Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 Dokumentnr R-01 Version 2 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JASB EBE EBE

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 11 Formål 2 12 Datagrundlag 3 2 Varmegrundlag 4 21 Befolkningstal 4 22 Nuværende varmebehov 5 23 Fremtidigt varmebehov 14 3 Varmeforsyning Varmeproduktions- og forsyningsselskaber Fjernvarme- og naturgasnet Fjernvarmeproduktion Blokvarmeproduktion Lokale resurser Brændselsforbrug og CO 2 -udledning 45 4 Eksisterende varmeplaner Varmeplaner og områdeafgrænsninger Kommuneplan 52 5 Fremtidsperspektiver Varmebesparelser Varmeforsyning 56 6 Det videre forløb 61 7 Sammenfatning 62 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Metode for BBR-analyse Bilag 2: Metode for CO 2 -beregning Bilag 3: Eksisterende varmeplangrundlag

4 2 1 Baggrund og formål Frederikssund Kommune er varmeplanmyndighed, og det er kommunen, der skal godkende de projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg, som varmeproduktions- og forsyningsselskaber fremsætter 1 Kommunen kan bede produktions-/forsyningsselskaberne om at fremsætte givne projektforslag for kollektiv varmeforsyning og kan angive tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning Kommunen har således en central rolle i forhold til udformningen af den fremtidige varmeforsyning I varmeforsyningsplanlægningen er der tre overordnede hensyn, som skal afbalanceres: Økonomi, forsyningssikkerhed og miljø For at kommunen kan støttes i myndighedsbehandlingen og kan sikre en hensigtsmæssig udvikling på varmeforsyningsområdet, er det vigtigt, at kommunen udarbejder en strategi for varmeforsyningen En varmeforsyningsstrategi angiver kommunens målsætninger og retningslinjer for den fremtidige varmeforsyning og udformes i tæt dialog med varmeproduktions- og forsyningsselskaberne i kommunen Frederikssund Kommune påbegyndte i februar 2010 et projekt vedrørende udarbejdelse af en samlet varmeforsyningsstrategi for kommunen I denne statusrapport gennemgås den nuværende varmeforsyningssituation Med baggrund heri skitseres fremtidsperspektiverne for varmeforsyningen i kommunen 11 Formål Det overordnede formål med projektet er at etablere et grundlag for, at Frederikssund Kommune kan administrere i forhold til varmeforsyningsloven I rapporten analyseres den nuværende varmeforsyningssituation for Frederikssund Kommune, og fremtidsperspektiverne skitseres Formålet med gennemgangen er: At danne overblik over den tidligere planlægning på området 1 I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr 1295 af 13/12/2005)

5 3 At skabe et grundlag for fremtidige beslutninger inden for varmeplanlægning At støtte kommunen i myndighedsbehandling inden for varmeforsyningsområdet At danne basis for overvejelser omkring fremtidsperspektiverne for kommunens varmeforsyning At etablere et grundlag for dialog mellem kommuneplanlæggere, politikere samt fjernvarmeforsyningsselskaber og andre interessenter omkring den fremtidige varmeforsyning i kommunen At udgøre et fundament for opstilling og opfyldelse af kommunens målsætninger inden for varmeforsyningsområdet 12 Datagrundlag Gennemgangen af varmeforsyningssituationen er baseret på følgende tilgængelige data: Delvarmeplaner for de gamle kommuner, der i dag hører under Frederikssund Kommune Regionale data og geografiske kort fra kommunen samt fra Energistyrelsen Kort over fjernvarme- og naturgasnettene i kommunen Udtræk af data fra BBR fordelt på byer, som er anvendt til beregning af varmebehov fordelt på forskellige opvarmningsformer Oplysninger vedrørende nuværende og fremtidige forsyningsforhold indsamlet på afholdte møder med fjernvarmeforsyningsselskaber Anlægsdata for kollektive varmeforsyningsanlæg mv modtaget fra fjernvarmeselskaberne i kommunen på de afholdte møder Data for varmeproduktion og nettab for kollektive varmeforsyningsanlæg samt data for naturgasforbrug fordelt på veje i kommunen

6 4 2 Varmegrundlag I dette kapitel gennemgås det nuværende og fremtidige varmegrundlag i Frederikssund Kommune, fordelt geografisk og på opvarmningsformer 21 Befolkningstal Det samlede indbyggertal for Frederikssund Kommune samt for de største byer i kommunen er angivet i Tabel 21 Som det ses, bor omkring 70 % af indbyggere i kommunens 5 største byer I alt omkring 87 % af befolkningen i kommunen bor i byer med mere end 200 indbyggere Tabel 21 Indbyggerstatistik for Frederikssund Kommune for de større byer i kommunen Sommerhusområder er markeret med '(SOM)' By Befolkningstal 2010* Andel Frederikssund % Slangerup ,2 % Jægerspris ,2 % Skibby ,1 % Kulhuse (SOM) 933 2,1 % Skuldelev 893 2,0 % Gerlev 788 1,8 % Store Rørbæk 577 1,3 % Over Dråby Strand (SOM) 454 1,0 % Vellerup (delvist SOM) 443 1,0 % Kyndby Huse 359 0,8 % Dalby 315 0,7 % Jørlunde 305 0,7 % Sønderby (delvist SOM) 299 0,7 % Kyndby 267 0,6 % Ferslev 259 0,6 % Landerslev 255 0,6 % Venslev 250 0,6 % Dalby Huse (SOM) 247 0,6 % Lyngerup 235 0,5 % Total for ovenstående byer ,1 % Resterende del af Kommune ,9 % Frederikssund kommune i alt ,0 % * Kilde: Danmarks Statistik, folketal pr 1 januar 2010 fordelt på byer (http://wwwstatistikbankendk/statbank5a/defaultasp?w=1280)

7 5 På Figur 21 er byzoner og sommerhusområder markeret på et kort over kommunen Kulhuse Figur 21 Kort over Frederikssund Kommune med markeringer omkring byzoner og sommerhusområder 22 Nuværende varmebehov I Frederikssund Kommune er der fjernvarmeforsyning i Frederikssund, Jægerspris og Skuldelev, mens en stor del af varmebehovet i Kyndby Huse dækkes med blokvarme Der er naturgasforsyning til individuel opvarmning i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Store Rørbæk samt en række mindre byer Endelig er kommunens sommerhusområder, samt en række mindre byer, uden kollektiv varmeforsyning Et oversigtskort over fjernvarme-, blokvarme- og naturgasforsynede byområder er vist i Figur 22

8 6 Figur 22 Oversigtskort over kollektiv varmeforsyning i Frederikssund Kommune 221 Fjernvarmebehov De nuværende fjernvarmebehov i kommunen er præsenteret i Tabel 22 Varmebehovet er opgjort ud fra forsyningsselskabernes oplyste varmeproduktion an net (bruttovarmebehov) og fjernvarmesalg an forbruger for 2008/2009 eller 2009, afhængigt af tilgængelige data

9 7 Tabel 22 Fjernvarmebehov i Frederikssund Kommune 2008/2009 By Bruttovarmebehov (MWh/år an net) Varmesalg (MWh/år an forbruger) Målt Normalår* Målt Normalår* Andel af kommunens fjernvarmesalg i et normalår Nettab i et normalår Frederikssund (2009) % 27 % Jægerspris (2008/2009) % 30 % Skuldelev (2008/2009) % 27 % Total % 28 % *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt Det fremgår, at den største andel af kommunens nuværende fjernvarmebehov er i Frederikssund, mens Jægerspris og Skuldelev bidrager med henholdsvis 30 % og 6 % af fjernvarmebehovet 222 Blokvarmebehov En oversigt over Frederikssund Kommunes nuværende blokvarmebehov er vist i Tabel 23 Varmebehovet er opgjort ud fra oplysninger om blokvarmecentralers produktion i 2008 eller 2009, såfremt disse foreligger Alternativt er behovet analyseret ud fra data fra BBR 2 Tabel 23 Blokvarmebehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Antal blokvarmecentraler Varmesalg an forbruger i et normalår (MWh/år) Frederikssund (BBR-analyse) % Slangerup (2009/BBR-analyse) % Jægerspris (BBR-analyse) % Skibby (BBR-analyse) % Kyndby Huse (2008) % Venslev (BBR-analyse) % Total % Øvrige byer (BBR-analyse) Vides ikke Andel af kommunens blokvarmesalg i et normalår *Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **BBR-analysen har lokaliseret et blokvarmebehov udenfor byerne Dette er ikke undersøgt nærmere 2 Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger Oplysningerne i BBR dækker bla areal, beliggenhed, anvendelse og type af opvarmning

10 8 Som det ses, udgør blokvarmebehovene i Slangerup og Frederikssund den største andel af kommunens samlede blokvarmebehov Det er ikke entydigt, hvor grænsen mellem blokvarme og fjernvarme befinder sig De store blokvarmesystemer i kommunen er kategoriseret som blokvarme, fordi der er tale om et endeligt antal tilsluttede brugere, og fordi de i de eksisterende varmeplaner er kategoriseret som blokvarme Blokvarmeproduktionen er i Kyndby Huse baseret på olie (varmen produceres på Kyndbyværket), mens den i Jægerspris er baseret på træflis For de øvrige blokvarmecentraler er det forudsat, at de er baseret på naturgas, eftersom de er placeret i naturgasområder 223 Naturgasbehov En opgørelse af naturgasbehovet i Frederikssund Kommune er angivet i Tabel 24 Naturgasbehovet er opgjort ud fra oplysninger fra forsyningsselskaber eller analyser baseret på BBR-data Grundet uoverensstemmelser mellem data fra forsyningsselskaber og BBR-analyser er der på enkelte punkter foretaget korrektion af opgørelsens resultat Opgørelsen dækker hele kommunen og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer Tabel 24 Naturgasbehov for Frederikssund Kommune opgjort for et normalår By Bruttonaturgasbehov i et normalår (MWh/år)* Andel af kommunens naturgasbehov Fjernvarme, kraftvarme og blokvarme** (oplyst af fjv-selskaber) Proces-varme (estimeret) Rumvarme og varmt brugsvand*** (BBR-data) Total (oplyst af naturgasselskab) Frederikssund ,0 % Slangerup ,8 % Jægerspris**** ,6 % Skibby ,3 % Skuldelev ,4 % Gerlev ,0 % Store Rørbæk ,6 % Kyndby Huse ,0 % Dalby ,4 % Sønderby ,0 % Jørlunde ,9 % Ferslev ,1 % Landerslev ,0 % Kyndby ,2 %

11 9 Lyngerup ,2 % Venslev ,7 % Resten af kommunen ,8 % Total % *Oplysninger fra fjernvarme- og naturgasselskaber er graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF Nettabet samt 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt **Det forudsættes, at blokvarme i naturgasområder er baseret på naturgas, har et nettab på 30 % og en kedelvirkningsgrad på 90 % ***En varmevirkningsgrad på 90 % for naturgasfyr/-kedler er forudsat ****Kraftvarmeværket i Jægerspris forsyner Jægerspris, Gerlev og Landerslev Af tabellen ses, at kommunens tre største byer samlet set står for omkring 90 % af naturgasbehovet Ligeledes ses det, at kommunens samlede naturgasbehov til henholdsvis procesvarme samt rumvarme og varmt brugsvand er i samme størrelsesorden Frederikssund skiller sig ud ved at have en stor andel procesvarme, hvilket i høj grad skyldes Haldor Topsøes fabrik, som har et stort naturgasbehov Byerne Jægerspris og Skuldelev er specielle, i og med at kraftvarmeværkerne i disse byer er de eneste, der forsynes med naturgas og dermed udgør hele naturgasforbruget I opgørelsen af kommunens varmebehov fordelt på fjernvarme, naturgas og individuel opvarmning indgår alene naturgasforbruget til rumvarme og varmt brugsvand Naturgasforbruget til fjernvarme, kraftvarme og blokvarme indgår som en del af brændselsforbruget til fjernvarme- og blokvarmeforsyningen 224 Varmebehov fordelt på byer og opvarmningsformer Der er foretaget BBR-udtræk for bolig- og erhvervsarealer (m 2 ) for forskellige bygningstyper 3 med givne varmeinstallationer og opførelsesår Ved hjælp af med nøgletal for varmebehovet for hver af de givne bygningstyper (kwh/m 2 ) samt 7 forskellige grupperinger af opførelsesår er varmebehovets fordeling på opvarmningsformer beregnet Metoden er nærmere beskrevet i Bilag 1 Beregningen dækker varme til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand Beregningen er foretaget for hele Frederikssund Kommune og er udspecificeret for byer med byzone og kollektivt forsynede byer i kommunen Oplysningerne fra forsyningsselskaberne stemmer ikke altid overens med resultaterne fra analyse af BBR-data - blandt andet på grund af usikkerheder i data fra BBR 3 Feks parcelhuse / række-, kæde og dobbelthuse / etageboligbebyggelse / kontor, handel, lager, offentlig administration

12 10 Beregningerne er korrigeret således, at fjernvarmebehovet og dele af blokvarmebehovet stemmer overens med det af forsyningsselskaberne oplyste Ligeledes er varmebehovet baseret på naturgas i Store Rørbæk og Lyngerup nedjusteret, således at det stemmer overens med det af naturgasselskabet oplyste De resterende varmebehov er baseret på analyser af BBR-data De ud fra beregningerne estimerede varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer er vist i Tabel 25 Derudover er varmebehovet illustreret på de efterfølgende figurer Tabel 25 Varmebehov (rumvarme og varmt brugsvand) i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (MWh/år i et normalår) By Total Fjernvarme Blokvarme Naturgasfyr Oliefyr Elvarme Fastbrændselsfyr Anden* varmeinstallation Frederikssund Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Store Rørbæk Kyndby Huse Dalby Sønderby Jørlunde Ferslev Landerslev Kyndby Lyngerup Venslev Resten af kommunen Frederikssund Kommune i alt % 21 % 4 % 31 % 23 % 14 % 1 % 6 % *Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lign), varmepumper, gasradiatorer og halm som opvarmningsmiddel

13 11 MWh/år Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 23 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i MWh/år i et normalår) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Varmebehov for Frederikssund Kommune Anden varmeinstallation Fastbrændselsfyr Elvarme Oliefyr Naturgasfyr Blokvarme Fjernvarme Figur 24 Varmebehov i Frederikssund Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer (opgjort i % i et normalår)

14 12 Resten af kommunen, 25% Venslev, 1% Lyngerup, 1% Kyndby, 1% Landerslev, 1% Ferslev, 1% Jørlunde, 1% Sønderby, 1% Dalby, 1% Kyndby Huse, 1% Store Rørbæk, 1% Gerlev, 1% Skuldelev, 2% Skibby, 7% Frederikssund, 37% Jægerspris, 7% Slangerup, 13% Figur 25 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på byer Det ses ud fra ovenstående figur, at de 5 byer med fjernvarme (Frederikssund, Jægerspris, Skuldelev, Gerlev og Landerslev) tilsammen dækker 48 % af kommunens samlede varmebehov De 10 byer med individuel naturgasforsyning (Frederikssund, Slangerup, Skibby, Store Rørbæk, Dalby, Jørlunde, Ferslev, Kyndby, Lyngerup og Venslev) dækker tilsammen ca 65 % af det samlede varmebehov Ikke kollektivt forsynede byer, sommerhusområder og landdistrikter dækker samlet set omkring 24 % af Frederikssund Kommunes samlede varmebehov

15 13 Oliefyr 23% Elvarme 14% Fastbrændselsfyr 1% Anden varmeinstallation 6% Fjernvarme 21% Naturgasfyr 31% Blokvarme 4% Figur 26 Det samlede varmeforbrug i Frederikssund Kommune i et normalår fordelt på opvarmningsformer Som det ses af Figur 26 er naturgasfyr den dominerende opvarmningsform i Frederikssund Kommune, mens fjernvarme/blokvarme og oliefyr hver dækker ca en fjerdedel af opvarmningsbehovet Sammenlignes med landsgennemsnittet (se Figur 27) har Frederikssund Kommune en mindre andel af fjernvarme og en tilsvarende større andel af naturgasfyr og elvarme

16 14 Oliefyr 21% Elvarme 6% Anden varmeinstallation 4% Naturgasfyr 16% Fjernvarme 53% Figur 27 Det samlede varmeforbrug i Danmark i et normalår fordelt på opvarmningsformer 4 23 Fremtidigt varmebehov Den fremtidige udvikling af varmebehovet afhænger af en række faktorer, heriblandt: Forventede energibesparelser for nuværende byggeri Prognose for nybyggeri i kommunen 231 Forudsatte energibesparelser Der er en øget fokus på energibesparelser, og bla er forsyningsselskaberne i henhold til energispareaftalen med staten forpligtet til at dokumentere energibesparelser Energibesparelserne kan forekomme som besparelser i bygninger, men feks også ved konvertering fra naturgas til fjernvarme (såfremt fjernvarmen er kvotebelagt) eller ved etablering af kollektive vedvarende varmeproduktionsanlæg Generelt set foreligger der ikke hos de enkelte fjernvarmeselskaber nogen forventninger til omfang af energibesparelser Det forudsættes ved beregning af fremtidigt varmebehov, at der årligt spares 1 % på varmebehovet til rumopvarmning og varmt brugsvand Frederikssund kommune har inden for det seneste år sat fokus på energiforbrug og energibesparelser i de kommunale bygninger Kommunen har i 2010 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, og dette indebærer en forpligtelse til at reducere CO 2 -udslippet med minimum to procent om 4 Varmeplan Danmark, Bilagsrapport, Dansk Fjernvarme, oktober 2008

17 15 året Kommunen har i den forbindelse iværksat nogle konkrete initiativer, der beskrives nærmere i rapportens afsnit Prognose for nybyggeri Det forventede boligbyggeri frem til 2021 er opgjort i Tabel 26 Heraf fremgår det, at størstedelen af nybyggeriet vil ske i 4 største byer (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby) Dertil forventes der over tid en massiv udbygning i forbindelse med realiseringen af Den Nye By ved Store Rørbæk syd for Frederikssund Det skal hertil bemærkes, at der for Den Nye By forventes yderligere ca 5400 nye boliger efter 2021, ligesom der udover boliger også vil indgå erhvervsbyggeri i området Det samlede forventede boligbyggeri for kommunen er illustreret i Figur 28 og Figur 29 Tabel 26 Forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune fordelt på by- og boligtype (antal boliger) By Tæt/lav by Parcel-/ familie boliger Etageboliger Seniorboliger Plejehjemsboliger Total Frederikssund Ny By st Rørbæk Slangerup Jægerspris Skibby Skuldelev Gerlev Dalby Jørlunde Lyngerup Resten af kommunen Kommunen i alt

18 16 Figur 28 Oversigtskort over planlagte udbygningsområder i Frederikssund Kommune 5 5 Kilde: Frederikssund Kommune - Kommuneplan

19 Prognose for boligbyggeri i Frederikssund Kommune Antal nybyggede boliger Plejehjemsboliger Seniorboliger Etageboliger Parcel/familieboliger Tæt/lav by Estimeret boligbyggeri Figur 29 Samlet forventet boligbyggeri for Frederikssund Kommune Samlet set forventes der de næste 11 år opført ca 2800 boliger, hvilket svarer til ca 20 % af det eksisterende antal opvarmede boliger i hele kommunen (ca jf BBR) 233 Prognose for varmebehov Ud fra de forudsatte energibesparelser samt prognosen for boligbyggeri er et fremtidigt varmebehov estimeret I Tabel 27 er forudsætningerne for beregning af det fremtidige opvarmningsbehov illustreret

20 18 Tabel 27 Forudsætninger for beregning af fremtidigt varmebehov for nybyggeri Nybyggeri Areal Varmebehov før 2012* Varmebehov efter 2011** Varmebesparelse pr år Varme behov i 2021 m 2 /bygning kwh/(m 2 *år) kwh/(m 2 *år) - MWh/år Eksisterende bygninger*** % Tæt/lav by % 4470 Parcel/familieboliger % 7160 Etageboliger % 2770 Seniorboliger % 136 Plejehjemsboliger % 173 Kontor/skoler/institutioner??? 1 %? Andre erhvervsbygninger??? 1 %? Total *Svarende til kravene i det nuværende bygningsreglement **Svarende til kravene til lavenergiklasse 1 ***Beregnet ud fra BBR-data Figur 210 viser, at på trods af den væsentlige forøgelse af boliger, vil det fremtidige varmebehov ikke stige Dette har to årsager: Nybyggeri efter 2011 bygges jf kommuneplanen som lavenergi klasse 1 bygninger Dette betyder, at varmebehovet fra fremtidige boliger er begrænset Der er forudsat en årlig besparelse på 1 % på varmebehovet Resultatet er, at kommunens samlede varmebehov i 2021 er reduceret med 7 %, på trods af at der forventes opført et stort antal boliger Det skal bemærkes at der ved beregning af fremtidigt varmebehov mangler data for nybyggeri inden for kontorer, skoler, institutioner og andre erhvervsejendomme Det vurderes, at tilvejebringelsen af disse data ikke vil ændre på det samlede billede af, at varmebehovet i kommunen ikke stiger

21 Prognose for varmebehov i Frederikssund Kommune MWh varmebehov Estimeret boligbyggeri Akkumuleret boligbyggeri Eksisterende bygningsmasse Figur 210 Udviklingen i Frederikssund Kommunes varmebehov fra 2010 til 2026

22 20 3 Varmeforsyning I dette kapitel beskrives de nuværende varmeproduktions- og forsyningsselskaber, fjernvarme- og naturgasnet, samt kollektive varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Dertil skitseres kommunens anvendelse af overskudsvarme samt kommunens samlede brændselsforbrug 31 Varmeproduktions- og forsyningsselskaber HMN Naturgas I/S er naturgasforsyningsselskab i Frederikssund Kommune 6 En oversigt over fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune er vist i Tabel 31 Ud for hvert produktionsselskab er det angivet, hvilke produktionsanlæg selskabet ejer Fjernvarmeproduktionsanlæggene og fjernvarmeforsyningen er beskrevet i afsnit 33 Tabel 31 Fjernvarmeproduktions- og forsyningsselskaber i Frederikssund Kommune By Varmeforsyningsselskaber Varmeproduktions-selskaber Varmeproduktionsanlæg Frederikssund EON Varme Danmark ApS EON Produktion Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk (naturgas) Jægerspris, Gerlev, Landerslev Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris Kraftvarme Amba Jægerspris kraftvarmeværk (naturgas og solvarme*) Skuldelev Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Energiselskab Amba Skuldelev Kraftvarmeværk (naturgas) *Solvarmeanlægget idriftsættes i 2010 og indgår derfor ikke i opgørelser over årlig varmeproduktion En oversigt over boligselskaber og institutioner, som forsynes med blokvarme, er vist i Tabel 32 Blokvarmeforsyningen og produktionsanlæggene er nærmere beskrevet i afsnit 34 6 HMN Naturgas I/S blev etableret 1 januar 2010 ved en fusion mellem HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S og er et fælleskommunalt interessentskab ejet ligeligt af 57 kommuner i Hovedstadsområdet og i Midt- og Nordjylland

23 21 Tabel 32 Blokvarmeforsyning i Frederikssund Kommune By Boligselskab/institution Antal centraler Varmeproduktionsanlæg Frederikssund Frederikssund Andels Boligforening FAB 1 Naturgaskedler Boligselskabet Rosenvænget 1 Antaget naturgaskedler Frederikssund Boligselskab 1 Antaget naturgaskedler Kommunale skoler 2 Antaget naturgaskedler Kendes ikke 2 Antaget naturgaskedler Slangerup Jægerspris Slangerupgård (kommunale institutioner), Solgården Omsorgscenter, Danske Funktionærers Boligselskab smba og Administrationscenter Slangerup Slangerup almennyttige Andelsboligforening Kong Frederik d 7 Stiftelse (Jægerspris Slot) 1 Slangerup kraftvarmeværk, EON (naturgas) 1 Lokalt kraftvarmeværk, drives af EON (naturgas) 1 Fliskedel Skibby Boligselskabet af Antaget naturgaskedler Kendes ikke 3 Antaget naturgaskedler Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse 1 Kyndbyværket, DONG Energy (oliekedel) Venslev Kendes ikke 1 Antaget naturgaskedler Øvrige byer Kendes ikke Kendes ikke Antaget naturgaskedler 32 Fjernvarme- og naturgasnet I det følgende vises kort over fjernvarme- og naturgasnet i kollektivt forsynede områder i Frederikssund Kommune Kortene er dannet ud fra digitale optegnelser af forsyningsnet oplyst af kommunens fjernvarme- og naturgasselskaber Et oversigtskort over fjernvarmenettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 31 Som det ses, består fjernvarmenettene af tre adskilte forsyningsnet: et for Frederikssund, et for Skuldelev samt et, der dækker Jægerspris, Gerlev og Landerslev Et oversigtskort over naturgasnettene i Frederikssund Kommune er vist i Figur 32 Som det ses, er naturgasforsyningen sammenhængende i henholdsvis den vestlige del (Hornsherred) og den østlige del af kommunen, men de to dele er ikke sammenhængende Det ses også, at den nordlige del af naturgasnettet i Hornsherred passerer igennem Landerslev og forsyner kraftvarmeværket i det sydlige Jægerspris Der er således ikke individuel naturgasforsyning i disse to byer Det samme gør sig

24 22 gældende i Skuldelev, hvor der udelukkende er forsyning til kraftvarmeværket og ikke noget distributionsnet i selve byen Figur 31 Fjernvarmenet i Frederikssund Kommune

25 23 Figur 32 Naturgasnet i Frederikssund kommune 321 Frederikssund Figur 33 viser et kort over naturgas- og fjernvarmenet i Frederikssund By Som det ses, dækker naturgasnettet primært den sydlige og vestlige del af Frederikssund samt Græse Bakkeby i nord, mens fjernvarmenettet dækker en del af den nordlige del af byen

26 24 Figur 33 Fjernvarme- og naturgasnet i Frederikssund 322 Slangerup og Jørlunde Figur 34 viser et kort over naturgasnettet i Slangerup og Jørlunde Som det ses, dækker naturgasnettet hele Slangerup med undtagelse af enkelte områder, som primært er opvarmet med blokvarme eller elvarme I Jørlunde dækker naturgasnettet hele byen

27 25 Der er ikke fjernvarmenet i Slangerup og Jørlunde Figur 34 Naturgasnet og blokvarmenet (blokvarmenet ikke vist for bebyggelsen Øparken) i Slangerup og Jørlunde 323 Jægerspris, Landerslev og Gerlev Figur 35 viser et kort over de kollektive forsyningsnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende op til Jægerspris Kraftvarmeværk og forsyner dermed ingen af byerne i området Fjernvarmenettet dækker store dele af Jægerspris og Gerlev og hele Landerslev

28 26 Figur 35 Fjernvarme- og naturgasnet i Jægerspris, Gerlev og Landerslev 324 Skibby Figur 36 viser et kort over naturgasnettet i Skibby Som det ses, dækker naturgasnettet hele Skibby Der er ikke fjernvarmenet i byen

29 27 Figur 36 Fjernvarme- og naturgasnet i Skibby 325 Skuldelev Figur 37 viser et kort over naturgasnettet i Skuldelev Som det ses, går naturgasforsyningen udelukkende til Skuldelev Kraftvarmeværk og forsyner dermed ikke andre brugere i byen Grundet manglende oplysninger indgår byens fjernvarmenet ikke på kortet Fjernvarmenettet dækker hele byen med undtagelse af Toftehøj og dele af Egevej 7 7 Skuldelev Energiselskab Amba

30 28 Figur 37 Naturgasnet i Skuldelev (fjernvarmenettet er ikke vist) 326 Store Rørbæk Figur 38 viser et kort over naturgasnettet i Store Rørbæk Som det ses, dækker naturgasnettet hele Store Rørbæk Der er ikke fjernvarmenet i byen

31 29 Figur 38 Fjernvarme- og naturgasnet i Store Rørbæk 327 Dalby og Lyngerup Figur 39 viser et kort over naturgasnet i Dalby og Lyngerup Som det ses, dækker naturgasnet begge byer Der er ikke fjernvarmenet i byerne

32 30 Figur 39 Fjernvarme- og naturgasnet i Dalby og Lyngerup 328 Ferslev, Kyndby og Venslev Figur 310 viser et kort over naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev Som det ses, er alle tre byer dækket af naturgasnet bortset fra enkelte områder i byerne, der ikke er dækket Der er ikke fjernvarmenet i byerne

33 31 Figur 310 Fjernvarme- og naturgasnet i Ferslev, Kyndby og Venslev 33 Fjernvarmeproduktion Et oversigtskort over større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune er vist i Figur 311 Som det fremgår, er alle anlæg kraftvarmeanlæg Ud over de 3 i Tabel 31 listede anlæg er på kortet også vist Kyndbyværket, samt EON Varme Danmarks anlæg i Slangerup og Slangerup Almennyttige Andelsboligforenings anlæg i Slangerup Kyndbyværket er et centralt elværk,

34 32 der fungerer som nød- og reservelast, og som også forsyner Kyndby Huse med varme (blokvarme) De to anlæg i Slangerup er blokvarmecentraler Ud over de på kortet viste varmeproduktionsanlæg findes en række mindre blokvarmecentraler i bla Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Venslev (se afsnit 34) Figur 311 Større varmeproduktionsanlæg i Frederikssund Kommune Den samlede fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune er ca 52,3 MW varme Heraf findes den største del i Frederikssund (33,5 MW), den næststørste i Jægerspris (15 MW) og den tredjestørste del i Skuldelev (3,8 MW) Dette fremgår af Tabel 33, som viser en oversigt over fjernvarmeproduktionskapaciteten i kommunen

35 33 Tabel 33 Fjernvarmeproduktionskapacitet i Frederikssund Kommune (MW varme) By Kraftvarme Kedler Total Frederikssund 6,5 27,0 33,5 Jægerspris 7,0 8,0 15,0 Skuldelev 1,5 2,3 3,8 Total 15,0 37,3 52,3 I alle tre produktionsanlæg udgør kraftvarmeproduktion grundlasten, mens kedler anvendes som spids- og reservelast Fordelingen af den årlige fjernvarmeproduktion på kraftvarme- og kedelproduktion er vist i Figur Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune MWh/år Frederikssund Jægerspris Skuldelev Kedler Kraftvarme Figur 312 Fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune i 2008/2009 fordelt på kraftvarme- og kedelproduktion (ab værk) Den nuværende fjernvarmeproduktion i Frederikssund Kommune er udelukkende produceret på naturgas, og er dermed baseret på fossilt brændsel Tabel 34 opgør, hvor meget naturgas der forbruges på kraftvarmeværkerne Ses der på CO 2 -udledning, viser Tabel 34, at fjernvarmeproduktionens store andel af kraftvarme resulterer i negativ CO 2 -udledning Dette skyldes, at elproduktionen fortrænger anden elproduktion, som ellers hovedsageligt ville have været produceret på kondensværker fyret med kul (marginal elproduktion) Bilag beskriver metoden for CO 2 -opgørelsen nærmere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere