010 fordelt på byer (http://wwwstatistikbankendk/statbank5a/defaultasp?w=1280)

7 5 På Figur 21 er byzoner og sommerhusområder markeret på et kort over kommunen Kulhuse Figur 21 Kort over Frederikssund Kommune med markeringer omkring byzoner og sommerhusområder 22 Nuværende varmebehov I Frederikssund Kommune er der fjernvarmeforsyning i Frederikssund, Jægerspris og Skuldelev, mens en stor del af varmebehovet i Kyndby Huse dækkes med blokvarme Der er naturgasforsyning til individuel opvarmning i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Store Rørbæk samt en række mindre byer Endelig er kommunens sommerhusområder, samt en række mindre byer, uden kollektiv varmeforsyning Et oversigtskort over fjernvarme-, blokvarme- og naturgasforsynede byområder er vist i Figur 22

8 6 Figur 22 Oversigtskort over kollektiv varmeforsyning i Frederikssund Kommune 221 Fjernvarmebehov De nuværende fjernvarmebehov i kommunen er præsenteret i Tabel 22 Varmebehovet er opgjort ud fra forsyningsselskabernes oplyste varmeproduktion an net (bruttovarmebehov) og fjernvarmesalg an forbruger for 2008/2009 eller 2009, afhængigt af tilgængelige data

9 7 Tabel 22 Fjernvarmebehov i Frederikssund Kommune 2008/2009 By Bruttovarmebehov (MWh/år an net) Varmesalg (MWh/år an forbruger) Målt Normalår* Målt Normalår* Andel af kommunens fjernvarmesalg i et normalår Nettab i et normalår Frederikssund (2009) % 27 % Jægerspris (2008/2009) % 30 % Skuldelev (2008/2009) % 27 % Total % 28 % *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt Det fremgår, at den største andel af kommunens nuværende fjernvarmebehov er i Frederikssund, mens Jægerspris og Skuldelev bidrager med henholdsvis 30 % og 6 % af fjernvarmebehovet 222 Blokvarmebehov En oversigt over Frederikssund Kommunes nuværende blokvarmebehov er vist i Tabel 23 Varmebehovet er opgjort ud fra oplysninger om blokvarmecentralers produktion i 2008 eller 2009, såfremt disse foreligger Alternativt er behovet analyseret ud fra data fra BBR 2 Tabel 23 Blokvarmebehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Antal blokvarmecentraler Varmesalg an forbruger i et normalår (MWh/år) Frederikssund (BBR-analyse) % Slangerup (2009/BBR-analyse) % Jægerspris (BBR-analyse) % Skibby (BBR-analyse) % Kyndby Huse (2008) % Venslev (BBR-analyse) % Total % Øvrige byer (BBR-analyse) Vides ikke Andel af kommunens blokvarmesalg i et normalår *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **BBR-analysen har lokaliseret et blokvarmebehov udenfor byerne Dette er ikke undersøgt nærmere 2 Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger Oplysningerne i BBR dækker bla areal, beliggenhed, anvendelse og type af opvarmning

10 8 Som det ses, udgør blokvarmebehovene i Slangerup og Frederikssund den største andel af kommunens samlede blokvarmebehov Det er ikke entydigt, hvor grænsen mellem blokvarme og fjernvarme befinder sig De store blokvarmesystemer i kommunen er kategoriseret som blokvarme, fordi der er tale om et endeligt antal tilsluttede brugere, og fordi de i de eksisterende varmeplaner er kategoriseret som blokvarme Blokvarmeproduktionen er i Kyndby Huse baseret på olie (varmen produceres på Kyndbyværket), mens den i Jægerspris er baseret på træflis For de øvrige blokvarmecentraler er det forudsat, at de er baseret på naturgas, eftersom de er placeret i naturgasområder 223 Naturgasbehov En opgørelse af naturgasbehovet i Frederikssund Kommune er angivet i Tabel 24 Naturgasbehovet er opgjort ud fra oplysninger fra forsyningsselskaber eller analyser baseret på BBR-data Grundet uoverensstemmelser mellem data fra forsyningsselskaber og BBR-analyser er der på enkelte punkter foretaget korrektion af opgørelsens resultat Opgørelsen dækker hele kommunen og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer Tabel 24 Naturgasbehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Bruttonaturgasbehov i et normalår (MWh/år)* Andel af kommunens naturgasbehov Fjernvarme, kraftvarme og blokvarme** (oplyst af fjv-selskaber) Proces-varme (estimeret) Rumvarme og varmt brugsvand*** (BBR-data) Total (oplyst af naturgasselskab) Frederikssund ,0 % Slangerup ,8 % Jægerspris**** ,6 % Skibby ,3 % Skuldelev ,4 % Gerlev ,0 % Store Rørbæk ,6 % Kyndby Huse ,0 % Dalby ,4 % Sønderby ,0 % Jørlunde ,9 % Ferslev ,1 % Landerslev ,0 % Kyndby ,2 %

11 9 Lyngerup ,2 % Venslev ,7 % Resten af kommunen ,8 % Total % *Oplysninger fra fjernvarme- og naturgasselskaber er graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **Det forudsættes, at blokvarme i naturgasområder er baseret på naturgas, har et nettab på 30 % og en kedelvirkningsgrad på 90 % ***En varmevirkningsgrad på 90 % for naturgasfyr/-kedler er forudsat ****Kraftvarmeværket i Jægerspris forsyner Jægerspris, Gerlev og Landerslev Af tabellen ses, at kommunens tre største byer samlet set står for omkring 90 % af naturgasbehovet Ligeledes ses det, at kommunens samlede naturgasbehov til henholdsvis procesvarme samt rumvarme og varmt brugsvand er i samme størrelsesorden Frederikssund skiller sig ud ved at have en stor andel procesvarme, hvilket i høj grad skyldes Haldor Topsøes fabrik, som har et stort naturgasbehov Byerne Jægerspris og Skuldelev er specielle, i og med at kraftvarmeværkerne i disse byer er de eneste, der forsynes med naturgas og dermed udgør hele naturgasforbruget I opgørelsen af kommunens varmebehov fordelt på fjernvarme, naturgas og individuel opvarmning indgår alene naturgasforbruget til rumvarme og varmt brugsvand Naturgasforbruget til fjernvarme, kraftvarme og blokvarme indgår som en del af brændselsforbruget til fjernvarme- og blokvarmeforsyningen 224 Varmebehov fordelt på byer og opvarmningsformer Der er foretaget BBR-udtræk for bolig- og erhvervsarealer (m 2 ) for forskellige bygningstyper 3 med givne varmeinstallationer og opførelsesår Ved hjælp af med nøgletal for varmebehovet for hver af de givne bygningstyper (kwh/m 2 ) samt 7 forskellige grupperinger af opførelsesår er varmebehovets fordeling på opvarmningsformer beregnet Metoden er nærmere beskrevet i Bilag 1 Beregningen dækker varme til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand Beregningen er foretaget for hele Frederikssund Kommune og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer i kommunen Oplysningerne fra forsyningsselskaberne stemmer ikke altid overens med resultaterne fra analyse af BBR-data - blandt andet på grund af usikkerheder i data fra BBR 3 Feks parcelhuse / række-, kæde og dobbelthuse / etageboligbebyggelse / kontor, handel, lager, offentlig administration

12 10 Beregningerne er korrigeret således, at fjernvarmebehovet og dele af blokvarmebehovet stemmer overens med det af forsyningsselskaberne oplyste Ligeledes er varmebehovet baseret på naturgas i Store Rørbæk og Lyngerup nedjusteret, således at det stemmer overens med det af naturgasselskabet oplyste De resterende varmebehov er baseret på analyser af BBR-data De ud fra beregningerne estimerede varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer er vist i Tabel 25 Derudover er varmebehovet illustreret på de efterfølgende figurer Tabel 25 Varmebehov (rumvarme og varmt brugsvand) i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (MWh/år i et normalår) By Total Fjernvarme Blokvarme Naturgasfyr Oliefyr Elvarme Fastbrændselsfyr Anden* varmeinstallation Frederikssund Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Store Rørbæk Kyndby Huse Dalby Sønderby Jørlunde Ferslev Landerslev Kyndby Lyngerup Venslev Resten af kommunen Frederikssund Kommune i alt % 21 % 4 % 31 % 23 % 14 % 1 % 6 % *Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lign), varmepumper, gasradiatorer og halm som opvarmningsmiddel

13 11 MWh/år Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 23 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i MWh/år i et normalår) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 24 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i % i et normalår)

14 12 Resten af kommunen, 25% Venslev, 1% Lyngerup, 1% Kyndby, 1% Landerslev, 1% Ferslev, 1% Jørlunde, 1% Sønderby, 1% Dalby, 1% Kyndby Huse, 1% Store Rørbæk, 1% Gerlev, 1% Skuldelev, 2% Skibby, 7% Frederikssund, 37% Jægerspris, 7% Slangerup, 13% Figur 25 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på byer Det ses ud fra ovenstående figur, at de 5 byer med fjernvarme (Frederikssund, Jægerspris, Skuldelev, Gerlev og Landerslev) tilsammen dækker 48 % af kommunens samlede varmebehov De 10 byer med individuel naturgasforsyning (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Store Rørbæk, Dalby, Jørlunde, Ferslev, Kyndby, Lyngerup og Venslev) dækker tilsammen ca 65 % af det samlede varmebehov Ikke kollektivt forsynede byer, sommerhusområder og landdistrikter dækker samlet set omkring 24 % af Frederikssund Kommunes samlede varmebehov

15 13 Oliefyr 23% Elvarme 14% Fastbrændselsfyr 1% Anden varmeinstallation 6% Fjernvarme 21% Naturgasfyr 31% Blokvarme 4% Figur 26 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på opvarmningsformer Som det ses af Figur 26 er naturgasfyr den dominerende opvarmningsform i Frederikssund Kommune, mens fjernvarme/blokvarme og oliefyr hver dækker ca en fjerdedel af opvarmningsbehovet Sammenlignes med landsgennemsnittet (se Figur 27) har Frederikssund Kommune en mindre andel af fjernvarme og en tilsvarende større andel af naturgasfyr og elvarme

16 14 Oliefyr 21% Elvarme 6% Anden varmeinstallation 4% Naturgasfyr 16% Fjernvarme 53% Figur 27 Det samlede varmeforbrug i Danmark i et normalår fordelt på opvarmningsformer 4 23 Fremtidigt varmebehov Den fremtidige udvikling af varmebehovet afhænger af en række faktorer, heriblandt: Forventede energibesparelser for nuværende byggeri Prognose for nybyggeri i kommunen 231 Forudsatte energibesparelser Der er en øget fokus på energibesparelser, og bla er forsyningsselskaberne i henhold til energispareaftalen med staten forpligtet til at dokumentere energibesparelser Energibesparelserne kan forekomme som besparelser i bygninger, men feks også ved konvertering fra naturgas til fjernvarme (såfremt fjernvarmen er kvotebelagt) eller ved etablering af kollektive vedvarende varmeproduktionsanlæg Generelt set foreligger der ikke hos de enkelte fjernvarmeselskaber nogen forventninger til omfang af energibesparelser Det forudsættes ved beregning af fremtidigt varmebehov, at der årligt spares 1 % på varmebehovet til rumopvarmning og varmt brugsvand Frederikssund kommune har inden for det seneste år sat fokus på energiforbrug og energibesparelser i de kommunale bygninger Kommunen har i 2010 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og dette indebærer en forpligtelse til at reducere CO 2 -udslippet med minimum to procent om 4 Varmeplan Danmark, Bilagsrapport, Dansk Fjernvarme, oktober 2008

17 15 året Kommunen har i den forbindelse iværksat nogle konkrete initiativer, der beskrives nærmere i rapportens afsnit Prognose for nybyggeri Det forventede boligbyggeri frem til 2021 er opgjort i Tabel 26 Heraf fremgår det, at størstedelen af nybyggeriet vil ske i 4 største byer (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby) Dertil forventes der over tid en massiv udbygning i forbindelse med realiseringen af Den Nye By ved Store Rørbæk syd for Frederikssund Det skal hertil bemærkes, at der for Den Nye By forventes yderligere ca 5400 nye boliger efter 2021, ligesom der udover boliger også vil indgå erhvervsbyggeri i området Det samlede forventede boligbyggeri for kommunen er illustreret i Figur 28 og Figur 29 Tabel 26 Forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune fordelt på by- og boligtype (antal boliger) By Tæt/lav by Parcel-/ familie boliger Etageboliger Seniorboliger Plejehjemsboliger Total Frederikssund Ny By st Rørbæk Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Dalby Jørlunde Lyngerup Resten af kommunen Kommunen i alt

18 16 Figur 28 Oversigtskort over planlagte udbygningsområder i Frederikssund Kommune 5 5 Kilde: Frederikssund Kommune - Kommuneplan

19 Prognose for boligbyggeri i Frederikssund Kommune Antal nybyggede boliger Plejehjemsboliger Seniorboliger Etageboliger Parcel/familieboliger Tæt/lav by Estimeret boligbyggeri Figur 29 Samlet forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune Samlet set forventes der de næste 11 år opført ca 2800 boliger, hvilket svarer til ca 20 % af det eksisterende antal opvarmede boliger i hele kommunen (ca jf BBR) 233 Prognose for varmebehov Ud fra de forudsatte energibesparelser samt prognosen for boligbyggeri er et fremtidigt varmebehov estimeret I Tabel 27 er forudsætningerne for beregning af det fremtidige opvarmningsbehov illustreret

20 18 Tabel 27 Forudsætninger for beregning af fremtidigt varmebehov for nybyggeri Nybyggeri Areal Varmebehov før 2012* Varmebehov efter 2011** Varmebesparelse pr år Varme behov i 2021 m 2 /bygning kwh/(m 2 *år) kwh/(m 2 *år) - MWh/år Eksisterende bygninger*** % Tæt/lav by % 4470 Parcel/familieboliger % 7160 Etageboliger % 2770 Seniorboliger % 136 Plejehjemsboliger % 173 Kontor/skoler/institutioner??? 1 %? Andre erhvervsbygninger??? 1 %? Total *Svarende til kravene i det nuværende bygningsreglement **Svarende til kravene til lavenergiklasse 1 ***Beregnet ud fra BBR-data Figur 210 viser, at på trods af den væsentlige forøgelse af boliger, vil det fremtidige varmebehov ikke stige Dette har to årsager: Nybyggeri efter 2011 bygges jf kommuneplanen som lavenergi klasse 1 bygninger Dette betyder, at varmebehovet fra fremtidige boliger er begrænset Der er forudsat en årlig besparelse på 1 % på varmebehovet Resultatet er, at kommunens samlede varmebehov i 2021 er reduceret med 7 %, på trods af at der forventes opført et stort antal boliger Det skal bemærkes at der ved beregning af fremtidigt varmebehov mangler data for nybyggeri inden for kontorer, skoler, institutioner og andre erhvervsejendomme Det vurderes, at tilvejebringelsen af disse data ikke vil ændre på det samlede billede af, at varmebehovet i kommunen ikke stiger

21 Prognose for varmebehov i Frederikssund Kommune MWh varmebehov Estimeret boligbyggeri Akkumuleret boligbyggeri Eksisterende bygningsmasse Figur 210 Udviklingen i Frederikssund Kommunes varmebehov fra 2010 til 2026

22 20 3 Varmeforsyning I dette kapitel beskrives de nuværende varmeproduktions- og forsyningsselskaber, fjernvarme- og naturgasnet, samt kollektive varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Dertil skitseres kommunens anvendelse af overskudsvarme samt kommunens samlede brændselsforbrug 31 Varmeproduktions- og forsyningsselskaber HMN Naturgas I/S er naturgasforsyningsselskab i Frederikssund Kommune 6 En oversigt over fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune er vist i Tabel 31 Ud for hvert produktionsselskab er det angivet, hvilke produktionsanlæg selskabet ejer Fjernvarmeproduktionsanlæggene og fjernvarmeforsyningen er beskrevet i afsnit 33 Tabel 31 Fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune By Varmeforsyningsselskaber Varmeproduktions-selskaber Varmeproduktionsanlæg Frederikssund EON Varme Danmark ApS EON Produktion Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk (naturgas) Jægerspris, Gerlev, Landerslev Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris kraftvarmeværk (naturgas og solvarme*) Skuldelev Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Kraftvarmeværk (naturgas) *Solvarmeanlægget idriftsættes i 2010 og indgår derfor ikke i opgørelser over årlig varmeproduktion En oversigt over boligselskaber og institutioner, som forsynes med blokvarme, er vist i Tabel 32 Blokvarmeforsyningen og produktionsanlæggene er nærmere beskrevet i afsnit 34 6 HMN Naturgas I/S blev etableret 1 januar 2010 ved en fusion mellem HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S og er et fælleskommunalt interessentskab ejet ligeligt af 57 kommuner i Hovedstadsområdet og i Midt- og Nordjylland

23 21 Tabel 32 Blokvarmeforsyning i Frederikssund Kommune By Boligselskab/institution Antal centraler Varmeproduktionsanlæg Frederikssund Frederikssund Andels Boligforening FAB 1 Naturgaskedler Boligselskabet Rosenvænget 1 Antaget naturgaskedler Frederikssund Boligselskab 1 Antaget naturgaskedler Kommunale skoler 2 Antaget naturgaskedler Kendes ikke 2 Antaget naturgaskedler Slangerup Jægerspris Slangerupgård (kommunale institutioner), Solgården Omsorgscenter, Danske Funktionærers Boligselskab smba og Administrationscenter Slangerup Slangerup almennyttige Andelsboligforening Kong Frederik d 7 Stiftelse (Jægerspris Slot) 1 Slangerup kraftvarmeværk, EON (naturgas) 1 Lokalt kraftvarmeværk, drives af EON (naturgas) 1 Fliskedel Skibby Boligselskabet af Antaget naturgaskedler Kendes ikke 3 Antaget naturgaskedler Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse 1 Kyndbyværket, DONG Energy (oliekedel) Venslev Kendes ikke 1 Antaget naturgaskedler Øvrige byer Kendes ikke Kendes ikke Antaget naturgaskedler 32 Fjernvarme- og naturgasnet I det følgende vises kort over fjernvarme- og naturgasnet i kollektivt forsynede områder i Frederikssund Kommune Kortene er dannet ud fra digitale optegnelser af forsyningsnet oplyst af kommunens fjernvarme- og naturgasselskaber Et oversigtskort over fjernvarmenettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 31 Som det ses, består fjernvarmenettene af tre adskilte forsyningsnet: et for Frederikssund, et for Skuldelev samt et, der dækker Jægerspris, Gerlev og Landerslev Et oversigtskort over naturgasnettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 32 Som det ses, er naturgasforsyningen sammenhængende i henholdsvis den vestlige del (Hornsherred) og den østlige del af kommunen, men de to dele er ikke sammenhængende Det ses også, at den nordlige del af naturgasnettet i Hornsherred passerer igennem Landerslev og forsyner kraftvarmeværket i det sydlige Jægerspris Der er således ikke individuel naturgasforsyning i disse to byer Det samme gør sig

24 22 gældende i Skuldelev, hvor der udelukkende er forsyning til kraftvarmeværket og ikke noget distributionsnet i selve byen Figur 31 Fjernvarmenet i Frederikssund Kommune

25 23 Figur 32 Naturgasnet i Frederikssund kommune 321 Frederikssund Figur 33 viser et kort over naturgas- og fjernvarmenet i Frederikssund By Som det ses, dækker naturgasnettet primært den sydlige og vestlige del af Frederikssund samt Græse Bakkeby i nord, mens fjernvarmenettet dækker en del af den nordlige del af byen

26 24 Figur 33 Fjernvarme- og naturgasnet i Frederikssund 322 Slangerup og Jørlunde Figur 34 viser et kort over naturgasnettet i Slangerup og Jørlunde Som det ses, dækker naturgasnettet hele Slangerup med undtagelse af enkelte områder, som primært er opvarmet med blokvarme eller elvarme I Jørlunde dækker naturgasnettet hele byen

27 25 Der er ikke fjernvarmenet i Slangerup og Jørlunde Figur 34 Naturgasnet og blokvarmenet (blokvarmenet ikke vist for bebyggelsen Øparken) i Slangerup og Jørlunde 323 Jægerspris, Landerslev og Gerlev Figur 35 viser et kort over de kollektive forsyningsnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende op til Jægerspris Kraftvarmeværk og forsyner dermed ingen af byerne i området Fjernvarmenettet dækker store dele af Jægerspris og Gerlev og hele Landerslev

28 26 Figur 35 Fjernvarme- og naturgasnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev 324 Skibby Figur 36 viser et kort over naturgasnettet i Skibby Som det ses, dækker naturgasnettet hele Skibby Der er ikke fjernvarmenet i byen

29 27 Figur 36 Fjernvarme- og naturgasnet i Skibby 325 Skuldelev Figur 37 viser et kort over naturgasnettet i Skuldelev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende til Skuldelev Kraftvarmeværk og forsyner dermed ikke andre brugere i byen Grundet manglende oplysninger indgår byens fjernvarmenet ikke på kortet Fjernvarmenettet dækker hele byen med undtagelse af Toftehøj og dele af Egevej 7 7 Skuldelev Energiselskab Amba

30 28 Figur 37 Naturgasnet i Skuldelev (fjernvarmenettet er ikke vist) 326 Store Rørbæk Figur 38 viser et kort over naturgasnettet i Store Rørbæk Som det ses, dækker naturgasnettet hele Store Rørbæk Der er ikke fjernvarmenet i byen

31 29 Figur 38 Fjernvarme- og naturgasnet i Store Rørbæk 327 Dalby og Lyngerup Figur 39 viser et kort over naturgasnet i Dalby og Lyngerup Som det ses, dækker naturgasnet begge byer Der er ikke fjernvarmenet i byerne

32 30 Figur 39 Fjernvarme- og naturgasnet i Dalby og Lyngerup 328 Ferslev, Kyndby og Venslev Figur 310 viser et kort over naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev Som det ses, er alle tre byer dækket af naturgasnet bortset fra enkelte områder i byerne, der ikke er dækket Der er ikke fjernvarmenet i byerne

33 31 Figur 310 Fjernvarme- og naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev 33 Fjernvarmeproduktion Et oversigtskort over større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune er vist i Figur 311 Som det fremgår, er alle anlæg kraftvarmeanlæg Ud over de 3 i Tabel 31 listede anlæg er på kortet også vist Kyndbyværket, samt EON Varme Danmarks anlæg i Slangerup og Slangerup Almennyttige Andelsboligforenings anlæg i Slangerup Kyndbyværket er et centralt elværk,

34 32 der fungerer som nød- og reservelast, og som også forsyner Kyndby Huse med varme (blokvarme) De to anlæg i Slangerup er blokvarmecentraler Ud over de på kortet viste varmeproduktionsanlæg findes en række mindre blokvarmecentraler i bla Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Venslev (se afsnit 34) Figur 311 Større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Den samlede fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune er ca 52,3 MW varme Heraf findes den største del i Frederikssund (33,5 MW), den næststørste i Jægerspris (15 MW) og den tredjestørste del i Skuldelev (3,8 MW) Dette fremgår af Tabel 33, som viser en oversigt over fjernvarmeproduktionskapaciteten i kommunen

35 33 Tabel 33 Fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune (MW varme) By Kraftvarme Kedler Total Frederikssund 6,5 27,0 33,5 Jægerspris 7,0 8,0 15,0 Skuldelev 1,5 2,3 3,8 Total 15,0 37,3 52,3 I alle tre produktionsanlæg udgør kraftvarmeproduktion grundlasten, mens kedler anvendes som spids- og reservelast Fordelingen af den årlige fjernvarmeproduktion på kraftvarme- og kedelproduktion er vist i Figur Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune MWh/år Frederikssund Jægerspris Skuldelev Kedler Kraftvarme Figur 312 Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune i 2008/2009 fordelt på kraftvarme- og kedelproduktion (ab værk) Den nuværende fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune er udelukkende produceret på naturgas, og er dermed baseret på fossilt brændsel Tabel 34 opgør, hvor meget naturgas der forbruges på kraftvarmeværkerne Ses der på CO 2 -udledning, viser Tabel 34, at fjernvarmeproduktionens store andel af kraftvarme resulterer i negativ CO 2 -udledning Dette skyldes, at elproduktionen fortrænger anden elproduktion, som ellers hovedsageligt ville have været produceret på kondensværker fyret med kul (marginal elproduktion) Bilag beskriver metoden for CO 2 -opgørelsen nærmere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Energipolitisk Konference København, den 4. september 2014 Niels From 1 Hvorfor skal vi omstille til VE? Forsyningssikkerhed /

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning. Vejledning

Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning. Vejledning Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

STATUS OG PLAN FOR VARMEFORSYNINGEN I REBILD KOMMUNE

STATUS OG PLAN FOR VARMEFORSYNINGEN I REBILD KOMMUNE STATUS OG PLAN FOR VARMEFORSYNINGEN I REBILD KOMMUNE OKTOBER 2010 STATUS OG PLAN FOR VARMEFORSYNINGEN I Revision 01E Dato 2010-07-08 Udarbejdet af PTRH Kontrolleret af HLLM Godkendt af PTRH Rebild Kommune

Læs mere

Effektiv varmeplanlægning

Effektiv varmeplanlægning VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Energibyen Frederikshavn - Potentiale for varmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder

Energibyen Frederikshavn - Potentiale for varmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder Energibyen Frederikshavn - Potentiale for varmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder Bernd Möller og Karl Sperling Aalborg Universitet 1 Energibyen Frederikshavn - Potentiale for varmebesparelser

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Strategisk energiplan Fyn. - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn

Strategisk energiplan Fyn. - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Strategisk energiplan Fyn - Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Titel: Strategisk energiplan Fyn Den indledende kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn Dato: 29-10-2014 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere