Statusrapport. Implementering af LMS Blackboard på School of. Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet. Perioden marts- oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport. Implementering af LMS Blackboard på School of. Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet. Perioden marts- oktober 2013"

Transkript

1 Statusrapport Implementering af LMS Blackboard på School of Business and Social Sciences, BSS, Aarhus Universitet Perioden marts- oktober 2013 Lars Peter Enevoldsen Forretningskonsulent for LMS AU Studier, Aarhus Universitet d. 1/

2 1. Sammenfatning Baggrund Formål Afgrænsninger Kortvarigt tidsforløb første fase Kun BSS Kilder Organisering Nedsættelse af rådgivende board Projektteam Administrative samarbejdspartnere Blackboard som leverandør Den lokal Blackboard Support Organisatorisk implementering Opstartsmøder Uddannelse, træning, manualer og guides Administrative processer Support flow Tidsplan Blackboard på BSS Hosting og samarbejde Integrationer Funktionel tilpasning og konfiguration Interessenter Kommunikation Erfaringer og perspektiver Efterord Bilag Bilag 1: Overordnet implementeringsplan Bilag 2: Eksempel på referat af opstartsmøde Bilag 3: Hurtigt overblik over mest typiske support- henvendelser i perioden Bilag 4: AU BSS Blackboard Integrationer fra Power Point Bilag 5: Conventions and definitions Bilag 6: Kommunikationsplan Bilag 7: Kommunikationsstrategi og kommunikationsplan for Blackboard Bilag 8: Kommunikationsplan fase 1 og Bilag 9: Uddrag af detailkommunikationsplan fase Bilag 10: Eksempel på plakat i forbindelse med kommunikationsarbejdet

3 1. Sammenfatning Processen omkring og implementeringen af LMS Blackboard på BSS har været kortvarig, men trods sten på vejen, så er resultatet at store dele af BSS studerende og omkring medarbejdere er overgået til nyt LMS per 1/ Organiseringen af implementeringsprojektet har været beslutningsdygtigt og hand- lekraftigt, hvilket har resulteret i en målrettet og effektiv proces. Et grundigt forar- bejde, (men hvor man ofte lagde vejen mens man gik ) i at afdække behov og prak- sisser i organisationen BSS studienære miljøer, samt administrative enheder og en tilrettelagt og velgennemført kommunikationsindsats, muliggjorde at uddanne og træne udpegede medarbejdere, så forståelsen af fremtidig praksis i forbindelse med arbejdsgange og brugen af LMS Blackboard blev tilfredsstillende og nyttig. Det har været af stor betydning at samarbejdet med AU IT og AU Studier har funge- ret agilt. Samarbejdet med leverandøren, Blackboard Int. har været præget af stor fleksibilitet - support og sparringsmuligheder har aldrig været langt væk uanset tidspunkt og ugedag. I arbejdet med integrationer til de studieadministrative systemer som Blackboard er slave af, spejles de uhensigtsmæssigheder og eventuelle fejl i STADS, Syllabus og IDM sig i data eller mangelen her på, som fødes ind i Blackboard. Arbejdet med disse udfordringer har givet mulighed for at forbedre datagrundlag, arbejdsproces- ser og best practices. Implementeringsprocessens korte forløb taget i betragtning, har det været af afgø- rende virkning og forudsætning at Blackboard er hostet af Blackboard Int. med en omfattende supportdækning 24/7/365. BSS har valgt at konfigurere og tilpasse brugerfladen af Blackboard med udgangs- punkt i out- of- the- box, for på den måde, at have et fælles grundlag at arbejde ud fra, når brugere af systemet har fået solide erfaringer med systemet. Ligeså er det sket i forståelse for den senere migrering af BSS over på en fælles AU Blackboard plat- form. Bemærk - der skelnes mellem leverandøren Blackboard Int. LMS Blackboard. 3

4 2. Baggrund Programmet med implementering af Blackbord på Aarhus Universitet ud fra en inkrementel model, hvor implementeringen gradvist udvikles jævnt på de invol- verede områder, blev i februar 2013 ved en beslutning i Uniledelsen ændret til, at hovedområdet Business and Social Science (BSS) fik grønt lys til et intensivt implementeringsforløb frem mod semesterstart i efteråret Dette forløb var første fase ud af to faser, hvor Blackboard er taget i brug på hele BSS og AU Exe- uddannelserne. Undtaget i implementeringen er dog Cand. Merc- uddannelserne, HA- uddannelserne og AU Herning, som er forblevet på Campus- net eller egen Blackboard installation, men med planlagt overgang til BSS Blackboard installation i fase to til forårssemesteret Formål Denne rapport har til formål at tegne et dækkende billede af den samlede im- plementeringsproces, som er gennemløbet på BSS i første fase, samt de steder hvor det har været muligt også at give en status på anvendelsen af forskellige elementer af Blackboard. Rapporten vil have for sigte at kunne anvendes frem- adrettet, når yderligere områder af AU står for at igangsætte implementeringen af Blackboard på såvel organisatoriske niveauer, som på de studieadministrative praksisser. Det er ligeså hensigten, at rapporten ved at spejle og beskrive de ud- fordringer, som BSS Blackboard implementering har åbenbaret vil kvalificere arbejdet med at kvalitetssikre data og datastrømme og fremadrettet kan være til gavn for implementeringen af en fælles Blackboard løsning for hele AU. 4. Afgrænsninger Rapportens indhold er afgrænset af to forhold; en tidsperiode på ca. 6 måneder og omhandler udelukkende BSS anvendelse af Blackboard. 4

5 4.1. Kortvarigt tidsforløb første fase Områder medtaget i rapporten vil være afgrænsede til primært beskrivelser af forløbet, herunder den planlægning som har ligget til grund her for. Tids- perioden afgrænser således muligheden for at medtage nogen reelle erfarin- ger med anvendelsen af Blackboard af for eksempelvis studerende og un- dervisere, idet Blackboard af disse blot har været i anvendelse i et par må- neder. Undtaget herfor er eksempler på statistisk brug af Sitet Kun BSS Yderligere er rapportens indhold afgrænset til brugen af Blackboard på ho- vedområdet BSS. Således vil der ikke være medtaget nogen erfaringer gjort på andre Blackboard installationer i AU regi, ej heller gratis versionen, Course Sites. 5. Kilder Rapportens indhold er tilvejebragt ved interviews, skriftlige bidrag og dokumen- tationer fra Projektleder Rasmus Blok, bibliotekar Solveig Sandal Johnsen, samt ud fra deltagelse i statusmøder og løbende kontakt i perioden fra primo maj til ultimo august Organisering I det følgende beskrives hvorledes implementeringen af Blackboard organisato- risk blev håndteret i forskellige lag; 1. et rådgivende board (Boardet) 2. et udførende team 3. en række enkeltstående administrative samarbejdspartnere 4. samarbejdet med leverandøren Blackboard Int. 5. den lokale BSS support. Se skitse nedenfor af projektorganiseringen. 5

6 BSS ledelse Rådgivende Board Udførende projektteam Instutter AU Komm AUL AU Studier AU IT inkl support Blackboard Int Nedsættelse af rådgivende board På BSS blev et rådgivende board sammensat 1. april 2013 ud fra ønsket om at tilbyde relevante repræsentanter for væsentlige interessegrupper på BSS indflydelse og indsigt, samt muliggøre at Boardet smidigt kunne fungere som kanal ind for information og som kanal ud med information til væsentlige in- teressent- grupper. Boardet varetog den overordnede rådgivning for ledelsen af projektet, herunder gav det tyngde og ledelsesmæssig opbakning mht. kri- tiske beslutninger, og som kanal for distribution af instrukser og information ud i forretningen på BSS særligt fora for studieledere, institutledere, sekre- tariatsledere, studienævn og dekanat. Boardet mødes ugentligt og består af følgende medlemmer: o Prodekan Peder Østergaard (formand) o Rådgiver Per Henriksen o Sekretariatsleder Henrik Friis Bach o Studieleder Erik Strøjer Madsen 6

7 o Centerleder Torben K. Jensen o Studenterrepræsentant Morten Gadegaard Nielsen o Sekretær Lene Hjøllund o Projektleder Rasmus Blok 6.2. Projektteam Teamet blev nedsat pr. 1. april/maj og består af 4 ansatte og 1 ekstern konsulent, med ansvar for udførelsen af arbejde indenfor: Projektledelse, implementering, integrationer, oplæring og systemadministration. Ekstern konsulent er kun til- knyttet 3½ måned. Projektteamet har fysisk siddet placeret ved Center for Un- dervisning og Læring (CUL) på Fuglsangs Allé ved BSS. Teamet har således haft tæt daglig samarbejde internt, herunder holdt ugentlig statusmøde. Denne tæthed i samarbejdet vurderes at have haft afgørende virkning på udvik- ling, sparring og problemløsning i alle faser af implementeringsforløbet. Teamet består af følgende medlemmer: o Projektleder Rasmus Blok o Integrations- koordinator Anders Færgemand Høyer o Implementerings- koordinator Stine Willemoes Kondrup o Kursus- koordinator Merethe Hollen o Applikations- administrator Morten Palsgaard 6.3. Administrative samarbejdspartnere Selvstændige aftaler med samarbejdspartnere blev etableret april/maj, og drejer sig om: o AU IT: Integrationsarbejde til STADS 1, IDM og Syllabus. Følgende har primært deltaget fra AU IT: Udvikler Povl- Henrik Lindhardt IT- konsulent Søren Beuchert 1 Disse tre systemer beskrives under Integrationer 7

8 o AU Kommunikation: Kommunikation og informering af studerende, undervisere og administration på tryk og på web. Følgende har pri- mært deltaget fra AU Kom: Kommunikationskonsulent Camilla Ransborg Kirkegaard Kommunikationskonsulent Mette Gebauer o AU Studier: Udpegning af relevante BSS- uddannelser til overgang til Blackboard og kontaktperson ved spørgsmål (samt senere kortlæg- ning af grænsedragning mht. ansvar). Følgende har primært deltaget fra AU Studier: Teamleder Mariann Holmslykke o AU Library: Kontaktperson og etablering af biblioteksmiljø på Black- board. Følgende har primært deltaget fra AU Library: Bibliotekar Solveig Sandal Johnsen o AU Career: Kontaktperson og orientering. Følgende har primært del- taget fra AU Career: Karrierekonsulent Ann Cathrine Lebech Hoé 6.4. Blackboard som leverandør Der er etableret bindende aftaler om hosting 2 af Blackboard. Hosting foretages via Blackboard Int.s eget Hosting Center i Amsterdam, der overvåger og leverer 2nd level support 24/7/365. BSS har en såkaldt Diamond- plan, der sikrer 99.9% oppetid, tilstrækkelig lagerplads, høj performance, stort antal samtidige brugere, fuld backup, stor ekspertise og sikkerhed for stabil drift. Aftalen løber pt. indtil 1. september Følgende har primært deltaget fra Blackboard Int: o Regional Manager Dan Nygren o Projekt manager Tynan Rodger o Hosting Manager Scott Haldane o Integration Manager Stephen Burne 2 Se evt.: hosting 8

9 o Hosting consultant Arne Grondahl 6.5. Den lokal Blackboard Support Lokalt på BSS er etableret brugersupport igennem den eksisterende infra- struktur på BSS BSS help- og Servicedesk, hvortil to faste fuldtidssupporte- re og en række studentermedhjælpere er frikøbt til decideret support af Blackboard- implementeringen, udfarende support og undervisning, samt hjælp til udarbejdelse af manualer. Aftale om frikøb løber til 1. april Følgende har primært deltaget fra BSS IT- support: o Supportleder Andreas Heuwinkel o Senior supporter Margit Grønborg o Senior supporter Robert Blemings o Junior supporter Christina Andersen o Junior supporter Kathrine Vendelbo o Junior supporter Rasmus Wærum o Junior supporter Ganesh Ramanandan o Junior supporter Bjarke Rahbek o Junior supporter Martin Thrane 7. Organisatorisk implementering På et ledelsesmøde med institutledere og sekretariatsledere annonceredes det, at projektteamet ville komme på en række opstartsmøder rundt på institutterne i løbet af april. Forinden disse møder var udarbejdet en overordnet implementeringsplan 3. Planen blev udarbejdet baglæns idet bagkanten - semesterstart E2013 lå fast Opstartsmøder Til disse opstartsmøder skulle gerne være studieledere, sekretariatsledere, repræ- sentanter for henholdsvis ansvarlig(e) studiesekretær(er) og repræsentanter for underviserne. 3 Se bilag 1 9

10 Møderne blev strukturerede omkring den overordnede implementeringsplan, der blev gennemgået og forklaret med henblik på, hvilke større forretningsmæssige æn- dringer det medførte. Møderne gav mulighed for at spørge ind til forskellige forhold og tilkendegive udfordringer som de enkelte institutter umiddelbart kunne identifi- cere 4. Målene for opstartsmøderne var også helt konkret at identificere anvendte LMS er, som på BSS er Aula(A) eller Aula + CampusNet (AC), samt afdække eksisterende praksisser omkring brugen af disse. Herudover skulle afdækkes omfanget af kursusbehov på de enkelte institutter i for- bindelse med indførelse af nye praksisser med ibrugtagningen og anvendelsen af Blackboard, herunder et tre dages systemadministrativt kursus udbudt af Black- board Int. På baggrund af møderne blev udarbejdet lokale implementeringsplaner for de re- spektive institutter Uddannelse, træning, manualer og guides På baggrund af opstartsmøderne blev der udarbejdet differentieret kursusudbud til primært 3 brugergrupper: kursussekretærer (herunder andre interessenter i admi- nistrationen), undervisere og studerende. Kursusudbuddet er udarbejdet af teamet selv, da materialer fra andre kilder ikke vurderes brugbart. Materialerne er løbende justeret og har været udrullet i tre fortløbende bølger: 1) Maj- : kursussekretærer og administration 2) Juni- : Undervisere 3) August- : Studerende. Nedenfor rækken af tilbud: Kursussekretærer o 3- dags- kursus i administration af Blackboard (eng) o 3- timers hands on kursus om kursusadministration (dk) o Online kursus (dk/eng) 4 Se eksempel på referat af opstartsmøde i bilag 2 10

11 o Fuld manual kursussekretær (dk/eng) o Quick quide til særlige funktioner (dk) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Test- kursus i Blackboard o Book en supporter (dk/eng) Undervisere o 2- dags- kursus i eksemplarisk undervisning (eng) o 3- timers hands on kursus om undervisning i Bb (dk/eng) o Online kursus (dk/eng) o Fuld manual underviser (dk/eng) o Quick quide til kom godt i gang (dk/eng) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Test- kursus i Blackboard o Book en supporter/underviser (dk/eng) Studerende o Fuld manual studerende (dk/eng) o Quick quide til kom godt i gang (dk/eng) o 5- min video- introduktion (dk/eng) o Video- tutorial af alle gængse funktioner (eng/da) o Start- folder (eng) o Fælles introduktioner og præsentationer for rus- studerende og øvrige studerende (dk/eng) Institutter og administrative enheder (ad hoc) o Medarbejder- præsentationer (dk/eng) o Cafe- møder (dk/eng) o Workshops (dk/eng) 11

12 Kursus- og oplæring- tilbuddene har suppleret hinanden godt, selvom det har over- rasket hvor mange som har ønsket at indgå i det fysiske 3- timers hands- on kursus, idet interessen herfor var yderst sparsom ved besøgsrunderne til institutterne i april måned. Således er +50 kursusadministratorer været igennem, samt +150 un- dervisere. Øvrige undervisere og administratorer har gjort brug af øvrige tilbud. Alle nye studerende er blevet introduceret i forbindelse med RUS- ugen, mens en række eksisterende studerende er blevet introduceret via Instituttet mv. Bemærkning: Der har været en enkelt klage over hands- on- kurset med påstanden om at det var for omfattende og meget mere end blot det basale underviserbehov, som blev gennemgået. Vedkommende blev henvist til en 2- siders quick- guide, og efterfølgende blev der fokus på indledningsvis forventningsafstemning ved kurser- ne. Evalueringerne fra kurserne peger i øvrigt på overvejende stor tilfredshed, men det kan påpeges, at da Blackboard kan meget mere end AULA og Campusnet, kan selv en introduktion virke overvældende på nogle Administrative processer De processer som går forud for leveringen af data ind i et LMS er vigtige at afdække og tydeliggøre for eksempelvis studiesekretærer, idet forståelse for arbejdsgangene fra en studerende indskrives på et studie, til vedkommende optræder som stude- rende på et kursus i Blackboard er en vigtig del af problemløsninger, hvis fejl eller uregelmæssigheder viser sig i Blackboard. Disse arbejdsgange har vist sig så van- skelige at forstå for grupper af særligt administrative medarbejdere, at der er ud- arbejdet fejlsøgningsstier af projektteamet, som kan lette forståelsen for de kerne- processer der eksisterer mellem de forskellige systemer, som er involverede. Fejlsøgningssti i forbindelse med undervisere og studerende 12

13 13

14 7.4. Support flow Supporten har for implementeringsprojektet været opdelt i 3 niveauer: 1) 1st level applikationssupport af alle brugerne varetaget af BSS IT- service- desk; 2) 2nd level support varetaget af Blackboard- projektteamet og kursusadministratorer; og 3) 3rd level pædagogisk support af undervisere varetaget af e- læringsgruppen ved CUL. I struktureringen af 1st level- supporten valgte projektet at lægge sig op ad den eksi- sterende support- infrastruktur og - kultur på BSS, da den vurderes velfungerende, hvorfor aftale herom blev etableret med AU IT. Pga. af den korte implementerings- frist og for at forebygge evt. uro, blev det desuden besluttet at frikøbe og dedikere to navngivne og kendte personer som indgang for supporten af undervisere og admini- strativt personale, ligesom der blev frikøbt studenterressourcer som backup forud for og under semesterstart rettet mod alle brugere. Blackboard projektteamet har i samarbejde med disse supportere endvidere forestået mere generel oplæring af support- korpset på BSS, således at alle servicedesk- centre var klædt på til support af studerende og undervisere fra juni/august. Som aftalt i afsnittet om administrative processer er fejlsøgningsstierne udarbejdet med henblik på at yde brugersupport på såvel 1st level og 2nd level. Se ovenfor. Endelig blev det besluttet at imødekomme underviserne og administratorerne med den særlig service book en supporter i den sidste del af implementeringsperioden, således hjælp kunne bringes direkte ud til brugerne i deres eget miljø og hverdag. Basen for 1st level- supporten blev endvidere placeret på CUL i direkte forlængelse af Blackboard- projektteamet, for at give optimale forhold for samspil og videns ud- veksling. Supporten har kunne fanges på mail, telefon og via formular på web 5. 5 Se bilag 3 for et hurtigt overblik over mest typiske support- henvendelser i perio- den 14

15 8. Tidsplan Som nævnt indledningsvis blev såvel den overordnede implementeringsplan, som de lokale implementeringsplaner udfærdiget fra deadline og bagud. 6 Herudover bemærkes også, at implementeringen af Blackboard løber i to faser, hvor fase to påbegyndes efteråret 2013 og afsluttes ved semesterstart foråret 2014, hvor alle uddannelser på BSS forventes at kunne ibrugtage Blackboard som LMS. 9. Blackboard på BSS 9.1. Hosting og samarbejde Blackboard blev installeret april 2013 i en hosted løsning fra Blackboard Int. i Am- sterdam, først som test- installation, senere fra maj i en fuld produktionsdygtig og et idriftsat setup med test-, staging-, og produktionsmiljø. Blackboard Int. har undervejs leveret sparring, og konsulentbistand særligt i relati- on til integrationerne, men har desuden ydet 2nd level support på implementerin- gen, og står som hosting partner bag driften 24/7/365. Blackboard Int. har desuden været købt ind til 2 indledende og igangsættende kurser om brugen af Blackboard i starten af implementeringsperioden. BSS Diamond plan ved Blackboard Int. udgør deres højeste serviceniveau, både mht. kapacitet og service, og vurderes af Blackboard Int. selv til at udgøre en egent- lig overdimensionering, men blev som udgangspunkt valgt, da det skulle sikres, at der ingen overraskelser skulle være i relation til hostingen. BSS betaler pt. $ ,- årligt for denne all inclusive plan. Samarbejdet med Blackboard Int. har været præget af et kompetent modspil og et team fra Blackboards Int.s side, der alene synes at have haft for øje, at få BSS klar til studiestart. Der er blevet handlet i alle døgnets timer og ugens dage og der er blevet fulgt op, forventningsafstemt og opsamlet på meget kyndig vis, ligesom Blackboard 6 Se bilag 1 15

16 Int. af egen drift på lignende vis har tilbud råd og vejledning når de har fundet det fornuftigt. Således har der i perioder været faste ugentlige møder med Blackboard Int. i flere spor (implementering, integrationer og drift), som mht. driften fortsætter, og sup- pleret med faste månedlige rapporter, som dokumenterer driften, brugen og evt. support incidents mv Integrationer I samarbejdede med AU IT, er der udarbejdet integrationer mellem Blackboard og STADS, Syllabus og IDM, samt etableret autentificering gennem AUs WAYF- installation 7 : STADS leverer kurserne og de indskrevne studerende. Kurser oprettes direk- te (1 til 1) og ved daglig og natlig indlæsning i Blackboard med tilknyttede fo- relæsnings- og holdaktiviteter. De studerende knyttes til disse kurser både på Hovedkursus samt underliggende forelæsnings- og/eller holdaktiviteter. Studerende tilknyttes kun hvis de figurerer som godkendt på aktiviteterne i STADS. Syllabus leverer holdsætningen af undervisere på de pågældende kurser og underliggende aktiviteter. Koblingen sker direkte ved dagligt og natligt ind- læsning på de eksisterende og kendte STADS kurser og aktiviteter, samt på den splitning af kursusaktiviteter som evt. foretages i Syllabus. Undervisere kobles i integrationen alene ud fra deres unikke AUID. IDM leverer unikke brugere (studerende, VIP og TAP) til Blackboard. De unikke brugere opdateres ved daglig og natlig indlæsning så kun kendte og opdaterede brugerprofiler eksisterer, og håndteres ud fra deres unikke AUID som nøgle. Alle studerende for hele AU (ikke kun BSS) indlæses (med bag- grund i samlæsninger på tværs af fakulteter), mens kun BSS Staff (VIP og TAP) indlæses dynamisk. 7 Se bilag 4 & 5 16

17 WAYF leverer sikker autentificering af alle brugere vha. eksisterende (ej nyt) brugernavn og password. WAYF- autentificeringen kører dynamisk med kob- ling til de IDM- indlæste brugere, og sikrer single- signon til AUs øvrige WAYF- enablede services (mit.au.dk, ordbogen.com, Scribo mv.). Integrationerne har været funktionsdygtige og idriftsat fra primo juli, og baserer sig på best practice indenfor de pågældende administrative områder, oplyst af admi- nistrationsenhederne selv. Det har dog været nødvendigt at justere og tilpasse inte- grationerne efterfølgende og frem mod semesterstart, grundet uens praksis, afvigel- ser fra best practice og udvidelse af datagrundlag. Justeringen har haft følgende år- sag: STADS: Det har vist sig at nogle steder anvender man sted- koder selvom denne praksis først skal indføres fra kommende semester. Brug af stedkoden tilføjer tal (1,2,3) til de unikke UVA- koder i STADS, hvorfor det har medført tvetydige kursus- id er. Der tages nu højde for denne midlertidige praksisfor- skel, men der skal etableres en bedre praksis på sigt, som integrationen skal tage højde for. Syllabus: Det har vist sig at mange undervisere ikke eksisterer i Syllabus med deres AUID, hvorfor man ikke kan identificere dem i integrationen til Black- board. Arkivet over undervisere i Syllabus opdateres manuelt og på bag- grund af ældre data. Det giver et stort arbejde med at opdatere nye undervi- sere og tilføje deres AUID. I den procedure, hvor AUID manuelt er tilføjet, er det ofte sket på baggrund af copy/paste fra opslag på web mv. Det har med- ført skjulte tegn ( ), som ikke skulle være der. Integrationen tager nu højde for sådanne uhensigtsmæssigheder. Syllabus: Det har vist sig, at man ikke sjældent foretager split eller kopiering af kursusaktiviteterne i Syllabus, for at kunne tilvejebringe personlige ske- maer for kurser med flere undervisere, eller kurser som skal opdeles i aften- eller daghold. Dette medfører at undervisere kobles på (nye) kursusaktivite- ter som kun er kendt i Syllabus, men ikke i STADS, hvorfor de ikke kommer 17

18 til at figurere i Blackboard. Der er foretaget justering i integrationen, således at split og kopiering af aktiviteter i Syllabus medtages i Blackboard (så længe der ikke foretages ændring i kursusnavn). IDM: Der har vist sig en del samlæsning af undervisningsaktiviteter hen over fakultetsgrænser fx mellem sprogfag på BSS og ARTS. For at sikre at dette kunne foregå i Blackboard, er IDM- integrationen opgraderet til at omfatte al- le studerende på AU, således der frit kan foretages samlæsninger mellem BSS og alle andre fakulteter Funktionel tilpasning og konfiguration I udgangspunktet har det været ønsket fra BSS, at ikke tilpasse på brugerfladen, men at vælge out- of- box, for ikke at indføre andre standarder, som ikke var gennem- tænkte, eller som vil skabe problemer ved senere migration til AU- Site. Endvidere var strategien at vælge out- of- the- box, for derefter at skabe et fælles grundlag for at tage en oplyst diskussion om ændringer og tilpasninger, når alle havde prøvet Blackboard. Det vurderedes ikke muligt, at have en konsensusgivende dialog forud og der var for mange modsigende erfaringer fra Campusnet og AULA- brugen, til at kunne transformeres til en entydig ny standard i Blackboard. Menuer og informationer Om end der er valgt en out- of- the- box løsning på brugerfladen er der tilpasset på navigationsmenuernes benævnelser og der er formatteret indhold deri. Udgangs- punktet for valg af indhold under de enkelte faner har været studierelevans. De en- kelte menupunkter er: My Institution er startsiden og default på Blackboard, hvor der er lagt alle overord- nede services og informationer; Studieportaler My Announcements 18

19 Browsertest vælg sprogpakke hurtig kontakt til support og login se her Courses er hvor man finder de kurser man er tilkoblede og hvor det er muligt at sø- ge i et kursuskatalog også forudsat at man allerede er logget ind. AUL er en af menuerne, som der mest aktivt er sat ind i bestræbelserne på at yde støtte til undervisningen og give mulighed for undervisere at integrere biblioteks- services til deres kursus i Blackboard. Se menusiden her. I den forbindelse følger her en kortfattet evaluering: Biblioteket har i forbindelse med implementeringen af Blackboard på BSS, konkret bidraget med input i forhold til: Bibliotekets tilstedeværelse på BB, herunder i forhold til upload af e- kompendier (det tidligere ASB har haft en udvidet forsøgsordning med Co- pydan der har tilladt upload af skanninger af bøger i større grad end normalt. Biblioteket har dermed udarbejdet pensumlister med dyblinks til artikelda- tabaser samt uploadet pdf- filer med skanninger af dele af bøger. Denne ser- vice ophører pr Ordningen erstattes af en ny ensartet Pensum- service for alle institutter på BSS denne service skal integreres i Black- board) Integrationen af plagieringskontrolværktøjet URKUND Bibliotekets øvrige tilstedeværelse med forskellige services Biblioteket har været med i ressourcegruppen for implementeringen. Der har været en løbende dialog mellem Center for Undervisning og Læring (CUL) og AU Library, BSS. Dialogen har især været centreret omkring løsningen af e- kompendium opga- ven samt integrationen af URKUND. E- kompendium opgaven er blevet løst ved at bibliotekets medarbejdere har fået en udvidet adgang til at kunne tilmelde sig kur- 19

20 ser og dernæst uploade det færdige e- kompendium samt relevante filer. En vejled- ning til dette er blevet udarbejdet internt på biblioteket. Biblioteket har leveret et URKUND plug- in til BlackBoard, der er blevet installeret af CUL. Biblioteket støtter BlackBoard supporten med viden om URKUND i det omfang det har været nødvendigt. Biblioteket er i gang med at få udarbejdet en instrukti- onsvideo til undervisere i brugen af URKUND på BB. Der er opbygget moduler med: Søgning i bibliotekssystemet Søgning i AU Library databaselisten Links til ophavsret for undervisere og studerende Søgetips Spørgetjeneste Links til Mit AU Library (se lån, forny, åbningstider mv.). RSS feeds på kurser og nyheder Der kommer løbende flere moduler til og de er alle samlet på fanen AU Library og tilgængelige for studerende og undervisere til at integrere på de enkelte fag. Pr. 10/ er der trukket statistik på AU Library fanen, der viser daglige unikke besøg (Kilde: Morgen Palsgaard, Application Manager, CUL). AU Carreer er bygget op med tilbud om karrieremuligheder, eksempelvis: Events InterResource for international students Carrer counselling Jobbank CompanyDating AU Carreers side kan ses her Community er et default menupunkt i Blackboard, som er tilpasset på baggrund af et ønske om at kommunikere på tværs af kurser, og for at kunne sende information 20

21 ud til årgange, uddannelser af særlig relevant karakter og herunder sikre at det kom ud på mail også. Support er menuen hvor der findes adgang til de forskellige materialer og kontakt til support. Menuen indeholder bl.a.: Vejledninger med manualer og quick guides på dansk og engelsk til alle bru- gertyper Support for studerende Pædagogisk support Specielt for kursussekretærer Urkund Antiplagiering med kontakt til speciel support. Content Collection er et tillægsmodul, hvormed brugere har adgang til et fil opbeva- ringssted (file repository), hvor materialer kan opbevares. Opsætning af kursussider i Blackboard Som ved valget af out- of- the- box på brugerfladen, er der ej heller gjort noget for, at skabe eksempelvis institutspecifikke kursusskabeloner tilpasset en studierelevant pædagogisk praksis eller tankegang. Dette eventuelle arbejde afventer erfaringsind- samlinger og en migrering til den fælles Blackboard løsning. 10. Interessenter For at udarbejde en kommunikationsstrategi og målrette kommunikation og de ret- te aktioner, blev de væsentligste interessenter identificerede. De væsentligste interessenter var/er: Lokal ledelse Undervisere Studerende Studieadministratorer 21

22 Supportorganisation AU IT AU Komm AU Library AU Career 11. Kommunikation En intensiv og massiv kommunikationsstrategi blev lagt i samarbejde med AU Komm, hvor der blev fokus på en bred vifte af kanaler. Inkluderet heri var også en plan for placeringen af fysiske materieler. Som aktioner udmøntet af kommunikationsplanen 8 er der blandt andet udarbejdet et omfattende kommunikationsmateriale af både elektronisk og fysisk karakter på dansk og engelsk. Meget heraf er udarbejdet i samarbejde med AU Kommunikation, særligt det som har fysisk karakter eller er udsendt på mail. Nedenfor rækken af kommunikationskanaler og tiltag: Fysisk o Plakat rettet mod alle (eng) o Plakat rettet mod studerende (eng) o Folder rettet mod alle studerende (dk/eng) E- mail o Mail til alle studerende før sommer (dk/eng) o Mail til alle undervisere før semesterstart (dk/eng) o Mail til alle studerende før semesterstart (dk/eng) o Nyheder i BSS nyhedsbrev (dk/eng) o Mails og projektmateriale til Institutter og administrative enheder (dk/eng) Web (studieportaler og medarbejdere.au.dk) 8 Se bilag

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE

BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE BLACKBOARD KURSUSMATERIALE TIL STUDERENDE Kursusmateriale INTRODUCTION MANUAL Version 1.0 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus V Advanced Multimedia Group Editors

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200

Praktikportalen. Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17, st. tv. 1471 København K uc-dk@uc-dk.dk uc-dk.dk - +45 3338 2200 Praktikportalen 2015 Præsentation Helle Doktor Simonsen Product owner VIA Lone Madsen Product owner assistent VIA Anne Eskildsen Programleder Tak for sidst Roadshow forår 2014. På besøg på alle UC og præsentere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO

Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Besøglægen.dk Ny selvbetjenings-løsning til XMO Hvad er Besøglægen? Besøglægen er en ny og meget brugervenlig selvbetjenings-løsning til klinikken. Med til Besøglægen hører en gratis hjemmeside, som frit

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere