Finansiel politik for Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel politik for Region Sjælland"

Transkript

1 NOTAT Dato: Sagsnummer: Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen Sorø Tlf.: Finansiel politik for Region Sjælland 1. Indledning Side 2 2. Formål Side 2 3. Forholdet til lovgivning og styrelsesvedtægt Side 2 4. Afgrænsning Side 2 5. Kompetenceforhold Side 3 6. De daglige likvide beholdninger Side 4 7. Formuepleje Side 5 8. Gældspleje Side Låneoptagelse Side Låneomlægning Side Finansielle instrumenter 8.4 Gældsafvikling Side 8 Side 9 9. Leje og leasing Side Rapportering Side Ikrafttrædelse og opdatering Side 12 Side 1

2 1. Indledning I Kasse- og regnskabsregulativet er det fastlagt, at Forretningsudvalget kan fastlægge nærmere retningslinjer for anbringelse af midler, herunder godkende indgåelse af aftaler om pleje af regionens beholdninger af værdipapirer samt retningslinjer for den daglige administration af området. Det er endvidere fastlagt, at regionens omsætningspapirer skal, hvis de ikke er sikret på anden måde, forsynes med påtegning om, at der kun kan disponeres over papirerne med Regionsrådets samtykke. Formuleringer fra Kasse- og regnskabsregulativet er i det nedenstående markeret med kursiv. Dette bilag fastlægger Region Sjællands finansielle politik og indeholder såvel retningslinjer for formueplejen som retningslinjerne for gældsplejen samt retningslinjer for leje og leasing. 2. Formål Formålet med den finansielle politik er at optimere Region Sjællands aktiv- og passivportefølje, således at der opnås maksimal afkast af formuen og minimale finansielle omkostninger vedr. gælden indenfor de rammer og den risikoprofil, som Forretningsudvalget har besluttet. Den finansielle politik fastsætter en risikoprofil samt beskriver rammerne og retningslinjerne for håndtering af denne risiko i forhold til: De daglige likvide beholdninger Placering af overskydende likviditet (kapitalforvaltning eller formuepleje) Gældspleje Optagelse af langfristede lån (med visse undtagelser), låneomlægning og gældsafvikling Den finansielle politik skal sikre, at regionen til enhver tid har overblik over de renterisici, der er forbundet med regionens likviditet og låneportefølje. Politikken fastlægger endvidere kompetence- og delegeringsreglerne på området samt rapportering på området. 3. Forholdet til lovgivning og styrelsesvedtægt Den finansielle politik skal fastsættes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Følgende love, regler og bekendtgørelser ligger til grund for bilaget: Love om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Lov om kommunernes styrelse Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 4. Afgrænsning Nærværende politik gælder for alle områder i Region Sjælland, undtaget er dog lån på det almene boligområde, da finansieringen af almene boliger er underlagt særskilt lovgivning og regler. Side 2

3 5. Kompetenceforhold Det er Forretningsudvalget, som fastsætter og vedtager den finansielle politik for Region Sjælland. Den finansielle politik fastlægger inden for hvilke rammer formueplejen og gældsplejen skal forgå. Samtidig med fastlæggelsen af den finansielle politik, fastsættes rammer inden for hvilke administrationen kan træffe beslutning om tilpasninger af gældsporteføljen og låneoptagelse. Forretningsudvalget kan i forbindelse med gælds- og formueplejen beslutte helt eller delvis at overlade plejen til en eller flere forvaltere, som således får fuldmagt til at forvalte et aftalt beløb. Hvad enten regionen selv varetager plejen eller den overdrages til en eller flere forvaltere, skal det ske indenfor den nedenfor fastlagte risikoprofil. Direktionen har ansvaret for den overordnede økonomiske forvaltning i Region Sjælland. Den økonomiske forvaltning omfatter budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse. Procedurerne fastlægges via budgetvejledning og Budget- og regnskabssystem for regioner. Den økonomiske forvaltning omfatter desuden samarbejde med regionens valgte revisionsfirma samt låneoptagelse og formueforvaltning m.v, herunder samarbejde med eksterne kapitalforvaltere og gældsplejere, som regionen har indgået aftale med. I det tilfælde at regionen selv varetager opgaverne, vil direktionen delegere det daglige ansvar til økonomidirektøren. Af tabel 1 fremgår, hvem der i Region Sjælland er bemyndiget til at træffe beslutninger på det finansielle område. Tabel 1. Oversigt over kompetenceforhold Opgaver Regionsrådet Direktionen Decentrale enheder Godkendelse af lån (bevilling) Ansøgning om lånedispensation Hjemtagning af lån Gældspleje Formuepleje Leje- og leasingaftaler, hvor den årlige leasingafgift er under ½ mio. kr. Lejeaftaler med uopsigelighed over 5 år * Side 3

4 Leje- og leasingaftaler, hvor den årlige leasingafgift er over ½ mio. kr. * Direktionen orienteres om aftalerne Gæld I den finansielle politik fastsættes indenfor hvilke rammer økonomidirektøren kan træffe beslutning om tilpasninger af gældsporteføljen og låneoptagelse. Økonomidirektøren bemyndiges til at optage lån, når det af Regionsrådet er besluttet at optage lån - lånene skal optages, så det er de mest optimale lån ud fra den vedtagne risikoprofil. Regionens låntagning fastlægges ved vedtagelsen af regionens budget og øvrige beslutninger i Regionsrådet. Regionen må kun optage lån, når det er forudsat i aftaler mellem regeringen og Danske Regioner eller efter meddelt dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og i øvrigt indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen. Det er Koncern Økonomi, som har ansvaret for, at Region Sjælland får søgt og meddelt dispensation om lån inden, der hjemtages lån. 5.2 Formue I den finansielle politik fastsættes også indenfor hvilke rammer økonomidirektøren kan træffe beslutning om formueplejen. Økonomidirektøren bemyndiges til at lave porteføljeændringer, når det ud fra den vedtagne risikoprofil er optimalt at ændre på porteføljen formuen skal sammensættes, så det er den mest optimale ud fra den vedtagne risikoprofil. 5.3 Likviditet Det er Koncern Økonomis opgave at sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til rådighed, samt at der opnås det bedst mulige afkast på regionens samlede likviditet samt at minimere finansieringsudgifterne vedr. gælden. Det påhviler imidlertid ledelsen på alle niveauer i Region Sjælland at optimere pengebindingen i anlægsaktiver, kreditorer, lagre m.v. for, at Region Sjælland kan optimere den samlede likviditet og finansieringsudgiften vedr. gælden jfr. Kasse- og regnskabsregulativet: De administrative forretningsgange tilrettelægges indenfor de enkelte enheder under hensyn til effektivitet, sikkerhed, smidighed og kontrol. Der skal sikres en forretningsgang, der medfører fornøden kontrol med regionens indtægter og udgifter samt de beholdninger og værdier, der ejes af regionen. Ledelsen påser, at indbetalinger indgår til tiden og at de forretningsgange, der skal sikre, at udbetalinger effektueres på sidste rettidige betalingsdag, overholdes. Midler, der af hensyn til de daglige forretninger ikke skal foreligge kontant, skal indsættes på konto i pengeinstitut i regionens navn. 6. De daglige likvide beholdninger Den overordnede målsætning vedr. regionens daglige likvide beholdninger er, at regionen altid overholder kassekreditreglen, og at regionen kun i undtagelsestilfæl- Side 4

5 de har behov for at overskride den kassekreditlimit, der er fastsat i aftalen vedrørende regionens daglige bankforretninger. Regionens økonomidirektør bemyndiges, idet ovenstående iagttages, til at flytte midler fra regionens daglige likvide beholdning over til den beholdning, der er omfattet af kapitalforvaltning med henblik på at opnå en bedre forrentning af midlerne. En opgørelse af kassekreditreglen samt ultimo-tal for de daglige likvide beholdninger (opgjort netto) indgår i Koncern Økonomis regelmæssige rapportering til Forretningsudvalget vedrørende regionens økonomi. 7. Formuepleje Formålet med formueplejen er at opnå maksimal afkast af formuen indenfor de rammer og den risikoprofil, som Forretningsudvalget har besluttet. Investeringer skal dog altid ske under iagttagelse af etiske hensyn, f.eks. ved, at investeringer i porteføljen foretages i overensstemmelse med FN s etiske principper, Principles for Responsible Investment, som fordrer en etisk ansvarlig adfærd hos kapitalforvalterselskaber. Dette indebærer, at investeringer i porteføljen sker under hensyntagen til etiske aspekter som eksempelvis menneskerettigheder, børnearbejde og våbenproduktion. Den finansielle politik vedr. formuepleje er udarbejdet i henhold til 29 i Lov om regioner, jfr. Lov om kommunernes styrelse 44. Ifølge bestemmelsen hedder det, at: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Bekendtgørelse nr. 367 af 11/ om anbringelse af fondes midler mv. angiver, at midlerne skal anbringes forsvarligt og bedst muligt. Udgangspunktet er, at midlerne kan anbringes i rentebærende obligationer, der handles på et reguleret marked, dvs. børsnoterede obligationer. Hovedreglen er, at højst halvdelen af midlerne kan anbringes i følgende typer af værdipapirer: 1) konvertible obligationer, 2) erhvervsobligationer og 3) udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, Sammenholdt med styrelseslovens 44 indebærer dette således, at op til halvdelen af regionens midler kan anbringes i 1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer samt 2) i udbyttegivende investeringsbeviser. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet må regionen investere i højrenteobligationer og aktier under forudsætning af, at det sker gennem udbyttegivende investeringsforeninger. Side 5

6 Investering i højrenteobligationer og aktier er isoleret set forbundet med højere risiko end danske obligationer, men i kombination med danske obligationer kan risikoen reduceres, da de forskellige aktivtyper normalt ikke reagerer ens på udviklingen i det finansielle marked. Forretningsudvalget kan i forbindelse med formueplejen beslutte helt eller delvis at overlade formueplejen til en eller flere porteføljeforvaltere, som således får fuldmagt til at forvalte et aftalt beløb. Hvad enten regionen selv varetager formueplejen eller den overdrages til en eller flere porteføljeforvaltere, skal det ske indenfor den nedenfor fastlagte risikoprofil. Risikoprofilen angiver indenfor hvilke investeringsrammer, likviditeten må anbringes. Af tabel 2 fremgår den investeringsramme og dermed den risikoprofil, som gælder for Region Sjælland. Tabel 2. Investeringsramme for formueplejen Investeringstype / aktivklasse Investeringsramme minimum Investeringsramme maksimum Danske stats- og realkreditobligationer med en varighed på eller midlertidigt på en 85 % 100 % tilknyttet afkastkonto i pengeinstitut Investment Grade 0 % 10 % obligationer *) Emerging Markets obligationer (udenlandske statsobligationer) 0 % 10 % *) High Yield obligationer *) 0 % 10 % Aktier *) 0 % 10 % IG, EM, HY og aktier, i alt 0 % 15 % *) Investering i disse aktivklasser skal ske gennem udbyttebetalende investeringsforeninger Tabel 2 angiver den risikoprofil, der kan ageres inden for, uden at ændringer i formueplejen skal forelægges for Forretningsudvalget. Investeringsrammen fastlægger, at mindst 85 % af overskudslikviditeten skal investeres i danske obligationer, og tillader, at op til 15 % af likviditeten investeres i en kombination, som omfatter én eller flere af følgende aktivklasser, dog således, at der maksimalt kan placeres 10 % af likviditeten i én af de anførte aktivklasser: Danske eller udenlandske erhvervsobligationer med hhv. lav/middel risiko (Investment Grade), og middel/høj risiko (High Yield), eller i udenlandske statsobligationer (Emerging Markets), hvor risikoen ligeledes bør karakteriseres som middel/høj, eller i aktier, hvor risikoen er relativt høj. Ved investering gennem udbyttegivende investeringsforeninger sikres en risikospredning, som vil reducere tabsrisikoen i forhold køb af enkelte aktier og erhvervs- eller statsobligationer. Varighed for obligationer udtrykker, hvor meget en obligationskurs vil stige, hvis den effektive rente falder med et procentpoint og omvendt, hvis renten stiger. Det betyder, at jo lavere varighed, desto mere kursstabil er obligationen, når renten ændrer sig. Afdelinger med korte obligationer er karakteriseret ved en lav varighed, mens afdelinger med lange obligationer har en højere varighed. Jo højere varighed, jo højere risiko. Offentlige virksomheder vælger typisk en va- Side 6

7 righedsramme på danske obligationer mellem 0-3 og 0-5, hvor 0-3 hører til i den nedre ende mht. risiko, mens 0-5 hører til i den øvre ende mht. risiko. Der kan som en midlertidig foranstaltning, f.eks. i forbindelse med udtrækninger af obligationer placeres midler på en særskilt afkastkonto i et pengeinstitut. Kontoen kan oprettes hos den bank, der varetager kapitalforvaltningsopgaven, forudsat at forrentningen svarer til den, der opnås hos regionens daglige bankforbindelse. Hvis dette ikke kan tilbydes, kan regionen vælge, at kontoen oprettes hos regionens daglige bankforbindelse. I forlængelse heraf skal det præciseres, at anbringelse af overskydende likviditet på aftaleindskud i et pengeinstitut ikke kan ske gennem en fuldmagtsaftale med en kapitalforvalter, men kan alene ske på økonomidirektørens foranledning og efter en forudgående vurdering af pengeinstituttets soliditet. 8. Gældspleje Formålet med gældsplejen er at opnå minimale finansielle omkostninger indenfor de rammer og den risikoprofil, som Forretningsudvalget har besluttet. Den finansielle politik vedr. optagelse af nye lån, låneomlægning samt indgåelse af leje- og leasingaftaler, der har karakter af låneoptag følger de regler, som er fastsat ved lov eller via Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v. Ved valget af lån er der flere parametre, der har betydning såsom lånetyper og løbetider, men hovedprincippet for valg af lån vil som udgangspunkt være lavest mulig rente under hensyntagen til risikoen herunder særligt budgetrisikoen. Region Sjælland vil benytte sig af såvel fast som variabelt forrentede lån. I forbindelse med gældsplejen er der behov for at fastlægge de rammer, som der kan ageres inden for. Risikoprofilen angiver indenfor hvilke rammer, gælden må anbringes. Af tabel 3 fremgår de overordnede rammer for fordelingen imellem fast og variabel rente. Tabel 3. Rammer for gældsplejen Rentetype Andel af gælden minimum Andel af gælden maksimum Fast rente 25 % 75 % Variabel rente 25 % 75 % En rentebinding under 12 måneder anses for at være variabel. Af hensyn til et ønske om forudsigelig udvikling i ydelserne skal andelen af fastforrentede lån udgøre mellem 25 % og 75 %, mens den variabelt forrentede del af gælden må udgøre mellem 25 % og 75 %. Side 7

8 Beregningerne, som ligger til grund for overholdelse af de fastsatte porteføljeandele vedrørende rentefordeling er baseret på den til enhver tid værende restgæld, idet rentefordelingen skal ske under hensyn til de anvendte finansielle instrumenter, f.eks. swap fra variabel til fast rente. Region Sjællands langfristede gæld skal jævnfør ovenstående baseres på såvel variabel som fast rente. Fordelingen af gælden på variabel og fast rente afhænger af forventningerne til udviklingen i den fremtidige rente. I perioder med forventning om faldende rente opereres med så stor en andel i variabel rente som muligt, og omvendt i perioder med forventning om stigende renter opereres med så stor en andel af porteføljen i fast rente. Rentespændet mellem fast og variabelt forrentede lån er også afgørende for valget mellem fast og variabel rente. Ved stort rentespænd vælges en stor andel af variabelt forrentede lån. Valget mellem fast og variabel rente afhænger også af behovet for budgetsikkerhed, eftersom lån med fast rente giver større budgetsikkerhed end lån med variabel rente. Optimeringen af fordelingen mellem fast og variabel rente kan foregå i samarbejde eller gennem fuldmagtsaftale - med en eller flere finansielle rådgivere. Hensigten med at styre fordelingen mellem variabel og fast rente indenfor ovennævnte ramme er at sikre, at låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i en porteføljebetragtning Låneoptagelse Det er Koncern Økonomis opgave og ansvar at optage de fornødne lån på basis af driftsbudgetter og balancebudgetter samt investeringsplaner ud fra de rammer, som er vedtaget af Forretningsudvalget. Lån optages i henhold til det pågældende års bevilling fra Regionsrådet og for låneoptagelse gælder følgende tre kriterier: Lån hjemtages så der sikres nødvendig likviditet Lån optages med en løbetid og afdragsprofil m.v., der opfylder kravene i lånebekendtgørelsen og økonomiaftalerne m.v. Lån optages under hensyn til den samlede låneportefølje, således at de vedtagne rammer for gældsplejen til enhver tid er overholdt. I følge lånebekendtgørelsen må en region ikke være eksponeret i anden valuta end danske kroner, hvilket betyder, at regionen som udgangspunkt ikke må hjemtage lån i anden valuta end danske kroner. Regionen må dog godt beholde de lån fra de tidligere amter, som er overdraget i anden valuta. Forretningsudvalget kan indgå rammeaftale for optagelse af lån, så regionens lån alene sendes i udbud hos de parter, der er indgået rammeaftale med Låneomlægning Omlægning af låneporteføljen kan ske, når Forretningsudvalget vurderer det hensigtsmæssigt i samråd med en eller flere finansielle rådgivere, og når de fastlagte rammer i den finansielle politik gør det muligt Finansielle instrumenter Regionen kan endvidere pleje gælden ved at benytte finansielle instrumenter, hvilket giver regionen en større fleksibilitet til at foretage en aktiv styring af låneporteføljen. Nogle af de finansielle instrumenter, som regionen kan benyttes sig af, er beskrevet i boks 1. Region Sjællands lån kan adskilles i en likviditetsdel og en rentedel. Udgangspunktet er, at likviditeten hjemtages, der hvor den er billigst og til enten variabel rente eller fast rente. Til at styre rentebindingen kan regionen benytte sig af de finansielle instrumenter. Side 8

9 Af lånebekendtgørelsen fremgår det, at regionen i forbindelse med den løbende gældspleje har mulighed for at benytte sig af følgende finansielle instrumenter: Terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring Swap-aftaler REPO-forretninger Såfremt, at det er fordelagtigt, vil Region Sjælland benytte sig af ovenstående finansielle instrumenter til at styre renten i samarbejde med en eller flere finansielle rådgivere. Forretningsudvalget kan i forbindelse med gældsplejen beslutte helt eller delvis at overlade gældsplejen til en eller flere finansielle rådgivere, som således får fuldmagt til at forvalte regionens gæld gennem finansielle instrumenter inden for de vedtagne rammer for gældsplejen. Boks 1. Eksempler på finansielle instrumenter, som kan bruges af regionen Renteterminsforretning: Med en renteterminsforretning er det muligt, at lægge renten fast i en periode. Det er f.eks. muligt på et fremtidig variabelt forrentet lån at sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden. Renteswap: En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte en fast rente mod en variabel rente eller omvendt i samme periode. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente. De kontraktlige betingelser og risici ændres ikke på det underliggende lån. Repoforretning: En repoforretning er en tilbagekøbsaftale af værdipapir, hvor dato og pris er endelig fastsat. Benyttes som et kortfristet lån mod sikkerhed i værdipapirer. Udlåner af værdipapiret bevarer de juridiske rettigheder over papiret og modtager fortsat eventuelle rentebetalinger på værdipapiret i repo ens løbetid. 8.4 Gældsafvikling Såfremt der er råderum i Region Sjællands økonomi, skal det vurderes, hvorvidt der foretages aktiv gældsafvikling. 9. Leje og leasing Ved indgåelse af leje- og leasingaftaler bliver regionen forpligtet ud i fremtiden, hvilket påvirker regionens risikoprofil. Det er derfor nødvendigt med retningslinjer og rammer i regionen i forbindelse med indgåelse af leje- og leasingaftaler. Det er som udgangspunkt lånebekendtgørelsen, der fastsætter rammerne for leje og leasing. Ifølge lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 nr. 7 betragtes følgende leje- og leasingaftaler som lån: indgåelse af leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner, hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overstiger tærskelværdien på 5 mio. kr., henregnes til regionens låntagning. Det betyder, at indgåelse af leje- og leasingaftaler skal håndteres forskelligt afhængigt af leje og leasingaftalens indhold og værdi. Af boks 3 fremgår de retningslinjer, som Region Sjælland har fastsat under henvisning til lånebekendtgørelsen og Kompetencereglerne. Side 9

10 De nævnte retningslinjer i boks 3 gælder alle leje- og leasingaftaler indgået med Region Sjælland som leje- eller leasingtager. I forbindelse med opgørelsen af værdien for leje- og leasingaftaler henvises der til 5 i lånebekendtgørelsen. Boks 3. Retningslinjer for indgåelse af leje- og leasingaftaler Leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner: Aftaler under ½ mio. kr. i årlig leasingafgift: Aftaler under ½ mio. kr. i årlig leasingafgift kan besluttes af den budgetansvarlige. Aftalerne finansieres af driftsområdets budget. Direktionen orienteres løbende om aftalerne. Aftaler over ½ mio. kr. i årlig leasingafgift: Aftaler over ½ mio. kr. i årlig leasingafgift skal besluttes af Regionsrådet. Aftalerne finansieres af driftsområdets budget. Beløbsgrænsen på ½ mio. kr. ændres fremover i takt med, at tærskelværdierne i 2 i lånebekendtgørelsen ændres. Beløbsgrænsen udgør dermed som udgangspunkt altid 10 % af tærskelværdien. Såfremt der foretages deponering, skal der ikke søges om lånedispensation hos velfærdsministeren, og aftalen henregnes ikke til regionens låntagning, jf. 5. Såfremt der ikke foretages deponering, vil aftalen blive henregnet til regionens låntagning. Det betyder, at regionen skal have meddelt dispensation fra velfærdsministeren, før der kan indgås en aftale. Uopsigelige lejeaftaler Lejeaftaler der er uopsigelige i 5 år og derover besluttes af Regionsrådet. Aftalerne finansieres af den budgetansvarliges driftsbudget. Andre leje- og leasingaftaler: Her er der primært tale om driftsmidler såsom biler, inventar, maskiner apparatur, medicoteknisk udstyr og it-udstyr. Andre leje- og leasingaftaler henregnes ikke til regionens lånoptagelse. Aftaler under ½ mio. kr. i årlig leasingafgift: Aftaler under ½ mio. kr. i årlig leasingafgift kan besluttes af den budgetansvarlige. Aftalerne finansieres af den budgetansvarliges driftsbudget. Direktionen orienteres løbende om aftalerne. Aftaler over ½ mio. kr. i årlig leasingafgift: Aftaler over ½ mio. kr. i årlig leasingafgift besluttes af Regionsrådet. Aftalerne finansieres af den budgetansvarliges driftsbudget. Der findes som udgangspunkt to typer af leasing finansiel leasing og operationel leasing. Region Sjællands finansielle politik giver mulighed for indgåelse af såvel finansielle leasingaftaler som operationelle leasingaftaler, og i boks 4 er der en definition af de to leasingformer. Side 10

11 Boks 4. Definition af begreberne operationel og finansiel leasing Finansiel leasing: Finansiel leasing er en leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele, som er forbundet med ejendomsretten, er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi). Operationel leasing: En operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentligt kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Alle disse forhold medfører selvfølgelig en højere leasingydelse til leaser. Kilde: KommuneLeasing Før indgåelse af leasingaftaler skal der ske en vurdering af fordelene og ulemperne ved leasing frem for, at Region Sjælland selv køber. Der skal ligeledes laves en beregning og vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige alternativer. For at minimere omkostningerne ved leasing bør der indhentes minimum 2 tilbud på en oparbejdningsaftale i forbindelse med leasing. For at tilbuddene skal kunne sammenlignes, skal der forinden tages stilling til: Aftale periode Fast eller variabel rente Antal terminer Forud/bagud betaling Leasing kan ligesom lån optages i både fast og variabel rente. I perioder med forventet rentefald eller stabil rente kan det være fordelagtigt at vælge variabel rente, men udgangspunktet er, at leasingaftaler skal være med fast rente. Alle indgåede leje- og leasingaftaler skal løbende indberettes til Koncern Økonomi. Den enhed, som indgår en leje- eller leasingaftale er ansvarlig for at informere Koncern Økonomi herom. Koncern Økonomi er ansvarlig for, at der udarbejdes en opgørelse af leje- og leasingforpligtelser til regionens årsregnskab. Et regionsråd kan ikke uden Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse indgå en leje- eller leasingaftale vedr. anlæg, inventar eller driftsmidler m.v., der før aftalens indgåelse har været ejet af regionen. 10. Rapportering Formålet med rapporteringen er at give relevant information om udviklingen i regionens langfristede gæld og formue, således at Forretningsudvalget og Regionsrådet orienteres om regionens finansielle status. Rapportering vil ske til Regionsrådet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for Region Sjælland. Side 11

12 Rapporteringen vil som minimum indeholde: Konkret beskrivelse af udviklingen i regionens finansielle områder, såvel udviklingen i regionens likvide beholdning som i regionens langfristede gæld. Anbringelse af periodens likviditet Periodens låneoptagelse, låneindfrielse og låneomlægninger Anvendelse af finansielle instrumenter Oversigt over likviditeten opgjort som kassekreditreglen Der sker kvartalsvis rapportering til Forretningsudvalget. Rapporteringen omhandler nøgletal for Afkast fra år til dato omregnet til årsbasis NIB (Nationalbankens Indskudbevisrente). Hvis regionen har indgået aftaler med finansielle rådgivere, vil rapporteringerne baseres på den løbende rapportering fra rådgiverne. 11. Ikrafttrædelse og opdatering Den finansielle politik for Region Sjælland træder i kraft den 1. april 2008, og den vil blive evalueret sammen med bilagene til Kasse- og regnskabsregulativet. Den finansielle politik er godkendt af Forretningsudvalget den 29. april Den finansielle politik er revideret og godkendt af Forretningsudvalget den 22. november Side 12

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere