Excel - efterår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Excel - efterår 2006 1"

Transkript

1 Excel - efterår Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe 1 - bestående af 3 Ark se nederst i vinduets venstre hjørne, og at du er klar til at begynde indtastning i Ark 1. Øvelse 1: Formål: Indtastning af tal, formatering af tekst og tal, oprettelse af meget simple formler, tilpasning og udskrivning af et regneark. Du indtaster efterfølgende simple beregningsmodel 1 tryk TAB for at komme fra én celle til en anden - idet du tager i betragtning, at en celle kan indeholde tekst, tal (data) og formler (regnestykker/beregninger). Bemærk, at Excel justerer tekst til venstre og tal til højre. Gem det uredigerede Ark 1, som er en del af en projektmappe/en fil: vælg menupunktet Filer, Gem som - kontroller, at du gemmer i mappe public_html og indtast et eller andet navn for mappen og dens forskellige (regne)ark - knappen Gem 1 vælg dog først menupunktet Funktioner, Indstillinger for Autokorrektur og fjern fluebenet ud for Ret andet bogstav i ord til lille og Første bogstav i sætninger med stort OK

2 Excel - efterår Redigeringer/ændringer efter den grundlæggende indtastning: PS! Læs instruksen til HELE punktet, før du begynder at gøre noget. gør kolonne A så bred, at ordene Bruttofortjeneste i % ikke strækker sig ind i kolonne B, ved at anbringe markøren på den lodrette streg øverst mellem kolonne A og B - bemærk markørens ændrede udseende - og trække stregen til højre eller ved simpelthen at dobbeltklikke med markøren på stregen øverst mellem de to kolonner Beregn sum (= I alt) for Salg i celle F4: marker området B4:F4 og vælg knappen Autosum (= Σ) eller stå i celle F4, indtast et = (lighedstegn) og derefter enten sum(b4:e4) eller b4+c4+d4+e4 - afslut med tryk på Enter Anbring markøren på celle F4 efter indtastning og kontroller formlen oppe i formellinjen: Opret omkostningsformel i celle B5 (omkostningerne udgør 60% af salgstallene) dvs. følgende formel i B5: = b4*0,6 eller: =b4*60/100 Kopier den netop oprettede formel 4 gange til højre: stå i B5 og træk i Autofyldhåndtaget ( et sort kors nederst til højre i cellerammen) til og med celle F5 eller marker område B5:F5 og vælg Rediger, Fyld, Til højre

3 Excel - efterår beregn bruttofortjenesten i B6 ved at trække cellen for salg (B4) og cellen for omkostninger (B5) fra hinanden; altså følgende formel = b4-b5 og kopier den fremkomne formel ud i 4 kolonner mod til højre - se ovenfor anbring markøren i celle F8 og beregn bruttofortjenesten i % ved at gange cellen for bruttofortjenesten F6 med 100 og dividere med cellen for salg F4, dvs. følgende formel = f6*100/f4 formater ordene INDTÆGTER og Året 2005 med skriftstørrelse 14 og Fed skrift (marker cellerne og brug værktøjslinjens knapper); formater talkolonneoverskrifterne i række 3 med Fed og Centreret marker talområde B4:F6 og formatter tallene med tusindtalsseparator og ingen decimaler ved klikke på højre musetast med markøren i området, vælge Formater celler i hurtigmenuen, vælge fanebladet Tal, Kategori: Brugerdefineret: #.##0 (kontroller i Eksempel og nedenfor)

4 Excel - efterår Inden udskrift og ny gemning sætter du et sidehoved på det aktuelle regneark bestående af dit eget navn og dags dato: a. vælg knappen Vis udskrift i værktøjslinjen, knappen Indstil og i dialogboksen Sideopsætning, fanebladet Sidehoved/sidefod b. vælg knappen Tilpas sidehoved og indtast dit fulde navn i Venstre sektion, klik i Højre sektion og vælg Datoknappen = Kalenderen (datoen vises i kodeform) - knappen Ok, Ok - zoom evt. ind for at kontrollere indtastningerne i Vis udskrift knappen Luk Du kan også vælge menupunktet Filer, Sideopsætning for at lave ovennævnte indstillinger i sidehovedet. Gem Ark 1 i din projektmappe under et andet navn: a. dobbeltklik på fanemarkeringen Ark 1 lige oven over Statuslinjen og indtast fx som nedenfor b. vælg derefter Filer, Gem eller knappen Gem eller tryk Ctrl+s Diagrammer - grafisk repræsentation af tal Diagrammerne kan i Excel oprettes på to forskellige måder: 1) direkte i et regneark; dette kaldes et integreret diagram - eller 2) diagrammet oprettes som en selvstændig graf på et nyt diagramark. Øvelse 2 - diagram nr. 1 (integreret diagram): Du skal lave et standarddiagram - dvs. et søjlediagram - over alle kvartalstallene ekskl. Bruttofortjeneste i % - se vejledende løsning: marker relevant tekst- og talområde: A3:E6; vælg knappen Guiden Diagram i værktøjslinjen Dialogboksen Guiden Diagram aktiveres måske kan du genkendt den fra arbejdet med PowerPoint - kig lidt på mulighederne for forskellige dia-

5 Excel - efterår gramtyper under fanebladet Standardtyper og evt. under fanebladet Brugerdefinerede typer. Du skal derefter igennem 4 trin for at skabe diagrammet. Kig på de forskellige muligheder i dialogboksene, men lav ingen ændringer, da du skal arbejde med standarddiagrammet Søjle og den først markerede Undertype klik derfor på knappen Næste i dialogboksen trin 1 af 4 PS! Det er ikke forbudt at orientere sig lidt i teksten i dialogboksene. lav heller ingen ændringer i trin 2 af 4 - dvs. fortsæt med at vælge knappen Næste i dialogboksen Guiden Diagram - trin 3 af 4 indtaster du i feltet Diagramtitel: Indtægter - året og i Værdiakse [Y] indtaster du: Beløb i kr. - bemærk ændringer i eksempeldiagrammet efter få sekunder vælg knappen Næste og accepter i trin 4 af 4 placering af diagram Som objekt i (arket) budget_2005 og vælg endelig knappen Udfør Diagrammet oprettes, og en Diagramværktøjslinje (flytbar) vises. Selve diagrammet kan flyttes ved at gøre det aktivt/klikke på det dvs. de velkendte grafikfirkanter skal kunne ses anbringe markøren på diagrammet, holde venstre musetast nede og trække diagrammet på plads. klik på diagrammet for at gøre det aktivt, hvis du ikke allerede har gjort det, vælg knappen Vis udskrift og derefter evt. knappen Zoom vælg Indstil, fanebladet Sidehoved/sidefod, knappen Tilpas sidehoved og indtast dit navn i Venstre sektion samt dato i Højre sektion - knappen Ok, Ok vælg Luk og gem Diagrammet gemmes automatisk sammen med selve regne-/dataarket, når du vælger Filer, Gem. Prøv at se på de forskellige diagrammuligheder på skærmen: a. klik på diagrammet, så det er aktivt (små firkanter/håndtag på rammen)

6 Excel - efterår b. vælg i Diagramværktøjslinjen listepilen ved knappen Diagramtype og afprøv de forskellige muligheder afslut med at vende tilbage til Søjlediagrammet. Øvelse 3 - diagram nr. 2: Formål: Oprettelse af et cirkeldiagram af ordene Salg, Omkostninger og Bruttofortjeneste i kolonne A samt af tallene i kolonne F (i alttallene); denne gang indsætter du diagrammet som et selvstændigt diagram på et ark for sig selv se vejledende løsning. Eftersom tekst og tal står langt fra hinanden, er du nødt til at markere dem hver for sig ved hjælp af Ctrl-tasten: marker område A4:A6 (tekst) tryk Ctrl-tasten ned og HOLD den nede - marker også område F4:F6 (tal), slip Ctrl-tasten og vælg Guiden Diagram i værktøjslinjen vælg Cirkel i trin 1 af 4 - vælg Adskilt cirkel med 3D-effekt i Undertype (den midterste mulighed i 2. række) knappen Næste

7 Excel - efterår vælg Næste i trin 2 af 4; i trin 3 af 4 indtastes i Diagramtitel: INDTÆGTER - året 2005, vælg derefter fanebladet Forklaring og fravælg fluebenet i Vis forklaring; vælg så fanebladet Dataetiketter og tilvælg Navn på kategori og Procent samt Forklaringsnøgle se nedenfor vælg Næste vælg radioknappen Som nyt ark i trin 4 af 4, indtast navn fx: cirkel_budget Udfør vælg Vis udskrift, Indstil og tilpas sidehoved som i øvelse 2 - OK Diagrammet ændres herefter for at prøve at opnå en mere harmonisk placering på A4-siden og et lidt tydeligere design:

8 Excel - efterår vælg igen Indstil, Side, Stående papirretning, Ok Luk Ramme omkring diagrammet: højreklik et vilkårligt sted på en hvidt område uden for selve diagrammet (Diagramområde), vælg Formater diagramområde og vælg radioknappen Automatisk i dialogboksen Formater diagramområde under Kant, fanebladet Mønstre dobbeltklik på diagramtitlen og vælg en større skriftstørrelse (fx 24) under fanebladet Skrifttype - Ok; træk også overskriften lidt ned på siden: anbring pilmarkøren PÅ rammen omkring overskriften og træk den ned kontroller placeringen i Vis udskrift Elevation: højreklik med pilen på Diagramområde vælg 3D-diagram klik på den øverste, åbne elevationspil i dialogboksen 3D-diagram, så elevationen bliver fx 25; kontroller og gem bemærk det nye ark i projektmappen Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html. Øvelse 4: De næste øvelser drejer sig mest om at arbejde med formler og grafer: Jeg har på forhånd indtastet tekst og tal, således at du kan gå direkte i gang med færdiggørelse af regnearkene. lav vha. Denne computer en kopi af projektmappen it1_ef05.xls, der ligger på undervisning, excel og gem den i din mappe public_html. Højreklik på projektmappen og kontroller, at skrivebeskyttelsen er fravalgt under punktet Filer, Egenskaber. åbn arket aarhus og tilpas kolonnebredderne, så alle overskrifter og tekst er læsbare beregn i alt for kolonne B og C (Autosum)

9 Excel - efterår beregn gennemsnittet i kolonne D: tip til formel for beregning af gennemsnit: = (b5+c5)/2 lav fed skrift og centrering af talkolonneoverskrifterne i række 4 og formater tallene i område b5:d14 med tusindtalsseparator og ingen decimaler se evt. nedenfor indsæt navn og dato i sidehovedet se øvelse 1 og gem regnearket lav et søjlediagram Undertype: Grupperet søjle med 3D-effekt - over område A4:D10 som nyt ark - se øvelse 3; for at få tallene over søjlerne frem: vælger du i trin 3 af 4 fanebladet Dataetiketter, Værdi husk også ramme omkring hele diagrammet samt navn og dato i Sidehoved gem Øvelse 5: vælg arket fodbold indstil først kolonnebredderne, så alle overskrifter og tekst er læsbare Hvis kolonne A bliver for bred pga. en lang overskrift, justerer du bredden ved at trække stregen til venstre. Formatering af tal med tusindtalsseparator og ingen decimal : marker relevante tal, højreklik; vælg Formater celler vælg fanebladet Tal, Kategori: Brugerdefineret og formatet #.##0 juster kolonnebredderne igen, hvis der optræder celler med: #### i dit ark Formatering af overskrifter, m.m.: Boldklubben FODBOLDEN: overskrifterne i række 3: Indtægter og Udgifter: skriftstr. 18, Fed, Kursiv højrejusteres, fed fed

10 Excel - efterår Indsætte (tomme) rækker: klik i den grå cellemarkering for række 8, højreklik og vælg Indsæt indtast: i A8 Indtægter i alt i F3 I alt i A15 Udgifter i alt i A17 Over-/underskud den netop indtastede tekst formateres med fed Indsætning og kopiering af formler: marker det vandrette område B5:F5 og vælg knappen Autosum (Σ) klik i celle F5 og kopier formlen 2 gange nedad ved at trække nedad i Autofyldhåndtaget - eller ved at markere området F5:F7 og vælge menupunktet Rediger, Fyld, Nedad marker det lodrette område B5:B8 og vælg Autosum (Σ) klik i celle B8 og kopier formlen ved at trække i Autofyldhåndtaget til højre til og med celle F8 eller ved at markere området B8:F8 og vælge Rediger, Fyld, Til højre gør det samme for udgiftcellernes vedkommende - vandret og lodret i B17 indtastes formel for over-/underskud: tast: =B8-B15 kopier formlen ud i relevante celler - gem arket igen indsæt kanter/streger relevante steder ved brug af knappen Kanter i formateringsværktøjslinjen kig på mulighederne vha. knappens listepil

11 Excel - efterår centrer arket lodret og vandret på A4-siden se nedenfor - og indsæt dit navn og d.d. i et Sidehoved Oprettelse af et simpelt søjlediagram over de kvartalsvise udgifter Hvis dataene står langt fra hinanden, kan du midlertidigt skjule de rækker, du ikke skal bruge til oprettelse af diagrammet alternativt kan du bruge Ctrl-tasten som angivet i øvelse 3. Skjule rækker/data: marker række 4:11, vælg menupunktet Formater, Række, Skjul bemærk, at rækkenumrene nu er 1, 2, 3, 12, 13 osv. marker område A3:E14 og vælg Guiden Diagram i trin 1 af 4 laves ingen ændring - vælg altså knappen Næste i trin 2 af 4 vælges radioknappen Række ud for Serie i: - knappen Næste

12 Excel - efterår i trin 3 af 4 indtastes i boksen Diagramtitel: UDDRAG AF KVARTALSVISE UDGIFTER - vælg knappen Næste i trin 4 af 4 vælges radioknappen Som nyt ark, indtast navn fx: fodbold_søjle - Udfør Sæt en kant omkring hele diagrammet: højreklik med markøren på Diagramområde, vælg Formater diagramområde, fanebladet Mønstre, Kant: Automatisk indsæt dit eget navn og dags dato i Sidehoved - skriv ud og gem Diagrammet gemmes sammen med regneark/-ene kontroller ved at se på fanemarkeringerne oven over Statuslinjen. Oprettelse af et kurvediagram til illustration af over- /underskud: vend tilbage til dit regneark ved at klikke på relevant faneblad Ophævelse af skjulte rækker: marker række 3:19 og vælg menupunktet Formater, Række, Vis; alle rækker skulle nu kunne ses igen Markering af data, der står spredt i regnearket: marker område B3:F3, tryk derefter på Ctrl-tasten og HOLD den nede, mens du markerer område B17:F17; slip Ctrl-tasten og vælg Guiden Diagram i trin 1 af 4 vælges Diagramtype: Kurve, Undertype: Kurve med datamærker for hver værdi knappen Næste i trin 2 af 4 laves ingen ændringer - knappen Næste

13 Excel - efterår i trin 3 af 4 indtastes i boksen Diagramtitel: Kvartalsvise resultater for boldklubben FODBOLD og i boksen Værdiakse (Y): Beløb i kr.; i fanebladet Forklaring fravælges fluebenet ved Vis forklaring knappen Næste i trin 4 af 4 vælges radioknappen Som nyt ark, indtast navn fx: fodbold_kurve; Udfør Flytning af X-aksens tekst: X-aksens tekster flyttes fra 0-linjen til linjen ved at dobbeltklikke på Y-aksen (den lodrette akse) og i dialogboksen Formater Akse vælge fanebladet Skala. I indtastningsboksen ud for feltet Kategoriakse (X) krydser ved indtastes: og ud for Minimum indtastes ligeledes: se nedenfor Indsæt dit navn og dags dato i sidehoved, sæt en ramme omkring hele diagrammet; gem. Øvelse 6: Åbn arket fest og opstil et overslag over en fest, som dit hold vil holde i anledning af fastelavn. Hvad vil det komme til at koste, når du regner på nedenstående? Du vil bestille 25 kuverter dinér transportable a kr. 195,00 og 20 flasker vin a kr. 95,00. For borddækning og pyntning skal du betale kr. 35,00 pr. kuvert.

14 Excel - efterår Hjælpen i køkkenet er 2 personer i 7 timer, der hver skal have 90 kr. i timen. Du regner også med, at alt det løse vil udgøre 15% af ovenstående omkostninger (= beløb i d7). Alle priser er ekskl. moms - beregn også den ( = 25% af d9). Du gør naturligvis regnearket læsbart og pynter på det med større skrifttyper, fed skrift, 2 decimaler og kanter/streger. Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html. Øvelse 7: Start Excel og indtast nedenstående omsætningstal for miljøplanter - år 2000

15 Excel - efterår Tilpas kolonnebredderne, udregn alle I alt-beløbene i række 10 og 15 og i kolonne G. Formater alle tal med tusindstalstypografi, lav fed skrift i række 1, 3, 4, 9, 10 og 15, kursiv i række 2, skriftstørrelse 14 i række 1, str. 12 i række 2 og sæt en streg/kant under tallene i række 8 og 14 og højrestil kolonneoverskrifterne i række 3. Udskriv regnearket med dit navn i sidehoved, venstre sektion og dags dato i sidehoved, højre sektion - placeret lodret og vandret midt på A4-arket. Lav derefter et 3D liggende søjlediagram nøjagtigt som i den vejledende løsning - skriftstørrelse 16 i Diagramtitel og 12 i Forklaring og (tekst i) Kategoriakse og et 3D-cirkeldiagram over omsætningen i de fire kvartaler for et-årige miljøplanter (sidstnævnte med en elevation på 25%, stående papirretning, top- og bundmargen på 4 cm), skriftstørrelse 16 i diagramtitel og 12 i forklaring nøjagtigt som i den vejledende løsning. Øvelse 8: De næste opgaver drejer sig om opbygning af en budgetmodel for firmaet BARSELSPOTTEN ApS der forhandler keramiske artikler. Du starter med opbygning af et meget simpelt regneark, der så hen ad vejen udvides til at omfatte budgetlægning for i alt 5 år. I de efterfølgende fire øvelser lærer du bl.a. at indsætte kolonner og rækker, at kopiere formler, m.m., nedad og til højre, at kopiere et regneark til et tomt ark og arbejde med absolutte referencer. Opret en ny projektmappe med fire tomme ark for firmaet BARSELSPOTTEN ApS. Kald arkene: barsel_1, barsel_2, barsel_3 og barsel_4 Vælg arket barsel_1 og indtast nedenstående simple budget; tilpas bredden af kolonne A efter ordene: OMKOSTNINGER I ALT

16 Excel - efterår Lav sammentælling af omkostningerne (B8:B15 - Autosum) og beregn overskuddet: omsætning (B5) - omkostninger i alt (B17). Formater kolonne B med tusindtalsseparator og 0 decimaler - dog ændres overskriften 2004 tilbage til 0-format ved at anbringe markøren på cellen, højreklikke, vælge Formater celler, Standard. Formater med større skrifttyper, fed og kursiv efter dit eget design, indtast dit eget navn og dags dato i sidehoved og gem arket. Inden for området Økonomi snakker man om budgetsimulering også kaldet hvad-nu-hvis-beregninger; regneark er et ofte anvendt redskab til sådanne simuleringer, hvor man hurtigt kan se effekten af eventuelle ændringer i den ene eller den anden forudsætning. Prøv derfor at lave følgende Hvad-nu-hvis-beregninger - og bemærk de øjeblikkelige ændringer i slutbeløbet = overskuddet, hver gang du forandrer beløb i de relevante celler i kolonne B: Omsætning = tryk Enter og kig på Overskudscellen Løn = tryk Enter og kig på Overskudscellen Husleje = tryk Enter og kig på Overskudscellen

17 Excel - efterår indtast de oprindelige tal igen se foregående side Øvelse 9: Opstilling af budgetmodel for flere år frem i tiden - der bygges videre på den simple model for året den med et overskud på kr Her lærer du bl.a. kopiering af eksisterende tal i en kolonne til flere kolonner, indsætning af en tom kolonne og tilpasning af formler. Marker hele ark barsel_1 (Ctrl+a) og kopier det (Ctrl+c), skift til ark barsel_2 og sæt ind (Ctrl+v) s Kopier kolonne B fire gange til højre ved at følge nedenstående anvisninger: 1. marker område B3:F19 og vælg Rediger, Fyld, Til højre 2. tilpas årstallene i overskrifterne ved at indtaste følgende formel i celle C3: =B anbring markøren på celle C3 og kopier formlen til de 3 andre overskriftsceller vha. Autofyldhåndtaget eller ved at markere relevante celler og vælge Rediger, Fyld, Til højre Indsætning af en tom kolonne mellem kolonne A og B s. 14: - med plads til angivelse af procentvise ændringer af tallene (op eller ned) i de enkelte rækker: marker kolonne B (klik i den grå overskriftcelle), højreklik og vælg Indsæt - gør den nye kolonne B lidt mindre; indtast nedenstående overskrift og tal i kolonne B:

18 Excel - efterår marker B-kolonnen og klik først på %-knappen (Procenttypografi) og dernæst på Centrerknappen i formateringslinjen Du skal nu rette budgetmodellen til, således at tallene ændrer sig - dvs. i dette tilfælde vokser de for hvert år med den procentvise stigning. Dette kaldes i regnearksterminologi for en absolut cellereference - s : Alle formlerne for årene skal referere til procentcellen i kolonne B og desuden til tallet fra foregående år (2004) - noget i retning af renter og renters rente. I Excel (og i mange andre lignende programmer) angiver du en absolut reference ved at indsætte et dollartegn foran kolonne-betegnelsen og evt. også foran række-betegnelsen - ex: celle N243 indtastes $N$243, hvis cellen skal indeholde en absolut reference både til kolonne N og række 243 indtast følgende formel i celle D5: =(C5*$B5)+C5 (bemærk ændring af beløbet i cellen) marker område D5:D15 og vælg Rediger, Fyld, Nedad - bemærk igen den øjeblikkelige ændring af tallene

19 Excel - efterår marker cellerne, der indeholder et 0, højreklik, vælg Ryd indhold eller marker dem og tryk Delete marker område D5:G15 og vælg Rediger, Fyld, Til højre - bemærk igen de ændrede stigende - beløb i kolonne E, F, og G og prøv at kigge på et par af de automatisk tilrettede formler ved at anbringe markøren på en celle: formlen vises i formellinjen Sæt enkelte og evt. dobbelte kanter på relevante steder til at angive sammentælling og slutresultat ved at markere relevante områder og anvende knappen Ramme - s. 39. Placering midt på A4-arket med henblik på udskrivning: vælg Vis udskrift, Indstil eller menupunktet Filer, Sideopsætning - fanebladet Ark, fravælg fluebenet i Gitterlinjer (hvis det er aktivt) og vælg derefter fanebladet Margener, Centrer på siden: Vandret og Lodret; gem arket Øvelse 10: Ejeren af BARSELSPOTTEN ApS er begejstret for det økonomiske overblik over virksomhedens udvikling, som din opbygning af budgetmodellen har givet ham; men han har nogle ønsker til en yderligere specifikation af nogle af posterne. Han ønsker fx at annoncere for derved at prøve på at øge afsætningen, og desuden ønsker han en opdeling af budgetmodellen i variable omkostninger (stykomkostninger), salgsfremmende omkostninger og faste omkostninger (kontante kapacitetsomkostninger) af hensyn til overskueligheden. Endelig ønsker han en specifikation af omsætningen, der skal deles op i afsætning pr. stk. og salgspris pr. stk. Med andre ord er formålet med denne opgave en større specificering, hvilket sker ved at indsætte tomme linjer, ændre tal og formler samt kopiere ændringer i formler på grundlag af et eksisterende regneark. marker og kopier barsel_2 og sæt arket ind i barsel_3

20 Excel - efterår Indsættelse af tomme rækker: marker række 6 og 7 ved at anbringe markøren på den grå rækkemarkering og trække nedad - højreklik, vælg Indsæt Indtast nedenstående i række 5 - tast oveni det allerede indtastede: celle A5 Afsætning - antal C Indtast nedenstående i række 6: celle A6 Salgspris pr. stk. B6 4 C6 50 kopier formlen fra D5 ned i D6 og kopier D6 3 gange til højre indtast ordet Omsætning i celle A7 indtast følgende formel i C7 for at udregne antal gange pris: =c5*c6 og kopier formlen 4 gange til højre Bemærk fx, at du får meget forkerte tal i række 21 = Overskud dette rettes til i næste øvelse Øvelse 11: Yderligere opsplitning af budgettet med henblik på en udbygning af detaljeringsgraden: marker og kopier barsel_3 og sæt arket ind i barsel_4 anbring markøren på den grå markering af række 14, marker 9-10 rækker nedad, højreklik og vælg Indsæt - kontroller efter indsætning af rækkerne, at udgiftsposten løn nu står på række 24; hvis ikke markerer og sletter du evt. overflødige tomme rækker lav derefter dit regneark færdigt som anført nedenfor med hensyn til tekst og tal - bemærk, at løn bliver splittet op i 2 forskellige omkostningsarter med 2 forskellige beløb.

21 Excel - efterår Beregn resultaterne ved stjernemarkeringerne ved at følge mine anvisninger: variable omkostninger i alt: dækningsbidrag: markedsføringsbidrag: faste omkostninger i alt: overskud: sum af c10:c14 omsætning minus variable omk. i alt dækningsbidrag minus salgsfremmende omkostninger sum af c24:c27 markedsføringsbidrag minus faste omkostninger i alt Fyld så regnearket ud, så der ingen tomme, intetsigende celler er midt i det hele - dvs. beløb for alle 5 år. Kig kritisk på alle tal: ser de sandsynlige ud - eller har du glemt at rette nogle formler til?

22 Excel - efterår Udfør følgende ændringer (hvad-nu-hvis) i procenttallene eller i 2004-tallene: 1. Din salgspris pr. stk. stiger til kr. 65, og din afsætning falder til stk. - hvad bliver konsekvensen? 2. De to lønomkostninger stiger ikke med 6%, men kun med 3% - hvad bliver konsekvensen? 3. Din afsætning stiger til stk. med en salgspris pr. stk. på kr hvad bliver konsekvensen? 4. Hvad sker der, hvis du øger dine salgsfremmende omkostninger til 19%? gem arket med ovenstående ændringer Husk at gemme projektmappen i din mappe public_html.

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Regneark for edb informatik

Regneark for edb informatik Regneark for edb informatik Programmer: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb informatik Side 2 Indhold Båndet... 3 Lektion

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 August 2011 Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation...

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere