Statusrapport. Implementering af LMS Blackboard på School of. Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet. Perioden marts- oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport. Implementering af LMS Blackboard på School of. Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet. Perioden marts- oktober 2013"

Transkript

1 Statusrapport Implementering af LMS Blackboard på School of Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet Perioden marts- oktober 2013 Lars Peter Enevoldsen Forretningskonsulent for LMS AU Studier, Aarhus Universitet d. 1/

2 1. Sammenfatning Baggrund Formål Afgrænsninger Kortvarigt tidsforløb første fase Kun BSS Kilder Organisering Nedsættelse af rådgivende board Projektteam Administrative samarbejdspartnere Blackboard som leverandør Den lokal Blackboard Support Organisatorisk implementering Opstartsmøder Uddannelse, træning, manualer og guides Administrative processer Support flow Tidsplan Blackboard på BSS Hosting og samarbejde Integrationer Funktionel tilpasning og konfiguration Interessenter Kommunikation Erfaringer og perspektiver Efterord Bilag Bilag 1: Overordnet implementeringsplan Bilag 2: Eksempel på referat af opstartsmøde Bilag 3: Hurtigt overblik over mest typiske support- henvendelser i perioden Bilag 4: AU BSS Blackboard Integrationer fra Power Point Bilag 5: Conventions and definitions Bilag 6: Kommunikationsplan Bilag 7: Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan for Blackboard Bilag 8: Kommunikationsplan fase 1 og Bilag 9: Uddrag af detailkommunikationsplan fase Bilag 10: Eksempel på plakat i forbindelse med kommunikationsarbejdet

3 1. Sammenfatning Processen omkring og implementeringen af LMS Blackboard på BSS har været kortvarig, men trods sten på vejen, så er resultatet at store dele af BSS studerende og omkring medarbejdere er overgået til nyt LMS per 1/ Organiseringen af implementeringsprojektet har været beslutningsdygtigt og hand- lekraftigt, hvilket har resulteret i en målrettet og effektiv proces. Et grundigt forar- bejde, (men hvor man ofte lagde vejen mens man gik ) i at afdække behov og prak- sisser i organisationen BSS studienære miljøer, samt administrative enheder og en tilrettelagt og velgennemført kommunikationsindsats, muliggjorde at uddanne og træne udpegede medarbejdere, så forståelsen af fremtidig praksis i forbindelse med arbejdsgange og brugen af LMS Blackboard blev tilfredsstillende og nyttig. Det har været af stor betydning at samarbejdet med AU IT og AU Studier har funge- ret agilt. Samarbejdet med leverandøren, Blackboard Int. har været præget af stor fleksibilitet - support og sparringsmuligheder har aldrig været langt væk uanset tidspunkt og ugedag. I arbejdet med integrationer til de studieadministrative systemer som Blackboard er slave af, spejles de uhensigtsmæssigheder og eventuelle fejl i STADS, Syllabus og IDM sig i data eller mangelen her på, som fødes ind i Blackboard. Arbejdet med disse udfordringer har givet mulighed for at forbedre datagrundlag, arbejdsproces- ser og best practices. Implementeringsprocessens korte forløb taget i betragtning, har det været af afgø- rende virkning og forudsætning at Blackboard er hostet af Blackboard Int. med en omfattende supportdækning 24/7/365. BSS har valgt at konfigurere og tilpasse brugerfladen af Blackboard med udgangs- punkt i out- of- the- box, for på den måde, at have et fælles grundlag at arbejde ud fra, når brugere af systemet har fået solide erfaringer med systemet. Ligeså er det sket i forståelse for den senere migrering af BSS over på en fælles AU Blackboard plat- form. Bemærk - der skelnes mellem leverandøren Blackboard Int. LMS Blackboard. 3

4 2. Baggrund Programmet med implementering af Blackbord på Aarhus Universitet ud fra en inkrementel model, hvor implementeringen gradvist udvikles jævnt på de invol- verede områder, blev i februar 2013 ved en beslutning i Uniledelsen ændret til, at hovedområdet Business and Social Science (BSS) fik grønt lys til et intensivt implementeringsforløb frem mod semesterstart i efteråret Dette forløb var første fase ud af to faser, hvor Blackboard er taget i brug på hele BSS og AU Exe- uddannelserne. Undtaget i implementeringen er dog Cand. Merc- uddannelserne, HA- uddannelserne og AU Herning, som er forblevet på Campus- net eller egen Blackboard installation, men med planlagt overgang til BSS Blackboard installation i fase to til forårssemesteret Formål Denne rapport har til formål at tegne et dækkende billede af den samlede im- plementeringsproces, som er gennemløbet på BSS i første fase, samt de steder hvor det har været muligt også at give en status på anvendelsen af forskellige elementer af Blackboard. Rapporten vil have for sigte at kunne anvendes frem- adrettet, når yderligere områder af AU står for at igangsætte implementeringen af Blackboard på såvel organisatoriske niveauer, som på de studieadministrative praksisser. Det er ligeså hensigten, at rapporten ved at spejle og beskrive de ud- fordringer, som BSS Blackboard implementering har åbenbaret vil kvalificere arbejdet med at kvalitetssikre data og datastrømme og fremadrettet kan være til gavn for implementeringen af en fælles Blackboard løsning for hele AU. 4. Afgrænsninger Rapportens indhold er afgrænset af to forhold; en tidsperiode på ca. 6 måneder og omhandler udelukkende BSS anvendelse af Blackboard. 4

5 4.1. Kortvarigt tidsforløb første fase Områder medtaget i rapporten vil være afgrænsede til primært beskrivelser af forløbet, herunder den planlægning som har ligget til grund her for. Tids- perioden afgrænser således muligheden for at medtage nogen reelle erfarin- ger med anvendelsen af Blackboard af for eksempelvis studerende og un- dervisere, idet Blackboard af disse blot har været i anvendelse i et par må- neder. Undtaget herfor er eksempler på statistisk brug af Sitet Kun BSS Yderligere er rapportens indhold afgrænset til brugen af Blackboard på ho- vedområdet BSS. Således vil der ikke være medtaget nogen erfaringer gjort på andre Blackboard installationer i AU regi, ej heller gratis versionen, Course Sites. 5. Kilder Rapportens indhold er tilvejebragt ved interviews, skriftlige bidrag og dokumen- tationer fra Projektleder Rasmus Blok, bibliotekar Solveig Sandal Johnsen, samt ud fra deltagelse i statusmøder og løbende kontakt i perioden fra primo maj til ultimo august Organisering I det følgende beskrives hvorledes implementeringen af Blackboard organisato- risk blev håndteret i forskellige lag; 1. et rådgivende board (Boardet) 2. et udførende team 3. en række enkeltstående administrative samarbejdspartnere 4. samarbejdet med leverandøren Blackboard Int. 5. den lokale BSS support. Se skitse nedenfor af projektorganiseringen. 5

6 BSS ledelse Rådgivende Board Udførende projektteam Instutter AU Komm AUL AU Studier AU IT inkl support Blackboard Int Nedsættelse af rådgivende board På BSS blev et rådgivende board sammensat 1. april 2013 ud fra ønsket om at tilbyde relevante repræsentanter for væsentlige interessegrupper på BSS indflydelse og indsigt, samt muliggøre at Boardet smidigt kunne fungere som kanal ind for information og som kanal ud med information til væsentlige in- teressent- grupper. Boardet varetog den overordnede rådgivning for ledelsen af projektet, herunder gav det tyngde og ledelsesmæssig opbakning mht. kri- tiske beslutninger, og som kanal for distribution af instrukser og information ud i forretningen på BSS særligt fora for studieledere, institutledere, sekre- tariatsledere, studienævn og dekanat. Boardet mødes ugentligt og består af følgende medlemmer: o Prodekan Peder Østergaard (formand) o Rådgiver Per Henriksen o Sekretariatsleder Henrik Friis Bach o Studieleder Erik Strøjer Madsen 6

7 o Centerleder Torben K. Jensen o Studenterrepræsentant Morten Gadegaard Nielsen o Sekretær Lene Hjøllund o Projektleder Rasmus Blok 6.2. Projektteam Teamet blev nedsat pr. 1. april/maj og består af 4 ansatte og 1 ekstern konsulent, med ansvar for udførelsen af arbejde indenfor: Projektledelse, implementering, integrationer, oplæring og systemadministration. Ekstern konsulent er kun til- knyttet 3½ måned. Projektteamet har fysisk siddet placeret ved Center for Un- dervisning og Læring (CUL) på Fuglsangs Allé ved BSS. Teamet har således haft tæt daglig samarbejde internt, herunder holdt ugentlig statusmøde. Denne tæthed i samarbejdet vurderes at have haft afgørende virkning på udvik- ling, sparring og problemløsning i alle faser af implementeringsforløbet. Teamet består af følgende medlemmer: o Projektleder Rasmus Blok o Integrations- koordinator Anders Færgemand Høyer o Implementerings- koordinator Stine Willemoes Kondrup o Kursus- koordinator Merethe Hollen o Applikations- administrator Morten Palsgaard 6.3. Administrative samarbejdspartnere Selvstændige aftaler med samarbejdspartnere blev etableret april/maj, og drejer sig om: o AU IT: Integrationsarbejde til STADS 1, IDM og Syllabus. Følgende har primært deltaget fra AU IT: Udvikler Povl- Henrik Lindhardt IT- konsulent Søren Beuchert 1 Disse tre systemer beskrives under Integrationer 7

8 o AU Kommunikation: Kommunikation og informering af studerende, undervisere og administration på tryk og på web. Følgende har pri- mært deltaget fra AU Kom: Kommunikationskonsulent Camilla Ransborg Kirkegaard Kommunikationskonsulent Mette Gebauer o AU Studier: Udpegning af relevante BSS- uddannelser til overgang til Blackboard og kontaktperson ved spørgsmål (samt senere kortlæg- ning af grænsedragning mht. ansvar). Følgende har primært deltaget fra AU Studier: Teamleder Mariann Holmslykke o AU Library: Kontaktperson og etablering af biblioteksmiljø på Black- board. Følgende har primært deltaget fra AU Library: Bibliotekar Solveig Sandal Johnsen o AU Career: Kontaktperson og orientering. Følgende har primært del- taget fra AU Career: Karrierekonsulent Ann Cathrine Lebech Hoé 6.4. Blackboard som leverandør Der er etableret bindende aftaler om hosting 2 af Blackboard. Hosting foretages via Blackboard Int.s eget Hosting Center i Amsterdam, der overvåger og leverer 2nd level support 24/7/365. BSS har en såkaldt Diamond- plan, der sikrer 99.9% oppetid, tilstrækkelig lagerplads, høj performance, stort antal samtidige brugere, fuld backup, stor ekspertise og sikkerhed for stabil drift. Aftalen løber pt. indtil 1. september Følgende har primært deltaget fra Blackboard Int: o Regional Manager Dan Nygren o Projekt manager Tynan Rodger o Hosting Manager Scott Haldane o Integration Manager Stephen Burne 2 Se evt.: hosting 8

9 o Hosting consultant Arne Grondahl 6.5. Den lokal Blackboard Support Lokalt på BSS er etableret brugersupport igennem den eksisterende infra- struktur på BSS BSS help- og Servicedesk, hvortil to faste fuldtidssupporte- re og en række studentermedhjælpere er frikøbt til decideret support af Blackboard- implementeringen, udfarende support og undervisning, samt hjælp til udarbejdelse af manualer. Aftale om frikøb løber til 1. april Følgende har primært deltaget fra BSS IT- support: o Supportleder Andreas Heuwinkel o Senior supporter Margit Grønborg o Senior supporter Robert Blemings o Junior supporter Christina Andersen o Junior supporter Kathrine Vendelbo o Junior supporter Rasmus Wærum o Junior supporter Ganesh Ramanandan o Junior supporter Bjarke Rahbek o Junior supporter Martin Thrane 7. Organisatorisk implementering På et ledelsesmøde med institutledere og sekretariatsledere annonceredes det, at projektteamet ville komme på en række opstartsmøder rundt på institutterne i løbet af april. Forinden disse møder var udarbejdet en overordnet implementeringsplan 3. Planen blev udarbejdet baglæns idet bagkanten - semesterstart E2013 lå fast Opstartsmøder Til disse opstartsmøder skulle gerne være studieledere, sekretariatsledere, repræ- sentanter for henholdsvis ansvarlig(e) studiesekretær(er) og repræsentanter for underviserne. 3 Se bilag 1 9

10 Møderne blev strukturerede omkring den overordnede implementeringsplan, der blev gennemgået og forklaret med henblik på, hvilke større forretningsmæssige æn- dringer det medførte. Møderne gav mulighed for at spørge ind til forskellige forhold og tilkendegive udfordringer som de enkelte institutter umiddelbart kunne identifi- cere 4. Målene for opstartsmøderne var også helt konkret at identificere anvendte LMS er, som på BSS er Aula(A) eller Aula + CampusNet (AC), samt afdække eksisterende praksisser omkring brugen af disse. Herudover skulle afdækkes omfanget af kursusbehov på de enkelte institutter i for- bindelse med indførelse af nye praksisser med ibrugtagningen og anvendelsen af Blackboard, herunder et tre dages systemadministrativt kursus udbudt af Black- board Int. På baggrund af møderne blev udarbejdet lokale implementeringsplaner for de re- spektive institutter Uddannelse, træning, manualer og guides På baggrund af opstartsmøderne blev der udarbejdet differentieret kursusudbud til primært 3 brugergrupper: kursussekretærer (herunder andre interessenter i admi- nistrationen), undervisere og studerende. Kursusudbuddet er udarbejdet af teamet selv, da materialer fra andre kilder ikke vurderes brugbart. Materialerne er løbende justeret og har været udrullet i tre fortløbende bølger: 1) Maj- : kursussekretærer og administration 2) Juni- : Undervisere 3) August- : Studerende. Nedenfor rækken af tilbud: Kursussekretærer o 3- dags- kursus i administration af Blackboard (eng) o 3- timers hands on kursus om kursusadministration (dk) o Online kursus (dk/eng) 4 Se eksempel på referat af opstartsmøde i bilag 2 10

11 o Fuld manual kursussekretær (dk/eng) o Quick quide til særlige funktioner (dk) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Test- kursus i Blackboard o Book en supporter (dk/eng) Undervisere o 2- dags- kursus i eksemplarisk undervisning (eng) o 3- timers hands on kursus om undervisning i Bb (dk/eng) o Online kursus (dk/eng) o Fuld manual underviser (dk/eng) o Quick quide til kom godt i gang (dk/eng) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Test- kursus i Blackboard o Book en supporter/underviser (dk/eng) Studerende o Fuld manual studerende (dk/eng) o Quick quide til kom godt i gang (dk/eng) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Start- folder (eng) o Fælles introduktioner og præsentationer for rus- studerende og øvrige studerende (dk/eng) Institutter og administrative enheder (ad hoc) o Medarbejder- præsentationer (dk/eng) o Cafe- møder (dk/eng) o Workshops (dk/eng) 11

12 Kursus- og oplæring- tilbuddene har suppleret hinanden godt, selvom det har over- rasket hvor mange som har ønsket at indgå i det fysiske 3- timers hands- on kursus, idet interessen herfor var yderst sparsom ved besøgsrunderne til institutterne i april måned. Således er +50 kursusadministratorer været igennem, samt +150 un- dervisere. Øvrige undervisere og administratorer har gjort brug af øvrige tilbud. Alle nye studerende er blevet introduceret i forbindelse med RUS- ugen, mens en række eksisterende studerende er blevet introduceret via Instituttet mv. Bemærkning: Der har været en enkelt klage over hands- on- kurset med påstanden om at det var for omfattende og meget mere end blot det basale underviserbehov, som blev gennemgået. Vedkommende blev henvist til en 2- siders quick- guide, og efterfølgende blev der fokus på indledningsvis forventningsafstemning ved kurser- ne. Evalueringerne fra kurserne peger i øvrigt på overvejende stor tilfredshed, men det kan påpeges, at da Blackboard kan meget mere end AULA og Campusnet, kan selv en introduktion virke overvældende på nogle Administrative processer De processer som går forud for leveringen af data ind i et LMS er vigtige at afdække og tydeliggøre for eksempelvis studiesekretærer, idet forståelse for arbejdsgangene fra en studerende indskrives på et studie, til vedkommende optræder som stude- rende på et kursus i Blackboard er en vigtig del af problemløsninger, hvis fejl eller uregelmæssigheder viser sig i Blackboard. Disse arbejdsgange har vist sig så van- skelige at forstå for grupper af særligt administrative medarbejdere, at der er ud- arbejdet fejlsøgningsstier af projektteamet, som kan lette forståelsen for de kerne- processer der eksisterer mellem de forskellige systemer, som er involverede. Fejlsøgningssti i forbindelse med undervisere og studerende 12

13 13

14 7.4. Support flow Supporten har for implementeringsprojektet været opdelt i 3 niveauer: 1) 1st level applikationssupport af alle brugerne varetaget af BSS IT- service- desk; 2) 2nd level support varetaget af Blackboard- projektteamet og kursusadministratorer; og 3) 3rd level pædagogisk support af undervisere varetaget af e- læringsgruppen ved CUL. I struktureringen af 1st level- supporten valgte projektet at lægge sig op ad den eksi- sterende support- infrastruktur og - kultur på BSS, da den vurderes velfungerende, hvorfor aftale herom blev etableret med AU IT. Pga. af den korte implementerings- frist og for at forebygge evt. uro, blev det desuden besluttet at frikøbe og dedikere to navngivne og kendte personer som indgang for supporten af undervisere og admini- strativt personale, ligesom der blev frikøbt studenterressourcer som backup forud for og under semesterstart rettet mod alle brugere. Blackboard projektteamet har i samarbejde med disse supportere endvidere forestået mere generel oplæring af support- korpset på BSS, således at alle servicedesk- centre var klædt på til support af studerende og undervisere fra juni/august. Som aftalt i afsnittet om administrative processer er fejlsøgningsstierne udarbejdet med henblik på at yde brugersupport på såvel 1st level og 2nd level. Se ovenfor. Endelig blev det besluttet at imødekomme underviserne og administratorerne med den særlig service book en supporter i den sidste del af implementeringsperioden, således hjælp kunne bringes direkte ud til brugerne i deres eget miljø og hverdag. Basen for 1st level- supporten blev endvidere placeret på CUL i direkte forlængelse af Blackboard- projektteamet, for at give optimale forhold for samspil og videns ud- veksling. Supporten har kunne fanges på mail, telefon og via formular på web 5. 5 Se bilag 3 for et hurtigt overblik over mest typiske support- henvendelser i perio- den 14

15 8. Tidsplan Som nævnt indledningsvis blev såvel den overordnede implementeringsplan, som de lokale implementeringsplaner udfærdiget fra deadline og bagud. 6 Herudover bemærkes også, at implementeringen af Blackboard løber i to faser, hvor fase to påbegyndes efteråret 2013 og afsluttes ved semesterstart foråret 2014, hvor alle uddannelser på BSS forventes at kunne ibrugtage Blackboard som LMS. 9. Blackboard på BSS 9.1. Hosting og samarbejde Blackboard blev installeret april 2013 i en hosted løsning fra Blackboard Int. i Am- sterdam, først som test- installation, senere fra maj i en fuld produktionsdygtig og et idriftsat setup med test-, staging-, og produktionsmiljø. Blackboard Int. har undervejs leveret sparring, og konsulentbistand særligt i relati- on til integrationerne, men har desuden ydet 2nd level support på implementerin- gen, og står som hosting partner bag driften 24/7/365. Blackboard Int. har desuden været købt ind til 2 indledende og igangsættende kurser om brugen af Blackboard i starten af implementeringsperioden. BSS Diamond plan ved Blackboard Int. udgør deres højeste serviceniveau, både mht. kapacitet og service, og vurderes af Blackboard Int. selv til at udgøre en egent- lig overdimensionering, men blev som udgangspunkt valgt, da det skulle sikres, at der ingen overraskelser skulle være i relation til hostingen. BSS betaler pt. $ ,- årligt for denne all inclusive plan. Samarbejdet med Blackboard Int. har været præget af et kompetent modspil og et team fra Blackboards Int.s side, der alene synes at have haft for øje, at få BSS klar til studiestart. Der er blevet handlet i alle døgnets timer og ugens dage og der er blevet fulgt op, forventningsafstemt og opsamlet på meget kyndig vis, ligesom Blackboard 6 Se bilag 1 15

16 Int. af egen drift på lignende vis har tilbud råd og vejledning når de har fundet det fornuftigt. Således har der i perioder været faste ugentlige møder med Blackboard Int. i flere spor (implementering, integrationer og drift), som mht. driften fortsætter, og sup- pleret med faste månedlige rapporter, som dokumenterer driften, brugen og evt. support incidents mv Integrationer I samarbejdede med AU IT, er der udarbejdet integrationer mellem Blackboard og STADS, Syllabus og IDM, samt etableret autentificering gennem AUs WAYF- installation 7 : STADS leverer kurserne og de indskrevne studerende. Kurser oprettes direk- te (1 til 1) og ved daglig og natlig indlæsning i Blackboard med tilknyttede fo- relæsnings- og holdaktiviteter. De studerende knyttes til disse kurser både på Hovedkursus samt underliggende forelæsnings- og/eller holdaktiviteter. Studerende tilknyttes kun hvis de figurerer som godkendt på aktiviteterne i STADS. Syllabus leverer holdsætningen af undervisere på de pågældende kurser og underliggende aktiviteter. Koblingen sker direkte ved dagligt og natligt ind- læsning på de eksisterende og kendte STADS kurser og aktiviteter, samt på den splitning af kursusaktiviteter som evt. foretages i Syllabus. Undervisere kobles i integrationen alene ud fra deres unikke AUID. IDM leverer unikke brugere (studerende, VIP og TAP) til Blackboard. De unikke brugere opdateres ved daglig og natlig indlæsning så kun kendte og opdaterede brugerprofiler eksisterer, og håndteres ud fra deres unikke AUID som nøgle. Alle studerende for hele AU (ikke kun BSS) indlæses (med bag- grund i samlæsninger på tværs af fakulteter), mens kun BSS Staff (VIP og TAP) indlæses dynamisk. 7 Se bilag 4 & 5 16

17 WAYF leverer sikker autentificering af alle brugere vha. eksisterende (ej nyt) brugernavn og password. WAYF- autentificeringen kører dynamisk med kob- ling til de IDM- indlæste brugere, og sikrer single- signon til AUs øvrige WAYF- enablede services (mit.au.dk, ordbogen.com, Scribo mv.). Integrationerne har været funktionsdygtige og idriftsat fra primo juli, og baserer sig på best practice indenfor de pågældende administrative områder, oplyst af admi- nistrationsenhederne selv. Det har dog været nødvendigt at justere og tilpasse inte- grationerne efterfølgende og frem mod semesterstart, grundet uens praksis, afvigel- ser fra best practice og udvidelse af datagrundlag. Justeringen har haft følgende år- sag: STADS: Det har vist sig at nogle steder anvender man sted- koder selvom denne praksis først skal indføres fra kommende semester. Brug af stedkoden tilføjer tal (1,2,3) til de unikke UVA- koder i STADS, hvorfor det har medført tvetydige kursus- id er. Der tages nu højde for denne midlertidige praksisfor- skel, men der skal etableres en bedre praksis på sigt, som integrationen skal tage højde for. Syllabus: Det har vist sig at mange undervisere ikke eksisterer i Syllabus med deres AUID, hvorfor man ikke kan identificere dem i integrationen til Black- board. Arkivet over undervisere i Syllabus opdateres manuelt og på bag- grund af ældre data. Det giver et stort arbejde med at opdatere nye undervi- sere og tilføje deres AUID. I den procedure, hvor AUID manuelt er tilføjet, er det ofte sket på baggrund af copy/paste fra opslag på web mv. Det har med- ført skjulte tegn ( ), som ikke skulle være der. Integrationen tager nu højde for sådanne uhensigtsmæssigheder. Syllabus: Det har vist sig, at man ikke sjældent foretager split eller kopiering af kursusaktiviteterne i Syllabus, for at kunne tilvejebringe personlige ske- maer for kurser med flere undervisere, eller kurser som skal opdeles i aften- eller daghold. Dette medfører at undervisere kobles på (nye) kursusaktivite- ter som kun er kendt i Syllabus, men ikke i STADS, hvorfor de ikke kommer 17

18 til at figurere i Blackboard. Der er foretaget justering i integrationen, således at split og kopiering af aktiviteter i Syllabus medtages i Blackboard (så længe der ikke foretages ændring i kursusnavn). IDM: Der har vist sig en del samlæsning af undervisningsaktiviteter hen over fakultetsgrænser fx mellem sprogfag på BSS og ARTS. For at sikre at dette kunne foregå i Blackboard, er IDM- integrationen opgraderet til at omfatte al- le studerende på AU, således der frit kan foretages samlæsninger mellem BSS og alle andre fakulteter Funktionel tilpasning og konfiguration I udgangspunktet har det været ønsket fra BSS, at ikke tilpasse på brugerfladen, men at vælge out- of- box, for ikke at indføre andre standarder, som ikke var gennem- tænkte, eller som vil skabe problemer ved senere migration til AU- Site. Endvidere var strategien at vælge out- of- the- box, for derefter at skabe et fælles grundlag for at tage en oplyst diskussion om ændringer og tilpasninger, når alle havde prøvet Blackboard. Det vurderedes ikke muligt, at have en konsensusgivende dialog forud og der var for mange modsigende erfaringer fra Campusnet og AULA- brugen, til at kunne transformeres til en entydig ny standard i Blackboard. Menuer og informationer Om end der er valgt en out- of- the- box løsning på brugerfladen er der tilpasset på navigationsmenuernes benævnelser og der er formatteret indhold deri. Udgangs- punktet for valg af indhold under de enkelte faner har været studierelevans. De en- kelte menupunkter er: My Institution er startsiden og default på Blackboard, hvor der er lagt alle overord- nede services og informationer; Studieportaler My Announcements 18

19 Browsertest vælg sprogpakke hurtig kontakt til support og login se her Courses er hvor man finder de kurser man er tilkoblede og hvor det er muligt at sø- ge i et kursuskatalog også forudsat at man allerede er logget ind. AUL er en af menuerne, som der mest aktivt er sat ind i bestræbelserne på at yde støtte til undervisningen og give mulighed for undervisere at integrere biblioteks- services til deres kursus i Blackboard. Se menusiden her. I den forbindelse følger her en kortfattet evaluering: Biblioteket har i forbindelse med implementeringen af Blackboard på BSS, konkret bidraget med input i forhold til: Bibliotekets tilstedeværelse på BB, herunder i forhold til upload af e- kompendier (det tidligere ASB har haft en udvidet forsøgsordning med Co- pydan der har tilladt upload af skanninger af bøger i større grad end normalt. Biblioteket har dermed udarbejdet pensumlister med dyblinks til artikelda- tabaser samt uploadet pdf- filer med skanninger af dele af bøger. Denne ser- vice ophører pr Ordningen erstattes af en ny ensartet Pensum- service for alle institutter på BSS denne service skal integreres i Black- board) Integrationen af plagieringskontrolværktøjet URKUND Bibliotekets øvrige tilstedeværelse med forskellige services Biblioteket har været med i ressourcegruppen for implementeringen. Der har været en løbende dialog mellem Center for Undervisning og Læring (CUL) og AU Library, BSS. Dialogen har især været centreret omkring løsningen af e- kompendium opga- ven samt integrationen af URKUND. E- kompendium opgaven er blevet løst ved at bibliotekets medarbejdere har fået en udvidet adgang til at kunne tilmelde sig kur- 19

20 ser og dernæst uploade det færdige e- kompendium samt relevante filer. En vejled- ning til dette er blevet udarbejdet internt på biblioteket. Biblioteket har leveret et URKUND plug- in til BlackBoard, der er blevet installeret af CUL. Biblioteket støtter BlackBoard supporten med viden om URKUND i det omfang det har været nødvendigt. Biblioteket er i gang med at få udarbejdet en instrukti- onsvideo til undervisere i brugen af URKUND på BB. Der er opbygget moduler med: Søgning i bibliotekssystemet Søgning i AU Library databaselisten Links til ophavsret for undervisere og studerende Søgetips Spørgetjeneste Links til Mit AU Library (se lån, forny, åbningstider mv.). RSS feeds på kurser og nyheder Der kommer løbende flere moduler til og de er alle samlet på fanen AU Library og tilgængelige for studerende og undervisere til at integrere på de enkelte fag. Pr. 10/ er der trukket statistik på AU Library fanen, der viser daglige unikke besøg (Kilde: Morgen Palsgaard, Application Manager, CUL). AU Carreer er bygget op med tilbud om karrieremuligheder, eksempelvis: Events InterResource for international students Carrer counselling Jobbank CompanyDating AU Carreers side kan ses her Community er et default menupunkt i Blackboard, som er tilpasset på baggrund af et ønske om at kommunikere på tværs af kurser, og for at kunne sende information 20

21 ud til årgange, uddannelser af særlig relevant karakter og herunder sikre at det kom ud på mail også. Support er menuen hvor der findes adgang til de forskellige materialer og kontakt til support. Menuen indeholder bl.a.: Vejledninger med manualer og quick guides på dansk og engelsk til alle bru- gertyper Support for studerende Pædagogisk support Specielt for kursussekretærer Urkund Antiplagiering med kontakt til speciel support. Content Collection er et tillægsmodul, hvormed brugere har adgang til et fil opbeva- ringssted (file repository), hvor materialer kan opbevares. Opsætning af kursussider i Blackboard Som ved valget af out- of- the- box på brugerfladen, er der ej heller gjort noget for, at skabe eksempelvis institutspecifikke kursusskabeloner tilpasset en studierelevant pædagogisk praksis eller tankegang. Dette eventuelle arbejde afventer erfaringsind- samlinger og en migrering til den fælles Blackboard løsning. 10. Interessenter For at udarbejde en kommunikationsstrategi og målrette kommunikation og de ret- te aktioner, blev de væsentligste interessenter identificerede. De væsentligste interessenter var/er: Lokal ledelse Undervisere Studerende Studieadministratorer 21

22 Supportorganisation AU IT AU Komm AU Library AU Career 11. Kommunikation En intensiv og massiv kommunikationsstrategi blev lagt i samarbejde med AU Komm, hvor der blev fokus på en bred vifte af kanaler. Inkluderet heri var også en plan for placeringen af fysiske materieler. Som aktioner udmøntet af kommunikationsplanen 8 er der blandt andet udarbejdet et omfattende kommunikationsmateriale af både elektronisk og fysisk karakter på dansk og engelsk. Meget heraf er udarbejdet i samarbejde med AU Kommunikation, særligt det som har fysisk karakter eller er udsendt på mail. Nedenfor rækken af kommunikationskanaler og tiltag: Fysisk o Plakat rettet mod alle (eng) o Plakat rettet mod studerende (eng) o Folder rettet mod alle studerende (dk/eng) E- mail o Mail til alle studerende før sommer (dk/eng) o Mail til alle undervisere før semesterstart (dk/eng) o Mail til alle studerende før semesterstart (dk/eng) o Nyheder i BSS nyhedsbrev (dk/eng) o Mails og projektmateriale til Institutter og administrative enheder (dk/eng) Web (studieportaler og medarbejdere.au.dk) 8 Se bilag

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur

blackboard School of Business and Social sciences blackboard - Brugervejledning til kopiering af kursusmenustruktur blackboard School of Business and Social sciences brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Brugervejledning Til kopiering af kursusmenustruktur Version Version 1 Publisher Editors AU IT / BSS

Læs mere

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere

blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere blackboard Kursusmateriale Quick guide til undervisere Kursusmateriale Introduction Manual Version 1.1 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia

Læs mere

Godt i gang med Blackboard

Godt i gang med Blackboard Godt i gang med Blackboard Du har nu adgang til Blackboard. Du er oprettet med en Course Admin- rollen og har derfor flere rettigheder end studerende og underviser. Vi har lavet 5 små special- opgaver

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE

BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE BLACKBOARD KURSUSSKABELON TIL STATSKUNDSKAB INFORMATIONSMATERIALE OG BRUGERGUIDE Informationsmateriale og brugerguide Version Version 1 Udgiver Vidensgruppe AU BSS - Center for Undervisning og Læring Fuglesangs

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

enkelte ansatte, og muliggør et mere professionelt udgangspunkt for at opbygge og fastholde samarbejde med organisationer og erhvervsliv.

enkelte ansatte, og muliggør et mere professionelt udgangspunkt for at opbygge og fastholde samarbejde med organisationer og erhvervsliv. Baggrund for AU CRM Strategisk ophæng Strategi 2013-2020 fastsætter at: "Aarhus Universitet vil bringe universitetets viden i anvendelse gennem tætte, længerevarende og innovative relationer med erhvervsliv,

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

DIGITALISERING AF EVALUERING

DIGITALISERING AF EVALUERING DIGITALISERING AF EVALUERING Intern uddannelsesdag om educational-it Aarhus Universitet, 8. oktober 2015 DIGITALISERING AF UNDERVISNING PÅ BSS 1. Implementering af Blackboard i 2013 1. 1.200 undervisere,

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer?

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Blackboard og andre digitale værktøjer 1 Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Som led i Aarhus BSS blended learning strategi tilbyder Center for Undervisning

Læs mere

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth

Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Retningslinjer for interne hjemmesider på Heålth Indhold Indledning... 2 Interne hjemmesider på Health... 2 Standarder for interne fakultets- og instituthjemmesider... 2 1. Navigationsmenu... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

EKSTERNT REFERAT. Møde den: 24. september It-forum mødereferat

EKSTERNT REFERAT. Møde den: 24. september It-forum mødereferat Møde den: 24. september It-forum mødereferat EKSTERNT REFERAT Til stede: Jørgen Jørgensen (JJ), (formand), Morten Frydenberg (MF), Niels Damgaard Hansen (NDH), Per Lindblad Johansen (PLJ), Flemming Bøge

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Baggrund Med fusionen af tre tidligere fakulteter til Arts er der opstået behov for at skabe en fælles ramme med fælles retningslinjer

Læs mere

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200 Praktikportalen 2015 Præsentation Helle Doktor Simonsen Product owner VIA Lone Madsen Product owner assistent VIA Anne Eskildsen Programleder Tak for sidst Roadshow forår 2014. På besøg på alle UC og præsentere

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE Kursusmateriale INTRODUCTION MANUAL Version 1.0 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia Group Editors

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Procedure for evaluering

Procedure for evaluering Procedure for evaluering Evaluering af et undervisningsforløb indeholder tre elementer. Ved undervisningens start orienteres de studerende om indhold og mål for faget, og de har mulighed for at redegøre

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School

Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School - implementering og brug af SiteScape Forum Michael Pedersen Konsulent CBS Learning Lab Copenhagen Business School mp.ll@cbs.dk http://www.ll.cbs.dk/

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN CAMPUS HERNING FORUM AGENDA Regnskab 2014 (forventning) Nyansættelser Fokus 2015 Lokalerokade Lektoratopslag (Business-)ingeniørstudienævn på BSS/ Herning Ph.d.-studerende Status på nye uddannelser Kommunikation

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Udrulning & implementering

Udrulning & implementering Udrulning & implementering Børsen Academy er jeres samarbejdspartner hele vejen gennem forløbet. Med denne udrulnings- og implementeringsplan ønsker vi at sikre, at I kommer godt i gang, hurtigt og enkelt.

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere