HOLTE GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLTE GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 Holte Grundejerforening Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl på Havarthigården Der var omkring 85 deltagere i mødet, som blev afholdt i Laden Fra bestyrelsen deltog : Agnete C Malmberg (formand), Ulla Ramvold (næstformand), Ole Bech Etgen (kasserer), Ove Kjær, Inger Louise Mouritzen (referent), Hans Roulund og Jakob Østergaard samt suppleant Connie Ribe. Fra Rudersdal Kommune deltog Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Ive og Formand for Byplanudvalget Erik Mollerup og Byplanchef Kaj Sørensen Dagsorden for generalforsamlingen : 1 Valg af dirigent. 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen : På valg er : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold Ikke på valg : Ove Kjær, Jakob Østergaard og Inger Louise Mouritzen 6 Valg af max. 3 suppleanter. Nuværende suppleant er Connie Ribe. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8 Forslag fra medlemmer og bestyrelse (skal iflg. vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for generalforsamlingen) 8a Kommentarer til Status og planer for Dronninggårds Alle samt Piils Skov 9 Eventuelt Formanden bød velkommen til dette års generalforsamling og gik over til dagsordenen : Ad 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Hans Mørch, som blev godkendt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Dirigenten gav derpå ordet til foreningens formand, Agnete C Malmberg 1

2 Ad 2 Formandens beretning for det forløbne foreningsår. Formanden bød endnu engang velkommen til de mange fremmødte medlemmer og til Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Ive, Formand for Byplanudvalget Erik Mollerup og Byplanchef Kaj Sørensen. Det var dejligt at se så mange. Året er som sådan gået godt. Der har kun været 11 dispensationssager, hvilket viser at de fleste byggerier og ombygninger holder sig inden for lokalplanbestemmelser og bygningsreglementets rammer. Foreningen bliver kun bedt om at udtale sig, når reglerne ikke overholdes og det er tit små og ubetydelige sager, mens vi desværre ikke har særlig store muligheder for at udtale os i større sager, som virkelig kan præge vores område. Vi har dog god kontakt med Kommunen. De 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant blev præsenteret. Foreningen kan have 3 suppleanter og formanden opfordrede stærkt til at medlemmer, som kunne have lyst til at være med til at løse foreningens mange forskelligartede opgaver, meldte sig. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder på hvilke der bl.a. er blevet behandlet henvendelser fra medlemmerne og principielle dispensationssager. Den 29. maj havde vi en medlemsudflugt : En times sejltur på Furesøen med foredrag undervejs ved Hans Roulund. Vi har planlagt en tilsvarende sejltur lørdag d.28. Maj og så arbejder vi med planer om et arrangemet i sensommeren omkring Næsseslottet. VI forsøger at modernisere foreningens hjemmeside, så den kan blive mere inspirerende og informerende et arbejde vi desværre ikke er færdige med. Bestyrelsen har været repræsenteret ved møder i Fællesudvalget d 1.marts og her d. 28. oktober. På dette sidste møde med 7 andre grundejerforeninger gennemgik man de punkter, som man ønsker op på det årlige stormøde med Kommunen, som vil blive afholdt d.18. november. Kommunen uddeler ingen Arkitekturpris Man har ikke fundet værdige byggerier. Verdensmesterskaberne i landevejscykling afholdes september og det vil komme til at berøre vores område. Vi har i april deltaget i et orienterende møde Foreningen har afleveret forskelligt skriftligt materiale til Historisk Arkiv, så eftertiden kan få et billede af arbejdet i foreningen. På Kommunen har man foretaget scanning af alle byggesager, så i Byplanafdelingen kan man se, hvad der er registreret på ens ejendom. På Kommunens hjemmeside om kortmateriale kan man ligeledes finde mange oplysninger. Det gamle småhusreglement findes ikke mere. Nu administreres der efter Bygningsreglement BR 10. 2

3 Der arbejdes i Kommunen med en harmonisering af villalokalplaner omkring hegn mod vej, carporte/byggelinjer mod vej/arkitektonisk tilpasning, bevaringsværdige bebyggelsesmæssige træk og muligheden for ny arkitektur. Bestyrelsen har været indbudt til et informerende møde hos Kommunen omkring det planlagte byggeri på Dronninggårds Alle 24-26, Piils Skov.Dette vil blive taget op under dagsordenens punkt 8a Dirigenten forhørte sig om der var nogen kommentarer. Formandens beretning blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer, Ole Bech Etgen Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. Regnskabet forelå i original, underskrevet af de to revisorer, Niels Brühl og Vagn Holstein. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev vist med Power Point.. Det viste indtægter på kr og udgifter på kr - og altså et underskud for året på 42 kr. Balance : kr. Antallet af medlemmer er 291 Næste år kan forventes et underskud på kr som følge af portoforhøjelser og periodeafgrænsning, hvorfor der ønskes en kontingentforhøjelse til 120 kr Bent Varming spørger om man som man gør det andre steder - har overvejet at overgå til udsendelse af materiale med . Kassereren svarer, at det tidligere uden held har været forsøgt at bede medlemmer om -adresser, men adspurgt nu er der i salen helt overvejende stemning for, så en liste bliver sendt rundt. Grundejerforeningen har sendt indbydelser til generalforsamlingen både til medlemmer - og til alle andre husstande i området - og denne sidste gruppe vil man gerne stadig forsøge at nå. Det kan så måske være gennem annoncer i lokalaviserne, som det bliver foreslået af Lene Olsen. Ifølge grundejerforeningens vedtægter skal Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller anden skriftlig henvendelse til hvert medlem. Bestyrelsen vil tage hele denne sag op. Der var ikke yderligere bemærkninger og regnskabet blev godkendt Ad 4 Ad 5 Fastsættelse af kontingent for førstkommende regnskabsår. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for næste år hæves fra de nuværende 100 kr til 120 kr. Forslaget blev vedtaget. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er : Hans Roulund, Agnete C Malmberg, Ole Bech Etgen og Ulla Ramvold Der er ikke indkommet forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog genvalg, og da alle fire var villige hertil, blev de genvalgt. Ikke på valg : Ove Kjær, Jakob Østergaard og Inger Louise Mouritzen. Alle tre fortsætter i bestyrelsen. 3

4 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Valg af max. 3 suppleanter Nuværende suppleant er Connie Ribe Bestyrelsen foreslog Connie Ribe som suppleant. Der var ikke andre forslag og Connie Ribe blev valgt. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Niels Brühl og Vagn Holstein vil gerne fortsætte som revisorer og Frederik Heegaard som revisorsuppleant. De blev alle tre valgt. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ingen forslag indkommet Ad 8a Kommentarer til Status og Planer for Dronninggårds Alle samt Piils Skov Dette punkt var sat på dagsordenen efter en henvendelse fra beboere i nærområdet. Byplanchef Kaj Sørensen gennemgik baggrunden for Kommunens aktuelle planer for området og formand for Byplanudvalget, Erik Mollerup kom med uddybende kommentarer. Den nuværende bebyggelse er opført af Søllerød Kommune i midt-tresserne som pensionistboliger (60 boliger og et aktivitetscenter) Som følge af strukturreformen i 2007 blev psykiatri- og handicapområdet et kommunalt anliggende og Rudersdal Kommune ønskede da at etablere 30 boliger + aktivitetscenter for psykisk handicappede på stedet. Efter en gennemgang af byggeriet besluttede et enigt socialudvalg af byggetekniske /økonomiske grunde at nedrive og bygge nyt for at få et mere rationelt og tidssvarende byggeri med hensyn til boligstørrelser og tekniske og energimæssige forhold. Byggeriet blev i sin tid opført på et 1800 m 2 stort fredsskovareal. som Kommunen så etablerede andetsteds i Kommunen. Ved en fejl blev byggegrunden ikke indtegnet på matriklen og tinglyst (det er først sket i februar i år, da man blev opmærksom på fejlen) Det nuværende byggeri holder sig på nogle punkter ikke inden for det 1800 m 2 store byggefelt og herudover er der anlagt vej-/parkeringsarealer og fældet træer på et større område omkring bygningerne (Statsskovvæsenet har været tilsynsmyndighed og har ikke på noget tidspunkt i de 45 år der er gået gjort indsigelser) Det byggeri Kommunen nu ønsker at opføre vil blive holdt inden for det nu fastlagte areal på 1800 m 2. Man regner med mindre trafikbelastning og mindre behov for p-pladser. Byggeriet vil blive tilpasset området og i max. 3 etager som det nuværende. Hvis det viser sig at Kommunens ønsker til hvad bygningerne skal indeholde ikke kan opfyldes indenfor denne ramme, så må der blive færre end de planlagte 30 boliger. Der er meget stramme regler omkring fredsskov, så de 1800 m 2 tilladt byggeareal ligger helt fast Det blev oplyst at de mærker, som er sat på træer på området, markerer træer som skal bevares. Dirigenten takkede for redegørelsen og forhørte sig om der var spørgsmål eller kommentarer 4

5 Lene Udsen har sammen med en gruppe beboere i nærområdet korresponderet med Kaj Sørensen i denne sag. Man forlanger at det skovområde, som i tresserne blev fældet omkring bygningerne, igen skal være skov. Det vil sige at alt udenfor det 1800 m 2 store byggeområde (hvori skal være indeholdt bygninger, p-pladser, haveanlæg, cykelstativer..) plantes til med skov skov, defineret som træer der står så tæt at man ikke kan se igennem dem. Kaj Sørensen svarede, at fredsskov ikke behøver at være skov. Et areal kan være udlagt til fredsskov uden at der vokser træer på det. Statsskovvæsenet vil næppe nu komme med indsigelser, men det er jo op til dem. Rent principielt fandt Hans Roulund det meget beklageligt, at Kommunen dengang fældede træerne og meget beklageligt, at Statsskovvæsenet ikke påtalte det. H R har talt med den tilsynsførende skovrider, Klaus Waage, og er glad for ved gennemgangen af projektet ved Kaj Sørensen og uddybningen ved Erik Mollerup at få bekræftet, at Kommunen i det nye byggeri ikke vil gå ud over det oprindelig tildelte areal, sådan som det blev vist ved gennemgangen. Nu må Kommunen så komme med sin plan Karen Westerbye-Juhl var bekymret for et nyt stort institutionsbyggeri og tvivlede på om Kommunen ville kunne overholde de 1800 m 2 når man tidligere havde disponeret på det dobbelte areal. Anne Wilhelm-Hansen syntes at Kommunen slap alt for let fra de gamle overtrædelser og opfordrer stærkt til at alle regler og love blev overholdt ved det nye byggeri, som jo ligger i et område, hvor store grunde med spredt bebyggelse ellers er reglen. Handicaprådet har udtalt sig i sagen. De er lidt bekymrede med hensyn til transport for fremtidige brugere, bosat i Birkerød, til aktivitetscentret. Dorthe Lerskov fandt det foruroligende med byggeri i 3 etager, når lokalplanen sagde lav, spredt bebyggelse. Kaj Sørense svarede at den nuværende lokalplan tillader 3 etager og det vil det nye byggeri ikke overskride. Børge Westerbye-Juhl følte usikkerhed omkring placeringen af det udlagte byggeområde på de 1800 m 2. Kaj Sørensen svarede at det byggeområde, som blev vist i gennemgangen, ligger helt fast. Anne Wilhelm-Hansen gav udtryk for at foreningen måske i virkeligheden ikke var det rette sted for disse drøftelser og at hele denne sag måske skulle afprøves i medierne. A W-H var utilfreds med at nogle andre kendte til byggeplanerne, mens de omkringboende fik nys om dem ad omveje og så iværksatte deres egne undersøgelser om hele baggrunden for byggeriet i Piils Skov A W-H ville gerne vide om det var kommet bag på Kommunen, at der var disse areal-problemer fra gammel tid. Hertil svarede Kaj Sørensen : ja og man var så straks gået i gang med at få sagen bragt i orden. Der var forskellige korte ordvekslinger undervejs. 5

6 Til slut gav Erik Mollerup udtryk for Kommunens ønske om åbenhed omkring dette byggeri, som en enig kommunalbestyrelse står bag. Byggeriet skal holdes inden for det fastlagte område på 1800 m 2 og det bliver ikke højere end de nuværende 3 etager. Når der foreligger et konkret projekt vil der blive indkaldt til møde - og i øvrigt vil Erik Mollerup til enhver tid være rede til diskussion om projektet. Dirigenten afsluttede dette punkt Ad 9 Eventuelt. Efterfølgende spurgte A W-H om dette møde bliver båndet Dirigenten svarede nej, men der bliver skrevet referat fra generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede dette punkt og dermed generalforsamlingen. Herefter (klokken var da ca 21.15) var det planen at at de to indbudte politikere ville fortælle om Kommunens planer inden for hver deres udvalgsområde. Formand for Byplanudvalget, Erik Mollerup, havde lige gennemgået Kommunens planer for området Dronninggårds Alle / Piils Skov, så Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Ive, fik ordet : Kongevejskrydset i Holte er blevet renoveret. Det var en ganske besværlig tid med togbusser og samtidig lukning af Dronninggårds Alle ved jernbanebroen. I løbet af en månedstid håber man at være færdig med indregulering af krydset. Den nye belægning er støjdæmpende asfalt og det vil vil fremover blive standard når Kommunen renoverer veje. Man håber at være færdig med udvidelsen til 2 fulde spor på Kongevejen ved Rudegård inden jul. Som støjdæmpende foranstaltning vil hastigheden på Kongevejen blive nedsat fra 70 km/t til 60 km/t Det voldsomme regnvejr i sommer forårsagede oversvømmelser, dels på grund af tilstoppede brønde på folks egen grund, dels på grund af tilstoppede brønde i veje. Alle opfordres til at tjekke egne brønde - og til at arbejde på at få ledt mest muligt overfladevand til en faskine i stedet for som det er almindeligt, til kloaksystemet. Der vil i løbet af nogle år komme afgift på afledning af overfladevand til kloaksystemet På spørgsmål fra Kjeld Nielsen oplyste Jens Ive, at der fra Kommunens side vil komme forskellige tiltag og givet råd og vejledning i forbindelse med det kommende tillæg til spildevandsplanen. Af fremtidige planer nævner Jens Ive en renovering af Holte Station / p-pladser / bus- og taxa-holdepladser og cykelparkering. Fra salen foreslog Henning Loesch, at kantstenen blev malet hvid på det nederste stykke af Kongevejen ned mod krydset i Holte i nordgående retning. Jens Ive svarede at det havde været drøftet, men at det var blevet afvist. Jens Ive vil dog gerne tage det op igen. 6

7 Jakob Østergaard beklagede at folk fældede så mange store træer - der var jo ikke mange træer, som man ikke måtte fælde - hvorefter der blev lagt fliser på store dele af de ryddede grunde. Jens Ive påpegede at grundejerne i fremtiden hvis de ikke afledte overfladevand til faskine - ville komme til at betale højere vandafledningsafgift. I øvrigt var der mange bevaringsværdige træer i Rudersdal Kommune... J Ø kritiserede kommunen for ikke at have hjulpet til med fjernelse af opsamlet vandpest fra Furesøen her i sommer. Jens Ive svarede, at kommunen af Skov- og Naturstyrelsen havde fået at vide, at man ikke skulle røre vandpesten for at den ikke skulle brede sig ud i søen. Der havde været holdt et møde om fremgangsmåden. Når man så gør noget andet, må man selv tage konsekvensen. Formand for Byplanudvalget, Erik Mollerup, vendte tilbage for at oplyse om, at hele byggesagsarkivet vil være scannet ind inden nytår. Grundejerne kan så selv gå ind med deres digital signatur og se, hvad der findes om deres ejendom. Man er ved at gå over til digital byggesagsbehandling. Målet er, at man hvis man indleverer en sag uden behov for dispensationer, vil kunne få en byggetilladelse inden for 5 arbejdsdage og man vil derefter kunne følge sagen i min rude Nu er også Bygningsregistranten for den nordlige del af Rudersdal Kommune ved at være færdig og herefter vil Kommunen få en arkitektur-politik, som efter planen skal landes inden for det næste års tid. Formanden takkede Erik Mollerup og Jens Ive for deres indlæg - og introducerede ejendomsmægler Jesper Nielsen. Jesper Nielsen er født her i det grønne område, bor nu i Skodsborg er for nylig blevet selvstændig ejendomsmægler under eget navn. Vi hørte om euforien på ejendomsmarkedet før finanskrisen, som i oktober 2008 fik ejendomspriserne til at styrtdykke. Nu er priserne igen på vej op og fremtiden ser rimelig nok ud. Vurderingerne i 2008 var alt for høje. De blev så i 2009 nedsat, så man nu faktisk kan sælge over sin vurdering måske. Vi så forskellige eksempler på byggerier. Der er tre ting, som er vigtige i en ejendomshandel : Det er BELIGGENHED og BELIGGENHED og BELIGGENHED - og netop derfor er vores gode grønne område så attraktivt for mange. Formanden takkede Jesper Nielsen og aftenens dirigent, Hans Mørch og som afslutning på aftenen bød foreningen på let traktement. Holte den 22. november 2010 Referat Inger Louise Mouritzen Agnete C Malmberg 7

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere