Excel - efterår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excel - efterår 2006 1"

Transkript

1 Excel - efterår Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe 1 - bestående af 3 Ark se nederst i vinduets venstre hjørne, og at du er klar til at begynde indtastning i Ark 1. Øvelse 1: Formål: Indtastning af tal, formatering af tekst og tal, oprettelse af meget simple formler, tilpasning og udskrivning af et regneark. Du indtaster efterfølgende simple beregningsmodel 1 tryk TAB for at komme fra én celle til en anden - idet du tager i betragtning, at en celle kan indeholde tekst, tal (data) og formler (regnestykker/beregninger). Bemærk, at Excel justerer tekst til venstre og tal til højre. Gem det uredigerede Ark 1, som er en del af en projektmappe/en fil: vælg menupunktet Filer, Gem som - kontroller, at du gemmer i mappe public_html og indtast et eller andet navn for mappen og dens forskellige (regne)ark - knappen Gem 1 vælg dog først menupunktet Funktioner, Indstillinger for Autokorrektur og fjern fluebenet ud for Ret andet bogstav i ord til lille og Første bogstav i sætninger med stort OK

2 Excel - efterår Redigeringer/ændringer efter den grundlæggende indtastning: PS! Læs instruksen til HELE punktet, før du begynder at gøre noget. gør kolonne A så bred, at ordene Bruttofortjeneste i % ikke strækker sig ind i kolonne B, ved at anbringe markøren på den lodrette streg øverst mellem kolonne A og B - bemærk markørens ændrede udseende - og trække stregen til højre eller ved simpelthen at dobbeltklikke med markøren på stregen øverst mellem de to kolonner Beregn sum (= I alt) for Salg i celle F4: marker området B4:F4 og vælg knappen Autosum (= Σ) eller stå i celle F4, indtast et = (lighedstegn) og derefter enten sum(b4:e4) eller b4+c4+d4+e4 - afslut med tryk på Enter Anbring markøren på celle F4 efter indtastning og kontroller formlen oppe i formellinjen: Opret omkostningsformel i celle B5 (omkostningerne udgør 60% af salgstallene) dvs. følgende formel i B5: = b4*0,6 eller: =b4*60/100 Kopier den netop oprettede formel 4 gange til højre: stå i B5 og træk i Autofyldhåndtaget ( et sort kors nederst til højre i cellerammen) til og med celle F5 eller marker område B5:F5 og vælg Rediger, Fyld, Til højre

3 Excel - efterår beregn bruttofortjenesten i B6 ved at trække cellen for salg (B4) og cellen for omkostninger (B5) fra hinanden; altså følgende formel = b4-b5 og kopier den fremkomne formel ud i 4 kolonner mod til højre - se ovenfor anbring markøren i celle F8 og beregn bruttofortjenesten i % ved at gange cellen for bruttofortjenesten F6 med 100 og dividere med cellen for salg F4, dvs. følgende formel = f6*100/f4 formater ordene INDTÆGTER og Året 2005 med skriftstørrelse 14 og Fed skrift (marker cellerne og brug værktøjslinjens knapper); formater talkolonneoverskrifterne i række 3 med Fed og Centreret marker talområde B4:F6 og formatter tallene med tusindtalsseparator og ingen decimaler ved klikke på højre musetast med markøren i området, vælge Formater celler i hurtigmenuen, vælge fanebladet Tal, Kategori: Brugerdefineret: #.##0 (kontroller i Eksempel og nedenfor)

4 Excel - efterår Inden udskrift og ny gemning sætter du et sidehoved på det aktuelle regneark bestående af dit eget navn og dags dato: a. vælg knappen Vis udskrift i værktøjslinjen, knappen Indstil og i dialogboksen Sideopsætning, fanebladet Sidehoved/sidefod b. vælg knappen Tilpas sidehoved og indtast dit fulde navn i Venstre sektion, klik i Højre sektion og vælg Datoknappen = Kalenderen (datoen vises i kodeform) - knappen Ok, Ok - zoom evt. ind for at kontrollere indtastningerne i Vis udskrift knappen Luk Du kan også vælge menupunktet Filer, Sideopsætning for at lave ovennævnte indstillinger i sidehovedet. Gem Ark 1 i din projektmappe under et andet navn: a. dobbeltklik på fanemarkeringen Ark 1 lige oven over Statuslinjen og indtast fx som nedenfor b. vælg derefter Filer, Gem eller knappen Gem eller tryk Ctrl+s Diagrammer - grafisk repræsentation af tal Diagrammerne kan i Excel oprettes på to forskellige måder: 1) direkte i et regneark; dette kaldes et integreret diagram - eller 2) diagrammet oprettes som en selvstændig graf på et nyt diagramark. Øvelse 2 - diagram nr. 1 (integreret diagram): Du skal lave et standarddiagram - dvs. et søjlediagram - over alle kvartalstallene ekskl. Bruttofortjeneste i % - se vejledende løsning: marker relevant tekst- og talområde: A3:E6; vælg knappen Guiden Diagram i værktøjslinjen Dialogboksen Guiden Diagram aktiveres måske kan du genkendt den fra arbejdet med PowerPoint - kig lidt på mulighederne for forskellige dia-

5 Excel - efterår gramtyper under fanebladet Standardtyper og evt. under fanebladet Brugerdefinerede typer. Du skal derefter igennem 4 trin for at skabe diagrammet. Kig på de forskellige muligheder i dialogboksene, men lav ingen ændringer, da du skal arbejde med standarddiagrammet Søjle og den først markerede Undertype klik derfor på knappen Næste i dialogboksen trin 1 af 4 PS! Det er ikke forbudt at orientere sig lidt i teksten i dialogboksene. lav heller ingen ændringer i trin 2 af 4 - dvs. fortsæt med at vælge knappen Næste i dialogboksen Guiden Diagram - trin 3 af 4 indtaster du i feltet Diagramtitel: Indtægter - året og i Værdiakse [Y] indtaster du: Beløb i kr. - bemærk ændringer i eksempeldiagrammet efter få sekunder vælg knappen Næste og accepter i trin 4 af 4 placering af diagram Som objekt i (arket) budget_2005 og vælg endelig knappen Udfør Diagrammet oprettes, og en Diagramværktøjslinje (flytbar) vises. Selve diagrammet kan flyttes ved at gøre det aktivt/klikke på det dvs. de velkendte grafikfirkanter skal kunne ses anbringe markøren på diagrammet, holde venstre musetast nede og trække diagrammet på plads. klik på diagrammet for at gøre det aktivt, hvis du ikke allerede har gjort det, vælg knappen Vis udskrift og derefter evt. knappen Zoom vælg Indstil, fanebladet Sidehoved/sidefod, knappen Tilpas sidehoved og indtast dit navn i Venstre sektion samt dato i Højre sektion - knappen Ok, Ok vælg Luk og gem Diagrammet gemmes automatisk sammen med selve regne-/dataarket, når du vælger Filer, Gem. Prøv at se på de forskellige diagrammuligheder på skærmen: a. klik på diagrammet, så det er aktivt (små firkanter/håndtag på rammen)

6 Excel - efterår b. vælg i Diagramværktøjslinjen listepilen ved knappen Diagramtype og afprøv de forskellige muligheder afslut med at vende tilbage til Søjlediagrammet. Øvelse 3 - diagram nr. 2: Formål: Oprettelse af et cirkeldiagram af ordene Salg, Omkostninger og Bruttofortjeneste i kolonne A samt af tallene i kolonne F (i alttallene); denne gang indsætter du diagrammet som et selvstændigt diagram på et ark for sig selv se vejledende løsning. Eftersom tekst og tal står langt fra hinanden, er du nødt til at markere dem hver for sig ved hjælp af Ctrl-tasten: marker område A4:A6 (tekst) tryk Ctrl-tasten ned og HOLD den nede - marker også område F4:F6 (tal), slip Ctrl-tasten og vælg Guiden Diagram i værktøjslinjen vælg Cirkel i trin 1 af 4 - vælg Adskilt cirkel med 3D-effekt i Undertype (den midterste mulighed i 2. række) knappen Næste

7 Excel - efterår vælg Næste i trin 2 af 4; i trin 3 af 4 indtastes i Diagramtitel: INDTÆGTER - året 2005, vælg derefter fanebladet Forklaring og fravælg fluebenet i Vis forklaring; vælg så fanebladet Dataetiketter og tilvælg Navn på kategori og Procent samt Forklaringsnøgle se nedenfor vælg Næste vælg radioknappen Som nyt ark i trin 4 af 4, indtast navn fx: cirkel_budget Udfør vælg Vis udskrift, Indstil og tilpas sidehoved som i øvelse 2 - OK Diagrammet ændres herefter for at prøve at opnå en mere harmonisk placering på A4-siden og et lidt tydeligere design:

8 Excel - efterår vælg igen Indstil, Side, Stående papirretning, Ok Luk Ramme omkring diagrammet: højreklik et vilkårligt sted på en hvidt område uden for selve diagrammet (Diagramområde), vælg Formater diagramområde og vælg radioknappen Automatisk i dialogboksen Formater diagramområde under Kant, fanebladet Mønstre dobbeltklik på diagramtitlen og vælg en større skriftstørrelse (fx 24) under fanebladet Skrifttype - Ok; træk også overskriften lidt ned på siden: anbring pilmarkøren PÅ rammen omkring overskriften og træk den ned kontroller placeringen i Vis udskrift Elevation: højreklik med pilen på Diagramområde vælg 3D-diagram klik på den øverste, åbne elevationspil i dialogboksen 3D-diagram, så elevationen bliver fx 25; kontroller og gem bemærk det nye ark i projektmappen Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html. Øvelse 4: De næste øvelser drejer sig mest om at arbejde med formler og grafer: Jeg har på forhånd indtastet tekst og tal, således at du kan gå direkte i gang med færdiggørelse af regnearkene. lav vha. Denne computer en kopi af projektmappen it1_ef05.xls, der ligger på undervisning, excel og gem den i din mappe public_html. Højreklik på projektmappen og kontroller, at skrivebeskyttelsen er fravalgt under punktet Filer, Egenskaber. åbn arket aarhus og tilpas kolonnebredderne, så alle overskrifter og tekst er læsbare beregn i alt for kolonne B og C (Autosum)

9 Excel - efterår beregn gennemsnittet i kolonne D: tip til formel for beregning af gennemsnit: = (b5+c5)/2 lav fed skrift og centrering af talkolonneoverskrifterne i række 4 og formater tallene i område b5:d14 med tusindtalsseparator og ingen decimaler se evt. nedenfor indsæt navn og dato i sidehovedet se øvelse 1 og gem regnearket lav et søjlediagram Undertype: Grupperet søjle med 3D-effekt - over område A4:D10 som nyt ark - se øvelse 3; for at få tallene over søjlerne frem: vælger du i trin 3 af 4 fanebladet Dataetiketter, Værdi husk også ramme omkring hele diagrammet samt navn og dato i Sidehoved gem Øvelse 5: vælg arket fodbold indstil først kolonnebredderne, så alle overskrifter og tekst er læsbare Hvis kolonne A bliver for bred pga. en lang overskrift, justerer du bredden ved at trække stregen til venstre. Formatering af tal med tusindtalsseparator og ingen decimal : marker relevante tal, højreklik; vælg Formater celler vælg fanebladet Tal, Kategori: Brugerdefineret og formatet #.##0 juster kolonnebredderne igen, hvis der optræder celler med: #### i dit ark Formatering af overskrifter, m.m.: Boldklubben FODBOLDEN: overskrifterne i række 3: Indtægter og Udgifter: skriftstr. 18, Fed, Kursiv højrejusteres, fed fed

10 Excel - efterår Indsætte (tomme) rækker: klik i den grå cellemarkering for række 8, højreklik og vælg Indsæt indtast: i A8 Indtægter i alt i F3 I alt i A15 Udgifter i alt i A17 Over-/underskud den netop indtastede tekst formateres med fed Indsætning og kopiering af formler: marker det vandrette område B5:F5 og vælg knappen Autosum (Σ) klik i celle F5 og kopier formlen 2 gange nedad ved at trække nedad i Autofyldhåndtaget - eller ved at markere området F5:F7 og vælge menupunktet Rediger, Fyld, Nedad marker det lodrette område B5:B8 og vælg Autosum (Σ) klik i celle B8 og kopier formlen ved at trække i Autofyldhåndtaget til højre til og med celle F8 eller ved at markere området B8:F8 og vælge Rediger, Fyld, Til højre gør det samme for udgiftcellernes vedkommende - vandret og lodret i B17 indtastes formel for over-/underskud: tast: =B8-B15 kopier formlen ud i relevante celler - gem arket igen indsæt kanter/streger relevante steder ved brug af knappen Kanter i formateringsværktøjslinjen kig på mulighederne vha. knappens listepil

11 Excel - efterår centrer arket lodret og vandret på A4-siden se nedenfor - og indsæt dit navn og d.d. i et Sidehoved Oprettelse af et simpelt søjlediagram over de kvartalsvise udgifter Hvis dataene står langt fra hinanden, kan du midlertidigt skjule de rækker, du ikke skal bruge til oprettelse af diagrammet alternativt kan du bruge Ctrl-tasten som angivet i øvelse 3. Skjule rækker/data: marker række 4:11, vælg menupunktet Formater, Række, Skjul bemærk, at rækkenumrene nu er 1, 2, 3, 12, 13 osv. marker område A3:E14 og vælg Guiden Diagram i trin 1 af 4 laves ingen ændring - vælg altså knappen Næste i trin 2 af 4 vælges radioknappen Række ud for Serie i: - knappen Næste

12 Excel - efterår i trin 3 af 4 indtastes i boksen Diagramtitel: UDDRAG AF KVARTALSVISE UDGIFTER - vælg knappen Næste i trin 4 af 4 vælges radioknappen Som nyt ark, indtast navn fx: fodbold_søjle - Udfør Sæt en kant omkring hele diagrammet: højreklik med markøren på Diagramområde, vælg Formater diagramområde, fanebladet Mønstre, Kant: Automatisk indsæt dit eget navn og dags dato i Sidehoved - skriv ud og gem Diagrammet gemmes sammen med regneark/-ene kontroller ved at se på fanemarkeringerne oven over Statuslinjen. Oprettelse af et kurvediagram til illustration af over- /underskud: vend tilbage til dit regneark ved at klikke på relevant faneblad Ophævelse af skjulte rækker: marker række 3:19 og vælg menupunktet Formater, Række, Vis; alle rækker skulle nu kunne ses igen Markering af data, der står spredt i regnearket: marker område B3:F3, tryk derefter på Ctrl-tasten og HOLD den nede, mens du markerer område B17:F17; slip Ctrl-tasten og vælg Guiden Diagram i trin 1 af 4 vælges Diagramtype: Kurve, Undertype: Kurve med datamærker for hver værdi knappen Næste i trin 2 af 4 laves ingen ændringer - knappen Næste

13 Excel - efterår i trin 3 af 4 indtastes i boksen Diagramtitel: Kvartalsvise resultater for boldklubben FODBOLD og i boksen Værdiakse (Y): Beløb i kr.; i fanebladet Forklaring fravælges fluebenet ved Vis forklaring knappen Næste i trin 4 af 4 vælges radioknappen Som nyt ark, indtast navn fx: fodbold_kurve; Udfør Flytning af X-aksens tekst: X-aksens tekster flyttes fra 0-linjen til linjen ved at dobbeltklikke på Y-aksen (den lodrette akse) og i dialogboksen Formater Akse vælge fanebladet Skala. I indtastningsboksen ud for feltet Kategoriakse (X) krydser ved indtastes: og ud for Minimum indtastes ligeledes: se nedenfor Indsæt dit navn og dags dato i sidehoved, sæt en ramme omkring hele diagrammet; gem. Øvelse 6: Åbn arket fest og opstil et overslag over en fest, som dit hold vil holde i anledning af fastelavn. Hvad vil det komme til at koste, når du regner på nedenstående? Du vil bestille 25 kuverter dinér transportable a kr. 195,00 og 20 flasker vin a kr. 95,00. For borddækning og pyntning skal du betale kr. 35,00 pr. kuvert.

14 Excel - efterår Hjælpen i køkkenet er 2 personer i 7 timer, der hver skal have 90 kr. i timen. Du regner også med, at alt det løse vil udgøre 15% af ovenstående omkostninger (= beløb i d7). Alle priser er ekskl. moms - beregn også den ( = 25% af d9). Du gør naturligvis regnearket læsbart og pynter på det med større skrifttyper, fed skrift, 2 decimaler og kanter/streger. Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html. Øvelse 7: Start Excel og indtast nedenstående omsætningstal for miljøplanter - år 2000

15 Excel - efterår Tilpas kolonnebredderne, udregn alle I alt-beløbene i række 10 og 15 og i kolonne G. Formater alle tal med tusindstalstypografi, lav fed skrift i række 1, 3, 4, 9, 10 og 15, kursiv i række 2, skriftstørrelse 14 i række 1, str. 12 i række 2 og sæt en streg/kant under tallene i række 8 og 14 og højrestil kolonneoverskrifterne i række 3. Udskriv regnearket med dit navn i sidehoved, venstre sektion og dags dato i sidehoved, højre sektion - placeret lodret og vandret midt på A4-arket. Lav derefter et 3D liggende søjlediagram nøjagtigt som i den vejledende løsning - skriftstørrelse 16 i Diagramtitel og 12 i Forklaring og (tekst i) Kategoriakse og et 3D-cirkeldiagram over omsætningen i de fire kvartaler for et-årige miljøplanter (sidstnævnte med en elevation på 25%, stående papirretning, top- og bundmargen på 4 cm), skriftstørrelse 16 i diagramtitel og 12 i forklaring nøjagtigt som i den vejledende løsning. Øvelse 8: De næste opgaver drejer sig om opbygning af en budgetmodel for firmaet BARSELSPOTTEN ApS der forhandler keramiske artikler. Du starter med opbygning af et meget simpelt regneark, der så hen ad vejen udvides til at omfatte budgetlægning for i alt 5 år. I de efterfølgende fire øvelser lærer du bl.a. at indsætte kolonner og rækker, at kopiere formler, m.m., nedad og til højre, at kopiere et regneark til et tomt ark og arbejde med absolutte referencer. Opret en ny projektmappe med fire tomme ark for firmaet BARSELSPOTTEN ApS. Kald arkene: barsel_1, barsel_2, barsel_3 og barsel_4 Vælg arket barsel_1 og indtast nedenstående simple budget; tilpas bredden af kolonne A efter ordene: OMKOSTNINGER I ALT

16 Excel - efterår Lav sammentælling af omkostningerne (B8:B15 - Autosum) og beregn overskuddet: omsætning (B5) - omkostninger i alt (B17). Formater kolonne B med tusindtalsseparator og 0 decimaler - dog ændres overskriften 2004 tilbage til 0-format ved at anbringe markøren på cellen, højreklikke, vælge Formater celler, Standard. Formater med større skrifttyper, fed og kursiv efter dit eget design, indtast dit eget navn og dags dato i sidehoved og gem arket. Inden for området Økonomi snakker man om budgetsimulering også kaldet hvad-nu-hvis-beregninger; regneark er et ofte anvendt redskab til sådanne simuleringer, hvor man hurtigt kan se effekten af eventuelle ændringer i den ene eller den anden forudsætning. Prøv derfor at lave følgende Hvad-nu-hvis-beregninger - og bemærk de øjeblikkelige ændringer i slutbeløbet = overskuddet, hver gang du forandrer beløb i de relevante celler i kolonne B: Omsætning = tryk Enter og kig på Overskudscellen Løn = tryk Enter og kig på Overskudscellen Husleje = tryk Enter og kig på Overskudscellen

17 Excel - efterår indtast de oprindelige tal igen se foregående side Øvelse 9: Opstilling af budgetmodel for flere år frem i tiden - der bygges videre på den simple model for året den med et overskud på kr Her lærer du bl.a. kopiering af eksisterende tal i en kolonne til flere kolonner, indsætning af en tom kolonne og tilpasning af formler. Marker hele ark barsel_1 (Ctrl+a) og kopier det (Ctrl+c), skift til ark barsel_2 og sæt ind (Ctrl+v) s Kopier kolonne B fire gange til højre ved at følge nedenstående anvisninger: 1. marker område B3:F19 og vælg Rediger, Fyld, Til højre 2. tilpas årstallene i overskrifterne ved at indtaste følgende formel i celle C3: =B anbring markøren på celle C3 og kopier formlen til de 3 andre overskriftsceller vha. Autofyldhåndtaget eller ved at markere relevante celler og vælge Rediger, Fyld, Til højre Indsætning af en tom kolonne mellem kolonne A og B s. 14: - med plads til angivelse af procentvise ændringer af tallene (op eller ned) i de enkelte rækker: marker kolonne B (klik i den grå overskriftcelle), højreklik og vælg Indsæt - gør den nye kolonne B lidt mindre; indtast nedenstående overskrift og tal i kolonne B:

18 Excel - efterår marker B-kolonnen og klik først på %-knappen (Procenttypografi) og dernæst på Centrerknappen i formateringslinjen Du skal nu rette budgetmodellen til, således at tallene ændrer sig - dvs. i dette tilfælde vokser de for hvert år med den procentvise stigning. Dette kaldes i regnearksterminologi for en absolut cellereference - s : Alle formlerne for årene skal referere til procentcellen i kolonne B og desuden til tallet fra foregående år (2004) - noget i retning af renter og renters rente. I Excel (og i mange andre lignende programmer) angiver du en absolut reference ved at indsætte et dollartegn foran kolonne-betegnelsen og evt. også foran række-betegnelsen - ex: celle N243 indtastes $N$243, hvis cellen skal indeholde en absolut reference både til kolonne N og række 243 indtast følgende formel i celle D5: =(C5*$B5)+C5 (bemærk ændring af beløbet i cellen) marker område D5:D15 og vælg Rediger, Fyld, Nedad - bemærk igen den øjeblikkelige ændring af tallene

19 Excel - efterår marker cellerne, der indeholder et 0, højreklik, vælg Ryd indhold eller marker dem og tryk Delete marker område D5:G15 og vælg Rediger, Fyld, Til højre - bemærk igen de ændrede stigende - beløb i kolonne E, F, og G og prøv at kigge på et par af de automatisk tilrettede formler ved at anbringe markøren på en celle: formlen vises i formellinjen Sæt enkelte og evt. dobbelte kanter på relevante steder til at angive sammentælling og slutresultat ved at markere relevante områder og anvende knappen Ramme - s. 39. Placering midt på A4-arket med henblik på udskrivning: vælg Vis udskrift, Indstil eller menupunktet Filer, Sideopsætning - fanebladet Ark, fravælg fluebenet i Gitterlinjer (hvis det er aktivt) og vælg derefter fanebladet Margener, Centrer på siden: Vandret og Lodret; gem arket Øvelse 10: Ejeren af BARSELSPOTTEN ApS er begejstret for det økonomiske overblik over virksomhedens udvikling, som din opbygning af budgetmodellen har givet ham; men han har nogle ønsker til en yderligere specifikation af nogle af posterne. Han ønsker fx at annoncere for derved at prøve på at øge afsætningen, og desuden ønsker han en opdeling af budgetmodellen i variable omkostninger (stykomkostninger), salgsfremmende omkostninger og faste omkostninger (kontante kapacitetsomkostninger) af hensyn til overskueligheden. Endelig ønsker han en specifikation af omsætningen, der skal deles op i afsætning pr. stk. og salgspris pr. stk. Med andre ord er formålet med denne opgave en større specificering, hvilket sker ved at indsætte tomme linjer, ændre tal og formler samt kopiere ændringer i formler på grundlag af et eksisterende regneark. marker og kopier barsel_2 og sæt arket ind i barsel_3

20 Excel - efterår Indsættelse af tomme rækker: marker række 6 og 7 ved at anbringe markøren på den grå rækkemarkering og trække nedad - højreklik, vælg Indsæt Indtast nedenstående i række 5 - tast oveni det allerede indtastede: celle A5 Afsætning - antal C Indtast nedenstående i række 6: celle A6 Salgspris pr. stk. B6 4 C6 50 kopier formlen fra D5 ned i D6 og kopier D6 3 gange til højre indtast ordet Omsætning i celle A7 indtast følgende formel i C7 for at udregne antal gange pris: =c5*c6 og kopier formlen 4 gange til højre Bemærk fx, at du får meget forkerte tal i række 21 = Overskud dette rettes til i næste øvelse Øvelse 11: Yderligere opsplitning af budgettet med henblik på en udbygning af detaljeringsgraden: marker og kopier barsel_3 og sæt arket ind i barsel_4 anbring markøren på den grå markering af række 14, marker 9-10 rækker nedad, højreklik og vælg Indsæt - kontroller efter indsætning af rækkerne, at udgiftsposten løn nu står på række 24; hvis ikke markerer og sletter du evt. overflødige tomme rækker lav derefter dit regneark færdigt som anført nedenfor med hensyn til tekst og tal - bemærk, at løn bliver splittet op i 2 forskellige omkostningsarter med 2 forskellige beløb.

21 Excel - efterår Beregn resultaterne ved stjernemarkeringerne ved at følge mine anvisninger: variable omkostninger i alt: dækningsbidrag: markedsføringsbidrag: faste omkostninger i alt: overskud: sum af c10:c14 omsætning minus variable omk. i alt dækningsbidrag minus salgsfremmende omkostninger sum af c24:c27 markedsføringsbidrag minus faste omkostninger i alt Fyld så regnearket ud, så der ingen tomme, intetsigende celler er midt i det hele - dvs. beløb for alle 5 år. Kig kritisk på alle tal: ser de sandsynlige ud - eller har du glemt at rette nogle formler til?

22 Excel - efterår Udfør følgende ændringer (hvad-nu-hvis) i procenttallene eller i 2004-tallene: 1. Din salgspris pr. stk. stiger til kr. 65, og din afsætning falder til stk. - hvad bliver konsekvensen? 2. De to lønomkostninger stiger ikke med 6%, men kun med 3% - hvad bliver konsekvensen? 3. Din afsætning stiger til stk. med en salgspris pr. stk. på kr hvad bliver konsekvensen? 4. Hvad sker der, hvis du øger dine salgsfremmende omkostninger til 19%? gem arket med ovenstående ændringer Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html.

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Jørgen Koch. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Opgavehæfte Jørgen Koch 2002 2002 for alle Opgavehæfte Excel 2002 for alle 1. udgave, 1. oplag 2001 Copyright 2001 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Carsten Norton Pedersen DTP: Jørgen Koch

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN R e t l i n j e Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN R e t l i n j e Side 1 Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN 978-87-948-80-6 R e t l i n j e Side R e t l i n j e Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden I går i gang med at

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN B o x p l o t Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN B o x p l o t Side 1 B o x p l o t Side B o x p l o t Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden I går i gang med at lave diagrammet Værd at vide om Boxplot Hvis I flytter

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN T r a p p e d i a g r a m Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN T r a p p e d i a g r a m Side 1 Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN 978-87-948-80-6 T r a p p e d i a g r a m Side T r a p p e d i a g r a m Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL Side 1 af 14 Fortsættelse af Regneark II Indhold Telefonliste...2 Budget...4 Diagram...7 Regning...9 Underskrift...9 Rundt om Jorden...11 Matematisk problem...13 Et sidste eksempel...14 Side 2 af 14 Telefonliste

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel-opgaver Leg med Excel 2010

Excel-opgaver Leg med Excel 2010 Excel-opgaver Leg med Excel 2010 Excel er et regneprogram Hvordan regner man i Excel? + Addition - når du lægger tal sammen - Subtraktion - når du trækker tal fra hinanden / Division - når du vil dividere

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere